Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer"

Transkript

1 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 17. marts 2005, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på de værdipapirer, der er nævnt i 43, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., ved første offentlige udbud mellem euro og euro, og når værdipapirerne ikke ønskes optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked. Kapitel 2 Undtagelser fra pligten til at offentliggøre et prospekt 2. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter kapitel 12 i lov om værdipapirhandel m.v. finder ikke anvendelse på følgende udbud: 1) Udbud af værdipapirer, der udelukkende er rettet til kvalificerede investorer, jf. 2 i bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro. 2) Udbud af værdipapirer, der er rettet til færre end 100 fysiske eller juridiske personer pr. land indenfor Den Europæiske Union eller pr. land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, som ikke er kvalificerede investorer, jf. 2 i bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro. 3) Udbud af værdipapirer, hvis pålydende pr. værdipapir beløber sig til mindst euro. 4) Udbud af værdipapirer, der kun kan erhverves mod en kontant modydelse for i alt mindst euro pr. investor for hvert særskilt udbud. 3. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter kapitel 12 i lov om værdipapirhandel m.v. finder ikke anvendelse på følgende værdipapirer: 1) Værdipapirer, hvor udbuddet kun omfatter en del af værdipapirerne i samme emission, og der i forbindelse med det tidligere udbud af værdipapirer i denne emission er offentliggjort et prospekt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse. 2) Andele i investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger, udenlandske investeringsinstitutter og andre kollektive investeringsordninger omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. eller lov om innovationsforeninger. 3) Værdipapirer udstedt af a) et land indenfor Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller af en af det pågældende lands regionale eller kommunale myndigheder, eller b) internationale offentligretlige organer, som ét eller flere lande indenfor Den Europæiske Union eller ét eller flere lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, er medlem af. 4) Værdipapirer, der udbydes i forbindelse med et overtagelsestilbud, såfremt der tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til prospektets. 5) Værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles i forbindelse med en fusion, såfremt der tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til prospektets. 6) Fondsaktier.

2 7) Aktier, der udbydes med henblik på ombytning af allerede udstedte aktier af samme klasse, såfremt udstedelsen af de nye aktier ikke indebærer en forhøjelse af den udstedte aktiekapital. 8) Værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles til eksisterende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer eller ansatte af deres arbejdsgiver eller et koncernforbundet selskab, jf. 5, stk.1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed, såfremt der gives ovennævnte personer adgang til et dokument, der indeholder oplysninger om værdipapirernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved transaktionen. 9) Værdipapirer, der udstedes ved konvertering af konvertible obligationer eller som følge af udøvelsen af rettigheder i henhold til warrants, for så vidt der er offentliggjort et prospekt i forbindelse med et offentligt udbud af de pågældende warrants eller konvertible obligationer. 10) Obligationer eller andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med obligationer, såfremt de udstedes af kreditinstitutter, pengeinstitutter eller finansieringsinstitutter, der er under offentligt tilsyn, og udstedelsen af værdipapirerne foretages løbende eller ad gentagne gange. 11) Obligationer eller andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med obligationer, såfremt de udstedes af juridiske personer på grundlag af et statsmonopol og er oprettet eller reguleret ved en særlig lov, eller hvis optagelse af lån er dækket af en ubetinget og uigenkaldelig garanti fra et land indenfor Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller af en af det det pågældende lands regionale eller kommunale myndigheder. 12) Obligationer eller andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med obligationer, såfremt de udstedes af juridiske personer, som er oprettet ved særlig lov, og hvis virksomhed består i: a) under tilsyn fra offentlige myndigheder at tilvejebringe midler ved udstedelse af obligationer, og b) at finansiere produktionsvirksomhed ved hjælp af midler tilvejebragt af de pågældende juridiske personer eller stillet til rådighed af staten og/eller at deltage i sådan virksomhed gennem erhvervelse af andele, og hvis obligationer med henblik på optagelse til officiel notering er ligestillet med obligationer udstedt eller garanteret af staten. Kapitel 3 Prospektets indhold og sprog 4. Prospektet skal indeholde oplysninger om de ansvarlige for prospektet med angivelse af fulde navn, stilling og bopæl eller eventuel forretningsadresse samt om de forhold, der er angivet i Stk. 2. De ansvarlige skal erklære, at oplysningerne i prospektet dem bekendt er rigtige, og at prospektet efter deres overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over en eventuel garant og over de rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer, der udbydes til offentligheden. 5. Oplysninger om det offentlige udbud og om de værdipapirer, der indgår heri, skal mindst omfatte: 1) Formålet med udstedelsen. 2) Typen af de udbudte værdipapirer, jf. 43, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v. 3) Værdipapirernes pålydende værdi og antal udstedte værdipapirer. 4) De rettigheder, der er knyttet til værdipapirerne. 5) Eventuelle indskrænkninger i værdipapirernes omsættelighed. 6) Den kurs, hvortil værdipapirerne udbydes, eller metoden for kursfastsættelse med angivelse af forventet interval for kursen. 7) Nærmere bestemmelser om eventuel fortegningsret. 8) Betaling for og fristen for udlevering af værdipapirerne. 9) Datoen fra hvilken værdipapirerne giver ret til udbytte, herunder rente.

3 10) Kildeskat af udbytte. 11) Udbudsperiode. 12) Hvem, der eventuelt har overtaget udbuddet i fast tegning eller garanterer dets gennemførelse. 13) Det eventuelle marked, hvor værdipapirerne kan omsættes. 6. Oplysninger om udstederen og dennes kapitalforhold skal mindst omfatte: 1) Navn og hjemsted. 2) Stiftelsesdato. 3) Den retlige form samt gældende lovgivning. 4) Det vedtægtsmæssige formål. 5) Hvis udstederen er registreret i et offentligt register (selskabsregister, handelsregister eller lignende), hvor og under hvilket registernummer dette er sket. 6) Størrelsen af udstederens nuværende kapital og dennes eventuelle opdeling i klasser. 7) De vigtigste kendetegn for de værdipapirer, på hvilke kapitalen er fordelt. 8) Størrelsen af den eventuelt ikke-indbetalte del af kapitalen. 9) Den samlede pålydende værdi af konvertible obligationer eller warrants samt nærmere bestemmelser om konvertering eller tegning. 10) Den eventuelle koncern, som udstederen indgår i. Stk. 2. Hvis udstederen er et aktie- eller anpartsselskab, skal yderligere oplyses: 1) Eventuelle stemmerets- og ejerskabsbegrænsninger. 2) Det højeste beløb, bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje kapitalen med samt bemyndigelsens varighed. 3) Hvilke aktionærer, der er omfattet af aktieselskabslovens 28a. 7. Prospektet skal indeholde en beskrivelse af udstederens hovedaktiviteter, herunder oplysninger om betydningsfulde hændelser, som har påvirket aktiviteterne, udstederens afhængighed af patenter, licenser og aftaler af grundlæggende betydning, oplysning om igangværende, væsentlige investeringer samt angivelse af eventuel retstvist, som har væsentlig økonomisk betydning for udstederen. Stk. 2. Har udstederen drevet virksomhed i så kort tid, at første årsregnskab endnu ikke er udarbejdet, skal oplysningerne efter stk. 1 gives for den periode, som virksomheden har været drevet. 8. Ved oplysning om udstederens aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat skal årsregnskabet for det seneste regnskabsår og et eventuelt koncernregnskab indgå i prospektet. Udstederen kan undlade at medtage det ene regnskab, hvis dette ikke indeholder væsentlige supplerende oplysninger. Stk. 2. Eventuelle perioderegnskaber, herunder halvårsregnskaber, skal indgå i prospektet, hvis sådanne er offentliggjort efter udløbet af det forudgående regnskabsår. Stk. 3. Oplysninger om udstederens udvikling siden sidste regnskabsårs afslutning samt forventede udvikling skal fremgå i det omfang, det kan have væsentlig betydning for vurderingen af udstederen. Stk. 4. Udstederens revisor skal angives med fulde navn og adresse. Stk. 5. Har revisor taget forbehold eller nægtet at påtegne års- og koncernregnskabet eller perioderegnskabet, skal dette oplyses med angivelse af grundene hertil. Har revisor givet supplerende oplysninger i sin påtegning, skal dette tillige oplyses.

4 9. Udstederens bestyrelse og direktion og et eventuelt repræsentantskab skal angives med fulde navn, stilling og bopæl eller eventuel forretningsadresse. Stk. 2. Ved udbud af aktier til offentligheden skal vederlag i forbindelse med udbuddet til bestyrelse, direktion og et eventuelt repræsentantskab oplyses. 10. Hvis udbuddet omfatter obligationer, for hvilke der stilles garanti af en eller flere juridiske personer, skal de i 6-9 nævnte oplysninger gives for garanten. 11. Vedrører udbuddet konvertible obligationer eller warrants, skal der tillige gives oplysning om de aktier eller obligationer, de giver ret til, samt om betingelserne og reglerne for konvertering eller tegning. Stk. 2. Hvis den virksomhed, der endeligt skal udstede aktier eller obligationer, er en anden end udstederen af konvertible obligationer eller warrants, skal de i 6-9 foreskrevne oplysninger ligeledes gives for den endelige udsteder af aktierne eller obligationerne. 12. I særlige tilfælde, hvor visse af de i 4-11 krævede oplysninger ikke findes på grund af udstederens aktivitetsområde eller udstederens organisation eller for de værdipapirer, som prospektet vedrører, skal prospektet indeholde andre oplysninger, der svarer til de krævede oplysninger. 13. Det skal fremgå af annonceringen i tilknytning til et offentligt udbud af værdipapirer, at der er eller vil blive offentliggjort et prospekt. Det skal angives, hvor prospektet er eller vil blive gjort tilgængeligt for investorerne. 14. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i prospektet, der kan påvirke vurderingen af værdipapirerne, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af prospektet og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, skal angives i et tillæg til prospektet. Et sådant tillæg offentliggøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer. 15. Et prospekt udarbejdet efter 4-14 skal være affattet på dansk. Kapitel 4 Gyldighed 16. Et prospekt er gyldigt i 12 måneder efter offentliggørelsen. Stk. 2. Hvis et tillæg til prospektet er krævet i henhold til 14, skal tillægget være godkendt som betingelse for prospektets gyldighed. Kapitel 5 Indsendelse, registrering og offentliggørelse m.v. 17. Prospekter, som nævnt i 4-16, skal indsendes til Finanstilsynet i 2 eksemplarer. Stk. 2. Finanstilsynet påser, at prospekter, som nævnt i 4-16, opfylder kravene i kapitel 12 i lov om værdipapirhandel m.v. og denne bekendtgørelse. Finanstilsynet videregiver det ene af prospekterne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 18. Modtagelse af prospekter, som nævnt i 4-16, registreres i og offentliggøres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 19. Udbud til offentligheden må først finde sted fem arbejdsdage efter, at prospektet er offentliggjort, jf. 18. Kapitel 6 Straffebestemmelser 20. Med bøde straffes forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af 4-13, 14, stk. 1, 1. pkt., 15, og 19 i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 7

5 Ikrafttrædelse 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 166 af 13. marts 2003 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer. Finanstilsynet, den 28. april 2005 Henrik Bjerre-Nielsen /Stig Nielsen

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 986. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S 3

1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S 3 AKTIE-EMISSION Indholdsfortegnelse 1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S 3 Formålet med udstedelsen 3 Selskabets hovedaktiviteter og betydningsfulde hændelser 4 Selskabets økonomiske stilling 5 Yderligere

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 11. august 2010. Nr. 964. Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk.

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere