HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. marts 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. marts 2018"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. marts 2018 Sag 236/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 28. april 2017 og af Østre Landsrets 1. afdeling den 21. september I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt og Lars Apostoli. Påstande Dommen er anket af anklagemyndigheden med påstand om stadfæstelse af byrettens dom, således at T udvises ubetinget med indrejseforbud for bestandig. T har påstået stadfæstelse af landsrettens dom. Supplerende sagsfremstilling I en udtalelse af 8. marts 2012 fra Udlændingestyrelsen til Københavns Politi til brug for behandlingen af spørgsmålet om udvisning i voldtægtssagen, der blev afgjort ved dommen af 25. april 2012, hedder det bl.a.: T oplyser, at han taler cambodjansk på babyniveau, og at han ikke taler thai. I en personundersøgelse af 8. maj 2001 i medfør af retsplejelovens 808 fra Kriminalforsorgen er bl.a. anført følgende om T:

2 - 2 - Kontaktperson lærer fra skolen udtalte den 3. maj 2001: Da han var noget yngre var det ham, der skulle hjælpe med det danske sprog, når der var breve som skulle oversættes, og idet hele taget være den der tolkede, som den ældste i familien. Anbringender Anklagemyndigheden har anført, at udvisning ikke vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser i medfør af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om respekt for privatliv og familieliv. Det følger derfor af udlændingelovens 24 b, stk. 3, jf. 26, stk. 2, jf. 22, nr. 1, 2, 3 og 6, at der skal ske udvisning i det foreliggende tilfælde, hvor T er idømt ubetinget straf af fængsel i 4 år for bl.a. voldtægt. T er kommet til Danmark som barn og har haft ophold her lige siden. Hans to mindreårige børn, forældre og søskende bor ligeledes her i landet, og han har kun begrænset tilknytning til Cambodia. Disse forhold er imidlertid ikke afgørende, da han er dømt for grov kriminalitet. Hertil kommer, at han to gange tidligere er dømt for voldtægt og i den forbindelse er udvist betinget. Voldtægterne i de to seneste sager er begået i prøvetiden for prøveløsladelse og betinget udvisning, og der er betydelig risiko for, at han også fremover vil begå personfarlig kriminalitet, hvis han ikke udvises. Han vil ikke stå fuldstændig uden forudsætninger i Cambodia, idet han forstår sproget og er vokset op med cambodianske skikke og normer. Det taler i øvrigt ikke afgørende imod udvisning, at han har mindreårige børn, da han kun har haft begrænset og sporadisk kontakt til dem. T har anført, at udvisning vil være i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Udvisning vil derfor også være i strid med udlændingelovens 24 b, stk. 3, jf. 26, stk. 2. Selv om han nu er dømt for voldtægt og to gange tidligere er dømt for samme forbrydelse, er der ikke nærliggende risiko for ny personfarlig kriminalitet. I alle tre tilfælde har han voldtaget tidligere kærester, som han har besøgt i deres hjem.

3 - 3 - Han var 6 år, da han kom til Danmark sammen med sine forældre, der var konventionsflygtninge. Før dette tidspunkt havde han været i en flygtningelejr i Thailand, og han var således ganske lille, da han forlod Cambodia. Han er i dag 36 år gammel og har boet her i landet lige siden sin ankomst i Hans familie består af forældre, søskende og mindreårige børn, som alle bor i Danmark. Han har samkvem med sine børn, og der er ikke kun tale om begrænset og sporadisk kontakt. Han har ingen eller kun yderst begrænset tilknytning til Cambodia. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår udvisning af en nu 36-årig cambodiansk statsborger, T, som har boet i Danmark, siden han kom her til landet som 6-årig i T blev ved dom af 25. april 2012 idømt 1 år og 3 måneders fængsel for voldtægt og udvist betinget. I prøvetiden efter dommen begik han på ny voldtægt, og han blev for dette forhold ved dom af 3. juli 2014 idømt en fællesstraf af 3 års fængsel og på ny udvist betinget. I prøvetiden begik han atter voldtægt mv. For dette forhold er han nu idømt en fællesstraf af fængsel i 4 år. Spørgsmålet er, om der er grundlag for ubetinget udvisning. Det følger af den dagældende udlændingelovs 24 b, stk. 3, jf. 22, nr. 1, 2, 3 og 6, at T skal udvises ubetinget, medmindre udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Spørgsmålet er, om udvisning vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om respekt for privatliv og familieliv. T er ikke gift eller samlevende, men har to børn på 9 og 11 år. Han har boet i Danmark, siden han var barn. Udvisning vil derfor indebære et indgreb i hans privatliv og familieliv, jf. konventionens artikel 8, stk. 1. Et sådant indgreb er kun berettiget, hvis betingelserne i artikel 8, stk. 2, er opfyldt. Efter artikel 8, stk. 2, er det afgørende, om udvisning må anses for nødvendig for at forebygge forbrydelse. Dette beror på en proportionalitetsvurdering, og der foreligger en omfattende praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol herom. De kriterier, der indgår i vur-

4 - 4 - deringen, fremgår bl.a. af Domstolens dom af 23. juni 2008 i sag 1638/03 (Maslov mod Østrig). I vurderingen indgår det samfundsmæssige behov for udvisning, særligt under hensyn til karakteren af den kriminalitet, som den pågældende nu og tidligere har begået, samt varigheden af den pågældendes ophold her i landet og i hjemlandet og styrken af de familiemæssige, sociale og kulturelle bånd til Danmark og statsborgerskabslandet. Der skal foreligge meget tungtvejende grunde for at retfærdiggøre en udvisning, når der er tale om en fastboende udlænding, der er født her i landet eller indrejst som barn, og som har tilbragt det meste af sin barndom og ungdom her. T kom som nævnt til Danmark som 6-årig, og han er opvokset og har gået i skole her i landet, hvor han er uddannet inden for fisk og vildt og har haft skiftende beskæftigelse. Hans to børn bor i Danmark hos deres mor, og Højesteret lægger ligesom landsretten til grund, at hans kontakt til børnene hidtil kun har været begrænset og sporadisk. Han har tillige sine forældre og tre søskende her i landet. Han har ikke været i Cambodia efter at have fået ophold i Danmark, og han har ikke familie eller venner i Cambodia. Højesteret lægger til grund, at han forstår og i en vis udstrækning også kan tale det cambodianske sprog. Ud over sproget har han via sin familie og sine herboende cambodianske venner tillige et vist kendskab til cambodiansk skik og kultur. Højesteret lægger herefter til grund, at Ts personlige og kulturelle bånd til Danmark er langt stærkere end hans tilknytning til Cambodia. Han har dog ud over statsborgerskabet en vis tilknytning til Cambodia og vil derfor ikke være helt uden forudsætninger for at etablere en tilværelse i dette land, hvis han udvises. Selv om han tidligere to gange er dømt for voldtægt og udvist betinget, og selv om han har været i sexologisk og psykologisk behandling for at forebygge recidiv, har han på ny begået voldtægt i prøvetiden mindre end et år efter løsladelsen fra afsoning af den seneste dom. Højesteret tiltræder derfor landsrettens vurdering, hvorefter der er betydelig risiko for, at han også fremover vil begå personfarlig kriminalitet.

5 - 5 - Efter kriminalitetens art og grovhed samt gentagne karakter finder Højesteret efter en samlet vurdering, at de hensyn, der taler for udvisning af T, er så tungtvejende, at de har større vægt end de hensyn, som taler imod udvisning af ham på baggrund af hans stærke tilknytning til Danmark og svage tilknytning til Cambodia. Derfor må hensynet til respekt for hans ret til privatliv og familieliv vige for hensynet til at forebygge forbrydelse. Det bemærkes herved, at hans børn vil have mulighed for at besøge ham i Cambodia, og at de endvidere vil kunne kommunikere med ham via telefon og internet. Højesteret finder efter det anførte, at ubetinget udvisning ikke er et uproportionalt indgreb i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og at det heller ikke er uproportionalt, at udvisning sker med indrejseforbud for bestandig. Højesteret tager herefter påstanden om ubetinget udvisning med indrejseforbud for bestandig til følge, jf. udlændingelovens 24 b, stk. 3, jf. 32, stk. 2, nr. 5. Efter sagens forløb og principielle karakter bør statskassen betale sagens omkostninger for Højesteret. Thi kendes for ret: Byrettens dom stadfæstes, således at T udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Statskassen skal betale sagens omkostninger for Højesteret.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2018

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2018 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2018 Sag 124/2018 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. oktober 2017 Sag 178/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 5.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. december 2018

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. december 2018 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. december 2018 Sag 76/2018 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. september 2017 Sag 161/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Erbil Kaya, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 24. oktober

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. januar 2018 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Frosell, John Mosegaard og Agnete Ergarth Skouv (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 19. januar 2018 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Frosell, John Mosegaard og Agnete Ergarth Skouv (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 19. januar 2018 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Frosell, John Mosegaard og Agnete Ergarth Skouv (kst.) med domsmænd). 13. afd. nr. S-2518-17: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. marts 2017 Sag 309/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 27. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. februar 2019

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. februar 2019 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. februar 2019 Sag 121/2018 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. september 2018

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. september 2018 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. september 2018 Sag 57/2018 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Mikkel Cramer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Viborg den 11.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. maj 2019

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. maj 2019 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. maj 2019 Sag 220/2018 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T2 (advokat Michael Sahl Nielsen, beskikket) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 Sag 260/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Bent Aagaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 3.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. juni 2019

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. juni 2019 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. juni 2019 Sag 23/2019 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Harms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 31. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. maj 2018

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. maj 2018 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. maj 2018 Sag 42/2018 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 6. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 Sag 258/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. april 2018 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Annette Dam Ryt-Hansen og Lone Andersen (kst.) med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. februar 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. februar 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. februar 2019 Sag 173/2018 Anklagemyndigheden mod T (advokat Erbil Gökhan Edge Kaya) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 13. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2018 Sag 33/2018 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Dupont Jørgensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. januar 2011 Sag 225/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Hans Boserup, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odenses 9. afdeling den

Læs mere

Afsagt den 9. februar 2017 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Arne Brandt og Peter Mortensen (kst.) med domsmænd).

Afsagt den 9. februar 2017 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Arne Brandt og Peter Mortensen (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 9. februar 2017 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Arne Brandt og Peter Mortensen (kst.) med domsmænd). 17. afd. nr. S-2111-16: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. januar 2018

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. januar 2018 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. januar 2018 Sag 122/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 3. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2018

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2018 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2018 Sag 59/2018 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Charlotte Krarup, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 2000/7329-11 Redegørelse for 1999 til Folketingets Retsudvalg vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2019

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2019 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2019 Sag 15/2019 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Nils-Erik Kallmayer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Kolding den 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. RETTEN I HERNING Udskrift af dombogen D O M afsagt den 11. januar 2018 Rettens nr. 99-3668/2017 Politiets nr. 4100-84149-00008-16 Anklagemyndigheden mod Sharvin Shojaei født den 03. juni 1984 Der har medvirket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 Sag 299/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat N.C. Strauss, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 4. februar 2011

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. januar 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. januar 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. januar 2019 Sag 39/2018 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. maj 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. maj 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. maj 2019 Sag 206/2018 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mikkel Holm Nielsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Østre Landsrets 22. afdeling den 29. juni

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 Sag 184/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jørn Brandenhoff Schmidt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2018 Sag 81/2018 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. august 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. august 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. august 2018 Sag 69/2018 Anklagemyndigheden mod U (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 16. januar

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 15. februar 2018 Rettens nr. 3-7209/2017 Politiets nr. 3700-84181-00030-17 Anklagemyndigheden mod T født den 1983 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. maj 2017 Sag 4/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Klaus Ewald, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Randers den 4. marts 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V F O R S L A G O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V F O R S L A G O M Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark E-mail: strafferetskontoret@jm.dk W I L D E RS PLA D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F ON 3 2 6 9 8 8 8 8 M OB I L +45913 2 5626 C BA @

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2018

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2018 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2018 Sag 1/2018 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) og T2 (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2019

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2019 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl for nogen af de i dommen nævnte personer eller på anden måde at offentliggøre deres identitet) HØJESTERETS DOM afsagt mandag

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 Sag 66/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Giersing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten på Frederiksberg den 6. februar 2016

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. april 2018 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Benedikte Holberg og Søren Schou Frandsen (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Bilag 1 oversigt over EMDs udvisningspraksis

Bilag 1 oversigt over EMDs udvisningspraksis Dom, dato samt resultat Arten og alvoren af overtrædelsen Nationalitet og opholdets varighed i udvisningslandet Perioden siden den begåede kriminalitet og vedkommende s opførelse i denne Familiesituation,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 15. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 15. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 15. november 2017 Sag 195/2017 A (advokat Mads Kjeldsted Jensen, beskikket) mod Flygtningenævnet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 156 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 156 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18 L 156 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Udlændinge- og Integrationsudvalget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. januar 2018

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. januar 2018 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. januar 2018 Sag 239/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Carsten Hove, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Kolding den 12. juli

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). 2. afd. nr. S-995-13: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 316/2010 A (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017 Sag 217/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 368/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Bjarne Frøberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 8. december

Læs mere

D O M. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet B.

D O M. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet B. D O M Afsagt den 13. november 2018 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Lotte Calundann Noer (kst.), Tine Vuust og Ole Dybdahl med domsmænd). 24. afd. nr. S-2132-18: Anklagemyndigheden mod T

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2019

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2019 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2019 Sag 19/2019 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Julia Jensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 23. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 183/2014 A (advokat Stine Gry Johannesen) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Redegørelse for 2003, 2004 og de første 3 kvartaler af 2005 til Folketingets Integrationsudvalg vedrørende anvendelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. december 2017 Sag 237/2016 (2. afdeling) Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) mod A (advokat Claus Bonnez) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens

Læs mere