Sundheds- og Psykiatriudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Psykiatriudvalget"

Transkript

1 Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 03. december 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Ingen kl Rygestopkoordinator, farmakonom Karen Hemmingsen deltog i mødet under behandling af sag nr. 2. kl. ca Bo Kuno Christensen deltog i mødet under behandling af sag om institutionskørsel

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Tema - Rygestopindsatsen i Vordingborg Kommune Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af det nye døgntilbud til børn med autisme Godkendelse af Sundhedsaftale Ny ledelsesstruktur for trænings- og patientskoleområdet Strategi for implementering af visionen Institutionskørsel Orienteringssag - Forpagtningskontrakt Orientering fra formanden Eventuelt...18 Bilagsoversigt...19 Underskriftsside...20

3 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Sundheds- og Psykiatriudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Sundheds- og Psykiatriudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Tema - Rygestopindsatsen i Vordingborg Kommune Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Sagsfremstilling Rygestopkoordinator Karen Hemmingsen deltager i dette punkt og fortæller om rygestopindsatsen i Vordingborg Kommune. Der vil blive mulighed for drøftelse og uddybende spørgsmål. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af det nye døgntilbud til børn med autisme Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Resumé For at kunne påbegynde ombygningsarbejdet på Skovhusevej 5 i Stensved og oprettelse af et nyt døgntilbud til børn med autisme, søges der om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,25 mio. kr. Sagsfremstilling Sundheds- og Psykiatri udvalg har på deres møde 6.august.2014 besluttet at der skulle oprettes et tilbud med døgnpladser til børn med autisme. Den gamle børnehave i Stensved har vist sig at være egnet. Bygningen kræver en del ombygninger og i den godkendte anlægs- og investeringsplan er der afsat et rådighedsbeløb på 1,25 mio. kr. i 2015 til istandsættelse af den gamle børnehave på Skovhusevej 5. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Autismecentrets nye døgntilbud til børn - ombygning og istandsættelse af børnehaven i Stensved ( ) Autismecentrets nye døgntilbud til børn - ombygning og istandsættelse af børnehaven i Stensved ( ) Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for er afsat rådighedsbeløb i 2015 på kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives. Indstilling Administrationen indstiller, at at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1,25 mio. kr., der frigives et rådighedsbeløb på 1.25 mio. kr. til istandsættelse af den gamle børnehave på Skovhusevej 5, som fremover skal bruges til nyt døgntilbud til børn med autisme. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Udvalget anbefaler frigivelsen på 1,25 mio. kr. Udvalget forudsætter, at rammen på 1,25 mio. kr. overholdes. Udvalget anbefaler, at projektet igangsættes og at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling sideløbende orienteres om udbuddets resultat. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Godkendelse af Sundhedsaftale Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Sundhed/Afdeling for Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag I bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er det fastsat, at der skal indgås fem sundhedsaftaler én for hver region Resumé Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har nu godkendt Sundhedsaftalen og sender den til godkendelse i regionens 17 kommuner inden den endeligt skal godkendes i Sundhedsstyrelsen Sagsfremstilling Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, så den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ligger i regionen. Med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er det fastsat, at der skal indgås fem sundhedsaftaler én for hver region. Udarbejdelsen af sundhedsaftalen varetages af sundhedskoordinationsudvalget i hver region. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation i regionen. Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del, der indeholder en række obligatoriske indsatsområder. Vejledningen fastlægger en række tværgående temaer, som sundhedsaftalen i relevant omfang skal tage udgangspunkt i: Arbejdsdeling og samarbejde, herunder videndeling og sundhedsfaglig rådgivning mellem sektorer Koordination af kapacitet Inddragelse af patienter og pårørende Lighed i sundhed Dokumentation, forskning og kvalitetsudvikling Nye obligatoriske indsatsområder er: Forebyggelse, Behandling og pleje, Genoptræning og rehabilitering, Sundheds-it og digitale arbejdsgange Sundhedsaftalerne skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vurderer sundhedsaftalerne på, om de lever op til de krav, som er formuleret i vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Det gælder særligt kravene til indholdet på de obligatoriske indsatsområder. Det aktuelle forslag til sundhedsaftalen for skal konkret betyde, at borgerne oplever sammenhæng, høj faglig kvalitet og en respektfuld inddragelse i eget forløb. De overordnede mål for Sundhedsaftalen er: Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet Mere sundhed for de samme penge Kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger har et fælles ansvar for at leve op til aftalen, så borgerens møde med sundhedsvæsnet i Region Sjælland i 2018 vil være kendetegnet ved: at borgeren oplever at blive behandlet som en ligeværdig partner, der kan tage aktiv del i sit eget forløb og har mulighed for at tage ansvar for egen sundhed at borgeren oplever et smidigt forløb, hvor relevante parter samarbejder løbende og fleksibelt at borgeren oplever, at kommunikationen flyder rettidigt og korrekt 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget at borgeren oplever, at ansatte pa tværs af sektorer omtaler hinanden og andres indsats respektfuldt Aftalen bygger på, at parterne skal have tillid til hinandens faglighed og kompetencer, en høj grad af fleksibilitet og smidighed i samarbejdet og en løbende og konstruktiv dialog om, hvordan parterne sammen udvikler sundhedsvæsenet. Forslaget til sundhedsaftalen består af: Den politiske aftale o Vision o Politiske mål og strategi o De politiske mål o Sammenhæng og effekt Vi får det, vi måler på Den administrative aftale 1. Tværgående temaer 2. Obligatoriske indsatsområder 3. Udviklingsprojekter -spilleregler 4. Organisering af samarbejdet 5. Implementering 6. Sundhedsaftalen - hvad, hvem og hvorfor 7. Læsevejledning 8. Værktøjskassen Værktøjskassen er de faglige samarbejdspartneres beskrivelse af konkrete samarbejdsprocedurer. Værktøjskassen indgår som en del af den samlede aftale, men har en mere konkret handlingsanvisende og dynamisk karakter. Sundhedsaftalen har været i høring i alle 17 kommuner, og er den 30. oktober 2014 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland. Efter godkendelse i de 17 kommuner sendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Bilag: 1 Åben Sundhedsaftale /14 2 Åben Brev fra Region Sjælland om politisk godkendelse af Sundhedsaftale /14 Indstilling Administrationen indstiller, at Sundhedsaftale godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Ny ledelsesstruktur for trænings- og patientskoleområdet Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Jette Lehn Thisted Simonsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om patientrettet forebyggelse. Resumé Fra 1. januar 2015 samles træning, patientskoler og sundhedsområdet øvrige rehabiliteringsarbejde i samme virksomhed under navnet Træning og Rehabilitering. Sagsfremstilling Fra 1. januar 2015 ændrer Træningsenheden navn til Træning og Rehabilitering. Ændringen sker blandt andet som en følge af det tiltagende, tværgående samarbejde med beskæftigelsessektoren. I takt med de mange nye reformer og forløbsprogrammer retter fokus sig i stigende grad mod tværfaglig rehabilitering til selvforsørgelse og mestring af eget liv frem for monofaglig træning med ensidigt fokus på funktionsniveau. Samtidig med navneskiftet forankres 9 medarbejdere fra Afdeling for Sundhed (patientskole- og rehabiliteringsmedarbejdere) i den nye enhed, med Trine Nordentoft som nærmeste leder. Det drejer sig om 6 sygeplejersker og 3 fysioterapeuter. De fortsætter alle med deres nuværende arbejdsopgaver, blot i et endnu tættere samspil med træningsområdet. Den nye struktur ventes at øge muligheden for sammenhængende, tværfaglig rehabilitering samt at skabe et bedre overblik over de samlede ressourcer med en mere effektiv drift til følge. MED-organisationen er varslet. Medarbejdere i begge afdelinger har taget godt imod strukturændringen. De i henhold til strukturændringen relevante budgettilpasninger mellem Afdeling for Sundhed og Træning og Rehabilitering (løn mv.) vil blive forelagt til godkendelse i Sundheds- og psykiatriudvalget i januar Indstilling Administrationen indstiller, at den ændrede ledelsesstruktur tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Strategi for implementering af visionen Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Anja Valhøj Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2014 en ny fælles vision for Vordingborg Kommune i Udvalgte elementer af visionen er efterfølgende indarbejdet i budgetaftalen for budget Nu skal visionen implementeres i organisationen og hos borgere og virksomheder, så det sikres, at der både på den korte og lange bane arbejdes på virkeliggørelse af visionen. Visionen kan kun virkeliggøres gennem en fokuseret og prioriteret indsats og kun ved at vi alle Kommunalbestyrelsen, medarbejdere i Vordingborg Kommune, borgere og virksomheder i fællesskab arbejder mod samme mål. Visionen er ambitiøs og vi kan ikke alt på én gang. Derfor har administrationen udarbejdet et forslag til en strategi, der beskriver hvordan, vi vil arbejde med at implementere visionen samt hvordan vi vil samarbejde med borgere og virksomheder om at virkeliggøre visionen. Strategien er opbygget efter temaerne i visionen og beskriver hvilke fokusområder, vi skal arbejde med. Strategien beskriver således ikke de helt konkrete projekter og aktiviteter, der skal til inden for de enkelte fokusområder. Dette sker i anden omgang i foråret 2015, efter at Kommunalbestyrelsen har godkendt de fokusområder, vi arbejder med i kommende år. Ved gennemgang og vurdering af de foreslåede fokusområder i denne strategi anbefales det at holde fokusområderne på et overordnet niveau, der så kan rumme forskellige tiltag og aktiviteter. Fx kan der inden for fokusområdet Flere og smukt beliggende boliger med havudsigt eller tæt på vandet arbejdes på mange fronter, udlæg af nye kystnære boligområder i Købstæderne, forskønnelse, byfornyelse, dialog med staten om udfordring af lovgivningen (strandbeskyttelseslinje mv.) på udvalgte områder osv. I starten af 2015 påbegynder vi en proces i organisationen og med borgerne og lokalrådene om at sætte ord på, hvad der konkret kan arbejdes med. Strategien sætter rammen for de langsigtede indsatser gennem politikformuleringer, lokal- og regionalpolitisk arbejde og hvad vi konkret vil arbejde med de kommende to år. Derfor er et af de første tiltag i 2015, at de eksisterende politikker tages op til genvurdering med henblik på indarbejdelse af visionen og general aktualisering. Og endelig vil de fokusområder, der har en planlægningsmæssig relevans, blive samlet op i planstrategien, som også udarbejdes i starten af Proces og tidsplanen for implementering af visionen er nærmere beskrevet i sidste del af strategien. Bilag: 1 Åben Strategi for implementering af vision 2030 for Vordingborg Kommune /14 Indstilling Administrationen indstiller, at forslag til strategi for implementering af visionen drøftes med henblik på færdiggørelse af strategien til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i januar

11 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget drøftede sagen og vurderer, at fokuspunkter kan inkludere alle de indsatser som udvalget ønsker. Der skal skrives Vordingborg Kommune alle de steder, hvor der står Vordingborg, undtaget dér, hvor det specifikt handler om Vordingborg By. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Tiltrådt, idet det skal tydeliggøres, hvornår der er tale om Vordingborg Kommune og Vordingborg By. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Udvalget ønsker en mere skarp formulering om, hvornår det er hele kommunen og, hvornår det er Vordingborg by, således at alle områder føler sig inkluderet i visionen. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Institutionskørsel Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Bo Kuno Christensen Lovgrundlag Lov om trafikselskaber Taxaloven Sagsfremstilling Administrationen (Kørselskontoret) varetager koordinering af kørsel for de borgere, som institutionerne visiterer til kørsel efter deres regler og gældende lovgivning. Koordineringen sikrer, at kørslen udføres billigst muligt ved størst mulig samkørsel, som enten udføres i 16-pers. biler, som er til rådighed igennem kommunale kontrakter med private busselskaber eller udføres i biler af varierende størrelse, som bestilles igennem kommunens aftale med Flextrafik-Variabel. Kommunen råder i dag over 13 kontrakt-biler. Hos Flextrafik-Variabel kan rådes over det nødvendige antal biler, som dog kun tages i brug, når kapaciteten på kommunens kontrakt-biler er opbrugt. De kommunale kontrakter med busselskaberne blev indgået i 2009 og udløber senest 31. juli Administrationen ønsker en snarlig afklaring af, hvorledes institutionskørslen udføres derefter. Institutionskørslen har årligt en værdi af ca. 16 mio. kr. (kommunale kontrakter 12 mio. kr. / Flextrafik- Variabel ca. 4 mio. kr.) og omfatter årligt ca individuelle befordringer fordelt således: For Afdeling/institution Kørselsformål Omkostning % Antal ture % Skoler Kompetencecenter Kalvehave Børn og familie Aflastning 5 4 Pleje og Omsorg Aktivitetscentre Sundhed Genoptræning Arbejdsmarked Arbejdsprøvning mv. 1 1 Dagtilbud Ressoursecenter Kalvehave 2 2 Trafik og Park Lægekørsel og individuel kørsel af befordringsberettigede skolebørn Det vurderes, at der er 3 valgmuligheder ved genudbuddet af kørselsopgaverne: 1. Flextrafik anmodes om at varetage kommunens samlede kørselsbehov til institutionerne. Dette vil betyde, at Flextrafik opdeler kørslen i deres koncepter; Rute og Variabel. Rute er særligt indrettet til gentagne og rutebundne kørsler og Variabel er særligt indrettet til uregelmæssige kørsler. Kørslen med Flextrafik-Rute vil blive udbudt til private busselskaber, som vil varetage planlægning, koordinering og drift i et samarbejde med den kommunale institution. Flextrafik- Variabel råder over mere end 1000 biler og betjener borgere fra de kommuner og regioner i Movias område (Sjælland og Lolland-Falster), som har tilsluttet sig kørslen. Kørslen udføres som koordineret samkørsel, hvor også borgere, som har bestilt kørsel med Flextur og handicapkørslen, kan blive kørt i samme køretøj. Flextrafik-Variabel planlægges centralt i et meget stort program på baggrund af præcise input om den ønskede kørsel og det ønskede serviceniveau. Fordelingen af kørsel imellem Rute og Variabel bestemmes af Flextrafik på baggrund af oplysninger om kundernes behov. Såfremt Flextrafik overtager hele kommunens institutionskørsel vil den væsentligste del af kørselskontorets aktiviteter skulle nedlægges 2. Nyt udbud overfor private busselskaber om varetagelse af planlægning, koordinering og drift af al nuværende institutionskørsel. Såfremt et privat busselskab overtager hele kommunens institutionskørsel vil den væsentligste del af kørselskontorets aktiviteter skulle nedlægges 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Samme løsning som nuværende. Kørselskontoret foretager nyt udbud af kontrakter til private busselskaber, dog med justeringer og optimeringer efter de hidtidige erfaringer. Kontrakterne udbydes med et antal Garantibiler og Variable biler, som køreplanlægges af kørselskontoret med henblik på størst mulig samkørsel. Garantibiler kan udnyttes af kommunen i et aftalt antal timer pr. uge til en fast timepris. Variable biler kan udnyttes af kommunen i et vilkårligt antal timer pr. uge til en fast timepris. Den nuværende aftale med Flextrafik-Variabel vil fortsætte uforandret. Løsningen med udbud igennem et privat busselskab vil på mange områder ligne løsningen, som kan tilbydes hos Flextrafik. En løsning hos Flextrafik vil dog i højere grad tilfredsstille KL og regeringens ønsker om en koordineret samkørsel igennem Flextrafik, hvilket er givet som begrundelse for at kommunerne skal spare i alt 430 mio. kr. årligt i bloktilskud fra Administrationen anbefaler derfor, at valget af løsning begrænses til enten at anmode Flextrafik om at overtage den samlede kørsel eller at bevare nuværende løsning med et kommunalt kørselskontor, som administrerer og planlægger et antal biler i kontrakt. Administrationen har nedsat en arbejdsgruppe med nøglemedarbejdere fra kommunens aktivitetscentre, genoptræningscentre, Kompetancecenteret samt fra Trafik og Park. Gruppen har været på besøg i Ringsted kommune, som er blandt de første kommuner, som har bedt Flextrafik om at varetage den samlede institutionskørsel. Det er gruppens vurdering at tilbagemeldingerne fra Ringsteds institutioner tyder på, at Flextrafik ikke vil kunne reducere omkostningerne og ikke vil kunne tilfredsstille kravene til de ønskede serviceniveauer og ikke vil kunne yde den fleksibilitet, som i dag tilbydes institutionerne i de nuværende kommunale kontrakter i VOK. Administrationen er orienteret om, at der for øjeblikket foregår samme overvejelser i mange andre kommuner om evt. at lade Flextrafik overtage institutionskørslen. Det er dog langt fra alle kommuner, som ender med at bede Flextrafik om at overtage opgaven. Flere kommuner vælger at udbyde kørslen selv, oftest med argumentet, at Flextrafik menes at udføre opgaven med for store omkostninger og ulogiske løsninger, som er svære at forklare for menigmand. Gruppen er endvidere af den opfattelse, at det lokale kendskab og den nærhed til borgerne, som kan tilbydes i et kommunalt kørselskontor, har stor betydning for den service, som opleves af borgerne. En styregruppe bestående af cheferne for Skoler, Pleje og omsorg, Sundhed samt Trafik og Park vurderer, at et nyt udbud af biler i kontrakt, som administreres og planlægges af kørselskontoret, vil kunne yde institutionerne og borgerne den mest fleksible service til de færreste omkostninger. Den samlede konklusion er, at der ikke kan ses fordele ved forlade den nuværende løsning, som fungerer tilfredsstillende, og som allerede har medført store besparelser. Det anbefales, at kørselskontoret genudbyder institutionskørslen i nuværende koncept i nye kontrakter, som har virkning fra 1. januar 2016 og med en varighed af 5 år samt option på yderligere 2 år. Omkostningerne i et nyt udbud vil være afhængig af markedets prisniveau på udbudstidspunktet. De fremtidige kørselsomkostninger skal indeholdes i institutionernes budgetter. Såfremt anbefalingen følges vil administrationen snarest tage kontakt til en ekstern konsulent for at udarbejde nyt kontraktgrundlag. Institutionernes administrative personale, seniorråd og handicapråd vil blive indeholdt i en inddragende proces ved fastlæggelsen af udbudsmaterialet. Tidsplan: 1. Sag indstilles til Socialudvalget og Børne-, Unge- og Familieudvalget den 2. december Sag indstilles til Sundheds- og Psykiatriudvalget og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december Sag indstilles til Teknik- og Miljøudvalget den 4. december Sag indstilles til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10. december Sag indstilles til Kommunalbestyrelsen den 18. december

14 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Indstilling Administrationen indstiller til Socialudvalget, at den foreslåede løsning for institutionskørslen i de kommende år tages til efterretning. Administrationen indstiller til Børne-, Unge- og Familieudvalget, at den foreslåede løsning for institutionskørslen i de kommende år tages til efterretning. Administrationen indstiller til Sundheds- og Psykiatriudvalget, at den foreslåede løsning for institutionskørslen i de kommende år tages til efterretning. Administrationen indstiller til Uddannelses- og Arbejdsmarkedet, at den foreslåede løsning for institutionskørslen i de kommende år tages til efterretning. Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at administrationen genudbyder institutionskørslen i nye kontrakter, som har virkning fra 1. januar 2016 med en varighed af 5 år samt option på yderligere 2 år og som administreres og planlægges af kørselskontoret. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen vedr. Børne-, Unge- og Familieudvalget blev tiltrådt. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orienteringssag - Forpagtningskontrakt Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Afdeling for Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling I forbindelse med beslutning om organisering af driften af Præstø Multicenter blev det prioriteret at drift af café kunne ske i et samarbejde mellem Vordingborg Madservice og ekstern leverandør, samt om muligt i et samarbejde med frivillige/ foreninger m.fl.. Hensigten er indarbejdet i den gældende forpagtningskontrakt, der oprindeligt blev indgået 1. september Der er i den redigerede kontrakt medtaget forskellige forhold af betydning for samarbejdet med Vordingborg Madservice og med eventuelle frivillige/ foreninger m.fl. og den gældende kontrakt er tilpasset de nye bygningsmæssige forhold. Der er taget hensyn til de konkurrencemæssige forhold, samtidig med at den oprindelige kontrakt er respekteret. Det skal bemærkes, at der er begrænsede omkostninger for forpagter i forhold til Vordingborg Kommune, at det kan være udfordrende at opnå en rentabel forretning med fuld åbningstid til gavn for fritidsbrugere, at der er et gensidigt opsigelsesvarsel på tre måneder. Der er fra forpagters side et ønske om at kunne starte d. 1. december 2014 i de nye lokaler. Der kan være udfordringer grundet de igangværende rettelser af fejl i byggeriet, hvor det for nuværende er nødvendigt at opbevare boligenhedernes køle- og frostvarer i caféens køle- og frostrum indtil boligenhedernes køkkener er ombygget og tilrettet gældende krav fra Fødevarestyrelsen. Såfremt det ikke er muligt at anvende caféens faciliteter pr. 1. december 2014, er den oprindelige kontrakt fortsat gældende og leverance til hallens aktiviteter kan ske fra anden adresse end Præstø Multicenter, da forpagter har forpagtningsaftale med to af tre gældende aktive forpagtningsaftaler i haller i Vordingborg Kommune (Kastrup èn forpagter, Langebæk og Præstø haller èn forpagter.) Der er i den redigerede aftale for Præstø taget hensyn til ønsket, om at caféen er et af omdrejningspunkterne for livet i Præstø Multicenter, uanset tidspunkt dag eller aften: Vordingborg Madservice sikrer åbningstiden alle ugens dage kl Vordingborg Madservice kan levere udover denne åbningstid efter bestilling. Vordingborg Madservice annoncerer med sit sortiment, som det sker for alle andre af deres caféer, der drives i tilknytning til aktivitetscentre. Forpagter sikrer åbningstid udenfor Vordingborg Kommunes åbningstid og kan levere sit annoncerede sortiment, har alkoholbevilling og samarbejder med foreninger under flere forskellige scenarier herunder afståelsesafgift, som oprindeligt beskrevet i kontrakt af En afståelsesafgift, der alene forventes taget i brug i særlige situationer og søger at tilgodese de forskellige foreninger ligeligt. Ejendomskomplekset Præstø Multicenter hører driftsmæssigt under Socialudvalget og distriktsleder Præstø Multicenter er nærmeste leder og forpagters kontakt. Forpagtningskontrakt underskrives af formand for Socialudvalget med orientering om dette i de berørte udvalg Bilag: 1 Lukket 2 Lukket Indstilling Administrationen indstiller, 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget at kontrakt og proces godkendes og sendes til efterfølgende orientering i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Socialudvalget og. at kontrakt underskrives af formand for Socialudvalget i november Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Heino Hahn, Per Stig Sørensen Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Socialudvalget den Til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. Udvalget ønsker der er fokus på, at udbudt kost er sund. Der skal være mulighed for det sunde valg. Der ønskes kvalitet frem for kvantitet og drikkevarer. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering fra formanden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Sundhed/Psykiatri og Hanicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Sagsfremstilling 1. Orientering om ViSP-samarbejdet ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med: Vanskeligheder inden for sprog, tale, og stemme Kognitive vanskeligheder Følgevirkninger efter en erhvervet hjeneskade Vanskeligheder i forhold til hørelse Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder Ordblindhed Behov for IT-baserede kommunikationshjælpemidler mv. Øvrige svære kommunikative vanskeligheder (ICF grad 3) i forhold til de almene krav de udsættes for i deres daglige liv ViSPs ydelser er i hovedsagen finansieret af de 5 kommuner (Vordingborg, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Faxe) som er indgået i samarbejde om driften af ViSP. På Social- og Psykiatriudvalgets seneste møde i Lolland Kommune den 3. november 2014, besluttede udvalget følgende indstilling vedr. Visp-aftalen: Social & Arbejdsmarkedssektoren indstiller, at Social- og Psykiatriudvalget er sindet at opsige Vispaftalen. Social- og Psykiatriudvalget i Lolland Kommune behandler sagen igen den 1. december Central udmelding fra Socialstyrelsen Målgruppen for denne centrale udmelding: børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse fra 0 år til og med det 17 år voksne med kompleks erhvervet hjerneskade med behov for en højt specialiseret indsats og/eller tilbud med henblik på at forbedre deres funktionsevne og livskvalitet 3. Årshjul 2015 for Sundheds- og Psykiatriudvalget Årshjulet skal give udvalget et overblik over sager og processer i Årshjulet opdateres på hvert udvalgsmøde. 4. KLU møde med efterfølgende dialogmøde med almen praksis Den 3. november 2014 blev der afholdt møde i det kommunal-lægelige udvalg. Udvalget havde efterfølgende dialogmøde med almen praksis. Referaterne vedlægges. Bilag: 1 Åben Årshjul 2015 for Sundheds- og Psykiatriudvalget /14 2 Åben Referat dialogmøde.doc /14 3 Åben Referat KLU møde.doc /14 4 Åben Bilag 1 til den centrale udmelding for born og unge med alvorlig /14 synsnedsaettelse.pdf 5 Åben Bilag 1 til den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Kort orientering om standarder for ydelser på sundhedsområdet. Godkendt. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Intet. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Bilagsoversigt 4. Godkendelse af Sundhedsaftale Sundhedsaftale (138375/14) 2. Brev fra Region Sjælland om politisk godkendelse af Sundhedsaftale (138374/14) 6. Strategi for implementering af visionen 1. Strategi for implementering af vision 2030 for Vordingborg Kommune (110210/14) 8. Lukket punkt - Orienteringssag - Forpagtningskontrakt 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 9. Orientering fra formanden 1. Årshjul 2015 for Sundheds- og Psykiatriudvalget (138091/14) 2. Referat dialogmøde.doc (138095/14) 3. Referat KLU møde.doc (138094/14) 4. Bilag 1 til den centrale udmelding for born og unge med alvorlig synsnedsaettelse.pdf (141649/14) 5. Bilag 1 til den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.pdf (141651/14) 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Underskriftsside Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Vibe Bøgvad 20

22 Bilag: 4.1. Sundhedsaftale Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 03. december Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

23 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED Fælles om bedre sundhed Sundhedsaftale

24 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED UDGIVET AF Region Sjælland og KKR. TEKST ut fugias exerum eiumque eium fuga. 2 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

25 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre borgere, flere borgere med kroniske sygdomme og unge med psykisk mistrivsel. Der skal findes nye fælles løsninger, uden tilførsel af flere ressourcer. Vores fælles arbejde med at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum har betydet en styrket dialog, bedre kommunikationsveje, mere fælles dokumentation og udviklingsindsatser på sundhedsområdet mellem de 17 kommuner, praksissektoren og Region Sjælland. Sundhedsaftalen er den tredje i rækken. Sundhedsaftalen har udviklet sig fra at være en rent administrativ aftale til en politisk aftale, til nu at være en visionær politisk sundhedsaftale forankret i konkrete og ambitiøse mål. Med afsæt i de gode erfaringer fra samarbejdet tager vi skridtet videre og hjælper hinanden til at blive endnu bedre. Vi samarbejder om borgeren, som også er patient. Sundhedsaftalen er for alle borgere, der har brug for en indsats, der involverer flere parter på tværs af sektorer. Borgere, der er i kontakt med sundhedsvæsenet, skal opleve sammenhæng og koordinerede, samtidige indsatser, uanset hvor og hvornår i forløbet de befinder sig. En lang række mennesker har bidraget til at udarbejdelse af sundhedsaftalen. For at gøre vores samarbejde smidigere og mere fleksibelt, er der aftalt ændringer i denne aftale i forhold til den tidligere aftale. Ændringerne skal finde vej ud i de yderste grene af vores organisationer. Vi håber, at borgerne i Region Sjælland får glæde af aftalen. På Sundhedskoordinationsudvalgets vegne Anne Møller Ronex Regionsrådet Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Pernille Beckmann Greve kommune Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

26 4 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

27 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED Indhold Politisk aftale VISION 6 POLITISKE MÅL OG STRATEGI 8 DE POLITISKE MÅL 10 SAMMENHÆNG OG EFFEKT VI FÅR DET, VI MÅLER PÅ 14 ADMINISTRATIV UDMØNTNING AF DEN POLITISKE AFTALE 1. TVÆRGÅENDE TEMAER Kvalitet og læring Patientsikkerhed Forskning Kompetencer og relationer Økonomi og kapacitet 18 Opgaveoverdragelse og delegation 1.6. Sundheds-it og digitale arbejdsgange OBLIGATORISKE INDSATSOMRÅDER Genoptræning og rehabilitering 21 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Behandling og pleje Forebyggelse UDVIKLINGSPROJEKTER SPILLEREGLER ORGANISERING AF SAMARBEJDET 40 Samarbejdsfora 41 Udviklings- og arbejdsgrupper 42 Tværsektorielle grupper IMPLEMENTERING SUNDHEDSAFTALEN HVAD, HVEM OG HVORFOR? LÆSEVEJLEDNING VÆRKTØJSKASSEN 47 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

28 VISION Fælles om bedre sundhed Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen i Region Sjælland. Samarbejde er kernen i de fælles indsatser. Samarbejde alle parter er forpligtede af. Vi vil skabe et velkoordineret samarbejde om de fælles borgere, både ved samtidige indsatser og ved overgange mellem sektorer. Aftalen skal betyde, at borgerne oplever en respektfuld inddragelse i eget forløb, sammenhæng og høj faglig kvalitet på baggrund af evidensbaseret viden og erfaringer fra god praksis. Aftalen er forpligtende, og vores overordnede mål for Sundhedsaftalen er: FLERE GODE OG SUNDE LEVEÅR TIL BORGERNE I REGION SJÆLLAND BORGERNE OPLEVER SAMMENHÆNG OG KVALITET I MØDET MED SUNDHEDSVÆSENET MERE SUNDHED FOR DE SAMME PENGE For at nå målene skal alle bidrage til at skabe forandringer i det fælles sundhedsvæsen. I aftalen benyttes»vi«, fordi vi ønsker at signalere, at vi er fælles om aftalen og fælles om at løfte de opgaver, der skal føre os frem mod aftalens mål.»vi«omfatter aftaleparterne fra øverste politiske niveau til udførende personale. 6 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

29 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED Sundhedsprofilen 2013 dokumenterer ulighed i sundhed i vores region. Sundhedsaftalen skal bidrage til at knække kurven. Vi skal sikre mere sundhed til flere. Vi møder borgeren som en ligeværdig partner. Den enkelte borger er eksperten i sit eget liv med ressourcer og værdifuld viden om sin egen situation, hvilket skal bringes langt bedre i spil både i det enkelte forløb og i udviklingen af sundhedsvæsenet. Det vil betyde mere kvalitet og bedre resultater. Vi skal arbejde ud fra princippet om en borger, én plan. Samtidighed i det konkrete samarbejde om borgerens forløb forudsætter klarhed om roller, ansvar og opgaver. Vi byder ind med vores kompetencer og ressourcer, rettidigt og velkoordineret. Det faglige ansvar for borgerens forløb skal tydeligt placeres til enhver tid. Vi skal nytænke vores fælles opgaveløsning i et integreret og borgernært sundhedsvæsen, hvor vi udnytter vores samlede ressourcer bedre, til gavn for borgeren. Differentiering af vores indsatser betyder også en skarpere prioritering af vores ressourcer. at borgeren oplever at blive behandlet som en ligeværdig partner, der kan tage aktiv del i sit eget forløb og har mulighed for at tage ansvar for egen sundhed at borgeren oplever et smidigt forløb, hvor relevante parter samarbejder løbende og fleksibelt at borgeren oplever, at kommunikationen flyder rettidigt og korrekt at borgeren oplever, at ansatte på tværs af sektorer omtaler hinanden og andres indsats respektfuldt En sundhedsaftale med fine intentioner og flotte ord, gør ingen forskel i sig selv. Ordene skal give mening for de medarbejdere, der skal omsætte dem til handling, der skaber udvikling og resultater. Kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger har et fælles ansvar for at leve op til aftalen, så borgerens møde med sundhedsvæsenet i Region Sjælland i 2018 vil være kendetegnet ved: Vi skal have tillid til hinandens faglighed og kompetencer parterne imellem, en høj grad af fleksibilitet og smidighed i samarbejdet samt en løbende og konstruktiv dialog om, hvordan vi udvikler sundhedsvæsenet. Vi vil fremme en kultur, hvor vi bistår hinanden med at skabe mere kvalitet i løsningen af egne og fælles opgaver, og sammen udvikle fælles faglighed og fælles viden. SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

30 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED POLITISKE MÅL OG Sundhedsaftalens vision er omsat til konkrete mål, indsatser og tilhørende pejlemærker. Vision og overordnede mål er beskrevet i foregående kapitel. I dette kapitel udfoldes mål og strategi. Indledningsvist skitseres sammenhængen fra vision til indsats. Herefter følger en beskrivelse af de grundlæggende forudsætninger, der er styrende i vores samarbejde. Det indledende afsnit kan læses som et forsøg på at skabe et overblik og være en hjælp til at se sammenhængen i sundhedsaftalen - fra vision til handling. VISION OVERORDNEDE MÅL Flere gode og sunde leveår til borgerne STRATEGI Fælles om bedre sundhed Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet Mere sundhed for de samme penge Ved aftaleperiodens udløb i 2018 vil vi kunne evaluere, om vi har nået de tre overordnede mål for aftalen. De pejlemærker, vi vil følge, er beskrevet i næste kapitel. Mål for sundhed, kvalitet og økonomi skal sikre, at vi arbejder helhedsorienteret, både i forhold til den enkelte borger og i det fælles sundhedsvæsen. MÅL Mere sundhed til flere Borgeren som partner En borger én plan Integreret og borgernært sundhedsvæsen Alle mål skal være et svar på, hvorfor vi vælger at iværksætte en række konkrete indsatser. Vi skal arbejde på flere dimensioner for at nå målene; både ved at udnytte borgerens og det samlede sundhedsvæsens ressourcer og kompetencer bedre, og ved et målrettet og koordineret samarbejde. INDSATSER Forløbsbeskrivelser Prioriteringsværktøjer Kompetenceudvikling 8 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

31 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED Alle indsatser skal være et svar på, hvordan vi opnår de mål, vi har sat os; vejen derhen. Forløbsbeskrivelser, prioriteringsværktøjer og kompetenceudvikling er eksempler på indsatser. Forløbsbeskrivelser skal fungere som et konkret værktøj i samarbejdet, som skal understøtte det koordinerede og fleksible forløb. Prioriteringsværktøjer skal udvikles for at understøtte den differentierede indsats. Kompetenceudvikling understøtter de fælles udviklingstiltag. En samlet oversigt over indsatser i forhold til mål findes i Værktøjskassen 1. GRUNDLÆGGENDE FORUDSÆTNINGER Fleksibilitet Differentiering Ressourcebevidsthed Aftalen baseres på tre grundlæggende forudsætninger, som skal være styrende i vores samarbejde og de bærende elementer i aftalen. Fleksibilitet i samarbejdet er forudsætningen for at kunne arbejde helhedsorienteret om den enkelte borger. Fleksibilitet går hånd i hånd med en proaktiv tilgang, hvor vi ikke venter på signal fra hinanden til at handle. Det fleksible samarbejde skal fungere inden for de aftalte rammer, hvor vi er tilgængelige for hinanden og har fokus på indhold og kvalitet for at skabe bedre borgerforløb. Differentiering indebærer, at vi målretter vores tilbud og gør den nødvendige indsats i forhold til den enkelte borger. Det forudsætter, at vi inddrager borgerne, så vi kender deres ressourcer og forløb. Vi differentierer vores indsatser og graden af vores samarbejde efter behov. Differentiering indebærer også prioritering af nogle målgrupper med særlige behov frem for andre. Nogle grupper har brug for et større løft for at få flere, gode leveår. Vi skal opspore og sætte tidligere ind med forebyggelse, behandling og rehabilitering og styrke den enkelte borgers mestringsevne. Ressourcebevidsthed som princip spiller ind i alle dele af borgerens forløb. Samarbejdet afpasses efter den konkrete situation. Som princip betyder det, at vores ydelser skal være målrettede og leveres på det rette niveau; det kan både betyde laveste specialiseringsniveau, men kan også være på højt specialiseret niveau, hvis effekt og ressourcer samlet set optimeres. 1 Indholdet i værktøjskassen understøtter og supplerer den øvrige del af aftalen. Den rummer en række dokumenter som har samme forpligtende karakter som den øvrige del af aftalen. Det kan være forløbsbeskrivelser og -programmer, snitfladekataloger osv. Værktøjskassen er inddelt alfabetisk efter temaer, som der henvises til i aftaledelen. SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

32 DE POLITISKE MÅL 1 Mere sundhed til flere Der skal anderledes løsninger til for nå flere borgere. Vi samarbejder om tidlig opsporing og prioriterer vores ressourcer, så vi kan differentiere, målrette og integrere vores indsatser. Sårbare og udsatte borgere herunder børn og psykisk syge (og heriblandt borgere med både psykisk sygdom og misbrug 2 ) skal i højere grad have mulighed for et sundt liv. Vi vil samarbejde tættere om den gruppe borgere, som vi er meget fælles om. Kronisk syge borgere, herunder borgere med multisygdom 3 er blandt gruppen med mange og hyppige kontakter i sundhedsvæsenet. Samarbejdet om psykisk syge borgere med somatiske lidelser skal styrkes. Vi vil med aftalen bidrage til at reducere ulighed i sundhed. hængende og koordinerede borgerforløb. Samarbejdet skal fornys for at håndtere stadig flere borgere med multisygdom i et mere specialiseret sygehusvæsen, hvor flere borgere behandles ambulant og over længere tid. Vi samarbejder oftest i samtidige forløb. Det udfordrer den hidtidige tilgang i sundhedsaftalen, hvor udgangspunktet i højere grad har været, at stafetten overdrages til næste aktør. Ambitionen er at sikre borgeren et smidigt forløb med et uafbrudt flow. Forudsætningen for, at dette kan ske, er, at forløbet hurtigt kortlægges, så aktørerne, der skal byde ind for at sikre flow i forløbet, kender forløbet, samt at borgeren er kendt af og kender de aktører, der skal involveres. Der skal tidligt ske en kobling af rette aktører til borgerens forløb. 2 Borgeren som partner Borgeren og borgerens netværk skal inddrages aktivt i forløbet. Borgeren skal opleve at kunne tage ansvar for egen sundhed, blive anerkendt for sine personlige erfaringer og respekteret for sine valg og fravalg. Samarbejdet med borgeren skal tage udgangspunkt i borgerens individuelle ressourcer, ønsker og behov. Borgerens mulighed for at indgå i partnerskab med sundhedsprofessionelle om eget forløb forudsætter klar og forståelig kommunikation, hvor borgeren oplever at blive hørt. Borgernes viden og erfaringer fra møder med sundhedsvæsenet skal bruges. Vi vil derfor systematisk inddrage bruger- og pårørendeorganisationer, frivillige foreninger m.fl. i udviklingen af vores tilbud. Nogle situationer kræver hurtigere handling, end det en standard foreskriver. Den enkelte borgers situation kræver en konkret vurdering af en rettidig og nødvendig indsats. Borgerens plan Vi samarbejder med udgangspunkt i én fælles plan for borgerens forløb, sammen med borgeren og borgerens netværk. Planen forudsætter tidlig dialog mellem relevante parter i forløbet og sikker elektronisk kommunikation. Samtidige indsatser koordineres i et løbende samarbejde. 3 En borger én plan Kortere og mere effektive indlæggelsesforløb, inden for både psykiatri og somatik, kræver nye arbejdsgange for at sikre fleksible, sammen- 2 Dobbeltdiagnose 3 Multisygdom: Forekomst af to eller flere langvarige sygdomme hos den samme patient 10 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

33 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED VI UDVIKLER I FÆLLESSKAB DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN 4 Klar ansvarsfordeling og mere koordination Alle borgerforløb skal være velkoordinerede, og ansvaret for borgerens forløb skal altid placeres. Ansvar for koordinering af den enkelte borgers forløb aftales konkret og placeres, hvor det er relevant i forhold til borgerens behov og for at sikre størst mulig sammenhæng i forløbet. Behovet for koordinering kan skifte mellem de forskellige parter kommune, sygehus, praktiserende læge og borgeren selv/netværket afhængigt af udviklingen i den enkelte borgers forløb og konkrete situation. Koordination indebærer løbende kommunikation mellem relevante parter og stiller store krav til parterne om at kommunikere rettidigt og relevant. Den løbende kontakt til mange borgere giver almen praksis en nøglerolle og særlige muligheder for at opspore, forebygge, behandle og følge op på borgerens forløb og for at vurdere, om borgeren har behov for henvisning til sygehus eller et kommunalt tilbud. Almen praksis skal i højere grad kunne være initiativtagende i forhold til borgerens forløb. Et mere integreret og borgernært sundhedsvæsen Der er pres på ressourcerne i sundhedsvæsenet. Det drejer sig både om økonomi og arbejdskraft. Vi skal arbejde ressourcebevidst og løse opgaverne dér, hvor vi samlet set får mest kvalitet og sundhed for pengene. Det betyder, at vi skal optimere effekten af vores indsatser både sundhedsfagligt og økonomisk ved at anlægge et tværgående perspektiv. Ressourcebevidsthed rækker videre end til egen organisation, så vi sikrer, at de løsninger, vi vælger, samlet set giver den bedste ressourceudnyttelse. Vi vil arbejde for en bedre incitamentsstruktur i sundhedsvæsenet som helhed og udfordre den ved at skabe muligheder inden for de eksisterende rammer. Vi skal blive bedre til at anvende sundhedsdata til at understøtte en effektiv styring og prioritering af ressourcer, kapacitet og indsatser. Vi vil undgå kassetænkning. Det forudsætter tillid i samarbejdet, og at vi er klar til at lade egne interesser vige til fordel for de fælles, til gavn for borgerne. Vi udvikler i fællesskab det borgernære sundhedsvæsen Et mere specialiseret sygehusvæsen stiller nye krav til kommuner og praktiserende læger. Flere og mere komplekse opgaver kan løses tættere på borgeren. Det er en fælles opgave at sikre kvalificerede, nære tilbud i kommuner og praksissektor til de borgere, der ikke har behov for sygehusbehandling. Hvis vi skal optimere brugen af de fælles ressourcer i sundhedsvæsenet, er en af vejene et tættere samarbejde mellem borgerens kommune og den praktiserende læge. Udviklingen på sundhedsområdet muliggør, at visse opgaver, der i dag varetages i en sektor (sygehus, kommunale sundhedssystem eller almen praksis) helt eller delvist kan varetages i en anden sektor såvel ud fra hensynet til patientens forløb som hensynet til at varetage opgaverne på laveste effektive omkostningsniveau. I et konkret forløb, må aftaler om opgaveplacering ikke være til hinder for, at borgeren får et sammenhængende forløb. Når opgaver flyttes, sker det planlagt og aftalt, så parterne har tid til planlægning. Forudsætningen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse er: dialog og inddragelse med henblik på fælles forståelse af fremtidig praksis og ressourcebehov på berørte områder fastlæggelse af den kompetenceudvikling opgaveoverdragelsen fordrer samt fyldestgørende kommunikation i implementeringsprocessen konsekvensvurderinger SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

34 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED FRA ORD DER GIVER MENING TIL HANDLING DER SKABER FORBEDRING 12 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

35 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED Rammer for aftale om opgaveoverdragelse er beskrevet i Værktøjskassen. Nye opgaver og roller i sundhedsvæsenet forudsætter løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer. Hver sektor har ansvaret for at sikre, at kompetencerne svarer til de opgaver, der skal løses. Vi har en fælles opgave med at udvikle kompetencer og stille viden og kompetencer til rådighed for hinanden. Kvalitet og indhold i samarbejdet er i fokus, ud fra en fælles forståelse af, hvad god kvalitet er. Overdragelse af opgaver mellem parterne skal finde sted planlagt, aftalt og styret - fleksibelt og under hensyn til faglig udvikling. Teknologiske løsninger skal udnyttes til at skabe bedre muligheder for behandling i borgerens hjem og til at sikre klar og rettidig kommunikation i samarbejdet. De sundheds-it-løsninger, vi satser på, skal derfor udvikles i fællesskab og give mening for alle parter; sygehusene, den kommunale sundhedssektor, praksissektoren og borgeren. de mål, vi har sat os. Implementeringsopgaven omfatter mange forskellige indsatser og skal målrettes de faglige aktører, der skal arbejde efter sundhedsaftalen. Implementeringen handler om målrettet formidling, fælles kvalitetsarbejde og kompetenceudviklingsaktiviteter, hvor for eksempel frontpersonale har lejlighed til at få skabt et mere fælles sprog og få viden om hinandens kompetencer, organisering og tilbud, som så kan optimere kommunikationen og brugen af fælles værktøjer osv. Implementeringen af aftalen understøttes af en samarbejdsorganisation, som i alle led har klare opgaver og har mulighed for at følge op på, hvad der lykkes og kan forbedres i det løbende samarbejde. Vi gennemfører en midtvejsevaluering medio/ultimo 2016 med fokus på monitorering af aftalens mål og succeskriterier og graden af implementering. Fra ord der giver mening til handling, der skaber forbedring Vi vil styrke det forpligtende samarbejde, og den politiske vision sætter rammerne for udviklingen af samarbejdet i de kommende år. Visionen er omsat til konkrete aftaler, og vi følger aftalen til dørs i en målrettet og realistisk implementeringsplan for aftaleperioden. De mange indsatser, der skal understøtte arbejdet med sundhedsaftalen, iværksættes løbende henover aftaleperioden fra Prioritering af, hvornår indsatserne sættes i værk, aftales i fællesskab. Tidspunktet vil afspejle, hvornår der er behov for den beskrevne indsats. Hertil kommer, at en lang række initiativer er i gang og vil fortsætte i løbet af aftaleperioden. Ejerskab til sundhedsaftalen i vores organisationer har meget høj prioritet. Aftalens virke i det daglige arbejde er helt central for at nå SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

FÆLLES OM BEDRE SUNDHED. Fælles om bedre. sundhed. Sundhedsaftale 2015-18

FÆLLES OM BEDRE SUNDHED. Fælles om bedre. sundhed. Sundhedsaftale 2015-18 Fælles om bedre sundhed Sundhedsaftale 2015-18 UDGIVET AF Region Sjælland og KKR. TEKST ut fugias exerum eiumque eium fuga. 2 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND 2015-18 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND Forord

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 03. september 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1. Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 1569

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang.

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011 2014 Generel indledning. Regionen og kommunerne skal indgå nye sundhedsaftaler med virkning fra 2011. Sundhedsaftalen skal understøtte,

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan

Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Den 16. juni 2015, vers. 1.0, v. Dorthe Brænder Lilliendal og UIrik Skyum Christensen Baggrund 2015-18 er den formelle ramme om

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling. Et sammenhængende sundhedsvæsen Civilsamfund Sygehuse Arbejdsmarked Privatklinik Borger/ patient Kommuner Praksissektoren Sundhedshuse De store udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere