Simon&Roliggaard&Andersen& RUC&2&F15& Vejleder:&Erik&Svendsen& Studienummer:&46588& & Dansk&K2& & & & & & & & & & & & Arvingerne&vs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Simon&Roliggaard&Andersen& RUC&2&F15& Vejleder:&Erik&Svendsen& Studienummer:&46588& & Dansk&K2& & & & & & & & & & & & Arvingerne&vs."

Transkript

1 SimonRoliggaardAndersen RUC2F15 Vejleder:ErikSvendsen Studienummer:46588 DanskK2 Arvingernevs.Badehotellet 2opgøretmeddistinktionenmellemfin2ogpopulærkultur

2 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Indledning(...(1 Problemfelt(og(formulering(...(3 Begreberne(fin5(og(populærkultur(...(5 Kultur(som(overordnet(begreb(...(6 Kulturministerietogkulturbegrebet...7 Populærkultur...8 1"..."10 2"..."10 3"..."12 4"..."12 5"..."12 6"..."13 Finkultur...14 Kulturkrig?(...(15 Kulturpessimismen...16 HøjFpopulærkultur...19 Opsummering(...(23 Habermas(og(følgerne(af(mediekonvergens(...(26 DR(over(for(TV2(...(33 DR sforpligtelser...33 TV2ogdetfriemarked...34 Anmelderi(...(35 Arvingerne(...(37 Badehotellet(...(39 Genre(...(40 Valg(af(empiri(...(42 Analyse(og(diskussion(...(43 Konklusion(...(48 Litteraturliste(...(49 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Indledning( Jeghartidligerebeskæftigetmigmedfilmanmeldereselitærepositioneringiforholdtildet bredepublikum,dehenvendersigtilviadendanskepressepåinternettet(jonassenet.al. 2014).Ianalysenafforskelligefilmanmeldelserblevdetklart,atanmeldernestadigkan betegnessomelitære,selvomhabermasharunderkendtsinegenoffentlighedsteori,der blandtandetomhandleranmeldernesændredepositionfraatforsvarepublikumskritiske funktionoverfordenudøvendekunstnerellerfilmskaber,tilatkritikereogpublikumbliver spaltetiikkefoffentligeræsonnerendespecialister(anmelderneogensnævereliteindenfor dagbladenesmålgrupper)ogenstormasseafoffentligmodtagendekonsumenter (privatpersoner,derikkeføler,atdeerdygtigenoktilatindgåidenelitærediskussion) (Jørgensen1973:1618).Mereheromsenere.Anmelderesynessåledesstadigatville bestemme,ikkebareomnogetspecifiktergodtellerdårligt,menogsåhvadderpåetmere genereltniveauskalkategoriseressomgodtellerdårligt. Mittidligereprojektanalyseredeudelukkendeanmeldernesbelægforderesforskellige påstandeom,hvorvidtdenfilm,dehavdeset,vargodellerdårligogikkesåmegetdendybere årsagtil,hvorfordesomdelafenkulturelelitefandtnogetbedreendandet.detmåderfor væreinteressantatundersøgedisseforestillingerom,hvadderkanbetegnessomværende finerekunstendandetogikkemindst,hvemderharlovtilatkommemedsådanne bedømmelser,hvismandaoverhovedetkankommemeddem. DenskotskesociologogprofessorSimonFrithargumentererisinartikelDet"gode,"det"dårlige" og"det"ligegyldigefor,atderogsåforetagesdommeinterntibådefinfogpopulærkultur. [ ] Kernen i enhver kulturel praksis består i at fælde domme og vurdere forskelle [ ] Sådanne domme, sondringer og valg kræver begrundelser, og hvis man vil undersøge spørgsmålet om populærkulturens værdi, må man undersøge disse begrundelser. (Frith 1992:48) ProfessorikulturstudierJohnStoreysigerlidtmereabstrakt: 0/50 1/50

3 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 If aesthetics is [...] a way of seeing objects aesthetically, rather than a way of recognizing intrinsic aesthetic properties in objects, then there is no reason why we should not have an aesthetics of anything, including popular culture. (Storey 2003:92) Ovenståendebetydernødvendigvis,atkulturkanoneralenemåværebestemtaffolkeller institutionermedkulturelmagt(storey2003:92). Atfordømmeellerforetrækkenogetaleneudfraenforestillingom,atvissetemaer,æstetiske udtryksformerellerkunstarterskulleværefinere"ellerkrævemereintellektatkonsumere endandresynespåbaggrundafdissetosynspunkteratværeuretfærdigt. Enlangrækkeanmeldereidendanskedagspressesyntesatforetageligepræcisdenne distinktionideresanmeldelserogsammenligningafdr sdramaseriearvingerne"ogtv2 s dramedyfserie"badehotellet,derbeggeblevsendtistartenaf2014,hvorfordetogsåer anmeldelserneogdenefterfølgendeoffentligediskussionafdissetoserier,dereroplagtat brugesomeksempeliforholdtildiskussionenafdetfinfogpopulærkulturelles gnidningsflade. SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Problemfelt(og(formulering( LigesomSimonFrithogtildelsJohnStoreyviljegifølgendeprojektforsøgeatforsvare populærkulturen.idenneopgavevilkampenmellemdetfinfogpopulærkulturellevære eksemplificeretitv2serienbadehotelletoverfordeanmeldere,somjegmenersammenligner denneseriemeddr sarvingernealeneudfraakademiskeogelitæreforestillingerom kulturproduktersværdisamt,hvadderkandefineressomfinfogpopulærkultur.jegtror,at anmelderneoperererudfraenhierarkiskforestillingomkultur,hvilketikkenødvendigviser enfyldestgørendeforestillingivurderingenafdetoforskelligetvfserier. Problemformuleringenforprojektetlyderderforsomfølger: Hvordan(kan(en(intellektuel(klasses(stadige(distinktion(mellem(fin3(og(populærkultur( læses(i(anmeldelserne(af(dr s(arvingerne(og(tv2 s(badehotellet,(og(er(en(sådan( distinktion(berettiget?( ( Somdetfremgårafproblemformuleringensførsteled,vilderblivetagetfatienrække anmeldelserafogartikleromkringdetotvfserierforatse,hvilkeelementerdefindergodeog dårligeveddem.foratkunnesættedetirelationtilfinfogpopulærkultur,erdetderfor nødvendigtatundersøgefordetførstekultursomoverordnetbegreb,menisærdeleshed, hvadderkanlæggesidetounderordnedebegreberogikkemindsthvordistinktionenmellem detoopstår. Problemformuleringensandetledfokusererpådetopgørmedskelletmellemdeto kulturformer,dernævnesiindledningen.forselvommanmuligvishartaltomkulturkrig mellemdeforskelligefinfogpopulærkulturellekunstformer,såkanmanmåskei virkelighedensletikkeopereremedensådandistinktion,oghvisdetertilfældetvildetvære interessantatovervejeomanmelderneskritiksåerberettiget. Foratkunnebesvareovenståendeproblemformuleringvildetværenødvendigtatundersøge følgende: 2/50 3/50

4 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 FordetførsteatdefinerekultursomoverordnetbegrebogdernæstfinFog populærkultursamt,hvadderadskillerdeto. Fordetandetvildetværerelevantatoverveje,hvilkekanalerDRogTV2er,oghvilke funktionerdeharidetdansketvflandskab. Fordettredjebøranmeldernespositionisamfundetovervejes.Bådeiethistorisk perspektivsamtetnutidigt. FordetfjerdevildetselvsagtværenødvendigtatbeskriveoganalyseredetotvFserier Arvingerne"ogBadehotelletforkunnesætteetudvalgafdanskeanmeldelser,afdeto serier.iperspektiv. Indenenafsluttendekonklusionvildetpåbaggrundafdefireførstekomponenter væremuligtatdiskutereoganalysereanmeldelsernespåstandeomkringdetoserier ogargumenterneherfor. SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Begreberne(fin5(og(populærkultur( AlleredenuerbegrebernefinFogpopulærkulturblevetbrugtendelgange,ogdeter hovedsagligtdisseto,dervilfigurererirestenafprojektet.nårjeghovedsagligtvælgerdisse fremforeksempelvishøjfoglavkulturellerelitefogmassekultur,erdetfordijegfinderdem mestneutraleellerobjektiveidefineringenafhvadbegrebernedækkerover.højfog lavkulturerilangthøjeregradetudtrykforforskelligesocialeklasserssmag,menseliteog massekultur,somdetsenerevilfremgå,skaberkonnotationertil40 erneog50 ernes kulturpessimistiskesynpådetpopulære.somdetligeledesvilfremgå,viljegmene,at populær"megetrenthentydertil,atetbestemtkulturproduktbliveryndetafmangefolk samtidigt,mensfinselvfølgeligsomidistinktionenmellemhøjfoglavkulturhæversigover nogetmindrefint,idettetilfældedetpopulære.alligevelsynesjegikke,finfogpopulærkultur somhøjoverforlavnødvendigvisrepræsenterernogetmeremagtfuldt.snarerenogetandet. 4/50 5/50

5 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Kultur(som(overordnet(begreb( Kultursombegrebkandækkeovermangeforskelligeting,hvorforbegrebetidengradmå sigesatvære hyperkomplekst (KristensenFrom2011:42).Gennemhistorienhar forskelligefagtraditionerfremsatadskilligebudpå,hvordanmankunnedefinereeller diskutere kultur.somkristensenogfromviljegistedetgøreopmærksompå,atkulturen kananskuessomflerdimensioneltbegreb,da [ ]kultureretsammensatbegrebog fænomen (KristensenFrom2011:41).LidtistilhermedskriverStorey,atkulturstudierer etmeget"demokratisk"projekt.allevinklerskaltagesibetragtning(storey2003:viiii). "Cultureisnotintheobjectbutintheexperienceoftheobject:howwemakeitmeaningful, whatwedowithit,howwevalueit,etc."(storey2003:x) Diskussionerneomkulturbegrebetindeholderoftetoforskelligetilgangetilbegrebet: [ ] på den ene side et smalt kulturbegreb, som relaterer til æstetiske udtryk eller Kultur med stort K, som Himmelstrup (2004: 24) benævner det. Her er det med Jensens ord (2008: 37f.) tale om gengivelser eller repræsentationer af virkeligheden især i form af kunstværker og tekster i almindelighed navnlig relateret til finkulturelle former og æstetiske problemstillinger, eller det som, Fjord Jensen kalder det universalistiske kulturbegreb (1988), som kan betegnes som hierarkisk eller dannelsesorienteret. (Kristensen From 2011:43) Ikkeoverraskendeerdetogsåindenfordennediskurs,atforestillingenomograngeringenaf finkulturensomnoget bedre elleriordetsbogstaveligsteforstand finere end populærkulturenhersker,ligesomgrupperafmenneskerligeledesinddelesimereeller mindrekultiveredeendandre.deterderforpåmangemåderforholdetmellemkulturogde magtfulde,derblivercentrumidissekulturstudier(storey2003:xi). SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Over for kulturen med stort K står et mere rummeligt kulturbegreb, livskulturen, som Himmelstrup (2004: 24) betegner det; eller ifølge Jensen (2008: 37f.) praksis i form af alle hverdagslivets og erfaringsverdens udtryk, handlinger og gøremål, hvor det entydige fokus på værker eller produkter sættes i baggrunden og suppleres med en orientering mod hverdagskultur og fritidsliv. (Kristensen From 2011:43) Livskulturenrepræsentererenbredereforståelseogmåskeenmere realistisk forståelseaf kulturbegrebet(fjordjenseniflg.kristensenfrom2011:43).deterenkultur,mandeltager iogikkeblotkonsumerer.imodsætningtildenførstetilgangerdennekendetegnetveden fladværdistrukturfremforenhierarkisk(kristensenfrom2011:43). Oftesættesdissetotilgangeoverforhinanden,menivirkelighedenerdemeretosideraf sammesagogersåledesetudtrykfordendobbelthedkultursombegrebindeholder.påden enesidekanmanaltsåøkonomiskreduktivttaleomkultursometprodukt nogetæstetisk formetsomfxenfilmelleretmaleri,hvorproducenterneudtrykkerenbestemtmening gennemproduktet.somdetvilfremgåsenere,erdetihøjgraddettesynpåkultur,derermed tilatskabebegrebetommassefellerpopulærkultur.pådenandensidekankultursessom tekstuelessensialisme,enproces nogetmankanforholdesigtilogdeltagei,oghvor meningenskabesafmodtagereniselveoplevelsen(kristensenfrom2011:44ogstorey 2003:xi).Kultureraltsåpåenogsammetidnoget,derafsendesogmodtages. Kulturministeriet(og(kulturbegrebet( Ogsåpolitiskkanmansekulturbegrebetskompleksitet.Kulturministerietopererersåledes medet udvidetkulturbegreb somgroftskitseretindeholdertrekulturområder (Himmelstrupiflg.KristensenFrom2011:46): 1. DannelseskultureniformaffinF/elitekulturen,dererafhængigafoffentligstøtte 2. Industrikulturen,deroperererpåmarkedsvilkårog 3. Folkekultureniformafamatørkulturogfritidsaktiviteter,dererselvforvaltende 6/50 7/50

6 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Populærkultur( Begrebetomkring,hvadderkanbetegnessompopulærkulturkanmuligvisfindestidligere, menetegentligtkonceptfremkommerislutningenaf1700 tallet,hvormaniintellektuelle kredsebegynderattaleom"folkelig"kultur(storey2003:xi).populærkulturkan kategoriserespåmangemåder,menalledefinitionerhardettilfælles,atdeudspringerafen ideompopularis det,atnogettilhørerfolket.nårmanskalforsøgeatdefinere populærkultur,måmanderforogsådefinerehvem"folket"er(storey2003:xii).definitionen affolketsidestillerstoreymedopdelingenmellemdendaværendeoverklasseogunderklasse. HanlånerblandtandetenpointeRaymondWilliamskommedomsocialeklasser: It is obvious, of course, that this spectacular history of the new use of class does not indicate the beginning of social divisions in England. But it indicates, quite clearly, a change in the character of these divisions, and it records, equally clearly, a change in attitudes towards them. (Williams iflg. Storey 2003:xif) Istartenblevpopulærkulturproduceretafdeintellektuelleoglærdetilfolketogaltsåikkeaf folketselv,selvomdetvarfolket,derefterspurgteden(storey2003:1f).folkeviserernogetaf detførste,derblevdefineretsompopulærkultur,ogfolkevisernevarmedvirkendetil,atder langsomtblomstredenationalismeopoveraltieuropa(storey2003:2). The concept of popular culture as folk culture was an invention made from ways of seeing the culture of the men and women (and their families) who worked the land as agricultural laborers. It was their stories the collectors called "folk-tales," their dances they called "folk-dances," their songs they called "folk-songs," their tradition they called "folk-lore," a version of their culture they called "folk-culture." (Storey 2003:14) Folkvarstressedeiefterdønningerneafdenvoldsommeindustrialiseringogurbanisering, dervarsketopgennem1700 tallet(storey2003:2f),ogpopulærkulturenblevenmåde, hvorpådelaveresocialeklasserkunneidentificeresigselviforholdtilethele(nationen)og samtidigenmåde,hvorpådeintellektuellekunne"hæve"sigoverdettedefineredehele,og detfolkderlabbedeforestillingenomnationalidylisig(storey2003:3ff). SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Opgennem1800 talletblevderomantiskeogidealiserendefolkeviseromtidligeretiders simplelivstilleogroligtbrugttilatfordømmenutiden.pludseligvartemaerneoghistorierne ifolkevisernebegyndtatkommesålangtvækfradenvirkelighed,somdenspirende arbejderklassekendtetilidenfortsatteindustrialiseringogurbanisering,atmanskulleskoles foratkunneforståviserneogderesbudskaber(storey2003:10f).sirhubertparryskriveri 1899: There is an enemy at the door of folk music which is driving it out, namely, the common popular [music hall] songs of the day; and this enemy is one of the most repulsive and most insidious. (Parry iflg. Storey 2003:11) Somdetfremgårafcitatet,erfolkevisergåetfraatværebådeelitenogfolketstilnu udelukkendeattilhøreeliten.manvaroverbevistom,atfolkeviserneskullehjælpemedat civiliseremasserne(storey2003:12).dadeintellektuelleopgennem1800 tallet"opfandt" populærkultursombegrebtaltemanderforomtoformer: The first was popular culture as a quasi-mythical rural "folk culture," and the other - and it was very much the "other" - was popular culture as the degraded "mass culture" of the new urbanindustrial working class. (Storey 2003:1) Herskerivirkelighedendenførstenegativedistinktionmellemdentidligerepopulærkultur, somnuerblevetnogetfinereenddennyepopulærkultur,massekulturen.populærkultur bliverfortsataltiddefineretimplicitellereksplicitikontrastellersammenhængtilandre kategoriersomforeksempelfolkekultur,massekultur,dominanskultur,arbejderkulturog lignende.altefterhvilkenafdissekategorier,derhæftespåbegrebetompopulærkultur, skaberdetvidtforskelligeogretmagtfuldekonnotationer(storey2001:1). Populærkultursombegrebblevforsatudvikletoverdenæste140år.Hovedsagligtafde intellektuelleieuropaogusa.detvarikkefordi,atdeforsøgteatskabeetbegreb,men uansetomdeforsøgteatpromoverenationalfølelseogselvforståelseellerundersøge,hvad Storeykalderden"primitivemand",såblevpopulærkultursombegrebenrealitet.Gennem 8/50 9/50

