Projekt Videnspædagoger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Videnspædagoger"

Transkript

1 Projekt Videnspædagoger Svendborg Kommune Et projekt til uddannelse af Videnspædagoger i dagtilbuddene i Svendborg Kommune Aktualiteten af en systematisk indsats i det pædagogiske arbejde Der er fart på den samfundsmæssige udvikling, og det giver aktuelt mange udfordringer til den pædagogiske verden. Kommunalreformen har givet nye strukturelle rammer og nye potentialer i samarbejdsrelationer i nye og større forvaltninger. Implementeringen af de pædagogiske læreplaner stiller krav om øget refleksion i forhold til pædagogiske mål og skærpede forventninger til at kunne måle den pædagogiske indsats gennem evalueringers systematiske og metodiske blik på praksis. Blandt forældre, skole og andre samarbejdspartnere interesserer man sig på forskellig måde for dagtilbuddene som et særligt betydningsfuldt sted for børns læring og udvikling. Og i den samfundsmæssige debat er der fra politisk niveau forventninger om, at dagtilbuddene udvikler indsigt og handlestrategier, der også tilgodeser udviklingen for børn med særlige behov. For at kunne forholde sig kvalificeret til ændrede rammer og ændrede forventninger på mange niveauer er det vigtigt at dagtilbuddene satser på kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. På baggrund af den særlige pulje Kvalitet i dagtilbud 2007, på 200 millioner kroner, som Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender har stillet til rådighed for kommunerne, har en arbejdsgruppe 1 i Svendborg Kommune arbejdet med, hvordan de ministerielle midler kan udmøntes. Et mødereferat med idéer til udkast er sendt til University College Lillebælt, der i samarbejde med pædagogisk konsulent fra Svendborg Kommune, Ingerlis Madsen, har udviklet Projekt Videnspædagoger. Projektets mål Projektet sigter på bredt at inddrage mange medarbejdere i dagtilbuddene gennem en startkonference og en afsluttende formidlingskonference. Mere specifikt skal der uddannes én vidensperson fra hver af kommunens ca. 60 daginstitutioner/børnehuse samt én dagplejepædagog fra hvert af de fire distrikter som særlige Videnspædagoger. Det sker i et forløb, der bl.a. indeholder et kompetencegivende videreuddannelsesmodul (Pædagogisk Udviklingsarbejde) fra den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD). Modulet er tænkt ind i et større projektforløb, der skal sikre, at de uddannede Videnspædagoger efter uddannelsen kan bruge deres nyerhvervede indsigt i praksis. De skal finde lydhørhed for nye tiltag både blandt kollegerne i dagtilbuddet (horisontalt) og i organisationen fra institutionsledelse til forvaltning (vertikalt). PD-modulet tilbydes således til daginstitutionspædagoger og til repræsentanter fra dagplejepædagogerne, der har lyst til og finder interesse i at oparbejde særlig viden om børn i udsatte positioner for at bidrage til en systematisk udvikling af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. Uddannelsen tager udgangspunkt i en pædagogik, der hviler på værdier som anerkendelse og inklusion, og som sigter mod at tænke, reflektere over og tilrettelægge et godt læringsmiljø for alle børn i dagtilbud. Indholdsmæssigt ligger projektet under puljen Kvalitet i dagtilbud, og der arbejdes særligt med følgende to temaer: 1. Opkvalificering af personale, herunder særligt i forhold til udsatte børn 2. Indsatser for at bryde negativ social arv Opkvalificeringen sigter først og fremmest på at give Videnspædagogerne redskaber til at agere konkret systematisk og metodisk som projektmagere eller medudviklere af pædagogisk praksis. Emnemæssigt vil Udsatte børn og At bryde negativ social arv altså være i fokus i projektet. Som udgangspunkt vil vi afholde os fra at definere begrebet udsatte børn, idet formålet med forløbet er at udvikle en undersøgende og nysgerrig tilgang til, hvordan de komplekse samspil mellem børn indbyrdes og mellem børn og voksne i specifikke kontekster skabes og kan forstås i dagtilbuddene. Spørgsmålet bliver ikke: Hvad er der galt med de umulige børn?, men snarere: 1 Arbejdsgruppen vedrørende udmøntning af ministerielle midler omfatter Bettinna Stryhn, Gitte Krogh, Marianne Sigvardt, Marianne Hansen, Bente Sigvald, Birgit D. Jensen, Birgitte Northway, Annette Vejbæk, Mai-Britt Jørgensen, Kirsten Søndergaard, Susanne Andersen og Ingerlis Madsen 1

2 Hvordan skaber vi lærerige og udviklende miljøer i dagtilbuddene, og hvordan kan vi udvikle en anerkendende og inkluderende praksis? I forløbet indgår arbejdet med dokumentation og evaluering af pædagogiske læreplaner som et indholdsmæssigt tema, der illustrerer systematisk anvendelse af metoder fra pædagogisk udviklingsarbejde. Der vil mere generelt metodisk blive arbejdet kvalitativt med konkrete værktøjer, metoder og modeller for pædagogisk udviklingsarbejde. I det videre udviklingsarbejde kan korpset af Videnspædagoger arbejde ud fra flere perspektiver og temafelter: Forebyggende, procesorienteret, evaluerende Overgange i børns liv fra dagpleje til skolestart Udvikling af særlige indsatser i forhold til udsatte børn Metodiske og systematiske tilgange til særlige problemstillinger Udvikling, dokumentation og evaluering af pædagogiske læreplaner Undersøgelse af børnemiljø Barneperspektiver, professionelle perspektiver, forældreperspektiver Interne og eksterne dokumentations- og formidlingsformer Og meget mere Lederforløb Parallelt med uddannelsen af Videnspædagoger vil det i efteråret 2008 blive tilbudt daglige ledere og institutionsledere i ikke omstrukturerede institutioner at følge et kursus i coaching med fokus på redskabsudvikling til håndtering af det strategiske samarbejde mellem leder og videnspædagog. Den horisontale dimension Videnspædagogerne skal fungere som initiativtagere og nøglepersoner i udviklingsarbejde men skal også kunne fungere som sparringspartnere eller konsulenter, der har kapacitet til at støtte kollegiale initiativer til udviklingsarbejde. Videnspædagogerne er først og fremmest tiltænkt en rolle i eget dagtilbud men kan sekundært fungere som sparringspartner for andre institutioner i området. Den vertikale dimension I organisationen bidrager Videnspædagogerne med at være i dialog med forvaltningens konsulenter om indsatsområder, udviklingsfelter, igangsættelse og styring af projekter. 2

3 Model til illustration af projektets to dimensioner Svendborg Kommune Pædagoger Pædagogisk personale Vertikalt: I organisation og forvaltning Kommunal forvaltning Institution Institutionsleder Videnspædagog Netværk øvrige udviklingspædagoger Pædagoger Pædagogisk personale Liv og relationer i dagtilbuddet: Børn, ansatte, forældre, samarbejdspartnere Horisontalt: I institution og dagpleje Projektforløbet For at sikre en succesfuld forankring af den viden og kunnen, som Videnspædagogerne oparbejder i projektet, er det vigtigt at tænke både det horisontale og det vertikale niveau ind i projektforløbet. Rækkefølgen af projektelementer er illustreret i nedenstående skitse. Skitse over uddannelsesforløb og netværksarbejde 1. Startkonference 2. Introduktions-seminar 3. PD-modul Pædagogisk udviklingsarbejde 4. Midtvejs-møde 5. Netværksdag 6. Formidlingskonference Videnspædagoger, forvaltning, ledere, repræsentation af øvrige ansatte Videnspædagoger, forvaltning, ledere Videnspædagoger Tidsplan Projektforløbet Hold 1 NV Hold 2 SØ 1. Startkonference (Fælles) Onsdag den 11. juni 2008 kl Introduktionsseminar Mandag den 25. august kl. 9 til 15 og tirsdag den 26. august kl. Onsdag den 27. august kl. 9 til 15 og torsdag den 28. august kl. 3. PD-modul Pædagogisk udviklingsarbejde September-oktober 2008 Uge Eksamen: Uge 44, ma. 27/10 og ti. 28/10 September-oktober 2008 Uge Eksamen: Uge 44, to. 30/10 og fr. 31/10 4. Midtvejs-møde 3. nov nov Netværksdag 5. nov nov Formidlingskonference (Fælles) Torsdag den 27. nov

4 Forløbsbeskrivelse I det følgende beskrives projektforløbets 6 dele mere detaljeret. Deltagermæssigt vil både Introduktionsseminar, PDmodul og Midtvejsmøde blive splittet op og gennemført på to parallelle hold, da holdstørrelserne ellers ville blive for store. Inddelingen følger de to overordnede distrikter: NV og SØ. 1. Startkonference De to overordnede temaer præsenteres på en fælles pædagogisk konferenceaften. Herved sættes rammen for de overordnede temaer for projektet: 1. Opkvalificering af personale, herunder særligt i forhold til udsatte børn 2. Indsatser for at bryde negativ social arv Formål At give et bredt fagligt indspark til den overordnede forståelse af formålet med projektforløbet. Følgende spørgsmål vil være omfattet: Hvilke indholdsmæssige og strukturelle udfordringer og perspektiver ligger der i Projekt Videnspædagoger? Hvordan kan vi forstå almindelig og særlig pædagogisk indsats i forhold til alle børn i dagtilbud? Hvordan kan man med udgangspunkt i børns deltagelse i fællesskaber arbejde anerkendende og inkluderende? Struktur Velkomst, Svendborg Kommune Oplæg om projektet: Steffen Skovdal Pause m. sandwich/vand Fagligt oplæg: Cand. psych., Ph.D. Ida Schwartz om børns udvikling gennem deltagelse i fællesskaber Deltagere Forvaltningsrepræsentanter, dagplejeledere, daglige ledere og ledere af omstrukturerede og ikke omstrukturerede institutioner, videnspædagoger, alle dagplejepædagoger og ca. 2 pædagoger fra hver institution. Deltagerantal: Skønnes at blive mellem 150 og 200. Tid: 11. juni 2008 kl Sted: Hotel Christiansminde, Svendborg 2. Introduktionsseminar En introduktion, der tager fat på forventninger til det nye korps af Videnspædagoger, deres rolle og funktion: Forandringens vinde pædagogiske og organisationsmæssige perspektiver Rolleforventninger og forventningsafstemning hvad er en Videnspædagog? o Videnspædagogernes forventninger o Forvaltningens forventninger o Kollegiale forventninger 4

5 Modulintroduktion: Det pædagogiske udviklingsarbejde generelle og specifikke perspektiver Formidling og ejerskab Temaer i udviklingsforløb (Eksempler) o Modeltænkning i pædagogisk udviklingsarbejde o Anerkendelse og inklusion o Praksisfortælling som metode Netværkstankegang og samarbejde Deltagere Videnspædagoger, pædagogisk konsulent fra forvaltningen, børnehusenes daglige ledere, ikke omorganiserede institutionsledere, dagplejeledere og distriktsledere Deltagerantal: 68 deltagere pr. introduktionsseminar opdelt i forhold til de to distrikter Hold 1 NV: Mandag den 25. august fra kl. og tirsdag den 26. august fra kl. Hold 2 SØ: Onsdag den 27. august fra kl. og torsdag den 28. august fra kl. Sted: Dagene foregår på, Asylgade 3. PD-modulet Pædagogisk udviklingsarbejde 2 Et kompetencegivende fællesfagligt modul fra den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD). Tilrettelagt som et 6-ugers modul (9 ECTS-point). Videnspædagogerne klædes via uddannelse på til den kommende nye rolle i praksis. Pædagogerne er i 6-ugers perioden fuldtidsstuderende - frigjort fra det daglige arbejde. Det giver mulighed for, at de studerende kan få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte se I modulet indbygges et minikursus med overskriften: Studieteknik og faglig formidling, der skal sikre de studerende kompetencer i at studere, skrive oplæg og efterfølgende formidle den tilegnede viden om udviklingsprocesser. Varighed: To undervisningsdage á 6 timer. Første dag placeres i starten af modulet, mens anden dag placeres midt i modulet. Tematisk fokus De to overordnede temaer præsenteres gennem faglige oplæg. Enkeltstuderende og grupper af studerende vælger i forhold til særlige interessemæssige og/eller lokale problemstillinger og ønsker. Det faglige indhold er grundlæggende bygget op over følgende temaer fra studieordningen 3 : Analyse og vurdering af behov for ændringer og udviklinger i pædagogisk arbejde og læring - ændringer i uddannelsestænkning Pædagogisk udviklingsarbejde som en målrettet og systematisk proces med at udvikle og forandre praksisformer i arbejdet med pædagogiske opgaver Formulering af mål, udformning og gennemførelse af handleplaner samt udarbejdelse og gennemførelse af løbende og afsluttende evaluering. Samarbejde om pædagogisk udviklingsarbejde Dokumentation, formidling og udbredelse af erfaringer Pædagogisk udviklingsarbejde som led i institutionsudvikling. Relatering til skoleudvikling Praktisk arbejde med beskrivelse og vurdering af pædagogisk udviklingsarbejde Hertil kommer en tematisk udbygning og eksemplificering i forhold til modulets indhold af teorier og metoder omkring pædagogisk udviklingsarbejde ud fra de to indsatsområder: Udsatte børn Indsatser for at bryde negativ social arv fx inklusion, forældresamarbejde, anerkendende tilgang, narrativ metodeanvendelse, professionsperspektivet Modulet afsluttes med eksamen: Udarbejdelse af skriftligt oplæg og efterfølgende mundtlig eksamen, intern medbedømmelse, karakter givet efter 7-trins-skalaen. 2 Som bilag 1 er vedhæftet den aktuelle Modulvejledning for modulet Pædagogisk Udviklingsarbejde 3 Studieordningen for de pædagogiske diplomuddannelser, april

6 Undervisning: Ligger typisk på hverdage inden for tidsrummet Vejledning: 1,5 time pr. studerende kan gives enkeltvis eller i grupper Sted: (UCL), Asylgade 7-9, 5000 Odense C Hold 1 NV: September-oktober 2008, uge Eksamen: Uge 44, ma. 27/10 og ti. 28/10 Hold 2 SØ: September-oktober 2008, uge Eksamen: Uge 44, to. 30/10 og fr. 31/10 4. Midtvejsmøde Videnspædagogerne deler viden med lederne: Funktion, roller, implementering, formidling. Der udarbejdes af Videnspædagogerne et skriftligt oplæg, som er særligt målrettet midtvejsmødet. Hold 1 NV: 3. november 2008 kl. Hold 2 SØ: 14. november 2008 kl. Sted: UCL, Asylgade 7-9, 5000 Odense C 5. Netværksdag I umiddelbar forlængelse af Midtvejsmødet lægges en Netværksdag med det formål at udbygge netværksgrupper blandt Videnspædagogerne og sikre forankring. Her skal der blandt andet ske overvejelser om: Hvordan kan man gruppere sig i netværket? o Tematisk og interessemæssig opdeling eller geografisk opdeling? Mødefrekvens? Hvordan kan man sikre, at netværket holdes ved lige og bruges i samspillet mellem institutionerne og i samspillet med forvaltningen? Hvilke fora og på hvilken måde? Hvilke temaer dækkes af grupperne? Skal grupperne fungere som særlige (kompetence)teams? Forvaltningen inviteres med til netværksetableringen for at sikre at netværkene dannes i overensstemmelse med kommunens Børn- og Ungepolitik. Indholdsmæssigt handler denne politik om de fire temaer: Alsidig pædagogik, plads til alle, sundhed og dannelse (medborgerskab). Hold 1 NV: 5. november 2008 kl. Hold 2 SØ: 17. november 2008 kl. Sted: UCL, Asylgade 7-9, 5000 Odense C 6. Formidlingskonference En af projektets UCL-medarbejdere holder et oplæg om projektet og om Videnspædagogernes rolle og funktion i gennemførelse af udviklingsarbejde. På baggrund af det skriftlige oplæg udarbejdet til Midtvejsmødet holder Videnspædagogerne et mundtligt, fagligt oplæg på ca. 15 minutter, individuelt eller i grupper/netværk. Formålet er at kombinere en generel tilgang til det overordnede projekttema (den eksterne oplægsholder) med en målrettet formidling af de temaer, der har været beskrevet indholdsmæssigt i de studerendes opgaver. Videnspædagogerne har inden formidlingskonferencen fået sparring i netværks-grupperne ved et fælles indkald. Der vil blive mulighed for at stille uddybende spørgsmål til oplæggene. Deltagere: Forvaltningsrepræsentanter, dagplejeledere, daglige ledere og ledere af omstrukturerede og ikke omstrukturerede institutioner, videnspædagoger, alle dagplejepædagoger og ca. 2 pædagoger fra hver institution. Tid: Torsdag den 27. november 2008 kl Sted: Christiansminde, Svendborg Ledelsesforløb (2 parallelle forløb)

7 Hold NV Hold SØ Temadag Temadag Coaching Coaching 3. og 4. september 10. og 11. september Coaching Coaching Implementering 1. oktober 22. oktober 19. november 2. oktober 23. oktober 20. november Målgruppe Daglige ledere/institutionsledere i ikke omstrukturerede institutioner Et kursustilbud organiseret som følgeforløb i relation til PD-modulet for Videnspædagogerne. Mål Lederforløbet skal udvikle ledernes kompetencer til at være projektledere i egen organisation i forhold til forandringsprocesser sikre udviklingsprojekters forankring og ejerskab i institutionen koordinere og arbejde med implementering af den viden, som Videnspædagogen bringer ind i institutionen være netværksdeltagere på lederniveau inden for distrikterne være agenter i forhold til samarbejde med skolerne om overgange fra børnehave til skole og for dagplejens vedkommende i forhold til samarbejde med institutionerne om overgange fra dagpleje til institution Organisering 5 gange med coaching i efterårssemesteret fra september til november. Sted Coachforløbet afholdes på, Asylgade 7-9, Odense Indhold Indholdet i ledelsesforløbet er tænkt ud fra spørgsmålet: Hvad er det, man som leder skal kunne bidrage med, for at forandringsprocesser skal blive til virkelighed og få fodfæste i institutionerne? Kurset introducerer til coaching som ledelsesværktøj. Der skal også være fokus på det strategiske samarbejde mellem leder og Videnspædagog. Hvordan kan Videnspædagogernes nye viden omsættes i børnehuset? Hvordan kan implementering ske i praksis, når der skal tages hensyn til strukturelle og organisatoriske forhold? Udover det særligt tilrettelagte lederforløb skal lederne inddrages flere steder i projektet. Vidensdeling sker i særlig grad på Introduktionsseminaret og på Midtvejsmødet. Det skal sikre, at lederne også bliver vidensbærere, der kan sikre vidensmæssig forankring og stabilitet. Ligeledes vil det give et større medejerskab og en større forståelse for Videnspædagogernes nye rolle. Projektudarbejdelse og styring 7

8 Oplægget er baseret på oplæg fra Svendborg Kommunes Arbejdsgruppe vedrørende udmøntning af ministerielle midler og er viderebearbejdet af efter to møder med pædagogisk konsulent Ingerlis Madsen. Papiret er drøfte igen på møde mandag den 6. marts 2008 kl Der afsættes tid til projektstyring og styregruppemøder med UCL-deltagelse. På vegne af Kirsten Hillman, Lene Iversholt og Steffen Skovdal 8

9 Vejledning for modulet Bilag 1 Pædagogisk udviklingsarbejde Fælles fagligt modul fra den Pædagogiske Diplomuddannelse August

10 1. Indledning Vejledning for modulet Pædagogisk udviklingsarbejde, Modul a), Fælles faglige moduler, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet Pædagogisk udviklingsarbejde skal leve op til studieordningens overordnede formål At indholdet på modulet Pædagogisk udviklingsarbejde skal give mulighed for, at de studerendes pædagogiske praksis og personlige og faglige erfaringer kan danne udgangspunkt for en teoretisk og metodisk refleksion. At modulet Pædagogisk udviklingsarbejde skal kunne give mulighed for anvendelse af differentierede undervisningsformer, ligesom der skal kunne veksles mellem lærer- og deltagerstyring Modulvejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i Bekendtgørelse nr. 47 af 28. januar 2002: Bekendtgørelse om de pædagogiske diplomuddannelser og i Studieordningen for den pædagogiske diplomuddannelse af 24. april Eksamensmæssigt henvises til Bekendtgørelse nr. 356 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser med ændringer i Bekendtgørelse nr. 753 af 26. juli Studiemæssigt udgør modulet 9 ECTS point af en samlet diplomuddannelses 60 ECTS point. Denne modulvejledning opdateres og uddybes løbende på modulets elektroniske konference, hvorfor studerende skal holde sig løbende orienteret på denne konference. 2. Mål Ifølge den pædagogiske diplomuddannelses fælles studieordning er formålet med modulet Pædagogisk udviklingsarbejde, at den studerende tilegner sig Forudsætninger for at analysere og vurdere samspillet i mellem de enkelte elementer i konkrete pædagogiske udviklingsarbejder Indsigt i forskellige faser og arbejdsprocesser i pædagogisk udviklingsarbejde Kendskab til brugen af dokumentation og formidling i forbindelse med udviklingsarbejde 3. Det faglige indhold Det faglige indhold er bygget op over følgende temaer Analyse og vurdering af behov for ændringer og udviklinger i uddannelse, undervisning, pædagogisk arbejde og læring Pædagogisk udviklingsarbejde som en målrettet og systematisk proces med at udvikle og forandre praksisformer i arbejdet med pædagogiske opgaver Formulering af mål, udformning og gennemførelse af handleplaner samt udarbejdelse og gennemførelse af løbende og afsluttende evaluering. Samarbejde om pædagogisk udviklingsarbejde Dokumentation, formidling og udbredelse af erfaringer Pædagogisk udviklingsarbejde som led i skole- og institutionsudvikling Praktisk arbejde med beskrivelse og vurdering af pædagogisk udviklingsarbejde 4. Formidling Der arbejdes med teoretiske studier, der så vidt muligt knyttes til deltagernes praksis. Observeret og beskrevet praksis analyseres og problematiseres i forhold til mål og interesser i udviklingsarbejdet, samt i forhold til begreber, synspunkter, metoder m.v. fra de teoretiske studier i litteratur om pædagogisk udviklingsarbejde. Formidlingsformerne kan f. eks. være holdundervisning, oplæg, udviklingsværksteder, vejledning, gruppearbejde, audiovisuelle kommunikationsformer, øvelser. 5. Eksamen Skriftlig fremstilling: Udarbejdelse af skriftligt oplæg Eksamensform: Mundtlig eksamen på baggrund af det skriftlige oplæg. Bedømmelse: Prøven er intern og bedømmelsen foretages af to undervisere udpeget af CVU Lillebælt. Bedømmelsesskala: 7-trins-skalaen. Hvis eksamensformen giver anledning til problemer med at opfylde eksamensbekendtgørelsens krav 4 ansøger den 10

11 studerende CVU Lillebælt om dispensation til ændret eksamensform. Der gives ikke skriftlig begrundelse for bedømmelsen. Eksamensregistrering Som tilmeldt på modulet Pædagogisk udviklingsarbejde er man automatisk tilmeldt først kommende eksamen på modulet. CVU Lillebælt oplyser i starten af hvert semester de studerende om frister vedrørende eksamen. Det gælder områder som registrering af emne- og problemformulering, litteraturopgivelser, eksamensframelding og særlig eksamenstilmelding. De relevante blanketter findes på First Class konferencen PD-generelt. Periode, omfang og vejledning Arbejdet med det skriftlige oplæg kan foregå individuelt eller i grupper. Gruppestørrelsen er på maksimalt 3 personer. I det skriftlige oplæg formulerer, identificerer og reflekterer de(n) studerende over udvalgte problemstillinger. I løbet af modulet vejledes de(n) studerende i valg af emne og problemformulering/problemstilling. De(n) studerende kan modtage vejledning under opgaveskrivningen. Det skriftlige oplæg Det skriftlige oplæg kan være en traditionel opgavetekst med analyse, men kan også være udformet som et essay, et debatindlæg eller lignende. Det skriftlige oplæg er efterfulgt af en mundtlig prøve Oplægget indeholder beskrivelse, analyse og evaluering af et planlagt og/eller gennemført pædagogisk udviklingsarbejde. I arbejdet indgår refleksioner over udviklingsarbejdets mål, indhold og proces og over dokumentationens og formidlingens karakter. Oplægget danner baggrund for en mundtlig eksamen. Indhold Udover de nedenfor anførte Formkrav, er der ikke bestemte indholdsmæssige krav til et skriftligt oplæg, men det kan indeholde: En begrundet indkredsning af - og redegørelse for valg af emne problemformulering/problemstillinger Redegørelse for valg af teori og metode En mindre bearbejdning af problemformulering og problemstillinger med inddragelse af bidrag som teori, udviklingsarbejde, relevant litteratur, empiriske undersøgelser, kildemateriale og egne erfaringer Konklusion, der viser tilbage til problemformuleringen/problemstillingerne Perspektivering/vurdering af konsekvenser for pædagogisk virksomhed Overvejelser omkring gyldighed og pålidelighed Refleksion over egen arbejds- og erkendelsesproces Formkrav Et skriftligt oplæg skal indeholde: Forside med: Opgavetitel, navn(e) på studerende, studienummer, modulnavn og modulnummer, vejleders navn, studiestedet (CVU Lillebælts adresse), termin (måned/år) samt oplysning om, hvorvidt oplægget må udlånes eller ej. Endvidere angives det samlede antal tegn med mellemrum 5 Skema med godkendt problemformulering samt litteraturopgivelser Indholdsfortegnelse med angivelse af overskrifter og sidetal Litteraturliste 4 Mindst halvdelen af eksaminerne skal vurderes med ekstern censur. Da Afgangsprojektet altid skal vurderes med ekstern censur skal mindst to af de fagspecifikke moduler eller Fælles faglige moduler herudover bedømmes med ekstern censur. 5 I tekstbehandlingsprogrammet Word finder du tegn med mellemrum ved under Funktioner at vælge Ordoptælling 11

12 Opgaven udarbejdes på grundlag af en selvvalgt og af vejlederen godkendt problemformulering Omfang Skriftligt oplæg Antal studerende Maksimalt sidetal 1 5 sider 2 7 sider 3 9 sider En side er på maksimalt tegn, inklusiv mellemrum Forside, problemformuleringsskema, indholdsfortegnelse, bilagsliste, litteraturliste og bilag indgår ikke i det maksimale sidetal. Aflevering af skriftligt oplæg Oplægget afleveres i tre eksemplarer til studiekontoret, der ved semesterstart oplyser om afleveringsfristen. Tillige afleveres en elektronisk udgave af opgaven direkte til biblioteket. Afleveringen skal ske i filformatet Word eller RTF. Se nærmere information om aflevering af den elektroniske udgave i vejledningen på konferencen PD-generelt. Ønskes kvittering for aflevering af oplægget medbringes kopi af forsiden ved aflevering. Sendes oplægget til studiekontoret skal du udover kopi af forsiden medsende adresseret svarkuvert - så vil du modtage en kvittering med posten. Biblioteket sender kvittering på for modtagelsen af den elektroniske udgave. Mundtlig prøve Eksamen er tilrettelagt som en individuel prøve. Eksamen former sig som en samtale mellem eksaminand og de to eksaminatorer. 12

13 Prøvetiden fastsættes på følgende måde: Antal studerende Prøvetid inklusive votering Eksaminationstid Heraf minutter til (minutter) (minutter) selvstændigt oplæg Den studerende kan maximalt disponere over 1/3 af eksaminationstiden til et selvstændigt oplæg. Bedømmelse og øvrige eksamensbestemmelser Bedømmelsen følger bestemmelserne i BEK nr. 262 af 20. marts 2007 (Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse). Vurderingen af den mundtlige eksamen sker på baggrund af, i hvilken grad den studerende er i stand til: At afgrænse og identificere en relevant problemformulering/relevante problemstillinger At reflektere over og bearbejde en problemformulering/udvalgte problemstillinger herunder hvordan den studerende inddrager teorier og empiri fra det pædagogiske fagområde samt beslægtede fagområder At vurdere den måde, problemformuleringen/problemstillingerne er behandlet på, idet der inddrages metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser samt overvejelser om pålidelighed og gyldighed At formidle sig fagligt Det skriftlige oplæg indgår ikke i bedømmelsen. I henhold til Bekendtgørelse nr. 356 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser med ændringer i Bekendtgørelse nr. 753 af 26. juli 2005, 37, stk. 2 indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsen. Studerende der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan opnå dispensation. Ifølge 17, stk. 3 i Prøve- og eksamensbekendtgørelsen kan institutionen tillade en studerende, der ønsker det, at aflægge prøve på et fremmedsprog. Undtaget er dog prøver, der forudsætter fremstilling på dansk. Yderligere oplysninger kan fås hos diplomuddannelsernes faglige vejledere. En eventuel klage over bedømmelsen skal rettes til uddannelseschefen, CVU Lillebælt, Efter- og videreuddannelse, senest to uger efter at bedømmelsen af eksamen er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. For yderligere oplysning henvises til Prøve- og eksamensbekendtgørelsen. Såfremt den studerende ikke består eksamen er der mulighed for reeksamination op til to gange. Eksamensfravær grundet sygdom skal meddeles til studiekontoret. For at kunne gå til sygeeksamen kræves lægeerklæring. Sygeeksamen erstatter den ordinære eksamen og tæller derfor ikke som reeksaminationsforsøg. Såfremt en studerende ikke består eksamen eller er fraværende på grund af sygdom, tilbyder CVU Lillebælt reeksamination i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Herved gives de studerende mulighed for at gennemføre studiet med den erhvervede viden så present som muligt. Øvrige studerende, der ikke har været til eksamen ved modulets afslutning kan tilmelde sig eksamen på ny i henhold til studiets normale tilmeldingsfrister og eksamensterminer. 13

14 Modulbevis Efter eksamen tilsendes modulbevis for bestået eksamen i Pædagogisk udviklingsarbejde. Evaluering Underviserne skal sammen med de studerende foretage en evaluering af modulet Pædagogisk udviklingsarbejde idet der fokuseres på deltagernes studiearbejde, læreprocesser og udbytte samt på modulets tilrettelæggelse. Herudover skal modulet evalueres skriftligt på baggrund af et fælles evalueringsskema for de Pædagogiske Diplomuddannelser ved CVU Lillebælt. 6. Litteratur Den faglige litteratur på modulet Pædagogisk udviklingsarbejde har et vejledende omfang på ca. 800 sider. Ved godkendelse af problemformuleringen godkendes samtidig en foreløbig litteraturliste, der angiver de(n) studerendes valg af litteratur til modulet. Litteraturlisten kan være opdelt i vejledende litteratur og supplerende litteratur. 14

Projekt Pædagogisk udviklingsarbejde

Projekt Pædagogisk udviklingsarbejde Et projekt til uddannelse af udviklingspædagoger i dagtilbuddene i Kerteminde Kommune Aktualiteten af Pædagogisk Udviklingsarbejde Der er fart på den samfundsmæssige udvikling, og det giver aktuelt mange

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Læring og læringsressourcer

Læring og læringsressourcer Vejledning for modulet Læring og læringsressourcer Et modul fra PD i Medier og kommunikation August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Medier og kommunikation, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Pædagogik og relationsarbejde

Pædagogik og relationsarbejde PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Pædagogik og relationsarbejde Vejen Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde April 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Talevanskeligheder. Talevanskeligheder

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Talevanskeligheder. Talevanskeligheder Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Sprogpædagogik og sprogindsatser

Sprogpædagogik og sprogindsatser PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Sprogpædagogik og sprogindsatser Et modul fra PD i Børns sprog Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Undervisningsplanlægning og didaktik

Undervisningsplanlægning og didaktik Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, 1.1. 2015 Vejledning for modulet Undervisningsplanlægning og didaktik Et obligatorisk modul fra Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Februar 2015-1

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD), bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Elever med særlige behov i matematikundervisningen

Elever med særlige behov i matematikundervisningen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Elever med særlige behov i matematikundervisningen Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejlederbygger

Læs mere

Fagdidaktik og klasseledelse

Fagdidaktik og klasseledelse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fagdidaktik og klasseledelse Fredericia Periode 5 Et fælles valgfrit modul fra Pædagogisk diplomuddannelse (PD) Maj 2015-1

Læs mere

Akademiuddannelse (AU) i Socialpædagogik Modulvejledning Psykiatri. Psykiatri. Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og

Akademiuddannelse (AU) i Socialpædagogik Modulvejledning Psykiatri. Psykiatri. Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og AU studieordning, 1.10. 2012 Vejledning for modulet Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og Et valgmodul fra Akademiuddannelsen i Socialpædagogik September 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på den Pædagogiske Diplomuddannelse

Læs mere

Pædagogfaglige teorier og begreber

Pædagogfaglige teorier og begreber Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk arbejde August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk arbejde, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Et PD-modul fra de fælles valgfrie moduler om praktikvejledning Februar 2015-1

Læs mere

Pædagogisk psykologisk intervention

Pædagogisk psykologisk intervention Vejledning for modulet Pædagogisk psykologisk intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Pædagogisk psykologisk intervention på PD i Psykologi, bygger

Læs mere

Kollegial vejledning og supervision

Kollegial vejledning og supervision Vejledning for modulet Et modul fra PD i Vejledning og supervision August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Vejledning og supervision, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet

Læs mere

Social inklusion - udvikling af fællesskaber

Social inklusion - udvikling af fællesskaber Pædagogisk diplomuddannelse (PD) Social inklusion - udvikling af fællesskaber 7 ugers videreuddannelse af pædagoger i Svendborg Kommune Forår 2012 Bliv videreuddannet med fokus på social inklusion Ønsker

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Vejledning med medier og it

Vejledning med medier og it Vejledning for modulet Et modul fra PD i Medier og kommunikation August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Medier og kommunikation, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde

Pædagogisk udviklingsarbejde PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Pædagogisk udviklingsarbejde Et fælles valgfrit PD-modul Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet fra de

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Tosprogethed og andetsprogstilegnelse

Tosprogethed og andetsprogstilegnelse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Tosprogethed og andetsprogstilegnelse Et modul fra PD i Dansk som andetsprog Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere