Studieordning. Studieordning for Markedsføringsøkonom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning. Studieordning for Markedsføringsøkonom"

Transkript

1 Studieordning for Markedsføringsøkonom Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 0 August 2013

2 DEL 1: FÆLLES DEL Uddannelsen Formål Omfang Mål for læringsudbytte Titulatur Uddannelsens indhold og struktur Læringsmål for kerneområderne International markedsføring og salg (30 ECTS) Økonomi (20 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (20 ECTS) Erhvervsret (10 ECTS) Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer: Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester 12 Tema: Virksomhedens strategiske situation Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 2. semester Tema: Strategiformulering Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 3. semester Tema: Strategi-implementering Læringsmål og indhold for de valgfri uddannelseselementer Praktik og afsluttende eksamensprojekt Praktik (15 ECTS) Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) Prøver Oversigt over prøver og eksaminer Obligatoriske prøver og eksaminer Prøver i valgfri uddannelseselementer DEL 2: INSTITUTIONSDEL Indstilling til eksamen Digital aflevering af skriftlige besvarelser Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 1 August 2013

3 7.2 Obligatoriske opgaver Matematiktest, obligatorisk opgave Metodeprojekt, obligatorisk opgave Projekt A Indledende virksomhedsanalyse, obligatorisk opgave Projekt B - Virksomhedsanalyse, obligatorisk opgave Portfolio, obligatorisk opgave Projekt C Eksportmarkedsanalyse, obligatorisk opgave Projekt D Event creation and project management, obligatorisk opgave Andre større opgaver Strategidag Fagtest i de 4 hovedfag Prøveeksamen, digital test (prøve på 1. del af 1. eksterne eksamen) Pilotprojekt i markedsanalyse og statistik Prøveeksamen, case eksamen (prøve på 2. del af 1. eksterne eksamen) Projektdag i markedsføring og konsekvensberegning Salg og forhandlingsworkshop Valgfri uddannelseselementer (valgfag) Prøver i valgfri uddannelseselementer Regler for praktikkens gennemførelse Krav til skriftlige opgaver og projekter Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) Internationalisering Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Målrettet læring Praksisnær læring Pædagogisk platform Retningslinjer for differentieret undervisning Regler om merit Regler om de studerendes pligt til at deltage i undervisningen Krav om læsning af tekster på fremmedsprog Dispensationsregler Ikrafttrædelsesbestemmelser Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 2 August 2013

4 20. Henvisninger til gældende retsregler Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 3 August 2013

5 DEL 1: FÆLLES DEL Formålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at varetage arbejde med at analysere, planlægge og realisere løsninger, der bredt vedrører markedsføring i handels-, produktions- og servicevirksomheder nationalt og internationalt. Markedsføringsøkonomen skal kunne kombinere viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold i forbindelse med markedsføring på et globalt marked. Endvidere skal den uddannede kunne indgå i samarbejdsmæssige sammenhænge med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund. Uddannelsen er normeret til 2 studenterårsværk eller 120 ECTS. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år. Arbejdsbelastningen omfatter således skemalagt undervisning, undervisningsforberedelse, fordybelse, skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studieophold, praktik og projekter i virksomheder, samt forberedelse og deltagelse i eksaminer. Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse og skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart. 1. år skal være bestået senest 2 år efter studiestart. Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en markedsføringsøkonom skal opnå i uddannelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsen. Den uddannede har viden om 1) Virksomhedens strategiske og økonomiske organisering, 2) Grundlæggende samfundsøkonomiske forhold, 3) Salgets gennemførelse, 4) Erhvervsjuridiske forhold herunder lovgivning om markedsførings- og konkurrenceforhold 5) Metoder til løsning af komplekse og praksisnære problemstillinger inden for markedsføring. Den uddannede kan 1) Foretage en international markedsvurdering 2) Vurdere og gennemføre problemorienterede projekter inden for markedsmæssige emner 3) Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag på dansk og engelsk 4) På et analytisk grundlag at opstille relevante løsningsforslag indenfor markedsføringsmæssige problemstillinger 5) Vurdere virksomheds- og samfundsøkonomiske forhold 6) Vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til handel nationalt og internationalt 7) Vurdere organisatoriske, logistiske og ledelsesmæssige problemstillinger. Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 4 August 2013

6 Den uddannede kan: 1) Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens marketingstrategi og internationalisering, 2) Håndtere udviklingsorienterede situationer nationalt og internationalt inden for salg og markedsføring, 3) Håndtere markedsførings- og salgsplanlægning for virksomheden samt deltage i udførelsen heraf, 4) Tilegne sig færdigheder og ny viden i forhold til det erhvervede på uddannelsen, 5) Analysere en virksomheds økonomiske udvikling under hensyntagen til de samfundsøkonomiske vilkår med henblik på handlemuligheder 6) Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på dansk, engelsk og eventuelt et andet fremmedsprog skriftligt og mundtligt Den, der har gennemført og bestået uddannelsen, opnår Erhvervsakademigraden AK og er berettiget til titlen Markedsføringsøkonom AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Marketing Management. Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 5 August 2013

7 Uddannelsen består af 4 semestre, der tilsammen giver den færdige markedsføringsøkonom den kompetenceprofil, der er nævnt under afsnit 1. Samtidig udgør hvert semester et samlet læringsforløb. Det er muligt for en studerende at erstatte et semester med en dokumenteret ækvivalerende læring fra en anden dansk eller udenlandsk institution. Ligeledes kan udenlandske studerende gennemføre et eller flere semestre på uddannelsen. Uddannelsen består af 4 kerneområder, 2 valgfri uddannelseselementer, praktik og afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsens indhold og ECTS omfang opdelt på kerneområder fremgår af tabellen på følgende side. Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 6 August 2013

8 10 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 5 ECTS A: Strategisk analyse af virksomheden og omverdenen B: Grundlæggende statistik 1 A: Virksomhedsanalyse B: Mikroøkonomi A: Kommunikation B: Organisationsstruktur C: Innovation D: Opbygning og analyse af supply chain A: Retskilder B: Aftaleret C: Kreditsikring D: Virksomhedens retlige forhold 10 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS A: Markedsanalyse B: Grundlæggende statistik 2 C: Vækststrategi D: Internationalisering E: Segmentering, målgruppevalg og positionering A: Investering og finansiering B: Beskrivende økonomi og handelsteori A: Ledelse af forsyningskæden B: Kulturanalyse A: Erstatning uden for kontrakt B: Dansk og Internationalt køb C: Retlige markedsrelationer A: Statistik el. B: 2. fremmedsprog el. C: Andet 10 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 5 ECTS A: Markedsføringsstrategi B: Salg og forhandlingsteknik A: Makroøkonomi B: Budgettering og parameteroptimering A: Projektledelse og salgsorganisering B: Organisationsudvikling A: Driftsøkonomi el. B: 2. fremmedsprog el. C: Andet Praktik 15 ECTS Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 7 August 2012

9 Strategisk analyse af virksomheden og omverdenen Grundlæggende statistik Markedsanalyse Vækststrategi Internationalisering Segmentering, målgruppevalg og positionering Markedsføringsstrategi Salg og forhandlingsteknik anvendt teori indenfor markedsføring i et internationalt perspektiv forskellige forhandlingsteorier og modeller i relation til internationalt salg kunne analysere og vurdere internationale markedsføringsstrategier kunne vurdere og formidle forslag til strategier og parameterindsats på nationalt og internationalt niveau kunne anvende forskellige markedsanalysemetoder og anvende statistiske færdigheder til vurdering af data kunne forhandle med faglig og personlig gennemslagskraft kunne deltage i faglige og tværfaglige løsninger af praksisnære markedsføringsmæssige problemstillinger på det nationale og internationale marked håndtere markedsførings- og salgsplanlægningen for virksomheden Virksomhedsanalyse Mikroøkonomi Investering og finansiering Beskrivende økonomi og handelsteori Makroøkonomi Budgettering og parameteroptimering Grundlæggende mikroøkonomiske forhold Elementerne i virksomheders økonomiske styring Det globale økonomiske kredsløb Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 8 August 2012

10 udarbejde mikroøkonomiske analyser på vare- og arbejdsmarked beskrive og analysere investering og finansierings alternativer beskrive og analysere de væsentligste samfundsøkonomiske og demografiske nøgletal med henblik på markedsvurdering udarbejde relevante budgetter for en virksomhed og et projekt foretage en simpel prisoptimering på baggrund af kendte markeds- og omkostningsforventninger analysere virkninger af forskellige økonomisk-politiske indgreb at kunne vurdere en virksomheds økonomiske udvikling og benytte budgettering i den økonomiske styring at placere en given branche under en markedsform samt kunne vurdere konsekvenserne heraf ved inddragelse af pris- og indkomstelasticiteter at foretage en beregning af en investerings lønsomhed og kunne redegøre for valg af finansieringsform at inddrage de samfundsøkonomiske vilkår i relation til analyse og vurdering af et marked. Analyse af kommunikationsformer og strategier samt kulturel kontekst Anvendelse af det engelske sprog i forretningsmæssig sammenhæng Analyse af virksomhedens struktur, ledelse, værdier, processer, motivationsfaktorer og kultur Innovation Organisationsudvikling Salgsorganisering Projektledelse og styring Analyse og vurdering af virksomhedens supply chain Analyse og vurdering af supply chain management Begreber, teorier og praktiske problemstillinger inden for kommunikation/kultur, organisation, ledelse og logistik Metoder og teorier indenfor salgsorganisering Elementer og strategiske muligheder i forsyningskæden/supply chain og logistisk effektivitet Teorier og metoder til implementering af innovative udviklingsprojekter, herunder begreber og metoder til projektstyring Teorier og metoder til implementering af organisationsudvikling Kommunikationsteorier og problemstillinger, formidlingsteorier og strategier, verbale som non verbale virkemidler samt kulturforskelle Forskellige forretningsrelevante skriftlige kommunikationsprodukter og -former Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 9 August 2012

11 kunne analysere en organisations struktur, processer, kultur, ledelse, ud fra relevante teoretiske og praktiske organisationsprincipper analysere styrker, svagheder og konsekvenser af salgets organisering og ledelse kunne analysere virksomhedens supply chain, samt identificere centrale styrker og svagheder ud fra de væsentlige teoretiske og praktiske begreber indenfor SCM kunne vurdere, foreslå og formidle forslag til strategier, projekter og indsats i organisation, ledelse og logistik anvende relevante IT værktøjer til projektledelse analysere innovationstyper og modeller i praksis anvende engelsk, skriftligt, men primært mundtligt, under hensyntagen til forskellige kulturelle kontekster og forretningsmæssige sammenhænge, samt kunne udvikle budskaber målrettet målgruppen og arbejde kreativt med personlig kommunikation at kunne udarbejde forslag til og deltage i implementeringen af løsninger til ny organisationsstruktur, ledelse og motivationsfaktorer samt optimeret supply chain at kunne inddrage og anvende væsentlige teorier og praktiske erfaringer fra organisatoriske og logistiske sammenhænge i analyser, vurderinger og handlingsforslag at planlægge og styre forskellige typer af projekter at kunne håndtere innovationsmodeller og redskaber til praktisk idéudvikling og innovation som konkurrenceparameter at præsentere modtagerorienterede produkter, projekter, ideer, forslag og tanker med gennemslagskraft og selvstændighed, både på engelsk og dansk at kunne deltage i og håndtere salgets organisering og ledelse Retskilder og retsvæsenet Aftaleret, herunder forsikringsretlige aspekter heraf Ansættelsesret Insolvensret Pant og kaution Erstatningsret International privatret Køberet Konkurrence- og markedsføringsret Det juridiske system, dvs. danske og internationale retskilder, domstolssystemet og EU s institutioner Mere specielle aspekter af aftaleindgåelse, dvs. ugyldighed, afgivelse af forsikringsoplysninger og fortrydelsesret De overordnede ferieregler Akkordreglerne Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 10 August 2012

12 Mere specielle regler om sikkerhedsstillelse, dvs. kaution, pant i bilbogsaktiver, flydende pant og sikkerhed i fordringer, herunder efter gældsbrevlovens regler Det i retspraksis udviklede produktansvar Grundlæggende internationalt privatretlige regler Grundlæggende immaterialretlige regler Konkurrencelovens regler om konkurrenceforvridning og misbrug af dominerende stilling vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til Erstatning, herunder produktansvar E-handel Aftaleret, herunder international aftaleindgåelse og fuldmagtsforhold Hæftelsesforhold ved forskellige virksomhedsformer Ansættelsesret, navnlig funktionærret Insolvensret Ejendomsforbehold Køb og finansiering af, samt tinglysning af rettigheder over fast ejendom at håndtere udviklingsorienterede situationer inden for de juridiske aspekter af Markedsføring Danske og internationale salg, herunder brug af INCOTERMS 2010 Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 11 August 2012

13 Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer, der har et samlet omfang på 95 ECTS-point, valgfri uddannelseselementer, der har et omfang på 10 ECTS-point samt et afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point. Fordelingen er således: International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (5 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (10 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (5 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (5 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) (5 ECTS) International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (10 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (5 ECTS) Obligatorisk praktik (15 ECTS) Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) (5 ECTS) Strategisk analyse af virksomheden og omverdenen Grundlæggende statistik 1 Marketingkoncepter og marketingbegreber, både på dansk og engelsk. og kunne forstå relevante teorier og modeller om virksomhedens interne og eksterne situation anvende virksomhedens strategiske platform herunder mission, mål og strategier. kunne vurdere virksomhedens produkt-/markedsporteføljer, kompetencer og ressourcer. Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 12 August 2012

14 identificere virksomhedens stakeholders og kunne vurdere virksomhedens kunderelationer og kundernes købsadfærd. identificere og analysere virksomhedens mikro- og makro-omverden. formidle virksomhedens stærke og svage sider og trusler og muligheder til samarbejdspartnere og brugere. benytte IT redskaber i forbindelse med studiet (IMS) udarbejde hypotesetests og konfidensintervaller behandle markedsanalysedata ved brug af statistiske værktøjer. deltage i et tværfagligt samarbejde med henblik på at kunne analysere og vurdere en konkret virksomheds strategiske situation bidrage til en vurdering af virksomhedens grundlag for at igangsætte internationale aktiviteter Grundlag for virksomheders overskud og ressourceudnyttelse inkl. break-even analyser Vurdering af omkostninger på baggrund af aktiviteter Virksomhedsanalyse Markedsforhold, nytte og efterspørgsel Prisdannelsen på varemarkedet under forskellige konkurrenceformer Virksomheders markeds- og omkostningsforhold Virksomhedens omkostningsforløb herunder faste omkostninger og variable omkostninger samt omkostningsdriverbegrebet Virksomhedens handlingsparametre som grundlag for indtægter Virksomheders økonomiske styringsområder herunder målsætning og opgaver Grundlæggende regnskabsprincipper og -lovgivning Virksomheders økonomiske informationssystemer og kunne tolke informationer herfra. Virksomhedens pengestrømme Virksomheders supplerende rapporteringsformer herunder Balanced Scorecard og miljøregnskaber Prisdannelse på konsument- og producentmarkedet herunder producent- og forbrugeroverskud. Pris- og indkomstelasticiteters betydning Forskellige markedsformer og deres indflydelse på effektiviteten Eksterne virkninger og forskellige markedsindgreb Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 13 August 2012

15 vurdere forskellige omkostningstyper og deres karakteristika analysere dækningsbidrag med henblik på break-even analyser og økonomisk styring analysere og vurdere et virksomhedsregnskab med hensyn til rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning, soliditet, likviditet og pengestrøm samt aktierelaterede nøgletal kunne formidle økonomiinformation og angive årsager til udviklingstendenser til interessenter analysere omkostningsbegreber, nytteværdi og efterspørgsel analysere prisdannelsen under forskellige markedsformer analysere virkningerne af indgreb i prisdannelsen anvende forbruger- og producentoverskud til analyse af den samfundsmæssige effektivitet. at kunne vurdere, hvad der påvirker en virksomheds omkostninger og indtjening at kunne påpege, hvor i værdikæden der kan være basis for omkostningsbesparelse i en struktureret sammenhæng at kunne analysere en virksomheds økonomiske udvikling med henblik på handlemuligheder at placere en given branche under en markedsform samt kunne vurdere konsekvenserne heraf at inddrage pris- og indkomstelasticiteter i den samfundsøkonomiske analyse Analyse og vurdering af virksomheders struktur, processer og aktører Virksomhedens centrale værdier, ledelsesformer og motivationsfaktorer Analyse og vurdering af forsyningskæders opbygning Kommunikationsformer og strategier (gennemføres på engelsk) Anvendelse af det engelske sprog i forskellige forretningsmæssige sammenhænge (gennemføres på engelsk) Begreber, teorier og modeller vedrørende organisationsstruktur, styringsprocesser, samarbejde, ledelse, individ og motivation Teorier og metoder til implementering af innovative udviklingsprojekter, herunder begreber og metoder til projektstyring Kommunikationsmodeller og -teorier Forsyningskædens elementer og sammenhængen imellem dem Strategiske muligheder, værdiskabelse og kernekompetencer inden for Supply Chain Management Interne og eksterne kommunikationsproblemstillinger Formidlingsteorier og -strategier, herunder verbale og non verbale virkemidler Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 14 August 2012

16 Forskellige forretningsrelevante skriftlige kommunikationsprodukter og -former Mødestrategier Grundreglerne inden for problemorienteret projektarbejde kunne analysere en organisations opbygning, struktur, ledelsesniveauer, ledelsesformer, processer og kultur og betydningen heraf for virksomhedens strategi kunne finde og vurdere værdien af vigtige aktørers erfaringer indenfor organisationsformer, ledelse, motivation forstå sin egen rolle i forhold til gruppearbejde analysere innovationstyper og modeller i praksis kunne analysere forsyningskæder samt identificere deres centrale styrker og svagheder kunne anvende det engelske sprog i forretningsmæssig sammenhæng både skriftligt og mundtligt anvende relevante IT redskaber til kommunikation, herunder kunne arbejde kreativt med personlig kommunikation kunne udvikle budskaber målrettet målgruppen, herunder æstetiske udtryk sætte sig ind i akademisk materiale anvende metoder til udviklingen af personligheden at kunne opstille relevante handlingsmuligheder og løsninger til ny organisationsstruktur, motivations- og ledelsesformer i virksomheden kunne analysere virksomhedens logistiske struktur og delelementer, værdiskabelsen gennem forsyningskæden og identifikation af kernekompetencer at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på engelsk at kunne præsentere budskaber med personlig gennemslagskraft og selvstændighed på både dansk og engelsk at kunne tilegne sig og anvende færdigheder og ny viden i relation til fagområdet at præsentere materiale skriftlig og mundtligt Retskilder samt domstolssystemet Aftaleret, herunder o Aftaleindgåelse generelt og indgåelse af forsikringsaftaler o Fuldmagt o Ugyldighed o Forbrugeraftaler Virksomhedens retlige forhold, herunder o Virksomhedsformer o Ansættelsesret, herunder ferie o Insolvensret, herunder virksomhedssammenbrud Kreditsikring, herunder o Kaution Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 15 August 2012

17 o o Ejendomsforbehold Pant i løsøre, fordringer og fast ejendom Retskilderne Domstolssystemet Konsekvenserne af afgivelse af urigtige oplysninger ved forsikringsaftalens indgåelse, samt reglerne om forsætlig og uagtsom fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Ugyldighed og fortrydelsesret Ferielovens regler om optjening og afholdelse af ferie Tvangsakkord og frivillig akkord Kaution Pant i løsøre herunder motorkøretøjer og flydende pant samt sikringsakter Mulighederne for at få sikkerhed i fordringer, herunder gældsbrevslovens regler om sikringsakter. Vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til Aftaleret, herunder o Aftaleindgåelse, herunder internationale købsaftaler o Fuldmagtsforhold Hæftelsesforhold ved forskellige virksomhedsformer Ansættelsesret, herunder funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler, bortvisning og godtgørelse Individual- og universalforfølgning, herunder o Trangsbeneficiet o Betalingsstandsning o Konkurs, herunder navnlig insolvenskravet, omstødelse og konkursordenen Kreditaftalelovens regler om ejendomsforbehold Finansiering ved køb/pantsætning af fast ejendom, herunder tinglysningslovens regler om o Prioritetsordenen o Sikringsakter o Gyldighedsvirkningen o Ejendomsbestanddele og tilbehørspant Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 16 August 2012

18 Markedsanalyse Vækststrategier Internationalisering Segmentering, målgruppevalg og positionering og forståelse for og kunne reflektere over forskellige markedsanalysemetoder og forståelse for segmenteringskriterier/variable, differentieringsmuligheder og positioneringsstrategier og forståelse for forskellige vækststrategier og forståelse for internationaliseringsteorier, modeller og strategier dansk og engelsk terminologi vedrørende semestrets emner de grundlæggende teorier om gruppedannelse og teamarbejde anvende forskellige markedsanalyse-metoder med henblik på at indsamle og bearbejde informationer anvende statistiske færdigheder til vurdering af markedsanalysens validitet og reliabilitet udarbejde test for goodness of fit udarbejde test for uafhængighed i antalstabeller håndtere en konkret markedsanalyse ved brug af statistiske værktøjer opstille praksisnære løsningsmuligheder for virksomhedens valg af målgrupper og positioneringsstrategi. opstille løsningsmuligheder for virksomhedens vækst. opstille løsningsmuligheder for virksomhedens internationalisering, herunder markedsscreening, markedsvalg og indtrængningsstrategier på internationale markeder håndtere gennemførelsen af markedsanalyser for virksomheden selvstændigt kunne vurdere statistisk bearbejdet markedsanalyse deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens marketingstrategi deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens internationalisering Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 17 August 2012

19 Grundlæggende investeringsteori Grundlæggende finansiering og valgkriterier mellem finansieringsformer Handelsteori og handelspolitiske indgreb Beskrivende økonomi Metoder til opstilling af kapitalbehov og betalingsstrømme som grundlag for opstilling af investeringskalkuler Metoder til vurdering af forskellige i investeringsforslag og lønsomhed ved hjælp af kapitalværdi, annuitetsmetode samt tilbagebetalingstid og intern rente Kilder til fremskaffelse af fremmedkapital og egenkapital Kriterier for valg af finansieringsform Klassiske og nyere handelsteorier Udviklingen i den internationale handel og kendskab til de vigtigste internationale organisationer vurdere forudsætninger for og foretage beregninger som grundlag for investeringsbeslutninger sammenligne forskellige finansieringsformer beskrive og analysere behov for finansiering af omsætnings- og anlægsaktiver vurdere forhold omkring valg af finansiering via egenkapital eller fremmedkapital beskrive og analysere befolkningsudviklingen og dennes betydning for samfundet og de markedsføringsmæssige konsekvenser beskrive og analysere de væsentligste nationaløkonomiske nøgletal med henblik på markedsvurdering analysere virkningerne af handelspolitiske indgreb vurdere fordele og ulemper ved globaliseringen at foretage en beregning af en investerings lønsomhed og kunne redegøre for valg af finansieringsform Ledelse af forsyningskæden Kulturanalyse nationale og internationale værdier og forskelle Virksomhedskultur Anvendelse af det engelske sprog i forretningsmæssig sammenhæng i forskellige kulturelle kontekster Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 18 August 2012

20 De logistiske delelementer og aktiviteter, eks. distribution, lager, produktion, indkøb og informationssystemer, i virksomhedens supply chain kulturteorier og modeller, analyse af nationale kulturer Kulturforskelle, nationalt og internationalt samt dansk kulturs muligheder og begrænsninger i internationalt samarbejde Begreber som kulturelle værdier, kulturel identitet og kulturel adfærd, kultur som konkurrenceparameter Begreber og teorier vedrørende virksomhedskultur Aktuelle organisatoriske og kulturelle problemstillinger og aktører Evnen til at skabe konstruktive relationer til andre kunne inddrage praktiske erfaringer i supply chain management og analysere og vurdere problemstillinger, som f.eks. valg af produktionsprincip, indkøbspolitik, leverandørrelationer osv. vurdere praktiske, logistiske problemstillinger og opstille relevante løsningsforslag til fremme af logistisk effektivitet og agilitet identificere og vurdere kulturelle symboler og deres konsekvenser i praksis forstå kulturens konsekvenser i forretningsmæssig/kommunikativ sammenhæng kunne analysere og vurdere betydningen af organisationens struktur, processer og medarbejderhåndtering for virksomhedens mål, strategi og positionering kunne definere, analysere og vurdere virksomhedskultur og betydningen for virksomhedens strategi og konkurrenceevne kunne finde og vurdere værdien af vigtige aktørers erfaringer indenfor organisationsformer, ledelse, motivation og virksomhedskultur anvende engelsk skriftligt og mundtligt under hensyntagen til forskellige kulturelle kontekster arbejde sammen på tværs af kulturer at kunne opstille relevante handlingsmuligheder/nye forslag og vurdere konsekvenserne heraf for virksomhedens supply chain at kunne foreslå, forstå og vurdere konsekvenserne af ændringer i virksomhedens forskellige logistiske delsystemer og betydningen for logistisk effektivitet og konkurrenceevne at tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til fagområdet og kunne inddrage dem i logistiske problemstillinger Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 19 August 2012

21 Erstatning uden for kontrakt, herunder o Erstatningsbetingelserne o Arbejdsgiveransvar o Produktansvar Dansk og international køberet, herunder international privatret Virksomhedens retlige markedsrelationer, herunder o Markedsføringsret o E-handelsret o Immaterialret o Konkurrenceret Det i retspraksis udviklede produktansvar Lovvalg og værneting i internationale konflikter Konkurrencelovens regler om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling Designret, ophavsret, patentret og varemærkeret Vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til Erstatning, herunder o Erstatningsbetingelserne o Arbejdsgiveransvar o Produktansvar omfattet af produktansvarsloven E-handel At håndtere udviklingsorienterede situationer nationalt og internationalt inden for de juridiske aspekter af Markedsføring Danske og internationale salg, herunder o Risikoovergang o Levering o Misligholdelse o Misligholdelse i danske forbrugerkøb o Incoterms 2010 Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 20 August 2012

22 Markedsføringsstrategi Salg og forhandlingsteknik designbriefets struktur og indhold og kunne reflektere over handlingsparametrene på hjemmemarkedet såvel som internationale markeder og forståelse for markedsføringsplanens indhold og anvendelse marketing- og salgsbudgetter og forståelse for forskellige salgsstrategier forskellige forhandlingsteorier og modeller betydningen af internationale kompetencer anvende et designbrief til samarbejde med designere om virksomhedens produktudvikling opstille praksisnære løsningsmuligheder for virksomhedens udvikling af handlingsparametrene på strategisk, taktisk og operationelt niveau på hjemmemarkedet såvel som på internationale markeder anvende budgettering til vurdering af de økonomiske konsekvenser af løsningsmulighederne opstille og formidle markedsføringsplanen til samarbejdspartnere og brugere vurdere forskellige strategimuligheder i forbindelse med det gennemførende salg fra emneudvælgelse til det afsluttende salg og opfølgning anvende forskellige forhandlingsteorier og modeller til at kunne gennemføre en konkret forhandling på engelsk gennemføre uddannelseselementer på engelsk håndtere markedsførings- og salgsplanlægning for virksomheden deltage i organiseringen, implementeringen og opfølgningen på markedsføringsog salgstiltag forhandle med faglig, personlig og sproglig gennemslagskraft kunne arbejde i internationale teams/grupper Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 21 August 2012

23 : Grundlæggende prisoptimering Budgettering og budgetmodeller Indkomstdannelsesmodeller Konjunkturteori Arbejdsløshed og inflation Penge- og valutamarked Økonomisk politik Løndannelsen Grundlæggende parameteroptimering for et produkt på et marked Budgettets betydning for styringen af en virksomhed og økonomien i et projekt Grundlæggende budgetkontrol Arbejdsmarkedet og grundlaget for udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft Det økonomiske kredsløb og de samfundsøkonomiske sammenhænge Forskellige former for økonomisk politik Forskellige arbejdsløsheds- og inflationsårsager. Rente- og valutakursdannelsen Det monetære samarbejde inden for EU Forskellige økonomiske teoriers opfattelse af konjunktursvingninger. vurdere den økonomiske konsekvens af forskellig parameterindsats udarbejde resultatbudget og likviditetsbudget over flere perioder for en virksomhed og et projekt redegøre for konsekvenser i resultat- og likviditetsbudgettet ved ændringer i budgetforudsætninger udarbejde et balancebudget foretage en simpel prisoptimering på baggrund af kendte markeds- og omkostningsforventninger analysere løndannelsen på arbejdsmarkedet anvende indkomstdannelsesmodeller til analyse af samfundsøkonomiske sammenhænge og konjunktursvingninger analysere og vurdere sammenhængen mellem arbejdsløshed og inflation analysere og vurdere årsager til rente- og valutakursændringer analysere virkninger af forskellige økonomisk-politiske indgreb Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 22 August 2012

24 at udarbejde budgetter som et led i virksomhedens økonomiske styring samt at kunne gennemføre af budgetkontrol at inddrage de samfundsøkonomiske vilkår i relation til markedsanalyse og vurdering at benytte samfundsøkonomiske analyser og prognoser i sit professionelle arbejde at vurdere samfundsøkonomiske sammenhænge og inddrage relevante løsningsmuligheder. Projektstyring og projektledelse Salgsorganisering og ledelse Organisationsudvikling begreber og metoder samt IT værktøjer til planlægning og styring af projekter teorier om organisationsudvikling og metoder til implementering af organisatoriske udviklingsprojekter metoder og teorier indenfor salgsorganisering og -ledelse at kunne anvende relevante IT værktøjer til projektledelse at vurdere konsekvenser af salgets organisering og ledelse at kunne etablere kontakt til relevante samarbejdsparter i forskellige projekter at kunne inddrage og vurdere værdien af vigtige aktørers erfaringer, i f.eks. organisationsudvikling og projektledelse at formidle ideer, forslag og projekter i organisation, organisationsudvikling og salgsledelse at planlægge, styre og deltage i/gennemføre forskellige typer af projekter, såsom praktiske events og udviklingsorienterede projekter at kunne vurdere organisationens udviklingsforløb og retning samt betydningen af organisatorisk udvikling at kunne analysere og vurdere konsekvenserne af forskellige tiltag og ændringer af salgets organisering og ledelse at etablere, deltage i og udvikle faglige, sociale og professionelle netværk at tilegne sig og anvende færdigheder og ny viden i relation til fagområdet Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 23 August 2012

25 De valgfri elementer ligger på 2. og 3. semester, og de udgør en mulighed for, at de studerende kan tone deres uddannelse i forhold til deres interesser og fremtidige karriereveje. De valgfrie uddannelseselementer består af 2 fag, der udbydes fælles på alle udbudssteder og beskrives i studieordningens fællesdel samt øvrige valgfri uddannelseselementer, der udvikles og udbydes af de enkelte akademier og beskrives i studieordningens institutionsdel. Sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger Regressionsanalyse Variansanalyse Beskrivende statistik og sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger Skalering Regressionsanalyse Variansanalyse at beregne og fortolke forskellige mål for central tendens og variation. at foretage sandsynlighedsberegninger for stokastiske variable/ sandsynlighedsfordelinger at opstille, gennemføre og analysere en regressionsmodel med én eller flere forklarende variable, herunder Dummy variable selvstændigt at kunne fortolke en regressionsmodel med én eller flere forklarende variable for en konkret med markeds- og salgsmæssig problemstilling at kunne vurdere konkrete sandsynligheds beregninger i forbindelse med markedsog salgsmæssige problemstillinger at kunne vurdere beskrivende statistik over markeds- og salgsmæssige problemstillinger Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 24 August 2012

26 Grundlag for og udvidet forståelse af omkostningsstrukturer, omkostningskalkuler og valg mellem forskellige alternativer herunder alternativomkostninger Grundlag for og udvidet forståelse af den markedsføringsmæssige betydning af prisdannelsen ud fra afsætnings- og omkostningsmæssige forhold på forskellige markedsformer Grundlag for og udvidet forståelse af investeringsbeslutninger med tilhørende følsomhedsanalyser/break-even analyser før og efter skat. Grundlag for og udvidet forståelse af finansieringsformer og -typer inkl. leasing og kriterier for sammenligning og valg både før og efter skat. Sammenhænge mellem indsats af produktionsfaktorer og produktion af varer og ydelser Forskellige markedsformers indflydelse på parameterindsats De klassiske omkostningsfordelingssystemer samt aktivitetsbaserede omkostningssystemer (ABC-costing) Opstilling af almindelige omkostnings- og lønsomhedskalkuler på kort og lang sigt Investeringer ifm. valg mellem flere investeringsmuligheder i en før og efter skat betragtning Økonomisk optimal levetid og optimalt udskiftningstidspunkt ifm. investeringer Opstilling af investeringskalkuler som grundlag for valg af handlingsalternativer med en længere tidshorisont Finansieringsformers betydning for valg af løsningsforslag. kunne anvende centrale omkostningsbegreber, der har relation til beslutningstagning kunne optimere parameterindsatsen ud fra omkostnings- og afsætningsforhold kunne optimere ved afsætning dels på et marked med prisfølsomhed og et ekstra marked med konstant salgspris og et marked med prisfølsomhed kunne gennemføre følsomhedsanalyser ifm. investeringsovervejelser kunne foretage kapitalbehovsberegninger og betalingsstrømme som grundlag for opstilling af investeringskalkuler både for anlægs- og omsætningsaktiver kunne foretage beregninger af forskellige lån og kreditters effektive renter, før og efter skat kunne begrunde valg af finansieringsform herunder egenkapital- og fremmedkapital-anvendelse i forbindelse med investeringer i anlægs- og omsætningsaktiver kunne præsentere og formidle økonomiske løsningsmuligheder Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 25 August 2012

27 selvstændigt at kunne vurdere økonomiske konsekvenser af planlagte markedsføringsaktiviteter. selvstændigt at identificere og analysere investerings- og finansieringsmuligheder kvalitativt og økonomisk i forhold til konkrete planlægningsopgaver. Praktikken varer 3 måneder og placeret på 4. semester af uddannelsen, og forbinder undervisningen med det selvstændige afsluttende eksamensprojekt. Praktikken kan gennemføres i Danmark eller internationalt. Uddannelsens praktik skal skabe sammenhæng mellem den indlærte teori og praksis og understøtte, at den studerende kan anvende viden og færdigheder i forbindelse med løsning af konkrete arbejdsopgaver. Praktikken skal understøtte udviklingen af faglige og personlige kompetencer mod det selvstændigt udøvende. Den studerende skal inden praktikken udarbejde og aflevere en målbeskrivelse (læringsmål) for praktikken som tager udgangspunkt i nedenstående læringsmål. Detailkendskab til virksomhedens produkter og arbejdsgange inkl. viden om anvendt teori og metode Erfaring fra deltagelse i løsningen af praktiske arbejdsopgaver Skal kunne anvende et alsidigt sæt tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet Selvstændigt kunne indsamle viden til løsning af en arbejdsopgave Skal kunne vurdere praksisnære arbejdsopgaver/problemstillinger, opstille løsningsmuligheder og formidle disse Skal kunne kommunikere professionelt med kunder og/eller andre interessenter Forholde sig selvstændigt til anvendelse af teori i praksis Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig færdigheder og ny viden, i relation til erhvervet Skal kunne forstå begreber og metoder samt reflektere over anvendelse af begreber og metoder i praksis Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 26 August 2012

28 Formålet med det afsluttende eksamensprojekt er, at den studerende på et metodisk grundlag udarbejder en selvstændig, tværfaglig og praksisnær opgave, der demonstrerer viden, færdigheder og kompetencer, der tager udgangspunkt i de generelle læringsmål for uddannelsen, som nævnt i første afsnit. Som hovedregel tager projektet udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra en virksomhed. Ud over uddannelsens læringsmål er læringsmålene for eksamensprojektet: Den studerende skal have viden om de vigtigste anvendte teorier og metoder inden for fagområdet Den studerende skal kunne anvende og kombinere færdigheder, der knytter sig til uddannelsens centrale fagområder Den studerende skal kunne anvende metoder og redskaber til at indsamle og analysere information i relation til en praksisnær problemstilling Den studerende skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser Den studerende skal kunne vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger Den studerende skal kunne opstille og formidle løsninger og begrunde de valgte handlinger og løsninger Regler om omfang, aflevering og krav til projektet findes i uddannelsesstedets vejledning herom. Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 27 August 2012

29 6.0 Eksaminer Alle regler om eksamen er udarbejdet med udgangspunkt i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 714 af 27/06/2012 Gældende, (Eksamensbekendtgørelsen). Der arbejdes i studieordningen med i alt 3 forskellige eksamensformer: Ekstern eksamen disse er landsdækkende. Bedømmes af eksaminator samt en eller flere beskikkede censorer Intern eksamen i obligatoriske uddannelseselementer disse er landsdækkende. Bedømmes af en eller flere undervisere eller branchefolk. Intern eksamen i valgfag disse er institutionsspecifikke. Bedømmes af en eller flere undervisere eller branchefolk Alle prøver skal aflægges i den førstkommende eksamenstermin efter undervisningens afslutning. Den studerende er automatisk tilmeldt eksamen. Den studerende har ret til 3 eksamensforsøg pr. eksamen. Alle eksamener skal bestås. Beståede eksamener kan ikke tages om. Såfremt rettidig afmelding ikke foreligger, betragtes eksamen, med hensyn til antallet af eksamensforsøg, som påbegyndt. En eksamen kan rettidigt afmeldes 14 dage før eksamen påbegyndes eller eksamensopgave/eksamens projekt afleveres. En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en eksamen på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, får mulighed for at aflægge (syge)eksamen snarest muligt. Sygdom skal dokumenteres ved lægeattest. Institutionen skal senest have modtaget lægeattest to hverdage efter prøvens afholdelse. Studerende, der bliver akut syge under en eksamens afvikling, skal dokumentere at vedkommende har været syg på den pågældende dag. Dokumenteres sygdom ikke efter ovenstående regler, har den studerende brugt et eksamensforsøg. Den studerende skal selv afholde udgiften til lægeattest. I forbindelse med skriftlige eksaminer, må den studerende anvende bøger og materialer udleveret i undervisningen, egne noter, supplerende materialer, intranet, intrenet, usb-pen el. lign. med dokumenter med mindre andet udtrykkeligt fremgår af eksamensopgaven/vejledningen. Den studerende har ikke adgang til at medbringe eller anvende nedenstående hjælpemidler: bluetooth mobiltelefon øvrigt datakommunikationsudstyr, der gør, at man kan kommunikere med andre Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 28 August 2012

30 Såfremt man som studerende under eksamen gør ulovlig brug af ovenstående medfører det øjeblikkelig bortvisning fra eksamen. Det er ikke tilladt for studerende under eksamen at dele hjælpemidler eller låne til medstuderende. Studerende må ikke på nogen måde kommunikere med hinanden efter prøvens start. Forsøger studerende at sætte sig i forbindelse med en anden eksaminand eller anvende ikketilladte hjælpemidler, vil den studerende øjeblikkeligt blive bortvist fra eksamen. Eksamen skal aflægges på forståeligt dansk. Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, søge om tilladelse til at ekstra eksaminationstid m.v. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før eksamen afvikles. Der kan dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig opståede helbredsmæssige problemer. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra fx tale-, høre-, ordblinde eller blindeinstitut eller anden dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse. Hvis en studerende giver eller får uretmæssig hjælp til besvarelsen af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, bortvises den pågældende fra eksamen. Under skærpende omstændigheder kan der bortvises fra uddannelsesinstitutionen. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Brug af egne og andres arbejde - plagiat Eksamenssnyd ved plagiering omfatter tilfælde, hvor en skriftlig opgave helt eller delvist fremtræder som produceret af eksaminanden eller eksaminanderne selv, selv om opgaven 1. omfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres formuleringer eller værker, uden at det gengivne er markeret med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering med angivelse af kilden, jf. institutionens krav til skriftlige arbejder 2. genbruger eget allerede bedømte materiale uden iagttagelse af bestemmelserne i punkt. 1. Når en skriftlig opgave er individuel betragtes det også som plagiat, hvis der i opgaven forekommer tekstpassager, som er udformet i fællesskab af en grupper af studerende og fremstår enslydende i flere opgaver Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 29 August 2012

31 Klage I forbindelse med eksamen er det muligt at klage over: 1. prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende 2. prøveforløbet 3. bedømmelsen 4. retlige forhold. Klagen skal være skriftlig og begrundet og indsendes senest 2 uger efter bedømmelsen ved den pågældende eksamen er meddelt. Deltagelsespligt For at uddannelsens læringsmål/-udbytte kan nås, er der til visse studieelementer tilknyttet en deltagelsespligt, i form af fx aflevering/fremlæggelse af opgaver/projekter og mødepligt i form af fysisk tilstedeværelse Før den studerende kan aflægge en eksamen, skal de aktiviteter på semestret som er omfattet af deltagelsespligt (obligatoriske aktiviteter) være godkendt. Hvis deltagelsespligten ikke opfyldes og det er et forudsætningskrav for en eksamen, ligestilles den manglende opfyldelse med udeblivelse fra eksamen, og den studerende har brugt et eksamensforsøg. Indstilling til ny eksamen forudsætter opfyldelse af den oprindelige deltagelsespligt. Det fremgår af beskrivelsen ved de enkelte eksamener, om der er obligatoriske aktiviteter, som forudsætningskrav for eksamen. Der henvises i øvrigt til Erhvervsakademi Aarhus eksamensreglement Uddannelsen omfatter følgende eksamener fordelt på semestre. Eksamen Censur Grundlaget 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Intern/ekstern Fælles/institutionsspecifik Digital eksamen Ekstern Fælles Maj/Juni Eller Eksamen i virksomhedens strategiske situation og strategiformulering December/Januar Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 30 August 2012

32 Eksamen i valgfag (1. interne eksamen) Skriftlig Maj/Juni Alt. Casebaseret skriftlig eksamen (1. eksterne eksamen) December/Januar Skr. eller mdt. Eksamen i strategiimplementering (2. interne eksamen) Intern Fælles Dec./Jan. Alt. Maj/Juni Skr. og mdt Eksamen i valgfag (3. interne eksamen) Inter Instititutionsspecfik Dec./Jan. Alt. Maj/juni Skr. eller mdt. Eksamen i praktikforløb (4. interne eksamen) Eksamen baseret på afsluttende eksamensprojekt (2. eksterne eksamen) Intern Fælles Forår alt. Efterår Skr./mdt. Ekstern Fælles Juni alt. Januar Skriftlig og mundtlig Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 31 August 2012

33 Eksamen i virksomhedens strategiske situation og strategiformulering (1. eksterne eksamen) Eksamen består af 2 deleksamener og afholdes ved udgangen af 2. semester. Eksamen består af: En digital eksamen i alle fagområder En tværfaglig casebaseret eksamen med udgangspunkt i en konkret virksomhed Den digitale eksamen afprøver bredt læringsmål for viden og færdigheder indenfor: International markedsføring og salg Økonomi Kommunikation, organisation og ledelse. Erhvervsret Den tværfaglige caseeksamen er en 4 timers eksamen, som gennemføres efter 24 timers forberedelse. Caseeksamen skal bredt afprøve læringsmålene for de obligatoriske fag på 1. år, idet der lægges stor vægt på, at den studerende på et metodisk grundlag kan anvende den indlærte teorii forbindelse med en konkret problemstilling. Grundlaget for de 24 timers forberedelse er en kort opgavebeskrivelse, som omfatter: Navnet på den virksomhed, som skal analyseres Det overordnede problemfelt, som skal afdækkes Nogle indledende link til information om virksomheden og/eller det relevante marked På eksamensdagen vil den studerende blive stillet et eller flere spørgsmål, som på et metodisk grundlag skal besvares med udgangspunkt i den indsamlede information og evt. ekstra udleveret information på eksamensdagen. Besvarelsen må max. have et omfang af karakterer, inkl. mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag. Der gives én samlet karakter efter 7-trins-skalaen på baggrund af de opnåede karakterer for de 2 delprøver. Ved karakterafgivelse vægter den tværfaglige caseeksamen 2/3 og den elektroniske test 1/3. Delprøverne skal bestås enkeltvis og påføres eksamenbeviset. 3.semester eksamen (2. interne prøve) Eksamen i strategiimplementering 2. interne prøve er en tværfaglig eksamen i hele 3. semesters pensum. Prøve består af en skriftlig og en mundtlig del og afholdes i slutningen af 3. semester. Den skriftlige del er en 48 timers tag-hjem opgave som løses individuelt på baggrund af et caseoplæg på engelsk. Den studerende skal i løbet af 48 timer besvare den stillede opgave. Løsningen må max. have et omfang af karakterer inkl. mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag. Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 32 August 2012

34 Besvarelsen skal udarbejdes og afleveres individuelt. På baggrund af den skriftlige del skal den studerende forberede en præsentation (på engelsk) samt mundtligt forsvar af den løsning, der er afleveret. Der gives én samlet karakter efter 7-trins skalaen, og karakteren påføres eksamensbeviset. Den skriftlige og mundtlige del tildeles lige stor vægt og præstationen vurderes samlet ud fra en helhedsbedømmelse. Den studerendes udbytte af virksomhedspraktikken vurderes ved en skriftlig intern prøve. Den studerende skal i en individuel skriftlig rapport på max anslag inkl. mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag dokumentere: Eksamen evaluerer: den studerendes refleksion over og opnåelse af de konkrete læringsmål for faglig og personlig udvikling under praktikforløbet, som er opstillet i praktikaftalen. den studerendes perspektivering af virksomhedspraktikken i forhold til det afsluttende projekt. Eksamen vurderes som bestået/ikke bestået. Studiepraktikken skal bestås, før den studerende kan indstilles til eksamen i det afsluttende eksamensprojekt. Deltagelsespligt som forudsætningskrav til eksamen Der er knyttet obligatoriske aktiviteter med deltagelsespligt til denne eksamen. Disse aktiviteter fremgår af studieordningens institutionsdel. Projektet skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger i uddannelsen og skal som hovedregel tage udgangspunkt i praktikopholdet. Det afsluttende eksamensprojekt kan udarbejdes individuelt eller af 2-3 personer i fællesskab. Eksamensprojektet må maksimalt have et omfang af: v. 1. studerende: anslag v. 2 studerende: anslag v. 3 studerende: anslag Anslag er inkl. mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag. Det afsluttende projekt er beskrevet nærmere på uddannelsesstedets intranet. Med udgangspunkt i den skriftlige rapport eksamineres den studerende ved en individuel mundtlig eksamen af 45 minutters varighed, inkl. votering. Evalueringen sker efter 7-trins-skalaen. Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 33 August 2012

35 Der gives én samlet karakter efter 7-trins-skalaen for projektet på baggrund af en samlet vurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Ved karakterafgivelse vægter den skriftlige del af hovedprojektet 2/3 og det mundtlige forsvar 1/3. Der oplyses ikke delkarakterer. Stave- og formuleringsevne indgår i helhedsbedømmelsen af projektet. Studerende med andet modersmål end dansk/engelsk kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen Ansøgningen sendes til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. Når et gruppefremstillet produkt indgår i bedømmelsesgrundlaget ved den mundtlige eksamen, skal det fremgå, hvilke dele eksaminanden selv har udarbejdet. De dele af produktet, som eksaminanden har udarbejdet, danner grundlag for bedømmelse af den skriftlige del af præstationen. Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal den studerende udarbejde et nyt projekt med en ny problemformulering evt. med udgangspunkt i den samme virksomhed for igen at indstille sig til afsluttende eksamensprojekt. Eksamen i valgfri uddannelseselementer Eksamen i det ene valgfag afholdes ved udgangen af 2. semester. Der gives en karakter som påføres eksamensbeviset. Statistik: 3 timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler er tilladt. Der er knyttet obligatoriske aktiviteter med deltagelsespligt til denne eksamen. Disse aktiviteter fremgår af studieordningens institutionsdel. Eksamen i det andet valgfag afholdes ved udgangen af 3. semester. Der gives en karakter, som påføres eksamensbeviset. Driftsøkonomi: 3 timers skriftlig prøve. Formatet for prøver i øvrigt fremgår af studieordningens institutionsdel. Alle hjælpemidler er tilladt. Deltagelsespligt som forudsætningskrav til eksamen Der er knyttet obligatoriske aktiviteter med deltagelsespligt til denne eksamen. Disse aktiviteter fremgår af studieordningens institutionsdel. Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 34 August 2012

36 Deltagelse i prøverne på studiet forudsætter, at den studerende har fået godkendt en eller flere obligatoriske opgaver/aktiviteter i de enkelte fag og projekter. De obligatoriske aktiviteter fremgår af studieordningens institutionsdel. For at kunne indstille sig til eksamen er det en forudsætning, at alle eksamener på det foregående semester er bestået. Det betyder f.eks., at for at kunne indstille sig til eksamener på 3. semester skal man have bestået alle eksamener på 2. semester. Endvidere skal alle eksamener på uddannelsens 2. og 3. semester, samt prøve i praktikforløb være bestået, for at kunne indstille sig til prøve i afsluttende eksamensprojekt. Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 35 August 2012

37 DEL 2: INSTITUTIONSDEL For at blive indstillet til eksamen er det en forudsætning, at alle eksamener på det foregående semester er bestået. Det betyder fx, at for at blive indstillet til eksamener på 3. semester skal man have bestået alle eksamener på 2. semester. Endvidere skal alle eksamener på uddannelsens 2. og 3. semester samt prøve i praktikforløb været bestået for at blive indstillet til prøve i afsluttende eksamensprojekt. Obligatoriske aktiviteter med deltagelsespligt. For at uddannelsens læringsmål/-udbytte kan nås, er der til visse studieelementer tilknyttet en deltagelsespligt, i form af fx aflevering/fremlæggelse af opgaver/projekter og mødepligt i form af fysisk tilstedeværelse Før den studerende kan aflægge en eksamen eller prøve, skal de aktiviteter på semestret som er omfattet af deltagelsespligt (obligatoriske aktiviteter) være godkendt. Hvis deltagelsespligten ikke opfyldes og det er et forudsætningskrav for en prøven, ligestilles den manglende opfyldelse med udeblivelse fra prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg. De obligatoriske aktiviteter betragtes ikke som udprøvning eller eksamen, men som en del af læringsprocessen, der skal dokumentere, at den studerende er studieaktiv. Aktiviteter med deltagelsespligt: Forudsætningskrav for 1. eksterne eksamen: 1. Matematiktest, Metodeprojekt, Projekt A, Projekt B, Portfolio og Projekt C Forudsætningskrav for 3. semester eksamen i obligatoriske fag: 1. Projekt D Tilmelding til en eksamen sker samtidig med tilmeldingen til et semester, et uddannelseselement mv. Således er den studerende automatisk tilmeldt de prøver, som er gældende for den uddannelse, den studerende er tilmeldt. Hvis en studerende framelder sig en eksamen, vil næste ordinære eksamen være første mulighed for at gå til den pågældende eksamen. Det vil ikke være muligt at gå til syge- eller reeksamen. Alle skriftlige eksamensbesvarelser skal uploades elektronisk og afleveres på print. For at blive indstillet til eksamen på et semester skal alle obligatoriske opgaver være godkendt. Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 36 August 2012

38 Elektronisk test. For dem, der har særlige behov for opgradering af deres matematik, er der 5 lektiecafeer, hvorefter der laves endnu en elektronisk test for dem der ikke i første omgang klarer sig tilfredsstillende. Skriftlig opgave, der udarbejdes i grupper. Der laves opponentindlæg til en anden gruppe. Skriftlig evaluering. Virksomhedsbesøg med efterfølgende rapportskrivning på engelsk. Mundtlig præsentation. Virksomhedsanalyse, aflevering af rapport, opponentindlæg og mundtlig præsentation af rapporten. Egen refleksion over læringsforløb på uddannelsens 1. semester med udgangspunkt i refleksioner fra kursus i personlig udvikling og gennemslagskraft. Individuel opgave samt personlig samtale af 30 minutter Desk research, analyseoplæg og gennemførelse af analyse på internationalt marked. Udarbejdelse af rapport på engelsk og mundtlig præsentation af rapporten. Planlægning og udførelse af en event med ekstern opdragsgiver. Udarbejdelse af rapport. Skriftlig evaluering. For følgende obligatoriske opgaver fremgår karakter af bilag til eksamensbevis: Metodeprojekt, Projekt A, Projekt B, Projekt C og Projekt D. Udover de obligatoriske opgaver er der følgende større opgaver på uddannelsen: Projekt udarbejdet i grupper. Fælles evaluering. Ved udgangen af 1. semester tilbydes en fagtest i hvert af de 4 fagområder. Karakteren for denne vil fremgå af bilag til eksamensbevis. Er man syg eller vælger man ikke at tage imod tilbuddet fremgår ej mødt på eksamensbeviset. Fagtesten er en 3 timers skriftlig opgave i flg. fag:. Markedsføring og statistik KOL (kommunikation, organisation og logistik) Økonomi Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 37 August 2012

39 Erhvervsret Består af en elektronisk test af 2 timers varighed. Gennemførelse af markedsanalyse og udarbejdelse af 10 siders rapport i grupper. Caseopgave med forberedelse og 4 timers prøveeksamination. Projektdag i markedsføring og økonomi. Aflevering af rapport samt skriftlig evaluering. Forhandlingsoplæg med mundtlig fremlæggelse/rollespil På uddannelsen er 10 ECTS valgfri uddannelseselementer. Disse 10 ECTS er fordelt med 5 ECTS på 2. semester og 5 ECTS på 3. semester. Der er på uddannelsen følgende udbud af valgfri uddannelseselementer: 1) Statistik, 2. semester 2) Oplevelsesøkonomi, 2. semester 3) 2. fremmedsprog (tysk, fransk og spansk), 2. semester 4) Salg 1, 2. semester 5) HR, 2. semester 6) Indkøb 1, 2. semester 7) Sommerskoler, 3. semester 8) Markedskommunikation, 3. semester 9) Driftsøkonomi, 3. semester 10) Entrepreneurship, 3. semester 11) 2. fremmedsprog (tysk, fransk og spansk), 3. semester 12) Salg 2, 3. semester 13) Purchasing 2, 3. semester Hold oprettes, hvis der er 15 studerende, der har valgt det pågældende valgfri uddannelseselement. Ved mellem 8 og 15 studerende bliver de studerende tilbudt et intensivt forløb over færre mødegange. Er der færre end 8 studerende, oprettes holdet ikke. Beskrivelsen af læringsmål og indhold for de valgfrie uddannelseselementer, se fagbeskrivelser for valgfri uddannelseselementer som er bilag 1 til denne studieordning. Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 38 August 2012

40 De valgfri uddannelseselementer udprøves efter hvert semester i en intern prøve. For beskrivelsen af prøveform se bilag 1. I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder/hovedprojektvejleder fra uddannelsen og en supervisor i virksomheden. Den studerende og praktikvejlederen/hovedprojektvejlederen fastlægger i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Disse mål er efterfølgende retningsgivende for virksomhedens tilrettelæggelse af den studerendes arbejde for virksomheden. Praktikperioden afsluttes med en skriftlig rapport, hvor den studerende vurderer udbyttet af sit praktikophold. De opstillede mål og den studerendes erfaringer fra virksomheden sammenholdes. Den studerendes læringsudbytte skal godkendes, for at denne kan indstilles til eksamen. Op til 3 studerende kan være i praktik i samme funktion og samme virksomhed. De studerende afleverer selvstændige praktikrapporter. Virksomhedspraktikken er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede markedsføringsøkonom må forventes at møde i sit første job. Praktikperioden begynder i januar og varer mellem tre og seks måneder. Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 39 August 2012

41 Formålet med det afsluttende eksamensprojekt er, at den studerende skal dokumentere evne til på et metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for forvaltningsområdet. For at kunne indstilles til den afsluttende projekteksamen, skal den studerende have bestået samtlige eksaminer på uddannelsens tre tidligere semestre samt praktikforløbet på 4. semester. Projektet skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger i uddannelsen og skal indeholde elementer fra studieopholdet. Problemstillingen til projektet udarbejdes af den studerende og så vidt muligt i samarbejde med en virksomhed. Projektets problemstilling skal godkendes af skolen. De enkelte skoler udarbejder en projektbeskrivelse, hvori formkrav, tidsplan samt eksamen fremgår. Det afsluttende eksamensprojekt kan udarbejdes individuelt eller af to, højst tre personer i fællesskab. Uddannelsesinstitutionerne skal gennem uddannelsen inddrage den internationale dimension i undervisningen. På 2. semester er indlagt en studietur til en europæisk by, projekt C projektrejse, som er obligatorisk for alle studerende. Der kan, hvor der er særlige forhold, gives dispensation for udlandsrejse. Dispensation for udlandsrejse skal stiles til Uddannelseschefen og være indgivet senest 2 måneder før afrejse med mindre pludseligt opstående forhold nødvendiggør, at dispensationen gives på et senere tidspunkt. Uddannelsen er modulopbygget, hvilket betyder, at det er muligt for en studerende at læse 3. semester i udlandet, ligesom det er muligt for udenlandske studerende at læse et semester på uddannelsen. Ligeledes vil praktikopholdet på 4. semester kunne ske i udlandet. Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 40 August 2012

42 Uddannelsen består af 4 semestre, der tilsammen giver markedsføringsøkonomen den målsatte kompetenceprofil. Uddannelseselementer har til formål at give den studerende faglige og metodiske kompetencer således, at denne kan angribe relevante problemstillinger i praksis inden for professionen på et praktisk og teoretisk velfunderet grundlag. De obligatoriske uddannelseselementer afspejler professionens kernefunktioner i praksis. Desuden er der 2 valgfri uddannelseselementer, hvor de studerende kan arbejde med et i forhold til professionen relevant fagligt område. Virksomhedspraktikken har til formål at give den studerende mulighed for at afprøve de første tre semestres læringsudbytte på professionens problemstillinger i praksis. Praktikken skal således foregå i en for professionen relevant virksomhed og jobfunktion. Det afsluttende eksamensprojekt foregår ligeledes i en for professionen relevant virksomhed og funktion, og den studerende skal her i praksis dokumentere sit samlede læringsudbytte på løsning af en afgrænset og for professionen relevant problemstilling. Gennem deltagelse i kvalitets- og udviklingsarbejde samt involvering i virksomhedsnetværk med aftagere og samarbejde med forskningsinstitutioner opnår underviserne indsigt i og viden om de nyeste tendenser i erhvervet. I undervisningen inddrages disse erfaringer fra praksis og viden fra centrale tendenser i professionen. Ligeledes inddrages den nyeste viden og resultater fra nationale og internationale forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder fra de discipliner, som knytter sig til professionen. Gennem obligatoriske opgaver, projekter, virksomhedspraktik og afsluttende eksamensprojekt opnår de studerende en kontakt med praksis, og de får mulighed for at kombinere teori og praksis. Undervisningen gennemføres ved anvendelse af holdundervisning, dialogundervisning, øvelsesrækker, præsentationer, cases, seminarer, gæstelærere fra ind- og udland, projekter samt virksomhedsophold. Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 41 August 2012

43 Den pædagogiske platform for Erhvervsakademi Aarhus består af 3 elementer: 1) Læringsforståelse 2) Dannelsesideal 3) Principper for studiernes udformning og tilrettelæggelse af undervisningen Sammenhængen fremgår af figuren nedenfor. Den pædagogiske platforms bestanddele Læring foregår også som en social aktivitet, hvor den studerende deltager i dialoger med andre studerende, undervisere og personer fra virksomhederne. Denne aktivitet medfører, at den stude- Dannelsesideal Principper for studiers udformning og tilrettelæggelse Læringsforståelse Akademiets uddannelser og undervisning bygger på en forståelse af, hvad læring er, og hvordan læreprocesser finder sted en forståelse, som i praksis omsættes til en lang række konkrete studieaktiviteter, der fremmer de studerendes læring. Erhvervsakademi Aarhus læringsforståelse baserer sig på en forståelse af læring som både en individuel aktivitet som en social aktivitet. Læring sker, når den studerende tilegner sig ny viden, færdigheder og kompetencer, som kan anvendes til løsning af opgaver og udfordringer i et fremtidigt arbejdsliv. Læring sker, når den studerende udvikler ny mening i spændet mellem teori og praksis. Vores vigtigste opgave er at koble uddannelsernes mål for viden, færdigheder og kompetencer med den praksis, som den studerende vil møde i et fremtidigt arbejdsliv eller profession. Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 42 August 2012

Studieordning for markedsføringsøkonom 2012-2014. Erhvervsakademiuddannelsen, Markedsføringsøkonom AP Degree in Marketing Management

Studieordning for markedsføringsøkonom 2012-2014. Erhvervsakademiuddannelsen, Markedsføringsøkonom AP Degree in Marketing Management Studieordning for markedsføringsøkonom 2012-2014 Erhvervsakademiuddannelsen, Markedsføringsøkonom AP Degree in Marketing Management Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 1 af 42 Indhold 1. Uddannelsen...

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom 2013-2015. Erhvervsakademiuddannelsen, Markedsføringsøkonom AP Degree in Marketing Management

Studieordning for markedsføringsøkonom 2013-2015. Erhvervsakademiuddannelsen, Markedsføringsøkonom AP Degree in Marketing Management Studieordning for markedsføringsøkonom 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelsen, Markedsføringsøkonom AP Degree in Marketing Management Side 1 af 53 Indhold Fælles del: 1. Uddannelsen... 4 1.1. Formål... 4

Læs mere

STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Version august 2012 Indhold FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Omfang... 3 1.3. Mål for læringsudbytte... 3 1.4. Titulatur...

Læs mere

STUDIEORDNING 2010-12 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2010-12 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2010-12 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Erhvervsakademiet Lillebælt Version august 2010 Fælles del: Indhold Indhold 1. Uddannelsen... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 1.3. Mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

FÆLLESSTUDIEORDNING FOR MARKEDSFØRINGSØKONOM

FÆLLESSTUDIEORDNING FOR MARKEDSFØRINGSØKONOM FÆLLESSTUDIEORDNING FOR MARKEDSFØRINGSØKONOM 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Godkendt

Læs mere

STUDIEORDNING 2009-2011 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN. Gældende fra september 2009. Version 7/9 2009. VIA University College - Campus Horsens

STUDIEORDNING 2009-2011 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN. Gældende fra september 2009. Version 7/9 2009. VIA University College - Campus Horsens STUDIEORDNING 2009-2011 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Gældende fra september 2009 Version 7/9 2009. VIA University College - Campus Horsens Indhold Fælles del: 1. Uddannelsen... 4 1.1. Formål... 4 1.2.

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK)

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Erhvervsakademi Dania Viborg Randers 2014-2016 Side 1 af 55 Studieordning for uddannelsen til Markedsføringsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Markedsføringsøkonom August 2014 Opdateret 26. august

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Markedsføringsøkonom August 2014 Opdateret 26. august Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Markedsføringsøkonom August 2014 Opdateret 26. august 1 Indholdsfortegnelse DEL 1. INDLEDNING (ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND )... 5 1. Uddannelsen... 5 1.1. Formål...

Læs mere

STUDIEORDNING MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN. VIA University College

STUDIEORDNING MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN. VIA University College STUDIEORDNING 2014-2016 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN VIA University College Indholdsfortegnelse Fælles del 1. Uddannelsen... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 1.3. Mål for læringsudbytte... 4 1.4.

Læs mere

STUDIEORDNING for MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for international handel og markedsføring

STUDIEORDNING for MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for international handel og markedsføring STUDIEORDNING for MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for international handel og markedsføring Markedsføringsøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest August 2010

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Fællesdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Side 0 af 28 Indhold Fælles del Indhold Fælles

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

STUDIEORDNING FRA SEPTEMBER 2008 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN. VIA University College Teknisk Merkantil Højskole Horsens

STUDIEORDNING FRA SEPTEMBER 2008 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN. VIA University College Teknisk Merkantil Højskole Horsens 1 STUDIEORDNING FRA SEPTEMBER 2008 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN VIA University College Teknisk Merkantil Højskole Horsens 2 1. UDDANNELSENS FORMÅL, OMFANG OG KOMPETENCEPROFIL... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING FOR MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN STUDIEORDNING FOR MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Tietgen Business College 2008-2010 Indhold 1. Uddannelsens formål, omfang og kompetenceprofil... 2 1.1 Formål...2 1.2 Omfang...2 1.3 Kompetenceprofil...2

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom 2015 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Markedsføringsøkonom AK

Markedsføringsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Markedsføringsøkonom AK September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. STUDIEORDNINGENS RAMMER... 3 1.1 Studieordningens ikrafttrædelse... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning for Markedsføringsøkonomuddannelsen

Studieordning for Markedsføringsøkonomuddannelsen Studieordning for Markedsføringsøkonomuddannelsen Gældende fra august 2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring 1/43 Indholdsfortegnelse VIA University College 1. Studieordningens

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom 201 5 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom 2015 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom 201 5 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Markedsføringsøkonom. 01. september 2015

Markedsføringsøkonom. 01. september 2015 01. september 2015 Markedsføringsøkonom Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (Markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management 2015-2017

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Fællesdel, draft version. Ændringer kan forekomme. Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 27. januar 2015 e

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Godkendt

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2016 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Administrationsøkonom (AK)

2013-2015. Studieordning for Administrationsøkonom (AK) Studieordning for Administrationsøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse i administration. Academy Profession Degree Programme in Business and Public Administration Studieordning for uddannelsen

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 af 43

NDHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 af 43 I Side 1 af 43 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. STUDIEORDNINGENS RAMMER... 3 1.1 Studieordningens ikrafttrædelse... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Studieordningens lovmæssige rammer... 4 1.4 Kompetenceprofil for

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT

BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT AGRARØKONOM Studieaktivitet Der er mødepligt til undervisningen, og den studerende noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Der vil blive indkaldt til

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom. Side 1 af 54

Studieordning for markedsføringsøkonom. Side 1 af 54 Studieordning for markedsføringsøkonom 2016-2018 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Markedsføringsøkonom. Studieordning 2017

Markedsføringsøkonom. Studieordning 2017 Markedsføringsøkonom Studieordning 2017 Fælles del: Indhold 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens ikrafttrædelse... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Studieordningens lovmæssige rammer...

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen. økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen. økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordningen træder i kraft med virkning for studerende, der påbegynder studiet ved Erhvervsakademi Sjælland efteråret 2016

Studieordningen træder i kraft med virkning for studerende, der påbegynder studiet ved Erhvervsakademi Sjælland efteråret 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. FÆLLESDELEN... 2 1. STUDIEORDNINGENS RAMMER... 2 1.1 Studieordningens ikrafttrædelse... 2 1.2 Overgangsordninger... 2 1.3 Studieordningens lovmæssige rammer... 3 1.4 Uddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2017-2019 Markedsføringsøkonom - Sommeroptag Fællesdel (del 1) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version: 1.0 Revideret: Juni 2017 Side 0 af27} Indhold Fælles del

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2016 Autoteknolog AP Degree in Automotive Technology Version 1.5 Revideret 21. august 2015 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens institutionsdel Mulitimediedesigner AK, September 2014 v/ University College Nordjylland

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 med justeringer 2006 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Markedsføringsøkonom. 1. september 2017

Markedsføringsøkonom. 1. september 2017 1. september 2017 Markedsføringsøkonom Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (Markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management 2017-2019

Læs mere

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve Skaffer sig uretmæssig hjælp eller giver anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning for Markedsføringsøkonomuddannelsen

Studieordning for Markedsføringsøkonomuddannelsen Studieordning for Markedsføringsøkonomuddannelsen Gældende fra august 2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring 1/54 Indholdsfortegnelse VIA University College 1. Studieordningens

Læs mere