Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)"

Transkript

1 Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere Læring og kompetenceudvikling Ledelse og medarbejdere Organisation og processer Ledelse og organisation Styring og strategi Ledelse og organisation Projektledelse Ledelse og filosofi Teamledelse Strategisk ledelse Kvalitetsudvikling og evaluering Kommunikation og organisation Forandringsledelse Ledelse og coaching Pædagogisk ledelse Skoleledelse med data Ledelse af samskabelsesprocesser

2 Studie- og eksamensvejledning for modulet Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 1 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Forstå og reflektere over lederens forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: Teorier og metoder om kommunikation og betydningen heraf i ledelsespraksis, samt kan reflektere over disse. Færdigheder Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: Vurdere kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af ledelse. Beslutte og anvende relevante løsninger for ledelseskommunikative problemstillinger. Kompetence Det er målet, at den studerende kan: Udvikle egen kommunikative refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer. Formulere behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer. 1 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 2

3 Indhold 2 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den kommunikationsfaglige viden i spil i forhold til den studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem teoretiske bidrag, praksisfortællinger og refleksion. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden om kommunikationens betydning for det personlige lederskab. Dette i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for modulet Lederkommunikation. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af modulet. Der fokuseres på, hvordan kommunikation såvel teoretisk som i praksis tilfører lederskabet identitet i ledelsesmæssige, organisatoriske relationer. Der arbejdes med at udvikle den studerendes kommunikative kompetencer til at forstå og anvende indholds- og metakommunikation og til at iagttage, reflektere og forstå, hvordan tilvalg og fravalg af iagttagelsesposition og -perspektiv tilfører egen ledelsesidentitet og organisatoriske relationer mening. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med kommunikation i forhold til egen ledelsespraksis og egen kommunikativ kompetenceudvikling, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Lederkommunikation relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 3 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en læringslogbog/portfolio til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af læringslogbogen/portpolioen. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og læringslogbogen/portfolioen både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. 2 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit 8. 3 Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 3

4 Prøve Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve. Prøveformen er en læringslogbog/portfolio, der afleveres til bedømmelse 4. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang. 5 Bedømmelse Modulet bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen 6. Prøveformen 7 Omdrejningspunktet for udarbejdelse af prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Lederkommunikation, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, denstuderende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige kommunikative og videnskabsteoretiske perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Den skriftlige prøve, læringslogbog/portfolio, har et omfang på 6 sider 8. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste og litteraturlister indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. 4 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 5 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 6 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 7 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 8 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 4

5 Studie- og eksamensvejledning for modulet Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 9 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Udvikle det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og -identiteter i relation til organisationens opgaveløsning. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: Teorier om, elementer i og udviklingen af det professionelle lederskab. Sammenhængen mellem værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis på reflekterende vis. Færdigheder Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at: Anvende og vurdere teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af professionelt lederskab Beslutte og anvende relevante løsninger for ledelseskommunikative problemstillinger. Kompetence Det er målet, at den studerende kan: Udvikle professionelt lederskab i forhold til virksomhedens og organisationens behov. 9 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 5

6 Indhold 10 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den teoretisk faglige viden om det professionelle lederskab i spil i forhold til den studerendes eget lederskab. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes professionelle lederskab gennem teoretiske bidrag, praksisfortællinger og refleksion. Modulet tager udgangspunkt i den studerendes refleksion over eget professionelle lederskab og er baseret på den nyeste faglige viden om det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og - identiteter i relation til organisationens opgaveløsning. Dette i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for modulet Professionelt lederskab. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. I modulet fokuseres der på forskellige former for lederskab og på, hvordan det professionelle lederskab skabes og genskabes under foranderlige og uforudsigelige vilkår. Der reflekteres over, hvordan værdier og valg af forskellige iagttagelsespositioner får betydning for skabelse og udvikling af forskellige ledelsesidentiteter og ledelsesetikker. Strategier for udviklingen af eget professionelt lederskab i praksis, så det tilfører værdi til organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder, er centralt. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Professionelt lederskab relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 11 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en synopsis til brug ved mundtlig eksamen. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af synopsen. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. 10 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 6

7 Prøve Modulet afsluttes med en mundtlig prøve, der gennemføres individuelt eller i gruppe på 2, 3, eller 4 studerende. Prøveformen er mundtlig på baggrund af et skriftligt eksamensoplæg i form af en synopsis, der afleveres forud for eksamen 12. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang 13. Bedømmelse Modulet bedømmes eksternt med karakter efter 7-trins-skalaen 14. Prøveformen 15 Omdrejningspunktet for prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om det professionelle lederskab, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Det skriftlige oplæg, synopsen, har et omfang på 1 side for 1 studerende. For grupper udvides sidetallet med ½ side pr. studerende. Omfanget for 2 studerende er således 1 ½ side, for 3 studerende 2 sider og for 4 studerende 2 ½ side. 16. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. Den mundtlige prøve varer 30 minutter for en studerende. For grupper udvides prøvetiden med 15 minutter pr. studerende. Varigheden ved 2 studerende er således 45 min, ved 3 studerende 60 minutter og ved 4 studerende 75 minutter. 12 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 13 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 14 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 15 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 16 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 7

8 Studie- og eksamensvejledning for modulet Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 17 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Udvikle den professionelle relation mellem leder og medarbejder, samt mellem medarbejdere, der understøtter organisationens opgaver. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Samfundsmæssige diskurser, politikkers og andre rammers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder og mellem medarbejderne indbyrdes. Magtrelationers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder. Færdigheder Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Kunne vurdere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og dialoger med medarbejdere. Kompetencer Det er målet, at den studerende kan: Anvende teknologier, metoder og redskaber der i en given organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst er hensigtsmæssige til at udvikle professionelle relationer. Etablere, udvikle og lede relationer der understøtter samarbejdet om organisationens opgaver. 17 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 8

9 Indhold 18 Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den faglige viden om Den professionelle relation i spil i forhold til de studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem teoretiske bidrag, praksisfortællinger samt refleksion. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for modulet Den professionelle relation i et ledelsesmæssigt perspektiv. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med Den professionelle relation, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Den professionelle relation relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 19 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en casebaseret ugeopgave til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af den casebaserede opgave. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og den casebaserede ugeopgave både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. Prøve Modulet afsluttes med en skriftlig prøve. Prøveformen er en casebaseret skriftlig ugeopgave, der afleveres til bedømmelse. Opgaven kan udformes individuelt eller i grupper på 2,3 eller 4 studerende 20. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 20 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 9

10 Bedømmelse Modulet bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen 22. Prøveformen 23 Omdrejningspunktet for udarbejdelse af prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Den professionelle relation, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Den skriftlige prøve, den casebaserede ugeopgave, har et omfang på max. 6 sider. For grupper udvides sidetallet med 2 sider pr studerende. Omfanget for 2 studerende er således max. 8 sider, for 3 studerende max. 10 sider og for 4 studerende max. 12 sider 24. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. 21 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 22 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 23 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 24 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 10

11 Studie- og eksamensvejledning for modulet Læring og kompetenceudvikling Ledelse og medarbejdere 2 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 25 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Afdække og igangsætte læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere, der understøtter organisationens målopfyldelse og medarbejdernes udvikling. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier og metoder om læring, ledelse af læreprocesser og medarbejderudvikling samt kunne reflektere over betydningen heraf for organisationens opgaveløsning. Færdigheder Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Anvende teknologier, redskaber og metoder til at understøtte medarbejderes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber. Lede lærings- og kompetenceudviklingsforløb, så det har ønsket effekt for organisationens opgaveløsning. Kompetence Det er målet, at den studerende kan: Sætte mål for, designe, igangsætte og facilitere individuelle og kollektive læreprocesser i overensstemmelse organisationens mål og kerneopgave. Identificere og inddrage medarbejderes læringsønsker og behov i forhold til organisationens opgaveløsning. 25 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 11

12 Indhold 26 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den faglige viden om Læring og kompetenceudvikling i spil i forhold til de studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem teoretiske bidrag, de spraksisfortællinger samt refleksion. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for modulet Læring og kompetenceudvikling i et ledelsesmæssigt perspektiv. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med Læring og kompetenceudvikling, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Læring og kompetenceudvikling relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 27 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et elektronisk oplæg i form af lyd/video til brug ved mundtlig eksamen. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af synopsen. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. Prøve Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, der gennemføres individuelt eller i gruppe på 2, 3, eller 4 studerende. Prøveformen er mundtlig på baggrund af et elektronisk oplæg i form af lyd/video 28. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 28 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 12

13 Bedømmelse Modulet bedømmes eksternt med karakter efter 7-trins-skalaen 30. Prøveformen 31 Omdrejningspunktet for prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Læring og kompetenceudvikling, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Det elektroniske oplæg i form af lyd/video har et omfang på max. 5 minutter, både hvis prøven gennemføres inviduelt, og hvis den gennemføres i grupper 32. Den mundtlige prøve varer 30 minutter for en studerende. For grupper udvides prøvetiden med 15 minutter pr. studerende. Varigheden ved 2 studerende er således 45 min, ved 3 studerende 60 minutter og ved 4 studerende 75 minutter. 29 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 30 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 31 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 32 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 13

14 Studie- og eksamensvejledning for modulet Organisation og processer Ledelse og organisation 1 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 33 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Agere ledelsesmæssigt med forståelse af organisatoriske processer gennem iagttagelser, analyser, refleksioner og handlinger. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier om organisering, kultur, processer og ledelse i et foranderligt samfund. Organisatoriske problemstillinger og handlemuligheder og kunne reflektere over disse. Færdigheder Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Identificere og analysere rammer og muligheder i ledelsesrummet ved at anvende relevant teori i praksis. Vurdere ledelsesbeslutninger samt mulige organisatoriske konsekvenser og formidle disse over for organisationens forskellige aktører. Kompetence Det er målet, at den studerende kan: Perspektivere problemstillinger i organisationen, iværksætte handleplaner og lede deltagelse i forankring af organisatoriske processer og forandringer. 33 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 14

15 Indhold 34 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den faglige viden om Organisation og processer i spil i forhold til de studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem undervisers teoretiske bidrag, de studerendes praksisfortællinger samt refleksion over de studerendes egen praksis. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for organisation, struktur, kultur og processer i et ledelsesmæssigt perspektiv. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med Organisation og processer, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Organisation og processer relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 35 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en skriftlig ugeopgave til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af den skriftlige opgave. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og den skriftlige opgave både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. Prøve Modulet afsluttes med en skriftlig prøve. Prøveformen er en skriftlig opgave, der afleveres til bedømmelse. Opgaven kan udformes individuelt eller i grupper på 2,3 eller 4 studerende 36. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 36 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 15

16 Bedømmelse Modulet bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen 38. Prøveformen 39 Omdrejningspunktet for udarbejdelse af prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Organisation og processer, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige kommunikative og videnskabsteoretiske perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Den skriftlige prøve, skriftlig opgave, har et omfang på max. 6 sider. For grupper udvides sidetallet med 2 sider pr studerende. Omfanget for 2 studerende er således max. 8 sider, for 3 studerende max. 10 sider og for 4 studerende max. 12 sider 40. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. 37 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 38 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 39 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 40 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 16

17 Studie- og eksamensvejledning for modulet Styring og strategi Ledelse og organisation 2 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 41 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Indarbejde strategisk ledelse og forankre styringsmæssige tiltag i ledelse af organisationen. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier og modeller om styring i organisationer, elementer af teorier og modeller om strategisk ledelse samt kunne reflektere over organisationens styringsmæssige praksis. Krav til ledelsespraksis i forhold til givne styringsmæssige eller strategiske tiltag. Færdigheder Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Analysere vilkår og identificere muligheder for strategiske og styringsmæssige paradigmer og tiltag i praksis. Begrunde, udvælge og anvende relevante teorier og metoder vedrørende organisatorisk styring og formidle relaterede problemstillinger og løsninger til medarbejdere og andre relevante interessenter. Kompetence Det er målet, at den studerende skal: Kunne planlægge styringsmæssige og eller strategiske tiltag i organisationen under hensyntagen til organisationens forskellige aktører. 41 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 17

18 Indhold 42 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den faglige viden om Styring og strategi i spil i forhold til de studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem undervisers teoretiske bidrag, de studerendes praksisfortællinger samt refleksion over de studerendes egen praksis. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for styring og strategi i et ledelsesmæssigt, organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med Styring og strategi, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Der arbejdes med forskellige tilgange til strategisk ledelse, strategi og styring herunder forskellige planlægningsniveauer samt horisontal og vertikal kommunikation i forhold til strategiudvikling og implementering. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Styring og strategi relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 43 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en synopsis til brug ved mundtlig eksamen. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af synopsen. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. 42 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 18

19 Prøve Modulet afsluttes med en individuel kombinationsprøve. Prøveformen er et skriftligt produkt i form af en erfaringsrapport i kombination med en mundtlig prøve 44. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang 45. Bedømmelse Modulet bedømmes eksternt med karakter efter 7-trins-skalaen 46. Prøveformen 47 Omdrejningspunktet for prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Styring og strategi, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den strategiske og styringsmæssige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt i mindre omfang at inddrage supplerende litteratur. Den skriftlige erfaringsrapport, har et omfang på max. 4 sider. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. Den mundtlige prøve varer 30 minutter for en studerende. For grupper udvides prøvetiden med 15 minutter pr. studerende. Varigheden ved 2 studerende er således 45 min, ved 3 studerende 60 minutter og ved 4 studerende 75 minutter. 44 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 45 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 46 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 47 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 19

20 Studie- og eksamensvejledning for modulet Projektledelse Valgfrit modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 48 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Varetage opgaven som leder af projekter, projektorganisering og de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier, begreber og metoder om projektledelse og kunne reflektere over anvendt praksis hermed. Færdigheder Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Anvende metoder og redskaber vedrørende projektledelse med afsæt i viden om organisationen, relationer og projektets øvrige vilkår. Formidle og vurdere konkrete projekters ledelsesmæssige opgaver og skabe fremdrift i egne projekter. Kompetencer Det er målet, at den studerende kan: Varetage ledelse af projekter i forhold til virksomhedens og organisationens mål, drift, interessenter, økonomi, værdier m.v. Udvikle egen praksis i forbindelse med projektledelse. 48 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 20

21 Indhold 49 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den faglige viden om Projektledelse i spil i forhold til den studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem teoretiske bidrag, praksisfortællinger og refleksion. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden i form af forskellige teorier, cases, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for modulet Projektledelse. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med projekter i forhold til egen ledelsespraksis, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Indholdsmæssigt kommer undervisningen rundt om: Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projekter. Projektorganisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling. Projektlederrollen og arbejdet i projektgrupper. Projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Projektledelse relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 50 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en projektopgave til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af projektopgaven. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og projektopgaven både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. 49 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 21

22 Prøve Modulet afsluttes med en skriftlig prøve. Prøveformen er en projektopgave, der afleveres til bedømmelse. Opgaven kan udformes individuelt eller i grupper på 2,3 eller 4 studerende. 51 Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang. 52 Bedømmelse Modulet bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen 53. Prøveformen 54 Omdrejningspunktet for udarbejdelse af prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Projektledelse, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige kommunikative og videnskabsteoretiske perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Den skriftlige prøve, projektopgaven, har et omfang på max. 6 sider. For grupper udvides sidetallet med 2 sider pr studerende. Omfanget for 2 studerende er således max. 8 sider, for 3 studerende max. 10 sider og for 4 studerende max. 12 sider 55. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. 51 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 52 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 53 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 54 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 55 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 22

23 Studie- og eksamensvejledning for modulet Ledelse og filosofi Valgfrit modul, 5 ECTS-point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr. 835 af 3. juli 2015 om diplomuddannelser Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, oktober For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Karakterbekendtgørelsen) Formål 56 Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Belyse ledelsesmæssige problemstillinger via filosofiske perspektiver på viden og arbejde konstruktivt med dilemmaer i den ledelsesmæssige kontekst med styrkelse af organisatoriske udvikling. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: Teorier om praktisk filosofi og etik i det ledelsesmæssige rum. Teorier om filosofisk funderede vidensproblematikker. Færdigheder Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: Arbejde refleksivt med etiske, moralske og værdimæssige udfordringer i ledelsesmæssig kontekst. Kunne arbejde med forskellige filosofiske perspektiver på viden i ledelsesmæssig kontekst. Kompetence Det er målet, at den studerende kan: Forholde sig til egen ledelsesmæssige mulighed for inddragelse af filosofiske perspektiver i organisatorisk kontekst. 56 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 1. 23

24 Indhold 57 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe faglig relevant teori og viden i spil i forhold til den studerendes egen praksis. Formålet er, at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem undervisningens teoretiske bidrag, den studerendes praksisfortællinger samt refleksion over den studerendes egen praksis. I modulet arbejdes der ud fra forsknings- og udviklingsviden i form af eksempelvis teoretiske værker, undersøgelser og rapporter med relevans for modulet Ledelse og filosofi. Indholdet baseres på den nyeste viden om Ledelse og filosofi. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Videnskabsteori, samfunds- og humanvidenskabelig teori samt metode er en integreret del af modulet. Der arbejdes med at relatere ledelse og filosofi til videnskabsteori, så den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til litteratur og teori om ledelse og filosofi samt til egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 58 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Forløbet afsluttes med skrivning af et essay/refleksionsopgave, der afleveres til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af essayet/refleksionsopgaven. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Der lægges op til, at den studerende mellem uddannelsesdagene arbejder på egen hånd med læsning, forberedelse, refleksion og stillingtagen. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper med mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og den skriftlige prøve både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Fronter. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Prøve Modulet afsluttes med en skriftlig prøve, der udarbejdes individuelt eller i grupper på 2,3 eller 4 studerende 59. Prøveformen er essay/refleksionsopgave, der afleveres til bedømmelse. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan 59 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. oktober 2015, bilag 4, prøveallonge. 60 BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 24

25 Bedømmelse Modulet bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen 61. Prøveformen 62 Omdrejningspunktet for udarbejdelse af prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Ledelse og filosofi, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige kommunikative og videnskabsteoretiske perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Det skriftlige eksamensoplæg, essay/refleksionsopgave, har et omfang på max. 6 sider. For grupper udvides sidetallet med 2 sider pr studerende. Omfanget for 2 studerende er således max. 8 sider, for 3 studerende max. 10 sider og for 4 studerende max. 12 sider 63. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. 61 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 62 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 63 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, okt. 2015, bilag 4, prøveallonge. 25

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse BEK nr. 835 af 03/07/2015 1. oktober 2015 STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelsens varighed...

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 1. juni 2009 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse er lov om erhvervsrettet

Læs mere

Modulvejledning Kommunikation Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2015

Modulvejledning Kommunikation Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2015 Modulvejledning Kommunikation Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets læringsforståelse og

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark HR-Uddannelserne i Danmark er et samarbejde mellem flere konsulentvirksomheder og har en række af landets dygtigste og mest erfarne undervisere på området. Vi tilbyder

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Studievejledning (Foreløbig pr. 12/5-2014) Efterår 2014 Modul nr. 243771 Ledelse, kommunikation og organisation

Studievejledning (Foreløbig pr. 12/5-2014) Efterår 2014 Modul nr. 243771 Ledelse, kommunikation og organisation Studievejledning (Foreløbig pr. 12/5-2014) Efterår 2014 Modul nr. 243771 Ledelse, kommunikation og organisation 5 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse Om modulet... 3 Form og undervisningen...

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Modulvejledning Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE EFTERÅR 2010 Metode Modulet er et tilbud til de studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse, der ikke har et grundlæggende kendskab til videnskabsteori

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Efterårssemestret 2015 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ... 1 Efterårssemestret

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2015 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Litteratur: Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur,

Litteratur: Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur, Ledelse og organisation, del 1 Organisation og processer Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Beskrivelse fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske praksis, etik samt kontakt med patient og/eller donor. Undervisningen på modul 4 foregår på UCL i de første to uger og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger Oktober 2014 ASLD

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA2: At gennemføre et bachelorprojekt... 5 Bachelorprojekt (overgangsordning for årgang 2012)...

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere