HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012 og af Østre Landsrets 1. afdeling den 19. november I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Børge Dahl, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen, Henrik Waaben, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Jan Schans Christensen. Påstande Dommen er anket af T med påstand om frifindelse for udvisning. Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse. Begge parter har subsidiært nedlagt påstand om betinget udvisning. Anbringender T har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at betingelserne for at udvise ham ikke er opfyldt, idet hensynet i udlændingelovens 26, stk. 1, afgørende taler derimod, ligesom en udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens 26, stk. 2. Han er født og opvokset i Danmark, hvor også hans mor og brødre bor. Han har reelt ikke nogen tilknytning til Tyrkiet, hvor han senest har været for mere end 10 år siden, og hvor han hverken har familie, netværk, venner eller bekendte. Højesterets praksis

2 - 2 - efter artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention kræver tungtvejende grunde for at udvise personer, som er født i Danmark, og som er uden reel tilknytning til hjemlandet. Hvis han udvises med indrejseforbud, vil han blive afskåret fra at se sine to børn, som han har ret til samvær med, og som bor i Belgien med deres mor. Den kriminalitet, som han har begået, inden han fyldte 18 år, bør kun i mindre omfang indgå i vurderingen af hans kriminalitet. Han er omfattet af artikel 7 i associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet og kan derfor kun udvises, hvis kriterierne i opholdsdirektivets artikel 27 er opfyldt. Kravet heri, hvorefter hans personlige adfærd skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører grundlæggende samfundsinteresser, er ikke opfyldt. Til støtte for påstanden om betinget udvisning har T henvist til sine personlige forhold. Udvisning vil være særligt byrdefuld for ham. Der har ikke i forbindelse med tidligere straffesager mod ham været nedlagt påstand om udvisning, heller ikke om betinget udvisning. Formålet med reglerne om betinget udvisning er ifølge forarbejderne at give en advarsel om, hvad konsekvensen af næste skridt ud på den kriminelle løbebane vil være. Anklagemyndigheden har til støtte for udvisningspåstanden anført, at de formelle betingelser i udlændingeloven for at udvise T er opfyldt, jf. 22. Hans personlige forhold taler ikke afgørende imod udvisning, ligesom udvisning heller ikke vil stride mod Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU-retten, jf. udlændingelovens 26, stk. 2. For de lovovertrædelser, som T har begået før den 1. juli 2011, følger det af den dagældende bestemmelse i udlændingelovens 26, stk. 2, at der skal ske udvisning efter dagældende 22, stk. 4-8, medmindre de i 26, stk. 1, nævnte forhold taler afgørende derimod. For de lovovertrædelser, som T har begået efter den 1. juli 2011, følger det af udlændingelovens 26, stk. 2, at der skal ske udvisning efter 22-24, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Hovedparten af de forhold, som T er dømt for ved Retten i Odenses dom af 19. januar 2012, er begået før den 1. juli Dog er sagens forhold 37-40, som bl.a. omfatter sagens hovedforhold om overtrædelse af straffelovens 192 a, begået efter den 1. juli 2011.

3 - 3 - Den konkrete afvejning og proportionalitetsvurdering bør føre til udvisning med indrejseforbud i 12 år på trods af Ts stærke tilknytning til Danmark. Han er aldrig blevet integreret på arbejdsmarkedet eller i Danmark i øvrigt, og han har udvist en vedvarende og omfattende kriminel adfærd. Han har ingen kontakt til sine to børn, der bor i Belgien. At T er omfattet af artikel 7 i associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, kan ikke føre til andet resultat, idet den adfærd, der er kommet til udtryk gennem hans nuværende og tidligere kriminalitet, udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en væsentlig samfundsinteresse. Supplerende sagsfremstilling Ved Retten i Odenses dom af 19. januar 2012 blev T idømt en fællesstraf på 2 års fængsel omfattende en reststraf på 82 dage. Sagen vedrørte følgende forhold: Overtrædelse af straffelovens 192 a (besiddelse af en skarpladt afsikret pistol isat 8 patroner kaliber 6,35), overtrædelse af våbenloven (besiddelse af totenschlæger på offentligt sted, af foldekniv og af springkniv), besiddelse af euforiserende stoffer (besiddelse af halv hash-joint, af 10,87 g hash og 0,61 g heroin, af 0,35 g brun heroin, af 0,5 g hash, af 51,04 g hash og 0,15 g heroin, af 32 stk. Valium Diazepam, 0,38 g heroin og 5,56 g hash og af 1,06 g hash), overtrædelse af straffelovens 119 (tramp på fængselsbetjents fod med hævelse og misfarvning til følge samt trusler om vold mod fængselsbetjenten), brugstyverier, tyverier og overtrædelser af færdselsloven. Efter byrettens dom i udvisningssagen blev T ved dom afsagt af Retten i Odense den 14. februar 2013 idømt 20 dages fængsel for besiddelse af 60,5 g hash under afsoning. Forud for byretsdommen af 19. januar 2012 er T straffet adskillige gange. Fra 1993 til 1996, hvor han fyldte 18 år, har han modtaget i alt 9 domme, og fra 1997 til 2010 i alt 16 domme. Ved byretsdom af 22. november 1993 modtog han en betinget dom uden straffastsættelse for overtrædelser af våbenloven (besiddelse af stikvåben på offentligt sted), straffelovens 244 (knytnæveslag i ansigtet), tyverier og brugstyverier.

4 - 4 - Ved byretsdom af 20. december 1993 blev han idømt 6 måneders betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens 266 (trusler i forbindelse med anholdelse), tyverier og husfredskrænkelse. Ved byretsdom af 3. februar 1994 blev han idømt 8 måneders fængsel for indbrudstyverier, indbrudsforsøg og besiddelse af 3,84 g hash. Ved byretsdom af 17. maj 1994 blev han idømt 8 måneders betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens 119 (trusler mod politifolk og overfald på fængselsfunktionær), straffelovens 244 (spark i ryggen), et tyveri og et indbrudstyveri, besiddelse af Flunitrazepam-tabletter og et brugstyveri. Ved byretsdom af 12. august 1994 blev han idømt en fællesstraf på 8 måneders fængsel, der omfattede den betingede straf fra dommen af 17. maj 1994, samt for overtrædelse af straffelovens 266 (truet butikschef med kniv i forbindelse med tyveri) og et tyveri. Ved byretsdom af 30. august 1994 blev han idømt 30 dages fængsel for tyverier, overtrædelse af våbenloven (besiddelse af kniv på 21 cm) og et brugstyveri. Ved byretsdom af 9. januar 1995 blev han idømt dagbøder for et hærværk. Ved byretsdom af 17. marts 1995 blev han idømt en fællesstraf på 6 måneders fængsel, der omfattede reststraf fra dommene af 12. og 30. august 1994, for indbrud i biler og besiddelse af 5,19 g hash og 1,15 g hashblandet tobakssmuld. Ved byretsdom af 23. oktober 1996 blev han idømt 6 måneders fængsel for overtrædelser af våbenloven (besiddelse af knive på offentligt sted og besiddelse af et afkortet haglgevær og to patroner i en bil på offentligt sted), tyverier og tyveriforsøg, forhold vedrørende besiddelse af forskellige former for medicin, brugstyverier, et hæleri, overtrædelser af færdselsloven og ulovlig omgang med hittegods. Ved byretsdom af 11. februar 1997 blev han idømt 10 måneders fængsel for et røveri ved brug af attrappistol, tyverier og et tyveriforsøg, brugstyverier og et forsøg på brugstyveri, be-

5 - 5 - siddelse af 7,44 g hash, 0,3 g heroin og Anorfin-, Risolid- og Flunipan-tabletter samt overtrædelser af færdselsloven. Ved byretsdom af 24. september 1997 blev han idømt 30 dages fængsel for et tyveri og besiddelse af 2,98 g hash og 0,3 g heroin. Ved byretsdom af 12. april 1999 (stadfæstet af Østre Landsret) blev han idømt 8 måneders fængsel for tyverier, herunder ved indbrud i biler, og tyveriforsøg, en overtrædelse af straffelovens 266, besiddelse af 32,4 g hash, dokumentfalsk, et bedrageri og et bedrageriforsøg, en overtrædelse af straffelovens 164 (oplyst forkert navn), overtrædelser af færdselsloven, hælerier og et hæleriforsøg. Ved byretsdom af 26. januar 2000 blev han idømt dagbøder for besiddelse af 20,79 g hash, af 13,31 g hash, 2,02 g heroin og 0,16 g kokain samt af bl.a. Alopam-tabletter, overtrædelse af våbenloven (besiddelse af en tåregasspray og en baseballkølle), overtrædelse af straffelovens 119 (modværge ved anholdelse), overtrædelse af straffelovens 121 (råbt skældsord), overtrædelser af færdselsloven og overtrædelse af straffelovens 303 (et groft uagtsomt hæleri). Ved byretsdom af 24. maj 2000 blev han idømt 3 måneders fængsel for besiddelse af 3,13 g hash, af 0,61 g hash samt af 0,81 g amfetamin og Temgesic-tabletter, overtrædelse af våbenloven (besiddelse af strømpistol), et tyveri, et hæleri og overtrædelser af færdselsloven. Ved byretsdom af 27. november 2000 blev han idømt 1 års fængsel for overtrædelse af straffelovens 260 (trussel med kniv for at få et tilgodehavende), et røveri (trussel med kniv for at få udleveret Temgesic-tabletter), overtrædelser af våbenloven (besiddelse af foldekniv på 8 cm på offentligt sted, af foldekniv på 9,6 cm og kniv udformet som stødvåben på offentligt sted, af foldekniv på 8,8 cm på offentligt sted, samt besiddelse af en kølle, en brækket billardkø, en topnøgle og en skruetrækker i en bil på offentligt sted), overtrædelse af straffelovens 164 (oplyst forkert navn), overtrædelse af straffelovens 165, tyverier og et tyveriforsøg, besiddelse af henholdsvis 2,82 g hash, 1,84 g hash, 0,24 g heroin, Alupam- og Temgesictabletter og 0,02 g heroin, 0,04 g hash og 0,38 g hashblanding, et bedrageri, ulovlig omgang

6 - 6 - med hittegods, et brugstyveri, overtrædelser af færdselsloven og overtrædelser af naturbeskyttelsesloven. Ved byretsdom af 13. marts 2001 blev han idømt en tillægsstraf på 60 dages fængsel for besiddelse af 0,6 g hash og stesolid-tabletter samt overtrædelser af straffelovens 119 (trusler mod fængselsfunktionærer). Ved byretsdom af 19. september 2001 blev han idømt 20 dages fængsel for besiddelse af 0,21 g heroin. Ved byretsdom af 24. oktober 2001 blev han idømt en tillægs- og fællesstraf på 9 måneders fængsel for besiddelse af 3,38 g hash og 3 flasker metadon, overtrædelse af straffelovens 164 (oplyst forkert navn), et indbrudstyveri og overtrædelser af færdselsloven. Ved byretsdom af 8. oktober 2002 (stadfæstet af Østre Landsret) blev han idømt 1 års fængsel for besiddelse af et ladt oversavet jagtgevær, besiddelse af henholdsvis 17,09 g hash, 0,49 g hash, forsøg på indsmugling af i alt 30 g hash i arresten i Odense og overtrædelser af færdselsloven. Ved byretsdom af 5. marts 2003 blev han idømt 3 måneders fængsel for overtrædelse af straffelovens 119 (kastet bog mv. efter dommer under et retsmøde), straffelovens 119, stk. 3 (modværge, da han skulle føres ud af retslokale), straffelovens 121 (råbt skældsord efter anklager i retten) samt overtrædelse af straffelovens 119 og 121 (truet og råbt skældsord efter politifolk). Ved byretsdom af 18. september 2003 blev han idømt 2 års fængsel for et forsøg på bankrøveri (attrappistol), et tyveri og et indbrudstyveri, besiddelse af henholdsvis 7 g hash, 6,86 g hash, 36,3 g hash, 14,14 g hash og 0,37 g hash, 14,7 g hash og 1,04 g kokain, overtrædelser af våbenloven (besiddelse af tåregasspray på offentligt sted, af slagvåben på offentligt sted samt af foldekniv på over 7 cm på offentligt sted), overtrædelser af færdselsloven og et brugstyveri. Ved byretsdom af 14. februar 2007 blev han idømt 1 år og 3 måneders fængsel for overtrædelser af våbenloven (besiddelse af foldekniv, hvis klinge kunne fastlåses udfoldet, på offent-

7 - 7 - ligt sted, besiddelse i bil på offentligt sted af en 9 mm pistol med tilhørende magasin med skarpe patroner, en cal. 22 pistol med tilhørende magasin med skarpe patroner samt et halvautomatisk gevær med skarpe jagtpatroner, besiddelse af en 9 mm patron, en cal. 22 patron og 5 haglpatroner, besiddelse af en foldekniv, hvis klinge kunne fastlåses udfoldet, på offentligt sted), besiddelse af henholdsvis 1,33 g hash, 1 g heroin og 1,86 g hash, besiddelse af testosteronpræparater og overtrædelser af færdselsloven. Ved byretsdom af 6. maj 2008 blev han idømt 30 dages betinget fængsel for besiddelse af 2,4 g hash. Ved byretsdom af 18. december 2009 (stadfæstet af Østre Landsret) blev han idømt 8 måneders fængsel for overtrædelser af våbenloven (henholdsvis besiddelse af en foldekniv på offentligt sted, af en gas-/signalpistol på offentligt sted og af en foldekniv på 8 cm på offentligt sted), besiddelse af henholdsvis 1,5 g hash og bl.a. Rivotril-tabletter, 3,5 g hash, 0,33 g hash, 0,05 g heroin og 5,32 g amfetamin, 0,29 g hashmix, 1,54 g hash og Rivotril-tabletter, 0,61 g hash og af metadontabletter, et bedrageriforsøg, overtrædelser af færdselsloven, overtrædelse af straffelovens 164 (oplyst forkert navn) samt besiddelse med henblik på videresalg af dopingmidler (246 forskellige ampuller og tabletter). Ved byretsdom af 15. november 2010 blev han idømt 4 måneders fængsel for overtrædelser af færdselsloven og for besiddelse af henholdsvis 0,56 g hash, 1,06 g hash, 13 g hash samt 0,99 g brun heroin, 6,3 g hash og piller af lægemidlerne Modiodal og Citalopram Teva. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår udvisning af en 35-årig mand, som er født i Danmark og har haft sit liv her, og som for en række forhold begået løbende over en lang årrække er straffet ved et stort antal domme, hvori der ikke tidligere er rejst spørgsmål om udvisning eller betinget udvisning. Højesteret tiltræder, at betingelserne i udlændingelovens 24, nr. 2, 3, 6 og 8, for at udvise T er opfyldt. T er dømt for lovovertrædelser begået såvel før som efter den 1. juli For lovovertrædelser begået før den 1. juli 2011 følger det af den dagældende bestemmelse i udlændingelovens

8 - 8-26, stk. 2, at en udlænding skal udvises efter dagældende 22, stk. 4-8, medmindre de i 26, stk. 1, nævnte forhold, taler afgørende derimod. Højesteret har bl.a. i dom af 12. oktober 2011 (UfR 2012, side 225) fastslået, at der herefter skal foretages en proportionalitetsbedømmelse i overensstemmelse med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. For lovovertrædelser begået efter den 1. juli 2011 følger det af den gældende udlændingelovs 26, stk. 2, at en udlænding skal udvises efter 22-24, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Der skal således i alle tilfælde foretages en proportionalitetsbedømmelse i overensstemmelse med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Som anført af Højesteret i dom af 12. oktober 2011 (UfR 2012, side 225) har Menneskerettighedsdomstolen i dom af 23. juni 2008 i sagen Maslov mod Østrig (klagesag nr. 1638/03) opstillet nogle kriterier til brug for proportionalitetsafvejningen i medfør af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Ved proportionalitetsbedømmelsen indgår således bl.a. de samfundsmæssige behov for udvisning under hensyn til karakteren og alvoren af den tidligere og nu begåede kriminalitet. I bedømmelsen indgår ligeledes, hvor længe den pågældende har opholdt sig her i landet samt styrken af de familiemæssige, sociale og kulturelle bånd til opholdslandet og statsborgerskabslandet. Ifølge Maslov-dommens præmis 73 gør det i relation til længden af personens ophold i opholdslandet og fastheden af båndene til opholdslandet en klar forskel, om personen allerede kom til opholdslandet i sin barndom eller blev født i opholdslandet, eller om den pågældende først kom til opholdslandet som voksen. Der skal tages hensyn til den specielle situation, hvor den pågældende har opholdt sig det meste af barndommen eller hele barndommen i opholdslandet og er opvokset og har modtaget sin uddannelse der, jf. præmis 74. Af dommens præmis 75 fremgår, at der skal foreligge meget tungtvejende grunde for at retfærdiggøre en udvisning, når der er tale om fastboende udlændinge, der er født i landet eller indrejst som børn og har tilbragt det meste af deres barndom og ungdom i landet. T, der er tyrkisk statsborger, er født og opvokset i Danmark, hvor han har boet hele sit liv, og hvor hans mor og tre brødre bor. Han har gået i skole her i landet, men har ingen uddannelse ud over skolegangen og har ikke haft nævneværdig forbindelse til det danske arbejdsmarked. Han har hele sit voksenliv modtaget kontanthjælp.

9 - 9 - Under hensyn til, at T er født i Danmark og har haft sin opvækst og skolegang her i landet, må der stilles meget strenge krav afhængig af tilknytningen til statsborgerskabslandet Tyrkiet til den kriminalitet, der kan føre til udvisning. T taler tyrkisk og har opholdt sig i Tyrkiet i perioder i 1992, 1993 (7 måneder) og I forbindelse med det seneste ophold mødte han en tyrkisk kvinde, som han blev gift med. Han har ikke familie eller venner i Tyrkiet i dag. Hans fraseparerede ægtefælle og hans børn bor i Belgien. T er i perioden, fra han fyldte 15 år i 1993, straffet for et meget stort antal forhold ved 26 domme, herunder senest dommen afsagt af Retten i Odense den 19. januar 2012, og er samlet idømt betinget og ubetinget frihedsstraf i ca. 16 år, der har ført til afsoning i ca. 13 år. Ved disse domme er han i en lang række tilfælde dømt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved besiddelse af stoffer helt overvejende til eget forbrug, idet han, siden han var helt ung, har været stofmisbruger. Han er endvidere i mange tilfælde dømt for berigelseskriminalitet og færdselslovsovertrædelser. Herudover omfatter dommene bl.a. to røverier og et røveriforsøg begået i 1996, 2000 og 2003, to forhold af vold efter straffelovens 244 begået i 1993 og 1994, ulovlig tvang begået i 2000, samt adskillige tilfælde af trusler begået især mod politifolk og fængselsfunktionærer, men også mod andre. Endelig er han straffet for besiddelse af knive og slagvåben og i 1996, 2002, 2007 og senest i 2012 for besiddelse af skydevåben med tilhørende ammunition eller skarpladte skydevåben på offentligt tilgængelige steder. Der er ikke i de tidligere sager mod T nedlagt påstand om udvisning eller betinget udvisning, og Højesteret finder, at i en sag som den foreliggende kan dette indgå i proportionalitetsbedømmelsen. På denne baggrund og efter en samlet bedømmelse finder Højesteret, at der ikke er grundlag for udvisning. Det følger heraf, at T skal udvises betinget, jf. udlændingelovens 24 b, hvorved han advares mod at begå yderligere kriminalitet. Prøvetiden udløber 2 år efter afsoningen af den fastsatte straf på fængsel i 2 år.

10 Thi kendes for ret: T udvises af Danmark betinget på vilkår, at han i en prøvetid, der udløber 2 år efter hans løsladelse, ikke begår strafbart forhold, som kan give anledning til udvisning efter udlændingelovens Statskassen skal betale sagens omkostninger for byret, landsret og Højesteret.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

Forord. Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1

Forord. Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1 Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1 Forord Dette tredje bind og sidste bind af Anklagemyndighedens Årsberetning for 1998-1999 indeholder en artikel om nyere højesteretspraksis vedrørende udvisning

Læs mere

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18.

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. UDVISNING Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 BILAG 1 (L LABORATORIUM 1 Betænkning nr. 1326 København 1997 Købes hos boghandler

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013.

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 6. september 2013 i sag SS 1-5239/2013 Anklagemyndigheden mod T1 pt. Københavns Fængsler og T2 pt. Københavns Fængsler Sagens baggrund og parternes påstande. Der har

Læs mere

Anklagemyndighedens Arsberetning 2001-02

Anklagemyndighedens Arsberetning 2001-02 [Indholdsfortegnelse] [Gå til bund] Anklagemyndighedens Arsberetning 2001-02 Resumé: Anklagemyndighedens Årsberetning 2001-2002 indeholder ligesom de foregående årsberetninger en beskrivelse af den overordnede

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 Sag 64/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Wilhelm Malling, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Ammassalik Kredsret den 1. juli

Læs mere