Ordensreglement. Hvis en beboer har forslag til ændringer i afdelingens ordensreglement, kan der rettes henvendelse til afdelingsbestyrelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensreglement. Hvis en beboer har forslag til ændringer i afdelingens ordensreglement, kan der rettes henvendelse til afdelingsbestyrelsen."

Transkript

1 Ordensreglement Ordensreglementet er et led i bestræbelserne på at skabe et godt boligmiljø Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i det - og rette sig efter det. Ordensreglementet er udformet som en opslagstavle, hvor beboerne også kan få råd og vejledning. Det vil sige, at de emner, der behandles, er anført i alfabetisk orden! Det er derfor let - uden indholdsfortegnelse - at finde frem til netop det, du i en given situation ønsker at vide noget om. Alle beboerne må være interesseret i at holde afdelingens driftsbudgetter nede. Det er jo os selv, der gennem huslejen betaler alle udgifter - også til det der bare tankeløst ødelægges. Det er derfor af stor betydning, at forældrene husker at vejlede deres børn, og selv er et godt eksempel for børnene. Hvis der er forhold, som ikke er beskrevet i ordensreglementet, så ret henvendelse til varmemesterkontoret eller afdelingsbestyrelsen. Hvis en beboer har forslag til ændringer i afdelingens ordensreglement, kan der rettes henvendelse til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 20 Odensreglement - marts side 1

2 Ordensregler for Trigeparken - afdeling 2o Affald Husholdningsaffald, engangsbleer, vat, kattegrus og lignende indpakkes i plastikposer, og disse lukkes forsvarligt inden de kastes i affaldsskakten. Affaldsposer kan rekvireres hos Varmemesteren. Husk at lukke skaktlågen for at undgå dårlig luft i opgangen. Af hensyn til rottefare må der ikke henkastes madrester i bebyggelsen. Glas, flasker, skarpe ting og lignende skal afleveres på de anviste steder. Det samme gælder for aviser, papkasser og andet større affald. Større ting som møbler og lignende skal henstilles i affaldsgården ud for Trige Parkvej nr. 9. Miljøaffald skal afleveres til miljøbilen eller på de pladser der er anvist til formålet. Altaner Henstilling af effekter samt tørring af tøj må ikke ske over altankanthøjde eller på en sådan måde, at synet generer naboer og genboer. Det er ikke tilladt at ryste tæpper fra altanen. Det er kun tilladt at bruge grill på altaner / terrasser - hvis det kan ske uden at genere de øvrige beboere. Antenner Udvendige antenner / paraboler må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra boligforeningen. TV- og radiosignaler nedtages i boligforeningen via TDC s hybridnet. Ønsker en lejer at nedtage programmer, som ikke findes via hybridnettet, kan lejeren opsætte en parabol. Denne må ikke opsættes udvendig på bygningen eller på de franske altaner. Den opsættes på en svingarm inde på egen altan - efter nærmere anvisning fra boligforeningen, idet parabolen ikke må dække udsynet fra nabolejemålene. Odensreglement - marts side 2

3 Bad og toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Husk at engangsbleer, vat, avispapir og lignende, aldrig må kastes i toiletkummen. Se i øvrigt under Affald. Hvis der er utætheder i installationerne, skal det omgående meldes til varmemesterkontoret. Til rengøring af badekar, håndvask og toilet må der kun bruges skånsomme rengøringsmidler. Der må aldrig anvendes saltsyre og skurepulver. Barnevogne og klapvogne Barne- og klapvogne, legecykler, kælke og lignende må ikke henstilles i opgange, mellemgange, indgangspartier eller under trappen. I kælderen i hver blok findes et aflåst barnevognsrum, hvortil man kan få en nøgle hos varmemesteren. Her kan barne- og klapvogne anbringes. Legecykler og lignende anbringes i cykelrummet eller i eget kælderrum. Boremaskiner Brug af boremaskiner - især slagboremaskine - er til stor gene for beboerne i de omkringliggende lejligheder. Derfor må der kun bores mellem kl. 08,00 og 19,00 mandag til lørdag. På søn- og helligdage må der ikke bores. Bygningsmæssige ændringer Bygningsmæssige ændringer og opsætning af nye installationer, kan kun ske efter godkendelse fra boligforeningens administration / bygningsmyndighederne. Campingvogne Campingvogne og mindre trailere (under 750 kg) må parkeres på den dertil indrettede plads i afdelingen i perioden fra 1. april til 31. oktober, men kun efter skriftlig tilladelse fra varmemesteren eller afdelingsbestyrelsen. Ved parkering af campingvogne i forbindelse med klargøring henvises til politivedtægten. Cykler og knallerter Af hensyn til sikkerheden er cykling og knallertkørsel forbudt på gangstier, fortove og i kældergange. Cykler og knallerter må ikke henstilles, så de er til gene for andre, men kun på de pladser og i de rum, der er indrettet til det. Det er ikke tilladt at opbevare eller starte knallerter eller andre motorkøretøjer inde i kælderen. Opstart må kun finde sted i fri luft. Odensreglement - marts side 3

4 Døre Døre, der er forsynet med dørpumpe skal være lukkede, og må ikke holdes åbne ved at sætte sten, kiler eller lignende i klemme. Alle aflåste døre skal låses igen - efter brug. Branddøre må aldrig blokeres. Døre til kælderrum / pulterrum skal altid holdes aflåste. Dørkikkerter Dørkikkerter skal monteres af fagmand - af hensyn til evt. senere godkendelse. Montageafstand 45 cm fra overkant af dør. Placering midt i dørpladen. Dørkikkerter kan også monteres ved henvendelse på varmemesterkontoret. EL Beboerne må i henhold til råderetten foretage ændringer i ejendommens installationer i forbindelse med forbedringsarbejder. Dog må ændringerne ikke indebære fare, herunder brandfare eller være uhensigtsmæssig i forhold til de fælles basisinstallationer. Elarbejder skal udføres af autoriserede el-installatører, hvor lovgivningen stiller krav om det. Eventuelle fejl i installationerne skal omgående meddeles på varmemesterkontoret. Emhætter Der må kun installeres filteremhætter og kun efter forudgående anmeldelse til boligforeningen. Erhvervsmæssig virksomhed Det er ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra boligen eller andre lejede lokaler i afdelingen - uden skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Forsikringer Der er tegnet kollektiv glasforsikring for afdelingen. Før der tegnes andre forsikringer, f.eks. kummeforsikring eller lignende, bør afdelingens inspektør spørges, om der er tegnet kollektiv forsikring eller om beboerne på anden måde er dækket ind. Hvis du eller andre medlemmer af din husstand slår en rude i stykker eller er årsag til anden skade, er ansvaret dit. Hvis skaden sker uden for egen bolig, vil den under normale forhold blive dækket af din familieansvarsforsikring. En eventuel skade skal omgående meddeles på varmemesterkontoret og til dit forsikringsselskab. Der gøres opmærksom på, at skader på eget indbo uanset årsag ikke er dækket af boligforeningens forsikringer. Forurening Hvis nogle af husstandens medlemmer eller gæster kommer til at forurene bygninger, trappeopgange eller fællesarealer, har de pligt til selv at sørge for rengøring. Odensreglement - marts side 4

5 Fællesarealer På uden- og indendørs fællesarealer må der ikke henstilles effekter, der kan være til gene. Sker det, må du forvente, at disse bliver fjernet på afdelingens foranledning. Færdsel Vis hensyn overalt hvor du færdes! Glasforsikringer Se under forsikringer. Grill Se under altaner og terrasser. Gæsteværelser Lejere af gæsteværelser er ansvarlig for, at det ophængte reglement for gæsteværelset samt gældende husordensreglement overholdes. Gæsteværelser skal afleveres i rengjort stand i henhold til det ophængte reglement. Leje af gæsteværelser kan ske ved henvendelse til varmemesterkontoret. Haver Lejligheder og værelser med haveareal har pligt til at holde disse arealer. Græsset skal slås jævnligt, ukrudt fjernes osv. Til hver boligblok hører en græsslåmaskine, som kan benyttes hertil. Slåmaskinerne står i toiletrummet - i opgangen umiddelbart op til vaskeriet. Græs og beplantning skal altid fremtræde pænt vedligeholdt. Såfremt en have ikke bliver vedligeholdt som beskrevet i Boligens Abz, vil de pågældende beboer modtage en skrivelse fra boligforeningen, hvor der vil være anført en tidsfrist til at få haven bragt i orden. Overholdes den anførte frist ikke, vil haven uden yderligere varsel blive bragt i orden af et gartnerfirma - på beboerens regning. Ved fraflytning kan beboerne medtage supplerende beplantning, som er anskaffet for egen regning, men bedene skal bringes i orden igen. Hobbyrum Når der stilles hobbyrum til rådighed for aktiviteter, er disse under brugerens beskyttelse. Brugeren er forpligtet til at overholde det ophængte ordensreglement og de til enhver tid gældende vedtægter for fritidsaktiviteter i Trigeparken. Odensreglement - marts side 5

6 Husdyr I afdelingen er det ikke tilladt at holde hund eller lignende husdyr - eller at tage sådanne i pleje. Hunde må ikke overnatte i afdelingen. Førerhunde er undtaget. På afdelingens ordinære beboermøde i september 1998 blev det vedtaget, at der fremover må holdes maksimalt 2 katte pr. lejemål i afdeling 20 på visse betingelser. En af betingelserne er et tillæg til lejekontrakten for hver kat. Af tillægget fremgår de nærmere betingelser for tilladelse til katteholdet. Overholdes betingelserne i tillægget ikke, kan kattene forlanges fjernet. Boligforeningen Ringgården har besluttet, at tillæg til kattehold ekspederes på varmemesterkontoret. En kopi af tillægget er vist nedenstående. For at få katte lovliggjort på lejemålet, skal beboeren rette henvendelse til varmemesterkontoret i åbningstiden, medbringende en attest / erklæring fra en dyrlæge på, at katten er neutraliseret og vaccineret. Lejetillægget udfærdiges i 3 eksemplarer: 1 til lejeren 1 til varmemesterkontoret 1 som vedlægges lejekontrakten i boligforeningen. Såfremt din kat endnu ikke er kønsmoden og derfor ikke kan neutraliseres, skal attest for neutralisering forevises på varmemesterkontoret, senest når katten er 9 måneder gammel. Odensreglement - marts side 6

7 Kælderrum Kælderrum må ikke indrettes til beboelse og der må ikke overnattes i disse. Generelt gælder at kælderrum altid skal holdes aflåste, også selv om rummet ikke benyttes. Ligeledes skal eventuelle vinduer holdes lukket. Indgangsdøre til kældre og døre fra kældre til trappeopgange skal ligeledes være aflåste. Dørene må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, kiler eller lignende. Dørpumper må ikke forhindres i at fungere. Leje af ledige kælderrum er kun muligt i den blok man bor i, og kan ske ved henvendelse til varmemesterkontoret, hvor der underskrives en lejeaftale. Der må kun opstilles frysere og andre energiforbrugende apparater i kælder- og pulterrum efter aftale med varmemesteren, og disse skal i så fald være anført i lejeaftalen. Kørsel Ved kørsel på boligvejen og parkeringspladserne må hastigheden ikke overskride 30 km / timen. Lastbiler m.v. Parkering af motorkøretøjer over kr., traktorer og entreprenørmateriel i afdelingen er forbudt. I øvrigt henvises til politivedtægten. Leg og boldspil Leg - herunder boldspil - bør ske på de områder i afdelingen, der er beregnet til det. Lad derfor ikke børn opholde sig på trapper, i kældre eller andre steder, hvor det kan være farligt for dem selv, eller til gene for de øvrige beboere. Leg med f.eks. bue og pil, luftbøsser og salonrifler er yderst farligt, og må derfor ikke finde sted på afdelingens områder. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på boligblokkenes træ- og murværk, eller på anden måde beskadige bygninger eller haveanlæg omkring dem. Lys Lyskontakter til trappelys må ikke blokeres, så lyset er tændt konstant. Fejl ved lysinstallationen skal straks meldes på varmemesterkontoret. Udvendig belysning må ikke fjernes eller beskadiges. Fejl og mangler ved belysningen meddeles på varmemesterkontoret. Maskiner Symaskiner og lignende, der kan medføre støjgener for beboerne, skal anbringes på et underlag der dæmper støjen. Motorcykler Kan parkeres i det dertil indrettede, aflåste motorcykelrum ved siden af affaldsgården ud for Trige Parkvej nr. 9. Nøgle kan - mod depositum - udleveres på varmemesterkontoret. Odensreglement - marts side 7

8 Musik Der skal tages hensyn til naboerne ved brug af radio, TV, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter. Vær opmærksom på apparaternes meget gennemtrængende bastoner. Undgå f.eks. placering af højttalere direkte på væggene. Efter kl skal der vises et særligt hensyn til naboerne ved at dæmpe lyden, så beboere der ønsker nattero, ikke bliver forstyrret. I tilfælde af fest eller lignende bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med evt. støj - efter kl Navneskilte Boligforeningen har ladet opsætte navneskilte ved døre, på oversigtstavler i opgangene samt på postkaserne, og der må ikke bruges andre typer. Ændring af navneskilt eller udbedring af mangler foretages af varmemesterkontoret efter henvendelse fra beboerne. Nøgler Ekstra nøgler til lejligheden (mod betaling), samt nøgle til cykel- og barnevognsrum, kan rekvireres på varmemesterkontoret. Nøgle til vaskepladsen samt nøgle til motorcykelrummet kan udleveres på varmemesterkontoret mod et depositum, som tilbagebetales ved aflevering af nøglen. Opvaskemaskiner Installation må kun foretages af autoriseret installatør. Afbrydelse af vand i forbindelse med installation sker ved henvendelse til varmemesterkontoret. Paraboler (Se under Antenner). Parkering Ved indkørsel til Trige Parkvej er opsat forbudsskilt mod parkering på boligvejene. Forbudsskiltet er opsat i samråd med politiet bl.a. for at undgå ulykker, da parkerede biler hindrer udsynet, når f.eks. børn skal krydse boligvejen over til parkeringspladserne. Parkerede biler kan desuden være til stor gene for udrykningskøretøjer, samt for blinde og svagtseende. Parkering uden for de faste parkeringspladser er forbudt. Motorkøretøjer over kg, campingvogne samt uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles på parkeringspladser eller boligveje. Overtrædelse af forbuddet kan medføre anmeldelse til politiet. Se i øvrigt under Campingvogne, lastbiler, cykler og knallerter. Odensreglement - marts side 8

9 Pulterrum (tilhørende lejligheden) Hold altid pulterrummet aflåst - også selv om det ikke bruges. Bemærk at nummeret på pulterrummet svarer til de to sidste cifre på nøglen til lejligheden. Se i øvrigt under kælderrum. Radioamatører Se under Antenner. Rotter & Mus Se under Skadedyr Rygning Ifølge Rygeloven - der trådte i kraft 1. august må der ikke ryges indendørs, hvor der er adgang for beboere samt ansatte i Boligforeningen Ringgården. I praksis betyder det at der ikke må ryges: i trappeopgange i kældergange i vaske- og tørrerum i aktivitets- og klublokaler på kontorer ved beboermøder Hvis beboere skal have udført service eller har besøg af håndværkere og ansatte fra Boligforeningen Ringgården, er det ikke tilladt at ryge i lejligheden under besøget. Skader Se under Forsikring Skadedyr Hvis der observeres skadedyr af nogen art (mus, rotter, kakerlakker og lignende) skal det omgående meldes på varmemesterkontoret. Skiltning Skilte og reklamer må kun opsættes / anbringes efter skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Terrasser Henstilling af effekter samt tørring af tøj, må ikke ske på en sådan måde, at synet generer naboer og genboer. Det er kun tilladt at bruge grill på terrassen, hvis det kan ske uden gene for øvrige beboere. Plankeværkerne må ikke males, men må vedligeholdes efter samråd med varmemesteren. Opsættes havelåge, yderligere plankeværker eller hegn for enden af haven - i henhold til råderetten - skal det meddeles boligforeningen, inden arbejdet udføres. Terrasseoverbygning eller lignende halvtage må ikke opføres i stueetagernes haver, uden tilladelse fra boligforeningen. Odensreglement - marts side 9

10 Trapper og gange Trapper og gange er beregnet til nem og sikker færdsel - også for børn, svagtseende, blinde og ældre - derfor må hverken aviser, reklamer, fodtøj, barnevogne, cykler eller andet, der kan genere fri passage eller udgør en brandfare, befinde sig i opgangene Trappevask På afdelingsmødet i sept vedtog beboerne, at trappevask og rengøring af opgangene - inkl. glaspartier - fremover skal foretages af et privat rengøringsfirma. Rengøringen omfatter følgende: 1 gang hver uge: Trapperne fejes og vaskes. Måtter rystes og lægges på plads. Indgangsmåtten rystes (og der fejes under den). Fjernelse af spindelvæv, tyggegummi og lignende. 1 gang hver måned: Aftørring af indgangsdør, lamper og gelændere. Polering ind- og udvendig af vinduer og glas i indgangspartiet. Det er en forudsætning for denne rengøring, at der er ryddeligt og tilgængeligt i opgangene - også under trappen. Tørretumbler Der må kun installeres tørretumblere, der ikke kræver tilslutning til udluftning. Installationen skal foretages af autoriseret installatør og efter forudgående tilladelse fra boligforeningen. Der gøres opmærksom på, at udluftning ført til facader, vinduer og lignende ikke er tilladt. Odensreglement - marts side 10

11 Udluftning Der skal ske en effektiv udluftning gennem vinduer og altan- eller terrassedøre, for at undgå fugtdannelser og deraf følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling. Udluftning bør ikke foregå ud i trappeopgangen. Der bør også foretages jævnlig udluftning af indbyggede skabe m.v. Udluftningsventiler må aldrig stoppes og bør renses jævnligt. Vandhaner og cisterner Utætte vandhaner og cisterner medfører ofte et stort og fordyrende merforbrug af vand, ligesom defekte vandhaner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Er vandhaner, cisterner m.v. defekte eller slidt op, meddeles dette omgående til varmemesterkontoret. Vaskemaskiner (private) Der er forberedt tilslutning i badeværelset i alle 3-rums lejligheder. I øvrige lejligheder skal installation foretages af autoriseret installatør og efter forudgående tilladelse fra boligforeningen. Vaskepladser Der er indrettet to vaskepladser i afdelingen. Efter endt brug skal vaskepladsen ryddes, alt affald fjernes og vandslangen hænges på plads. Vaskepladserne må ikke benyttes til reparation eller olieskift på biler, motorcykler, knallerter eller andre køretøjer. Nøgle til vaskepladserne kan afhentes på varmemesterkontoret mod et depositum, som tilbagebetales når nøglen afleveres igen. HUSK at lukke vandhanen omhyggeligt! Vaskerier Når afdelingens vaskerier benyttes, skal opsatte brugsanvisninger og vaskeregulativer følges nøje. Vaskerierne er kun beregnet for afdelingens beboere, og ikke for familie og venner. Er der fejl ved maskinerne, skal dette meddeles til varmemesterkontoret. Vaskerierne i afdelingen må kun benyttes mellem kl. 06,00 og 23,00. Vinduer Hold ikke vinduer åbne længere end det er nødvendigt for normal udluftning, når vejret er ustadigt. Trænger der vand ind ved vinduesrammerne, skal det omgående meldes til varmemesterkontoret. Ændring af lejligheden Se Bygningsmæssige ændringer. Odensreglement - marts side 11

12 EGNE NOTATER : Odensreglement - marts side 12

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården Husordensreglement Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården Husorden for Grønnegården På det ordinære beboermøde den 16. marts 2011 har man vedtaget dette ordensreglement i erkendelse af, at det skaber

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 AFFALD: I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas, olie, kemikalier,

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M.

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4

Læs mere

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for afdeling

Læs mere

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329 HUSORDEN FOR HVIDOVREBO Hvidovrevej 315 329 Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at boligforeningen,

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere