Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014"

Transkript

1 Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014

2 Opsummering: faglige forudsætninger, læringsmål og kursets struktur

3 Faglige forudsætninger på kurset (fra kursuskataloget) Faglige forudsætninger: Designfærdigheder og - forståelse svarende 0l niveauet på kurserne Fysisk Design, Oplevelsesdesign og Visualisering og projektorganisa0on Dvs at man bl.a. selvstændigt skal kunne visualisere (og dermed dokumentere) sit arbejde i et porpolio (det har I allerede øvet på itvap og expdes) samt iden.ficere og ar.kulere oplevelseskvaliteter ved at design (det har I allerede øvet i fysisk design og expdes)

4 Læringsmålene Kvalifika0onsbeskrivelse (læringsmål): Deltagerne vil ever kurset have prak.sk erfaring med at designe socialt engagerende artefakter og services, samt prak0sk erfaring med hvordan man itera.vt udvikler og undersøger æste0ske kvaliteter ved interak0onsdesign. (fra kursuskataloget)

5 Læringsmålene Endvidere vil studerende kunne: På baggrund af etnometodologiske undersøgelser iden.ficere sociale og æste0ske kvaliteter ved et artefakt eller interak0onsdesign, formidle og kommunikere faglige problems0llinger (læse og forstå videnskabelige ar0kler). (hvordan vil man dokumentere det i sit porpolio?)

6 Læringsmålene Designe løsninger der forøger de oplevede æste.ske og sociale aspekter ved et produkt. (hvordan vil man dokumentere det i sit porpolio?)

7 Læringsmålene Reflektere over hvilke kvaliteter der ligger i og udenfor det designede artefakt. (hvordan vil man dokumentere det i sit porpolio?)

8 Læringsmålene Planlægge og udføre en serie eksplora.ve designeksperimenter, der undersøger æste0ske kvaliteter ved et artefakt. (hvordan vil man dokumentere det i sit porpolio?)

9 Læringsmålene Demonstrere en teore.sk og prak.sk forståelse for arbejdet med designeksperimenter og sketches (hvordan vil man dokumentere det i sit porpolio?)

10 Læringsmålene Demonstrere en sammenhæng mellem artefakt og formidling af de[e (hvordan vil man dokumentere det i sit porpolio?)

11 Læringsmålene Arbejde vedvarende forfinende med et designartefakt (hvordan vil man dokumentere det i sit porpolio?)

12 Læringsmålene Demonstrere evnen 0l at kunne nedtone og fremhæve særligt ønskede æste0ske kvaliteter. (hvordan vil man dokumentere det i sit porpolio?)

13 Kursusforløbet jan- maj

14 Impression management Om at styre andres indtryk - det man siger og det man gør (eksemplet Preedy at the sea )

15 Impression management E. Goffman

16 Impression management Goffman beskriver styrken ved sociale kontrakter/regler (som f.eks. reciprositet) Hvad er det for teknikker, mennesker bruger 0l at kontrollere det billede vi giver af os selv overfor andre. We live by inference. I am, let us say, your guest. You do not know, you cannot determine scien0fically, that I will not steal your money or your spoons. But inferen0ally I wil not, and inferen0ally you have me as a guest William Thomas (i Goffman) altså: jeg stjæler IKKE jordbærrene og by[epengene ved vejkanten, FORDI sælgeren viser mig 0llid)

17 Impression management Kernebegreber fra Goffman: (face- to- face) interac0on - fysisk 0lstedeværelse, gensidig vekselvirkning An interac0on/an encounter - all the interac0on troughout an occasion A Performance - en deltagers ak0viteter, der sigter på at påvirke de øvrige sociale aktører. Direkte henvendelse 0l publikum + nonverbal kommunika0on Giving expressions/giving them off Front region/front stage - (here, you wear your front ) Backstage/back region (here you can drop your front ) The outside (the third stage ) where the audience is. Outside the building

18 Impression management by invoking a backstage style, individuals can transform any region into a back stage hvad kunne sådanne designgreb være?

19 Impression management Hvorfor er de[e på nogen måde relevant for en designer der skal designe for social interak0on?

20 Designing for social interac0on M. Ludvigsen

21 Designing for social interac0on Occacion- situa0on- encounter

22 4 levels of social interac0on each dependent on the lower layer and each represen0ng an increased level of commitment

23 Distributed a[en0on (co- presence in a physical space på Aros) Shared focus (opmærksomhed re[et samme sted i auditorium Dialogue (tovejskommunika0on/- interak0on designinterven0on/happening) Collec0ve ac0on (fælles handlig mod samme mål civil anholdelse)

24 situa0onal interac0on mobility Hvad er et produkts sociale poten0ale? Hvad er det nuværende niveau for social interak0on, og hvad er målet? Hvordan er interak.onen på pågældende niveau understø=et? Hvordan er mobilitet mellem niveauerne stø[et kan brugerne selv tage deres sociale interak0on 0l næste niveau hvis de ønsker det?

25 Pause

26 Social Play K. Isbister (kan forstås som en underkategori af social interak0on)

27 Social Play kan forstås som en underkategori af social interak.on

28 Social Play Ar0klen er skrevet om UX og tradi0onelle computerspil (af xbox/ps- typen) Social play: ac0ve engagement with a game by more than one person at once Kan altså være distribueret over flere loka0oner men skal være sam.dig Publikum er også en ak0v social aktør

29 Evaluering Hvis vi udskiver spil med social interak0on (SI) Konteksten for SI: de fysiske/rumlige karakteris0ka (stort- småt/offentligt- privat/novelty/mobilitet/ digitalt- mekanisk etc) Mo0va0onen for SI: hver er aktørerne, hvorfor interagerer de? Hvad er aktørernes forhold og hvordan understø[er (interak0ons)designet de[e?

30 Konkrete ideer 0l design for social interak0on og evaluering heraf Hvordan skal social læring understø[es? Vi lærer og engagerer os ved at se andre sociale aktører handle. Kan man være 0lskuer uden at forstyrre? Uds0lle?

31 Konkrete ideer 0l design for social interak0on og evaluering heraf Følelser smi=er (emo(onal contaigon) kan posi0ve følelser som sjov & glæde ved interak0onen bruges 0l at smi[e andre sociale aktører? Kan uds0lling af følelser i sig selv være en social invita0on?

32 Konkrete ideer 0l design for social interak0on og evaluering heraf Kan physical feedback loop udny[tes 0l at styre aktørernes følelser?

33 Into the wild evaluering in situ Brown et al. + Rogers et al.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Into the wild Udvælg nogle særlige 0ng at kigge ever specifikt (but keep an open mind): f.eks emo0onal contagion eller social learning Overvej dine roller - Være usynlig observatør eller co- user eller interviewer

44 Into the wild I skal ud og undersøge måder (plural!) at bruge jeres design på ikke verificere at det er rig0gt/godt/en fiasko I laver eksplora0ve, kvalita0ve undersøgelser på de[e kursus, ikke reproducerbare tests I skal hvordan brugere er actors snarere end factors

45 Feedback på opgave 1 Individuel feedback på opgaven Sketchnote/visualisering af dagens pointer (Parallelt spor)..dem der skal ha rundvisning på Godsbanen skal møde ved indgang 3M kl

46 Opgave 2 er online på kursusplanen