Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade Slagelse

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovgrundlag Formålet med støtten Værdigrundlag og principper Hvem kan få støtte og hvordan? Sagsbehandling Metode for afklaringen Tidsfrister Serviceniveauer Støtten omfatter ikke Hvem udfører støtten? Betaling Hvis du vil klage... 9 Tillæg

3 1. Indledning Voksne med særlige behov på grund af fysiske eller psykiske handicaps eller særlige sociale problemer kan have brug for hjælp og støtte. Det kan for eksempel være støtte i form af personlig hjælp, omsorg eller støtte i hjemmet, hjælp til at skabe struktur i hverdagen, til at bryde isolation eller hjælp til selvhjælp i forhold til dagligdagens gøremål m.v. Kvalitetsstandarden indeholder oplysninger om Slagelse Kommunes serviceniveau indenfor servicelovens område. Kvalitetsstandarden er et redskab til at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og det godkendte budget. Den beskriver således det kommunale serviceniveau og de ydelser, som borgere med særlige behov i Slagelse Kommune kan modtage. Hjælpen vil altid blive tildelt ud fra en konkret individuel vurdering. Kvalitetsstandarden for hjælpen beskriver et serviceniveau, hvor der er sammenhæng mellem sagsbehandling, bevilling og udførelse af hjælpen. 2. Lovgrundlag Serviceloven angiver, hvad formålet med støtten er. Støtten gives til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og/eller med særlige sociale problemer Formålet med støtten Den støtte, der gives, har bl.a. til formål: at forebygge, at dine problemer forværres at forbedre din sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder at forbedre mulighederne for din livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg. Faktaboks Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er 1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. Serviceloven 81, 2014 Dette formål understøttes af Slagelses Kommunes værdier og principper. 3. Værdigrundlag og principper I Slagelse Kommune har vi en målsætning om størst mulig livskvalitet for den enkelte. Borgerne skal uanset alder og særligt behov tilbydes et værdigt og aktivt liv. Det betyder, at den hjælp, du kan få, skal kunne forbedre din livskvalitet. Livskvalitet handler om respekt, din uafhængighed, selvbestemmelse og værdighed. 3

4 Din rådgiver vurderer behovet for hjælp ud fra, hvad du selv kan, og hvad du har behov for hjælp til. Vurderingen foregår i dialog med dig, og den tager udgangspunkt i de kompetencer, du har og måtte have brug for at udvikle eller bevare. Det betyder, at vurderingen ikke alene tager udgangspunkt i diagnoser, men ud fra din aktuelle situation og dine behov. Den hjælp, du får, står i forhold til de kvaliteter og ressourcer, du har, og aldrig kun ud fra det, du måske ikke selv kan. Hjælpen tilrettelægges således, at du får størst mulig medindflydelse. Der er fokus på dit eget engagement, på samarbejdet mellem dig og din rådgiver, og på den forbedring, som du selv er med til at definere som formålet med hjælpen. Hjælpen gives ud fra princippet om Mindre myndighed, mere myndiggørelse. Det betyder i praksis, at den hjælp, du får, hverken skal være for lidt eller for meget. Hjælpen gives på baggrund af samtykke fra dig eller din eventuelle værge. 4. Hvem kan få støtte og hvordan? Voksne med særlige behov på grund af fysiske eller psykiske handicaps eller særlige sociale problemer, og som har brug for hjælp, kan få støtte. Det kan for eksempel være dig, som er blevet ramt af en hjerneskade, har en depression, et fysisk handicap eller lignende. Du kan for eksempel få støtte i form af vejledning i hjælp til selvhjælp i forhold til dagligdags gøremål m.v. Støtten efter denne kvalitetsstandard gives efter Servicelovens 85: 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Du kan enten henvende dig til den sagsbehandler i kommunen, som du allerede har kontakt til, eller du kan henvende dig direkte til Center for Handicap & Psykiatri i Slagelse Kommune: Center for Handicap & Psykiatri Torvegade Slagelse Telefon: Sagsbehandling Når du henvender dig, bliver din henvendelse registreret, og der sker en første behandling af din sag. Hvis det vurderes, at du har ret til støtte, bliver du indkaldt til et møde med en rådgiver, der i samarbejde med dig i første omgang vil afklare dine behov for støtte og give dig råd og vejledning. Rådgiveren vil desuden orientere dig om proceduren for den eventuelle videre sagsbehandling. Hvis det indledende samarbejde har afdækket, at du har behov for støtte, vil rådgiveren hjælpe dig, og den konkrete sagsbehandling går i gang. 4

5 Du skal give dit samtykke til, at din rådgiver kan indhente alle relevante oplysninger i forbindelse med din sag. Det gøres ved at du eller din værge underskriver en samtykkeerklæring. Sagsbehandlingen skal afklare, hvilken form for støtte du kan få. Støtten gives i dialog med dig, så der er en sammenhæng mellem din aktuelle situation, dine behov og den støtte, du kan få, og med kommunens serviceniveau. Du vil modtage en skriftlig afgørelse. Hvis du bliver bevilget støtte, vil det fremgå, hvad formålet med støtten er, og i hvilket omfang du får støtte. Støtten iværksættes senest en måned efter afgørelsen. Efter 4 måneder vil din sag blive revurderet med henblik på dit fortsatte behov for støtte. Hvis du modtager et afslag på din ansøgning om støtte, får du en skriftlig afgørelse med en begrundelse for afslaget samt en klagevejledning Metode for afklaringen Den metode, der bruges til afklaring af, hvilken støtte du kan få, kaldes Funktionsudredningsmetoden (FUR). Denne afklaring skal vise, både hvad du selv kan, og hvad du har behov for støtte til. I forbindelse med sagsbehandlingen har du pligt til at oplyse om alle forhold, der er relevante for udredningen Tidsfrister Når vi har modtaget din ansøgning om støtte, får du efter senest 10 hverdage en kvittering for, at vi har modtaget din ansøgning. I den kvittering, du modtager fra os, vil det fremgå, hvornår din sag forventes behandlet. 6. Serviceniveauer På baggrund af funktionsudredningen bliver du placeret i et af de fire niveauer, som du kan se i nedenstående oversigt over serviceniveauer i Slagelse Kommune: Funktionsnedsættelse eller særligt socialt problem Bevilling Støttetimer 1. Let begrænset 1-2 ydelser 0,5-1,5 timer/uge 2. Let moderat begrænset Maks. 3 ydelser 1,5-3 timer/uge 3. Moderat begrænset Maks. 5 ydelser 3-5 timer/uge 4. Svært begrænset Mere end 5 ydelser Mere end 5 timer 5

6 Den samlede udredning er et udtryk for rådgiverens faglige vurdering af dit samlede behov for støtte, og din indplacering vil beskrive, hvilken støtte du kan få. For dig som har behov for let til moderat støtte Formålet med støtten er at medvirke til at skabe en tilværelse ud fra dine forudsætninger, hvor der er fokus på: At fastholde eller udvikle dine personlige færdigheder At skabe eller opretholde struktur i din hverdag At skabe eller opretholde netværk og sociale relationer, der sætter dig i stand til at deltage i og gøre brug af samfundets tilbud At understøtte dit initiativ og dine kompetencer. I nedenstående skema kan du se, hvor meget støtte du kan få, hvis du har behov for let til moderat støtte. Skema 1: Let til moderat støttebehov (Serviceniveau 1-2) Indsatsområder Eksempel på ydelser der kan gives støtte til Omfang 1) Psykisk støtte 1.1 Relationsopbygning 1.2 Skabe struktur 1.3 Motivationsarbejde 1.4 Forebygge og bryde isolation 1.5 Konfliktforebyggelse og løsning 1-1½ time 1-2 gange 2) Pædagogiske opgaver 2.1 Vejledning 2.2 Motivering ½-1 time 1-2 gange 3) Hverdagsliv 3.1 Motivering/støtte til håndtering af økonomi 3.2 Håndtering og støtte til post/digital post 3.3 Motivering/støtte til oprydning/ rengøring af bolig, herunder tøjvask 3.4 Motivering/støtte til egen hygiejne 3.5 Motivering/støtte til indkøb/mad-lavning 3.6 Motivering/støtte til at fastholde behandlingstilbud ½-1 time 1-2 gange 4) Netværk 4.1 Motivering/støtte op om positiv kontakt 1 2 timer 1-2 gange 5) Aktiviteter 5.1 Kulturelle tilbud 5.2 Motion 5.3 Kreative aktiviteter 5.4 Interessegrupper 5.6 Sociale støttegrupper m.m. ½-1 time 1-2 gange 6

7 Støtten gives fortrinsvis i grupper, her sammen med andre. Støtten gives på hverdage mellem kl For dig, som har moderat til svært støttebehov (Serviceniveau 3-4): Formålet med støtten er at medvirke til at skabe en tilværelse ud fra dine forudsætninger, hvor der er fokus på: At fastholde eller udvikle dine personlige færdigheder At skabe eller opretholde struktur i din hverdag At skabe eller opretholde netværk og sociale relationer, der sætter dig i stand til at deltage i og gøre brug af samfundets tilbud At understøtte dit initiativ og dine kompetencer. Støtten gives til dig, som tilhører målgruppen af borgere med moderat til svært støttebehov. I nedenstående skema kan du se, hvor meget støtte du kan få, hvis du har behov for moderat til svær støtte: Skema 2: Moderat til svært støttebehov (Serviceniveau 3-4) Indsatsområder Eksempel på ydelser der kan gives støtte til Omfang 1) Psykisk støtte 1.1 Relationsopbygning 1.2 Skabe struktur 1.3 Motivationsarbejde 1.4 Forebygge og bryde isolation 1.5 Konfliktforebyggelse og løsning 1.6 Socialpædagogisk indsats 1-3 timer 1-4 gange 2. Pædagogiske opgaver 2.1 Vejledning 2.2 Motivering ½-2 timer 1-4 gange 3. Hverdagsliv 3.1 Motivering/støtte til håndtering af økonomi 3.2 Håndtering og støtte til post/digital post 3.3 Motivering/støtte til oprydning/rengøring af bolig, herunder tøjvask 3.4 Motivering/støtte til egen hygiejne 3.5 Støtte til indkøb/madlavning 3.6 Trafiktræning 3.7 Støtte til at fastholde behandlingstilbud 3.8 Vejledning til seksualliv 3.9 Understøtte socialt samvær 3.10 Understøttelse af deltagelse i demokratiske processer vejledning om ferie, udflugter med mere 1-3 timer 1-4 gange 7

8 4. Netværk 4.1 Støtte op om positiv kontakt 4.2 Inddrage netværk 4.3 Arrangementer 4.4 Forebyggende opgaver m.m. 5. Aktiviteter 5.1 Kulturelle tilbud 5.2 Motion 5.3 Kreative aktiviteter 5.4 Interessegrupper 5.5 Sociale støttegrupper m.m. 1 2 timer 1-4 gange ½-3 timer 1-4 gange 6. Personlig pleje 6.1 Bad og anden personlig pleje 6.2 Soignering 1-4 timer pr. uge 7. Ernæring 7.1 Skabe gode rammer for måltidet 1-4 timer pr. uge Støtten udmåles i ydelser og et timeantal. Støtten kan efter aftale gives alle dage mellem kl Støtten omfatter ikke Du får ikke støtte til: Administration af dine penge og af din post/digitale post Praktisk bistand og personlig pleje (hjemmehjælp efter Servicelovens 83) Afløsning/aflastning i hjemmet efter Servicelovens 84 Medicindosering Transport, hvis du selv er i stand til at benytte offentlige transportmidler Hvem udfører støtten? Center for Handicap & Psykiatri bruger som udgangspunkt egne ansatte som udførere af støtten. Derudover kan der, hvis kommunen skønner det nødvendigt, benyttes private tilbud i Slagelse Kommune eller tilbud beliggende i andre kommuner. Støtten udføres som udgangspunkt af Socialpsykiatrisk Center Slagelse, Socialt Resursecenter, Forsorgshjemmet Toften, Autisme Center Vestsjælland og af Slagelse Misbrugscenter. Der kan i særlige tilfælde gives støtte af private eller af tilbud beliggende i andre kommuner. Centrene har ansvaret for at levere ydelsen til borgeren, og for at støtten gives indenfor det politisk fastsatte kvalitetsniveau. Du har ikke frit valg med hensyn til hvem, der udfører støtten. 7. Betaling Der er ikke brugerbetaling på støtten. Men du skal selv betale for transport i forbindelse med trafiktræning, cafébesøg, materialer m.m. 8

9 8. Hvis du vil klage Du kan klage over en afgørelse, som er truffet af Center for Handicap & Psykiatri. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til: Center for Handicap & Psykiatri Torvegade Slagelse Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes, videresender Center for Handicap & Psykiatri klagen til endelig afgørelse i Ankestyrelsen. 9

10 Tillæg Sammenhæng mellem visitation, funktionsudredning og ressourcetildeling FUR-scoringer Omdrejningspunktet for den økonomiske tildeling er den funktionsudrednings-scoring, som myndighedsafdelingen laver på baggrund af udredningen af borgeren. Selve scoringen inddeles i nedenstående 4 niveauer, med en underopdeling: 1) Lette begrænsninger 2) Moderate begrænsninger 3) Svære begrænsninger 4) Totale begrænsning er Funktionsudredningen giver dermed et meget præcist udtryk for borgerens situation og er et redskab mhp. at leve op til formålet med 85-støtte. I nedenstående skema er de 4 niveauer beskrevet: Lette Begrænsninger 1-25% Moderate Begrænsninger 26-50% Svære Begrænsninger 51-95% Totale Begrænsninger % Aktiv borger, som har lette, forstyrrende begrænsninger i dagligdagen. Kan med en let indsats såsom vejledning eller motivation selv klare opgaven. Aktiv borger, men fx med uhensigtsmæssige reaktioner, eller med begrænsninger, som kan være forstyrrende. Kan med moderat støtte selv klare opgaven. Deltagende borger, der ikke kan overskue mere end del-elementer og bliver inaktiv. Uhensigtsmæssig adfærd, som skal afhjælpes af andre. Kan med omfattende støtte selv klare opgaven. Passiv borger. Kan ikke klare opgaverne og er afhængig af andre. Målgruppe for 107- og 108-tilbud. 10

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM)

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Marts 2015 Udredning Sparringspartner og katalysator Planlægning Social og praktisk støtte Koordinering 1 Kompetenceudvikling ICM Program: Program: Ankomst

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere