Halvårsrapport 1. halvår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 1. halvår 2015"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K 1 af august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres. Nye kunder og højt aktivitetsniveau på bolig- og investeringsområdet medfører et meget tilfredsstillende resultat for 1. halvår. Gns. indlån steget med 4,1% - gns. udlån faldet med 0,9%. Basisresultat på 74,2 mio. kr. en stigning på 28,1 mio. kr. (61%) Indtægter forøget med 27,6 mio. kr. (19,2%) / omkostninger på uændret niveau. Nedskrivninger på udlån udgør 19,8 mio. kr. en stigning på 2 mio. kr. Positive kursreguleringer på 3,4 mio. kr. Resultat før skat på 57,8 mio. kr. medfører en gns. egenkapitalforrentning før skat på 13,7% p.a. Forventet basisresultat for året opjusteres med ca. 25% til niveauet 95 til 110 mio. kr. Solvens på 15,7% - solvensbehov opgjort til 11,4%. Ny filial i Løgten / Skødstrup ved Aarhus netop åbnet. Hovedtal (Beløb i mio. kr.) 1. halvår Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter 170,9 143,3 131,8 137,9 126,1 Andre driftsindtægter 0,2 0,1 0,1 4,3 3,3 Driftsudgifter 92,1 92,4 96,4 92,5 91,6 Andre driftsudgifter / Det Private Beredskab /Indskydergarantifonden 4,7 5,0 6,0 3,5 16,2 Basisresultat (før kursreguleringer, nedskrivninger, skat) 74,2 46,1 29,5 46,3 21,6 Kursreguleringer 3,4 13,4 11,2 10,1-1,7 Nedskrivninger på udlån m.v. 19,8 17,8 23,1 28,8 11,9 Resultat før skat 57,8 41,7 17,6 27,6 8,0 Resultat 44,0 32,8 11,7 20,0 5,9 Ultimo 1. halvår Balance Udlån Indlån Indlån i puljeordninger Egenkapital Balance Eventualforpligtigelser m.v

2 Side 2 af 14 Baggrund for resultatet. Første kvartals høje aktivitetsniveau i banken er fortsat i 2. kvartal, og har medført en meget tilfredsstillende udvikling i bankens indtjening for 1. halvår. På trods af 2. kvartals noget urolige marked for boligrenten, er det lave renteniveauet fortsat attraktivt for boligkøbere. Kombineret med den stigende forbrugeroptimisme er antallet af bolighandler øget i dele af bankens markedsområde, og specielt i Aarhus-området. Renteniveauet har samtidig medført en markant øget aktivitet med omlægning og konvertering af realkreditlån. Den stadig stigende opsparing, herunder til pension, har i kombination med det lave renteniveau og årets stigende aktiekurser, medført et højt aktivitetsniveau inden for kapitalforvaltning. Bankens gennemsnitlige indlån har udvist en væsentlig stigning på ca. 200 mio. kr. (4,1%). Stigningen kan henføres til det stigende antal kunder, samt en stigende opsparing hos bankens privatkunder. Herudover er stigningen forårsaget af en fortsat betydelig overførsel af kundernes pensionsmidler fra øvrige pensionsudbydere. De lysere udsigter for en større samfundsøkonomisk vækst har fortsat ikke medført en væsentlig stigning i efterspørgslen efter udlån. Bankens gennemsnitlige udlån har i årets første halvår således været ca. 30 mio. kr. lavere end første halvår På trods af den hårde konkurrence om såvel privat- som erhvervskunder, har tilgangen af nye kunder til banken i årets første halvår været på et stabilt højt niveau. Med baggrund i det nuværende aktivitetsniveau, samt åbningen af en ny filial, forventes denne udvikling at fortsætte. Netto rente- og gebyrindtægter udgør 170,9 mio. kr., hvilket er 27,6 mio. kr. mere end i samme periode i Fremgangen er sammensat af et fald i nettorenteindtægter på 3,3 mio. kr., en stigning i netto gebyrog provisionsindtægter på 23,1 mio. kr., og i udbytte af aktier på 7,8 mio. kr. Hovedårsagen til faldet i nettorenteindtægterne er en lavere udlånsrente. Faldet i indlånsrenten kan ikke i fuldt omfang opveje faldet i udlånsrenten, og bankens rentemarginal er dermed faldet med ca. 0,2%-point. Herudover har det aktuelle renteniveau medført et fald i det direkte renteafkast på bankens obligationsbeholdning en udvikling der forventes at fortsætte i andet halvår. Stigningen i bankens indtjening kan således henføres til det meget høje aktivitetsniveau på bankens øvrige forretningsområder. På boligområdet har omlægninger og konverteringer af realkreditlån været på et højt niveau igennem halvåret, og dermed også indtjeningen herfra. Det lave renteniveau har, i kombination med den kraftigt stigende opsparing, medført stor aktivitet på kapitalforvaltningsområdet, og dermed også en stigning i banken indtjening på dette forretningsområde. Stigningen i udbytte af aktier skyldes enkelstående aktieinvesteringer, og der forventes ingen væsentlige indtægter på dette område i andet halvår. De samlede driftsudgifter udgør 96,8 mio. kr., - et uændret niveau i forhold til samme periode i Halvårets omkostninger er i øvrigt præget af en række engangsomkostninger til bankens 50 års jubilæum samt tilbageførsel af hensættelser til pensionsforpligtelser, og samlet set derfor på et lavere niveau end forventet. Hertil kommer at antallet af ansatte i banken er forøget på grund af det meget høje aktivitetsniveau samt åbningen af en ny filial, og omkostningsniveauet i andet halvår forventes derfor på et højere niveau end i årets første halvår.

3 Side 3 af 14 Tab og nedskrivninger på udlån og garantier Nettobeløbet til nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier udgør 19,8 mio. kr. mod 17,8 mio. kr. for samme periode i Stigningen kan henføres til en forøgelse af de statistiske gruppevise nedskrivninger. Niveauet for nedskrivninger af udlån og garantier svarer til 0,8% for året. Hovedparten af nedskrivningerne på bankens udlån kan fortsat primært henføres til individuelle nedskrivninger på specielt landbrugs- og øvrige erhvervsengagementer. De realiserede tab i 1. halvår udgør 21,7 mio. kr., og vedrører allerede nedskrevne engagementer. Rentenulstillede engagementer udgør ultimo 1. halvår ca. 68 mio. kr. Bankens akkumulerede nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier udgør ved udgangen af 1. halvår 249 mio. kr., svarende til 4,8% af den samlede udlåns- og garantiportefølje. Nøgletallet for store eksponeringer på 89% er over bankens mål på 70%. Årsagen er midlertidige byggekreditter til almennyttige boligforeninger, og nøgletallet forventes nedbragt i løbet af 2. halvår. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. udgør - efter regulering af pensionspuljernes andel - en tilfredsstillende kursgevinst på 3,4 mio. kr. Kursreguleringerne er sammensat af negative kursreguleringer på obligationer på 0,3 mio. kr., positive reguleringer på 1,9 mio. kr. på aktier og 1,8 mio. kr. på valuta. I kursreguleringer for 1. halvår 2014 på 13,4 mio. kr. indgik der kursreguleringer med 7,4 mio. kr. af bankens daværende beholdning af aktier i Nets. Resultatet før skat på 57,8 mio. kr. forrenter den gennemsnitlige egenkapital før skat med 13,7% p.a., hvilket er meget tilfredsstilende og på et højere niveau end forventet. Hovedårsagen hertil er en større fremgang i basisresultatet end forventet, forårsaget af det høje aktivitetsniveau på bolig- og investeringsområdet. Periodens resultat udgør 44,4 mio. kr., hvilket er 11,2 mio. kr. højere end samme periode i Likviditet Banken har ved udgangen af 1. halvår 2015 en meget tilfredsstillende likviditetsoverdækning i niveauet mio. kr. i forhold til lovgivningens krav. Den positive likviditetssituation forventes fastholdt. Egenkapitalen var primo året på 832,6 mio. kr. Efter tillæg af periodens resultat, udbetaling af udbytte samt regulering for til-/afgange på egne aktier, udgør egenkapitalen 857,8 mio. kr. ultimo 1. halvår Ansvarlig kapital Bankens ansvarlige kapital består udelukkende af egenkapital. Bankens kapitalgrundlag udgør ultimo 1. halvår 677 mio. kr., og kapitalprocenten (solvensprocenten) er dermed på 15,7%. Bankens eget beregnede solvensbehov er opgjort til 11,4%, og banken har således en meget tilfredsstillende overdækning på 4,3%-point, svarende til ca. 190 mio. kr. Aktionærer Ved udgangen af 1. halvår 2015 udgjorde bankens beholdning af egne aktier stk., svarende til 1,2% af bankens aktiekapital. Den resterende del af aktiekapitalen er ejet af ca aktionærer.

4 Side 4 af 14 Finanstilsynets tilsynsdiamant Banken har i en lang årrække haft stor fokus på, at udviklingen og sammensætningen af bankens balance og vækst er sket indenfor de naturlige rammer, som den generelle økonomiske samfundsudvikling tilsiger. Banken overholder derfor også alle grænseværdierne i Finanstilsynets såkaldte Tilsynsdiamant. Tilsynsdiamant pr. 30. juni 2015 Finanstilsynets grænseværdier Djurslands Bank Store eksponeringer < 125% 88,9% Udlånsvækst < 20 % 0,1% Likviditetsoverdækning > 50% 195,5% Stabil funding < 1,00 0,58 Ejendomseksponering < 25% 11,8% Forventninger til regnskabsåret 2015 Banken forventer et basisresultat i andet halvår på et væsentligt lavere niveau end det realiserede resultat i første halvår. Baggrunden er det lave renteniveau, og dermed lavere renteindtægter på udlån og på bankens obligationsbeholdning. Endvidere vil banken i andet halvår ikke modtage udbytte fra aktier, ligesom indtægterne fra bolig- og investeringsområdet forventes på et lavere niveau end i første halvår. Samtidig forventes et stigende omkostningsniveau på grund af et stigende antal ansatte, overenskomstmæssige lønstigninger, åbning af ny filial samt afholdelse af jubilæumsomkostninger. Med baggrund i det realiserede resultat for 1. halvår, opjusteres forventningerne til basisresultatet for året (før kursreguleringer, nedskrivninger på udlån og skat) til niveauet 95 til 110 mio. kr. mod tidligere 75 til 90 mio. kr. Nedskrivninger på udlån forventes på et uændret niveau i forhold til 2014, svarende til en nedskrivningsprocent i niveauet 0,8%. På de følgende sider er anført resultatopgørelse, balance og noter m.v. Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Ole Bak eller direktør Lars Møller Kristensen. Med venlig hilsen Djurslands Bank

5 Nøgletal Side 5 af halvår Indtjening Egenkapitalforrentning før skat (gns.) p.a. 13,7 10,5 4,6 7,7 2,4 Egenkapitalforrentning efter skat (gns.) p.a. 10,4 8,3 3,1 5,6 1,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,50 1,36 1,14 1,22 1,07 Basisindtjening pr. omkostningskrone 1,77 1,47 1,29 1,48 1,20 Solvens og kapital Kapitalgrundlag (basiskapital) (mio. kr.) 677,0 676,5 715,1 681,2 761,6 Kapitalprocent (solvensprocent)* 15,7 17,0 16,7 15,3 16,2 Kernekapitalprocent* 15,7 17,0 17,4 16,0 14,7 Markedsrisiko Renterisiko 1,2 1,2 1,0 0,1 0,6 Valutarisiko - indikator 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likviditet Udlån plus nedskrivninger ifht. indlån 72,1 78,2 80,5 88,5 95,4 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 195,5 188,3 227,0 204,0 190,2 Kreditrisiko Summen af store eksponeringer 88,9 64,0 71,2 78,4 103,2 Periodens nedskrivningsprocent 0,4 0,4 0,5 0,6 0,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 4,8 4,8 4,7 3,5 3,4 Periodens udlånsvækst 1,5-1,1-1,7-1,5 5,6 Udlån i forhold til egenkapitalen 4,2 4,5 4,6 5,3 5,9 Aktieafkast Børskurs pr. aktie Indre værdi pr. aktie** Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,75 0,65 0,52 0,49 0,55 Resultat pr. aktie 16,3 12,2 4,3 7,4 2,2 Medarbejdere Antal medarbejdere (heltid) 183,3 174,5 178,9 181,3 192,0 * Reglerne for opgørelse af solvens- og kernekapitalsprocenten er ændret med ikrafttrædelse af CRD IV regelsættet pr Sammenligningstal for er ikke tilpasset denne ændring. ** Indre værdi beregnes som: egenkapital / (antal aktier - beholdning af egne aktier)

6 Side 6 af 14 Resultat- og totalindkomstopgørelse (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Helår Note Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat jf. resultatopgørelsen Anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totallindkomst

7 Side 7 af 14 Balance (1.000 kr.) Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger, i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsede poster Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtigelser Hensatte forpligtelser i alt Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver > Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtigelser Skal 9 ikke vises Nærtstående parter 10

8 Side 8 af 14 Egenkapitalopgørelse (1.000 kr.) Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Foreslået udbytte Overført overskud Total Egenkapital Køb og salg af egne aktier, netto Udbetalt udbytte Periodens resultat Egenkapital Køb og salg af egne aktier, netto Anden totalindkomst 0 Periodens resultat Egenkapital Køb og salg af egne aktier, netto Udbetalt udbytte Periodens resultat Egenkapital Antal aktier Egne aktier Beholdning af egne aktier er optaget til Antal egne aktier Børskurs Børsværdi udgør Andel af egne aktier (pct.) 1,2 0,6 0,6 Aktionærer Følgende aktionærer har meddelt, at de ejer over 5% af bankens aktier: Lind Invest ApS, Aarhus.

9 Noter Side 9 af 14 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Helår Solvensopgørelse Kapitalprocent (Solvensprocent) 15,7% 17,0% 16,7% Kernekapitalsprocent 15,7% 17,0% 16,7% Egenkapital Heraf periodens resultat Heraf foreslået udbytte Aktiverede udskudte skatteaktiver Andre fradrag Ikke væsentlige kapitalandele i den finansielle sektor Egentlig kernekapital (CET1) Kernekapital Kapitalgrundlag (basiskapital) Risikoeksponering Kredit-, modparts-, udvandings-og leveringsrisiko og operationel risiko Markedsrisiko Samlet risikoeksponering halvår 1. halvår Helår Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Heraf udgør udgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger 0 0 0

10 Noter Side 10 af 14 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Helår Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Gebyrer og provisionsindtægter i alt Afgivne gebyr- og provisionsudgifter er ikke fratrukket i ovenstående. 5 Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier Valuta Rente- og aktiekontrakter samt afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Kursreguleringer i alt Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til direktionen, bestyrelse og repræsentantskab Direktion, løn m.v Direktion, pension Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Afgifter I alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltid efter ATP-metoden 187,9 181,9 182,5 omregnet til heltid efter arbejdstidsprocenter 183,3 174,5 175,7

11 Noter Side 11 af 14 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Helår Nedskrivninger på udlån Udlån og tilgodehavender før nedskrivninger Nedskrivninger Netto udlån og andre tilgodehavender Individuelle nedskrivninger: Nedskrivninger primo Årets nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet/hensat Individuelle nedskrivninger ultimo Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger primo Årets nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger ultimo Akkumuleret nedskrivning på udlån Årets udgiftsførte nedskrivninger på udlån og garantier Årets nedskrivninger på udlån Årets hensættelser til tab på garantier Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt, tidligere individuelt nedskrevet Realiseret tab på udlån Rente på kunder med nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat og kapitalandele i tilknyttede virksomheder Djurs-Invest ApS, Grenaa Ejerandel 100% 100% 100% Egenkapital Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Som følge af selskabets bagatelagtige aktivitet udarbejdes der ikke koncernregnskab. 9 Eventualforpligtigelser Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Andre eventualforpligtigelser I alt I lighed med øvrige danske pengeinstitutter hæfter banken for tab hos Indskydergarantifonden. Seneste opgørelse af bankens andel af sektorens indeståelse udgør 0,45%. Banken deltager i et IT-samarbejde med andre banker via IT-centralen Bankdata. En udtræden herfra vil medføre betaling af udtrædelsesgodtgørelse på 148 mio. kr. opgjort pr

12 Noter Side 12 af 14 (1.000 kr.) Helår Nærtstående parter Transaktioner med nærtstående parter Nærtstående parter omfatter bestyrelse og direktion. Der er ikke indgået transaktioner med disse udover nedenstående og de i note 6 nævnte. Lån m.v. til direktion og bestyrelse Størrelsen af lån til samt pant, kautioner eller garantier stiftet for medlemmerne i bankens Direktion Bestyrelse Rentesatserne på lån til direktion og bestyrelse ligger i følgende intervaller Direktion 4,1-9,0% 8,8% 4,1-9,0% Bestyrelse 3,3-11,0% 2,6-5,1% 3,6-9,5% Sikkerhedsstillelse for engagementer med direktion og bestyrelse Direktion Bestyrelse

13 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for 1. halvår 2015 er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen) samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Halvårsrapporten aflægges i danske kroner og afrundes til nærmeste kr. Side 13 af 14 Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i årsregnskabet for Vi henviser til årsrapporten for 2014 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Regnskabsmæssige skøn Måling af visse aktiver og passiver kræver ledelsesmæssige skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtelser, og den skønsmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af halvårsrapporten, er de samme som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2014, hvortil der henvises.

14 Ledelsens påtegning Side 14 af 14 Vi har dags dato aflagt halvårsrapport for 1. halvår 2015 for Djurslands Bank A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl.. Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med danske oplysningskrav til halvårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Ledelseberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Der er ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten. Grenaa, den 14. august 2015 Direktionen Ole Bak Lars Møller Kristensen Grenaa, den 14. august 2015 Bestyrelsen Jonas Krogh Balslev Økonomichef Erik Nymann Peter Zacher Sørensen Helle Bærentsen * Formand Næstformand Tina Klausen * Peter Pedersen Jan B. Poulsen * Ejner Søby Mikael Lykke Sørensen Uffe Vithen * Medarbejderrepræsentant

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på 1.597

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere