Studieordning for markedsføringsøkonom 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for markedsføringsøkonom 2014"

Transkript

1 Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Uddannelsens indhold Uddannelsens opbygning Kerneområder Obligatoriske uddannelseselementer Valgfrie uddannelseselementer: Valgfag fastlagt af bekendtgørelsen Praktik Krav til det afsluttende projekt Andre regler for uddannelsen Merit 25 INSTITUTIONS DEL 3. Eksaminer Oversigt over eksaminer Obligatoriske prøver og eksaminer Eksamin i valgfri uddannelseselelmenter Indstilling til eksamen Valgfri uddannelseselementer Markedskommunikation Entreprenørskab Oplevelsesøkonomi Brand management Regler for praktikkens gennemførelse Internationalisering Krav til skriftlige opgaver og projekter Afsluttende eksamens projekt Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Regler om de studerendes pligt til at deltage i undervsingen Ikrafttrædelsesbestemmelser Henvisning til gældende retsregler 48 1 af 48

3 1. UDDANNELSENS INDHOLD 1.1. Uddannelsens opbygning Markedsøkonomuddannelsen kræver beståede uddannelseselementer svarende til en arbejdsbelastning på 120 ECTS. Et fuldtidsstudium i et semester består af uddannelseselementer, herunder praktikophold, svarende til 30 ECTS. Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer svarende til 80 ECTS, 10 ECTS valgfri uddannelseselementer, 15 ECTS praktik og et afsluttende projekt på 15 ECTS. Uddannelseselementer 1. studieår 2. studieår Kerneområder International markedsføring og salg (30 ECTS) 20 ECTS 10 ECTS Økonomi (20 ECTS) 10 ECTS 10 ECTS Kommunikation, organisation og ledelse (20 ECTS) 15 ECTS 5 ECTS Erhvervsret (10 ECTS) 10 ECTS Valgfri uddannelseselementer 5 ECTS 5 ECTS Praktik 15 ECTS Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS I alt ECTS (80 ECTS) 60 ECTS 60 ECTS Den studerende må ikke gennemføre studieaktiviteter af et omfang på mere end de normerede 120 ECTS-point. Alle uddannelseselementer, inklusiv det afsluttende projekt, evalueres og bedømmes på den måde, det fremgår som det fremgår af afsnittet om uddannelsens eksaminer. Når bedømmelsen bestået eller som minimum karakteren 02 er opnået, anses uddannelseselementet for bestået Kerneområder Uddannelsen består af fire kerneområder, som udgøres af uddannelseselementer svarende til 80 ECTS. Kerneområderne er beskrevet nedenfor. International markedsføring og salg Omfang: 30 ECTS Indhold: Strategisk analyse af virksomheden og omverdenen Grundlæggende statistik 2 af 48

4 Markedsanalyse Vækststrategi Internationalisering Segmentering, målgruppevalg og positionering Markedsføringsstrategi Salg og forhandlingsteknik Læringsmål: Den studerende skal have viden om Anvendt teori indenfor markedsføring i et internationalt perspektiv Forskellige forhandlingsteorier og modeller i relation til internationalt salg Den studerende skal have færdigheder i at Kunne analysere og vurdere internationale markedsføringsstrategier Kunne vurdere og formidle forslag til strategier og parameterindsats på nationalt og internationalt niveau Kunne anvende forskellige markedsanalysemetoder og anvende statistiske færdigheder til vurdering af data Den studerende skal opnå kompetencer til at Kunne forhandle med faglig og personlig gennemslagkraft Kunne deltage i faglige og tværfaglige løsninger af praksisnær markedsføringsmæssige problemstillinger på det nationale og internationale marked Håndtere markedsførings- og salgsplanlægningen for virksomheden Økonomi Omfang: 20 ECTS Indhold: Virksomhedsanalyse Mikroøkonomi Investering og finansiering Beskrivende økonomi og handelsteori Makroøkonomi Budgettering og parameteroptimering Læringsmål: Den studerende skal have viden om Grundlæggende mikroøkonomiske forhold Elementerne i virksomheders økonomiske styring Det globale økonomiske kredsløb Den studerende skal have færdigheder i at Udarbejde mikroøkonomiske analyser på vare- og arbejdsmarked Beskrive og analysere investering og finansierings alternativer Beskrive og analysere de væsentligste samfundsøkonomiske og demografiske nøgletal med henblik på markedsvurdering Udarbejde relevante budgetter for en virksomhed og et projekt Foretage en simpel prisoptimering på baggrund af kendte markedsog omkostningsforventninger 3 af 48

5 Analysere virkninger af forskellige økonomisk-politiske indgreb Den studerende skal opnå kompetencer til at At kunne vurdere en virksomheds økonomiske udvikling og benytte budgettering i den økonomiske styring At placere en given branche under en markedsform samt kunne vurdere konsekvenserne heraf ved inddragelse af pris- og indkomstelasticiteter At foretage en beregning af en investerings lønsomhed og kunne redegøre for valg af finansieringsform At inddrage de samfundsøkonomiske vilkår i relation til analyse og vurdering af et marked. Kommunikation, organisation og ledelse Omfang: 20 ECTS Indhold: Analyse af kommunikationsformer og strategier samt kulturel kontekst Anvendelse af det engelske sprog i forretningsmæssig sammenhæng Analyse af virksomhedens struktur, ledelse, værdier, processer, motivationsfaktorer og kultur Innovation Organisationsudvikling Salgsorganisering Projektledelse og styring Analyse og vurdering af virksomhedens supply chain Analyse og vurdering af supply chain management Læringsmål: Den studerende skal have viden om Begreber, teorier og praktiske problemstillinger indenfor kommunikation/kultur, organisation, ledelse og logistik Metoder og teorier indenfor salgsorganisering Elementer og strategiske muligheder i forsyningskæden/supply chain og logistisk effektivitet Teorier og metoder til implementering af innovative udviklingsprojekter, herunder begreber og metoder til projektstyring Teorier og metoder til implementering af organisationsudvikling udvikling Kommunikationsteorier og problemstillinger, formidlingsteorier og strategier, verbale, som non verbale virkemidler samt kulturforskelle Forskellige forretningsrelevante skriftlige kommunikationsprodukter og -former Den studerende skal have færdigheder i at Kunne analysere en organisations struktur, processer, kultur, ledelse, ud fra relevante teoretiske og praktiske organisationsprincipper Analysere styrker, svagheder og konsekvenser af salgets organisering og ledelse 4 af 48

6 Kunne analysere virksomhedens supply chain, samt identificere centrale styrker og svagheder ud fra de væsentlige teoretiske og praktiske begreber indenfor SCM Kunne vurdere, foreslå og formidle forslag til strategier, projekter og indsats i organisation, ledelse og logistik Anvende relevante IT værktøjer til projektledelse Analysere innovationstyper og modeller i praksis Anvende engelsk, skriftligt, men primært mundtligt, under hensyntagen til forskellige kulturelle kontekster og forretningsmæssige sammenhænge, samt kunne udvikle budskaber målrettet målgruppen og arbejde kreativt med personlig kommunikation Den studerende skal opnå kompetencer til at Kunne udarbejde forslag til og deltage i implementeringen af løsninger til ny organisationsstruktur, ledelse og motivationsfaktorer samt optimeret supply chain Kunne inddrage og anvende væsentlige teorier og praktiske erfaringer fra organisatoriske og logistiske sammenhænge i analyser, vurderinger og handlingsforslag Planlægge og styre forskellige typer af projekter Kunne håndtere innovationsmodeller og redskaber til praktisk ideudvikling og innovation som konkurrenceparameter Præsentere modtagerorienterede produkter, projekter, ideer, forslag og tanker med gennemslagskraft og selvstændighed, både på engelsk og dansk Kunne deltage i og håndtere salgets organisering og ledelse Erhvervsret Omfang: 10 ECTS Indhold: Retskilder og retsvæsenet Aftaleret, herunder forsikringsretlige aspekter heraf Ansættelsesret Insolvensret Pant og kaution Erstatningsret International Privatret Køberet Konkurrence- og markedsføringsret Læringsmål: Den studerende skal have viden om Det juridiske system, dvs. danske og internationale retskilder, domstolssystemet og EU's institutioner Mere specielle aspekter af aftaleindgåelse, dvs. ugyldighed, afgivelse af forsikringsoplysninger og fortrydelsesret De overordnede ferieregler Rekonstruktionsreglerne Mere specielle regler om sikkerhedsstillelse, dvs. kaution, pant i bilbogsaktiver, flydende pant og sikkerhed i fordringer, herunder efter gældsbrevlovens regler 5 af 48

7 Det i retspraksis udviklede produktansvar Grundlæggende internationalt privatretlige regler Grundlæggende immaterialretlige regler Konkurrencelovens regler om konkurrenceforvridning og misbrug af dominerende stilling Den studerende skal have færdigheder i at vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til Erstatning, herunder produktansvar E-handel Aftaleret, herunder international aftaleindgåelse og fuldmagtsforhold Hæftelsesforhold ved forskellige virksomhedsformer Ansættelsesret, navnlig funktionærret Tvangsfuldbyrdelse og konkurs Ejendomsforbehold Køb og finansiering af, samt tinglysning af rettigheder over fast ejendom Den studerende skal opnå kompetencer til at at håndtere udviklingsorienterede situationer inden for de juridiske aspekter af Markedsføring Danske og internationale salg, herunder brug af INCOTERMS Obligatoriske uddannelseselementer Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer består af studieaktiviteter svarende til 80 ECTS og udgøres af nedenstående elementer. Kerneområde/ uddannelseselement Tema Virksomhedens strategiske situation International markedsføring 10 ECTS A: Strategisk analyse af virksomheden og omverdenen B: Grundlæggende statistik 1 Økonomi 5 ECTS A: Virksomhedsanalyse B: Mikroøkonomi Kommunikation, organisation og ledelse 10 ECTS A: Kommunikation B: Organisationsstruktur C:Innovation D: Opbygning og analyse af supply chain Erhvervsret 5 ECTS A: Retskilder B: Aftaleret C: Kreditsikring D: Virksomhedens retlige forhold Valgfag Strategiformulering 10 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS A: Markedsanalyse B: Grundlæggende statistik 2 C: Vækststrategi A: Investering og finansiering B: Beskrivende økonomi og handelsteori A: Ledelse af forsyningskæden B: Kulturanalyse A: Erstatning uden for kontrakt B: Dansk og Internationalt køb C: Retlige A: Statistik el. B: Valgfag el. C: Valgfag 6 af 48

8 D: Internationalisering E: Segmentering, målgruppevalg og positionering markedsrelationer Strategiimplementering 10 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 5 ECTS A: Markedsføringsstrategi B: Salg og forhandlingsteknik A: Makroøkonomi B: Budgettering og parameteroptimering A: Projektledelse og salgsorganisering B: Organisationsudvikling A: Driftsøkonomi el. B: Valgfag Praktik og afsluttende eksamensprojekt Praktik 15 ECTS Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer International markedsføring og salg Omfang: 30 ECTS Det obligatoriske uddannelseselement er fordelt på tre fag: International markedsføring og salg I (10 ECTS) International markedsføring og salg II (10 ECTS) International markedsføring og salg III (10 ECTS) International markedsføring og salg I Indhold: Strategisk analyse af virksomheden og omverdenen Grundlæggende statistik 1 Læringsmål: Viden Den studerende skal have viden om: marketing koncepter og marketingbegreber, både på dansk og engelsk og kunne forstå relevante teorier og modeller om virksomhedens interne og eksterne situation Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at kunne: anvende virksomhedens strategiske platform herunder mission, mål og 7 af 48

9 strategier vurdere virksomhedens produkt-/markedsporteføljer, kompetencer og ressourcer identificere virksomhedens stakeholders og vurdere virksomhedens kunderelationer og kundernes købsadfærd identificere og analysere virksomhedens mikro og makro omverden formidle virksomhedens stærke og svage sider samt trusler og muligheder til samarbejdspartnere og brugere benytte IT redskaber i forbindelse med studiet udarbejde hypotesetests og konfidensintervaller behandle markedsanalysedata ved brug af statistiske værktøjer Kompetencer Den studerende skal opnå kompetencer til at kunne: deltage i et tværfagligt samarbejde med henblik på at kunne analysere og vurdere en konkret virksomheds strategiske situation bidrage til en vurdering af virksomhedens grundlag for at igangsætte internationale aktiviteter International markedsføring og salg II Indhold: Markedsanalyse Vækststrategier Internationalisering Segmentering, målgruppevalg og positionering Læringsmål: Viden Den studerende skal have viden om og forståelse for: og kunne reflektere over forskellige markedsanalysemetoder segmenteringskriterier/variable, differentieringsmuligheder og positioneringsstrategier forskellige vækststrategier internationaliseringsteorier, modeller og strategier dansk og engelsk terminologi vedrørende semestrets emner Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at kunne: anvende forskellige markedsanalysemetoder med henblik på at indsamle og bearbejde informationer anvende statistiske færdigheder til vurderingen af markedsanalysens validitet og reliabilitet: Udarbejde test for goodness of fit 8 af 48

10 Udarbejde test for uafhængighed i antalstabeller Håndtere en konkret markedsanalyse ved brug af statistiske værktøjer opstille praksisnære løsningsmuligheder for virksomhedens valg af målgrupper og positioneringsstrategi opstille løsningsmuligheder for virksomhedens vækst opstille løsningsmuligheder for virksomhedens internationalisering, herunder markedsscreening, markedsvalg og indtrængningsstrategier på internationale markeder Kompetencer Den studerende skal opnå kompetencer til at kunne: håndtere gennemførelsen af markedsanalyser for virksomheden vurdere statistisk bearbejdet markedsanalyse selvstændigt deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens marketingstrategi deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens internationalisering International markedsføring og salg III Indhold: Markedsføringsstrategi Salg og forhandlingsteknik Læringsmål: Viden Den studerende skal have viden om: designbriefets struktur og indhold og kunne reflektere over handlingsparametrene på hjemmemarkedet såvel som internationale markeder markedsføringsplanens indhold og anvendelse marketing- og salgsbudgetter forskellige salgsstrategier forskellige forhandlingsteorier og modeller betydningen af internationale kompetencer Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at kunne: anvende et designbrief til samarbejde med designere om virksomhedens produktudvikling opstille praksisnære løsningsmuligheder for virksomhedens udvikling af handlingsparametrene på strategisk, taktisk og operationelt niveau på hjemmemarkedet såvel som på internationale markeder anvende budgettering til vurdering af de økonomiske konsekvenser af 9 af 48

11 løsningsmulighederne opstille og formidle markedsføringsplanen til samarbejdspartnere og brugere vurdere forskellige strategimuligheder i forbindelse med det gennemførende salg fra emneudvælgelse til det afsluttende salg og opfølgning anvende forskellige forhandlingsteorier og -modeller til at kunne gennemføre en konkret forhandling på engelsk gennemføre uddannelseselementer på engelsk Kompetencer Den studerende skal opnå kompetencer til at kunne: håndtere markedsførings- og salgsplanlægning for virksomheden deltage i organiseringen, implementeringen og opfølgningen på markedsførings- og salgstiltag forhandle med faglig, personlig og sproglig gennemslagskraft arbejde i internationale teams/grupper Udprøvning og bedømmelse: - 2 prøver Økonomi Omfang: 20 ECTS Det obligatoriske uddannelseselement er fordelt på tre fag: Økonomi I (5 ECTS) Økonomi II (5 ECTS) Økonomi III (10 ECTS) Økonomi I Indhold: Grundlag for virksomheders overskud og ressourceudnyttelse inkl. breakeven analyser Vurdering af omkostninger på baggrund af aktiviteter Virksomhedsanalyse Markedsforhold - nytte og efterspørgsel Prisdannelsen på varemarkedet under forskellige konkurrenceformer Læringsmål: Viden Den studerende skal have viden om: virksomheders markeds- og omkostningsforhold virksomhedens omkostningsforløb, herunder faste omkostninger og variable omkostninger samt omkostningsdriverbegrebet virksomhedens handlingsparametre som grundlag for indtægter 10 af 48

12 virksomheders økonomiske styringsområder, herunder målsætning og opgaver grundlæggende regnskabsprincipper og -lovgivning virksomheders økonomiske informationssystemer og kunne tolke informationer herfra virksomhedens pengestrømme virksomheders supplerende rapporteringsformer, herunder Balanced Scorecard og miljøregnskaber prisdannelse på konsument- og producentmarkedet, herunder producent- og forbrugeroverskud pris- og indkomstelasticiteters betydning forskellige markedsformer og deres indflydelse på effektiviteten eksterne virkninger og forskellige markedsindgreb Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at kunne: vurdere forskellige omkostningstyper og deres karakteristika analysere dækningsbidrag med henblik på break-even analyser og økonomisk styring analysere og vurdere et virksomhedsregnskab med hensyn til rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning, soliditet, likviditet og pengestrøm samt aktierelaterede nøgletal formidle økonomiinformation og angive årsager til udviklingstendenser til interessenter analysere omkostningsbegreber, nytteværdi og efterspørgsel analysere prisdannelsen under forskellige markedsformer analysere virkningerne af indgreb i prisdannelsen anvende forbruger- og producentoverskud til analyse af den samfundsmæssige effektivitet Kompetencer Den studerende skal opnå kompetencer til at kunne: vurdere, hvad der påvirker en virksomheds omkostninger og indtjening påpege, hvor i værdikæden der kan være basis for omkostningsbesparelse analysere en virksomheds økonomiske udvikling i en struktureret sammenhæng med henblik på handlemuligheder placere en given branche under en markedsform samt vurdere konsekvenserne heraf inddrage pris- og indkomstelasticiteter i den samfundsøkonomiske analyse Økonomi II Indhold: Grundlæggende investeringsteori 11 af 48

13 Grundlæggende finansiering og valgkriterier mellem finansieringsformer Handelsteori og handelspolitiske indgreb Beskrivende økonomi Læringsmål: Viden Den studerende skal have viden om: metoder til opstilling af kapitalbehov og betalingsstrømme som grundlag for opstilling af investeringskalkuler metoder til vurdering af forskellige i investeringsforslag og lønsomhed ved hjælp af kapitalværdi, annuitetsmetode samt tilbagebetalingstid og intern rente kilder til fremskaffelse af fremmedkapital og egenkapital kriterier for valg af finansieringsform klassiske og nyere handelsteorier udviklingen i den internationale handel og kendskab til de vigtigste internationale organisationer Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at kunne: vurdere forudsætninger for og foretage beregninger som grundlag for investeringsbeslutninger sammenligne forskellige finansieringsformer beskrive og analysere behov for finansiering af omsætnings- og anlægsaktiver vurdere forhold omkring valg af finansiering via egenkapital eller fremmedkapital beskrive og analysere befolkningsudviklingen og dennes betydning for samfundet og de markedsføringsmæssige konsekvenser beskrive og analysere de væsentligste nationaløkonomiske nøgletal med henblik på markedsvurdering analysere virkningerne af handelspolitiske indgreb vurdere fordele og ulemper ved globaliseringen Kompetencer Den studerende skal opnå kompetencer til at kunne: foretage en beregning af en investerings lønsomhed og redegøre for valg af finansieringsformmarketingstrategi Økonomi III Indhold: Grundlæggende prisoptimering Budgettering og budgetmodeller 12 af 48

14 Indkomstdannelsesmodeller Konjunkturteori Arbejdsløshed og inflation Penge- og valutamarked Økonomisk politik Løndannelsen Læringsmål: Viden Den studerende skal have viden om: grundlæggende parameteroptimering for et produkt på et marked budgettets betydning for styringen af en virksomhed og økonomien i et projekt grundlæggende budgetkontrol arbejdsmarkedet og grundlaget for udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft det økonomiske kredsløb og de samfundsøkonomiske sammenhænge forskellige former for økonomisk politik forskellige arbejdsløsheds- og inflationsårsager rente- og valutakursdannelsen det monetære samarbejde inden for EU forskellige økonomiske teoriers opfattelse af konjunktursvingninger Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at kunne: vurdere den økonomiske konsekvens af forskellig parameterindsats udarbejde resultatbudget og likviditetsbudget over flere perioder for en virksomhed og et projekt redegøre for konsekvenser i resultat- og likviditetsbudgettet ved ændringer i budgetforudsætninger udarbejde et balancebudget foretage en simpel prisoptimering på baggrund af kendte markeds- og omkostningsforventninger analysere løndannelsen på arbejdsmarkedet anvende indkomstdannelsesmodeller til analyse af samfundsøkonomiske sammenhænge og konjunktursvingninger analysere og vurdere sammenhængen mellem arbejdsløshed og inflation analysere og vurdere årsager til rente- og valutakursændringer analysere virkninger af forskellige økonomisk-politiske indgreb Kompetencer Den studerende skal opnå kompetencer til at kunne: udarbejde budgetter som led i virksomhedens økonomiske styring samt gennemføre af budgetkontrol 13 af 48

15 inddrage de samfundsøkonomiske vilkår i relation til markedsanalyse og vurdering benytte samfundsøkonomiske analyser og prognoser i sit professionelle arbejde vurdere samfundsøkonomiske sammenhænge og inddrage relevante løsningsmuligheder Udprøves: - 2 prøver Kommunikation, organisation og ledelse Omfang: 20 ECTS Det obligatoriske uddannelseselement består af tre fag: Kommunikation, organisation og ledelse I (10 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse II (5 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse III (5 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse I Indhold: Analyse og vurdering af virksomheders struktur, processer og aktører Virksomhedens centrale værdier, ledelsesformer og motivationsfaktorer Analyse og vurdering af forsyningskæders opbygning Kommunikationsformer og strategier (gennemføres på engelsk) Anvendelse af det engelske sprog i forskellige forretningsmæssige sammenhænge (gennemføres på engelsk) Læringsmål: Viden Den studerende skal have viden om: begreber, teorier og modeller vedrørende organisationsstruktur, styringsprocesser, samarbejde, ledelse, individ og motivation teorier og metoder til implementering af innovative udviklingsprojekter, herunder begreber og metoder til projektstyring kommunikationsmodeller og -teorier forsyningskædens elementer og sammenhængen imellem dem strategiske muligheder, værdiskabelse og kernekompetencer inden for Supply Chain Management interne og eksterne kommunikationsproblemstillinger formidlingsteorier og strategier, herunder verbale og non verbale virkemidler forskellige forretningsrelevante skriftlige kommunikationsprodukter og former 14 af 48

16 mødestrategier grundreglerne inden for problemorienteret projektarbejde Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at kunne: analysere en organisations opbygning, struktur, ledelsesniveauer, ledelsesformer, processer og kultur og betydningen heraf for virksomhedens strategi finde og vurdere værdien af vigtige aktørers erfaringer inden for organisationsformer, ledelse og motivation forstå sin egen rolle i forhold til gruppearbejde analysere innovationstyper og modeller i praksis analysere forsyningskæder samt identificere deres centrale styrker og svagheder anvende det engelske sprog i forretningsmæssig sammenhæng både skriftligt og mundtligt anvende relevante IT redskaber til kommunikation, herunder: arbejde kreativt med personlig kommunikation udvikle budskaber målrettet målgruppen, herunder æstetiske udtryk sætte sig ind i akademisk materiale anvende metoder til udvikling af personligheden Kompetencer Den studerende skal opnå kompetencer til at kunne: opstille relevante handlingsmuligheder og løsninger til ny organisationsstruktur, motivations- og ledelsesformer i virksomheden håndtere innovationsmodeller og redskaber til praktisk ideudvikling og innovation som konkurrenceparameter analysere virksomhedens logistiske struktur og delelementer, værdiskabelsen gennem forsyningskæden og identifikation af kernekompetencer deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på engelsk præsentere budskaber med personlig gennemslagskraft og selvstændighed på både dansk og engelsk tilegne sig og anvende færdigheder og ny viden i relation til fagområdet præsentere materiale skriftlig og mundtligt Kommunikation, organisation og ledelse II Indhold: Ledelse af forsyningskæden Kulturanalyse - nationale og internationale kulturelle værdier og forskelle Virksomhedskultur 15 af 48

17 Anvendelse af det engelske sprog i forskellige forretningsmæssige sammenhænge (gennemføres på engelsk) Læringsmål: Viden Den studerende skal have viden om: de logistiske delelementer og aktiviteter, eks. distribution, lager, produktion, indkøb og informationssystemer, i virksomhedens supply chain kulturteorier og -modeller samt analyse af nationale kulturer kulturforskelle, nationalt og internationalt, samt dansk kulturs muligheder og begrænsninger i internationalt samarbejde begreber såsom kulturelle værdier, kulturel identitet og kulturel adfærd, kultur som konkurrenceparameter begreber og teorier vedrørende virksomhedskultur aktuelle organisatoriske og kulturelle problemstillinger og aktører evnen til at skabe konstruktive relationer til andre Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at kunne: inddrage praktiske erfaringer i supply chain management og analysere og vurdere problemstillinger, som f.eks. valg af produktionsprincip, indkøbspolitik, leverandørrelationer osv. vurdere praktiske logistiske problemstillinger og opstille relevante løsningsforslag til fremme af logistisk effektivitet og agilitet identificere og vurdere kulturelle symboler og deres konsekvenser i praksis forstå kulturens konsekvenser i forretningsmæssig/kommunikativ sammenhænge analysere og vurdere betydningen af organisationens struktur, processer og medarbejderhåndtering for virksomhedens mål, strategi og positionering kunne definere, analysere og vurdere virksomhedskultur og betydningen for virksomhedens strategi og konkurrenceevne kunne finde og vurdere værdien af vigtige aktørers erfaringer inden for organisationsformer, ledelse, motivation og virksomhedskultur anvende engelsk skriftligt og mundtligt under hensyntagen til forskellige kulturelle kontekster arbejde sammen på tværs af kulturer Kompetencer Den studerende skal opnå kompetencer til at kunne: opstille relevante handlingsmuligheder/nye forslag og vurdere konsekvenserne heraf for virksomhedens supply chain foreslå, forstå og vurdere konsekvenserne af ændringer i virksomhedens forskellige logistiske delsystemer og betydningen for logistisk effektivitet og konkurrenceevne 16 af 48

18 tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til fagområdet og kunne inddrage dem i logistiske problemstillinger Kommunikation, organisation og ledelse III Indhold: Projektstyring og projektledelse Salgsorganisering og ledelse Organisationsudvikling Læringsmål: Viden Den studerende skal have viden om: begreber og metoder og IT-værktøjer til planlægning og styring af projekter teorier om organisationsudvikling og metoder til implementering af organisatoriske udviklingsprojekter metoder og teorier inden for salgsorganisering og -ledelse Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at kunne: anvende relevante IT-værktøjer til projektledelse vurdere konsekvenser af salgets organisering og ledelse etablere kontakt til relevante samarbejdsparter i forskellige projekter inddrage og vurdere værdien af vigtige aktørers erfaringer, i f.eks. organisationsudvikling og projektledelse formidle ideer, forslag og projekter i organisation, organisationsudvikling og salgsledelse Kompetencer Den studerende skal opnå kompetencer til at kunne: planlægge, styre og deltage i/gennemføre forskellige typer af projekter, såsom praktiske events og udviklingsorienterede projekter vurdere organisationens udviklingsforløb og retning samt betydningen af organisatorisk udvikling analysere og vurdere konsekvenserne af forskellige tiltag og ændringer af salgets organisering og ledelse etablere, deltage i og udvikle faglige, sociale og professionelle netværk tilegne sig og anvende færdigheder og ny viden i relation til fagområdet Udprøves: - 2 prøver 17 af 48

19 Erhvervsret Omfang: 10 ECTS Det obligatoriske uddannelseselement består af to fag: Erhvervsret I (5 ECTS) Erhvervsret II (5 ECTS) Erhvervsret I Indhold: Retskilder samt domstolssystemet Aftaleret, herunder Aftaleindgåelse generelt og indgåelse af forsikringsaftaler Fuldmagt Ugyldighed Forbrugeraftaler Virksomhedens retlige forhold, herunder Virksomhedsformer Ansættelsesret, herunder ferie Insolvensret, herunder virksomhedssammenbrud Kreditsikring, herunder Kaution Ejendomsforbehold Pant i løsøre, fordringer og fast ejendom Læringsmål: Viden Den studerende skal have viden om: retskilderne domstolssystemet konsekvenserne af afgivelse af urigtige oplysninger ved forsikringsaftalens indgåelse samt reglerne om forsætlig og uagtsom fremkaldelse af forsikringsbegivenheden ugyldighed og fortrydelsesret ferielovens regler om optjening og afholdelse af ferie tvangsakkord og frivillig akkord kaution pant i løsøre, herunder motorkøretøjer og flydende pant samt sikringsakter mulighederne for at få sikkerhed i fordringer, herunder gældsbrevslovens regler om sikringsakter Færdigheder 18 af 48

20 Den studerende skal have færdigheder i at: vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til aftaleret, herunder aftaleindgåelse, herunder internationale købsaftaler fuldmagtsforhold hæftelsesforhold ved forskellige virksomhedsformer ansættelsesret, herunder funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler, bortvisning og godtgørelse individuel- og universalforfølgning, herunder trangsbeneficiet konkurs, herunder navnlig insolvenskravet, omstødelse og konkursordenen kreditaftalelovens regler om ejendomsforbehold finansiering ved køb/pantsætning af fast ejendom, herunder tinglysningslovens regler om prioritetsordenen sikringsakter gyldighedvirkningen ejendomsbestanddele og tilbehørspant Erhvervsret II Indhold: Erstatning uden for kontrakt, herunder Erstatningsbetingelserne Arbejdsgiveransvar Produktansvar Dansk og international køberet, herunder international privatret Virksomhedens retlige markedsrelationer, herunder: Markedsføringsret E-handelsret Immaterialret Konkurrenceret Læringsmål: Viden Den studerende skal have viden om: det i retspraksis udviklede produktansvar lovvalg og værneting i internationale konflikter konkurrencelovens regler om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling designret, ophavsret, patentret og varemærkeret Færdigheder 19 af 48

STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Version august 2012 Indhold FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Omfang... 3 1.3. Mål for læringsudbytte... 3 1.4. Titulatur...

Læs mere

STUDIEORDNING 2010-12 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2010-12 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2010-12 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Erhvervsakademiet Lillebælt Version august 2010 Fælles del: Indhold Indhold 1. Uddannelsen... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 1.3. Mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning. Studieordning for Markedsføringsøkonom

Studieordning. Studieordning for Markedsføringsøkonom Studieordning for Markedsføringsøkonom Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 0 August 2013 DEL 1: FÆLLES DEL... 4 1. Uddannelsen... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 1.3. Mål for læringsudbytte... 4 1.4.

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK)

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Erhvervsakademi Dania Viborg Randers 2014-2016 Side 1 af 55 Studieordning for uddannelsen til Markedsføringsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom 2015 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom 201 5 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Markedsføringsøkonom. 01. september 2015

Markedsføringsøkonom. 01. september 2015 01. september 2015 Markedsføringsøkonom Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (Markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management 2015-2017

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015

Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015 Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015 Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship August 2013 Indhold DEL 1: FÆLLESDEL 4 1 UDDANNELSEN

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013 for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for international handel og markedsføring

Studieordning for international handel og markedsføring Studieordning for international handel og markedsføring 2015 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor s Degree Programme in International Sales and Marketing INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

september 2014 revideret 31 August 2014

september 2014 revideret 31 August 2014 september 2014 revideret 31 August 2014 Studieordning for uddannelsen til Transport og logistikøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2014, landsdækkende fællesdel gældende for samtlige udbydere af uddannelsen

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) 2014-2016 Studieordning for uddannelsen til Logistikøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Copenhagen Business - Niels Brock, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademiet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul

TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul At den studerende opnår en kompetence, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende vil således kunne tage professionel del i identifikation

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Financial Controller AK AP Degree Programme in Financial Controlling Fælles del & Inst.del Version1.1 Revideret 03.09.2014 Side 0 af 57 1. Studieordningens rammer... 4 2. Optagelse

Læs mere

Bilag 4. Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. 1. Formålet med uddannelsen

Bilag 4. Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. 1. Formålet med uddannelsen Bilag 4 Akademiuddannelse i International Transport og Logistik 1. Formålet med uddannelsen Akademiuddannelsen i International Transport og Logistik har til formål at kvalificere den studerende til selvstændigt

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Studieordning for multimediedesigner

Studieordning for multimediedesigner Studieordning for multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) Academy Profession Degree Programme in Multimedia Design and Communication Godkendt

Læs mere

Studieordning for Datamatiker

Studieordning for Datamatiker for Datamatiker 2013 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science Juni 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 4 1 Generelle bemærkninger... 4 Studieordningen...

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast maj 2011 Indhold DEL 1: FÆLLES

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere