DIGNITY ÅRSBERETNING 2014 TORTUR KAN ALDRIG ACCEPTERES!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGNITY ÅRSBERETNING 2014 TORTUR KAN ALDRIG ACCEPTERES!"

Transkript

1 DIGNITY ÅRSBERETNING 2014 TORTUR KAN ALDRIG ACCEPTERES!

2 BETYDELIGE RESULTATER I 2014 Behandling og effekt I 2014 hjalp vi omkring 2000 torturofre i otte lande, hvor vi arbejder med rehabilitering af torturofre. Det drejer sig om: Danmark, Indien, Filippinerne, Burma, Cambodia, Jordan, Tunesien og Sydafrika. Tilbuddene bestod blandt andet af tværfaglig rehabilitering, uddannelse i mestring af smerter via et smerteskoleforløb, generel psykosocial rådgivning og korte terapiforløb, hvor patienten via et Narrative Exposure Therapy forløb bliver i stand til at leve med følgerne efter de traumatiske oplevelser. Vi udviklede og testede et basalt kursus til nye behandlere i interdisciplinær indsats og forbedrede samtidig vores behandlingsmodel med fokus på håndtering af kroniske smerter. Inden for rehabiliteringsområdet satte vi tre e ektstudier i gang: DIGNITY er en international menneskerettighedsorganisation, hvis hovedformål er at bekæmpe tortur og organiseret vold i Danmark og i udlandet. DIGNITYs unikke styrke ligger i, at vi kombinerer forebyggelse og bekæmpelse af tortur med forskning og behandling af torturofre. I 2014 indledte vi en organisatorisk omstrukturering for at styrke integrationen af forskningen og de øvrige indsatsområder. Organisationen er i dag struktureret, så den tager højde for de temaer, vi arbejder med i DIGNITY. Nu arbejder forskere side om side med udviklingsspecialister og fagspecialister inden for følgende tematiske områder: 1. Broen til det sociale liv, som har fokus på rehabilitering i Danmark og udlandet 2. Forebyggelse af tortur under frihedsberøvelse 3. Tortur og organiseret vold i fattige byområder 1. E ektstudie af smerteskole i Cambodia - det første af sin slags. DIGNITY har modtaget pæn interesse for mere viden om metoden fra kolleger inklusive danske behandlingsinstitutioner. 2. Monitorering af kortidsterapien Narrative Exposure Therapy konkluderede, at e ekten af behandlingen er signifi ant, og der er potentiale for e ektiv behandling af torturofre. 3. Monitorering af eksponeringsbehandlingen Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) i Libyen er blevet indledt og vil blive færdiggjort, når situationen i landet bliver mere stabil. I november 2014 o entliggjorde den anerkendte avis The Guardian den største landsdækkende befolkningsundersøgelse, der er udført i DIGNITYs historie. Undersøgelsen gav oplysninger om udbredelsen af tortur i Libyen og dens konsekvenser for den libyske befolkning. Rapporten viste, at 11 procent af libyerne har været arresteret, og halvdelen af disse er blevet tortureret. De omfattende overgreb på den libyske befolkning har efterladt

3 2000 behandlede tortur- og krigsofre for traumer i 2014 Antal omtaler steg med 80% Kendskab til DIGNITY steg fra 3% til 10% 72% af danskerne er imod tortur, viste en opinionsmåling, DIGNITY fik oretaget ofrene med omfattende psykiske skader. Cirka 30 procent af de adspurgte melder om angst. 30 procent forklarer, at de er depressive, og 6 procent melder om symptomer på posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Vi o entliggjorde ligeledes rapporten Conditions for Women in Detention om kvinders forhold i fængsler i fem lande Filippinerne, Zambia, Albanien, Guatemala og Jordan. Rapporten viste, at frihedsberøvede kvinder lider i fængslerne. De får ikke ordentlig medicinsk behandling, er underernærede, bliver udsat for seksuelle overgreb og er desuden stort set glemt af FN-systemet. Træning og udvikling I løbet af året trænede DIGNITY den Uafhængige Afghanske Menneskerettighedskommission i fængselstilsyn og fængselslæger fra Kosovo og sundhedsprofessionelle fra Mellemøsten og Nordafrika i korttidsterapier. DIGNITY har udviklet et omfattende træningscurriculum med dertil hørende øvelser. Materialet er blandt andet udarbejdet på baggrund af den erfaring og viden, som DIGNITYs personale konstant tilegner sig gennem deltagelse i fængselstilsyn i Danmark, i Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og i FN s torturkomité. I Tunesien har DIGNITY sammen med danske anklagere og en arbejdsgruppe under det tunesiske justitsministerium udarbejdet en vejledning til dommere og anklagere, om hvordan de bedst efterforsker sager om tortur og retsforfølger torturbødler. Vejledningen er blevet samlet op af FN s Højkommissariat for Menneskerettigheder og vil blive brugt i deres efteruddannelse af tunesiske dommere og anklagere. Samtidig er DIGNITYs juridiske arbejdsgruppe blevet inviteret til at give input til et parlamentsudvalgs arbejde med revision af den tunesiske stra elov og retsplejelov. Det første skridt til et nationalt, tunesisk torturregister er ligeledes blevet taget i samarbejde med DIGNITY. Fattige og tortur Det kan være svært at finde overbevisende og troværdige beviser på tortur og anden mishandling. Fattige er mest sårbare

