HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 10. juni 2010 og af Østre Landsrets 17. afdeling den 30. marts I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Børge Dahl, Asbjørn Jensen, Poul Søgaard, Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen, Jens Peter Christensen og Hanne Schmidt. Påstande Dommen er anket af anklagemyndigheden med påstand om udvisning af de tiltalte T1, T2 og T3, subsidært betinget udvisning. De tiltalte T1 og T3 har påstået frifindelse for udvisning, subsidiært stadfæstelse af bestemmelsen om betinget udvisning. Tiltalte T2 har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Supplerende sagsfremstilling Vedrørende T1 T1 er i denne sag fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 191 og forsøg herpå i fire forhold med hensyn til overdragelse af ikke under 450 g heroin (forhold 3 a), salg af ikke under 20 g heroin i et fængsel (forhold 9) og forsøg på levering samt levering af ikke under 100 g kokain med henblik på videresalg (forhold 26 a og 26 b). Herudover er T1 dømt for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, ved at have truet to fængselsfunktionærer samt for overtrædelse af straffelovens 124, stk. 1, ved at have hjulpet medtiltalte T2 til at undvige fra strafafsoning. Af en 808-undersøgelse af 30. juni 2008 vedrørende T1 fremgår det bl.a., at han blev bortvist fra Havneskolen i Rødby i februar 2007, da han gik i 9. klasse. Efter et par måneder blev der etableret en praktikplads for ham, hvor han stoppede efter en uge, da han ikke ville arbejde gratis. Af en skrivelse af 3. juli 2008 fra Odense Kommune, Børn- og Ungeforvaltningen, til Fyns Politi, fremgår det, at kommunen bl.a. har iværksat arbejdspraktik for T1, hvilket han misligholdt ved manglende fremmøde og blev udmeldt af. Kommunen opgav i 2008 at iværksætte hjælpeforanstaltninger for T1 på grund af hans og hans mors manglende medvirken hertil. Vedrørende T2 T2 er fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 191 og forsøg herpå i fire forhold med hensyn til overdragelse af ikke under 120 g heroin i et fængsel (forhold 3 a), salg af ikke under 20 g heroin (forhold 9) og forsøg på levering samt levering af ikke under 100 g kokain med henblik på videresalg (forhold 26 a og 26 b). Herudover er han dømt for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer med hensyn til knap 1,5 kg hash og 18 g skunk med henblik på videresalg (forhold 31) samt for i seks tilfælde at have været i besiddelse af stoffer til eget brug (forhold 8, 13, 15, 18, 23 og 28). T2 er også dømt for overtrædelse af straffelovens 124, stk. 1 og stk. 4, til dels forsøg, ved i to tilfælde at være flygtet fra et fængsel (forhold 10 og 12) og for i et fængsel at have besiddet en mobiltelefon og simkort (forhold 17 og 19). Endelig er han dømt for overtrædelse af vå-

3 - 3 - benlovgivningen (forhold 29, 38 og 44) og færdselsloven i 8 tilfælde (forhold 1, 2, 21, 23, 30, 32, 33 og 37). Af skrivelser af 2. juli 2008 og 9. august 2011 fra Odense Kommune til Fyns Politi fremgår det, at kommunen har forsøgt hjælpeforanstaltninger for T2. Der var endvidere iværksat et forløb med alternativ afsoning, som blev afbrudt af T2 ved rømning. Kommunens bistand blev afsluttet i august 2008, da T2 gav udtryk for, at han ikke ønskede kontakt med kommunen. Af supplement af 10. december 2008 til 808-undersøgelse fremgår det, at T2 blev bortvist fra skolen i 9. klasse på grund af manglende fremmøde. I august 2007 begyndte han på ungdomsskole og var herunder i praktik som elektriker, hvilket ophørte på grund af afsoning. Om sin økonomi har han udtalt, at han ikke har nogen. Han modtager ikke penge nogen steder fra, men ernærer sig ved kriminalitet. T2 har oplyst, at han har en kæreste, som er blevet gravid under hans afsoning, således at parret nu venter et barn. Endvidere har han oplyst, at hans farmor i Bosnien er afgået ved døden. Vedrørende T3 T3 er i denne sag fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 191 og forsøg herpå i fem forhold med hensyn til overdragelse af 59,5 kg hash med henblik på videresalg (forhold 53 a), levering af 23 kg hash til videresalg (forhold 56), overdragelse af ikke under 15 kg hash med henblik på videresalg (forhold 58), indgåelse af en aftale om at få leveret ikke under 200 g kokain, hvilket mislykkedes (forhold 60), samt planlægning af indsmugling af større mængder hash fra Holland, hvilket mislykkedes (forhold 61). Han er også dømt for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer ved at have besiddet og overdraget ikke under 10,6 kg hash, hvilket mislykkedes med hensyn til 6 kg hash (forhold 59), samt for at have besiddet 1,632 kg hash med henblik på videresalg (forhold 10). Herudover er T3 dømt for ulovlig tvang efter straffelovens 260 (forhold 54 og 57 a), for afpresning efter straffelovens 281, nr. 1 (forhold 57), samt for tyveri (forhold 64), for hæleri i seks forhold (forhold 66, 67, 68, 69, 70 og 71), for overtrædelse af våbenlovgivningen (for-

4 - 4 - hold 65) samt for overtrædelse af straffelovens 124, stk. 1, ved som arrestant at være flygtet (forhold 74). Der er hos T3 konfiskeret bl.a kr., der under en ransagning i forbindelse med hans anholdelse blev fundet i hans hjem bag en radiator på et toilet bundtet i fire poser. Beløbet er konfiskeret, da han er fundet skyldig i narkotikakriminalitet, der har givet et betydeligt udbytte, og da han og hans ægtefælle, der begge lever af førtidspension, ikke har sandsynliggjort, at pengene er erhvervet på lovlig måde. Der er til brug for Højesterets behandling af sagen foretaget en yderligere afhøring af T3 om de forhold, der er nævnt i udlændingelovens 26, stk. 1. T3 har herunder forklaret, at han har opholdt sig i Libanon i sommeren 2009 i 30 dage. Han har endvidere oplyst, at han ikke har kontakt til andre i Libanon end sin mor og en søster. I Syrien har han en søster, som bor sammen med sin mand og deres fem børn i en flygtningelejr i Damaskus. Han har opholdt sig i Syrien i sommeren 2007 i dage, i sommeren 2008 i ca. 14 dage og i december 2008 i 16 dage. Hans ægtefælle har 2-3 gange forud for 2009 været i Syrien med alle deres børn for at besøge hans søster. Det var som regel i sommerferien, ægtefællen tog af sted i dage. Siden han blev fængslet i september 2009, har hans ægtefælle i sommeren 2010 i 1 ½ måned og i sommeren 2011 i 2 måneder været i Syrien med børnene. I foråret 2011 var ægtefællen alene i Syrien i 7-10 dage, da hans søster var syg. I sommeren 2009 var han i gang med at købe en lejlighed i Damaskus i Syrien på grund af hans kones og børns rejser til Syrien. Der blev også talt om køb af et butikslokale, der var til salg i samme ejendom. Han har to gange via Western Union overført penge til sin søster i Syrien i relation til køb af lejligheden. På grund af hans anholdelse i september 2009 blev købet af lejligheden ikke til noget. Der er endvidere foretaget en afhøring af T3s ægtefælle, A. Hun har forklaret bl.a., at hun ikke vil kunne rejse med sin mand, hvis han bliver udvist til Libanon eller Syrien. Hverken hun eller børnene kunne holde ud at skulle bo i Libanon eller Syrien, og børnene vil ikke kunne undvære Danmark.

5 - 5 - Det fremgår af udtalelser fra Odense Kommune, Børn- og Ungeforvaltningen, samt fra børnenes skoler og institutioner, at flere af de otte børn har betydelige problemer, herunder af mental og faglig karakter. Bl.a. går fire af børnene i specialklasser i skolen, og flere af børnene har behov for særlig støtte og overvågning under deres ophold i skole og institutioner. Der er iværksat massive offentlige støtteforanstaltninger i både hjem, skoler og institutioner, bl.a. som følge af et stort behov for indlæring af sociale normer. Endvidere overvejes for nogle af sønnerne anbringelse uden for hjemmet. Der er fremlagt en politirapport af 9. august 2011 om politiets undersøgelse af opkald til og fra T3s telefonnumre. Rapporten er baseret på aflytningsmateriale fra sagen. Det fremgår heraf, at der for perioden fra den 21. april 2009 til den 10. september 2009 har været 967 opkald til og fra telefonnumre i udlandet. Der er 80 udenlandske telefonnumre, heraf 38 numre i Libanon og 9 i Syrien. Til numre i Libanon er der i alt 433 til/fra kald og til numre i Syrien er der i alt 306 til/fra kald. T3 har hertil forklaret, at hovedparten af opkaldene til og fra Libanon var til personer fra Danmark, der var på ferie der, og som under opholdet anskaffede libanesiske taletidskort, fordi dette var billigere. De ni forskellige telefonnumre i Syrien var til hans søster, hendes mand og hendes børn. T3s ægtefælle har forklaret, at hun ofte talte med sin mands søster i Syrien. Det kunne godt være dagligt og i nogle perioder på ugebasis. Hun talte også med sin moster og anden familie i Libanon. Hun har en del familie i Libanon, hvor hendes mor er født. Hun havde dog svært ved at forstå, at der var 38 forskellige numre til Libanon. Det fremgår af en politirapport af 18. august 2011, at der i perioden fra den 18. januar 2006 til den 15. juni 2011 har været adskillige pengeoverførsler fra T3, hans hustru og deres børn til Syrien og Libanon. 16 af disse pengeoverførsler, til et samlet beløb på ,32 kr., er foretaget af T3 i eget navn. Hans hustru er fortsat med pengeoverførsler efter, at T3 blev varetægtsfængslet den 10. september Der er bl.a. tale om overførsel af penge til T3s søster i Syrien og til hans søstre i Libanon.

6 - 6 - Højesterets begrundelse og resultat Vedrørende udvisning generelt De tre tiltalte er idømt frihedsstraf for overtrædelse af straffelovens 191 om narkotikakriminalitet. Der er herefter hjemmel i udlændingelovens 22, nr. 4, til at træffe bestemmelse om udvisning, medmindre de i 26, stk. 1, nævnte hensyn taler afgørende herimod, jf. 26, stk. 2. Om udvisning skal ske, beror herefter på en proportionalitetsbedømmelse. Det fremgår af Menneskerettighedsdomstolens dom af 23. juni 2008 i sagen Maslov mod Østrig, application no. 1638/03, præmis 68, at der ved proportionalitetsafvejningen i medfør af menneskerettighedskonventionens artikel 8 tages udgangspunkt i følgende kriterier: - Den begåede kriminalitets art og grovhed - varigheden af den udvistes ophold i bopælslandet - tiden efter den begåede kriminalitet og den pågældendes adfærd i denne periode - de berørte personers statsborgerskab - den udvistes familiesituation, herunder ægteskabets varighed og andre faktorer der viser familielivets effektivitet - hvorvidt ægtefællen havde kendskab til kriminaliteten, da forholdet blev etableret - hvorvidt der er børn i ægteskabet og i så fald deres alder - alvorligheden af de problemer den medfølgende ægtefælle i givet fald vil blive udsat for i den udvistes oprindelsesland - børnenes bedste interesser og velbefindende, herunder navnlig alvorligheden af de vanskeligheder, som den udvistes børn med sandsynlighed vil møde i det land, som den udviste udvises til, og - fastheden af sociale, kulturelle og familiemæssige bånd med værtslandet og med modtagerlandet. Det følger endvidere af dommens præmis 71, at de relevante kriterier i sager om en ung person, som endnu ikke selv har stiftet sin egen familie, er følgende:

7 Den begåede kriminalitets art og grovhed - varigheden af den udvistes ophold i bopælslandet - tiden efter den begåede kriminalitet og den pågældendes adfærd i denne periode - fastheden af sociale, kulturelle og familiemæssige bånd med værtslandet og med modtagerlandet. Ifølge dommens præmis kan den pågældendes alder spille en rolle i anvendelsen af de nævnte kriterier. F.eks. må det tages i betragtning ved vurderingen af kriminaliteten, om den er begået af den pågældende som ung eller voksen. I relation til længden af personens ophold i værtslandet og fastheden af båndene til værtslandet gør det en klar forskel, om personen allerede kom til værtslandet i sin barndom eller blev født i værtslandet, eller om den pågældende først kom til værtslandet som voksen. Hensyn skal tages til den specielle situation, hvor den pågældende har opholdt sig det meste af barndommen eller hele barndommen i værtslandet og er opvokset og har modtaget sin uddannelse der, jf. præmis 74. Af dommens præmis 75 fremgår det, at der skal foreligge meget tungtvejende grunde for at retfærdiggøre en udvisning, når der er tale om fastboende udlændinge, der er født i landet eller indrejst som børn og har tilbragt det meste af deres barndom og ungdom i landet. Vedrørende T1 T1 er statsborger i Armenien og indrejste i Danmark som 8-årig i T1 er i denne sag idømt fængsel i 4 år og 6 måneder for bl.a. videresalg af heroin og kokain i betydeligt omfang. Forholdene er begået i perioden september 2008 til maj 2009, og T1 havde en central rolle i forbindelse med kriminaliteten, herunder som leverandør. T1 er tidligere straffet ved en dom af 26. august 2009 bl.a. for besiddelse af falske pengesedler med fængsel i 6 måneder. T1s tilknytning til Danmark er, at han har boet her i landet, siden han var 8 år, at hans mor og søster ligeledes bor her, og at han har gået i dansk skole, indtil han blev bortvist i 9. klasse. Han er ikke i gang med en uddannelse, han har heller ikke fået arbejde, og Odense Kommune opgav i 2008 at iværksætte hjælpeforanstaltninger på grund af hans og moderens manglende medvirken hertil.

8 - 8 - Under hensyn til at T1 har haft en betydelig del af sin opvækst her og også den væsentligste del af sin skolegang, må der stilles strenge krav afhængig af tilknytningen til det oprindelige hjemland Armenien til den kriminalitet, der kan føre til udvisning. T1 har oplyst, at han taler armensk, men ikke er god til det. Han har også oplyst, at han ikke har forbindelse med slægtninge i Armenien, herunder heller ikke sin far, ligesom han ikke har været i Armenien, siden han indrejste i Danmark. T1 har således en begrænset tilknytning til Armenien. Selv om den begåede kriminalitet må anses for alvorlig, tiltræder Højesteret på denne baggrund, at de forhold, der er nævnt i udlændingelovens 26, stk. 1, taler afgørende mod udvisning, jf. 26, stk. 2. Under hensyn til kriminalitetens alvor finder Højesteret dog, at T1 bør advares ved en betinget udvisning mod at begå yderligere kriminalitet. Højesteret tiltræder derfor, at han udvises betinget, jf. udlændingelovens 24 b. Prøvetiden udløber 2 år efter afsoningen af den fastsatte straf på fængsel i 4 år og 6 måneder. Vedrørende T2 T2 er statsborger i Bosnien og indrejste til Danmark som 3-årig i T2 er i denne sag idømt fængsel i 3 år og 6 måneder for bl.a. videresalg af heroin og kokain. Forholdene er begået i perioden fra marts til maj 2009, og T2 havde en central rolle i forbindelse med kriminaliteten, herunder som leverandør. T2 er tidligere straffet senest ved en dom af 10. juli 2008 med en fællesstraf på fængsel i 5 måneder bl.a. for vold. T2s tilknytning til Danmark er, at han har boet her i landet, siden han var 3 år, at hans forældre og en lillebror ligeledes bor her, og at han har gået i dansk skole, indtil han blev bortvist i 9. klasse. Han er ikke i gang med en uddannelse, han har heller ikke fået arbejde, og Odense

9 - 9 - Kommune har opgivet at iværksætte hjælpeforanstaltninger, da han ikke har ønsket kontakt med kommunen. Under hensyn til at T2 har haft sin opvækst og sin skolegang her i landet, må der stilles meget strenge krav afhængig af tilknytningen til det oprindelige hjemland Bosnien til den kriminalitet, der kan føre til udvisning. T2 har oplyst, at han taler bosnisk, men at han ikke har forbindelse til slægtninge i Bosnien, ligesom han ikke har været i Bosnien, siden han indrejste i Danmark. T2 har således en begrænset tilknytning til Bosnien. Selv om den begåede kriminalitet må anses for alvorlig, tiltræder Højesteret på denne baggrund, at de forhold, der er nævnt i udlændingelovens 26, stk. 1, taler afgørende mod udvisning, jf. 26, stk. 2. Under hensyn til kriminalitetens alvor og herunder hans tidligere straffe finder Højesteret dog, at T2 ved en betinget udvisning bør advares mod at begå yderligere kriminalitet. Højesteret finder derfor, at han skal udvises betinget, jf. udlændingelovens 24 b. Prøvetiden udløber 2 år efter afsoningen af den fastsatte straf på fængsel i 3 år og 6 måneder. Vedrørende T3 T3 er statsløs palæstinenser og indrejste i Danmark som 23-årig i T3 er i denne sag idømt fængsel i 6 år bl.a. for omfattende og organiseret videresalg af betydelige mængder hash, for forsøg på at modtage en mindre mængde kokain samt for forsøg på indsmugling af hash. Handlen med narkotika er foregået gennem mere end 2 ½ år, og T3 har haft en ledende og central rolle. Han har tillige begået afpresning og ulovlig tvang ved vold og trusler om vold for at fastholde en person som sælger af narkotika og mod aftagere, der ikke kunne betale for narkotika. Han var bandemedlem og han har selv forklaret, at han var blandt de fem øverste i Black Ghost i Odense. Han er også dømt for afpresning ved at have opkrævet beskyttelsespenge til Black Ghost.

10 T3 er tidligere straffet flere gange for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, vold mod tjenestemand i funktion, senest med fængsel i 3 måneder. T3 har opholdt sig i Danmark siden 1993, men han er dårligt integreret i det danske samfund og har begrænsede danskkundskaber. Han har ikke tilknytning her til landet i form af arbejde eller uddannelse. Han har siden 2004 modtaget førtidspension. T3s ægtefælle er dansk statsborger. Ægtefællen er født som libanesisk statsborger og har boet kortvarigt i Libanon, før hun som 9-årig kom til Danmark. Parrets otte børn, der i dag er i alderen 5-16 år, er ligeledes danske statsborgere. De er født og opvokset her i landet og går i skole og institutioner her. T3 og resten af familien taler arabisk. T3 har stadig tilknytning til Libanon, hvor han har boet, indtil han som 23-årig rejste til Danmark, idet hans mor og to søstre bor der. Han var endvidere i sommeren 2009 på en rejse til Libanon. Han har også tilknytning til Syrien, hvor en søster og hendes familie bor, og hvor han har opholdt sig bl.a. på rejser i 2007 i ca. 3 uger, i 2008 i ca. 4 uger samt i T3 var forud for sin anholdelse i færd med at købe en lejlighed i Syrien, som familien kunne benytte under ophold der. T3s ægtefælle har familie i Libanon. Ægtefællen har endvidere løbende kontakt til T3s søster og hendes familie i Syrien, hvor hun og børnene har været på adskillige ferieophold, bl.a. i 2008, 2009 samt 1 ½ måned i 2010 og 2 måneder i Det er oplyst, at T3s ægtefælle bl.a. har 18 søskende her i landet. Hun har oplyst, at hun ikke vil rejse med tiltalte, hvis han bliver udvist til Libanon eller Syrien, og at børnene heller ikke vil undvære Danmark. Seks dommere Børge Dahl, Asbjørn Jensen, Poul Søgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Jens Peter Christensen og Hanne Schmidt udtaler herefter: T3 har haft en central og ledende rolle i udøvelsen af vedvarende, organiseret og grov narkotikakriminalitet. Vi finder derfor uanset hensynet til hans ægtefælle og børn her i landet, at han skal udvises med indrejseforbud for bestandig, jf. udlændingelovens 32, stk. 2, nr. 5.

11 Dommer Jytte Scharling udtaler: Som anført af flertallet har T3 gjort sig skyldig i narkotikakriminalitet af betydelig grovhed. Jeg finder imidlertid, at hensynene til hans otte mindreårige børn taler afgørende mod udvisning, jf. udlændingelovens 26, stk. 2. Under hensyn til kriminalitetens alvor finder jeg, at T3 bør advares ved en betinget udvisning mod at begå yderligere kriminalitet, og at han derfor skal udvises betinget, jf. udlændingelovens 24 b. Jeg stemmer derfor for at stadfæste landsrettens dom. Der afsiges dom efter stemmeflertallet. Konklusion Landsrettens dom ændres, således at T2 udvises betinget med en prøvetid, der udløber 2 år efter afsoningen af den idømte straf, og således at T3 udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig. I øvrigt stadfæstes dommen i det omfang, den er anket. De tiltalte har fortsat været fængslet under anken. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes med følgende ændringer: T2 udvises af Danmark betinget på vilkår, at han i en prøvetid, der udløber 2 år efter løsladelse, ikke begår strafbart forhold, som kan give anledning til udvisning efter udlændingelovens T3 udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Sagens omkostninger for Højesteret vedrørende T1 betales af statskassen.

12 T2 og T3 skal solidarisk betale sagens omkostninger vedrørende dem for Højesteret, dog skal de hver især betale salæret til deres forsvarer.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18.

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. UDVISNING Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 BILAG 1 (L LABORATORIUM 1 Betænkning nr. 1326 København 1997 Købes hos boghandler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013.

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 6. september 2013 i sag SS 1-5239/2013 Anklagemyndigheden mod T1 pt. Københavns Fængsler og T2 pt. Københavns Fængsler Sagens baggrund og parternes påstande. Der har

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Forord. Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1

Forord. Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1 Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1 Forord Dette tredje bind og sidste bind af Anklagemyndighedens Årsberetning for 1998-1999 indeholder en artikel om nyere højesteretspraksis vedrørende udvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Dato: 22. december 2005 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2005/4000-65 Sagsbeh.: SWE/LEJ Fil-navn: Lovforslag jan II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012 Sag 159/2009 (2. afdeling) A (advokat Steen Petersen, beskikket) mod Egedal Kommune og Beskæftigelsesministeriet (tidligere Ministeriet for Indvandrere,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 22. oktober 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Thomas Lohse og Malou Kragh Halling (kst.) med domsmænd).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 Sag 156/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 26.

Læs mere

Anklagemyndighedens Arsberetning 2001-02

Anklagemyndighedens Arsberetning 2001-02 [Indholdsfortegnelse] [Gå til bund] Anklagemyndighedens Arsberetning 2001-02 Resumé: Anklagemyndighedens Årsberetning 2001-2002 indeholder ligesom de foregående årsberetninger en beskrivelse af den overordnede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog U.1991.534H Straf for voldtægt. Godtgørelse for tort. Erstatning uden for kontraktforhold 32.2 Strafferet 23.1 34-årig T, der ved byretsdom af 25. november 1988, stadfæstet ved ankedom af 12. april 1989,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere