Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017"

Transkript

1 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet

2 INDHOLD 1. Indledning Overblik over eksaminer fordelt på semestre Beskrivelse af studiestartsprøven Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer de enkelte eksaminer Beskrivelse af er Eksamensdatoer og frister Eventuelle yderligere oplysninger vedr. prøver

3 1. Indledning Dette katalog for eksaminer og prøver er et supplement til den gældende studieordning for markedsføringsøkonomuddannelsen med studiestart i september 2017 på Erhvervsakademiet Lillebælt. I dette katalog findes beskrivelser af: - studiestartsprøvens indhold - alle uddannelsens eksaminer, herunder o sform o indhold o adgangskrav o bedømmelsesform - oversigt over er, hvis det anvendes på uddannelsen For alle generelle sregler henvises til Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne ved Erhvervsakademiet Lillebælt som ligger på eal.dk og til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser - se 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre De studerende udprøves i uddannelseselementerne gennem et antal prøver. Nedenfor ses en skematisk fremstilling af sammenhæng mellem prøver, uddannelsens bestanddele og deres tidsmæssige placering Semester Prøvens navn Anføres på Uddannelseselement ECTS (intern/ekstern) sbevis 1. semester Studiestartsprøven Godkendt/ikke godkendt Delprøve 1 (Tema 2) Intern Metode 12 En samlet karakter for delprøve 1 og 2 Delprøve 2/1. interne 2. semester Delprøve 1 (Tema 4) Intern Forretningsforståelse, Metode og Markedsforståelse Taktisk og operationel markedsføring BtC 18 En samlet karakter for delprøve 1 og 2 Delprøv 1 og 2 skal bestås særskilt. 7,5 En samlet karakter for delprøve 1 og 2 Delprøve 2/1. eksterne Taktisk og operationel markedsføring BtC og Taktisk og operationel markedsføring BtB 22,5 En samlet karakter for delprøve 1 og 2 Delprøve 1 og 2 skal bestås særskilt. 3

4 3. semester 2. interne Internationalisering 10 En samlet karakter for delprøve 1 og 2, som vægtes ud fra ECTS. Delprøve 1 og 2 skal bestås særskilt, og begge karakterer bliver synlige. 3. og 4. interne Valgfrie 20 Én karakter pr. valgfri uddannelseselementer uddannelseselement 4. semester 5. interne Praktikforløb 15 Skal bestås 2. eksterne Afsluttende sprojekt 15 En samlet karakter for projekt og mundtlig 3. Beskrivelse af studiestartsprøven Erhvervsakademiet Lillebælt afvikler studiestartsprøve på markedsføringsøkonomuddannelsen. Den studerende skal bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen, jf. sbekendtgørelsen 10. Studiestartsprøven Tidsmæssig placering: Studiestartsprøven afholdes indenfor den første måned på uddannelsen Form: Studiestartsprøven består af følgende aktiviteter, som den studerende skal gennemføre: - Et innovationsforløb, hvor den studerende får kendskab til idéudvikling, idéudvælgelse samt forståelse for relationer i teams - Et skriftligt produkt på 1 side (2400 anslag uden mellemrum) med inddragelse af teori gennemgået under forløbet samt af tidligere relevant teori fra semesteret Beskrivelse af sform: Skriftlig individuel produkt på 1 side á 2400 anslag. Den studerende har to forsøg til at gennemføres studiestartsprøven. Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt. Adgangsgrundlang: Deltagelse i innovationsforløbet Konsekvenser af manglende beståelse: Er prøven ikke godkendt i første forsøg, har den studerende mulighed for at bruge et andet forsøg. 4

5 Godkendes studiestartsprøven ikke i andet forsøg, kan den studerende ikke fortsætte på uddannelsen og udmeldes, jf. sbekendtgørelsens 10 og adgangsbekendtgørelsens 37 stk punkt. Særligt for studiestartsprøven: Studiestartsprøven er ikke omfattet af reglerne om klager over prøver jf. sbekendtgørelsen 10. stk. 4. Erhvervsakademiet Lillebælt kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå studiestartsprøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Disse forhold skal være dokumenterede. 4. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer de enkelte eksaminer Prøvens navn: Delprøve 1 - tema 2 ECTS: 12 Intern Tidsmæssig placering: Ved afslutningen af tema 2, 1. semester Eksamensform: - En 2 timers skriftlig i analyse af kvantitativ data - En mundtlig case. Uddybende beskrivelse af sform: Den mundtlige case: I grupper afleveres en skriftlig rapport efter formaliahæftet. Der stilles krav om indsamling af primære data. På baggrund af den skriftlige rapport afholdes gruppevis mundtlig, der forløber således: - 15 minutters præsentation af opgaven - 30 minutters spørgsmål hvor hvert enkelt gruppemedlem vil blive aftestet - 15 minutter til votering og feedback på den mundtlige præsentation og den skriftlige opgave. Bedømmelse: Der gives karakter efter 7-trinsskalan. Delprøve 1 tema 2 tæller 40% af 1. semesters karakter, hvor den skriftlige vægter 20% og den mundtlige vægter 20%. Delprøve 2 tæller 60% af 1. semesters karakter se nedenfor Adgangsgrundlag: Obligatorisk i forbindelse med den mundtlige : En skriftlig rapport udarbejdes efter gældende formaliahæfte som forefindes på Fronter. Konsekvenser af manglende beståelse: - Den skriftlige : Re- er tilsvarende ordinær - Den mundtlige case: Såfremt et medlem af gruppen dumper afholdes der individuel mundtlig dialogbaseret re- af 15 minutters varighed med udgangspunkt i den samme skriftlige opgave. Re- vil typisk blive afholdt 1 uge efter første forsøg. Delprøve 1 tema 2 skal bestås samlet Prøvens navn: Delprøve 2 1. interne ECTS: 18 Intern Tidsmæssig placering: Ved udgangen af 1. semester Eksamensform: Mundtlig Uddybende beskrivelse af sform: 5

6 Delprøve 2 er en national. Eksamen består af: - Et tværfagligt beslutningsoplæg på baggrund af en case. Det tværfaglige beslutningsoplæg udarbejdes i en gruppe af 3-4 personer i en periode på 48 timer. Beslutningsoplægget udarbejdes på baggrund af stillede spørgsmål til en udvalgt virksomhed samt marked. Beslutningsoplægget er en forudsætning for at gå til den individuelle mundtlig eksamination. - En individuel mundtlig med udgangspunkt i beslutningsoplægget samt et tilfældigt trukket spørgsmål til pensum. Ved den mundtlige eksamination trækker den studerende en mindre case med tilhørende spørgsmål. Efter 30 minutters forberedelse eksamineres i beslutningsoplægget, casen med tilhørende spørgsmål samt pensum generelt. Den mundtlige eksamination forløber således: - 5 min. fremlæggelse af oplægget - 5 min. fremlæggelse af case spørgsmål - 10 min. eksamination i pensum - 10 min. votering og feedback Bedømmelse: Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Delprøve 2 1. interne tæller 60% af 1. semesters karakter se ovenfor Delprøve 2 1. interne skal bestås særskilt. Adgangsgrundlag: Obligatorisk i forbindelse med den mundtlige : Beslutningsoplægget afleveres Konsekvenser af manglende beståelse: Den individuelle mundtlige : Der afholdes individuel mundtlig re af 15 minutters varighed med udgangspunkt i det samme beslutningsoplæg. Re vil typisk blive afholdt 1 uge efter første forsøg. Har den studerende ikke afleveret et beslutningsoplæg, afleveres dette inden den mundtlige. Prøvens navn: Delprøve 1 tema 4 ECTS: 7,5 Intern Tidsmæssig placering: Ved afslutningen af tema 4, 2. semester Eksamensform: Mundtlig Uddybende beskrivelse af sform: - En skriftlig rapport: I grupper afleveres en skriftlig rapport som udarbejdes i overensstemmelse i gældende formaliahæfte. Rapporten tager udgangspunkt i en problemstilling fra en virksomhed. Der stilles krav om indsamling af primære data. - En individuel mundtlig. På baggrund af den skriftlige rapport afholdes en individuel mundtlig, der forløber således: 5 minutters præsentation af den skriftlige rapport, 10 minutters spørgsmål og diskussion og dernæst ca. 5 minutters votering og feedback. Bedømmelse: Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. 6

7 Delprøve 1 tema 4 tæller 25% af 2. semesters karakter se nedenfor Adgangsgrundlag: Obligatorisk i forbindelse med den mundtlige : Skriftlig rapport afleveres Konsekvenser af manglende beståelse: Den individuelle mundtlige : Der afholdes individuel mundtlig re- af 15 minutters varighed med udgangspunkt i den samme rapport. Re- vil typisk blive afholdt 1 uge efter første forsøg. Har den studerende ikke afleveret en rapport, afleveres denne inden den mundtlige. Prøvens navn: Delprøve 2 1. eksterne ECTS: 22,5 Ekstern Tidsmæssig placering: Ved udgangen af 2. semester Eksamens skriftlig Uddybende beskrivelse af sform: Delprøve 2 er en national tværfaglig case. Den består af en individuel 6 timers skriftlig prøve, som gennemføres efter 24 timers forberedelse efter udleveret casebeskrivelse. Case afprøver bredt læringsmålene for uddannelseselementerne på 2. semester (taktisk og operationel markedsføring på BtC og BtB). Der lægges stor vægt på, at den studerende på et metodisk grundlag kan udvælge og anvende den relevante teori fra flere fagområder i forbindelse med løsning af en konkret problemstilling. Grundlaget for de 24 timers forberedelse er en kort opgavebeskrivelse som omfatter: Navnet på den virksomhed, som skal analyseres Det overordnede problemfelt, som skal afdækkes Nogle indledende link til information om virksomheden og/eller det relevante marked På sdagen vil den studerende blive stillet et eller flere spørgsmål, som på et metodisk grundlag skal besvares med udgangspunkt i den indsamlede information og evt. ekstra udleveret information på sdagen. Bedømmelse: Der gives individuel karakter efter 7-trinssskalaen. Delprøve 2 1. eksterne vægter 75% af 2. semesters karakter se ovenfor Adgangsgrundlag: Ingen Konsekvenser af manglende beståelse: Re er tilsvarende ordinær Prøvens navn: 2. interne tema 6 ECTS: 10 (5 + 5) Intern Tidsmæssig placering: Ved afslutningen af tema 6, 3. semester Eksamens skriftlig Prøven består af en timer individuel tværfaglig skriftlig prøve i det uddannelseselement Internationalisering på 3. semester. Den skriftlige prøve i Internationalisering er delt op i to delprøver i henholdsvis økonomi og international markedsføring, og tager udgangspunkt i et caseoplæg om en konkret virksomhed, hvor den studerende skal arbejde med internationalisering. Caseoplægget udleveres 24 timer før den skriftlige prøve. Der 7

8 udprøves først i økonomifaget og efterfølgende i international markedsføring. Der er en times pause mellem de to prøver. Caseoplægget er et scenarie for en virksomhed/branche, som indeholder informationer om: Virksomhed og produktområder Diverse kilder Bedømmelseskriterier Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur. Begge delprøver skal enkeltvist bestås med minimum karakteren 02. Den samlede karakter for 2. interne er et gennemsnit af karakterne i de to delprøver, hvor hver delprøve vægter 50 %. På sbeviset vil delkaraktererne og den samlede karakter fremgå. Adgangsgrundlag: Ingen Fuldførelse af prøven I hver prøve skal man minimum opnå karakteren 02. Opnås karakteren 02 eller derover ikke i den ene eller begge dele, skal man til re i den/de del(e), hvor minimum karakteren 02 ikke blev opnået. 5. Beskrivelse af er Det er fastsat af uddannelsen, at den studerende skal opfylde nogle forudsætningskrav for at kunne deltage i en. Disse forudsætningskrav kaldes er. Nedenfor vises sammenhængen mellem de enkelte er og de tilknyttede eksaminer, samt konsekvenserne af ikke at gennemføre en konkret obligatorisk og herunder mulighed for at opfylde er i andet eller tredje forsøg. Obligatorisk En skriftlig rapport som udarbejdes og afleveres i grupper Knyttet til Delprøve 1 tema 2 Frister En uge inden mundtlig Konsekvenser hvis den ikke gennemføres i første forsøg Du har brugt et sforsøg gennemføre den. skriftlig rapport Konsekvenser hvis den ikke gennemføres i andet forsøg Du har brugt to sforsøg have den godkendt. skriftlig rapport Konsekvenser hvis den ikke gennemføres i tredje forsøg Du har brugt tre sforsøg og bliver udmeldt af uddannelsen 8

9 Et beslutningsoplæg udarbejdes og afleveres i grupper En skriftlig rapport som udarbejdes og afleveres i grupper Delprøve 2 1. interne Delprøve 1 tema 4 En uge inden mundtlig En uge inden mundtlig Du har brugt et sforsøg gennemføre den. beslutningsoplæg Du har brugt et sforsøg gennemføre den. skriftlig rapport Du har brugt to sforsøg have den godkendt. beslutningsoplæg Du har brugt to sforsøg have den godkendt. skriftlig rapport Du har brugt tre sforsøg og bliver udmeldt af uddannelsen Du har brugt tre sforsøg og bliver udmeldt af uddannelsen 6. Eksamensdatoer og frister Eksamenskalender for efterårssemester 2017 Semester Prøvens navn Afleveringsfrister Eksamensdato Dato for omprøve (herunder afleveringsfrist) 1. semester Studiestartsprøve Primo september September Delprøve 1 tema 2 Skriftlig : November-december Oktober - november Mundtlig : Oktober - november Delprøve 2 1. interne Medio januar 31. januar 2018 kl udlevering af case 3. januar 2018 kl udlevering af case 5. januar 2018 kl aflevering 2. semester Delprøve 1 tema 4 April 2018 Delprøve 2 1. eksterne 6. juni 2018 kl udlevering af case 7. juni 2018 kl februar 2018 kl aflevering Mundtlig: Primo februar 8. august 2018 kl udlevering af case 9

10 3. semester 2. interne tema 6 1. oktober 2018 kl udlevering af case 2. oktober 2018 kl skriftlig i økonomi skriftlig i International markedsføring 9. august 2018 kl skriftlig re 17. december 2018 kl udlevering af case 18. december kl skriftlig re i økonomi Kl skriftlig re i International markedsføring 3. forsøg: 24. januar 2019 kl udlevering af case 25. januar 2019 kl skriftlig re i økonomi Kl skriftlig re i International markedsføring Valgfrie uddannelseselement er Afhænger af uddannelseselementet Se valgfagskatalog Se valgfagskatalog 4. semester Praktikprøve 25. marts forsøg: 8. april 2019 Afsluttende sprojekt 3. forsøg: 23. april maj 2019 Uge forsøg: Aflevering: 28. august 2019 Mundtlig: Uge forsøg følger næste opstarts 10

11 7. Eventuelle yderligere oplysninger vedr. prøver For skriftlige er henvises til Formaliahæfte på Fronter. For yderligere information om det afsluttende sprojekt henvises til Hovedopgavevejledning på Fronter. 11