Torsdag den 26 marts Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole."

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe Alnor 4. Fremlæggelse af beretninger: Bestyrelse Formandens beretning ved Henriette Ebbesen. Henriette vælger at fremhæve nogle af de fokus punkter som bestyrelsen arbejder med og som de lægger vægt på i deres bestyrelsesarbejde. Ansvars og arbejdsområderne for bestyrelsen er, at være på forkant med, hvad der er af arbejdsopgaver bestyrelsen skal varetage. Bestyrelsen er gode til at hjælpe hinanden, sparre med hinanden og have styr på ansøgninger. De har været med til opstart af conventus i VBIF. Deres arbejdsopgaver består også af udvalgsarbejde og at bestyrelsen er bindeled mellem bestyrelsen og de forskellige afdelinger i VBIF. Fokuspunkterne for bestyrelsesarbejdet. -at skabe sammenhængskraft i en flerstrenget forening, hvor der skal være plads og rum til de forskellige afdelinger, hvor enkelte afdelinger har deres egen måde at køre på. -at sørge for at VBIF har en sund økonomi, hvor der kan spares lidt op og ved et overskud, at der investeres i nye ting/materiale, der kommer medlemmerne til gode. -at være synlige ved arrangementer og tilbyde hjælp. Dette er f.eks. i forbindelse med gymnastikopvisning, aktivigløbet og ved byfesten. -at skabe succes for VBIF er, at VBIF har et super godt udvalg, der kan stå inde for, at der er rundt i afdelingerne er gode og dygtige instruktører. En af succeserne er, at der kommer medlemmer udefra, for at dyrke idræt i VBIF og opbakningen i lokalsamfundet er også afgørende for at VBIF har succes.

2 -Udfordringer i VBIF er det faldende børnetal i vores lokalområde. Der er en bevidsthed omkring at overlevelse for VBIF er, at skabe gode idræts tilbud og trække medlemmer til VBIF udefra. Det er vigtigt at VBIF ikke må blive for lille. Frivillighed skal der værnes om. Der skal være en glæde ved, at se en ide og ved at gøre noget for andre. Det giver oplevelser at være frivillig, man kan tage vare og være en del af den opdragende faktor. Vi bliver et fatigere samfund uden frivillighed. Efter kommentarer til Henriettes beretninger blev slutordene fra Henriette, at vi skal fastholde medlemmerne, såvel børn, unge og voksne så det er muligt at gå til idræt i VBIF så længe som muligt. Det er med til at opretholde en god og stærk lokal følelse i VBIF. Volleyball ved Klavs Albertsen. Volleyball har både voksen og ungdomshold. Voksenholdet har ligget meget stabilt i medlemstal de seneste år. Der opleves et fint fremmøde til søndagstræningen. Ungdomsholdet træner mandag og der er åbnet op for, at man som volleyball medlem kan deltage i træningen søndag /mandag som man har tid og lyst til. Ungdomsafdelingen har lige afholdt en 10 holds turnering på Sundeved efterskole. Badminton ved Klavs Albersen. Badminton har haft et vigende medlemstal især på børneholdene, men også ved voksenholdene. I sidste del af sæsonen kom der nye medlemmer til. Det der har givet bonus hos VBIF badminton er, at Sundeved Efterskoles badminton træner også har trænet hold i VBIF regi. Det har rykket rigtig godt og givet god succes. Gymnastik ved Bodil Wilhelmsen Gymnastik har haft ja hatten på i den forgangne sæson, der er sket mange positive ting og der er masse af glade gymnaster i afdelingen. Afdelingen har været meget hurtig klar med deres sæson program. Det har været med til at bibeholde interessen for at gå til

3 gymnastik i VBIF, især for de gymnaster, der kommer udefra og som også deltager på gymnastikskole på Sundeved Efterskole. Der er mange, der har været på instruktør kursus og der er også stor interesse for at være hjælpetræner. Powertumbling er i god udvikling. De deltager i konkurrencer og stævner rundt omkring i landet. En af holdets gymnaster er på landsholdet for powertumbling. Holdet trækker mange gymnaster udefra. Der har været afholdt en workshop med Brasilien som omdrejningspunkt. Her deltog der 70 børn i fuld fart. Havkajak ved Chresten Krog Havkajak har stadig base ved Varnæs vig. Der er fastlagt ro- program med roning ved vigen og ro ture med startsted andre steder fra. For første gang har der været nedgang i medlemstallet. For at imødekomme det faldende medlemstal, er der planlagt ro ture på flere niveauer. Der er fokus på at tilbyde div. spot kursus omkring teknik og sikkerhed. Der er til den kommende sæson en god forhånds interesse for at deltag på nybegynderkursus. Chresten gør et stort arbejde inden for Kajaksporten på DGI plan. Han er en af initiativtagerne til at op starte Kajakcentersyd. Der er mange gode tiltag og mange ideer i støbeskeen i dette arbejde. Det skal være lige så sjovt at gå til kajak i Syddanmark som det er i de store byer i Danmark. Vi håber, at Chresten store engagement og hans arbejde i det større kajak forum på sigt også kan komme VBIF til gode. Løbeudvalg ved Dorte Aarøe Dorte er fraværende. Der fremvises flotte stemnings billeder fra årets gang i afdeling. Der trænes stadig tirsdag og torsdag. Klubben oplever, at der ikke er så mange faste løber og at det er svært at fastholde nybegynder. Til det kommende Varnæsvig løb er der på nuværende tidspunkt 100 løber tilmeldt.

4 Fodbold ved Carsten Anderson Fodbold afdelingen har haft et godt år og der er blevet trænet på flere hold i vinterens løb. Målsætningen for afdelingen er, at der satses på de børn, der går i Varnæs skole. Det er svært og det har ikke været den store succes, at samarbejde med de omkringlæggende fodboldklubber. Det er vigtigt, at der gode træner til fodboldholdene og at der er gode faciliteter ellers er det svært at fasteholde medlemmerne. I det forgangne år er banen i Varnæs blevet drænnet og på nuværende tidspunkt er der godt gang i arbejdet omkring lysanlæg til banen i Varnæs. Lysudvalget arbejde godt og effektivt. Der er mange processer, der skal holdes styr på og også en del udfordringer mh.t. nabogodkendelse og myndighederne i Aabenraa kommune. Masterne bliver 18 m høje. Det er kommunen, der efterfølgende har ansvaret og vedligeholdelse af lysanlægget. Det er en kommunal beslutning at vores fodboldbaner ikke må anvendes i vinterperioden, da det belaster og ødelægger for meget. Banen i Varnæs må først anvendes efter 1. april. Der er en mulighed i at anvende grusbanen på Sundeved Efterskole til udendørstræning i vinterhalvåret. Festudvalg ved Carsten Jørgensen Regnskab giver overskud kr. Der henvises til bilag for regnskab VBIF Byfest Byfestudvalget har igen deltaget i forskellige aktiviteter udover Byfesten. Byfestudvalget stopper med at deltager ved Varnæsvigløbet. Der er ingen overskud ved dette arangenment, kun forplejning af hjælpere. I forbindelse med Byfesten er det svært at få tilstrækkelige med pladsfolk/hjælp i boderne. Der kan evt. sendes mail ud igennem conventus. Det er vigtigt at det ikke behøver at være en hel dag. Lidt er også godt. Som noget nyt skal de forskellige udvalg i VBIF byde ind med nye tiltag og nye aktiviteter i forbindelse med byfesten. I det forgangne år er der indkøbt og istandsat div. plads-vogne. Der er stor ros til Byfestudvalget over det store arbejde der gøres. Åbenhal ved Henriette

5 Åbenhal tilbydes 3 gange i løbet af sæsonen. Arrangementet er godt besøgt af børn og med mange forskellige aktiviteter. Det er en god reklame for VBIF, da der også kommer børn fra nabo foreningerne til åbenhal. 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved Kirsten Billund Se bilag: årsregnskab kom ud med et overskud kr. Der fremvises div. diagrammer på udvikling af medlemstallet i løbet af de seneste år. 6. Behandling af Indkomne indslag Ingen indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. Vedtægterne 5 stk. 1. Bestyrelsesmedlem - Kirsten Billund. Modtaget genvalg. Valgt for to år Bestyrelsesmedlem -Henriette Ebbesen. Modtaget genvalg. Valgt for to år Bestyrelsesmedlem -Else Jensen. Modtaget ikke genvalg. Bente Dall Valgt for to år Bestyrelsesmedlem -Carsten Anderson. Modtaget ikke genvalg. Elin Moldt Valgt for to år 8. Valg af festudvalgsmedlemmer jfr. Vedtægterne 6 stk. 1 Line Jensen. Modtager genvalg. Valgt for to år Carsten Jørgensen. Modtager genvalg. Valgt for to år Dorte Bæk. Modtager ikke genvalg og udtræder af udvalget. Der er ikke nogen ny valgt. Festudvalget mangler to medlemmer, men fortsætter og vil prøve at finde et medlem mere. 9. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant Genvalgt er Hans Christian Enevoldsen og Peter Højer.

6 Genvalgt revisorsuppleant er Hans Vigen Hansen 10. EVT. Tusinde tak til Else Marie for din store indsats og store arbejdsomhed med bestyrelsesarbejdet. Else Marie takker for at have haft mulighed for at have været med i foreningsarbejdet. Tak til Carsten. Du trådte til og har hjulpet med at køre ting i stilling. Tusind tak for det arbejde. Carsten takker for en god tid i fodbold afdelingen og er også fremover klar til at give en hånd med. Chresten: VBIF har mulighed for at blive medlem af Klub Danmark. Det medbringes til næste bestyrelsesmøde. Helen: Overbringer grundstenen til VBIF. Det, der startede med at være VB 77. Det er den første håndskrevne protokol fra klubbens opstart. Dirigent: Marius Frellesen Protokolfører: Merethe Alnor