7 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 udviklingenafbegrebetopstårsamtidigforståelsenafnormalemenneskersom"masser,"der forbrugerellerkonsumerer"massekultur"(storey2003:15). Mass artworks tend toward a certain kind of homogeneity exactly because they aim at engaging what is common among huge populations... [They are] intentionally designed to... [facilitate] accessibility with minimum effort, virtually on first contact, for the largest number of untutored (or relatively untutored) audiences. (Carrol iflg. Storey 2003:96) NoelCarrolpåstårderfor,atmassekulturoftetenderermodhistorierellerudtryk,derer actionogadventurebaserede,dadetifølgehamerlettereatsættesigindifysiskslåskamp, enddeteratskulleforholdesigtilkompliceretøkonomiellerfolkmedsærprægedeseksuelle præferencer(storey2003:96). Detfremgåralleredenu,atdefinitionenaf,hvadderkankategoriseressompopulærkultur ikkeersåskarptoptegnet.definitionenændresaltefter,hvormankiggerfra,men grundlæggendekanmanopstilleseksforskelligehoveddefinitioner: 1( Enmådeatdefinerepopulærkulturpåkunneoplagtvære,atpopulærkulturernoget,derer populærtblandtmangemennesker.somtidligerenævntnoget,dertilhørerfolketivid udstrækning.enkvantitativdefinition,hvormankantjekkesalgstaloglignendeforat vurdere,ometgiventkulturprodukterpopulært.dennedefinitionerdogikkesærligpræcis. Foratkunnebenytteden,skalmanhaveenfællesforståelsefor,hvormangeseereettvF programeksempelvisskalhaveforatdeterpopulærkulturogikkebarekultur.selvomdenne renekvantitativedefinitionsynesatværeforbred,liggerdetiselvebegrebetpopulærkultur, atdernødvendigvismåværeenellerandenformforkvantitativdimension,imådenman definererbegrebetpå(storey2001:6). 2(( Enandenmåde,mankandefinerepopulærkulturpå,ersomenbetegnelsefordenkultur,der ertilbage,nårvihardefineret,hvadderkanbetegnessomfinkultur.såledesbliverdeten residualkategori,derbetegneralt,derikkeleveroptilfinkulturensstandarder(storey SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer: :6).Deterendefinition,dermegethierarkisk,ogistilmeddetmereoverordnedebegreb omenuniversalistiskkultur,sætterpopulærkulturunder"finkultur.omvendtermansånødt tilatfindeenklardefinitionpå,hvadderkankategoriseressomfinkultur. To be culturally worthwhile it has to be difficult. Being difficult ensures its exclusive status as high culture. Its very difficulty literally excludes; it guarantees the exclusivity of its audience. (Storey 2001:6) DemsomermegetopsattepåatlavedenneskelnenmellemfinFogpopulærkulturmener,i modsætningtilhvadjegindtilnuharargumenteretfor,atskelletermegettydeligtog markant.ogikkebareerskellettydeligt,dettranscendererogsåhistoriensåledes,athvadder kankaldesfinkulturnualtidkansigesathaveværetfinkulturelt.detteerifølgestoreyen megetproblematiskholdningathave,damangekunstarter,deridagopfattessom finkulturelletidligerevarpopulærkultur.påverdensplankanshakespeareogoperanævnes somtokulturprodukter,dersåsentsomi1800 talletihøjgradvarfolkeligkultur(storey 2001:7Storey2003:34fff).HerhjemmekannævnesmøbeldesigneresomArneJacobsen ellerbørgemogensen,deridagansesfordanskkvalitetogpåmangemåderrepræsentanter forenintellektuelsmag.ikkedestomindredesignededebeggemøblerforlandetsforskellige institutionerogsommerhusforeningerførdeopgennem1990 erneændredestatus. Ogdetpopulærkulturellebliverikkekunforvandlettilnogetfint.Detgårogsådenandenvej. SåledeslykkedesdetforeksempelLucianoPavarottiatfåPuccinis NessunDorma tilat liggernummeretpådenbritiskehitliste(storey2001:7). Even the most rigorous defenders of high culture would not want to exclude Pavarotti or Puccini from its select enclave [ ] [but still] such commercial succes on any quantitative analysis would make the composer, the performer and the song, popular culture. (Storey 2001:7) Denneandendefinitionafpopulærkulturliggeriforlængelseafopfattelsenafkultursom nogetdannende.somdetalleredeerfremgået,blevdetidligerefolkeviserpludseligtilnoget, manskulleskolesi,lidtligesomshakespeareogoperaerdetidag.manskalsåatsige tilvænnesigensmagfordisseeksklusivekunstformer.deterderforhellerikkenogen 10/50 11/50

8 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 overraskelse,atpierrebourdieumener,atsådannekulturelledistinktioner,historiskseter blevetbrugttilatunderstøtteskelletmellemsocialeklasser(storey2001:6). 3(( Entredjemådeatdefinerepopulærkulturpåersommassekultur.Dennedefinitiontrækker påmangemåderpånummerto.udfradennedefinitionansespopulærkultursomhåbløst kommercieltogaleneproduceretmeddetformål,atdetpålettestevisskalkunne konsumeresafmasserne.medmassemenesherenstørremængdeafligegladekonsumenter (Storey2001:8).Kulturenisigselverbyggetpåvelkendteformularerogerihøjgrad manipulativ. ItisaculturewhichisconsumedwithbrainFnumbedandbrainFnumbing passivity (Storey2001:8). IfølgeStoreyermangekulturkritikereenigeomatmassekulturenkanidentificeressom importafamerikanskkultur.hanbrugerbegrebetamerikanisering.ogselvomhanarbejder udfraenbritiskkontekst,viljegidengradmene,atdetsammebegrebkanoverførestil danskkultur(storey2001:9).etklassiskeksempelertvfnyhederneslayout,derergåetfraat væremegetsimpleog tørre tilidagatværemegetfarvefuldeogfyldtmedboksemed forskelligtekstoggrafikibevægelse.mereligdeamerikansketvfnyhederendtidligere. 4( EnfjerdedefinitionafpopulærkulturerifølgeStorey,atsedetsomdenkultur,derstammer frabefolkningen.dennedefinitiongårmodforestillingenomatpopulærkulturskullevære noget,derblivergivetfraethøjereintellektueltsted. Popularcultur,accordingtothiswayof working,shouldonlybeusedtoindicatean authentic cultureof thepeople.itispopulare cultureasfolkculture (Storey2001:10).Idenneoptikklingerpopulærkulturderforheller ikkenegativtellersomnogetoppositionerendetilandreformerforkultur.deternoget selvstændigt. 5(( Enfemteogvæsentligmerekompleksmådeatanskuepopulærkulturpåerilysetafden italienskemarxistantoniogramscioghansudviklingafbegrebetomhegemoni(storey 2001:10). SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Gramsci uses the term hegemony to refer to the way in which dominant groups in society, through a process of intellectual and moral leadership, seek to win the consent of the subordinate groups in society. (Storey 2001:10) DennedefinitionanskuerikkepopulærkultursomværendemasseFellerfolkekultursom defineretiovenstående,mensnarereenkonstantideologiskforhandlingmellemde dominerendeogsubordinerendegrupperisamfundet(storey2001:10). [ ]aterrain,as alreadystated,markedbyresistanceandincorporation (Storey2001:10). 6( Storeyssjetteogsidstemuligedefinitionafpopulærkultursombegrebbyggerpåennyere debatomkringpostmodernismensindvirkningpåkulturkonsumtion(storey2001:12). The main point to insist on here is the claim that postmodern culture is a culture which no longer recognizes the distinction between high and popular culture [ ] for some this is a reason to celebrate an end to an elitism constructed on arbitrary distinctions of culture; for others it is a reason to despair at the final victory of commerce over culture. (Storey 2001:13) PostmodernismenfornægterskelletmellemfinFogpopulærkultur(Storey2001:148f).Andy Warholsigerblandtandet: 'real' art is defined simply by the taste (and wealth) of the ruling class of the period. This implies not only that commercial art is just as good as 'real' art - its value simply being defined by other social groups, other patterns of expenditure. (Warhol iflg. Storey 2001:149) Mankanselvfølgeligindvende,atidetøjeblikWarholsbillederbliverudstilletpå kunstgallerier,gørkontekstendemalenetilfinkultur(storey2001:149).ikkedestomindre fremgårdettydeligtafcitatet,atwarholdefinerersinkunstsometmodstykketilden hegemoniskeopdelingaf rigtig ogkommercielkunst. 12/50 13/50

9 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Finkultur( AttaleompopulærkulturoverforfinkulturgiversomStoreysandendefinitionpåpegerliden meningudenenligesåfyldestgørendedefineringafbegrebetomdetfinkulturelle.finkulturer denbinærekontrasttilpopulærkulturen,ogselvommanoftebekskriverdetsomom,at distinktionenmellemdetobegreberaltidhareksisteret,erdenivirkelighedenrelativtny. IbegyndelsenbefandtfinFogpopulærkultursigidesammeinstitutioner.Såledesindeholdte koncerterbådearierogtidenspopulæresangeudennogensomhelstoplevelseaf,at sidstnævntevarupassendeisammenhængmedførstnævnte(collins2002:3).finkultursom etinstitutioneltbegrebopstodførstiandenhalvdelaf1800 tallet.detsketeifølgestoreysom følgeaftreting(storey2003:32).finkulturellerhøjkulturopstårsombegreberiusamellem 1850F1900,dadenurbaneeliteskaberskelletmellemdenneformforkulturog populærkultur,dadefordetførstebegynderatudbredeforståelsenaf,atderfindesrigtig kunstogunderholdning,ogatdetotingerforskelligefrahinanden.fordetandetfordi,atden urbaneeliteiforlængelseafdenførstudbredteforståelsebegyndteatklassificeresinegen kultursomnogetandetogmereæstetiskendmassernes.sidstmenikkemindstskabteeliten fordettredjenogleinstitutioner,hvordenalenehavdekontrolover,hvadderblevudstillet (Storey2003:32f).Deterikkefordielitenikketidligereharsetoglæstandetenddelavere socialeklasser,mendet,dererspecieltvedslutningenaf1800'tallet,erinstitutionaliseringen afskelletiformafdenyekontrolleredeinstitutioner(storey2003:45).formåletvaratskabe enhårdadskillelsemellemdennoblekunstogdenvulgære,simpleunderholdning(storey 2003:33).Medandreordsikrededenkulturelleelitesigkulturelhegemoniskkontrolvedat skabeinstitutioner,derikkevarafhængigeafmarkedet.detskersomreaktionpå,at arbejderklassen,ogsådendanske,begynderatfåstørrepolitiskindflydelseidenneperiode ogsåledeskantrue,hvadderskalopfattessomkultiverende(collins2002:4). The distinction between high and popular [...] is dependent on an organizational distinction between nonprofit cultural institutions run by private individuals or boards of trustees and the commercial, profit-seeking, culture industries. (Storey 2003:33) SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Elitenforsøgeratlegitimeredennedistinktionmedforsikringenom,atdetvilværefor samfundetsbedste,mendetståridagklart,atdermed"samfundet"menteselitenogden højeremiddelklasse(storey2003:33f).denneinstitutionaliseringafkunstbetyderderfor, ogsåidag,atdenkulturellehegemoniskesandhedtilstadighedskabesafderigeogmagtfulde (Storey2003:xi). Somdetfremgårafafsnittetomkulturministerietogkulturbegrebetansesfinkulturellerden institutionaliseredekulturstadigsomendannelseskultur,ogdensoverlevelseerfuldstændig afhængigafstøttekronerfradetoffentligeogsåakademiernesdiskussionogkontinuerlige fremhævelseafdenneformforkultur.deterdenneinstitutionellesideafforholdetmellem finfogpopulærkultur,deropretholderskelletmellemdeto(frith1992:54). Som Pierre Bourdieu påpeger, er det nutildags akademiet det vil sige universitetet, konservatoriet, kunstakademiet der gennem lærer-/elevforholdet, gennem sin videnskontinuitet og traditionsbevaring [ ] gennem opstillingen af normer for kreativ dygtighed og tolkningsekspertise understøtter højkulturen og er garanten for dens fortsatte eksistens [ ] det er den akademiske diskurs, der former avisanmeldelsen, teksten på pladeomslaget og udstillingskataloget; det er akademikeren, der muliggør masseforbruget af finkultur. Kulturkrig?( (Frith 1992:54) Somdetfremgårafdeforegåendeafsnit,opstodderstilleogroligtenkulturkrig,hvorden urbaneelitemente,atdenkulturdehavdegivettilfolketislutningenaf1700 talletvarbedre ogmeredannende,iforholdtildekulturformersombegyndteatinteresseredenvoksende arbejderklasse.denmennesketype,derblevfremstilletifolkevisernearbejdedemegetog respekteredederessocialeoverordnede.påmangemåderdeintellektuellesnostalgiske forestillingomdenperfekteverden,degernesågenetableret(storey2003:14).storeygørsig derforovervejelserom,hvorvidtoverklassensfrygtforfolkevisernesmanglendeindflydelsei virkelighedenbundedeienfrygtforindustrialiseringenogurbaniseringensuundgåelige synlighedafsamfundetsklasserelationer(storey2003:14).uansethvaderdetkampenforat 14/50 15/50

10 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 bestemme,hvadderkanopfattessomdannende,oghvorvidtdetskulleværebedreendandet, derfortsætterdendagidag. Kulturpessimismen( StudietafpopulærkulturogkulturkrigenbegynderifølgeStoreymedMatthewArnolds arbejdeiudgivelsenculture"and"anarchy(1869).dettiltrodsfor,athanaldrigdefinerer populærkultursombegreb.derimoderhandenførstebetydningsfuldeteoretiker,der præsentererbegrebet"massekultur".ifølgestoreyerdetklart,atarnoldopererermedet begrebomkulturelanarki,somkanbetegnessomværendepopulærkultur(storey2001:18f). Arnold ssignificanceisthatheinauguratesatradition,aparticularwayofseeingpopular culture,aparticularwayofplacingpopularculturewithinthefieldsofculture (Storey 2001:18). Arnolddefinererkulturienberømtsætningsom thebestthathasbeenthoughtandsaidin theworld (Arnoldiflg.Storey2001:10).Arnoldbeskriveraltsåkulturidetsoprindelige udgangspunkt.nogetdererkultiveret,nogetmenneskebearbejdetommanvil.kulturer derforpåmangemåderensøgeneftermenneskeligperfektioniverden.kulturenudtrykker sigsåimåden,hvorpåmanpræservereropnåetindsigt.kulturbegrebetbestårforarnoldaf fire led (Storey2001:18). Culture is now the means to know the best that has been thought and said, as well as that body of knowledge and the application of that knowledge to the inward condition of the mind and spirit. (Storey 2001:18) Ellerudtryktanderledes: [ ]cultureis:(1)theabilitytoknowwhatisbest;(2)whatisbest; (3)thementalandspiritualapplicationofwhatisbest,an(4)thepursuitofwhatisbest (Storey2001:19). Detførnævnteanarkiersådendengangspirendearbejderklassesforstyrrendelivskultur. Specieltlegemliggjortidenengelskemiddelklassesindtogpådenformellepolitiskescenei tidenomkringarnoldshovedværksudgivelse.anarkiogkulturerderforpolitiskebegreber SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 forarnold,ogkulturenfårogsåensocialfunktion,nemligatkultiverede råogukultiverede masser (Storey2001:19).Arnolddistancerermegettydeligtsigselvsomenintellektuel overlegenklassevedatbrugeetosoverforetdem"ihansbeskrivelseafmiddelklassens politiskefremmarch(storey2001:19). IsitførnævntehovedværkCulture"and"Anarchy"informererArnoldsinlæserom,atvejentil kultiveringskalskegennemuddannelse.forarnoldskalmanimidlertidigtuddanne forskelligtaltefter,hvilkenklassemantilhører,dadetmåforstås,atdemereintellektuelle ikkeskalhavedensammeskolingforatkunneforståkulturen(storey2001:20). According toarnold,workingfclasschildrenhadtobecivilizedbeforetheycouldbeinstructed (Storey 2001:20). Arnoldsopstillertreformerformenneskeligkultivering:Mankanværefødtkultiveret,være fødtmedkapacitettilatblivekultiveret,ellermankanværefødtindimajoriteten,forhvem kulturvilforbliveetfjerntogfremmedbegreb.denneforestillingsynesihøjgradathænge sammenmedenforestillingomklasseforskelle(storey2003:17)."forarnold,popularculture asmasscultureisthe"anarchy"embodiedinthedisruptivenatureofworkingfclasslived culture"(storey2003:20). F.R.LeavistagerArnoldsforestillingerompolitikogkulturogoverførerdemtilden formodedekulturellekrisei1930 erne.ifølgedesåkaldteleavisitererdettyvende århundredeprægetaffortsatkultureltforfald. LeavisiternebearbejdedeArnoldsteorier,ogligesomhammentede,atkultiveringvarforde få(storey2003:21).tilforskelfraslutningenaf1800'talletvardenfinkulturelleautoritetdog ikkelængereuudfordret,ogleavisiterneplanlagdeatopretteskoler,derskulleunderviseiat kunnemodståmassekultur(storey2003:21f). DeforgyldtespecieltdenelizabethanskeæramedShakespearesomkulturelspydspids. 16/50 17/50

11 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 This was a mythic world in which everyone knew their place, everyone knew their station in life. In fact, it is the world before the working class lost "the strong feudal habits of subordination and deference. (Arnold iflg. Storey 2003:23) Medandreordforgudededeenverdenmegetligden,derblevpræsenteretafentidligere eliteifolkeviserne(storey2003:23). Heltfremtilmidtenaf1900 talletvarderstadigingentvivlom,atpopulærkulturvardårligt. Frankfurterskolenvarpåmangemådertoneangivendeogmedderesanalyseraf masseproduktionenogmasseforbrugetspsykologi,varspørgsmåletom,hvorvidtfinkultur varbedreendpopulærkulturmegetlet: Hvisdeterpopulært,mådetværedårligt! (Frith 1992:46). LigesidenharmanfraanalytikernessideaccepteretFrankfurternesholdningtil kulturproduktionogsåledtefterforsonendetrækvedkonsumtionen (Frith1992:46). Frankfurterskolenerbetegnelsenforengruppeintellektuelle,derarbejdedevedinstituttet forsocialforskningpåuniversitetifrankfurt.instituttetblevgrundlagti1923ogeroftest forbundetmedteksterskrevetaftheodoradorno,walterbenjamin,maxhorkheimer,leo LowenthalogHerbertMarcuse(Storey2001:85).TheodorAdornoogMaxHorkheimerkom tili1947ogdemente,atmassekulturvarkendetegnetvedhomogenitet."film,radioand magazinesmakeupafsystemwhichisuniformasawholeandineverypart...allmass cultureisidentical"(adornohorkheimeriflg.storey2003:27).ogdeskriverigenetandet sted: Film og radio behøver ikke længere at give sig ud for at være kunst. Den sandhed, at de ene og alene er forretning, anvender de som ideologi, der skal legitimere det smuds, de forsætligt fremstiller. (Adorno Horkheimer 1993:180) Demente,atmassekulturblotvarenkonstantreproduktionafsigselv.Imodsætningtil Arnold,leavisiterneogdentidligereelite,derallevarbekymredefor,atpopulærkulturenhelt villeudryddefinkulturen,argumentereradornooghorkheimerfor,atdenfordummende massekulturfaktiskendermedatlammeogkonformeremasserneistedetfor(storey SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer: :27f)."Thedecievedmassesarecaughtinacircleofmanipulationandretroactiveneed inwhichtheunityofthesystemgrowseverstronger"(storey2003:28).kulturkonsumtion bliversåledesideresoptikenmåde,hvorpåsocialklasseforskelproduceres,vedligeholdesog reproduceres(storey2003:43).deskriver:"[detforties,]atdetgrundlag,påhvilket teknikkenfårmagtoversamfundet,erdeøkonomiskstærkestesmagtoversamfundet" (AdornoHorkheimer1993:180). AdornoogHorkheimermener,atunderholdningsindustrieneretefterspurgtondesomfølge afarbejderklassensbrugforafslapningefterarbejdetisenkapitalismen.folkvil"undslippe denmekaniseredearbejdsprocesforpånyatblivedenvoksen"(adornohorkheimer 1993:199).Problemeterså,atunderholdningenevigterenspejlingafdennemekaniserede arbejdsproces(adornohorkheimer1993:200) Den borgerlige kunsts renhed, den kunst, der hypostaserede sig selv som frihedens rige i modsætning til den materielle praksis, blev fra første færd købt med udelukkelse af underklassen, hvis sag, den rette almenheds, kunsten netop viser troskab gennem friheden for den falske almenheds formål. Alvorlig kunst har lukket sig af over for dem, for hvem eksistensens nød og tryk gør alvoren til hån, og som må være glade, hvis de kan bruge den tid, hvor de ikke står ved drivhjulet, til at lade sig drive. Den lette kunst har ledsaget den autonome som dennes skygge. Den er den alvorliges samfundsmæssigt dårlige samvittighed. Høj5populærkultur( (Adorno Horkheimer 1993:197f) MereellermindresidenPopArtopstodi1960'erneerpopulærkulturstilleogroligtblevet tagetmereseriøstafdenkulturelleelite.populærkulturerblevetfrigjortframærkatersom eskapisme,renunderholdningogafslapningogbliveridagihøjeregradbehandletsomkunst (Storey2003:63).Detskerblandtandetfordifleresociologererbegyndtattaleomen senmodernehyperbevidsthed(storey2003:70). This foregrounded, hyperconscious intertextuality reflects changes in terms of audience competence and narrative technique, as well as a fundamental shift in what constitutes both entertainment and cultural litteracy in [postmodern cultur]. (Collins iflg. Storey 2003:72) 18/50 19/50

12 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Etbegreb,derpåmangemåderbliverudfoldetiafsnittetommediekonvergens.Siden 1960 erneharendelkulturstudieraltsåsatspørgsmålstegnveddenaltidomtalte kulturkrig mellemfinfogpopulærkultur.tilgangentilkulturbegrebetsomlivskulturharnemligbetydet, atmangeafdesenereårskulturforskereerkendetegnetvedheltatafviseenhierarkisk tilgangtilkulturbegrebetogvedat [ ]fokuserepåpopulærkulturensogsubkulturens demokratiskepotentiale (KristensenFrom2011:43). Gans (1999: 77ff). argumenterer dog for, at modsætningsforholdet mellem fin- og populærkulturen stadig eksisterer, men i nye former og med nye argumenter, og at distinktionen stadig giver empirisk mening (ibid.: 5). I tråd hermed peger Burke (2008: 141) på, hvordan cultural studies med sit fokus på populærkulturen har været med til at ekskludere finkulturen og dermed faktisk har bidraget til at opretholde nogle af de distinktioner, som feltet ellers var et opgør med. (Kristensen From 2011:43) Ikkedestomindreharmanaltsåbevægetsigvækfradenklareholdning,atpopulærkultur nødvendigvismåværedårlig.detstartedemegetlangsomtmedatbevægesigovertil holdningen: Hvisdeterpopulært,mådetværedårligt,medmindredeterpopulærthosde rigtigebefolkningsgrupper (Frith1992:46).HertilknytterFrithtokommentarer. Fordetførstekalderhandetenpolitiskforestillingompopulærkulturelværdi,daværdieni denneoptikalenebestemmesudfra,hvilkebefolkningsgrupper,derharmagttilatbestemme, hvilkekulturprodukter,dergernemåværepopulære,oghvilkederikkemå.endnuengangen gramsciansktilgangtildenkulturelleværdisættelse.andreværdikriteriersomæstetikeller betagelse glimrervedderesfravær (Frith1992:47). Fordetandetindebærerdennepolitiskeforestilling,atmanfortsatanserde befolkningsgrupper,derynderdet forkerte som vildledtetåber (Frith1992:47).Frith eksemplificererdissekulturproduktermedknaldromanerogmusicals,hvilketmåskeer interessant,dadetsåikkehandlersåmegetom,hvilkesocialeklasser,derkonsumerer produkterne,mensnarerhvordandekonsumeres.hankalderdet delette SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 underholdningsgenrer.hansidestillerdermedpopulærkulturmedkulturprodukter,derikke kræverrefleksionframodtagerenimodtagerøjeblikket. Idesenereårerderikkedestomindresketenmodreaktion.Nuhedderræsonnementet,at hvisdeterpopulært,mådetværegodt(frith1992:47).teoretikerenjimcollinstaler ligefremomfinpopulærkulturellerdethandirektekalderhøjfpop(collins2002:1).en tendens,derpåmangemåderkansesiforlængelseaffrithsræsonnement.mangørnoget,der traditioneltansessomfinkulturelt,populært(collins2002:6).etgodteksempelkunnevære nårverawanglaverenkollektionforhm.deterentendens,derspecieltopstårgennemop gennem1990'erne(collins2002:6). Detteerenmegetpopulistisktilgangtilheleværdispørgsmålet.Pådennemådebliverdet populæredefineretkvantitativtudframarkedsindikatorersomsalgstal,seertal,hitlisterog oplagstal. Selvom sådanne tal var præcise (hvilket er tvivlsomt), kan de ikke siget noget om, hvorfor de pågældende produkter er blevet valgt af deres forbrugere, endsige om forbrugerne faktisk syntes om dem. (Frith 1992:47) UdoverdennekvantitativedefineringarbejderdenanalyserendeakademikerifølgeFrith overvejendeudfratekstanalyser.hankalderdenakademiskeanalysefor sociologisk underudviklet (Frith1992:48).Hanmenerakademikeregårtilkulturprodukternemeddet formålatlæse,hvilkepositiveværdiersomdetfolkeligepublikummåhavefundetidem (Frith1992:48).Dermedsigerhan,atmanopfatterkulturbrugerneogderesværdiersom determineretaftekstenogdermedafsenderen.detjegtidligerebetegnedesomenøkonomisk reduktivtilgang.heavymetalffansogmadonnaffansskærespådennemådeoverénkamog deæstetiskeovervejelser,hverfanskarenødvendigvismågøresigudeladesfrade akademiskeovervejelser(frith1992:48). SimonFrithargumentererimoddenopfattelse,atskelletmellemfinFogpopulærkultur hængersammenmedsocialeklasseforskelle.istedetplædererhanfor, [ ]atalleformerfor 20/50 21/50

13 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 kulturpraksisharderes»høje«og»lave«varianter,påtværsaftraditionelleklasseskel (Frith 1992:45).IfølgeFrithforegårdenæstetiskevurderingaf,hvaddererfinFogpopulærkultur altidindenforrammerneafenforestilletfælleskritiskkulturdiskurs(frith1992:45). [ ] smagsdommeogæstetiskekriteriererligesåvigtigeipopulærkulturensomifinkulturen (Frith1992:46). SkelletmellemfinFogpopulærkulturharsåledesatgøremedfremkomstenafforbrugereliter indenforforskelligekulturformer(frithnævnerdetbohemefagtigeoverfordetkonforme)og somresultatafdenspændingmellemdenudøvendekunstnerogforbrugeren,somden kulturellevaregørelsemedfører(frith1992:53). SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Opsummering( Indtilviderebeviserhistorienat,hvadderdefineressomfinFellerpopulærkulturmereeller mindreerarbitrært.begrebernefinfogpopulærkulturogderesforholderplastiske.ievig forandring(collins2002:3).alligevelbliverteoretikerevedmedatdiskuterebegreberne. NoelCarrolerforeksempelimoddenarbitræreopfattelse.Hanmenerbegreberneskal defineresudfra,hvordandetgivnekulturproduktproduceres,reproduceresogikkemindst distribueresudviamodernemassemedier.storeyselvskyderdoglidtdennesimple forestillingned.somalleredenævntargumentererhanfor,atbådeoperaogshakespeare oprindeligtblevdistribueretpådennemåde(storey2003:95) The fact that meaning is not something fixed and guaranteed in nature, but is always the result of particular ways of representing nature in culture, suggests that the meaning of something can never be fixed, final, or true; its meaning will only ever be contextual and contingent and, moreover, always open to the changing relations of power. (Storey 2003:x) DiMaggiosynessomnogetandetigen,atdefinerefinkulturudfra,hvornårtingoverleverpå støtteellerej(storey2003:39). [Pierre Bourdieu] argues that although class rule is ultimately economic, the form it takes is cultural. The source of social difference and social power is thus symbolically shifted from the economic field to the field of cultural consumption, making social power appear to the result of a specific cultural disposition. (Storey 2003:43) Detertydeligt,atStoreyharskrevetsineseksforskelligedefintionerpåbaggrundafalledisse mangeforskelligeopfattelserafdethyperkompleksekulturbegreb.hvorforskelligedisse definitionerendsynes,hardeikkedestomindrealledettilfælles,atdedefinerer populærkultursomnoget,derkomefterogsomfølgeafindustrialiseringenogurbaniseringen (Storey2001:13f).Hovedsagligtfordiindustrialiseringenforførstegangiverdenshistorien medførermulighedenforatmasseproducerekunstsamtidigmed,atdenvoksende middelklasse,deropstårsomfølgeafindustrialiseringen,muliggøretmassepublikumfor 22/50 23/50

14 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer: /50 kunsten(collins2002:3).enafgrundenetilatpopfartforeksempelbliverstorti efterkrigstidenerenvoldsomøkonomiskvækstefterkrigen.detmedførerenøgetkøbekraft hosmiddelklassen,derresultererietøgetforbruggenerelt,menogsåiforholdtilkunst (Collins2002:5f). Desenereårsdiskussionomkringkulturenipostmodernismenhardognæstenpåintet tidspunktgenovervejetpopulærkulturenogdensmuligepotentiale.allesynesdeuden omtankeatvedholdefrankfurterskolenskritikafmassekultursometproduktafen"kultur industri,"derfordummermassernepåpropagandistiskvisogdervedmodarbejderdet demokratiskesamfund(adorno1991:1). Determuligt,atdenneantagelsevarrigtigtidenverdenAdornoogHorkheimerlevedei. Oplysningens"dialetik,dereretafderesstoreværkeromkringemneterskreveti1944. AdornoogHorkheimersadidetliberale,kapitalistiskeogikkemindstkommercielleUSAog skrev,mensderesegethjemibogstaveligsteforstandlåiruinerieuropa.determåskederfor ikkesåunderligt,hvorfordebeggeervoldsomtkulturpessimistiske. Problemetvedikkeatstilledetstorespørgsmålstegnveddennepessimismeer,somjeg senereviluddybe,ogsomprofessorikommunikationhenryjenkinspåpeger,atdepassive konsumenterharformåetikkeatladesigfordummeafradioensautoritæreogaktivestemme (AdornoHorkheimer1993:181).Somdetvilbliveuddybetomlidt,hardemoderne konsumentertværtimodformåetatkommetilbagepå,hvadnogenvilkaldeligefodmed medierneikraftafdenfremkomnemediekonvergens. AlligevelskalmanstadigrespektereFrankfurterskolensteorier.Forselvomverdenmuligvis seranderledesudendadorno,horkheimerogbenjaminforestilledesig,ændrerdetikkedet faktum,atflereafspecieltadornoogfrankfurterenspointergenereltstadigharsinpladsi nutidenskulturelleverdensbillede(adorno1991:1).ligeledesskalmangøresigdetklart,når manlæseradornoskulturkritik,atdetaldrigvarhansprojektatefterstræbeenobjektiv sociologiskkulturanalyse(adorno1991:2). SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer: /50 Mankanmåskeendemedatkonkludere,atdet,atdefinitionenaf,hvorvidtnogeterfinFeller populærkulturelt,ikkekansigesaleneatliggeiværket,mensnarereeretdialektisksamspil mellemdem,dersigernogetomdetgivendekulturproduktogkulturproduktetisigselv.

15 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Habermas(og(følgerne(af(mediekonvergens ( Medafsætietklassiskhabermasianskborgerligtoffentlighedsbegrebkanmantaleom,at adskillelsenmellemfinfogpopulærkulturopståri1700 talletsetableringafenlitterærog kultureloffentlighed [ ]somdyrkededenlitterærediskussionogtilegnelsesomdannelse (KristensenFrom2011:56).ForestillingeniHabermas offentlighedsteorierat,hvisman førerendebat,hvortilalleharligeadgang,mådennødvendigvisledetilsandhedenomet bestemtsagsforholdsåfremtdedebatterendedeltageridebattenpåforpligtendevis.detvil sige,atmanskalværeklartilatacceptereargumenter,dereranderledesfraensoprindelige mening,ogmankanselvfølgeligikkesebortfradisseargumenterbarefordi,atdeskaderen selv(jørgensen1973:1). Idebattenharingenpåforhåndfortrinsrettilatdefineredetrigtige, kunargumentervurderes,ikkepersoner (Jørgensen1973:1).Såledesfårdebattenhos Habermasendemokratiskdannelsesfunktion. Opgennem1600Fog1700 talletstarterendebatomkringforholdetmellemautoritetenog loveneogomlovenesoprindelse,samtdisseslegitimeringsgrundlag(jørgensen1973:3). Alene det, at flere og flere mennesker uden formel autoritet diskuterer lovenes oprindelse er i sig selv kimen til tanken om, at ikke de få gennem hemmelige forhandlinger, men de mange i offentlighedens klare lys, når frem til love, der hviler på fornuft og ikke på arbitrær magt og vilje. (Jørgensen 1973:3) Figur(1((Jørgensen(1973:4) IFigur1sesenmodelforHabermas ideellesamfund.tretingdefinerer,dethabermasher kalderpublikum"sociologisk. For det første er der fri kommunikation mellem deltagerne. For det andet har deltagerne frihed til selv at definere problemerne, og for det tredje er deltagernes status som publikumsdeltagere baseret på lighed (og som sådan ofte uafhængig af deres private status). (Jørgensen 1973:4f) Mulighedenforatdennemodelskullekunneeksistereafhængerafudviklingenafdet kapitalistiskeøkonomiskefrikonkurrencesystem(jørgensen1973:5).dettesystemmedfører enretfærdigogautonomprivatsfære,hvordeenkelteborgerealeneerbundetaf markedskræfterne.detbetyderatoffentlighedenkunbehøveratbekymresigomøkonomiske problemeriforbindelsemed [ ]laugrestriktioner,merkantilismeogstandsprivilegier (Jørgensen1973:6).Habermasmenerså,atdetflytterborgerneskonflikterendeinteresserud afoffentligheden,hvorfordetoffentligeræsonnementrentfaktiskburdekunneføretil enighed(jørgensen1973:6). 26/50 27/50

16 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Problemeter,atHabermasmenerdenneideellemodelikkerodfindersigidenfaktiske verden.itaktmed,atfolkfårmerefrihed,somfølgeafenindustrielogfagforeningsmæssig udvikling,vilfolkogsåselvbestemmeoverderestidogderespengeidennefritid.mansynes ikkelængere,manhartidtilatdebattere,menvilhellerekonsumere(jørgensen1973:14). Det forpligtende ræsonnement uddør og forvandler sig til uforpligtende gruppeaktiviteter holdt sammen af et konsumfællesskab. Den selvstændige tilegnelse gennem læsning, brevskrivning og diskussion reduceres til fælles biografbesøg, fælles radiolytning og fremfor alt fælles TVhygge. Omkring disse aktiviteter danner der sig intet publikum, det milde uforpligtende klima, tilegnelsen finder sted i, gør at disse aktiviteter ikke behøver føres videre i diskussioner. Og jo mere egentlig privat tilegnelsen bliver, jo mere umulig bliver den offentlige kommunikation. Spændingsforholdet mellem den private tilegnelse og den offentlige diskussion kortsluttes. (Jørgensen 1973:14) Denneudviklinggør,atogsåkulturenbegynderatindrettesigefterdettenyekøbekraftigeog villigesegment. Selvomdetikkeerstrengtnødvendigt,atetkulturgode,sommåspredesi overensstemmelsemedmarkedslovene,tagerformeftersinepotentielleefterspørgere,sker detalligevel (Jørgensen1973:15).Entinger,athelemarkedsføringenafkulturproduktet nødvendigvismåunderkastesigmarkedetsbehov,menatogsåselveværketsskabelse underkastesdissebehovmedførermassekultur(jørgensen1973:15). Omgangmedkultur sætterspor,mensforbrugafmassekulturikkeefterladernogenspor;massekulturen efterladerenslagserfaringsomikkekumuleres,mensomerregressiv (Habermasiflg. Jørgensen1973:15). UdviklingenafmassekulturmedførerifølgeHabermas,atdeprofessionellekritikereogderes kritikblivermereutilgængeligfordenalmeneborger.jørgensenplædererligefremfor,atder skulleværeentotaladskillelsemellempublikumogkritik(jørgensen1973:15).dentotale adskillelselederoshentildenfaktiskevirkelighed,somhabermasopleverden,illustrereti Figur2. SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 Pilnummeretsymbolisererdenmanipulerendeeffekt,denmegetlukkedeoffentlighedharpå denatomiseredemasseafsamfundsborgere,derikkelængereformåratsamlesigtilfigur1 s publikum.pilnummertosymboliserermassernesukritiskeapplausafoffentlighedens beslutninger(jørgensen1973:25). Elitenssprogbliveretandetendmassernes,damassernesletikkeermedidebattenlængere. Borgernetilsluttersignublotdeafelitensholdninger,dekangodkende,mennogendebat ellernogetræsonnementopstårikke(jørgensen1973:29). Nye(brugerinddragende(medier( Habermas kritikafdenborgerligeoffentlighedsforfalder,somjegogsånævntei indledningen,sidenteoriensudgivelseblevetkritiseretendel.ogsåafhabermasselv,deri begyndelsenaf1990 ernepåpegede,athansoprindeligesynspunktervaraltfor pessimistiske.isærilysetaf [ ]denmediesociologiskeforskningsresultaterom modtagerneskritiskepotentiale (KristensenFrom2011:57). Figur(2((Jørgensen(1973:25) 28/50 29/50

17 SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 De seneste år er det [ ] i medieforskningen blevet almindeligt at diskutere, hvordan den måde, hvorpå betydning opstår i kulturen, er resultatet af et komplekst samspil mellem kultur, samfund og medier. Medierne er både forum og redskab for forhandlinger af bl.a. værdier, normer og følelser, ligesom de danner basis for erfaringer, kommunikative relationer, sociale relationer osv. (Kristensen From 2011:48f) SamtidigharinternettetogspecieltWeb2.0 sfremkomstbevirket,atdenatomiseredemasse pånykandeltageidenoffentligediskussiongennemkommentarsporogdebatfora(kelty 2013:112).Folketkansåatsigesamlesogdiskuteremedeliten,somidetteprojekter personificeretianmelderne.ienkeltetilfældekanbrugerneskommentarerenddapåvirke denellerslukkedediskussionipressen(kelty2013:112f).detkeltytalerom,erpåmange måderligbegrebetomkulturel"medborgerskab(kristensenfrom2011:58)." Turner (2001) taler for eksempel om kulturelt medborgerskab som empowerment i form af muligheden for at deltage aktivt, kreativt og succesfuldt i den nationale kultur, mens Hermes (2006) legitimerer selve tilstedeværelsen af populærkulturen som fundament for cultural citizenship. Populærkulturen lægger i hendes optik op til andre former for fællesskaber, refleksioner og relationer end de politiske kulturer eller finkulturen, og i den sammenhæng er selve samtalen om de populærkulturelle emner vigtigere end kulturudtrykkene i sig selv i kraft af deres potentiale for at afstedkomme demokratisk refleksion. (Kristensen From 2011:58) Detkulturellemedborgerskabopstårsomfølgeafdet,somJenkinsbetegnersom mediekonvergens.determulighedenformediekonvergens,deropfordrertiloggiver mulighedforendeltagelseskultur.selvfølgeligerendeltagelseskulturafhængigaf,atnogen deltager,hvorfordenvirkelighedvibefinderosiikkekuneretudtrykforenteknologisk landvinding,menligesåmegetensocial(jenkins2006:3).mediekonvergensrepræsenterer såledesetkultureltskift.hvormantidligerevarpassivmodtager,bliverforbrugernenu direkteopfordrettilselvatsøgeinformationogforbindedeninformationmedandetogandre idetfragmenteredemedielandskab(jenkins2006:3).det,somblandtandrefrankfurterne betegnedesomdensløveogunderholdningssøgendekonsumerende"masse,"ersomfølgeaf dennyedeltagelseskulturaltandetendpassiv.dettefaktumkanretrospektivttolkessomom, atmassernealdrigharladetsigfordummeafpopulærkulturen.havdedetværettilfældet, SimonRoliggaardAndersen ProjektF15 Studienummer:46588 villeendeltagelseskulturikkekunnehaveopstået,hvorforargumentetmodpopulærkulturen smuldrerlidt(jenkins2006:254). Convergence does not occur through media appliances, however sophisticated they may become. Convergence occurs within the brains of individual consumers and through their social interactions with others. Each of us constructs our own personal mythology from bits and fragments of information extracted from the media flow and transformed into resources through which we make sense of our everyday lives. (Jenkins 2006:3f) DRlavedeforeksempelensuccesfuldbrugerinddragelsepåinternettetiforbindelsemed førstesæsonafarvingerne,hvormankunnedelesineegnearvehistorier,ogsåledeskomder enstørredebatomkringarvereglerneidanmark(agger2014).dennebrugerinddragelseer etgodteksempelpå,atkonsumptionihøjeregraderblevetenkollektivproces(jenkins 2006:4).Fordiderfindesmeretilgængeliginformation,endmansomenkeltindividkan rumme,ermannødttilistørregradendtidligere,hvisikkeatkonsumeretingsammenmed andresåidetmindstediskuteredetfællesoplevedepåetseneretidspunkt(jenkins2006:4). Dennenyekollektiveintelligensmedførerså,atrelationernemellemkulturproducenterneog kulturkonsumenternestilleogroligtnedbrydesitaktmed,atkonsumenternerentfaktisk deltageridet,somproducenterneopfordrertil(jenkins2006:20).detmedførerikkedesto mindreenlidtparadoksalkonfliktparterneimellem.fandomfskribentererforeksempelofte ikonfliktmeddekommerciellemedier,derejerdefranchisefuniversersomskribenterne kommermedtilføjelsertil,daejernegernevilhavekontroloverderesintellektuelle ejendomme(jenkins2006:21). Somjeglæserdet,erJenkinshovedpointe,atdenkulturelleelite,deintellektuelleog kulturproducenterneihøjeregraderblevetafhængigeafkonsumenterne 1 tilatformidleog diskutereinformationogkulturendtidligere.konfliktenopstårså,fordideintellektuelle stadiggernevilhavekontrolover,hvorledeskulturenforvaltes.detbliverkonstantsvære ikkemindstgrundetmediekonvergensen. 1 Læs:Denkernefamilie,somHabermasmente,varskyldinedbrydelsenafdetoffentlige ræsonnement. 30/50 31/50

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Register i forskellige udklædninger

Register i forskellige udklædninger Registerbegrebets teoretiske forankring og dets brug ift. uddannelsen i virksomhedskommunikation Thomas Hestbæk Andersen 7. Nordiska SFL-Workshoppen, Södertörns högskola, 17. november 2011 2 Register i

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Metoder og værktøjer til læring med film. Nye veje til filmfaglige læringsdesign

Metoder og værktøjer til læring med film. Nye veje til filmfaglige læringsdesign Metoder og værktøjer til læring med film Nye veje til filmfaglige læringsdesign Lærere og filmproduktion En historie om modeller Mediedidaktik i et nyt perspektiv En ny virkelighed for læreren i skolen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Technology & Modernity

Technology & Modernity Technology & Modernity Samspillet mellem teknologi og samfund Fornuft & frihed - Life, liberty and the pursuit of happiness Rationalitet & Maskiner Fremskridt Æstetik End of history De moderne De umoderne

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Ján 1 Šunderlík Introduction og Eva Barcíková In optics when it comes down to show path of rays of light through glass, lenses or systems of lenses, m physics

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Visible Learning James Nottingham

Visible Learning James Nottingham Visible Learning / Synlig læring www.jamesnottingham.co.uk facebook.com/challenginglearning Professor John Hattie Director, Melbourne Education Research Institute Chair, Board of the Australian Institute

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning på KU

Forskningsbaseret undervisning på KU Forskningsbaseret undervisning på KU Camilla Østerberg Rump, Lektor, PhD Institut for Naturfagenes Didaktik 1 Læringsmål Kan differentiere mellem forskellige former for forskningsbaseret undervisning (FBU)

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors.

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors. PIPES TRADITION & QUALITY Stanwell blev grundlagt i 1942, hvor Poul Stanwell drevet af sin store kærlighed til piber lagde grunden til det, som i dag er en af verdens førende pibefabrikker. Gennem årene

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group SKAL VI SE PÅ BRUGERNE? - KULTURSPECIFIKKE PERSPEKTIVER PÅ USABILITY WORLD USABILITY DAY, 14 NOVEMBER, 2006 Globale digitalisering - verdens borgere

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere