DIGNITY ÅRSBERETNING 2014 TORTUR KAN ALDRIG ACCEPTERES!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGNITY ÅRSBERETNING 2014 TORTUR KAN ALDRIG ACCEPTERES!"

Transkript

1 DIGNITY ÅRSBERETNING 2014 TORTUR KAN ALDRIG ACCEPTERES!

2 BETYDELIGE RESULTATER I 2014 Behandling og effekt I 2014 hjalp vi omkring 2000 torturofre i otte lande, hvor vi arbejder med rehabilitering af torturofre. Det drejer sig om: Danmark, Indien, Filippinerne, Burma, Cambodia, Jordan, Tunesien og Sydafrika. Tilbuddene bestod blandt andet af tværfaglig rehabilitering, uddannelse i mestring af smerter via et smerteskoleforløb, generel psykosocial rådgivning og korte terapiforløb, hvor patienten via et Narrative Exposure Therapy forløb bliver i stand til at leve med følgerne efter de traumatiske oplevelser. Vi udviklede og testede et basalt kursus til nye behandlere i interdisciplinær indsats og forbedrede samtidig vores behandlingsmodel med fokus på håndtering af kroniske smerter. Inden for rehabiliteringsområdet satte vi tre e ektstudier i gang: DIGNITY er en international menneskerettighedsorganisation, hvis hovedformål er at bekæmpe tortur og organiseret vold i Danmark og i udlandet. DIGNITYs unikke styrke ligger i, at vi kombinerer forebyggelse og bekæmpelse af tortur med forskning og behandling af torturofre. I 2014 indledte vi en organisatorisk omstrukturering for at styrke integrationen af forskningen og de øvrige indsatsområder. Organisationen er i dag struktureret, så den tager højde for de temaer, vi arbejder med i DIGNITY. Nu arbejder forskere side om side med udviklingsspecialister og fagspecialister inden for følgende tematiske områder: 1. Broen til det sociale liv, som har fokus på rehabilitering i Danmark og udlandet 2. Forebyggelse af tortur under frihedsberøvelse 3. Tortur og organiseret vold i fattige byområder 1. E ektstudie af smerteskole i Cambodia - det første af sin slags. DIGNITY har modtaget pæn interesse for mere viden om metoden fra kolleger inklusive danske behandlingsinstitutioner. 2. Monitorering af kortidsterapien Narrative Exposure Therapy konkluderede, at e ekten af behandlingen er signifi ant, og der er potentiale for e ektiv behandling af torturofre. 3. Monitorering af eksponeringsbehandlingen Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) i Libyen er blevet indledt og vil blive færdiggjort, når situationen i landet bliver mere stabil. I november 2014 o entliggjorde den anerkendte avis The Guardian den største landsdækkende befolkningsundersøgelse, der er udført i DIGNITYs historie. Undersøgelsen gav oplysninger om udbredelsen af tortur i Libyen og dens konsekvenser for den libyske befolkning. Rapporten viste, at 11 procent af libyerne har været arresteret, og halvdelen af disse er blevet tortureret. De omfattende overgreb på den libyske befolkning har efterladt

3 2000 behandlede tortur- og krigsofre for traumer i 2014 Antal omtaler steg med 80% Kendskab til DIGNITY steg fra 3% til 10% 72% af danskerne er imod tortur, viste en opinionsmåling, DIGNITY fik oretaget ofrene med omfattende psykiske skader. Cirka 30 procent af de adspurgte melder om angst. 30 procent forklarer, at de er depressive, og 6 procent melder om symptomer på posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Vi o entliggjorde ligeledes rapporten Conditions for Women in Detention om kvinders forhold i fængsler i fem lande Filippinerne, Zambia, Albanien, Guatemala og Jordan. Rapporten viste, at frihedsberøvede kvinder lider i fængslerne. De får ikke ordentlig medicinsk behandling, er underernærede, bliver udsat for seksuelle overgreb og er desuden stort set glemt af FN-systemet. Træning og udvikling I løbet af året trænede DIGNITY den Uafhængige Afghanske Menneskerettighedskommission i fængselstilsyn og fængselslæger fra Kosovo og sundhedsprofessionelle fra Mellemøsten og Nordafrika i korttidsterapier. DIGNITY har udviklet et omfattende træningscurriculum med dertil hørende øvelser. Materialet er blandt andet udarbejdet på baggrund af den erfaring og viden, som DIGNITYs personale konstant tilegner sig gennem deltagelse i fængselstilsyn i Danmark, i Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og i FN s torturkomité. I Tunesien har DIGNITY sammen med danske anklagere og en arbejdsgruppe under det tunesiske justitsministerium udarbejdet en vejledning til dommere og anklagere, om hvordan de bedst efterforsker sager om tortur og retsforfølger torturbødler. Vejledningen er blevet samlet op af FN s Højkommissariat for Menneskerettigheder og vil blive brugt i deres efteruddannelse af tunesiske dommere og anklagere. Samtidig er DIGNITYs juridiske arbejdsgruppe blevet inviteret til at give input til et parlamentsudvalgs arbejde med revision af den tunesiske stra elov og retsplejelov. Det første skridt til et nationalt, tunesisk torturregister er ligeledes blevet taget i samarbejde med DIGNITY. Fattige og tortur Det kan være svært at finde overbevisende og troværdige beviser på tortur og anden mishandling. Fattige er mest sårbare

4 over for overgreb, og svage retsinstanser kan gøre det svært at håndhæve det absolutte forbud mod tortur og placere ansvaret for menneskerettighedskrænkelser. Inden for temaet tortur og organiseret vold i fattigebyområder er vi derfor gået sammen med Edinburgh University om at udvikle et værktøj, som civilsamfundsorganisationer kan bruge til at dokumentere tortur og organiseret vold. Rapporterne vil blandt andet kunne bruges i forbindelse med FN s Menneskerettighedsråds undersøgelse af medlemsstaterne. DIGNITY undersøger også sammenhængen mellem tortur og korruption i fi e storbyer, hvor der findes sto e fattige befolkningsgrupper. Korruptionen opstår ofte i mødet mellem fattige og ordensmagten. Politifolk presser penge ud af fattige, som til gengæld slipper for tortur, retssag og fængsling. I fle e lande er denne fremgangsmåde systematiseret og gennemsyrer hele politisystemet. Som en flot anerkendelse af vores arbejde er vi meget stolte af og beærede over, at den Franske Ambassade i København valgte at tildele sin første menneskerettighedspris nogensinde til DIGNITY. Prisen blev overrakt 23. september af menneskerettighedsikonet og tidligere justitsminister Robert Badinter, som afska ede dødsstra en i Frankrig. Han kom specielt til København for at overrække prisen sammen med Frankrigs ambassadør François Zimeray. Vi glæder os til 2015, hvor vi håber at kunne hjælpe endnu fle e ofre for tortur, og hvor vi samtidigt ønsker at udbrede kendskabet til vores arbejde og vores organisation endnu mere. Det vigtige arbejde kan vi ikke udføre uden opbakning fra den danske befolkning. Vi vil derfor opfordre alle, der læser denne årsberetning til at støtte kampen mod tortur ved at gå ind på og give et bidrag. Karin Verland, direktør Stærkere ud af 2014 På mange områder er DIGNITY kommet styrket ud af Det lykkedes for os at øge presseomtalen af DIGNITY i de danske medier med næsten 80 procent i forhold til Vi vil i 2015 blive ved med at styrke vores position som den organisation, pressen og o entligheden går til, hvis man ønsker dokumenterede oplysninger om tortur og organiseret vold. Vi har nu 34% fle e besøgende på den danske hjemmeside og 50% fle e på den engelske hjemmeside. Og vi øgede kendskabet til organisationen i den danske befolkning betragteligt fra 3 procent til 10 procent. DIGNITY introducerede et støttemedlemsprogram for private og virksomheder, og et helt nyt ambassadørkorps er begyndt at arbejde for DIGNITY. 30. oktober fejrede vi 32 års arbejde med DIGNITY DAY på Rådhuspladsen i København. Her blev DIGNITY prisen uddelt for tredje år i træk, dennegang til Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. operativ chef for PET. Han fik prisen for sine konstante, afbalancerede analyser og kommentarer til fordel for en bedre retssikkerhed, besindighed og gensidighed uden brug af vold.

5

6 HER ARBEJDER VI DANMARK Hovedkontor TUNESIEN Landekontor MAROKKO GUATEMALA LIBYEN HONDURAS SIERRA LEONE LIBERIA DIGNITY arbejder indenfor følgende tre temaer: Rehabilitering DIGNITY hjælper torturofre og deres familier med at få et bedre liv. Forebyggelse af tortur under frihedsberøvelse DIGNITY arbejder for at sikre værdige liv for mennesker, som sidder i fængsel eller andre lukkede institutioner. Forebyggelse af tortur og organiseret vold i fattige byområder DIGNITY arbejder for at sikreet mere trygt og værdigt liv for mennesker, som lever i usikre slumområder.

7 RUSLAND AFGHANISTAN København INDIEN RUMÆNIEN NEPAL KOSOVO ALBANIEN BANGLADESH Tunis LIBANON Amman BURMA JORDAN Landekontor CAMBODIA PALÆSTINA ÆGYPTEN FILIPPINERNE UGANDA SRI LANKA KENYA TANZANIA SYDAFRIKA

8 Rehabilitering af torturofre DIGNITY har i mere end 30 år tilbudt behandling til tortur- og krigsofre. Vi var nogle af de første til at tilbyde behandling til torturofre og var først i verden til at bevise, at tortur giver både fysiske og psykiske skader, men at torturofre kan hjælpes. DIGNITY var også først i verden med enestående behandlingstilbud til ofrene. Torturoverleveres problemer er komplekse og rummer ofte både fysiske, psykiske og sociale aspekter. Derfor er der brug for et tværfagligt behandlingstilbud. Sundhedsstyrelsen har tildelt DIGNITY status af nationalt center med speciale i rehabilitering af særligt traumatiserede flygtninge. På vores klinik i København behandler vi såvel voksne som børn, og vi tilbyder både individuel behandling, gruppebehandling og familiebehandling. Vi behandler mellem 100 og 120 torturoverlevere om året, heraf er cirka 80 % mænd. Omkring børn deltager i familieterapi hvert år. I samarbejde med vores lokale udenlandske partnere har DIGNITY bl.a. i 2014 taget initiativ til åbningen af et behandlingscenter i Tunesien. DIGNITY arbejder løbende på at udvikle e ektive og omkostningse ektive behandlingsformer i samarbejde med udenlandske partnerorganisationer. DIGNITYs familieprojekt, som opnåede at blive delvist finansieret i 2014, vil have særligt fokus på børn og unge, der lever i voldsramte, traumatiserede flygtningefamilie. Målet for behandlingen er at stoppe volden i familierne, forbedre familierelationerne og bringe børnene ind i en positiv udvikling. DIGNITY fik også i 2014 finansie et et fi eårigt projekt, som har til formål at forbedre den samlede livssituation for traumatiserede flygtningefamilier i udsatte boligområder. For at opnå dette vil projektet arbejde i tre spor; træningsforløb med familierne; kompetenceudvikling af o entlig ansatte; samt deltagelse og netværksdannelse i lokalsamfundet. Forebyggelse af tortur under frihedsberøvelse Mere end 15 millioner mennesker bliver hvert år sat i varetægtsfængsel. Lige nu er 3,3 millioner mennesker varetægtsfængslet for en forbrydelse, de måske slet ikke har begået. Nogle kommer for en dommer inden for få dage. For andre går der uger, måneder sågar år, hvis de overhovedet bliver dømt. Mange lande overholder ikke menneskerettighederne, og arrestanter ser ikke en advokat eller læge, må ikke ringe til familie og bliver nogle steder tortureret af politiet, som håber på en tilståelse eller informationer. Uden de rigtige kontakter eller penge kan vejen ud af fængslet være lang - også for uskyldige. I mange fængsler er der voldsom overbelægning, så celler med plads til én person rummer ti eller fle e personer. Derudover er de fysiske forhold ofte meget dårlige. Der er intet at lave, maden er dårlig og stra en for overtrædelse af fængselsregler er hård. Isolationsceller er i nogle tilfælde ned til 1x1 meter. DIGNITY arbejder i fle e lande for at begrænse varetægtsfængsling og for oprette uafhængige fængselstilsyn, som er med til at forbedre forholdene for de indsatte og at forhindre overgreb. DIGNITY formidler viden og træner relevante fagpersoner i, hvordan de kan føre tilsyn med lukkede institutioner. I Danmark er DIGNITY med til at sikre ordentlige forhold i danske fængsler gennem det nationale tilsyn, som besøger alle lukkede institutioner.

9 Forebyggelse af tortur og organiseret vold i fattige byområder En stor del af verdens befolkning lever hver dag med truslen om vold og tortur tæt inde på livet. Flere steder har staten helt opgivet og overladt kontrollen til bander eller andre ikke-statslige autoriteter. Ifølge Verdensbanken lever 1,5 milliarder mennesker eller 21 % af verdens befolkning i denne form for daglig usikkerhed. Slumområder i Afrika og Latinamerika bliver af mange betragtet som de farligste områder i verden. DIGNITY samarbejder med lokale organisationer om at mindske tortur og organiseret vold for at sikre udsatte mennesker i store byområder et mere trygt liv. I Filippinernes hovedstad Manila giver vi børn, som har været udsat for politivold, undervisning i deres rettigheder. I Honduras hovedstad Tegucigalpa hjælper vi unge i gang med små bæredygtige forretninger og opretter fodboldklubber, der kan give et alternativ til vold og bandekriminalitet. Sammen med Edinburgh University indledte vi i 2014 et forskningsprojekt, som har til formål at udvikle et værktøj, som civilsamfundsorganisationer kan bruge til at dokumentere tortur og organiseret vold. Rapporterne vil blandt andet kunne bruges i forbindelse med FN s menneskerettighedsråds undersøgelse af medlemsstaterne. DIGNITY vil også undersøge sammenhængen mellem tortur og korruption i fi e storbyer med stor fattigdom. Korruptionen opstår i mødet mellem fattige og ordensmagten, hvor politifolk presser penge ud af fattige, som til gengæld slipper for tortur, retssag og fængsling. I fle e lande er denne fremgangsmåde systematiseret og gennemsyrer hele politisystemet.

10 SELVOM JEG BLIVER BEHANDLET I 100 ÅR, GLEMMER JEG ALDRIG TORTUREN Mona har efter behandling hos DIGNITY lært at leve med traumerne, men hun glemmer aldrig den dag, da hun blev tortureret foran sin mand af irakisk politi. Det var en helt almindelig dag i Irak i slutningen af 90 erne. Mona var hjemme og passe børnene, da politiet dukkede op. De bad hende følge med og efterlade drengene på 1 og 4 år alene i haven. Hvorfor hun skulle med, sagde de ikke noget om. Mona måtte heller ikke ringe til sin mor, men fik heldigvis lov til at banke på hos naboen, som kunne give beskeden videre. Der var mørkt og beskidt i afhøringslokalerne. De første to dage fik jeg te og blev behandlet pænt. De vidste alt om mig og stillede mig en masse spørgsmål om min mand. De sagde, at han havde planlagt et oprør mod Saddam Hussein, og jeg skulle fortælle, alt jeg vidste, fortæller Mona. Da de to dage var gået, og Mona ikke havde givet nogen brugbare oplysninger, ændrede stemningen sig. En af mændene sagde til Mona: Du fortæller os ikke, hvad vi vil høre, så nu vil vi få dig til at tale. Betjentene gav Mona bind for øjnene, og da de nåede hen til en trappe, skubbede de hende ned ad den. Jeg slog to tænder ud. Betjenten sagde, at jeg skulle vaske min mund, og at jeg ikke skulle bekymre mig. Det ville ikke slå mig ihjel, kun gøre mig grim. En uge med tæsk Når hun benægtede anklagerne, slog de hende. Efter et par dage med tæsk, ernede de bindet for Monas øjne. For første gang i fangeskab så hun sin mand. Han sad bundet til en stol. Tal, sagde betjenten. Men Mona havde ikke noget at fortælle. Betjentene torturerede hende foran manden. Han forsøgte at stoppe det, men kunne ikke, fordi han var lænket fast. De er frygtelige mennesker og har ingen følelser. Deres hjerter er døde. De bruger det kun til at trække vejret, siger Mona. Mona ved ikke præcist, hvor længe hun var tilbageholdt, men omtrent en uge efter dukkede politichefen op. Det viste sig, at han kendte familien. Mod bestikkelse kunne hun få lov til at komme på fri fod. Da hun ikke havde mange penge, fik han hendes bil. Behandling i Danmark Mona spildte ikke tiden. Af frygt for mere tortur flygtede hun med sine børn til Istanbul. Målet var London, hvor hun har bekendte, men menneskesmugleren førte hende og børnene til Danmark. Efter halvandet år i et jysk flygtningecenter fik hu asyl og en bolig i Sønderjylland med sine drenge. På det tidspunkt begyndte hun at få det rigtig dårligt. Jeg begyndte at besvime, når jeg gik på gaden. Flere gange blev jeg hentet af ambulancen. Jeg blev scannet, men de fandt intet galt. Det var som at tænde på en kontakt. Et eller andet mindede mig om torturen, og så fik jeg hovedpine, røde øjne, blev træt og hyperventilerede. Jeg havde en meget kort lunte over for børnene. Om natten vågnede jeg mange gange og var bange. Jeg svedte så meget, at jeg kunne vride mit sengetøj. Om dagen var jeg så træt, at jeg ikke engang orkede at løfte en kop. Det var som om, at jeg ikke var mig selv længere, forklarer Mona.

11 Jeg slog to tænder ud. Betjenten sagde, at jeg skulle vaske min mund, og at jeg ikke skulle bekymre mig. Det ville ikke slå mig ihjel, kun gøre mig grim. Rehabiliteringscenter Da lægerne fandt ud af, at problemerne var psykosomatiske, fi hun henvisning til en psykolog. De næste fem år brugte hun hos forskellige psykologer og psykiatere, men det gjorde ingen forskel. Kronisk PTSD Hos DIGNITY lærte Mona, at hun aldrig vil kunne viske minderne om torturen væk. Til gengæld fik hun værktøjer til t håndtere traumerne. Jeg har lært at acceptere, at jeg skal leve med min PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion). Sygdommen er en del af mit liv. Selvom det er hårdt og trættende, kan jeg nu tale om hændelserne i Irak uden at græde. Jeg stoler på andre mennesker og kan nu selv tage bussen. Jeg sover også bedre, men vågner stadigvæk af mareridt om natten. Nogle gange falder jeg i søvn igen, andre gange ligger jeg vågen. De gav mig medicin, som fik mig til t sove, men jeg ville ikke sove. Jeg ville tage mig af mine børn. Først i 2007 fik hun en henvisning til et ehabiliteringscenter med speciale i flygtningetraume. Men ventetiden var lang. Der gik halvandet år, før hun kom til. Langsomt begyndte det at gå fremad, indtil hun flyttede til øbenhavn, hvor drengene skulle studere. Så fik hun et tilbagefald og m tte fortsætte i behandling, denne gang hos DIGNITY. Mona blev genforenet med sin mand, som også slap ud af Irak. De lever i dag hver for sig, men har stadigvæk kontakt. De to drenge er nu voksne og er begge i gang med universitetsuddannelser. De har det godt. Mona er et opdigtet navn. Hun har valg at være anonym af hensyn til sin sikkerhed. PTSD FAKTABOKS De fleste af DIGNITYs klienter lider af kroniske smerter og kronisk posttraumatisk belastningsreaktion (PSTD). PTSD er en alvorlig psykisk lidelse, som bliver udløst af en truende eller katastrofeagtig begivenhed. Torturofre ved bogstaveligt talt ikke, om de overlever torturen. Forskning peger på, at denne ekstreme angstsituation sætter kroppens fareberedskab i højeste alarmberedskab og måske overbelaster systemet. PSTD har tre hovedsymptomer: (1) Flashback, som er en genoplevelse af den en truende eller katastrofeagtige oplevelse. (2) Undgåelsesadfærd, hvor ofret undgår ting, som er associeret med den traumatiserende begivenhed fx uniformer, som minder om bødlernes. Når ofret konfronteres med disse minder, genopleves rædslerne. (3) Vedvarende psykisk alarmberedskab, som manifesterer sig i søvnproblemer, mareridt, svært ved at finde ro, spontane og eksplosive følelsesudbrud.

12 DIGNITY vil gerne takke alle de fonde, virksomheder og privatpersoner, der har støttet vores arbejde i 2014 Donationer samt tilsagn om støtte fra private fonde: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Kr til behandling af voldsramte børn og unge Oak Foundation Kr til DIGNITYs generelle arbejde Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser Kr til Kompetenceudvikling Augustinus Fonden Kr til behandling af voldsramte børn og unge VMOK Fonden Kr til behandling af voldsramte børn og unge Aase og Ejnar Danielsens Fond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Knud Højgaards Fond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Hermod Lannungs Fond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Kr til DIGNITYs generelle arbejde og Kr til juridisk bistand Familien Hede Nielsens Fond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Frimodt-Heineke Fonden Kr til DIGNITYs generelle arbejde Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Kr til DIGNITYs generelle arbejde Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Grosserer Andreas Collstrup og søn Rudolf Collstrups Legat Kr til DIGNITYs generelle arbejde Politiken Fonden Kr til kommunikation Fabrikant Mads Clausens Fond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Det Kriminal Præventive Råd Kr til flygtningefamilier i uds tte boligområder Foreningen Østifterne Kr til flygtningefamilier i uds tte boligområder Fonden af 1982 Kr til flygtningefamilier i uds tte boligområder Louis Petersens Legat Kr til behandling af voldsramte børn og unge BHI-Fonden Kr til juridisk bistand Flemming Hansens Familiefond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Metro-Schrøder Fonden Kr til DIGNITYs generelle arbejde Scandinavian Tobacco Group Kr DIGNITYs generelle arbejde Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger Kr til DIGNITYs generelle arbejde Vemmetofte Kloster Kr til undersøgelse af kriminalitet blandt børn og unge Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Magrethe og Johannes F. La Cours Fond Kr til Rehabilitering Susi og Peter Robinsohns Fond Kr til behandling af voldsramte børn og unge

13 Virksomheder og samarbejdspartnere: DIGNITY vil gerne takke vores hovedsponsor Christina Hembo fra Christina Watches samt alle de større og mindre virksomheder, der valgte at støtte op om vores auktion på Lauritz.com i Vi vil også gerne takke KFUM/KFUK og Danish Sensor Engine for deres generøse bidrag. DIGNITY sætter også stor pris på vores samarbejde med Rønne & Lundgren, Deloitte, City Reklame, Gaffa, H vas Worldwide, The Voice samt alle de virksomheder, der hjalp os i forbindelse med DIGNITY DAY på Rådhuspladsen d. 30. oktober Privatpersoner DIGNITY vil gerne takke alle de privatpersoner, der har valgt, at støtte DIGNITY hver måned med et fast beløb samt de personer, der har givet et enkelt bidrag til vores sag enten via vores hjemmeside, SMS eller Mobile Pay. I 2014 valgte ca. 300 personer, at støtte vores sag, og det er vi meget taknemmelige for. I 2014 var der også mange der valgte, at hjælpe os i form af frivilligt arbejde og vi vil især gerne sige tak til Roskilde Gymnasium og Høje-Taastrup Gymnasium samt alle de frivillige fotografer for deres engagerede indsats.

14 Ambassadører DIGNITY vil gerne takke vores ambassadører for at være vores talerør og dermed at få udbredt kendskabet til DIGNITY og vores vigtige sag. Christina Hembo Thure Lindhardt Camilla Ottesen Sarah Grünewald Jesper Lohmann Farshad Kholghi Hans Jørgen Bonnichsen Christian Mørk Jonatan Spang Laus Høybye Katrine Ring Toniah Pedersen Michel Castenholt Karen Simonsen Mattias Hundebøll Ditte Ylva Erikka Bahnsen Ihan Haydar Michael Gaarmann Rushy Rashid

15 Årsregnskab for DIGNITY ( 1. januar 31. december 2014) INDTÆGTER (BELØB I KR.) Danske Regioner, Rehabilitering Udenrigsministeriet, rammebevilling Mer-/Mindreforbrug rammebevilling Øvrige o entlige bidrag Udenrigsministeriet, udviklingsprojekter Private bidrag og legater, øremærkede 870 Tips- og Lotto 237 Ikke-øremærkede bidrag Undervisning 366 Overhead Administrationsbidrag Øvrige 354 INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Forebyggelse i byområder Forebyggelse i fængsler Fundraising og Marketing HR 279 Information og Dokumentation Juridisk afdeling Politik, ledelse og udvikling 867 Rehabilitering i Danmark Rehabilitering Internationalt Sekretariat Økonomi, IT og ejendom UDGIFTER I ALT FORDELT PÅ SAGER RESULTAT FØR FINANSIERING -167 Finansiering 168 ÅRETS RESULTAT 1 ANVENDTE BEVILLINGER (BELØB I KR.) UM Udviklingsprojekter DAI Ramme (Det Arabiske Initativ fase 2) ROI IFH - Institute for family health 328 National forebyggelse mekanisme 294 KARAMA Fase 2 i Jordan 17 DAI Ramme (Det Arabiske Initativ fase 1) -26 Rehabilitering af politiske fanger i Burma - pilot projekt 196 FDFA Swiss antitortur programmet Egypten 268 FDFA Swiss antitortur programmet Tunis 145 DFID Byvold 125 DUTCH antitortur programmet Egypten 35 DR P3: Støtte til krigsofre i Syrien 120 Kompetence Sekretariatet - E ektivisering af tværgående samarbejde 39 I ALT Projekter i syd indenfor Udenrigsministeriets Rammebevilling AHRC, Hong Kong Balay Fillippinerne CAPS, Sierra Leone 921 CIPREVI, Guatemala CPTRT, Honduras CSVR, Sydafrika FN CAT arbejde 278 Forebyggelse af byvold i østafrikakanske lande LAPS, Liberia Monitorering af menneskerettighedskrænkelser i Kenya, Bangladesh, Nepal ODHAG, Guatemala Prison Watch, Sierra Leone PVCHR, Indien 767 Syrien 1 Urban Community projekter i Fillippinerne, Sydafrika, Liberia 1 I ALT % 2% 8% 22% 15% 6% 19% Afrika Asien 13% Mellemøsten og Nordafrika Latinamerika 19% 25% Tværregionale og andre formål 4% 4% 2% 1% 0% Udgifter % Projekter i syd og andre formål

16 GØR EN FORSKEL SAMMEN MED OS Støt DIGNITYs arbejde mod tortur og vær med til at give torturofre et værdigt liv. Giv et bidrag R SMS DIG til 1245 og støt med 30 kr. pr. måned R Bliv fast støttemedlem med et valgfrit beløb på R Giv et bidrag via MobilePay til tlf Du kan trække din donation fra i skat Alle bidrag til DIGNITY op til kr. er fradragsberettigede også de første 500 kr. Følg os R facebook.com/dignityinstitute R Modtag vores nyhedsbrev. Tilmeld dig på vores hjemmeside DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur. Fotos: DIGNITY, Christian Richarz, Julie Grath, Samy Khabthani and Marie Møller-Hansen. Layout: Eckardt ApS

RCT11 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Årsberetning 2011

RCT11 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Årsberetning 2011 RCT11 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Årsberetning 2011 Tortur skal altid bekæmpes Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) INDHOLD Tortur skal altid bekæmpes 3 Året

Læs mere

RCT08 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre

RCT08 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre RCT08 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Årsberetning 2008 Tema Rehabilitering for fremtiden TEMA REHABILITERING FOR FREMTIDEN INDHOLD Forord 1 TEMA: Rehabilitering for fremtiden Ventelisten

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2014 nr. 2 21. årgang Snak om det Børn af traumatiserede flygtninge har brug for at tale med andre voksne om de voldsomme oplevelser, der præger hverdagen i familien. Når traumet sætter sig fast

Læs mere

DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur. Årsberetning. Tortur kan aldrig tillades

DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur. Årsberetning. Tortur kan aldrig tillades DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur Årsberetning Tortur kan aldrig tillades Årsberetning INDHOLD Tortur er en del af problemet ikke løsningen... 3 Landekontor skal skabe Tunesiens første rehabiliteringsprogram...

Læs mere

Din hjælp gør vores arbejde muligt 2014 ÅRSBERETNING

Din hjælp gør vores arbejde muligt 2014 ÅRSBERETNING Din hjælp gør vores arbejde muligt 2014 ÅRSBERETNING 1 DANNER ÅRSBERETNING 2014 Tak til alle jer, der gør vores arbejde muligt Indhold Forord 3 Vision, missioner og værdier 4 Hvem er Danner? 6 Fødselsdag

Læs mere

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

Bløderliv i Indien. BløderNyt. Tema. et projekt afsluttes. 14: Bløderes partnere kan ikke blive bloddonorer. 15: Faktor i håndbagagen

Bløderliv i Indien. BløderNyt. Tema. et projekt afsluttes. 14: Bløderes partnere kan ikke blive bloddonorer. 15: Faktor i håndbagagen M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 4. december 2006 14: Bløderes partnere kan ikke blive bloddonorer 15: Faktor i håndbagagen 18: Kvindetur til Kolding BløderNyt

Læs mere

en tikkende bombe Udgivet af Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Forfatter journalist Eva Tingkær

en tikkende bombe Udgivet af Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Forfatter journalist Eva Tingkær en tikkende bombe Udgivet af Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Forfatter journalist Eva Tingkær Materialet må frit kopieres Værs go og kan downloades på www.tortur.dk Udgiver Rehabiliterings-

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE 1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE J Y L L A N D Indledning I løbet af 1985 kom der 250 iranske flygtninge til Sønderjylland, og der var på det tidspunkt en forventning i Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013. >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013. >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013 >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at demonstrere mod et skindemokrati, hvor kong Abdallah altid

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

årsberetning 2010 for UNICEF Danmark

årsberetning 2010 for UNICEF Danmark årsberetning 2010 for UNICEF Danmark STØT UNICEFS ARBEJDE: ring 90 56 56 16 og støt med 150 kr. sms unicef til 1231 og støt med 150 kr. giro (bidrag): 9541-3420000 www.unicef.dk www.verdensgaver.dk unicef

Læs mere

nyt Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden Fokus på Mellemøsten

nyt Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden Fokus på Mellemøsten nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN DECEMBER 2013 lokk.dk Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden side 6 Alle skal med Regeringen udsendte i september målsætninger for de mest

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2009 - Januar 2010 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2010 Nr. 12/1-2009/2010

Læs mere

LMSNYT ORTOREKSI. LMS åbner ny personlig. Claire Ross-Brown. sund livsstil kan blive en besættelse

LMSNYT ORTOREKSI. LMS åbner ny personlig. Claire Ross-Brown. sund livsstil kan blive en besættelse LMSNYT OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD Claire Ross-Brown skuespillerinden skar sig selv ORTOREKSI sund livsstil kan blive en besættelse LMS åbner ny personlig rådgivning i København Kampen

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn

Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn Landsorganisation af Kvindekrisecentre 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn Tillykke med de 25 år Kvinder, der lever med vold i hjemmet, kan let komme til at stå meget alene. Ofte er kvinderne

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Årsberetning. Alle børn har ret til en barndom. sammen bygger vi

Årsberetning. Alle børn har ret til en barndom. sammen bygger vi Årsberetning 2012 Alle børn har ret til en barndom sammen bygger vi TRYGGE familier 2 SOS BØRNEBYERNE ÅRSBERETNING 2012 oversigt 3 4 6 18 25 30 Direktørens introduktion Alle børn har rettigheder også i

Læs mere

Årsberetning. Alle børn har ret til en barndom. sammen bygger vi

Årsberetning. Alle børn har ret til en barndom. sammen bygger vi Årsberetning 2012 Alle børn har ret til en barndom sammen bygger vi TRYGGE familier 2 SOS BØRNEBYERNE ÅRSBERETNING 2012 4 Direktørens introduktion 6 Alle børn har rettigheder også i en krisetid AKTIVITETER

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2010 Hvad kan KRIS hjælpe med? KRIS kan hjælpe med information om seksuelt misbrug, rådgivning, terapi,

Læs mere

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater ET forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Redigeret af Trine Jørgensen Oplag: 2000

Læs mere

MEDITERER MED SYGE BORGERE

MEDITERER MED SYGE BORGERE 07 22. april 2010 MEDITERER MED SYGE BORGERE PAS PÅ ETIKKEN ENNEAGRAMMET VINDER FREM 18 HVAD ER DINE KRAV? DS VARMER OP TIL OK11 12 HVER ANDEN SOCIALRÅDGIVER BARNETS TARV ER KLEMT AF ØKONOMI 8 AF LARS

Læs mere

Bryd tavsheden om kvinders undertrykkelse. Det nordlige Uganda gemmer på traumer, som de fleste andre har glemt

Bryd tavsheden om kvinders undertrykkelse. Det nordlige Uganda gemmer på traumer, som de fleste andre har glemt #3 2012 www.ms.dk s.1 Soldat og sexslave som teenager: Det nordlige Uganda gemmer på traumer, som de fleste andre har glemt 15 år i et voldeligt ægteskab: Vi har aldrig oplevet lykke i vores hjem Usynlige

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

Social kontrol SOCIALPÆDAGOGEN

Social kontrol SOCIALPÆDAGOGEN 4. FEBRUAR 68. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 03 09 11 Social kontrol Mange etniske minoritetspiger bliver fortsat overvåget, kontrolleret og straffet af deres familier. Men flere og flere gør oprør mod familiens

Læs mere

Working paper. Opfølgningsundersøgelse

Working paper. Opfølgningsundersøgelse DigniTY Publication Series No. 3 Working paper Opfølgningsundersøgelse mod en fælles indsats netværksarbejde til forebyggelse af ungdomskriminalitet i traumatiserede flygtningefamilier Tine Smidt Lützen

Læs mere