Konkurrence mellem vilde bier og honningbier: Hvad ved vi egentlig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence mellem vilde bier og honningbier: Hvad ved vi egentlig?"

Transkript

1 Konkurrence mellem vilde bier og honningbier: Hvad ved vi egentlig? Af Yoko L. Dupont 1, Beate Strandberg 1, Marianne Bruus 1, Henning Bang Madsen 2 1 Institut for Bioscience, Aarhus Universitet; 2 Biologisk Institut, Københavns Universitet I det seneste års tid har der været en del skriverier i medierne om betydningen af konkurrence mellem honningbier og vilde bier, senest også Tidsskrift for Biavl (nr 9, 2014). Figur 1. Echium wildpretii, en art af slangehoved, som kun vokser i de høje bjergområder på Tenerife. Blomsterstanden kan blive over to meter, og tiltrækker med sine nektarrige blomster en bred vifte af bestøvere. (Foto: Alfredo Valido) Honningbier og andre bier konkurrerer utvivlsomt med hinanden om blomsterne i landskabet, og en del undersøgelser har dokumenteret, at tætheden af honningbier reducerer tætheden af vilde bier, men der er begrænset videnskabelig dokumentation for betydningen af denne konkurrence for trivslen af vilde bier. Vi vil i denne artikel udforske, om der er videnskabeligt belæg for, om konkurrence mellem honningbier og vilde bier er en medvirkende årsag til tilbagegang af vilde bier, samt opridse hvad vi mangler viden om. Hvorfor overhovedet bekymre sig om, hvorvidt konkurrencen fra honningbier har betydning for tilbagegangen af vilde bier? I Danmark er der en stor mangfoldighed af vilde bier, mere præcist er der beskrevet i alt 283 arter, og disse kan også tænkes at konkurrere indbyrdes, foruden konkurrencen fra andre blomsterbesøgende insekter. Men honningbier er særligt talrige og konkurrencestærke. Modsat andre blomsterbesøgende insekter har honningbier store, flerårige kolonier, der i perioder huser titusinder af arbejderbier plus yngel. Til sammenligning er langt de fleste vilde bier enlige, dvs. hver enkelt hun opfostrer sit eget afkom, typisk lægges 5-10 æg per hun. Blandt de sociale vilde bier, kommer store humlebiboer højst op på et par hundrede arbejdere. Honningbiboer kræver store mængder af blomsterressourcer. Derfor har honningbierne udviklet et imponerende og effektivt system af spejderbier, som finder de rige blomsterkilder i landskabet, og fortæller det via et dansesprog til en større arbejderstyrke, som dermed hurtigt og effektivt kan høste ressourcerne. Enlige bier kommunikerer ikke med hinanden, og humlebier bruger muligvis duftspor. Derfor er deres søgen efter blomster mere spredt og uorganiseret i sammenligning med honningbiens. Nogle enlige bier er desuden kun fremme i kort tid i løbet af sæsonen, hvor den/de fødeplanter, de udnytter, blomstrer, og de er derfor yderligere sårbare, hvis de, selv i en kortere periode, ikke kan finde tilstrækkeligt med føde. At honningbier er meget konkurrencestærke, er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de vilde bier bliver negativt påvirkede af deres tilstedeværelse. Honningbier flyver gerne mange kilometer til en god fødekilde og opererer derfor på en meget større skala i landskabet end vilde bier, som typisk kun flyver få hundrede meter fra reden. 10 TIDSSKRIFT FOR BIAVL 1/2015

2 Figur 2. Hvis honningbier og oligolektiske bier udnytter den samme blomsterressource, kan sidstnævnte blive pressede af konkurrence, da de på grund af deres specialisering ikke kan skifte til en anden blomsterressource. Her den oligolektiske blåhatjordbi og honningbi på blåhat (Foto: Henning Bang Madsen) For honningbier er flyveafstand ikke så begrænsende, men store ressourcer foretrækkes frem for små. Hvor en enlig bi kan proviantere en hel rede med blomsterressourcen fra en lille klynge blomster, vil en sådan mængde blomster ikke være profitabel for honningbier. Dette gælder især, hvis blomsterne er af en sådan form, at arbejderbierne først skal lære at håndtere dem rigtigt for at få adgang til pollen og nektar. Visse enlige bier, de oligolektiske, er specialiserede til bestemte blomster. I Danmark findes 62 arter af oligolektiske bier. Specialiserede bier er ofte mere effektive i deres håndtering af blomster end generalister som honningbier, der kan bruge mange forskellige blomster. Vilde bier og honningbier foretrækker derfor ikke nødvendigvis de samme blomster, og honningbiernes præference kan afhænge af, hvad der ellers er tilgængeligt i landskabet. Endelig har mængden af blomster størrelsen på den ressource, som bierne konkurrerer om samt antallet af honningbier hhv. vilde bier betydning for, om konkurrence er en betydningsfuld faktor. For at få et overblik kunne man forestille sig fire situationer: Landskaber/perioder med mange ressourcer eller få ressourcer, og landskaber/perioder med høj eller lav diversitet af blomster. RESSOURCERIGT OMRÅDE MED LAV DIVERSITET Nogle landskaber, både naturlige og opdyrkede, har i perioder store blomsterressourcer. Det kan være en blomstrende raps- eller kløvermark, en lynghede eller et pilekrat. En af os var involveret i en undersøgelse i Teide National Park på de Kanariske Øer, hvor vi undersøgte effekten af honningbier på hjemmehørende bestøvningssamspil. Parken beskytter en meget særpræget højlandshede i 2000 meters højde. Honningbier er ikke naturligt hjemmehørende i dette område, men i den sub-alpine sommer, som varer et par måneder, og hvor nektarrige planter blomstrer rigt, udsættes tusinder af bistader. Vi undersøgte bestøvningssamspil hos den sjældne plante Echium wildpretii (figur 1) før og efter udsætning af staderne samt i en bestand tæt på hhv. langt væk fra staderne. Vores observationer var meget slående: I starten af sæsonen var blomsterne flittigt besøgt af hjemmehørende fugle. Men fra den ene dag til den anden blev blomsterne fuldstændigt domineret af honningbier, og fuglene forsvandt i den bestand, der var tæt på staderne. Til gengæld var der fortsat besøg fra vilde bier. En undersøgelse af nektarindholdet i blomsterne viste, at honningbier ved høj tæthed nærmest støvsuger blomsterne for nektar i løbet af få timer, mens der ved lav tæthed af honningbier er nektar i blomsterne hele dagen. Meget høje honningbitætheder kan derfor godt sænke nektartilgængeligheden og dermed gøre blomsterne uprofitable for nogle vilde bestøvere (f.eks. fugle, som kræver store mængder nektar), men ikke for andre (f.eks. vilde bier) (Valido et al. 2002; Dupont et al. 2004). Der findes ikke tilsvarende grundige, flerårige undersøgelser fra Danmark, men i to mindre undersøgelser foretaget i Nationalpark Thy i 2013 hhv var forekomsten af vilde såvel som honningbier så lav, at der ikke kunne drages konklusioner om konkurrence. Ingen af studierne er dog foretaget under blomstring af hedelyngen, den største ressource (Hansen 2014; Søgaard Jørgensen 2014). RESSOURCERIGE OMRÅDER MED HØJ DIVERSITET Ressourcerige områder med stor mangfoldighed af blomster er uden tvivl vigtige for bier, men sådanne områder er desværre blevet sjældne i det danske landskab. I et nyligt afsluttet projekt, Ecoserve, undersøgte vi bestøverfaunaen i græsmarker med forskellig diversitet af blomstrende urter. TIDSSKRIFT FOR BIAVL 1/

3 Figur 3. Honningbier og vilde bier besøger ofte de samme blomster, her klokkehumle og honningbi på hjulkrone (Foto: Henning Bang Madsen) Generelt havde ekstensivt drevne, artsrige græsmarker en rigere bifauna end intensivt drevne og mere artsfattige kløvergræsmarker. Der var ikke opstillet bistader i områderne, og tætheden (antal bier per areal) af honningbier var derfor lav navnlig i de ekstensivt drevne marker, og vi fandt ingen tydelig sammenhæng mellem antallet af honningbier og vilde bier. Konkurrence spiller sandsynligvis en mindre rolle i områder med stor mangfoldighed af blomstrende planter, fordi honningbier typisk går efter store blomsterressourcer, med mindre der opstilles mange bistader, og landskabet ikke rummer masseblomstrende arter. I kløvergræsmarkerne, hvor antallet af honningbier var størst, var diversiteten af vilde bier lav. I denne situation konkurrerede honningbierne sandsynligvis mest med de arter af vilde bier, som også har et stort ressourcebehov. Dette gælder f.eks. mange af vores mest almindelige humlebiarter som jord-, sten- og agerhumle. I flere udenlandske undersøgelser er der fundet, at stigende tætheder af honningbier i artsrige habitater hænger sammen med lavere tæthed og dårligere trivsel hos arter af vilde bier. I en skotsk undersøgelse blev det påvist, at humlebiarbejdere var markant mindre i områder med mange honningbier (Goulson and Sparrow 2009). Da størrelsen på humlebiarbejdere afhænger af deres næringstilstand i larvestadiet, er mindre størrelse en indikation på, at humlebierne var dårligere ernæret en tendens som også ses i landbrugsområder med få naturlige, blomsterrige områder (Persson and Smith 2009). Da ressourcerige områder med stor mangfoldighed af blomster netop er så vigtige for de vilde bestøvere, er det afgørende at få undersøgt den vilde bifauna og mængden af føde gennem hele sæsonen, således, at områdernes bærekapacitet kendes, inden der i sådanne områder opstilles bistader. RESSOURCEFATTIGE OMRÅDER I landbrugslandet er mangfoldigheden af planter lav, og ressourceniveauet lavt, med mindre der er masseblomstrende afgrøder. Det må derfor forventes, at bier, som lever i disse landskaber, oplever sult i kortere eller længere perioder. Honningbier flyttes ofte til blomsterrige områder, men kan alligevel i perioder mangle blomsterressourcer. Det må derfor forventes, at konkurrencen mellem vilde bier og honningbier kan være særligt intens i det opdyrkede land og i perioder uden masseblomstrende afgrøder. Ressourcefattige områder med lav diversitet er den 12 TIDSSKRIFT FOR BIAVL 1/2015

4 mest almindelige situation i Danmark, fordi landbrugsdriften påvirker størstedelen af arealet. Men der findes kun få undersøgelser af konkurrence mellem vilde bier og honningbier i landbrugslandet, heraf kun enkelte danske. Et specialestudium, som analyserede fældefangst fra Nordsjælland i 2011, viste at, der var færre humlebier i fælder med mange honningbier. Ligeledes er der observeret en tendens til lavere tæthed af humlebier ved stigende tæthed af honningbier på heder i England. Diversiteten af humlebier var dog upåvirket (Forup og Memmott 2005). I Danmark er der observeret lavere tætheder af langtungede humlebier i rødkløvermarker, hvor der er udsat honningbier, sammenlignet med marker uden bistader (Wermuth og Dupont 2009). Det tyder derfor på, at konkurrence påvirker de vilde biers fødesøgning under fødeknaphed. Desværre mangler der dog stadig gode undersøgelser af, om vilde biers overlevelse og formering nedsættes, således at bestandene påvirkes på længere sigt. Endelig kan der være forskel på, hvor meget forskellige arter af vilde bier er berørt af konkurrence. Oligolektiske (specialiserede) bier er sårbare, hvis den blomsterressource, som de er specialiseret til, udtømmes (figur 2). Men oligolektiske biers værtsplanter er ikke nødvendigvis særligt attraktive for honningbier, hvis ikke de rummer en større ressource i landskabet. Der er generelt lav diversitet af bier i landbrugsområder, men om det er resultat af konkurrence eller andre faktorer, er svært at afgøre uden nærmere undersøgelser. Et engelsk studium udført i landbrugsland viste, at både humlebiboer og humlebidronninger af jordhumle generelt var mindre, hvis der var honningbistader i nærheden, hvilket kan være et tegn på konkurrence mellem de to arter (Elbgami et al. 2014). Det er dog nærliggende, at andre faktorer såsom tab af naturlige levesteder samt brug af kunstgødning og sprøjtemidler også har stor betydning. Det kan desuden være vanskeligt at adskille de mange forskellige påvirkninger, som bestøverne udsættes for i landbrugslandet. En sammenfatning af eksisterende undersøgelser viser, at når bestøverne udsættes for flere stresspåvirkninger samtidig, vil den samlede effekt ofte overstige summen af effekter af de enkelte faktorer. Dette gælder fx for fremmede bestøverarter og hhv. ændringer i landskabet, intensivering af landbrugsdriften og spredning af sygdomme (svampe, mider mv.) (Gonzalez- Varo et al. 2013). Hertil kommer klimapåvirkninger. Honningbien, som er en generalist, forventes ikke at blive særligt påvirket af klimaændringer, men netop dens brede fødevalg, kan måske give den en konkurrencefordel (Schweiger et al. 2010). Dette gælder især i forhold til oligolektiske bier, som er sårbare for klimarelaterede ændringer i deres værtsplanters blomstringsmønstre, fordi både deres fødevalg og deres aktivitetsperiode er meget mere begrænset (figur 2). UNDERSØGELSER I FREMTIDEN Konkurrence forekommer, når to eller flere arter deles om en fælles, begrænset ressource. I dette tilfælde vilde bier og honningbier, som udnytter blomsterne i et givent landskab. Da vilde bier og honningbier ofte tiltrækkes af de samme blomster, er det nærliggende at antage, at konkurrence forekommer. Men egentlig dokumentation for en negativ påvirkning af den vilde bifauna pga. konkurrence kræver, at det påvises, (1) at der er et ressourceoverlap, dvs. at vilde bier og honningbier bruger de samme blomster (eller andre ressourcer, f.eks. redepladser), (2) at mængden af ressourcer er begrænset, og (3) at dette fører til ændring i blomsterbesøgsadfærd samt nedsat overlevelse og/eller formering hos de vilde bier. Vi ved, at vilde bier og honningbier ofte besøger de samme blomster (figur 3), og at blomsterressourcen er begrænset i lange perioder i de fleste danske landskabstyper. Undersøgelser foretaget i udlandet har i nogle tilfælde (men ikke andre) vist ændringer i blomsterbesøg, mens ændringer i bestandsstørrelse af vilde bier pga. konkurrence er næsten ukendte. Et forsøg, som involverede honningbier, humlebier og svirrefluer, viste, at blomsterbesøgende insekter generelt undgår blomster, som lige har været besøgt, og at dette ikke har direkte sammenhæng med, at blomsterne så er tømt for nektar (Reader et al. 2005). Det kunne derfor antages, at høje tætheder af honningbier kan afholde andre bestøvere fra at søge føde i samme område. Besøgsdata kan dog være svære at fortolke. Ressourceknaphed kan også omvendt tænkes at føre til flere blomsterbesøg, fordi den enkelte bi må bruge mere tid på indsamling for at opnå samme mængde føde (dvs. de bruger mindre tid i reden). Observationer af antallet af vilde bier på blomster afspejler derfor ikke nødvendigvis biernes trivsel. Endelig er langt de fleste observationer kun et øjebliksbillede og viser ikke, om mangel på vilde bier skyldes konkurrence eller andre faktorer. Omvendt viser tilstedeværelse af vilde bier heller ikke, at der ikke kan forekomme konkurrence andre steder i nærområder. På grund af de mange faktorer, som påvirker vilde biers tilbagegang, er det umådelig svært at påvise betydningen af konkurrence med honningbier. Konkurrence fra honningbier må forventes at spille sammen med andre stressfaktorer, så under nogle omstændigheder vil der formentlig være store konsekvenser af konkurrence, mens den vil være ubetydelig under andre. Men vi mangler fortsat en kortlægning af de forskellige stress-faktorer samt situationer, for at vi kan vurdere, hvor stort et problem konkurrenceaspektet udgør. For at kunne drage klare konklusioner omkring betydningen af konkurrence vil det derfor være nødvendigt at udføre kontrollerede forsøg, hvor udvalgte vilde biarters overlevelse og formering følges med og uden sameksistens med honningbier. Sådanne undersøgelser er dog fåtallige (også internationalt), da der stort set ikke findes områder uden honningbier. Manipulerede forsøg, hvor tætheden af honningbier reguleres, således at situationer med høj hhv. lav tæthed af honningbier kan sammenlignes, vil dog også være værdifulde. Her kan et samarbejde mellem forskere og biavlere måske være en mulighed? Kilder: På finder du en liste over anvendt litteratur. TIDSSKRIFT FOR BIAVL 1/

5 Litteraturliste til artiklen: Konkurrence mellem vilde bier og honningbier: Hvad ved vi egentlig? Tidsskrift for Biavl 1/2015, side Dupont YL, Hansen DM, Valido A, Olesen JM. Impact of introduced honey bees on native pollination interactions of the endemic Echium wildpretii (Boraginaceae) on Tenerife, Canary Islands. Biological Conservation. 2004;118: Elbgami T Kunin, WE, Hughes WOH, Biesmeijer JC. The effect of proximity to a honeybee apiary on bumblebee colony fitness, development, and performance. Apidologie 2014; 45: González-Varo JP, Biesmeijer JC, Bommarco R, Potts SG, Schweiger O, Smith HG, et al. Combined effects of global change pressures on animal-mediated pollination. Trends in Ecology & Evolution. 2013;28(9): Goulson D, Sparrow K. Evidence for competition between honeybees and bumblebees; effects on bumblebee worker size. Journal of Insect Conservation. 2009;13(2): Hansen PK. De vilde bier i Nationalpark Thy. MSc thesis, Biologisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Persson AS, Smith HG. Bumblebee colonies produce larger foragers in complex landscapes. Basic and Applied Ecology. 2011;12(8): Reader T, MacLeod I, Elliott PT, Robinson OJ, Manica A. Inter-order interactions between flower-visiting insects: Foraging bees avoid flowers previously visited by hoverflies. Journal of Insect Behavior. 2005; 18(1): Schweiger O, Biesmeijer JC, Bommarco R, Hickler T, Hulme PE, Klotz S, Kuhn I, Moora M, Nielsen A, Ohlemuller R, Petanidou T, Potts SG, Pysek P, Stout JC, Sykes MT, Tscheulin T, Vila M, Walther GR, Westphal C, Winter M, Zobel M, Settele J. Multiple stressors on biotic interactions: how climate change and alien species interact to affect pollination. Biological Reviews (4): Søgaard Jørgensen A. Konkurrerer bierne om føden? Tidsskrift for Biavl. 2014;9: Valido A, Dupont YL, Hansen DM. Native birds and insects, and introduced honey bees visiting Echium wildpretii (Boraginaceae) in the Canary Islands. Acta Oecologica. 2002;23(6): Wermuth K, Dupont YL. Effects of field characteristics on abundance of bumblebees (Bombus spp.) and seed yield in red clover fields. Apidologie. 2010;41:

BESTØVNING OG BIODIVERSITET

BESTØVNING OG BIODIVERSITET BESTØVNING OG BIODIVERSITET Faglig rapport fra DMU nr. 831 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] BESTØVNING OG BIODIVERSITET Faglig rapport fra DMU nr. 831 2011 Beate Strandberg

Læs mere

Maria Gram-Jensen Naturgruppen. Bestøvende insekter. som indsatsområde? Baggrundsbeskrivelse med forslag til et bredt beskyttelsesprogram

Maria Gram-Jensen Naturgruppen. Bestøvende insekter. som indsatsområde? Baggrundsbeskrivelse med forslag til et bredt beskyttelsesprogram Maria Gram-Jensen Naturgruppen Bestøvende insekter som indsatsområde? Baggrundsbeskrivelse med forslag til et bredt beskyttelsesprogram Bestøvende insekter som indsatsområde? Baggrundsbeskrivelse med forslag

Læs mere

BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER

BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER Faglig rapport fra DMU nr. 832 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER Faglig rapport

Læs mere

HJÆLP HUMLEBIERNE I HAVEN

HJÆLP HUMLEBIERNE I HAVEN HJÆLP HUMLEBIERNE I HAVEN INDLEDNING Humlebierne er nogle af de mest karakteristiske insekter i Danmark, og deres hyggelige brummen er ensbetydende med sol og sommer. Humlebiers størrelse og klare farver

Læs mere

Honningbiens brug af planter, belyst ved pollenanalyse

Honningbiens brug af planter, belyst ved pollenanalyse Honningbiens brug af planter, belyst ved pollenanalyse (Honey bee use of plants, examined with pollen analysis) Projektet er gennemført på LIFE i perioden 1. april 2011 10. juli 2011 Af Flemming Aanæs

Læs mere

DJF rapport. Vidensyntese om honningbier

DJF rapport. Vidensyntese om honningbier DJF rapport Vidensyntese om honningbier Lars Monrad Hansen, Per Kryger, Birte Boelt, Niels Holst, Annie Enkegaard, Niels Henrik Spliid, Steen Lykke Nielsen, Enrico Graglia, Jørgen B. Jespersen og Kirsten

Læs mere

nyt Øger økologisk landbrug biodiversiteten? Hovedkonklusioner fra REFUGIA-projektet 3/2014 September Særudgave

nyt Øger økologisk landbrug biodiversiteten? Hovedkonklusioner fra REFUGIA-projektet 3/2014 September Særudgave nyt 3/2014 September Særudgave Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer Øger økologisk landbrug biodiversiteten? Hovedkonklusioner fra REFUGIA-projektet

Læs mere

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv DTU Aqua-rapport nr. 283-2014 Af Niels Jepsen, Christian Skov, Stig Pedersen og Thomas Bregnballe Betydningen

Læs mere

Handlingsplan for bevaring af den truede sommerfugl hedepletvinge Euphydryas aurinia

Handlingsplan for bevaring af den truede sommerfugl hedepletvinge Euphydryas aurinia Handlingsplan for bevaring af den truede sommerfugl hedepletvinge Euphydryas aurinia Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2000 2 Indholdsfortegnelse 1.0 HVORFOR UDARBEJDE EN HANDLINGSPLAN

Læs mere

DANMARKS BIODIVERSITET 2010

DANMARKS BIODIVERSITET 2010 DANMARKS BIODIVERSITET 2010 Status, udvikling og trusler Faglig rapport fra DMU nr. 815 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] DANMARKS BIODIVERSITET 2010 Status, udvikling og

Læs mere

Levekår og coping. - Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser

Levekår og coping. - Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser Levekår og coping - Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser Morten Ejrnæs, Henning Hansen og Jørgen Elm Larsen Maj 2010 Levekår og coping - ressourcer, tilpasning

Læs mere

UDVIKLING AF EN HIGH NATURE VALUE (HNV) INDIKATOR

UDVIKLING AF EN HIGH NATURE VALUE (HNV) INDIKATOR UDVIKLING AF EN HIGH NATURE VALUE (HNV) INDIKATOR Rangordning af arealer efter naturværdi og potentiale Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 40 2012 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Agerhønens biologi og bestandsregulering

Agerhønens biologi og bestandsregulering Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 666, 2008 Agerhønens biologi og bestandsregulering En gennemgang af den nuværende viden [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

National forvaltningsplan for laks

National forvaltningsplan for laks National forvaltningsplan for laks 2004 National forvaltningsplan for laks N A T I O N A L F O R V A L T N I N G S P L A N F O R L A K S 1 National forvaltningsplan for Laks 2004 Miljøministeriet, Skov-

Læs mere

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg 15 MiljøBiblioteket Pesticider påvirkninger i naturen Trine Hedemand Morten Strandberg Hovedland 15 Pesticider påvirkninger i naturen MiljøBiblioteket Trine Hedemand Morten Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer

God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer Tor Eriksson og Valdemar Smith Institut for økonomi Aarhus Universitet

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Elg i Danmark? Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU nr. 617, 2007

Elg i Danmark? Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU nr. 617, 2007 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 617, 2007 Elg i Danmark? Vurdering af mulighederne for og konsekvenserne af etablering af en dansk elg-bestand [Tom side] Danmarks

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Det lysåbne landskab. Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001

Det lysåbne landskab. Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001 Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser Det lysåbne landskab Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001 Lis Ellemann Rasmus Ejrnæs Jens Reddersen Jesper Fredshavn Afdeling for Landskabsøkologi

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Herbicidet Starane 180S effekt på pollenproduktionen hos mælkebøtte og rødkløver

Herbicidet Starane 180S effekt på pollenproduktionen hos mælkebøtte og rødkløver Herbicidet Starane 180S effekt på pollenproduktionen hos mælkebøtte og rødkløver -påvirkninger af fødeudbudet i markhegn på konventionelle og økologiske brug Kimmie K. K. Christensen Specialerapport 2008

Læs mere