4 over for overgreb, og svage retsinstanser kan gøre det svært at håndhæve det absolutte forbud mod tortur og placere ansvaret for menneskerettighedskrænkelser. Inden for temaet tortur og organiseret vold i fattigebyområder er vi derfor gået sammen med Edinburgh University om at udvikle et værktøj, som civilsamfundsorganisationer kan bruge til at dokumentere tortur og organiseret vold. Rapporterne vil blandt andet kunne bruges i forbindelse med FN s Menneskerettighedsråds undersøgelse af medlemsstaterne. DIGNITY undersøger også sammenhængen mellem tortur og korruption i fi e storbyer, hvor der findes sto e fattige befolkningsgrupper. Korruptionen opstår ofte i mødet mellem fattige og ordensmagten. Politifolk presser penge ud af fattige, som til gengæld slipper for tortur, retssag og fængsling. I fle e lande er denne fremgangsmåde systematiseret og gennemsyrer hele politisystemet. Som en flot anerkendelse af vores arbejde er vi meget stolte af og beærede over, at den Franske Ambassade i København valgte at tildele sin første menneskerettighedspris nogensinde til DIGNITY. Prisen blev overrakt 23. september af menneskerettighedsikonet og tidligere justitsminister Robert Badinter, som afska ede dødsstra en i Frankrig. Han kom specielt til København for at overrække prisen sammen med Frankrigs ambassadør François Zimeray. Vi glæder os til 2015, hvor vi håber at kunne hjælpe endnu fle e ofre for tortur, og hvor vi samtidigt ønsker at udbrede kendskabet til vores arbejde og vores organisation endnu mere. Det vigtige arbejde kan vi ikke udføre uden opbakning fra den danske befolkning. Vi vil derfor opfordre alle, der læser denne årsberetning til at støtte kampen mod tortur ved at gå ind på og give et bidrag. Karin Verland, direktør Stærkere ud af 2014 På mange områder er DIGNITY kommet styrket ud af Det lykkedes for os at øge presseomtalen af DIGNITY i de danske medier med næsten 80 procent i forhold til Vi vil i 2015 blive ved med at styrke vores position som den organisation, pressen og o entligheden går til, hvis man ønsker dokumenterede oplysninger om tortur og organiseret vold. Vi har nu 34% fle e besøgende på den danske hjemmeside og 50% fle e på den engelske hjemmeside. Og vi øgede kendskabet til organisationen i den danske befolkning betragteligt fra 3 procent til 10 procent. DIGNITY introducerede et støttemedlemsprogram for private og virksomheder, og et helt nyt ambassadørkorps er begyndt at arbejde for DIGNITY. 30. oktober fejrede vi 32 års arbejde med DIGNITY DAY på Rådhuspladsen i København. Her blev DIGNITY prisen uddelt for tredje år i træk, dennegang til Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. operativ chef for PET. Han fik prisen for sine konstante, afbalancerede analyser og kommentarer til fordel for en bedre retssikkerhed, besindighed og gensidighed uden brug af vold.

5

6 HER ARBEJDER VI DANMARK Hovedkontor TUNESIEN Landekontor MAROKKO GUATEMALA LIBYEN HONDURAS SIERRA LEONE LIBERIA DIGNITY arbejder indenfor følgende tre temaer: Rehabilitering DIGNITY hjælper torturofre og deres familier med at få et bedre liv. Forebyggelse af tortur under frihedsberøvelse DIGNITY arbejder for at sikre værdige liv for mennesker, som sidder i fængsel eller andre lukkede institutioner. Forebyggelse af tortur og organiseret vold i fattige byområder DIGNITY arbejder for at sikreet mere trygt og værdigt liv for mennesker, som lever i usikre slumområder.

7 RUSLAND AFGHANISTAN København INDIEN RUMÆNIEN NEPAL KOSOVO ALBANIEN BANGLADESH Tunis LIBANON Amman BURMA JORDAN Landekontor CAMBODIA PALÆSTINA ÆGYPTEN FILIPPINERNE UGANDA SRI LANKA KENYA TANZANIA SYDAFRIKA

8 Rehabilitering af torturofre DIGNITY har i mere end 30 år tilbudt behandling til tortur- og krigsofre. Vi var nogle af de første til at tilbyde behandling til torturofre og var først i verden til at bevise, at tortur giver både fysiske og psykiske skader, men at torturofre kan hjælpes. DIGNITY var også først i verden med enestående behandlingstilbud til ofrene. Torturoverleveres problemer er komplekse og rummer ofte både fysiske, psykiske og sociale aspekter. Derfor er der brug for et tværfagligt behandlingstilbud. Sundhedsstyrelsen har tildelt DIGNITY status af nationalt center med speciale i rehabilitering af særligt traumatiserede flygtninge. På vores klinik i København behandler vi såvel voksne som børn, og vi tilbyder både individuel behandling, gruppebehandling og familiebehandling. Vi behandler mellem 100 og 120 torturoverlevere om året, heraf er cirka 80 % mænd. Omkring børn deltager i familieterapi hvert år. I samarbejde med vores lokale udenlandske partnere har DIGNITY bl.a. i 2014 taget initiativ til åbningen af et behandlingscenter i Tunesien. DIGNITY arbejder løbende på at udvikle e ektive og omkostningse ektive behandlingsformer i samarbejde med udenlandske partnerorganisationer. DIGNITYs familieprojekt, som opnåede at blive delvist finansieret i 2014, vil have særligt fokus på børn og unge, der lever i voldsramte, traumatiserede flygtningefamilie. Målet for behandlingen er at stoppe volden i familierne, forbedre familierelationerne og bringe børnene ind i en positiv udvikling. DIGNITY fik også i 2014 finansie et et fi eårigt projekt, som har til formål at forbedre den samlede livssituation for traumatiserede flygtningefamilier i udsatte boligområder. For at opnå dette vil projektet arbejde i tre spor; træningsforløb med familierne; kompetenceudvikling af o entlig ansatte; samt deltagelse og netværksdannelse i lokalsamfundet. Forebyggelse af tortur under frihedsberøvelse Mere end 15 millioner mennesker bliver hvert år sat i varetægtsfængsel. Lige nu er 3,3 millioner mennesker varetægtsfængslet for en forbrydelse, de måske slet ikke har begået. Nogle kommer for en dommer inden for få dage. For andre går der uger, måneder sågar år, hvis de overhovedet bliver dømt. Mange lande overholder ikke menneskerettighederne, og arrestanter ser ikke en advokat eller læge, må ikke ringe til familie og bliver nogle steder tortureret af politiet, som håber på en tilståelse eller informationer. Uden de rigtige kontakter eller penge kan vejen ud af fængslet være lang - også for uskyldige. I mange fængsler er der voldsom overbelægning, så celler med plads til én person rummer ti eller fle e personer. Derudover er de fysiske forhold ofte meget dårlige. Der er intet at lave, maden er dårlig og stra en for overtrædelse af fængselsregler er hård. Isolationsceller er i nogle tilfælde ned til 1x1 meter. DIGNITY arbejder i fle e lande for at begrænse varetægtsfængsling og for oprette uafhængige fængselstilsyn, som er med til at forbedre forholdene for de indsatte og at forhindre overgreb. DIGNITY formidler viden og træner relevante fagpersoner i, hvordan de kan føre tilsyn med lukkede institutioner. I Danmark er DIGNITY med til at sikre ordentlige forhold i danske fængsler gennem det nationale tilsyn, som besøger alle lukkede institutioner.

9 Forebyggelse af tortur og organiseret vold i fattige byområder En stor del af verdens befolkning lever hver dag med truslen om vold og tortur tæt inde på livet. Flere steder har staten helt opgivet og overladt kontrollen til bander eller andre ikke-statslige autoriteter. Ifølge Verdensbanken lever 1,5 milliarder mennesker eller 21 % af verdens befolkning i denne form for daglig usikkerhed. Slumområder i Afrika og Latinamerika bliver af mange betragtet som de farligste områder i verden. DIGNITY samarbejder med lokale organisationer om at mindske tortur og organiseret vold for at sikre udsatte mennesker i store byområder et mere trygt liv. I Filippinernes hovedstad Manila giver vi børn, som har været udsat for politivold, undervisning i deres rettigheder. I Honduras hovedstad Tegucigalpa hjælper vi unge i gang med små bæredygtige forretninger og opretter fodboldklubber, der kan give et alternativ til vold og bandekriminalitet. Sammen med Edinburgh University indledte vi i 2014 et forskningsprojekt, som har til formål at udvikle et værktøj, som civilsamfundsorganisationer kan bruge til at dokumentere tortur og organiseret vold. Rapporterne vil blandt andet kunne bruges i forbindelse med FN s menneskerettighedsråds undersøgelse af medlemsstaterne. DIGNITY vil også undersøge sammenhængen mellem tortur og korruption i fi e storbyer med stor fattigdom. Korruptionen opstår i mødet mellem fattige og ordensmagten, hvor politifolk presser penge ud af fattige, som til gengæld slipper for tortur, retssag og fængsling. I fle e lande er denne fremgangsmåde systematiseret og gennemsyrer hele politisystemet.

10 SELVOM JEG BLIVER BEHANDLET I 100 ÅR, GLEMMER JEG ALDRIG TORTUREN Mona har efter behandling hos DIGNITY lært at leve med traumerne, men hun glemmer aldrig den dag, da hun blev tortureret foran sin mand af irakisk politi. Det var en helt almindelig dag i Irak i slutningen af 90 erne. Mona var hjemme og passe børnene, da politiet dukkede op. De bad hende følge med og efterlade drengene på 1 og 4 år alene i haven. Hvorfor hun skulle med, sagde de ikke noget om. Mona måtte heller ikke ringe til sin mor, men fik heldigvis lov til at banke på hos naboen, som kunne give beskeden videre. Der var mørkt og beskidt i afhøringslokalerne. De første to dage fik jeg te og blev behandlet pænt. De vidste alt om mig og stillede mig en masse spørgsmål om min mand. De sagde, at han havde planlagt et oprør mod Saddam Hussein, og jeg skulle fortælle, alt jeg vidste, fortæller Mona. Da de to dage var gået, og Mona ikke havde givet nogen brugbare oplysninger, ændrede stemningen sig. En af mændene sagde til Mona: Du fortæller os ikke, hvad vi vil høre, så nu vil vi få dig til at tale. Betjentene gav Mona bind for øjnene, og da de nåede hen til en trappe, skubbede de hende ned ad den. Jeg slog to tænder ud. Betjenten sagde, at jeg skulle vaske min mund, og at jeg ikke skulle bekymre mig. Det ville ikke slå mig ihjel, kun gøre mig grim. En uge med tæsk Når hun benægtede anklagerne, slog de hende. Efter et par dage med tæsk, ernede de bindet for Monas øjne. For første gang i fangeskab så hun sin mand. Han sad bundet til en stol. Tal, sagde betjenten. Men Mona havde ikke noget at fortælle. Betjentene torturerede hende foran manden. Han forsøgte at stoppe det, men kunne ikke, fordi han var lænket fast. De er frygtelige mennesker og har ingen følelser. Deres hjerter er døde. De bruger det kun til at trække vejret, siger Mona. Mona ved ikke præcist, hvor længe hun var tilbageholdt, men omtrent en uge efter dukkede politichefen op. Det viste sig, at han kendte familien. Mod bestikkelse kunne hun få lov til at komme på fri fod. Da hun ikke havde mange penge, fik han hendes bil. Behandling i Danmark Mona spildte ikke tiden. Af frygt for mere tortur flygtede hun med sine børn til Istanbul. Målet var London, hvor hun har bekendte, men menneskesmugleren førte hende og børnene til Danmark. Efter halvandet år i et jysk flygtningecenter fik hu asyl og en bolig i Sønderjylland med sine drenge. På det tidspunkt begyndte hun at få det rigtig dårligt. Jeg begyndte at besvime, når jeg gik på gaden. Flere gange blev jeg hentet af ambulancen. Jeg blev scannet, men de fandt intet galt. Det var som at tænde på en kontakt. Et eller andet mindede mig om torturen, og så fik jeg hovedpine, røde øjne, blev træt og hyperventilerede. Jeg havde en meget kort lunte over for børnene. Om natten vågnede jeg mange gange og var bange. Jeg svedte så meget, at jeg kunne vride mit sengetøj. Om dagen var jeg så træt, at jeg ikke engang orkede at løfte en kop. Det var som om, at jeg ikke var mig selv længere, forklarer Mona.

11 Jeg slog to tænder ud. Betjenten sagde, at jeg skulle vaske min mund, og at jeg ikke skulle bekymre mig. Det ville ikke slå mig ihjel, kun gøre mig grim. Rehabiliteringscenter Da lægerne fandt ud af, at problemerne var psykosomatiske, fi hun henvisning til en psykolog. De næste fem år brugte hun hos forskellige psykologer og psykiatere, men det gjorde ingen forskel. Kronisk PTSD Hos DIGNITY lærte Mona, at hun aldrig vil kunne viske minderne om torturen væk. Til gengæld fik hun værktøjer til t håndtere traumerne. Jeg har lært at acceptere, at jeg skal leve med min PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion). Sygdommen er en del af mit liv. Selvom det er hårdt og trættende, kan jeg nu tale om hændelserne i Irak uden at græde. Jeg stoler på andre mennesker og kan nu selv tage bussen. Jeg sover også bedre, men vågner stadigvæk af mareridt om natten. Nogle gange falder jeg i søvn igen, andre gange ligger jeg vågen. De gav mig medicin, som fik mig til t sove, men jeg ville ikke sove. Jeg ville tage mig af mine børn. Først i 2007 fik hun en henvisning til et ehabiliteringscenter med speciale i flygtningetraume. Men ventetiden var lang. Der gik halvandet år, før hun kom til. Langsomt begyndte det at gå fremad, indtil hun flyttede til øbenhavn, hvor drengene skulle studere. Så fik hun et tilbagefald og m tte fortsætte i behandling, denne gang hos DIGNITY. Mona blev genforenet med sin mand, som også slap ud af Irak. De lever i dag hver for sig, men har stadigvæk kontakt. De to drenge er nu voksne og er begge i gang med universitetsuddannelser. De har det godt. Mona er et opdigtet navn. Hun har valg at være anonym af hensyn til sin sikkerhed. PTSD FAKTABOKS De fleste af DIGNITYs klienter lider af kroniske smerter og kronisk posttraumatisk belastningsreaktion (PSTD). PTSD er en alvorlig psykisk lidelse, som bliver udløst af en truende eller katastrofeagtig begivenhed. Torturofre ved bogstaveligt talt ikke, om de overlever torturen. Forskning peger på, at denne ekstreme angstsituation sætter kroppens fareberedskab i højeste alarmberedskab og måske overbelaster systemet. PSTD har tre hovedsymptomer: (1) Flashback, som er en genoplevelse af den en truende eller katastrofeagtige oplevelse. (2) Undgåelsesadfærd, hvor ofret undgår ting, som er associeret med den traumatiserende begivenhed fx uniformer, som minder om bødlernes. Når ofret konfronteres med disse minder, genopleves rædslerne. (3) Vedvarende psykisk alarmberedskab, som manifesterer sig i søvnproblemer, mareridt, svært ved at finde ro, spontane og eksplosive følelsesudbrud.

12 DIGNITY vil gerne takke alle de fonde, virksomheder og privatpersoner, der har støttet vores arbejde i 2014 Donationer samt tilsagn om støtte fra private fonde: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Kr til behandling af voldsramte børn og unge Oak Foundation Kr til DIGNITYs generelle arbejde Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser Kr til Kompetenceudvikling Augustinus Fonden Kr til behandling af voldsramte børn og unge VMOK Fonden Kr til behandling af voldsramte børn og unge Aase og Ejnar Danielsens Fond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Knud Højgaards Fond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Hermod Lannungs Fond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Kr til DIGNITYs generelle arbejde og Kr til juridisk bistand Familien Hede Nielsens Fond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Frimodt-Heineke Fonden Kr til DIGNITYs generelle arbejde Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Kr til DIGNITYs generelle arbejde Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Grosserer Andreas Collstrup og søn Rudolf Collstrups Legat Kr til DIGNITYs generelle arbejde Politiken Fonden Kr til kommunikation Fabrikant Mads Clausens Fond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Det Kriminal Præventive Råd Kr til flygtningefamilier i uds tte boligområder Foreningen Østifterne Kr til flygtningefamilier i uds tte boligområder Fonden af 1982 Kr til flygtningefamilier i uds tte boligområder Louis Petersens Legat Kr til behandling af voldsramte børn og unge BHI-Fonden Kr til juridisk bistand Flemming Hansens Familiefond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Metro-Schrøder Fonden Kr til DIGNITYs generelle arbejde Scandinavian Tobacco Group Kr DIGNITYs generelle arbejde Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger Kr til DIGNITYs generelle arbejde Vemmetofte Kloster Kr til undersøgelse af kriminalitet blandt børn og unge Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond Kr til DIGNITYs generelle arbejde Magrethe og Johannes F. La Cours Fond Kr til Rehabilitering Susi og Peter Robinsohns Fond Kr til behandling af voldsramte børn og unge

13 Virksomheder og samarbejdspartnere: DIGNITY vil gerne takke vores hovedsponsor Christina Hembo fra Christina Watches samt alle de større og mindre virksomheder, der valgte at støtte op om vores auktion på Lauritz.com i Vi vil også gerne takke KFUM/KFUK og Danish Sensor Engine for deres generøse bidrag. DIGNITY sætter også stor pris på vores samarbejde med Rønne & Lundgren, Deloitte, City Reklame, Gaffa, H vas Worldwide, The Voice samt alle de virksomheder, der hjalp os i forbindelse med DIGNITY DAY på Rådhuspladsen d. 30. oktober Privatpersoner DIGNITY vil gerne takke alle de privatpersoner, der har valgt, at støtte DIGNITY hver måned med et fast beløb samt de personer, der har givet et enkelt bidrag til vores sag enten via vores hjemmeside, SMS eller Mobile Pay. I 2014 valgte ca. 300 personer, at støtte vores sag, og det er vi meget taknemmelige for. I 2014 var der også mange der valgte, at hjælpe os i form af frivilligt arbejde og vi vil især gerne sige tak til Roskilde Gymnasium og Høje-Taastrup Gymnasium samt alle de frivillige fotografer for deres engagerede indsats.

14 Ambassadører DIGNITY vil gerne takke vores ambassadører for at være vores talerør og dermed at få udbredt kendskabet til DIGNITY og vores vigtige sag. Christina Hembo Thure Lindhardt Camilla Ottesen Sarah Grünewald Jesper Lohmann Farshad Kholghi Hans Jørgen Bonnichsen Christian Mørk Jonatan Spang Laus Høybye Katrine Ring Toniah Pedersen Michel Castenholt Karen Simonsen Mattias Hundebøll Ditte Ylva Erikka Bahnsen Ihan Haydar Michael Gaarmann Rushy Rashid

15 Årsregnskab for DIGNITY ( 1. januar 31. december 2014) INDTÆGTER (BELØB I KR.) Danske Regioner, Rehabilitering Udenrigsministeriet, rammebevilling Mer-/Mindreforbrug rammebevilling Øvrige o entlige bidrag Udenrigsministeriet, udviklingsprojekter Private bidrag og legater, øremærkede 870 Tips- og Lotto 237 Ikke-øremærkede bidrag Undervisning 366 Overhead Administrationsbidrag Øvrige 354 INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Forebyggelse i byområder Forebyggelse i fængsler Fundraising og Marketing HR 279 Information og Dokumentation Juridisk afdeling Politik, ledelse og udvikling 867 Rehabilitering i Danmark Rehabilitering Internationalt Sekretariat Økonomi, IT og ejendom UDGIFTER I ALT FORDELT PÅ SAGER RESULTAT FØR FINANSIERING -167 Finansiering 168 ÅRETS RESULTAT 1 ANVENDTE BEVILLINGER (BELØB I KR.) UM Udviklingsprojekter DAI Ramme (Det Arabiske Initativ fase 2) ROI IFH - Institute for family health 328 National forebyggelse mekanisme 294 KARAMA Fase 2 i Jordan 17 DAI Ramme (Det Arabiske Initativ fase 1) -26 Rehabilitering af politiske fanger i Burma - pilot projekt 196 FDFA Swiss antitortur programmet Egypten 268 FDFA Swiss antitortur programmet Tunis 145 DFID Byvold 125 DUTCH antitortur programmet Egypten 35 DR P3: Støtte til krigsofre i Syrien 120 Kompetence Sekretariatet - E ektivisering af tværgående samarbejde 39 I ALT Projekter i syd indenfor Udenrigsministeriets Rammebevilling AHRC, Hong Kong Balay Fillippinerne CAPS, Sierra Leone 921 CIPREVI, Guatemala CPTRT, Honduras CSVR, Sydafrika FN CAT arbejde 278 Forebyggelse af byvold i østafrikakanske lande LAPS, Liberia Monitorering af menneskerettighedskrænkelser i Kenya, Bangladesh, Nepal ODHAG, Guatemala Prison Watch, Sierra Leone PVCHR, Indien 767 Syrien 1 Urban Community projekter i Fillippinerne, Sydafrika, Liberia 1 I ALT % 2% 8% 22% 15% 6% 19% Afrika Asien 13% Mellemøsten og Nordafrika Latinamerika 19% 25% Tværregionale og andre formål 4% 4% 2% 1% 0% Udgifter % Projekter i syd og andre formål

16 GØR EN FORSKEL SAMMEN MED OS Støt DIGNITYs arbejde mod tortur og vær med til at give torturofre et værdigt liv. Giv et bidrag R SMS DIG til 1245 og støt med 30 kr. pr. måned R Bliv fast støttemedlem med et valgfrit beløb på R Giv et bidrag via MobilePay til tlf Du kan trække din donation fra i skat Alle bidrag til DIGNITY op til kr. er fradragsberettigede også de første 500 kr. Følg os R facebook.com/dignityinstitute R Modtag vores nyhedsbrev. Tilmeld dig på vores hjemmeside DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur. Fotos: DIGNITY, Christian Richarz, Julie Grath, Samy Khabthani and Marie Møller-Hansen. Layout: Eckardt ApS

VI ARBEJDER FOR EN VERDEN UDEN TORTUR TORTUR KAN ALDRIG ACCEPTERES!

VI ARBEJDER FOR EN VERDEN UDEN TORTUR TORTUR KAN ALDRIG ACCEPTERES! VI ARBEJDER FOR EN VERDEN UDEN TORTUR TORTUR KAN ALDRIG ACCEPTERES! HVAD ER DIGNITY? DIGNITY er et dansk menneskerettighedsinstitut, der både har behandling, forskning og internationalt udviklingsarbejde

Læs mere

DIGNITYs årsberetning 2013

DIGNITYs årsberetning 2013 DIGNITYs årsberetning 2013 Læs beretningen for DIGNITYs arbejde i 2013 og få indblik i, hvad vi bruger pengene på. For DIGNITY var 2013 et år præget af nye initiativer og en helt ny strategi for organisationen.

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) -

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - Når PTSD rammer hele familien - Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - 1 ved Dorte Uhd, fysioterapeut og Knud Eschen, socialrådgiver og familieterapeut Om ATT Psykiatrien,

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

UC Diakonissestiftelsen, 15. september 2016 Udsatte flygtninge Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 0

UC Diakonissestiftelsen, 15. september 2016 Udsatte flygtninge Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 0 UC Diakonissestiftelsen, 15. september 2016 Udsatte flygtninge 15.09.2016 Side 0 DFH Integration 15.09.2016 Side 2 Side 2 Den næste time > Krig, vold, flugt > Traumer og PTSD > At møde traumatiserede KRIG,

Læs mere

Said Olfat. operatør på Pressalit

Said Olfat. operatør på Pressalit Said Olfat operatør på Pressalit 71 Said Olfat Said Olfat er 41 år og fra den afghanske by Herat. Drev en vekselervirksomhed, men flygtede fra Talebanstyret i 1998. Gift med Nilofar og far til tre drenge

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

De traumatiserede flygtninge hvem er de og hvor mange

De traumatiserede flygtninge hvem er de og hvor mange De traumatiserede flygtninge hvem er de og hvor mange Vidensbazar Traumer og job torsdag d. 31.januar 2008 Mette Blauenfeldt ~ Center for Udsatte Flygtninge Workshop 10.30 11.30 10.30-10.45: Hvem er de

Læs mere

Mandag den 10. januar

Mandag den 10. januar 2011 6 Mandag den 10. januar Har du set de mennesker, der sidder ret op og ned med åben mund og sover i bussen? Det var mig i morges. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig, for jeg bør jo være helt udhvilet

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Mørket og de mange lys

Mørket og de mange lys Mørket og de mange lys (Foto: Eva Lange Jørgensen) For knap to måneder siden boede den irakiske forfatter og journalist Suhael Sami Nader i København som fribyforfatter. Her følte han sig for tryg for

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier Temaeftermiddag I Viborg kommuner 26. marts 2015 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp Side

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Post traumatisk belastnings reaktion

Post traumatisk belastnings reaktion Rudolf Oderkerk, psykiater Hilda Oderkerk Nygaard, psykolog www.psykisksundhed.com Post traumatisk belastnings reaktion Foredrag om PTSD og behandling af PTSD 1 Indhold o PTSD Hvad er det / symptomer o

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Flygtninge, familier og traumer

Flygtninge, familier og traumer Trine Brinkmann, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge, familier og traumer Traumatiserede flygtningefamilier hvordan møder lærere, pædagoger og vejledere disse familier? - Fyraftensmøde,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Detaljer. Detaljer og nøjagtighed. Det er to

Detaljer. Detaljer og nøjagtighed. Det er to Tolke skader sikkerheden i sundhedsvæsenet og retssystemet Ord der misforstås, manglende viden om fagsprog og uvished om etiske regler. Dårlige tolke er en del af hverdagen i de danske retssale og på sygehusene.

Læs mere

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i praksis. Konsulent ved Integrationsnet Jette Thulin jette.thulin@drc.dk

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i praksis. Konsulent ved Integrationsnet Jette Thulin jette.thulin@drc.dk Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i praksis Konsulent ved Integrationsnet Jette Thulin jette.thulin@drc.dk DFH Integration hvem er vi Integrationsnet er Et praksisorienteret kompetencecenter

Læs mere

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 2/16/2016 3:08:56 PM INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Vejledning: Informationsskema til henvisende læge (udfyldes af kommunen)

Vejledning: Informationsskema til henvisende læge (udfyldes af kommunen) Vejledning: Informationsskema til henvisende læge (udfyldes af kommunen) Formål: Formålet med behandlingen er at stoppe aktuel vold og forebygge yderligere traumerelateret vold i familier med flygtningebaggrund.

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Nyankomne flygtningefamilier

Nyankomne flygtningefamilier Nyankomne flygtningefamilier Temaeftermiddag Haderslev og Åbenrå kommuner 18. februar 2015 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Eftermiddagens oplæg > Flygtningesituation

Læs mere

Rapport til gruppefaddere for. drengeprostituerede i Bangladesh. redbarnet.dk

Rapport til gruppefaddere for. drengeprostituerede i Bangladesh. redbarnet.dk Rapport til gruppefaddere for drengeprostituerede i Bangladesh redbarnet.dk Nyt fra projektet for drengeprostituerede i Bangladesh Vi ville ønske, vi kunne fortælle dig, at behovet for din støtte ikke

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Børn i flygtningefamilier

Børn i flygtningefamilier Børn i flygtningefamilier Sundhedsplejens indsatser I arbejdet med udsatte børn og deres familier DPU 12. Maj. 2015 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Mette Blauenfeldt,

Læs mere

Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil

Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil - 28.11.16 Annemarie Gottlieb, klinikleder, ledende psykolog Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Vejledning til henvisningsskema for traumatiserede familier med flygtningebaggrund og med voldsproblematikker

Vejledning til henvisningsskema for traumatiserede familier med flygtningebaggrund og med voldsproblematikker Vejledning til henvisningsskema for traumatiserede familier med flygtningebaggrund og med voldsproblematikker Formål: Formålet med behandlingen er at stoppe aktuel vold og forebygge yderligere traumerelateret

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Flygtningebørn - sårene kan heles

Flygtningebørn - sårene kan heles Flygtningebørn - sårene kan heles Edith Montgomery Psykolog og seniorforsker Landssamrådet for PPR-ledere og KL Nyborg Strand 16. juni 2016 Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur DIGNITY har siden 1982 arbejdet

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011.

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 20. februar 2012 Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 09/05239 Filnavn: NOTAT Sagsbeh.: CKO Om meddelelse

Læs mere

Dagens Program Mandag den 4. april 2016

Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Arbejdsrelaterede Psykosociale belastninger Introduktion til Arbejdsrelaterede psykosociale tilstande Ole Carstensen 9.00-9.15 Tid Eksponering, hvad er der evidens

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Et indblik i,hvad det vil sige at have

Et indblik i,hvad det vil sige at have Et indblik i,hvad det vil sige at have Peter Brigham mag.art.psych.aut Behandlingsforløb af Sadie kajtazaj med PTSD Hvem er? Peter Brigham Afdelingsleder Studenterrådgivningen/Odense Tidligere Behandlingsleder/Psykolog

Læs mere

18-11-2015. Sorg - når ægtefællen dør. Da jeg vågnede på sygehuset og opdagede, at hun ikke trak vejret længere jamen, det var nedstigning til Helvede

18-11-2015. Sorg - når ægtefællen dør. Da jeg vågnede på sygehuset og opdagede, at hun ikke trak vejret længere jamen, det var nedstigning til Helvede Da jeg vågnede på sygehuset og opdagede, at hun ikke trak vejret længere jamen, det var nedstigning til Helvede (Carsten Bruun, Livet uden Lena, Kr. Dagblad, 22.02.2014) Sorg - når ægtefællen dør Jorit

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Børn I flygtningefamilier

Børn I flygtningefamilier Side 1 Børn I flygtningefamilier Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Ringsted Kommune 23. Oktober 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling Danmark og UNDP Samarbejde for Udvikling Takket være Danmarks bidrag til UNDP er livsvilkårene for millioner af mennesker verden over blevet forbedret, og et stigende antal mennesker nyder godt af menneskerettighederne

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Flygtninge og traumer

Flygtninge og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge og traumer Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Bornholm, 20. marts 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge,

Læs mere

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL Forældre Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder Mind My Mind tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst,

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Professionelles møde med flygtningemed traumer, Sundhedscentrum Tingbjerg, 21. februar 2013 Mette Blauenfeldt,

Læs mere

VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER Arrangeret af Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark Finansieret af Social- og Integrationsministeriet I 2009 bevilgede

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

Alma 78 år. Dement. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden SENG TIL PSYKIATRIEN

Alma 78 år. Dement. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden SENG TIL PSYKIATRIEN Alma 78 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Kort mit liv og mine behandlingsmetoder

Kort mit liv og mine behandlingsmetoder Mit liv 1 Acceptprocessen Kort mit liv og mine behandlingsmetoder En bog af og om Lise Seidelin Mit liv 2 Mit liv Du er den eneste, der kan leve dit liv, jeg lever mit liv. Må lykken være med dig Acceptprocessen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Copenhagen, Denmark Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Model Hel Familie en biopsykosocial indsats for traumatiserede familier i kommunerne Ved Tanja Weiss, Traumekonference 17. januar

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FORÆLDRE Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere