Projekt Videnspædagoger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Videnspædagoger"

Transkript

1 Projekt Videnspædagoger Svendborg Kommune Et projekt til uddannelse af Videnspædagoger i dagtilbuddene i Svendborg Kommune Aktualiteten af en systematisk indsats i det pædagogiske arbejde Der er fart på den samfundsmæssige udvikling, og det giver aktuelt mange udfordringer til den pædagogiske verden. Kommunalreformen har givet nye strukturelle rammer og nye potentialer i samarbejdsrelationer i nye og større forvaltninger. Implementeringen af de pædagogiske læreplaner stiller krav om øget refleksion i forhold til pædagogiske mål og skærpede forventninger til at kunne måle den pædagogiske indsats gennem evalueringers systematiske og metodiske blik på praksis. Blandt forældre, skole og andre samarbejdspartnere interesserer man sig på forskellig måde for dagtilbuddene som et særligt betydningsfuldt sted for børns læring og udvikling. Og i den samfundsmæssige debat er der fra politisk niveau forventninger om, at dagtilbuddene udvikler indsigt og handlestrategier, der også tilgodeser udviklingen for børn med særlige behov. For at kunne forholde sig kvalificeret til ændrede rammer og ændrede forventninger på mange niveauer er det vigtigt at dagtilbuddene satser på kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. På baggrund af den særlige pulje Kvalitet i dagtilbud 2007, på 200 millioner kroner, som Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender har stillet til rådighed for kommunerne, har en arbejdsgruppe 1 i Svendborg Kommune arbejdet med, hvordan de ministerielle midler kan udmøntes. Et mødereferat med idéer til udkast er sendt til University College Lillebælt, der i samarbejde med pædagogisk konsulent fra Svendborg Kommune, Ingerlis Madsen, har udviklet Projekt Videnspædagoger. Projektets mål Projektet sigter på bredt at inddrage mange medarbejdere i dagtilbuddene gennem en startkonference og en afsluttende formidlingskonference. Mere specifikt skal der uddannes én vidensperson fra hver af kommunens ca. 60 daginstitutioner/børnehuse samt én dagplejepædagog fra hvert af de fire distrikter som særlige Videnspædagoger. Det sker i et forløb, der bl.a. indeholder et kompetencegivende videreuddannelsesmodul (Pædagogisk Udviklingsarbejde) fra den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD). Modulet er tænkt ind i et større projektforløb, der skal sikre, at de uddannede Videnspædagoger efter uddannelsen kan bruge deres nyerhvervede indsigt i praksis. De skal finde lydhørhed for nye tiltag både blandt kollegerne i dagtilbuddet (horisontalt) og i organisationen fra institutionsledelse til forvaltning (vertikalt). PD-modulet tilbydes således til daginstitutionspædagoger og til repræsentanter fra dagplejepædagogerne, der har lyst til og finder interesse i at oparbejde særlig viden om børn i udsatte positioner for at bidrage til en systematisk udvikling af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. Uddannelsen tager udgangspunkt i en pædagogik, der hviler på værdier som anerkendelse og inklusion, og som sigter mod at tænke, reflektere over og tilrettelægge et godt læringsmiljø for alle børn i dagtilbud. Indholdsmæssigt ligger projektet under puljen Kvalitet i dagtilbud, og der arbejdes særligt med følgende to temaer: 1. Opkvalificering af personale, herunder særligt i forhold til udsatte børn 2. Indsatser for at bryde negativ social arv Opkvalificeringen sigter først og fremmest på at give Videnspædagogerne redskaber til at agere konkret systematisk og metodisk som projektmagere eller medudviklere af pædagogisk praksis. Emnemæssigt vil Udsatte børn og At bryde negativ social arv altså være i fokus i projektet. Som udgangspunkt vil vi afholde os fra at definere begrebet udsatte børn, idet formålet med forløbet er at udvikle en undersøgende og nysgerrig tilgang til, hvordan de komplekse samspil mellem børn indbyrdes og mellem børn og voksne i specifikke kontekster skabes og kan forstås i dagtilbuddene. Spørgsmålet bliver ikke: Hvad er der galt med de umulige børn?, men snarere: 1 Arbejdsgruppen vedrørende udmøntning af ministerielle midler omfatter Bettinna Stryhn, Gitte Krogh, Marianne Sigvardt, Marianne Hansen, Bente Sigvald, Birgit D. Jensen, Birgitte Northway, Annette Vejbæk, Mai-Britt Jørgensen, Kirsten Søndergaard, Susanne Andersen og Ingerlis Madsen 1

2 Hvordan skaber vi lærerige og udviklende miljøer i dagtilbuddene, og hvordan kan vi udvikle en anerkendende og inkluderende praksis? I forløbet indgår arbejdet med dokumentation og evaluering af pædagogiske læreplaner som et indholdsmæssigt tema, der illustrerer systematisk anvendelse af metoder fra pædagogisk udviklingsarbejde. Der vil mere generelt metodisk blive arbejdet kvalitativt med konkrete værktøjer, metoder og modeller for pædagogisk udviklingsarbejde. I det videre udviklingsarbejde kan korpset af Videnspædagoger arbejde ud fra flere perspektiver og temafelter: Forebyggende, procesorienteret, evaluerende Overgange i børns liv fra dagpleje til skolestart Udvikling af særlige indsatser i forhold til udsatte børn Metodiske og systematiske tilgange til særlige problemstillinger Udvikling, dokumentation og evaluering af pædagogiske læreplaner Undersøgelse af børnemiljø Barneperspektiver, professionelle perspektiver, forældreperspektiver Interne og eksterne dokumentations- og formidlingsformer Og meget mere Lederforløb Parallelt med uddannelsen af Videnspædagoger vil det i efteråret 2008 blive tilbudt daglige ledere og institutionsledere i ikke omstrukturerede institutioner at følge et kursus i coaching med fokus på redskabsudvikling til håndtering af det strategiske samarbejde mellem leder og videnspædagog. Den horisontale dimension Videnspædagogerne skal fungere som initiativtagere og nøglepersoner i udviklingsarbejde men skal også kunne fungere som sparringspartnere eller konsulenter, der har kapacitet til at støtte kollegiale initiativer til udviklingsarbejde. Videnspædagogerne er først og fremmest tiltænkt en rolle i eget dagtilbud men kan sekundært fungere som sparringspartner for andre institutioner i området. Den vertikale dimension I organisationen bidrager Videnspædagogerne med at være i dialog med forvaltningens konsulenter om indsatsområder, udviklingsfelter, igangsættelse og styring af projekter. 2

3 Model til illustration af projektets to dimensioner Svendborg Kommune Pædagoger Pædagogisk personale Vertikalt: I organisation og forvaltning Kommunal forvaltning Institution Institutionsleder Videnspædagog Netværk øvrige udviklingspædagoger Pædagoger Pædagogisk personale Liv og relationer i dagtilbuddet: Børn, ansatte, forældre, samarbejdspartnere Horisontalt: I institution og dagpleje Projektforløbet For at sikre en succesfuld forankring af den viden og kunnen, som Videnspædagogerne oparbejder i projektet, er det vigtigt at tænke både det horisontale og det vertikale niveau ind i projektforløbet. Rækkefølgen af projektelementer er illustreret i nedenstående skitse. Skitse over uddannelsesforløb og netværksarbejde 1. Startkonference 2. Introduktions-seminar 3. PD-modul Pædagogisk udviklingsarbejde 4. Midtvejs-møde 5. Netværksdag 6. Formidlingskonference Videnspædagoger, forvaltning, ledere, repræsentation af øvrige ansatte Videnspædagoger, forvaltning, ledere Videnspædagoger Tidsplan Projektforløbet Hold 1 NV Hold 2 SØ 1. Startkonference (Fælles) Onsdag den 11. juni 2008 kl Introduktionsseminar Mandag den 25. august kl. 9 til 15 og tirsdag den 26. august kl. Onsdag den 27. august kl. 9 til 15 og torsdag den 28. august kl. 3. PD-modul Pædagogisk udviklingsarbejde September-oktober 2008 Uge Eksamen: Uge 44, ma. 27/10 og ti. 28/10 September-oktober 2008 Uge Eksamen: Uge 44, to. 30/10 og fr. 31/10 4. Midtvejs-møde 3. nov nov Netværksdag 5. nov nov Formidlingskonference (Fælles) Torsdag den 27. nov

4 Forløbsbeskrivelse I det følgende beskrives projektforløbets 6 dele mere detaljeret. Deltagermæssigt vil både Introduktionsseminar, PDmodul og Midtvejsmøde blive splittet op og gennemført på to parallelle hold, da holdstørrelserne ellers ville blive for store. Inddelingen følger de to overordnede distrikter: NV og SØ. 1. Startkonference De to overordnede temaer præsenteres på en fælles pædagogisk konferenceaften. Herved sættes rammen for de overordnede temaer for projektet: 1. Opkvalificering af personale, herunder særligt i forhold til udsatte børn 2. Indsatser for at bryde negativ social arv Formål At give et bredt fagligt indspark til den overordnede forståelse af formålet med projektforløbet. Følgende spørgsmål vil være omfattet: Hvilke indholdsmæssige og strukturelle udfordringer og perspektiver ligger der i Projekt Videnspædagoger? Hvordan kan vi forstå almindelig og særlig pædagogisk indsats i forhold til alle børn i dagtilbud? Hvordan kan man med udgangspunkt i børns deltagelse i fællesskaber arbejde anerkendende og inkluderende? Struktur Velkomst, Svendborg Kommune Oplæg om projektet: Steffen Skovdal Pause m. sandwich/vand Fagligt oplæg: Cand. psych., Ph.D. Ida Schwartz om børns udvikling gennem deltagelse i fællesskaber Deltagere Forvaltningsrepræsentanter, dagplejeledere, daglige ledere og ledere af omstrukturerede og ikke omstrukturerede institutioner, videnspædagoger, alle dagplejepædagoger og ca. 2 pædagoger fra hver institution. Deltagerantal: Skønnes at blive mellem 150 og 200. Tid: 11. juni 2008 kl Sted: Hotel Christiansminde, Svendborg 2. Introduktionsseminar En introduktion, der tager fat på forventninger til det nye korps af Videnspædagoger, deres rolle og funktion: Forandringens vinde pædagogiske og organisationsmæssige perspektiver Rolleforventninger og forventningsafstemning hvad er en Videnspædagog? o Videnspædagogernes forventninger o Forvaltningens forventninger o Kollegiale forventninger 4

5 Modulintroduktion: Det pædagogiske udviklingsarbejde generelle og specifikke perspektiver Formidling og ejerskab Temaer i udviklingsforløb (Eksempler) o Modeltænkning i pædagogisk udviklingsarbejde o Anerkendelse og inklusion o Praksisfortælling som metode Netværkstankegang og samarbejde Deltagere Videnspædagoger, pædagogisk konsulent fra forvaltningen, børnehusenes daglige ledere, ikke omorganiserede institutionsledere, dagplejeledere og distriktsledere Deltagerantal: 68 deltagere pr. introduktionsseminar opdelt i forhold til de to distrikter Hold 1 NV: Mandag den 25. august fra kl. og tirsdag den 26. august fra kl. Hold 2 SØ: Onsdag den 27. august fra kl. og torsdag den 28. august fra kl. Sted: Dagene foregår på, Asylgade 3. PD-modulet Pædagogisk udviklingsarbejde 2 Et kompetencegivende fællesfagligt modul fra den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD). Tilrettelagt som et 6-ugers modul (9 ECTS-point). Videnspædagogerne klædes via uddannelse på til den kommende nye rolle i praksis. Pædagogerne er i 6-ugers perioden fuldtidsstuderende - frigjort fra det daglige arbejde. Det giver mulighed for, at de studerende kan få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte se I modulet indbygges et minikursus med overskriften: Studieteknik og faglig formidling, der skal sikre de studerende kompetencer i at studere, skrive oplæg og efterfølgende formidle den tilegnede viden om udviklingsprocesser. Varighed: To undervisningsdage á 6 timer. Første dag placeres i starten af modulet, mens anden dag placeres midt i modulet. Tematisk fokus De to overordnede temaer præsenteres gennem faglige oplæg. Enkeltstuderende og grupper af studerende vælger i forhold til særlige interessemæssige og/eller lokale problemstillinger og ønsker. Det faglige indhold er grundlæggende bygget op over følgende temaer fra studieordningen 3 : Analyse og vurdering af behov for ændringer og udviklinger i pædagogisk arbejde og læring - ændringer i uddannelsestænkning Pædagogisk udviklingsarbejde som en målrettet og systematisk proces med at udvikle og forandre praksisformer i arbejdet med pædagogiske opgaver Formulering af mål, udformning og gennemførelse af handleplaner samt udarbejdelse og gennemførelse af løbende og afsluttende evaluering. Samarbejde om pædagogisk udviklingsarbejde Dokumentation, formidling og udbredelse af erfaringer Pædagogisk udviklingsarbejde som led i institutionsudvikling. Relatering til skoleudvikling Praktisk arbejde med beskrivelse og vurdering af pædagogisk udviklingsarbejde Hertil kommer en tematisk udbygning og eksemplificering i forhold til modulets indhold af teorier og metoder omkring pædagogisk udviklingsarbejde ud fra de to indsatsområder: Udsatte børn Indsatser for at bryde negativ social arv fx inklusion, forældresamarbejde, anerkendende tilgang, narrativ metodeanvendelse, professionsperspektivet Modulet afsluttes med eksamen: Udarbejdelse af skriftligt oplæg og efterfølgende mundtlig eksamen, intern medbedømmelse, karakter givet efter 7-trins-skalaen. 2 Som bilag 1 er vedhæftet den aktuelle Modulvejledning for modulet Pædagogisk Udviklingsarbejde 3 Studieordningen for de pædagogiske diplomuddannelser, april

6 Undervisning: Ligger typisk på hverdage inden for tidsrummet Vejledning: 1,5 time pr. studerende kan gives enkeltvis eller i grupper Sted: (UCL), Asylgade 7-9, 5000 Odense C Hold 1 NV: September-oktober 2008, uge Eksamen: Uge 44, ma. 27/10 og ti. 28/10 Hold 2 SØ: September-oktober 2008, uge Eksamen: Uge 44, to. 30/10 og fr. 31/10 4. Midtvejsmøde Videnspædagogerne deler viden med lederne: Funktion, roller, implementering, formidling. Der udarbejdes af Videnspædagogerne et skriftligt oplæg, som er særligt målrettet midtvejsmødet. Hold 1 NV: 3. november 2008 kl. Hold 2 SØ: 14. november 2008 kl. Sted: UCL, Asylgade 7-9, 5000 Odense C 5. Netværksdag I umiddelbar forlængelse af Midtvejsmødet lægges en Netværksdag med det formål at udbygge netværksgrupper blandt Videnspædagogerne og sikre forankring. Her skal der blandt andet ske overvejelser om: Hvordan kan man gruppere sig i netværket? o Tematisk og interessemæssig opdeling eller geografisk opdeling? Mødefrekvens? Hvordan kan man sikre, at netværket holdes ved lige og bruges i samspillet mellem institutionerne og i samspillet med forvaltningen? Hvilke fora og på hvilken måde? Hvilke temaer dækkes af grupperne? Skal grupperne fungere som særlige (kompetence)teams? Forvaltningen inviteres med til netværksetableringen for at sikre at netværkene dannes i overensstemmelse med kommunens Børn- og Ungepolitik. Indholdsmæssigt handler denne politik om de fire temaer: Alsidig pædagogik, plads til alle, sundhed og dannelse (medborgerskab). Hold 1 NV: 5. november 2008 kl. Hold 2 SØ: 17. november 2008 kl. Sted: UCL, Asylgade 7-9, 5000 Odense C 6. Formidlingskonference En af projektets UCL-medarbejdere holder et oplæg om projektet og om Videnspædagogernes rolle og funktion i gennemførelse af udviklingsarbejde. På baggrund af det skriftlige oplæg udarbejdet til Midtvejsmødet holder Videnspædagogerne et mundtligt, fagligt oplæg på ca. 15 minutter, individuelt eller i grupper/netværk. Formålet er at kombinere en generel tilgang til det overordnede projekttema (den eksterne oplægsholder) med en målrettet formidling af de temaer, der har været beskrevet indholdsmæssigt i de studerendes opgaver. Videnspædagogerne har inden formidlingskonferencen fået sparring i netværks-grupperne ved et fælles indkald. Der vil blive mulighed for at stille uddybende spørgsmål til oplæggene. Deltagere: Forvaltningsrepræsentanter, dagplejeledere, daglige ledere og ledere af omstrukturerede og ikke omstrukturerede institutioner, videnspædagoger, alle dagplejepædagoger og ca. 2 pædagoger fra hver institution. Tid: Torsdag den 27. november 2008 kl Sted: Christiansminde, Svendborg Ledelsesforløb (2 parallelle forløb)

7 Hold NV Hold SØ Temadag Temadag Coaching Coaching 3. og 4. september 10. og 11. september Coaching Coaching Implementering 1. oktober 22. oktober 19. november 2. oktober 23. oktober 20. november Målgruppe Daglige ledere/institutionsledere i ikke omstrukturerede institutioner Et kursustilbud organiseret som følgeforløb i relation til PD-modulet for Videnspædagogerne. Mål Lederforløbet skal udvikle ledernes kompetencer til at være projektledere i egen organisation i forhold til forandringsprocesser sikre udviklingsprojekters forankring og ejerskab i institutionen koordinere og arbejde med implementering af den viden, som Videnspædagogen bringer ind i institutionen være netværksdeltagere på lederniveau inden for distrikterne være agenter i forhold til samarbejde med skolerne om overgange fra børnehave til skole og for dagplejens vedkommende i forhold til samarbejde med institutionerne om overgange fra dagpleje til institution Organisering 5 gange med coaching i efterårssemesteret fra september til november. Sted Coachforløbet afholdes på, Asylgade 7-9, Odense Indhold Indholdet i ledelsesforløbet er tænkt ud fra spørgsmålet: Hvad er det, man som leder skal kunne bidrage med, for at forandringsprocesser skal blive til virkelighed og få fodfæste i institutionerne? Kurset introducerer til coaching som ledelsesværktøj. Der skal også være fokus på det strategiske samarbejde mellem leder og Videnspædagog. Hvordan kan Videnspædagogernes nye viden omsættes i børnehuset? Hvordan kan implementering ske i praksis, når der skal tages hensyn til strukturelle og organisatoriske forhold? Udover det særligt tilrettelagte lederforløb skal lederne inddrages flere steder i projektet. Vidensdeling sker i særlig grad på Introduktionsseminaret og på Midtvejsmødet. Det skal sikre, at lederne også bliver vidensbærere, der kan sikre vidensmæssig forankring og stabilitet. Ligeledes vil det give et større medejerskab og en større forståelse for Videnspædagogernes nye rolle. Projektudarbejdelse og styring 7

8 Oplægget er baseret på oplæg fra Svendborg Kommunes Arbejdsgruppe vedrørende udmøntning af ministerielle midler og er viderebearbejdet af efter to møder med pædagogisk konsulent Ingerlis Madsen. Papiret er drøfte igen på møde mandag den 6. marts 2008 kl Der afsættes tid til projektstyring og styregruppemøder med UCL-deltagelse. På vegne af Kirsten Hillman, Lene Iversholt og Steffen Skovdal 8

9 Vejledning for modulet Bilag 1 Pædagogisk udviklingsarbejde Fælles fagligt modul fra den Pædagogiske Diplomuddannelse August

10 1. Indledning Vejledning for modulet Pædagogisk udviklingsarbejde, Modul a), Fælles faglige moduler, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet Pædagogisk udviklingsarbejde skal leve op til studieordningens overordnede formål At indholdet på modulet Pædagogisk udviklingsarbejde skal give mulighed for, at de studerendes pædagogiske praksis og personlige og faglige erfaringer kan danne udgangspunkt for en teoretisk og metodisk refleksion. At modulet Pædagogisk udviklingsarbejde skal kunne give mulighed for anvendelse af differentierede undervisningsformer, ligesom der skal kunne veksles mellem lærer- og deltagerstyring Modulvejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i Bekendtgørelse nr. 47 af 28. januar 2002: Bekendtgørelse om de pædagogiske diplomuddannelser og i Studieordningen for den pædagogiske diplomuddannelse af 24. april Eksamensmæssigt henvises til Bekendtgørelse nr. 356 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser med ændringer i Bekendtgørelse nr. 753 af 26. juli Studiemæssigt udgør modulet 9 ECTS point af en samlet diplomuddannelses 60 ECTS point. Denne modulvejledning opdateres og uddybes løbende på modulets elektroniske konference, hvorfor studerende skal holde sig løbende orienteret på denne konference. 2. Mål Ifølge den pædagogiske diplomuddannelses fælles studieordning er formålet med modulet Pædagogisk udviklingsarbejde, at den studerende tilegner sig Forudsætninger for at analysere og vurdere samspillet i mellem de enkelte elementer i konkrete pædagogiske udviklingsarbejder Indsigt i forskellige faser og arbejdsprocesser i pædagogisk udviklingsarbejde Kendskab til brugen af dokumentation og formidling i forbindelse med udviklingsarbejde 3. Det faglige indhold Det faglige indhold er bygget op over følgende temaer Analyse og vurdering af behov for ændringer og udviklinger i uddannelse, undervisning, pædagogisk arbejde og læring Pædagogisk udviklingsarbejde som en målrettet og systematisk proces med at udvikle og forandre praksisformer i arbejdet med pædagogiske opgaver Formulering af mål, udformning og gennemførelse af handleplaner samt udarbejdelse og gennemførelse af løbende og afsluttende evaluering. Samarbejde om pædagogisk udviklingsarbejde Dokumentation, formidling og udbredelse af erfaringer Pædagogisk udviklingsarbejde som led i skole- og institutionsudvikling Praktisk arbejde med beskrivelse og vurdering af pædagogisk udviklingsarbejde 4. Formidling Der arbejdes med teoretiske studier, der så vidt muligt knyttes til deltagernes praksis. Observeret og beskrevet praksis analyseres og problematiseres i forhold til mål og interesser i udviklingsarbejdet, samt i forhold til begreber, synspunkter, metoder m.v. fra de teoretiske studier i litteratur om pædagogisk udviklingsarbejde. Formidlingsformerne kan f. eks. være holdundervisning, oplæg, udviklingsværksteder, vejledning, gruppearbejde, audiovisuelle kommunikationsformer, øvelser. 5. Eksamen Skriftlig fremstilling: Udarbejdelse af skriftligt oplæg Eksamensform: Mundtlig eksamen på baggrund af det skriftlige oplæg. Bedømmelse: Prøven er intern og bedømmelsen foretages af to undervisere udpeget af CVU Lillebælt. Bedømmelsesskala: 7-trins-skalaen. Hvis eksamensformen giver anledning til problemer med at opfylde eksamensbekendtgørelsens krav 4 ansøger den 10

11 studerende CVU Lillebælt om dispensation til ændret eksamensform. Der gives ikke skriftlig begrundelse for bedømmelsen. Eksamensregistrering Som tilmeldt på modulet Pædagogisk udviklingsarbejde er man automatisk tilmeldt først kommende eksamen på modulet. CVU Lillebælt oplyser i starten af hvert semester de studerende om frister vedrørende eksamen. Det gælder områder som registrering af emne- og problemformulering, litteraturopgivelser, eksamensframelding og særlig eksamenstilmelding. De relevante blanketter findes på First Class konferencen PD-generelt. Periode, omfang og vejledning Arbejdet med det skriftlige oplæg kan foregå individuelt eller i grupper. Gruppestørrelsen er på maksimalt 3 personer. I det skriftlige oplæg formulerer, identificerer og reflekterer de(n) studerende over udvalgte problemstillinger. I løbet af modulet vejledes de(n) studerende i valg af emne og problemformulering/problemstilling. De(n) studerende kan modtage vejledning under opgaveskrivningen. Det skriftlige oplæg Det skriftlige oplæg kan være en traditionel opgavetekst med analyse, men kan også være udformet som et essay, et debatindlæg eller lignende. Det skriftlige oplæg er efterfulgt af en mundtlig prøve Oplægget indeholder beskrivelse, analyse og evaluering af et planlagt og/eller gennemført pædagogisk udviklingsarbejde. I arbejdet indgår refleksioner over udviklingsarbejdets mål, indhold og proces og over dokumentationens og formidlingens karakter. Oplægget danner baggrund for en mundtlig eksamen. Indhold Udover de nedenfor anførte Formkrav, er der ikke bestemte indholdsmæssige krav til et skriftligt oplæg, men det kan indeholde: En begrundet indkredsning af - og redegørelse for valg af emne problemformulering/problemstillinger Redegørelse for valg af teori og metode En mindre bearbejdning af problemformulering og problemstillinger med inddragelse af bidrag som teori, udviklingsarbejde, relevant litteratur, empiriske undersøgelser, kildemateriale og egne erfaringer Konklusion, der viser tilbage til problemformuleringen/problemstillingerne Perspektivering/vurdering af konsekvenser for pædagogisk virksomhed Overvejelser omkring gyldighed og pålidelighed Refleksion over egen arbejds- og erkendelsesproces Formkrav Et skriftligt oplæg skal indeholde: Forside med: Opgavetitel, navn(e) på studerende, studienummer, modulnavn og modulnummer, vejleders navn, studiestedet (CVU Lillebælts adresse), termin (måned/år) samt oplysning om, hvorvidt oplægget må udlånes eller ej. Endvidere angives det samlede antal tegn med mellemrum 5 Skema med godkendt problemformulering samt litteraturopgivelser Indholdsfortegnelse med angivelse af overskrifter og sidetal Litteraturliste 4 Mindst halvdelen af eksaminerne skal vurderes med ekstern censur. Da Afgangsprojektet altid skal vurderes med ekstern censur skal mindst to af de fagspecifikke moduler eller Fælles faglige moduler herudover bedømmes med ekstern censur. 5 I tekstbehandlingsprogrammet Word finder du tegn med mellemrum ved under Funktioner at vælge Ordoptælling 11

12 Opgaven udarbejdes på grundlag af en selvvalgt og af vejlederen godkendt problemformulering Omfang Skriftligt oplæg Antal studerende Maksimalt sidetal 1 5 sider 2 7 sider 3 9 sider En side er på maksimalt tegn, inklusiv mellemrum Forside, problemformuleringsskema, indholdsfortegnelse, bilagsliste, litteraturliste og bilag indgår ikke i det maksimale sidetal. Aflevering af skriftligt oplæg Oplægget afleveres i tre eksemplarer til studiekontoret, der ved semesterstart oplyser om afleveringsfristen. Tillige afleveres en elektronisk udgave af opgaven direkte til biblioteket. Afleveringen skal ske i filformatet Word eller RTF. Se nærmere information om aflevering af den elektroniske udgave i vejledningen på konferencen PD-generelt. Ønskes kvittering for aflevering af oplægget medbringes kopi af forsiden ved aflevering. Sendes oplægget til studiekontoret skal du udover kopi af forsiden medsende adresseret svarkuvert - så vil du modtage en kvittering med posten. Biblioteket sender kvittering på for modtagelsen af den elektroniske udgave. Mundtlig prøve Eksamen er tilrettelagt som en individuel prøve. Eksamen former sig som en samtale mellem eksaminand og de to eksaminatorer. 12

13 Prøvetiden fastsættes på følgende måde: Antal studerende Prøvetid inklusive votering Eksaminationstid Heraf minutter til (minutter) (minutter) selvstændigt oplæg Den studerende kan maximalt disponere over 1/3 af eksaminationstiden til et selvstændigt oplæg. Bedømmelse og øvrige eksamensbestemmelser Bedømmelsen følger bestemmelserne i BEK nr. 262 af 20. marts 2007 (Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse). Vurderingen af den mundtlige eksamen sker på baggrund af, i hvilken grad den studerende er i stand til: At afgrænse og identificere en relevant problemformulering/relevante problemstillinger At reflektere over og bearbejde en problemformulering/udvalgte problemstillinger herunder hvordan den studerende inddrager teorier og empiri fra det pædagogiske fagområde samt beslægtede fagområder At vurdere den måde, problemformuleringen/problemstillingerne er behandlet på, idet der inddrages metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser samt overvejelser om pålidelighed og gyldighed At formidle sig fagligt Det skriftlige oplæg indgår ikke i bedømmelsen. I henhold til Bekendtgørelse nr. 356 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser med ændringer i Bekendtgørelse nr. 753 af 26. juli 2005, 37, stk. 2 indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsen. Studerende der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan opnå dispensation. Ifølge 17, stk. 3 i Prøve- og eksamensbekendtgørelsen kan institutionen tillade en studerende, der ønsker det, at aflægge prøve på et fremmedsprog. Undtaget er dog prøver, der forudsætter fremstilling på dansk. Yderligere oplysninger kan fås hos diplomuddannelsernes faglige vejledere. En eventuel klage over bedømmelsen skal rettes til uddannelseschefen, CVU Lillebælt, Efter- og videreuddannelse, senest to uger efter at bedømmelsen af eksamen er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. For yderligere oplysning henvises til Prøve- og eksamensbekendtgørelsen. Såfremt den studerende ikke består eksamen er der mulighed for reeksamination op til to gange. Eksamensfravær grundet sygdom skal meddeles til studiekontoret. For at kunne gå til sygeeksamen kræves lægeerklæring. Sygeeksamen erstatter den ordinære eksamen og tæller derfor ikke som reeksaminationsforsøg. Såfremt en studerende ikke består eksamen eller er fraværende på grund af sygdom, tilbyder CVU Lillebælt reeksamination i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Herved gives de studerende mulighed for at gennemføre studiet med den erhvervede viden så present som muligt. Øvrige studerende, der ikke har været til eksamen ved modulets afslutning kan tilmelde sig eksamen på ny i henhold til studiets normale tilmeldingsfrister og eksamensterminer. 13

14 Modulbevis Efter eksamen tilsendes modulbevis for bestået eksamen i Pædagogisk udviklingsarbejde. Evaluering Underviserne skal sammen med de studerende foretage en evaluering af modulet Pædagogisk udviklingsarbejde idet der fokuseres på deltagernes studiearbejde, læreprocesser og udbytte samt på modulets tilrettelæggelse. Herudover skal modulet evalueres skriftligt på baggrund af et fælles evalueringsskema for de Pædagogiske Diplomuddannelser ved CVU Lillebælt. 6. Litteratur Den faglige litteratur på modulet Pædagogisk udviklingsarbejde har et vejledende omfang på ca. 800 sider. Ved godkendelse af problemformuleringen godkendes samtidig en foreløbig litteraturliste, der angiver de(n) studerendes valg af litteratur til modulet. Litteraturlisten kan være opdelt i vejledende litteratur og supplerende litteratur. 14

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 Nye Uddannelser godkendes af Undervisningsministeriet Revisionsændringer < 30 Ects-point godkendes af UC-rk/ UU og

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og STUDIEORDNING 2013 Gældende fra August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ.

PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ. 1 PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ. Udarbejdet juni 2008 Revideret februar 2012 IND INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 PRAKTIK

Læs mere