Sundheds- og Psykiatriudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Psykiatriudvalget"

Transkript

1 Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 03. december 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Ingen kl Rygestopkoordinator, farmakonom Karen Hemmingsen deltog i mødet under behandling af sag nr. 2. kl. ca Bo Kuno Christensen deltog i mødet under behandling af sag om institutionskørsel

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Tema - Rygestopindsatsen i Vordingborg Kommune Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af det nye døgntilbud til børn med autisme Godkendelse af Sundhedsaftale Ny ledelsesstruktur for trænings- og patientskoleområdet Strategi for implementering af visionen Institutionskørsel Orienteringssag - Forpagtningskontrakt Orientering fra formanden Eventuelt...18 Bilagsoversigt...19 Underskriftsside...20

3 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Sundheds- og Psykiatriudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Sundheds- og Psykiatriudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Tema - Rygestopindsatsen i Vordingborg Kommune Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Sagsfremstilling Rygestopkoordinator Karen Hemmingsen deltager i dette punkt og fortæller om rygestopindsatsen i Vordingborg Kommune. Der vil blive mulighed for drøftelse og uddybende spørgsmål. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af det nye døgntilbud til børn med autisme Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Resumé For at kunne påbegynde ombygningsarbejdet på Skovhusevej 5 i Stensved og oprettelse af et nyt døgntilbud til børn med autisme, søges der om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,25 mio. kr. Sagsfremstilling Sundheds- og Psykiatri udvalg har på deres møde 6.august.2014 besluttet at der skulle oprettes et tilbud med døgnpladser til børn med autisme. Den gamle børnehave i Stensved har vist sig at være egnet. Bygningen kræver en del ombygninger og i den godkendte anlægs- og investeringsplan er der afsat et rådighedsbeløb på 1,25 mio. kr. i 2015 til istandsættelse af den gamle børnehave på Skovhusevej 5. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Autismecentrets nye døgntilbud til børn - ombygning og istandsættelse af børnehaven i Stensved ( ) Autismecentrets nye døgntilbud til børn - ombygning og istandsættelse af børnehaven i Stensved ( ) Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for er afsat rådighedsbeløb i 2015 på kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives. Indstilling Administrationen indstiller, at at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1,25 mio. kr., der frigives et rådighedsbeløb på 1.25 mio. kr. til istandsættelse af den gamle børnehave på Skovhusevej 5, som fremover skal bruges til nyt døgntilbud til børn med autisme. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Udvalget anbefaler frigivelsen på 1,25 mio. kr. Udvalget forudsætter, at rammen på 1,25 mio. kr. overholdes. Udvalget anbefaler, at projektet igangsættes og at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling sideløbende orienteres om udbuddets resultat. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Godkendelse af Sundhedsaftale Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Sundhed/Afdeling for Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag I bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er det fastsat, at der skal indgås fem sundhedsaftaler én for hver region Resumé Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har nu godkendt Sundhedsaftalen og sender den til godkendelse i regionens 17 kommuner inden den endeligt skal godkendes i Sundhedsstyrelsen Sagsfremstilling Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, så den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ligger i regionen. Med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er det fastsat, at der skal indgås fem sundhedsaftaler én for hver region. Udarbejdelsen af sundhedsaftalen varetages af sundhedskoordinationsudvalget i hver region. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation i regionen. Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del, der indeholder en række obligatoriske indsatsområder. Vejledningen fastlægger en række tværgående temaer, som sundhedsaftalen i relevant omfang skal tage udgangspunkt i: Arbejdsdeling og samarbejde, herunder videndeling og sundhedsfaglig rådgivning mellem sektorer Koordination af kapacitet Inddragelse af patienter og pårørende Lighed i sundhed Dokumentation, forskning og kvalitetsudvikling Nye obligatoriske indsatsområder er: Forebyggelse, Behandling og pleje, Genoptræning og rehabilitering, Sundheds-it og digitale arbejdsgange Sundhedsaftalerne skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vurderer sundhedsaftalerne på, om de lever op til de krav, som er formuleret i vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Det gælder særligt kravene til indholdet på de obligatoriske indsatsområder. Det aktuelle forslag til sundhedsaftalen for skal konkret betyde, at borgerne oplever sammenhæng, høj faglig kvalitet og en respektfuld inddragelse i eget forløb. De overordnede mål for Sundhedsaftalen er: Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet Mere sundhed for de samme penge Kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger har et fælles ansvar for at leve op til aftalen, så borgerens møde med sundhedsvæsnet i Region Sjælland i 2018 vil være kendetegnet ved: at borgeren oplever at blive behandlet som en ligeværdig partner, der kan tage aktiv del i sit eget forløb og har mulighed for at tage ansvar for egen sundhed at borgeren oplever et smidigt forløb, hvor relevante parter samarbejder løbende og fleksibelt at borgeren oplever, at kommunikationen flyder rettidigt og korrekt 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget at borgeren oplever, at ansatte pa tværs af sektorer omtaler hinanden og andres indsats respektfuldt Aftalen bygger på, at parterne skal have tillid til hinandens faglighed og kompetencer, en høj grad af fleksibilitet og smidighed i samarbejdet og en løbende og konstruktiv dialog om, hvordan parterne sammen udvikler sundhedsvæsenet. Forslaget til sundhedsaftalen består af: Den politiske aftale o Vision o Politiske mål og strategi o De politiske mål o Sammenhæng og effekt Vi får det, vi måler på Den administrative aftale 1. Tværgående temaer 2. Obligatoriske indsatsområder 3. Udviklingsprojekter -spilleregler 4. Organisering af samarbejdet 5. Implementering 6. Sundhedsaftalen - hvad, hvem og hvorfor 7. Læsevejledning 8. Værktøjskassen Værktøjskassen er de faglige samarbejdspartneres beskrivelse af konkrete samarbejdsprocedurer. Værktøjskassen indgår som en del af den samlede aftale, men har en mere konkret handlingsanvisende og dynamisk karakter. Sundhedsaftalen har været i høring i alle 17 kommuner, og er den 30. oktober 2014 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland. Efter godkendelse i de 17 kommuner sendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Bilag: 1 Åben Sundhedsaftale /14 2 Åben Brev fra Region Sjælland om politisk godkendelse af Sundhedsaftale /14 Indstilling Administrationen indstiller, at Sundhedsaftale godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Ny ledelsesstruktur for trænings- og patientskoleområdet Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Jette Lehn Thisted Simonsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om patientrettet forebyggelse. Resumé Fra 1. januar 2015 samles træning, patientskoler og sundhedsområdet øvrige rehabiliteringsarbejde i samme virksomhed under navnet Træning og Rehabilitering. Sagsfremstilling Fra 1. januar 2015 ændrer Træningsenheden navn til Træning og Rehabilitering. Ændringen sker blandt andet som en følge af det tiltagende, tværgående samarbejde med beskæftigelsessektoren. I takt med de mange nye reformer og forløbsprogrammer retter fokus sig i stigende grad mod tværfaglig rehabilitering til selvforsørgelse og mestring af eget liv frem for monofaglig træning med ensidigt fokus på funktionsniveau. Samtidig med navneskiftet forankres 9 medarbejdere fra Afdeling for Sundhed (patientskole- og rehabiliteringsmedarbejdere) i den nye enhed, med Trine Nordentoft som nærmeste leder. Det drejer sig om 6 sygeplejersker og 3 fysioterapeuter. De fortsætter alle med deres nuværende arbejdsopgaver, blot i et endnu tættere samspil med træningsområdet. Den nye struktur ventes at øge muligheden for sammenhængende, tværfaglig rehabilitering samt at skabe et bedre overblik over de samlede ressourcer med en mere effektiv drift til følge. MED-organisationen er varslet. Medarbejdere i begge afdelinger har taget godt imod strukturændringen. De i henhold til strukturændringen relevante budgettilpasninger mellem Afdeling for Sundhed og Træning og Rehabilitering (løn mv.) vil blive forelagt til godkendelse i Sundheds- og psykiatriudvalget i januar Indstilling Administrationen indstiller, at den ændrede ledelsesstruktur tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Strategi for implementering af visionen Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Anja Valhøj Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2014 en ny fælles vision for Vordingborg Kommune i Udvalgte elementer af visionen er efterfølgende indarbejdet i budgetaftalen for budget Nu skal visionen implementeres i organisationen og hos borgere og virksomheder, så det sikres, at der både på den korte og lange bane arbejdes på virkeliggørelse af visionen. Visionen kan kun virkeliggøres gennem en fokuseret og prioriteret indsats og kun ved at vi alle Kommunalbestyrelsen, medarbejdere i Vordingborg Kommune, borgere og virksomheder i fællesskab arbejder mod samme mål. Visionen er ambitiøs og vi kan ikke alt på én gang. Derfor har administrationen udarbejdet et forslag til en strategi, der beskriver hvordan, vi vil arbejde med at implementere visionen samt hvordan vi vil samarbejde med borgere og virksomheder om at virkeliggøre visionen. Strategien er opbygget efter temaerne i visionen og beskriver hvilke fokusområder, vi skal arbejde med. Strategien beskriver således ikke de helt konkrete projekter og aktiviteter, der skal til inden for de enkelte fokusområder. Dette sker i anden omgang i foråret 2015, efter at Kommunalbestyrelsen har godkendt de fokusområder, vi arbejder med i kommende år. Ved gennemgang og vurdering af de foreslåede fokusområder i denne strategi anbefales det at holde fokusområderne på et overordnet niveau, der så kan rumme forskellige tiltag og aktiviteter. Fx kan der inden for fokusområdet Flere og smukt beliggende boliger med havudsigt eller tæt på vandet arbejdes på mange fronter, udlæg af nye kystnære boligområder i Købstæderne, forskønnelse, byfornyelse, dialog med staten om udfordring af lovgivningen (strandbeskyttelseslinje mv.) på udvalgte områder osv. I starten af 2015 påbegynder vi en proces i organisationen og med borgerne og lokalrådene om at sætte ord på, hvad der konkret kan arbejdes med. Strategien sætter rammen for de langsigtede indsatser gennem politikformuleringer, lokal- og regionalpolitisk arbejde og hvad vi konkret vil arbejde med de kommende to år. Derfor er et af de første tiltag i 2015, at de eksisterende politikker tages op til genvurdering med henblik på indarbejdelse af visionen og general aktualisering. Og endelig vil de fokusområder, der har en planlægningsmæssig relevans, blive samlet op i planstrategien, som også udarbejdes i starten af Proces og tidsplanen for implementering af visionen er nærmere beskrevet i sidste del af strategien. Bilag: 1 Åben Strategi for implementering af vision 2030 for Vordingborg Kommune /14 Indstilling Administrationen indstiller, at forslag til strategi for implementering af visionen drøftes med henblik på færdiggørelse af strategien til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i januar

11 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget drøftede sagen og vurderer, at fokuspunkter kan inkludere alle de indsatser som udvalget ønsker. Der skal skrives Vordingborg Kommune alle de steder, hvor der står Vordingborg, undtaget dér, hvor det specifikt handler om Vordingborg By. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Tiltrådt, idet det skal tydeliggøres, hvornår der er tale om Vordingborg Kommune og Vordingborg By. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Udvalget ønsker en mere skarp formulering om, hvornår det er hele kommunen og, hvornår det er Vordingborg by, således at alle områder føler sig inkluderet i visionen. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Institutionskørsel Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Bo Kuno Christensen Lovgrundlag Lov om trafikselskaber Taxaloven Sagsfremstilling Administrationen (Kørselskontoret) varetager koordinering af kørsel for de borgere, som institutionerne visiterer til kørsel efter deres regler og gældende lovgivning. Koordineringen sikrer, at kørslen udføres billigst muligt ved størst mulig samkørsel, som enten udføres i 16-pers. biler, som er til rådighed igennem kommunale kontrakter med private busselskaber eller udføres i biler af varierende størrelse, som bestilles igennem kommunens aftale med Flextrafik-Variabel. Kommunen råder i dag over 13 kontrakt-biler. Hos Flextrafik-Variabel kan rådes over det nødvendige antal biler, som dog kun tages i brug, når kapaciteten på kommunens kontrakt-biler er opbrugt. De kommunale kontrakter med busselskaberne blev indgået i 2009 og udløber senest 31. juli Administrationen ønsker en snarlig afklaring af, hvorledes institutionskørslen udføres derefter. Institutionskørslen har årligt en værdi af ca. 16 mio. kr. (kommunale kontrakter 12 mio. kr. / Flextrafik- Variabel ca. 4 mio. kr.) og omfatter årligt ca individuelle befordringer fordelt således: For Afdeling/institution Kørselsformål Omkostning % Antal ture % Skoler Kompetencecenter Kalvehave Børn og familie Aflastning 5 4 Pleje og Omsorg Aktivitetscentre Sundhed Genoptræning Arbejdsmarked Arbejdsprøvning mv. 1 1 Dagtilbud Ressoursecenter Kalvehave 2 2 Trafik og Park Lægekørsel og individuel kørsel af befordringsberettigede skolebørn Det vurderes, at der er 3 valgmuligheder ved genudbuddet af kørselsopgaverne: 1. Flextrafik anmodes om at varetage kommunens samlede kørselsbehov til institutionerne. Dette vil betyde, at Flextrafik opdeler kørslen i deres koncepter; Rute og Variabel. Rute er særligt indrettet til gentagne og rutebundne kørsler og Variabel er særligt indrettet til uregelmæssige kørsler. Kørslen med Flextrafik-Rute vil blive udbudt til private busselskaber, som vil varetage planlægning, koordinering og drift i et samarbejde med den kommunale institution. Flextrafik- Variabel råder over mere end 1000 biler og betjener borgere fra de kommuner og regioner i Movias område (Sjælland og Lolland-Falster), som har tilsluttet sig kørslen. Kørslen udføres som koordineret samkørsel, hvor også borgere, som har bestilt kørsel med Flextur og handicapkørslen, kan blive kørt i samme køretøj. Flextrafik-Variabel planlægges centralt i et meget stort program på baggrund af præcise input om den ønskede kørsel og det ønskede serviceniveau. Fordelingen af kørsel imellem Rute og Variabel bestemmes af Flextrafik på baggrund af oplysninger om kundernes behov. Såfremt Flextrafik overtager hele kommunens institutionskørsel vil den væsentligste del af kørselskontorets aktiviteter skulle nedlægges 2. Nyt udbud overfor private busselskaber om varetagelse af planlægning, koordinering og drift af al nuværende institutionskørsel. Såfremt et privat busselskab overtager hele kommunens institutionskørsel vil den væsentligste del af kørselskontorets aktiviteter skulle nedlægges 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Samme løsning som nuværende. Kørselskontoret foretager nyt udbud af kontrakter til private busselskaber, dog med justeringer og optimeringer efter de hidtidige erfaringer. Kontrakterne udbydes med et antal Garantibiler og Variable biler, som køreplanlægges af kørselskontoret med henblik på størst mulig samkørsel. Garantibiler kan udnyttes af kommunen i et aftalt antal timer pr. uge til en fast timepris. Variable biler kan udnyttes af kommunen i et vilkårligt antal timer pr. uge til en fast timepris. Den nuværende aftale med Flextrafik-Variabel vil fortsætte uforandret. Løsningen med udbud igennem et privat busselskab vil på mange områder ligne løsningen, som kan tilbydes hos Flextrafik. En løsning hos Flextrafik vil dog i højere grad tilfredsstille KL og regeringens ønsker om en koordineret samkørsel igennem Flextrafik, hvilket er givet som begrundelse for at kommunerne skal spare i alt 430 mio. kr. årligt i bloktilskud fra Administrationen anbefaler derfor, at valget af løsning begrænses til enten at anmode Flextrafik om at overtage den samlede kørsel eller at bevare nuværende løsning med et kommunalt kørselskontor, som administrerer og planlægger et antal biler i kontrakt. Administrationen har nedsat en arbejdsgruppe med nøglemedarbejdere fra kommunens aktivitetscentre, genoptræningscentre, Kompetancecenteret samt fra Trafik og Park. Gruppen har været på besøg i Ringsted kommune, som er blandt de første kommuner, som har bedt Flextrafik om at varetage den samlede institutionskørsel. Det er gruppens vurdering at tilbagemeldingerne fra Ringsteds institutioner tyder på, at Flextrafik ikke vil kunne reducere omkostningerne og ikke vil kunne tilfredsstille kravene til de ønskede serviceniveauer og ikke vil kunne yde den fleksibilitet, som i dag tilbydes institutionerne i de nuværende kommunale kontrakter i VOK. Administrationen er orienteret om, at der for øjeblikket foregår samme overvejelser i mange andre kommuner om evt. at lade Flextrafik overtage institutionskørslen. Det er dog langt fra alle kommuner, som ender med at bede Flextrafik om at overtage opgaven. Flere kommuner vælger at udbyde kørslen selv, oftest med argumentet, at Flextrafik menes at udføre opgaven med for store omkostninger og ulogiske løsninger, som er svære at forklare for menigmand. Gruppen er endvidere af den opfattelse, at det lokale kendskab og den nærhed til borgerne, som kan tilbydes i et kommunalt kørselskontor, har stor betydning for den service, som opleves af borgerne. En styregruppe bestående af cheferne for Skoler, Pleje og omsorg, Sundhed samt Trafik og Park vurderer, at et nyt udbud af biler i kontrakt, som administreres og planlægges af kørselskontoret, vil kunne yde institutionerne og borgerne den mest fleksible service til de færreste omkostninger. Den samlede konklusion er, at der ikke kan ses fordele ved forlade den nuværende løsning, som fungerer tilfredsstillende, og som allerede har medført store besparelser. Det anbefales, at kørselskontoret genudbyder institutionskørslen i nuværende koncept i nye kontrakter, som har virkning fra 1. januar 2016 og med en varighed af 5 år samt option på yderligere 2 år. Omkostningerne i et nyt udbud vil være afhængig af markedets prisniveau på udbudstidspunktet. De fremtidige kørselsomkostninger skal indeholdes i institutionernes budgetter. Såfremt anbefalingen følges vil administrationen snarest tage kontakt til en ekstern konsulent for at udarbejde nyt kontraktgrundlag. Institutionernes administrative personale, seniorråd og handicapråd vil blive indeholdt i en inddragende proces ved fastlæggelsen af udbudsmaterialet. Tidsplan: 1. Sag indstilles til Socialudvalget og Børne-, Unge- og Familieudvalget den 2. december Sag indstilles til Sundheds- og Psykiatriudvalget og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december Sag indstilles til Teknik- og Miljøudvalget den 4. december Sag indstilles til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10. december Sag indstilles til Kommunalbestyrelsen den 18. december

14 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Indstilling Administrationen indstiller til Socialudvalget, at den foreslåede løsning for institutionskørslen i de kommende år tages til efterretning. Administrationen indstiller til Børne-, Unge- og Familieudvalget, at den foreslåede løsning for institutionskørslen i de kommende år tages til efterretning. Administrationen indstiller til Sundheds- og Psykiatriudvalget, at den foreslåede løsning for institutionskørslen i de kommende år tages til efterretning. Administrationen indstiller til Uddannelses- og Arbejdsmarkedet, at den foreslåede løsning for institutionskørslen i de kommende år tages til efterretning. Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at administrationen genudbyder institutionskørslen i nye kontrakter, som har virkning fra 1. januar 2016 med en varighed af 5 år samt option på yderligere 2 år og som administreres og planlægges af kørselskontoret. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen vedr. Børne-, Unge- og Familieudvalget blev tiltrådt. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orienteringssag - Forpagtningskontrakt Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Afdeling for Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling I forbindelse med beslutning om organisering af driften af Præstø Multicenter blev det prioriteret at drift af café kunne ske i et samarbejde mellem Vordingborg Madservice og ekstern leverandør, samt om muligt i et samarbejde med frivillige/ foreninger m.fl.. Hensigten er indarbejdet i den gældende forpagtningskontrakt, der oprindeligt blev indgået 1. september Der er i den redigerede kontrakt medtaget forskellige forhold af betydning for samarbejdet med Vordingborg Madservice og med eventuelle frivillige/ foreninger m.fl. og den gældende kontrakt er tilpasset de nye bygningsmæssige forhold. Der er taget hensyn til de konkurrencemæssige forhold, samtidig med at den oprindelige kontrakt er respekteret. Det skal bemærkes, at der er begrænsede omkostninger for forpagter i forhold til Vordingborg Kommune, at det kan være udfordrende at opnå en rentabel forretning med fuld åbningstid til gavn for fritidsbrugere, at der er et gensidigt opsigelsesvarsel på tre måneder. Der er fra forpagters side et ønske om at kunne starte d. 1. december 2014 i de nye lokaler. Der kan være udfordringer grundet de igangværende rettelser af fejl i byggeriet, hvor det for nuværende er nødvendigt at opbevare boligenhedernes køle- og frostvarer i caféens køle- og frostrum indtil boligenhedernes køkkener er ombygget og tilrettet gældende krav fra Fødevarestyrelsen. Såfremt det ikke er muligt at anvende caféens faciliteter pr. 1. december 2014, er den oprindelige kontrakt fortsat gældende og leverance til hallens aktiviteter kan ske fra anden adresse end Præstø Multicenter, da forpagter har forpagtningsaftale med to af tre gældende aktive forpagtningsaftaler i haller i Vordingborg Kommune (Kastrup èn forpagter, Langebæk og Præstø haller èn forpagter.) Der er i den redigerede aftale for Præstø taget hensyn til ønsket, om at caféen er et af omdrejningspunkterne for livet i Præstø Multicenter, uanset tidspunkt dag eller aften: Vordingborg Madservice sikrer åbningstiden alle ugens dage kl Vordingborg Madservice kan levere udover denne åbningstid efter bestilling. Vordingborg Madservice annoncerer med sit sortiment, som det sker for alle andre af deres caféer, der drives i tilknytning til aktivitetscentre. Forpagter sikrer åbningstid udenfor Vordingborg Kommunes åbningstid og kan levere sit annoncerede sortiment, har alkoholbevilling og samarbejder med foreninger under flere forskellige scenarier herunder afståelsesafgift, som oprindeligt beskrevet i kontrakt af En afståelsesafgift, der alene forventes taget i brug i særlige situationer og søger at tilgodese de forskellige foreninger ligeligt. Ejendomskomplekset Præstø Multicenter hører driftsmæssigt under Socialudvalget og distriktsleder Præstø Multicenter er nærmeste leder og forpagters kontakt. Forpagtningskontrakt underskrives af formand for Socialudvalget med orientering om dette i de berørte udvalg Bilag: 1 Lukket 2 Lukket Indstilling Administrationen indstiller, 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget at kontrakt og proces godkendes og sendes til efterfølgende orientering i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Socialudvalget og. at kontrakt underskrives af formand for Socialudvalget i november Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Heino Hahn, Per Stig Sørensen Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Socialudvalget den Til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. Udvalget ønsker der er fokus på, at udbudt kost er sund. Der skal være mulighed for det sunde valg. Der ønskes kvalitet frem for kvantitet og drikkevarer. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering fra formanden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Sundhed/Psykiatri og Hanicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Sagsfremstilling 1. Orientering om ViSP-samarbejdet ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med: Vanskeligheder inden for sprog, tale, og stemme Kognitive vanskeligheder Følgevirkninger efter en erhvervet hjeneskade Vanskeligheder i forhold til hørelse Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder Ordblindhed Behov for IT-baserede kommunikationshjælpemidler mv. Øvrige svære kommunikative vanskeligheder (ICF grad 3) i forhold til de almene krav de udsættes for i deres daglige liv ViSPs ydelser er i hovedsagen finansieret af de 5 kommuner (Vordingborg, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Faxe) som er indgået i samarbejde om driften af ViSP. På Social- og Psykiatriudvalgets seneste møde i Lolland Kommune den 3. november 2014, besluttede udvalget følgende indstilling vedr. Visp-aftalen: Social & Arbejdsmarkedssektoren indstiller, at Social- og Psykiatriudvalget er sindet at opsige Vispaftalen. Social- og Psykiatriudvalget i Lolland Kommune behandler sagen igen den 1. december Central udmelding fra Socialstyrelsen Målgruppen for denne centrale udmelding: børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse fra 0 år til og med det 17 år voksne med kompleks erhvervet hjerneskade med behov for en højt specialiseret indsats og/eller tilbud med henblik på at forbedre deres funktionsevne og livskvalitet 3. Årshjul 2015 for Sundheds- og Psykiatriudvalget Årshjulet skal give udvalget et overblik over sager og processer i Årshjulet opdateres på hvert udvalgsmøde. 4. KLU møde med efterfølgende dialogmøde med almen praksis Den 3. november 2014 blev der afholdt møde i det kommunal-lægelige udvalg. Udvalget havde efterfølgende dialogmøde med almen praksis. Referaterne vedlægges. Bilag: 1 Åben Årshjul 2015 for Sundheds- og Psykiatriudvalget /14 2 Åben Referat dialogmøde.doc /14 3 Åben Referat KLU møde.doc /14 4 Åben Bilag 1 til den centrale udmelding for born og unge med alvorlig /14 synsnedsaettelse.pdf 5 Åben Bilag 1 til den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Kort orientering om standarder for ydelser på sundhedsområdet. Godkendt. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Intet. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Bilagsoversigt 4. Godkendelse af Sundhedsaftale Sundhedsaftale (138375/14) 2. Brev fra Region Sjælland om politisk godkendelse af Sundhedsaftale (138374/14) 6. Strategi for implementering af visionen 1. Strategi for implementering af vision 2030 for Vordingborg Kommune (110210/14) 8. Lukket punkt - Orienteringssag - Forpagtningskontrakt 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 9. Orientering fra formanden 1. Årshjul 2015 for Sundheds- og Psykiatriudvalget (138091/14) 2. Referat dialogmøde.doc (138095/14) 3. Referat KLU møde.doc (138094/14) 4. Bilag 1 til den centrale udmelding for born og unge med alvorlig synsnedsaettelse.pdf (141649/14) 5. Bilag 1 til den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.pdf (141651/14) 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Underskriftsside Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Vibe Bøgvad 20

22 Bilag: 4.1. Sundhedsaftale Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 03. december Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

23 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED Fælles om bedre sundhed Sundhedsaftale

24 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED UDGIVET AF Region Sjælland og KKR. TEKST ut fugias exerum eiumque eium fuga. 2 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

25 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre borgere, flere borgere med kroniske sygdomme og unge med psykisk mistrivsel. Der skal findes nye fælles løsninger, uden tilførsel af flere ressourcer. Vores fælles arbejde med at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum har betydet en styrket dialog, bedre kommunikationsveje, mere fælles dokumentation og udviklingsindsatser på sundhedsområdet mellem de 17 kommuner, praksissektoren og Region Sjælland. Sundhedsaftalen er den tredje i rækken. Sundhedsaftalen har udviklet sig fra at være en rent administrativ aftale til en politisk aftale, til nu at være en visionær politisk sundhedsaftale forankret i konkrete og ambitiøse mål. Med afsæt i de gode erfaringer fra samarbejdet tager vi skridtet videre og hjælper hinanden til at blive endnu bedre. Vi samarbejder om borgeren, som også er patient. Sundhedsaftalen er for alle borgere, der har brug for en indsats, der involverer flere parter på tværs af sektorer. Borgere, der er i kontakt med sundhedsvæsenet, skal opleve sammenhæng og koordinerede, samtidige indsatser, uanset hvor og hvornår i forløbet de befinder sig. En lang række mennesker har bidraget til at udarbejdelse af sundhedsaftalen. For at gøre vores samarbejde smidigere og mere fleksibelt, er der aftalt ændringer i denne aftale i forhold til den tidligere aftale. Ændringerne skal finde vej ud i de yderste grene af vores organisationer. Vi håber, at borgerne i Region Sjælland får glæde af aftalen. På Sundhedskoordinationsudvalgets vegne Anne Møller Ronex Regionsrådet Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Pernille Beckmann Greve kommune Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

26 4 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

27 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED Indhold Politisk aftale VISION 6 POLITISKE MÅL OG STRATEGI 8 DE POLITISKE MÅL 10 SAMMENHÆNG OG EFFEKT VI FÅR DET, VI MÅLER PÅ 14 ADMINISTRATIV UDMØNTNING AF DEN POLITISKE AFTALE 1. TVÆRGÅENDE TEMAER Kvalitet og læring Patientsikkerhed Forskning Kompetencer og relationer Økonomi og kapacitet 18 Opgaveoverdragelse og delegation 1.6. Sundheds-it og digitale arbejdsgange OBLIGATORISKE INDSATSOMRÅDER Genoptræning og rehabilitering 21 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Behandling og pleje Forebyggelse UDVIKLINGSPROJEKTER SPILLEREGLER ORGANISERING AF SAMARBEJDET 40 Samarbejdsfora 41 Udviklings- og arbejdsgrupper 42 Tværsektorielle grupper IMPLEMENTERING SUNDHEDSAFTALEN HVAD, HVEM OG HVORFOR? LÆSEVEJLEDNING VÆRKTØJSKASSEN 47 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

28 VISION Fælles om bedre sundhed Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen i Region Sjælland. Samarbejde er kernen i de fælles indsatser. Samarbejde alle parter er forpligtede af. Vi vil skabe et velkoordineret samarbejde om de fælles borgere, både ved samtidige indsatser og ved overgange mellem sektorer. Aftalen skal betyde, at borgerne oplever en respektfuld inddragelse i eget forløb, sammenhæng og høj faglig kvalitet på baggrund af evidensbaseret viden og erfaringer fra god praksis. Aftalen er forpligtende, og vores overordnede mål for Sundhedsaftalen er: FLERE GODE OG SUNDE LEVEÅR TIL BORGERNE I REGION SJÆLLAND BORGERNE OPLEVER SAMMENHÆNG OG KVALITET I MØDET MED SUNDHEDSVÆSENET MERE SUNDHED FOR DE SAMME PENGE For at nå målene skal alle bidrage til at skabe forandringer i det fælles sundhedsvæsen. I aftalen benyttes»vi«, fordi vi ønsker at signalere, at vi er fælles om aftalen og fælles om at løfte de opgaver, der skal føre os frem mod aftalens mål.»vi«omfatter aftaleparterne fra øverste politiske niveau til udførende personale. 6 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

29 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED Sundhedsprofilen 2013 dokumenterer ulighed i sundhed i vores region. Sundhedsaftalen skal bidrage til at knække kurven. Vi skal sikre mere sundhed til flere. Vi møder borgeren som en ligeværdig partner. Den enkelte borger er eksperten i sit eget liv med ressourcer og værdifuld viden om sin egen situation, hvilket skal bringes langt bedre i spil både i det enkelte forløb og i udviklingen af sundhedsvæsenet. Det vil betyde mere kvalitet og bedre resultater. Vi skal arbejde ud fra princippet om en borger, én plan. Samtidighed i det konkrete samarbejde om borgerens forløb forudsætter klarhed om roller, ansvar og opgaver. Vi byder ind med vores kompetencer og ressourcer, rettidigt og velkoordineret. Det faglige ansvar for borgerens forløb skal tydeligt placeres til enhver tid. Vi skal nytænke vores fælles opgaveløsning i et integreret og borgernært sundhedsvæsen, hvor vi udnytter vores samlede ressourcer bedre, til gavn for borgeren. Differentiering af vores indsatser betyder også en skarpere prioritering af vores ressourcer. at borgeren oplever at blive behandlet som en ligeværdig partner, der kan tage aktiv del i sit eget forløb og har mulighed for at tage ansvar for egen sundhed at borgeren oplever et smidigt forløb, hvor relevante parter samarbejder løbende og fleksibelt at borgeren oplever, at kommunikationen flyder rettidigt og korrekt at borgeren oplever, at ansatte på tværs af sektorer omtaler hinanden og andres indsats respektfuldt En sundhedsaftale med fine intentioner og flotte ord, gør ingen forskel i sig selv. Ordene skal give mening for de medarbejdere, der skal omsætte dem til handling, der skaber udvikling og resultater. Kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger har et fælles ansvar for at leve op til aftalen, så borgerens møde med sundhedsvæsenet i Region Sjælland i 2018 vil være kendetegnet ved: Vi skal have tillid til hinandens faglighed og kompetencer parterne imellem, en høj grad af fleksibilitet og smidighed i samarbejdet samt en løbende og konstruktiv dialog om, hvordan vi udvikler sundhedsvæsenet. Vi vil fremme en kultur, hvor vi bistår hinanden med at skabe mere kvalitet i løsningen af egne og fælles opgaver, og sammen udvikle fælles faglighed og fælles viden. SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

30 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED POLITISKE MÅL OG Sundhedsaftalens vision er omsat til konkrete mål, indsatser og tilhørende pejlemærker. Vision og overordnede mål er beskrevet i foregående kapitel. I dette kapitel udfoldes mål og strategi. Indledningsvist skitseres sammenhængen fra vision til indsats. Herefter følger en beskrivelse af de grundlæggende forudsætninger, der er styrende i vores samarbejde. Det indledende afsnit kan læses som et forsøg på at skabe et overblik og være en hjælp til at se sammenhængen i sundhedsaftalen - fra vision til handling. VISION OVERORDNEDE MÅL Flere gode og sunde leveår til borgerne STRATEGI Fælles om bedre sundhed Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet Mere sundhed for de samme penge Ved aftaleperiodens udløb i 2018 vil vi kunne evaluere, om vi har nået de tre overordnede mål for aftalen. De pejlemærker, vi vil følge, er beskrevet i næste kapitel. Mål for sundhed, kvalitet og økonomi skal sikre, at vi arbejder helhedsorienteret, både i forhold til den enkelte borger og i det fælles sundhedsvæsen. MÅL Mere sundhed til flere Borgeren som partner En borger én plan Integreret og borgernært sundhedsvæsen Alle mål skal være et svar på, hvorfor vi vælger at iværksætte en række konkrete indsatser. Vi skal arbejde på flere dimensioner for at nå målene; både ved at udnytte borgerens og det samlede sundhedsvæsens ressourcer og kompetencer bedre, og ved et målrettet og koordineret samarbejde. INDSATSER Forløbsbeskrivelser Prioriteringsværktøjer Kompetenceudvikling 8 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

31 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED Alle indsatser skal være et svar på, hvordan vi opnår de mål, vi har sat os; vejen derhen. Forløbsbeskrivelser, prioriteringsværktøjer og kompetenceudvikling er eksempler på indsatser. Forløbsbeskrivelser skal fungere som et konkret værktøj i samarbejdet, som skal understøtte det koordinerede og fleksible forløb. Prioriteringsværktøjer skal udvikles for at understøtte den differentierede indsats. Kompetenceudvikling understøtter de fælles udviklingstiltag. En samlet oversigt over indsatser i forhold til mål findes i Værktøjskassen 1. GRUNDLÆGGENDE FORUDSÆTNINGER Fleksibilitet Differentiering Ressourcebevidsthed Aftalen baseres på tre grundlæggende forudsætninger, som skal være styrende i vores samarbejde og de bærende elementer i aftalen. Fleksibilitet i samarbejdet er forudsætningen for at kunne arbejde helhedsorienteret om den enkelte borger. Fleksibilitet går hånd i hånd med en proaktiv tilgang, hvor vi ikke venter på signal fra hinanden til at handle. Det fleksible samarbejde skal fungere inden for de aftalte rammer, hvor vi er tilgængelige for hinanden og har fokus på indhold og kvalitet for at skabe bedre borgerforløb. Differentiering indebærer, at vi målretter vores tilbud og gør den nødvendige indsats i forhold til den enkelte borger. Det forudsætter, at vi inddrager borgerne, så vi kender deres ressourcer og forløb. Vi differentierer vores indsatser og graden af vores samarbejde efter behov. Differentiering indebærer også prioritering af nogle målgrupper med særlige behov frem for andre. Nogle grupper har brug for et større løft for at få flere, gode leveår. Vi skal opspore og sætte tidligere ind med forebyggelse, behandling og rehabilitering og styrke den enkelte borgers mestringsevne. Ressourcebevidsthed som princip spiller ind i alle dele af borgerens forløb. Samarbejdet afpasses efter den konkrete situation. Som princip betyder det, at vores ydelser skal være målrettede og leveres på det rette niveau; det kan både betyde laveste specialiseringsniveau, men kan også være på højt specialiseret niveau, hvis effekt og ressourcer samlet set optimeres. 1 Indholdet i værktøjskassen understøtter og supplerer den øvrige del af aftalen. Den rummer en række dokumenter som har samme forpligtende karakter som den øvrige del af aftalen. Det kan være forløbsbeskrivelser og -programmer, snitfladekataloger osv. Værktøjskassen er inddelt alfabetisk efter temaer, som der henvises til i aftaledelen. SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

32 DE POLITISKE MÅL 1 Mere sundhed til flere Der skal anderledes løsninger til for nå flere borgere. Vi samarbejder om tidlig opsporing og prioriterer vores ressourcer, så vi kan differentiere, målrette og integrere vores indsatser. Sårbare og udsatte borgere herunder børn og psykisk syge (og heriblandt borgere med både psykisk sygdom og misbrug 2 ) skal i højere grad have mulighed for et sundt liv. Vi vil samarbejde tættere om den gruppe borgere, som vi er meget fælles om. Kronisk syge borgere, herunder borgere med multisygdom 3 er blandt gruppen med mange og hyppige kontakter i sundhedsvæsenet. Samarbejdet om psykisk syge borgere med somatiske lidelser skal styrkes. Vi vil med aftalen bidrage til at reducere ulighed i sundhed. hængende og koordinerede borgerforløb. Samarbejdet skal fornys for at håndtere stadig flere borgere med multisygdom i et mere specialiseret sygehusvæsen, hvor flere borgere behandles ambulant og over længere tid. Vi samarbejder oftest i samtidige forløb. Det udfordrer den hidtidige tilgang i sundhedsaftalen, hvor udgangspunktet i højere grad har været, at stafetten overdrages til næste aktør. Ambitionen er at sikre borgeren et smidigt forløb med et uafbrudt flow. Forudsætningen for, at dette kan ske, er, at forløbet hurtigt kortlægges, så aktørerne, der skal byde ind for at sikre flow i forløbet, kender forløbet, samt at borgeren er kendt af og kender de aktører, der skal involveres. Der skal tidligt ske en kobling af rette aktører til borgerens forløb. 2 Borgeren som partner Borgeren og borgerens netværk skal inddrages aktivt i forløbet. Borgeren skal opleve at kunne tage ansvar for egen sundhed, blive anerkendt for sine personlige erfaringer og respekteret for sine valg og fravalg. Samarbejdet med borgeren skal tage udgangspunkt i borgerens individuelle ressourcer, ønsker og behov. Borgerens mulighed for at indgå i partnerskab med sundhedsprofessionelle om eget forløb forudsætter klar og forståelig kommunikation, hvor borgeren oplever at blive hørt. Borgernes viden og erfaringer fra møder med sundhedsvæsenet skal bruges. Vi vil derfor systematisk inddrage bruger- og pårørendeorganisationer, frivillige foreninger m.fl. i udviklingen af vores tilbud. Nogle situationer kræver hurtigere handling, end det en standard foreskriver. Den enkelte borgers situation kræver en konkret vurdering af en rettidig og nødvendig indsats. Borgerens plan Vi samarbejder med udgangspunkt i én fælles plan for borgerens forløb, sammen med borgeren og borgerens netværk. Planen forudsætter tidlig dialog mellem relevante parter i forløbet og sikker elektronisk kommunikation. Samtidige indsatser koordineres i et løbende samarbejde. 3 En borger én plan Kortere og mere effektive indlæggelsesforløb, inden for både psykiatri og somatik, kræver nye arbejdsgange for at sikre fleksible, sammen- 2 Dobbeltdiagnose 3 Multisygdom: Forekomst af to eller flere langvarige sygdomme hos den samme patient 10 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

33 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED VI UDVIKLER I FÆLLESSKAB DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN 4 Klar ansvarsfordeling og mere koordination Alle borgerforløb skal være velkoordinerede, og ansvaret for borgerens forløb skal altid placeres. Ansvar for koordinering af den enkelte borgers forløb aftales konkret og placeres, hvor det er relevant i forhold til borgerens behov og for at sikre størst mulig sammenhæng i forløbet. Behovet for koordinering kan skifte mellem de forskellige parter kommune, sygehus, praktiserende læge og borgeren selv/netværket afhængigt af udviklingen i den enkelte borgers forløb og konkrete situation. Koordination indebærer løbende kommunikation mellem relevante parter og stiller store krav til parterne om at kommunikere rettidigt og relevant. Den løbende kontakt til mange borgere giver almen praksis en nøglerolle og særlige muligheder for at opspore, forebygge, behandle og følge op på borgerens forløb og for at vurdere, om borgeren har behov for henvisning til sygehus eller et kommunalt tilbud. Almen praksis skal i højere grad kunne være initiativtagende i forhold til borgerens forløb. Et mere integreret og borgernært sundhedsvæsen Der er pres på ressourcerne i sundhedsvæsenet. Det drejer sig både om økonomi og arbejdskraft. Vi skal arbejde ressourcebevidst og løse opgaverne dér, hvor vi samlet set får mest kvalitet og sundhed for pengene. Det betyder, at vi skal optimere effekten af vores indsatser både sundhedsfagligt og økonomisk ved at anlægge et tværgående perspektiv. Ressourcebevidsthed rækker videre end til egen organisation, så vi sikrer, at de løsninger, vi vælger, samlet set giver den bedste ressourceudnyttelse. Vi vil arbejde for en bedre incitamentsstruktur i sundhedsvæsenet som helhed og udfordre den ved at skabe muligheder inden for de eksisterende rammer. Vi skal blive bedre til at anvende sundhedsdata til at understøtte en effektiv styring og prioritering af ressourcer, kapacitet og indsatser. Vi vil undgå kassetænkning. Det forudsætter tillid i samarbejdet, og at vi er klar til at lade egne interesser vige til fordel for de fælles, til gavn for borgerne. Vi udvikler i fællesskab det borgernære sundhedsvæsen Et mere specialiseret sygehusvæsen stiller nye krav til kommuner og praktiserende læger. Flere og mere komplekse opgaver kan løses tættere på borgeren. Det er en fælles opgave at sikre kvalificerede, nære tilbud i kommuner og praksissektor til de borgere, der ikke har behov for sygehusbehandling. Hvis vi skal optimere brugen af de fælles ressourcer i sundhedsvæsenet, er en af vejene et tættere samarbejde mellem borgerens kommune og den praktiserende læge. Udviklingen på sundhedsområdet muliggør, at visse opgaver, der i dag varetages i en sektor (sygehus, kommunale sundhedssystem eller almen praksis) helt eller delvist kan varetages i en anden sektor såvel ud fra hensynet til patientens forløb som hensynet til at varetage opgaverne på laveste effektive omkostningsniveau. I et konkret forløb, må aftaler om opgaveplacering ikke være til hinder for, at borgeren får et sammenhængende forløb. Når opgaver flyttes, sker det planlagt og aftalt, så parterne har tid til planlægning. Forudsætningen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse er: dialog og inddragelse med henblik på fælles forståelse af fremtidig praksis og ressourcebehov på berørte områder fastlæggelse af den kompetenceudvikling opgaveoverdragelsen fordrer samt fyldestgørende kommunikation i implementeringsprocessen konsekvensvurderinger SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

34 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED FRA ORD DER GIVER MENING TIL HANDLING DER SKABER FORBEDRING 12 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

35 FÆLLES OM BEDRE SUNDHED Rammer for aftale om opgaveoverdragelse er beskrevet i Værktøjskassen. Nye opgaver og roller i sundhedsvæsenet forudsætter løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer. Hver sektor har ansvaret for at sikre, at kompetencerne svarer til de opgaver, der skal løses. Vi har en fælles opgave med at udvikle kompetencer og stille viden og kompetencer til rådighed for hinanden. Kvalitet og indhold i samarbejdet er i fokus, ud fra en fælles forståelse af, hvad god kvalitet er. Overdragelse af opgaver mellem parterne skal finde sted planlagt, aftalt og styret - fleksibelt og under hensyn til faglig udvikling. Teknologiske løsninger skal udnyttes til at skabe bedre muligheder for behandling i borgerens hjem og til at sikre klar og rettidig kommunikation i samarbejdet. De sundheds-it-løsninger, vi satser på, skal derfor udvikles i fællesskab og give mening for alle parter; sygehusene, den kommunale sundhedssektor, praksissektoren og borgeren. de mål, vi har sat os. Implementeringsopgaven omfatter mange forskellige indsatser og skal målrettes de faglige aktører, der skal arbejde efter sundhedsaftalen. Implementeringen handler om målrettet formidling, fælles kvalitetsarbejde og kompetenceudviklingsaktiviteter, hvor for eksempel frontpersonale har lejlighed til at få skabt et mere fælles sprog og få viden om hinandens kompetencer, organisering og tilbud, som så kan optimere kommunikationen og brugen af fælles værktøjer osv. Implementeringen af aftalen understøttes af en samarbejdsorganisation, som i alle led har klare opgaver og har mulighed for at følge op på, hvad der lykkes og kan forbedres i det løbende samarbejde. Vi gennemfører en midtvejsevaluering medio/ultimo 2016 med fokus på monitorering af aftalens mål og succeskriterier og graden af implementering. Fra ord der giver mening til handling, der skaber forbedring Vi vil styrke det forpligtende samarbejde, og den politiske vision sætter rammerne for udviklingen af samarbejdet i de kommende år. Visionen er omsat til konkrete aftaler, og vi følger aftalen til dørs i en målrettet og realistisk implementeringsplan for aftaleperioden. De mange indsatser, der skal understøtte arbejdet med sundhedsaftalen, iværksættes løbende henover aftaleperioden fra Prioritering af, hvornår indsatserne sættes i værk, aftales i fællesskab. Tidspunktet vil afspejle, hvornår der er behov for den beskrevne indsats. Hertil kommer, at en lang række initiativer er i gang og vil fortsætte i løbet af aftaleperioden. Ejerskab til sundhedsaftalen i vores organisationer har meget høj prioritet. Aftalens virke i det daglige arbejde er helt central for at nå SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Sygehuse Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Nykøbing Falster Sygehus Præhospitalt Center Psykiatrien Roskilde og Køge Sygehus

Sygehuse Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Nykøbing Falster Sygehus Præhospitalt Center Psykiatrien Roskilde og Køge Sygehus Bilag Kommuner Faxe Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune Stevns Kommune Vordingborg

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 09. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 21:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2 3. SSÆ - Godkendelse af Sundhedsaftale

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014

Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014 Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014 Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. august 2014 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 NB. Fraværende Gæster: kl. 10 under pkt. 5 deltager Lars Leen til afklarende spørgsmål. Hanne Andersen

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere