Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)"

Transkript

1 Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere Læring og kompetenceudvikling Ledelse og medarbejdere Organisation og processer Ledelse og organisation Styring og strategi Ledelse og organisation Projektledelse Ledelse og filosofi Teamledelse Strategisk ledelse Kvalitetsudvikling og evaluering Kommunikation og organisation Forandringsledelse Ledelse og coaching Pædagogisk ledelse Skoleledelse med data Ledelse af samskabelsesprocesser

2 Studie- og eksamensvejledning for modulet Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 1 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Forstå og reflektere over lederens forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: Teorier og metoder om kommunikation og betydningen heraf i ledelsespraksis, samt kan reflektere over disse. Færdigheder Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: Vurdere kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af ledelse. Beslutte og anvende relevante løsninger for ledelseskommunikative problemstillinger. Kompetence Det er målet, at den studerende kan: Udvikle egen kommunikative refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer. Formulere behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer. 1 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 2

3 Indhold 2 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den kommunikationsfaglige viden i spil i forhold til den studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem teoretiske bidrag, praksisfortællinger og refleksion. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden om kommunikationens betydning for det personlige lederskab. Dette i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for modulet Lederkommunikation. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af modulet. Der fokuseres på, hvordan kommunikation såvel teoretisk som i praksis tilfører lederskabet identitet i ledelsesmæssige, organisatoriske relationer. Der arbejdes med at udvikle den studerendes kommunikative kompetencer til at forstå og anvende indholds- og metakommunikation og til at iagttage, reflektere og forstå, hvordan tilvalg og fravalg af iagttagelsesposition og -perspektiv tilfører egen ledelsesidentitet og organisatoriske relationer mening. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med kommunikation i forhold til egen ledelsespraksis og egen kommunikativ kompetenceudvikling, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Lederkommunikation relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 3 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en læringslogbog/portfolio til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af læringslogbogen/portpolioen. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og læringslogbogen/portfolioen både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. 2 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit 8. 3 Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 3

4 Prøve Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve. Prøveformen er en læringslogbog/portfolio, der afleveres til bedømmelse 4. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang. 5 Bedømmelse Modulet bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen 6. Prøveformen 7 Omdrejningspunktet for udarbejdelse af prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Lederkommunikation, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, denstuderende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige kommunikative og videnskabsteoretiske perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Den skriftlige prøve, læringslogbog/portfolio, har et omfang på 6 sider 8. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste og litteraturlister indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. 4 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 5 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 6 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 7 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 8 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 4

5 Studie- og eksamensvejledning for modulet Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 9 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Udvikle det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og -identiteter i relation til organisationens opgaveløsning. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: Teorier om, elementer i og udviklingen af det professionelle lederskab. Sammenhængen mellem værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis på reflekterende vis. Færdigheder Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at: Anvende og vurdere teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af professionelt lederskab Beslutte og anvende relevante løsninger for ledelseskommunikative problemstillinger. Kompetence Det er målet, at den studerende kan: Udvikle professionelt lederskab i forhold til virksomhedens og organisationens behov. 9 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 5

6 Indhold 10 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den teoretisk faglige viden om det professionelle lederskab i spil i forhold til den studerendes eget lederskab. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes professionelle lederskab gennem teoretiske bidrag, praksisfortællinger og refleksion. Modulet tager udgangspunkt i den studerendes refleksion over eget professionelle lederskab og er baseret på den nyeste faglige viden om det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og - identiteter i relation til organisationens opgaveløsning. Dette i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for modulet Professionelt lederskab. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. I modulet fokuseres der på forskellige former for lederskab og på, hvordan det professionelle lederskab skabes og genskabes under foranderlige og uforudsigelige vilkår. Der reflekteres over, hvordan værdier og valg af forskellige iagttagelsespositioner får betydning for skabelse og udvikling af forskellige ledelsesidentiteter og ledelsesetikker. Strategier for udviklingen af eget professionelt lederskab i praksis, så det tilfører værdi til organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder, er centralt. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Professionelt lederskab relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 11 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en synopsis til brug ved mundtlig eksamen. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af synopsen. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. 10 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 6

7 Prøve Modulet afsluttes med en mundtlig prøve, der gennemføres individuelt eller i gruppe på 2, 3, eller 4 studerende. Prøveformen er mundtlig på baggrund af et skriftligt eksamensoplæg i form af en synopsis, der afleveres forud for eksamen 12. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang 13. Bedømmelse Modulet bedømmes eksternt med karakter efter 7-trins-skalaen 14. Prøveformen 15 Omdrejningspunktet for prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om det professionelle lederskab, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Det skriftlige oplæg, synopsen, har et omfang på 1 side for 1 studerende. For grupper udvides sidetallet med ½ side pr. studerende. Omfanget for 2 studerende er således 1 ½ side, for 3 studerende 2 sider og for 4 studerende 2 ½ side. 16. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. Den mundtlige prøve varer 30 minutter for en studerende. For grupper udvides prøvetiden med 15 minutter pr. studerende. Varigheden ved 2 studerende er således 45 min, ved 3 studerende 60 minutter og ved 4 studerende 75 minutter. 12 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 13 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 14 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 15 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 16 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 7

8 Studie- og eksamensvejledning for modulet Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 17 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Udvikle den professionelle relation mellem leder og medarbejder, samt mellem medarbejdere, der understøtter organisationens opgaver. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Samfundsmæssige diskurser, politikkers og andre rammers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder og mellem medarbejderne indbyrdes. Magtrelationers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder. Færdigheder Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Kunne vurdere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og dialoger med medarbejdere. Kompetencer Det er målet, at den studerende kan: Anvende teknologier, metoder og redskaber der i en given organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst er hensigtsmæssige til at udvikle professionelle relationer. Etablere, udvikle og lede relationer der understøtter samarbejdet om organisationens opgaver. 17 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 8

9 Indhold 18 Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den faglige viden om Den professionelle relation i spil i forhold til de studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem teoretiske bidrag, praksisfortællinger samt refleksion. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for modulet Den professionelle relation i et ledelsesmæssigt perspektiv. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med Den professionelle relation, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Den professionelle relation relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 19 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en casebaseret ugeopgave til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af den casebaserede opgave. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og den casebaserede ugeopgave både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. Prøve Modulet afsluttes med en skriftlig prøve. Prøveformen er en casebaseret skriftlig ugeopgave, der afleveres til bedømmelse. Opgaven kan udformes individuelt eller i grupper på 2,3 eller 4 studerende 20. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 20 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 9

10 Bedømmelse Modulet bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen 22. Prøveformen 23 Omdrejningspunktet for udarbejdelse af prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Den professionelle relation, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Den skriftlige prøve, den casebaserede ugeopgave, har et omfang på max. 6 sider. For grupper udvides sidetallet med 2 sider pr studerende. Omfanget for 2 studerende er således max. 8 sider, for 3 studerende max. 10 sider og for 4 studerende max. 12 sider 24. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. 21 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 22 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 23 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 24 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 10

11 Studie- og eksamensvejledning for modulet Læring og kompetenceudvikling Ledelse og medarbejdere 2 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 25 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Afdække og igangsætte læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere, der understøtter organisationens målopfyldelse og medarbejdernes udvikling. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier og metoder om læring, ledelse af læreprocesser og medarbejderudvikling samt kunne reflektere over betydningen heraf for organisationens opgaveløsning. Færdigheder Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Anvende teknologier, redskaber og metoder til at understøtte medarbejderes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber. Lede lærings- og kompetenceudviklingsforløb, så det har ønsket effekt for organisationens opgaveløsning. Kompetence Det er målet, at den studerende kan: Sætte mål for, designe, igangsætte og facilitere individuelle og kollektive læreprocesser i overensstemmelse organisationens mål og kerneopgave. Identificere og inddrage medarbejderes læringsønsker og behov i forhold til organisationens opgaveløsning. 25 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 11

12 Indhold 26 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den faglige viden om Læring og kompetenceudvikling i spil i forhold til de studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem teoretiske bidrag, de spraksisfortællinger samt refleksion. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for modulet Læring og kompetenceudvikling i et ledelsesmæssigt perspektiv. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med Læring og kompetenceudvikling, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Læring og kompetenceudvikling relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 27 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et elektronisk oplæg i form af lyd/video til brug ved mundtlig eksamen. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af synopsen. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. Prøve Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, der gennemføres individuelt eller i gruppe på 2, 3, eller 4 studerende. Prøveformen er mundtlig på baggrund af et elektronisk oplæg i form af lyd/video 28. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 28 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 12

13 Bedømmelse Modulet bedømmes eksternt med karakter efter 7-trins-skalaen 30. Prøveformen 31 Omdrejningspunktet for prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Læring og kompetenceudvikling, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Det elektroniske oplæg i form af lyd/video har et omfang på max. 5 minutter, både hvis prøven gennemføres inviduelt, og hvis den gennemføres i grupper 32. Den mundtlige prøve varer 30 minutter for en studerende. For grupper udvides prøvetiden med 15 minutter pr. studerende. Varigheden ved 2 studerende er således 45 min, ved 3 studerende 60 minutter og ved 4 studerende 75 minutter. 29 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 30 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 31 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 32 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 13

14 Studie- og eksamensvejledning for modulet Organisation og processer Ledelse og organisation 1 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 33 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Agere ledelsesmæssigt med forståelse af organisatoriske processer gennem iagttagelser, analyser, refleksioner og handlinger. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier om organisering, kultur, processer og ledelse i et foranderligt samfund. Organisatoriske problemstillinger og handlemuligheder og kunne reflektere over disse. Færdigheder Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Identificere og analysere rammer og muligheder i ledelsesrummet ved at anvende relevant teori i praksis. Vurdere ledelsesbeslutninger samt mulige organisatoriske konsekvenser og formidle disse over for organisationens forskellige aktører. Kompetence Det er målet, at den studerende kan: Perspektivere problemstillinger i organisationen, iværksætte handleplaner og lede deltagelse i forankring af organisatoriske processer og forandringer. 33 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 14

15 Indhold 34 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den faglige viden om Organisation og processer i spil i forhold til de studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem undervisers teoretiske bidrag, de studerendes praksisfortællinger samt refleksion over de studerendes egen praksis. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for organisation, struktur, kultur og processer i et ledelsesmæssigt perspektiv. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med Organisation og processer, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Organisation og processer relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 35 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en skriftlig ugeopgave til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af den skriftlige opgave. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og den skriftlige opgave både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. Prøve Modulet afsluttes med en skriftlig prøve. Prøveformen er en skriftlig opgave, der afleveres til bedømmelse. Opgaven kan udformes individuelt eller i grupper på 2,3 eller 4 studerende 36. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 36 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 15

16 Bedømmelse Modulet bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen 38. Prøveformen 39 Omdrejningspunktet for udarbejdelse af prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Organisation og processer, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige kommunikative og videnskabsteoretiske perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Den skriftlige prøve, skriftlig opgave, har et omfang på max. 6 sider. For grupper udvides sidetallet med 2 sider pr studerende. Omfanget for 2 studerende er således max. 8 sider, for 3 studerende max. 10 sider og for 4 studerende max. 12 sider 40. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. 37 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 38 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 39 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 40 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 16

17 Studie- og eksamensvejledning for modulet Styring og strategi Ledelse og organisation 2 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 41 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Indarbejde strategisk ledelse og forankre styringsmæssige tiltag i ledelse af organisationen. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier og modeller om styring i organisationer, elementer af teorier og modeller om strategisk ledelse samt kunne reflektere over organisationens styringsmæssige praksis. Krav til ledelsespraksis i forhold til givne styringsmæssige eller strategiske tiltag. Færdigheder Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Analysere vilkår og identificere muligheder for strategiske og styringsmæssige paradigmer og tiltag i praksis. Begrunde, udvælge og anvende relevante teorier og metoder vedrørende organisatorisk styring og formidle relaterede problemstillinger og løsninger til medarbejdere og andre relevante interessenter. Kompetence Det er målet, at den studerende skal: Kunne planlægge styringsmæssige og eller strategiske tiltag i organisationen under hensyntagen til organisationens forskellige aktører. 41 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 17

18 Indhold 42 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den faglige viden om Styring og strategi i spil i forhold til de studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem undervisers teoretiske bidrag, de studerendes praksisfortællinger samt refleksion over de studerendes egen praksis. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for styring og strategi i et ledelsesmæssigt, organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med Styring og strategi, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Der arbejdes med forskellige tilgange til strategisk ledelse, strategi og styring herunder forskellige planlægningsniveauer samt horisontal og vertikal kommunikation i forhold til strategiudvikling og implementering. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Styring og strategi relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 43 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en synopsis til brug ved mundtlig eksamen. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af synopsen. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. 42 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 18

19 Prøve Modulet afsluttes med en individuel kombinationsprøve. Prøveformen er et skriftligt produkt i form af en erfaringsrapport i kombination med en mundtlig prøve 44. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang 45. Bedømmelse Modulet bedømmes eksternt med karakter efter 7-trins-skalaen 46. Prøveformen 47 Omdrejningspunktet for prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Styring og strategi, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den strategiske og styringsmæssige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt i mindre omfang at inddrage supplerende litteratur. Den skriftlige erfaringsrapport, har et omfang på max. 4 sider. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. Den mundtlige prøve varer 30 minutter for en studerende. For grupper udvides prøvetiden med 15 minutter pr. studerende. Varigheden ved 2 studerende er således 45 min, ved 3 studerende 60 minutter og ved 4 studerende 75 minutter. 44 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 45 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 46 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 47 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 19

20 Studie- og eksamensvejledning for modulet Projektledelse Valgfrit modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 48 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Varetage opgaven som leder af projekter, projektorganisering og de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier, begreber og metoder om projektledelse og kunne reflektere over anvendt praksis hermed. Færdigheder Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Anvende metoder og redskaber vedrørende projektledelse med afsæt i viden om organisationen, relationer og projektets øvrige vilkår. Formidle og vurdere konkrete projekters ledelsesmæssige opgaver og skabe fremdrift i egne projekter. Kompetencer Det er målet, at den studerende kan: Varetage ledelse af projekter i forhold til virksomhedens og organisationens mål, drift, interessenter, økonomi, værdier m.v. Udvikle egen praksis i forbindelse med projektledelse. 48 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 20

21 Indhold 49 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den faglige viden om Projektledelse i spil i forhold til den studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem teoretiske bidrag, praksisfortællinger og refleksion. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden i form af forskellige teorier, cases, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for modulet Projektledelse. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med projekter i forhold til egen ledelsespraksis, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Indholdsmæssigt kommer undervisningen rundt om: Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projekter. Projektorganisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling. Projektlederrollen og arbejdet i projektgrupper. Projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Projektledelse relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 50 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en projektopgave til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af projektopgaven. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og projektopgaven både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. 49 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 21

22 Prøve Modulet afsluttes med en skriftlig prøve. Prøveformen er en projektopgave, der afleveres til bedømmelse. Opgaven kan udformes individuelt eller i grupper på 2,3 eller 4 studerende. 51 Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang. 52 Bedømmelse Modulet bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen 53. Prøveformen 54 Omdrejningspunktet for udarbejdelse af prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Projektledelse, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige kommunikative og videnskabsteoretiske perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Den skriftlige prøve, projektopgaven, har et omfang på max. 6 sider. For grupper udvides sidetallet med 2 sider pr studerende. Omfanget for 2 studerende er således max. 8 sider, for 3 studerende max. 10 sider og for 4 studerende max. 12 sider 55. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. 51 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 52 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 53 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 54 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 55 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 22

23 Studie- og eksamensvejledning for modulet Ledelse og filosofi Valgfrit modul, 5 ECTS-point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Karakterbekendtgørelsen) Formål 56 Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Belyse ledelsesmæssige problemstillinger via filosofiske perspektiver på viden og arbejde konstruktivt med dilemmaer i den ledelsesmæssige kontekst med styrkelse af organisatoriske udvikling. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: Teorier om praktisk filosofi og etik i det ledelsesmæssige rum. Teorier om filosofisk funderede vidensproblematikker. Færdigheder Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: Arbejde refleksivt med etiske, moralske og værdimæssige udfordringer i ledelsesmæssig kontekst. Kunne arbejde med forskellige filosofiske perspektiver på viden i ledelsesmæssig kontekst. Kompetence Det er målet, at den studerende kan: Forholde sig til egen ledelsesmæssige mulighed for inddragelse af filosofiske perspektiver i organisatorisk kontekst. 56 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 23

24 Indhold 57 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe faglig relevant teori og viden i spil i forhold til den studerendes egen praksis. Formålet er, at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem undervisningens teoretiske bidrag, den studerendes praksisfortællinger samt refleksion over den studerendes egen praksis. I modulet arbejdes der ud fra forsknings- og udviklingsviden i form af eksempelvis teoretiske værker, undersøgelser og rapporter med relevans for modulet Ledelse og filosofi. Indholdet baseres på den nyeste viden om Ledelse og filosofi. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Videnskabsteori, samfunds- og humanvidenskabelig teori samt metode er en integreret del af modulet. Der arbejdes med at relatere ledelse og filosofi til videnskabsteori, så den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til litteratur og teori om ledelse og filosofi samt til egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 58 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Forløbet afsluttes med skrivning af et essay/refleksionsopgave, der afleveres til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af essayet/refleksionsopgaven. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Der lægges op til, at den studerende mellem uddannelsesdagene arbejder på egen hånd med læsning, forberedelse, refleksion og stillingtagen. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper med mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og den skriftlige prøve både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Prøve Modulet afsluttes med en skriftlig prøve, der udarbejdes individuelt eller i grupper på 2,3 eller 4 studerende 59. Prøveformen er essay/refleksionsopgave, der afleveres til bedømmelse. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan 59 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 60 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 24

25 Bedømmelse Modulet bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen 61. Prøveformen 62 Omdrejningspunktet for udarbejdelse af prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Ledelse og filosofi, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige kommunikative og videnskabsteoretiske perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Det skriftlige eksamensoplæg, essay/refleksionsopgave, har et omfang på max. 6 sider. For grupper udvides sidetallet med 2 sider pr studerende. Omfanget for 2 studerende er således max. 8 sider, for 3 studerende max. 10 sider og for 4 studerende max. 12 sider 63. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. 61 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 62 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 63 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, okt. 2015, bilag 4, prøveallonge. 25

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2016.

Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2016. Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2016. Den studerende er automatisk indstillet til prøven. Framelding kan ske indtil 14 dage før prøvens afholdelse. Sker frameldingen senere betragtes

Læs mere

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Region Syddanmark nr. OA2011051300001 Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Uddannelsen tilrettelægges, så den er med SVU, for SVU - berettigede, det

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Undervisningsplan PROJEKTLEDELSE. Valgfag - 5 ECTS. Undervisere: Anders Holst Mads Plovdahl. Internater:

Undervisningsplan PROJEKTLEDELSE. Valgfag - 5 ECTS. Undervisere: Anders Holst Mads Plovdahl. Internater: PROJEKTLEDELSE Valgfag - 5 ECTS Undervisere: Anders Holst Mads Plovdahl Internater: 1. Internat 31. oktober-1. november 2016 2. Internat 14.-15. november 2016 Aflevering af opgave: Vejleder og eksaminator:

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 1. juni 2009 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse er lov om erhvervsrettet

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Undervisningsplanlægning og didaktik

Undervisningsplanlægning og didaktik Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, 1.1. 2015 Vejledning for modulet Undervisningsplanlægning og didaktik Et obligatorisk modul fra Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Februar 2015-1

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Sprogpædagogik og sprogindsatser

Sprogpædagogik og sprogindsatser PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Sprogpædagogik og sprogindsatser Et modul fra PD i Børns sprog Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse BEK nr. 835 af 03/07/2015 1. oktober 2015 STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelsens varighed...

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 2 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig,

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Pædagogik og relationsarbejde

Pædagogik og relationsarbejde PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Pædagogik og relationsarbejde Vejen Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde April 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Modulvejledning Kommunikation Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2015

Modulvejledning Kommunikation Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2015 Modulvejledning Kommunikation Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets læringsforståelse og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark HR-Uddannelserne i Danmark er et samarbejde mellem flere konsulentvirksomheder og har en række af landets dygtigste og mest erfarne undervisere på området. Vi tilbyder

Læs mere

Læring og læringsressourcer

Læring og læringsressourcer Vejledning for modulet Læring og læringsressourcer Et modul fra PD i Medier og kommunikation August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Medier og kommunikation, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Akademiuddannelse (AU) i Socialpædagogik Modulvejledning Psykiatri. Psykiatri. Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og

Akademiuddannelse (AU) i Socialpædagogik Modulvejledning Psykiatri. Psykiatri. Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og AU studieordning, 1.10. 2012 Vejledning for modulet Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og Et valgmodul fra Akademiuddannelsen i Socialpædagogik September 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Bachelorforløb 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2012 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Elever med særlige behov i matematikundervisningen

Elever med særlige behov i matematikundervisningen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Elever med særlige behov i matematikundervisningen Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejlederbygger

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Studievejledning (Foreløbig pr. 12/5-2014) Efterår 2014 Modul nr. 243771 Ledelse, kommunikation og organisation

Studievejledning (Foreløbig pr. 12/5-2014) Efterår 2014 Modul nr. 243771 Ledelse, kommunikation og organisation Studievejledning (Foreløbig pr. 12/5-2014) Efterår 2014 Modul nr. 243771 Ledelse, kommunikation og organisation 5 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse Om modulet... 3 Form og undervisningen...

Læs mere

Modulvejledning Coaching Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2015

Modulvejledning Coaching Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2015 Modulvejledning Coaching Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets læringsforståelse og form...

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Fagdidaktik og klasseledelse

Fagdidaktik og klasseledelse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fagdidaktik og klasseledelse Fredericia Periode 5 Et fælles valgfrit modul fra Pædagogisk diplomuddannelse (PD) Maj 2015-1

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere