Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme"

Transkript

1 Indhold KAPITEL 1. FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME Indledning lig beskyttelse Inddeling Drabsforbrydelser Indledning Forsætligt drab, strfl Barnedrab, strfl Drab efter begæring, strfl Eutanasi, strfl Hjælp til selvmord, strfl Uagtsomt drab, strfl Legemsangreb Oversigt Ordinær vold, Kvalificeret vold, strfl Særlig grov vold, strfl Slagsmål og gengældelse af slag, strfl Uagtsom legemsbeskadigelse, strfl Faredelikter Hensynsløs farefremkaldelse, strfl Hensættelse i hjælpeløs tilstand, strfl Uforsvarligt forhold ved barnefødsel, strfl Tilsidesættelse af hjælpepligter, strfl Farlig beruselse, strfl Spiritus- og promillekørsel ##Svangerskabsafbrydelse ## Det retspolitiske system Lovregler... 4 KAPITEL 2. FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED Ulovlig tvang Frihedsindgreb Ulovlig tvang, strfl Tvangsmidlerne Frihedsberøvelse Gerningsindholdet, strfl Tilregnelse... 5 KAPITEL 3. SÆDELIGHEDSFORBRYDELSER Indledning Sædelighedsforbrydelse og sexualforbrydelse Gerningstyper Kriminaliseringens grundlag Straf og særlige retsfølger Voldtægt og anden tvang Angreb på den seksuelle handlefrihed Voldtægt, strfl Anden ulovlig tvang, strfl Straffen Forbrydelser mod børn og unge mennesker Beskyttelseshensyn og aldersgrænser Heteroseksuelt forhold, strfl Homoseksuelt forhold, strfl Forbrydelser mod særlige persongrupper Psykisk afvigende personer, strfl Personer i afhængighedsforhold, strfl Svig, strfl Blufærdighedskrænkelse Beskyttelsesinteresse De strafbare forhold, strfl Alderstrin og samtykke Pornografi Begreb og retsudvikling De gældende regler, strfl Prostitution, alfonseri, rufferi mv Prostitution Alfonseri, rufferi mv., strfl KAPITEL 4. ## FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD ## Bigami Kriminalisering De strafbare forhold, strfl Incest Kriminalisering De strafbare forhold, strfl Andre delikter i familieforhold Krænkelse af familieretlige pligter, strfl Urigtig fødselsanmeldelse, strfl Unddragelse fra forældremyndighed, strfl KAPITEL 5. FORMUEFORBRYDELSER Indledning Almindelige begreber Berigelsesforbrydelser Berigelsesforsæt Strafferammer Tyveri, strfl Fuldbyrdelse ved borttagelse Rørlig ting mv Økonomisk værdi Fremmed ejendom Varetægt Tilegnelse og berigelse Brugstyveri, strfl. 293, Ulovlig omgang med hittegods, strfl Hittegods Ting i gerningsmandens varetægt... 10

2 5.4 Underslæb, strfl Indledning Fremmed ting i egen varetægt Tilegnelse af tingen Betroede penge, strfl. 278 stk.1 nr Forbrug af penge Forudbetalt vederlag, strfl. 298 nr Forsæt til tins- og pengeunderslæb Underslæb ved fragåelse, strfl. 278 nr Bedrageri, strfl Indledning Vildfarelse Det svigagtige forhold Fremkaldelse af en disposition Retsstridigt forhold Vinding og tab Groft uagtsomt bedrageri, strfl. 300a Databedrageri, strfl. 279a Supplerende bestemmelser Skattesvig Mandatsvig, strfl Hovedtyper Særligt om checkforhold Beslægtede forhold, strfl Skyldnersvig, strfl Indledning Krænkelse af begrænsende rettigheder Unddragelse under konkurs, 283 stk.1 nr Andre krænkelser af fordringshavere, 283 stk.1 nr Supplerende bestemmelser, strfl Afpresning, strfl Tvang ved trusler Vinding og tab Røveri, strfl Vold og trusler Gerningstyper Straffen Åger, strfl Historisk baggrund Åger Anden udnyttelse, strfl. 300b Forsæt Hæleri, strfl Inledning Hovedforbrydelse og hæleri Typer af hæleri Forsæt Uagtsomhed, strfl Udnyttelse af ågerfordringer mv...13 KAPITEL 6. ALMENFARLIGE FORBRYDELSER Indledning Almenfare og andre fare Oversigt Brandstiftelse, strfl Gerningsbeskrivelsen Forsætlig brandstiftelse, strfl Kvalificeret brandstiftelse, strfl Uagtsom brandstiftelse, strfl Fare for ulykker Sprængning, trafikulykke mv., strfl Angreb på trafiksikkerheden, strfl Flykapring, strfl. 183a Narkotikaforbrydelser Stofmisbrug i Danmark Lov om euforiserende stoffer Straf Andre sundhedsfarlige handlinger, strfl Forgiftning, forhandling Fare for smitsom sygdom, strfl KAPITEL 9. FORBRYDELSER VEDRØRENDE DOKUMENTER, MÆRKER OG PENGE Indledning Beskyttelsesinteresse Dokument Dokumentfalsk, strfl Falsk ved eftergørelse Forfalskning Brug af dokumentet Straffen for dokumentfalsk Andre dokumentforbrydelser Dokumentsvig, strfl Dokumentmisbrug, strfl Intellektuelt falsk, strfl Indgreb i bevismidler, strfl Mærkeforbrydelser Mærker mv Pengeforbrydelser, strfl Falske penge De strafbare forhold Beslægtede delikter, strfl KAPITEL 10. FALSK FORKLARING, ERKLÆRING, ANKLAGE MV Falsk forklaring for retten, strfl Indledning Processuel afgrænsning Falsk forklaring Forsæt og uagtsomhed Sigtedes straffrihed Risiko for sigtelse Straffrihed i øvrigt: tavshedspligt Falsk erklæring Erklæring på tro og love, strfl Pligtmæssige erklæringer, strfl Skriftlige erklæringer, strfl Falsk anklage og anmeldelse Falsk anklage, strfl Falsk anmeldelse og klagemål, strfl

3 Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme Kapitel 1. Forbrydelser mod liv og legeme 1.1 Indledning lig beskyttelse Straffeloven beskyttet mod vold og drab, ved at gerningsmanden frygter for den straf han vil få fra samfundet Inddeling Strfl. kap. 25 handler om Forbrydelser mod liv og legeme, men der er desuden en lang række særlovsbestemmelser. Strfl. kap. 20 kriminalisere en ret uensartet gruppe af almenefarlige forbrydelser. 1.2 Drabsforbrydelser Indledning Manddrab eller drab er forbrydelser der forvolder en andens død. Reguleret i strfl , 241. Vold med død til følge er ikke drab Forsætligt drab, strfl. 237 Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid. Drab er den groveste forbrydelse, årligt har vi ca. 20 domfældelser efter 237. Der er som regel sjældent tvivl om det skal være 237 eller uagtsomt manddrab 241. Sjældent får man mere en 12 år, og der kan ske strafnedsættelse efter: (i) 85 Når gerningsmanden var under stærk sindsbevægelse, eller der var en anden særlig omstændighed vedrørende gerningsmanden. (ii) 69 Når gerningsmanden i gerningsøjebliket har svækkede psykiske funktioner, men dog ikke åndssvag som efter om anbringelse i forvaring hvis gerningsmanden frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, sker sjældent Barnedrab, strfl. 238 Moderens forsætlige drab af sit barn under eller straks efter fødselen. De betingelser om sindsbevægelse skal være opfyldt for at det ikke skal høre under 237, og kan derfor ikke få nedsættelse efter 85. En eventuel medvirken vil blive dømt efter 237, men kan opnå nedsættelse efter Drab efter begæring, strfl , dræber en anden efter begæring. 240, hjælper en anden med selvmord. Anmodningen skal være utvetydig og bestemt Eutanasi, strfl. 239 Er ikke straffrit, men det er ikke utænkeligt at der vil være mange strafnedsættende forhold Hjælp til selvmord, strfl. 240 Straffes med bøde eller hæfte, derfor kan ikke straffes ved forsøg. Hvis handlingen er foretaget af egennyttige bevæggrunde, er strafferammen fængsel indtil 3 år. 23,1 om tilskyndelse til råd og dåd, bruges ikke da medvirken er underforstået. Anstiftelse er motivskabende og kan ligesom praktisk bistand fremme selvmord.???? Dømmer man en person der har anstiftet efter 239, drab Uagtsomt drab, strfl. 241 Anvendes især i færdselsforseelser begået med motorkøretøj, fx overhaling mod bakketop. Om personen dør af de efterfølgende komplikationer og ikke med det samme ændrer ikke ved lovanvendelsen, om uagtsom legemsbeskadigelse supplerer 241 med henblik på tilfælde der kan ligge det uagtsomme drab meget nær, hvor det var en tilfældighed at døden ikke trådte ind. 1.3 Legemsangreb Oversigt Forsætligt legemsangreb eller vold beskrives i tre grader: ordinær, kvalificeret, særlig grov. 3

4 Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme Ordinær vold, 244 Dette er ikke specificeret øver vold eller på anden måde angriber en andens legeme. Anden form kunne fx være bevidstløshed, forgiftning, afklipning af hår. Hvis volden havde uforsætlige skadefølger, er det ikke skærpende medmindre gerningsmanden indså følgen eller burde have set den (uagtsomt), Kvalificeret vold, strfl. 245 Hovedbestemmelsen er af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller består i mishandling. Den kvalificerede vold skal klart være præget af grovheds momenter der går ud over voldsmænds sædvanlige midler. Mishandling er vold bestående i gentagen eller anden forlænget voldsudøvelse under udnyttelse af en fysisk overlegenhed over for et værgeløst offer, fx et barn, en samleverske eller en frihedsberøvet person Særlig grov vold, strfl. 246 Den grove vold kunne fx være død. Forbrydelsen skal også være omfattet af 245, der dog kun har maksimalt 4 års fængsel som strafferamme, men dommen kan godt lyde på under 4 år for 246 efter formildende omstændigheder Slagsmål og gengældelse af slag, strfl. 248 Hvis der er blevet slået fra begge sider kan straffen under særlige formildende omstændigheder bortfalde Uagtsom legemsbeskadigelse, strfl. 249 Her vil legemsbeskadigelsen ikke være indledt af et forsætligt angreb. 1.4 Faredelikter Hensynsløs farefremkaldelse, strfl. 252 Strfl. 252,1: den som for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. Stk. har særligt henblik på smitte af AIDS Hensættelse i hjælpeløs tilstand, strfl. 250 Sigter især til en konkret fare som den pågældende ikke ved egne kræfter kan afvende, og at dette ikke blot kan være en livsfare, men også en fare for at hans helbred vil tage skade (fx alvorlige forfrysninger) Uforsvarligt forhold ved barnefødsel, strfl. 251 Dette er en lempelse af moderens forhold, i forhold til hvis man kun havde: hensættelse i hjælpeløs tilstand og uagtsomt drab Tilsidesættelse af hjælpepligter, strfl. 253 Tager sigte på tilfælde hvor passivitet er direkte kriminaliseret: (i) Efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare. (ii) At træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs. (iii) At træffe de foranstaltninger, som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke. Færdselsloven giver en hjælpepligt til trafikanter i tilfælde af uheld Farlig beruselse, strfl. 138 Et særligt delikt består i at fremkalde fare i beruset tilstand. At man beruser sig er en forsætlig handling Spiritus- og promillekørsel Dette er især reguleret i færdselsloven, og de vil oftest benyttes de er i FL ##Svangerskabsafbrydelse ## Det retspolitiske system Hvis man ikke tillader provokeret abort, så er det et spørgsmål om det ikke er uanstændigt at have en tilstand af så åbenbar konflikt mellem normerne og de faktiske forhold Lovregler Enhver kvinde med bopæl i Danmark kan straffrit få afbrudt sit svangerskab indenfor de første 12 uger, eller senere hvis der er fare for hendes helbred. 4

5 Kapitel 2-Forbrydelser mod den personlige frihed Kapitel 2. Forbrydelser mod den personlige frihed 2.1 Ulovlig tvang Frihedsindgreb Kap. 26 handler om forbrydelser mod den personlige frihed Ulovlig tvang, strfl. 260 Strfl. 260 rummer en begrænsning mht. tvangsmidlernes art, men ikke mht. arten af de handlinger eller undladelser som fremtvinges. Strfl. indeholder en række bestemmelser om specielle former for tvang, bl.a. 119 om tvang over for offentlig myndighed, 123 om beskyttelse af vidner, 150 om tvang anvendt i offentlig tjeneste, om voldtægt, 281 om afpresning, 288 om røveri og 183a om flykapring. Ulovlig tvang består i at tvinge en anden til at gøre, tåle eller undlade noget. Gøre og undlade er ikke dækkende nok, tåle fx afklædning skal også med. Gerningsmanden skal have forstået at hans ord eller adfærd havde en truende karakter, og han skal have tilsigtet eller på anden måde haft forsæt til at virke bestemmende. Han behøver dog ikke have forsæt til at realisere sin trussel. Hvis man føler sig skræmt af truslen kan strfl. 266 bruges Tvangsmidlerne Strfl. 260 er delt i to punkter: (i) Hvis der er anvendt eller truet med en handling som normalt er strafbar. Fx vold, trussel om vold, ødelægge gods, frihedsberøvelse. (ii) Der er tuet med at foretage noget som i sig selv er lovligt, men som det er strafbart at true med. Hvis offeret selv har begået en strafbar handling, må han ikke afpresses til noget af en gerningsmand som kender til forholdt. 2.2 Frihedsberøvelse Gerningsindholdet, strfl. 261 Frihedsberøvelse i lovens forstand forudsætter en indespærring eller lignende tvungen forbliven på et forholdsvis snævert afgrænset område, fx et hus, en båd, et værelse. Skærpende hvis: det var for vindings skyld, det er langvarigt, man placerer folk i fremmed krigstjeneste, eller anden form som kan forventes at blive langvarigt Tilregnelse Det subjektive krav efter strfl. 261 er forsæt. Hvis der ikke er forsæt kan der efter strfl. 262,1 blive tale om straf for grov uagtsomhed med fængsel indtil 1 år. 5

6 Kapitel 3-Sædelighedsforbrydelser Kapitel 3. Sædelighedsforbrydelser 3.1 Indledning Sædelighedsforbrydelse og sexualforbrydelse Strfl. kap. 24 beskæftiger sig med forbrydelser mod kønssædeligheden Gerningstyper De strafbare gerningsindhold afgrænses ved en række kriterier som handlingens art, personernes køn, alder og andre egenskaber etc. Her er 5 grupper som dog ikke er helt udtømmende: (i) Fysiske angrebshandlinger (voldtægt mv.) (ii) Kønsligt forhold til børn og unge mennesker (iii) Kønsligt forhold til andre beskyttelsesværdige personer uden hensyntagen til deres psykiske afvigende tilstand, afhængighedsforhold til andre. (iv) Adfærd der kan krænke andres følelser (v) Seksuelle forhold samt fremme og udnyttelse af disse i erhvervsmæssige former, mod betaling etc Kriminaliseringens grundlag Nogle bestemmelser er for at beskytte individer andre for at beskytte samfundsmæssige interesser, andre til bestemte køn Straf og særlige retsfølger Strengest er voldtægt (maks. 6 år, skærpet 10 år fængsel), mildest er pornografi samt flertallet af blufærdighedskrænkelser. 3.2 Voldtægt og anden tvang Angreb på den seksuelle handlefrihed Det sker ved tvang, fx trusler Voldtægt, strfl. 216 Voldtægt er når en person tiltvinger sig samleve ved vold eller trussel om vold. Ofte er det svært at definere grænsen, hvis kvinden senere indvilliger til samlejet Anden ulovlig tvang, strfl. 217 Anden ulovlig tvang, er tvang beskrevet efter strfl. 260, men som ikke er vold eller trussel om vold. Man skal være opmærksom på homoseksualitet, strfl. 225; og om forsættet til forbrydelsen var noget mindre end voldtægt, hvor strfl. 260 kan komme i betragtning Straffen Strfl. 216, maks. 6 år, skærpet 10 år fængsel. Strfl. 217, maks. 4 år. 3.3 Forbrydelser mod børn og unge mennesker Beskyttelseshensyn og aldersgrænser I dansk ret er aldersgrænsen normalt 15 år, og hvis der er et specielt forhold 18 år Heteroseksuelt forhold, strfl Normalt 15 års lavalder, hvis barnet er under 12 er det skærpende. (i) Samleje, når det mandlige lem er indført helt eller delvis i vagina. (ii) Anden kønslig omgængelse, kan bestå i samleje lignende stillinger eller i det forhold at gerningsmanden beføler eller slikker på kvindens kønsdele eller selv lader sig berøre på tilsvarende måde. Anden kønslig omgængelse er kriminaliseret i strfl. 224 Til domfældelse kræves forsæt, men uagtsomhed i relationen til den unges alder er strafbar efter 226. En yderlige beskyttelse af børn er i 223: (i) (ii) Omfatter forhold til en person under 18 år som er den skyldiges: adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse Omhandler forførelse af en person under 18 år under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed. Men forførelsen er svær at bevise, og strfl. 223 stk. 2 er derfor sjældent anvendt. 6

7 Kapitel 3-Sædelighedsforbrydelser Homoseksuelt forhold, strfl. 225 Seksuelle forhold til personer af samme køn straffes analogt som det heteroseksuelle forhold. 3.4 Forbrydelser mod særlige persongrupper Psykisk afvigende personer, strfl. 218 Det er strafbart at en person uden at anvende tvang udnytter en andens sindssygdom eller åndssvaghed til at skaffe sig samleje uden for ægteskab. Ikke ethvert kønsligt forhold til en sindssyg eller åndssvag er strafbart. Der må anlægges en bedømmelse af den pågældendes tilstand og evne til at træffe bestemmelse samt af gerningsmandens handlemåde, der formentlig skal kunne betegnes som et misbrug, som skaffer sig eller udnyttelse. Normale personer som i et temporært øjeblik bliver psykisk svage er beskyttet efter strfl. 218 stk.2, medmindre der kan føres sag om voldtægt i stedet Personer i afhængighedsforhold, strfl Strfl. 218 Man må ikke ved groft misbrug af en persons tjenstlige eller økonomisk afhængighed skaffer sig samleje udenfor ægteskab med den pågældende. Strfl. 219 En person som er ansat eller tilsynsførende ved fængsel, forsorgshjem, børneeller ungdomshjem, hospital for sindslidende, åndssvageinstitution eller lignende institution have samleje med nogen person som er optaget i institutionen. Analogt anvendes: (i) Anden kønslig omgang, strfl. 224 (ii) Kønslig omgang med en af samme køn, strfl Svig, strfl. 221 Kriminalisering af kønsligt forhold i nogle tilfælde sit grundlag i det synspunkt, at der er noget galt med den måde på hvilken en persons samtykke er opnået. Strafansvaret for svig gælder hvis en person tilsniger sig samleje med en kvinde som enten vildfarende anser samlejet som ægteskabeligt eller forveksler gerningsmanden med en anden. 3.5 Blufærdighedskrænkelse Beskyttelsesinteresse Dette er svært da det er krænkning af følelser De strafbare forhold, strfl. 232 Den der ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse. Kan bl.a. inkludere beføling eller berøring af en andens legeme. Det subjektive krav er forsæt Alderstrin og samtykke Kan også begås mod børn der endnu ikke har udviklet seksualmoralske forestillinger og blufærdighedsfølelse. Dog måske ikke ekshibitionisme over for 2 år gamle børn. 3.6 Pornografi Begreb og retsudvikling Porno er skrifter, billeder o.l. der er strafbare på grund af deres seksuelle indhold eller den form som dette indhold har fået De gældende regler, strfl Porno må ikke sælges til børn under 16 år. 235, der må ikke laves eller sælges porno i erhvervsmæssigt øjemed. 3.7 Prostitution, alfonseri, rufferi mv Prostitution Det er ikke i sig selv strafbar efter dansk ret. Det er strafbart efter 3 betingelser: (i) At den pågældende lever af utugt. (ii) At politiet har givet pålæg om at søge lovligt erhverv. (iii) At dette pålæg ikke efterkommes Alfonseri, rufferi mv., strfl Det subjektive krav er forsæt. Alfonseri, er når man lever af prostitueredes indtægter. Holde bordel, hvis man har bestemte lokaliteter. 7

8 Kapitel 4-## Forbrydelser i familieforhold ## Kapitel 4. ## Forbrydelser i familieforhold ## 4.1 Bigami Kriminalisering Strfl. kap. 23 om forbrydelser i familieforhold består af fem paragraffer De strafbare forhold, strfl. 208 Bigami foreligger når en person indgår ægteskab eller lader et partnerskab registrere på et tidspunkt hvor han eller hun allerede er i et bestående ægteskab eller registreret partnerskab. 4.2 Incest Kriminalisering Incest (i vid forstand) er kønsligt forhold mellem beslægtede eller besvogrede. Forbud herimod (incesttabu) har været kendt i næsten alle kulturkredse De strafbare forhold, strfl. 210 Anden kønslig omgang er kriminaliseret efter strfl. 210 stk. 3. Det subjektive krav er forsæt i relation til det bestående slægtskabsforhold. 4.3 Andre delikter i familieforhold Krænkelse af familieretlige pligter, strfl. 213 Dette kan være at man unddrager sig forsørgelses- eller bidragspligt, vanrøgt eller nedværdigende behandling, udsættes for nød Urigtig fødselsanmeldelse, strfl. 214 Den der forsætligt ved urigtig eller ufuldstændig anmeldelse til den myndighed, der modtager fødselsanmeldelser, forvansker beviset for en persons familiestilling Unddragelse fra forældremyndighed, strfl. 215 Hvis et barn under 18 år bliver ført væk så han ikke kan få forældrenes beskyttelse er det det samme som frihedsberøvelse, strfl

9 Kapitel 5-Formueforbrydelser Kapitel 5. Formueforbrydelser 5.1 Indledning Almindelige begreber Den strafferetlige normering i formueforhold tager helt overvejede sigte på at væren ejendomsretten, navnlig mod skader forvoldt ved tilegnelse, ødelæggelse, svig, tillidsbrud, tvang eller udnyttelse. Udenforringelse af en persons ejendom kan hans ejendomsret krankes ved ulovlig brug. Meget brugt indenfor straffeloven. De vigtigste og de groveste er samlet indenfor kap 28 om berigelsesforbrydelser. Økonomisk kriminalitet angår alle forbrydelser der har med økonomiske aktiviteter eller værdier at gøre. Ofte har mange andre forbrydelser økonomiske motiver Berigelsesforbrydelser Berigelse med forsæt er samlet i kap. 28, andre formuekrænkelser er samlet i kap 29. Berigelse er en materiel formueforskydning i forholdet mellem to personer Berigelsesforsæt Der skal subjektivt tilregnes forsæt til berigelsen Strafferammer Vi har ikke en gradinddeling af deliktrammerne, men det kan ske for strafferammen. Der sondres mellem en normal ramme, en skærpende ramme og en formildende ramme. Fx 285, normal; 286 skærpet; 287 mildere. 5.2 Tyveri, strfl Fuldbyrdelse ved borttagelse Tyveri er det forhold at en person uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse Rørlig ting mv. Det stjålne skal være en ting som kan flyttes Økonomisk værdi Genstanden skal have en økonomisk værdi, den skal kunne sælges for penge. Så fx eksamensbeviser selvom de bruges til opnåelse af lån er ikke omfattet, mens pas i retspraksis er Fremmed ejendom Tyveri er en krænkelse af fremmed ejendomsret. Genstande der har en økonomisk værdi kan være tilgængelige til fri bemægtigelse, som fx hvis man stiller en defekt cykel fra sig Varetægt Foruden en krænke fremmed ejendomsret udgør tyveriet også et indgreb i en andens persons besiddelse (varetægt). Man skal flytte varetægten for tyveri, hvis gerningsmanden i noget tid har været i besiddelse af bilen, men han tilegner den sig først efter nogen tids kørsel begår han underslæb. Varetægts problemet kan føre til ret vilkårlige afgrænsninger mellem tyveri og underslæb Tilegnelse og berigelse Gerningsmanden skal på borttagelsens tid have forsæt til at tilegne sig tingen Brugstyveri, strfl. 293,1 Tyveri efter strfl. 276 kan ikke bruges hvis forbrydelsen ikke var sket for berigelse, men kun for at gøre brug af den, eller som der står i strfl. 293: uberettiget bruger en ting, der tilhører en anden. 5.3 Ulovlig omgang med hittegods, strfl Hittegods For ulovlig omgang med hittegods straffes efter 277 den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding tilegner sig en fremmed rørlig ting, som ikke er i nogens varetægt, eller som ved ejerens forglemmelse eller på lignende tilfældig måde er kommet gerningsmandens varetægt. 9

10 Kapitel 5-Formueforbrydelser Det er vigtigt at det var for egen berigelse at man ikke afleverede eller fremlyste objektet, hvis man bare ikke havde tid til det uden på nogen måde at have haft til hensigt at beholde den, er det ikke ulovlig omgang med hittegods Ting i gerningsmandens varetægt Man skal være lidt kritisk med hvordan gerningsmanden har fået tingen i sin varetægt, han må ikke selv have været for aktiv. 5.4 Underslæb, strfl Indledning Underslæb består i en uretmæssig tilegnelse af ting eller penge som gerningsmanden har i sin besiddelse for en anden, gjort for at skaffe sig uberettiget vinding. Fx penge han har fået betroet Fremmed ting i egen varetægt Genstanden for underslæb skal ved tilegnelsen være i gerningsmandens varetægt. Ulovlige dispositioner over ting købt på afbetaling mod ejendomsforbehold blev indtil 1973 bedømt som underslæb. Nu fremgå det af strfl. 278 stk. 2 at underslæb ikke omfatter dispositioner over genstande mht. Hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret indtil købesummen er betalt, jfr. Herved kreditkøbslovens Tilegnelse af tingen Tingsunderslæb fuldbyrdes når objektet er tilegnet. Ikke enhver uhjemlet disposition over tingen kan anses som en tilegnelse. De almindeligt forekommende former for tilegnelse er : forbrug, vedvarende brug, slag og bytte, bortgivelse, ødelæggelse, pantsætning, anvisning som genstand for udlæg etc Betroede penge, strfl. 278 stk.1 nr. 3 Når en person har berigelses forsæt og uretmæssigt forbruger ham betroede penge, selvom han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue Penge er specielt skilt ud, da det godt nok er en rørlig ting, men ofte ikke en fremmed, da det ofte ikke giver mening at sige du skal gemme netop disse 3 hundrede kroners sedler for mig. Det skal være betroede penge. Underslæb er ikke når man bruger et lån som er ydet til at købe maskiner på noget andet Forbrug af penge Generelt kan siges at forbrug består i at undlade at beskytte de beløb som er betroede Forudbetalt vederlag, strfl. 298 nr. 2 Det er strafbart at en person ved forbrug af forudbetalt vederlag sætter sig ude af stand til at levere modydelse Forsæt til tins- og pengeunderslæb Gerningsmanden skal tilegne sig den fremmed ting, at ting eller penge ikke var undergivet hans frie rådighed Underslæb ved fragåelse, strfl. 278 nr. 2 Hvis man har fået en ting betroet, men nægter at man har. Jeg har aldrig modtaget den check. Kan også straffes som falsk partsforklaring. 5.5 Bedrageri, strfl Indledning Når man for vindings skyld fremkalder, bestyrker eller udnytter en vildfarelse som bestemmer den andens handling eller undladelse Vildfarelse Bedrageriets centrale bestanddel er gerningsmandens forhold til den vildfarelse der skal foreligge hos hans modpart (medkontrahent). Hvis medkontrahenten i en økonomisk transaktion var i vildfarelse, kan gerningsmanden blive straffri hvis: (iv) Gerningsmanden kan have overset vildfarelsens hos en person som han har anset for udstyret med normal viden, omtanke og iagttagelsesevne. (v) Medkontrahenten selv findes at burde bære risikoen for at være kommet i en vildfarelse Det svigagtige forhold Hvordan vildfarelsen er kommet frem Fremkaldelse af en disposition Gerningsmanden kan på mange måder fremkalde en handling hos medkontrahent. 10

11 Kapitel 5-Formueforbrydelser Retsstridigt forhold Jf. paragraffen skal gerningsmandens fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse være retsstridigt. Men fx almindelige salgsgejl er ikke anset som at fremkalde vildfarelse, hvis sælgeren fx siger at varen er uopslidelig. Det er altså retsstridigt efter i hvor høj grad man søger at føre den anden bag lyset Vinding og tab Gerningsmanden skal have haft en vinding og ofret et tab, fx udstedelse af dækningsløs check Groft uagtsomt bedrageri, strfl. 300a Forbrydelsen består i forsætligt eller groft uagtsomt bevirker, at en person, der befinder sig i en vildfarelse, af denne grund bestemmes til en handling eller undladelse, og derved påfører ham eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et betydeligt formuetab. Fx ved salg af fast ejendom, omsætning af private pantebreve af tvivlsom værdi. Bruges hvis det er svært at bevise forsættet Databedrageri, strfl. 279a Den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding retsstridigt ændrer, tilføjer eller sletter oplysninger eller programmer til elektronisk databehandling eller i øvrigt retsstridigt søger at påvirke resultatet af en sådan databehandling. Fuldbyrdelsen sker efter 1.led når oplysninger eller programmer ændres, tilføjes eller slettes, og tilsvarende efter 2.led når nogen i handlingen søger at påvirke resultatet af databehandlingen Supplerende bestemmelser Strfl. 298,1: om ved urigtige oplysninger at skaffe sig kredit. Strfl. 298,3: at løbe fra regningen ved logi, fortæring, befordring eller anden ydelse. Strfl. 298,4: ikke at betale indgang til en offentlig forevisning eller almentilgængelig indretning Skattesvig Bedrageri kan sikkert anvendes hvis man giver falske oplysninger til skattevæsnet, men det er uden praktisk betydning, da der er særlove. 5.6 Mandatsvig, strfl Hovedtyper En person der har adgang til at handle med retsvirkning for en anden handler til skade for denne og til fordel for sig selv eller en tredjemand. 280 kan kun anvendes såfremt forbrydelsen ikke hører under a. For mandatsvig udført af offentligt ansat er det skærpende med op til 50%, jf Mandatsvig består i at en person, der handler for at skaffe sig slev eller andre uberettiget vinding, påfører en anden formuetab: (i) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne (ii) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv hvor gerningsmanden har pligt. Mandatsvig ~ underslæb. Hvis man overfører pengene til privat forbrug, så er det underslæb. Hvis pengeoverførsel virker legal i forhold til jobbet, men det at bagveje går til privat vinding er det mandatsvig. Mandatsvig ~ bedrageri. Det er sværere ofte er det bedrageriske element mandatsvig Særligt om checkforhold Hvis man godt ved at man ikke har pengene, men bruger dem alligevel er det også mandatsvig. Hvis man går ind i kreditforhold som man ved man aldrig vil kunne betale tale tilbage er det mandatsvig Beslægtede forhold, strfl. 299 Nr. 1 angår den som handler for en anden og ved tilsidesættelse af sin pligt påfører denne et betydeligt formuetab, som ikke erstattes inden dom i første omgang. Nr. 2 handler om det forhold at repræsentanten for sig selv eller andre af tredjemand modtager, fordrer eller lader sig tilsige en formuefordel, hvis modtagelse skal holdes skjult for den, hvis anliggende modtageren varetager. Returkommission. 5.7 Skyldnersvig, strfl Indledning ten er tilbageholdene med fordringret mod en anden person. 11

12 Kapitel 5-Formueforbrydelser Krænkelse af begrænsende rettigheder Efter 283 stk. 1 nr. 1, kan skyldnersvig for det første bestå i at en person afhænder, pantsætter eller på anden måde råder ovre ham tilhørende gods, hvorover tredjemand har erhvervet en rettighed, med hvilken handlingen er uforenelig. Der burde have været foretaget en sikringsakt, men hvis rettigheden krænkes på den i strfl. 283 angivne måde anses det stadigt at være strafbart. Gerningsmanden skal have handlet forsætligt. Han skal have forstået at en anden havde en ret over tingen der kan henføres til Unddragelse under konkurs, 283 stk.1 nr.2 Som skyldnersvig straffes endvidere efter 283 stk.1 nr.2 unddragelse af aktier på et tidspunkt hvor gerningsmandens bo er taget under konkursbehandling eller forhandling om tvangsakkord uden for konkurs er åbnet Andre krænkelser af fordringshavere, 283 stk.1 nr.3 Hvor man unddrager sine ejendele eller fordringer fra at tjene sine fordringshavere eller nogen enkelt af disse fyldestgørelse Skyldneren kan begunstige enten sig selv, en kreditor eller andre end kreditorer Supplerende bestemmelser, strfl. 300 Nr.1 man må ikke stifte ny gæld hvis man er ude af stand til at betale gammel gæld. Nr.2 man må ikke give sine fordringshave gæld ved leve ødselt. 5.8 Afpresning, strfl Tvang ved trusler Lyder meget ligesom ulovlig tvang, med den forskel at det er en berigelsesforbrydelse Vinding og tab Gerningsmanden skal fremsætte sin trussel for derefter at skaffe sig eller andre uberettiget vinding. Der er ikke nævnt noget om tabet. Nr.2 om at røbe et faktisk strafbart forhold til afpresning er også analog 260 stk Røveri, strfl Vold og trusler Røveri er den grovest berigelsesforbrydelse. Den er ikke blot formuekrænkelse, men også rettet mod en andens person. Røveri består i at øve vold eller fremsætte trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold med forsæt til på nærmer angiven måder at opnå uberettiget vinding. Med øjeblikkelig vold menes vold, mens gerningsmanden er til stede Gerningstyper (i) (ii) (iii) Gerningsmanden fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting. Gerningsmanden bringer en stjålen ting i sikkerhed. Gerningsmanden tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler Straffen Normalt 6 år, skærpet 10 år. Vurderes efter om der har været brugt våben eller vold, om flere har handlet sammen, 80; og om røveriet er fuldbyrdet, 21,2. Normalt 1-3 års fængsel, men 6-8 forlæger eller mere for bankrøveri Åger, strfl Historisk baggrund Åger består i udnyttelse af en andens økonomiske vanskeligheder mv. til opnåelse af økonomisk fordel Åger For åger straffes den, som udnytter en andens betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for. Der skal altså allerede foreligge en aftale mellem gerningsmanden og offer Anden udnyttelse, strfl. 300b straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende 282 foreligger, ved indgåelse af en aftale på utilbørlig måde benytter sig af modpartens økonomiske vanskeligheder eller i øvrigt af dennes underlegne stilling.. 12

13 Kapitel 5-Formueforbrydelser Forsæt Forsætskravet ved åger betyder at gerningsmanden skal have kendt modpartens situation eller egenskaber og forstået at han kun af den grund har kunne opnå en for ham selv så fordelagtig aftale. 282 benytter ikke for vindingens skyld, men blot de to ydelser skal stå i væsentlig forskel til hinanden Hæleri, strfl Inledning Særstilling fordi der ikke sker nogen krænkning af en persons ret. Begrundelsen for at kriminalisere køb af tyvekoster, er at muligheden herfor fremmer berigelsesforbrydelser Hovedforbrydelse og hæleri Forud for hæleriet skal der være begået en af følgende berigelsesforbrydelse: tyveri, ulovlig omgang med hittegods, underslæb, bedrageri, databedrageri, mandatsvig, afpresning, skyldnersvig, røveri og grov toldsvig. Dog langt de fleste angår tyveri. Domfældelse for hæleri forudsætter at tiltale ikke (beviseligt) er ansvarlig for hovedforbrydelsen alene eller sammen med andre og at hans forhold ligger efter dennes fuldbyrdelse. Det udelukker ikke hæleriansvar at gerningsmanden til hovedforbrydelsen var utilregnelig pga. ung alder eller psykisk abnormitet, når den pågældende forbrydelse er begået med forsæt Typer af hæleri (i) Hæleren modtager eller skaffer sig eller andre del i en ved (hovedforbrydelsen) erhvervet vinding. (ii) At personen ved fordølgelse, hjælp til afhændelse eller på lignende måde virker til at sikre en anden udbyttet. Det fælles i disse bistandshandlinger er at hæleren uden nødvendigvis at få nogen fordel selv handler for at forbedre en anden muligheder for at få noget ud af forbrydelsen. De praktisk vigtigste handlinger er opbevaring (hvadenten hæleren tager tingen til sig eller blot stiller et lokale til rådighed), transport umiddelbart efter hovedforbrydelsen eller senere, anvisning af forhandling med aftagere, omsmeltning eller anden bearbejdelse etc Forsæt Der er et subjektivt forsæts krav. Dvs. han vidste om berigelsesforbrydelsen, eller han må han synes at det var sandsynligt. Hvis der foreligger bevis for tiltaltes forsæt, men ikke bevis for at en forudgående forbrydelse er begået, kan der straffes fro forsøg. Man kan straffe for efterfølgende forsæt, hvis gerningsmanden ikke var klar over forbrydelsen da han modtog dem. Det udelukker forsæt at modtageren af en ting ikke har villet beholde den men haft til hensigt at tilbagegive den til ejeren eller i øvrigt skille sig af med den på en måde der bringer forholdet uden for Uagtsomhed, strfl. 303 Uagtsomt hæleri er i et vist omfang kriminaliseret. Personer som udviser grov uagtsomhed ved at tilforhandle sig eller på anden lignende måde modtage ting, der er erhvervet ved en berigelsesforbrydelse. (i) Der skal være sket en modtagelse af ting. (ii) Modtagelsen skal være sket ved tilforhandling eller på lignende måde Udnyttelse af ågerfordringer mv. Tager sigte på bagmændene, personer der udøver en styrende og/eller profitgivende virksomhed gennem andre, men ikke kan rammes efter de primære bestemmelser om formuekrænkelser. Man angriber ham der intet har med hovedforbrydelsen at gøre, ved at sige at han driver ågervirksomhed når han afhænder noget meget billigt. 13

14 Kapitel 6-Almenfarlige forbrydelser Kapitel 6. Almenfarlige forbrydelser 6.1 Indledning Almenfare og andre fare Kap. 20 er samlet gerningstyper som er almenfarlige. Det drejer sig om handlinger der kan rammer personer eller formueværdier i et betydeligt og uberegneligt omfang Oversigt Der er også mange bestemmelser i særlovgivning, navnlig inden for trafik- og sundhedsfarlige handlinger. 6.2 Brandstiftelse, strfl Gerningsbeskrivelsen Der skal ikke blot være opstået ild, en fare af en vis art og grad skal også være opstået. Det er strafbart bare at forvolde en ildebrand, jf Den danske ordning medføre for det første at man undgår det vanskelige farekriterium og det hertil svarende krav om fareforsæt. Endvidere bliver reglen om ildspåsættelse på fremmed ejendom i vidt omfang en specialbestemmelse om tingsbeskadigelse der fortrænger Forsætlig brandstiftelse, strfl. 181 Der skal være forsætlig ildebrand på fremmed jord, og med ildebrand menes at branden ikke kan slukkes med blot en spand vand. Det antændte objekt kan være fast ejendom eller løsøre, men ikke en enkelt genstand som et stykke papir, det hører under tingsødelæggelse 291. Det er som HR straffrit at sætte ild på egen ejendom eller på fremmed ejendom med ejerens samtykke. Passivitet i tilfælde af ildebrand straffes efter strfl Kvalificeret brandstiftelse, strfl. 180 (i) (ii) Dette hvis der er fare for andre menneskers liv. Forsæt kan også straffes med forsøg hvis brandstifteren troede at der var mennesker tilstede. Hvis forsætlig brandstiftelse sker for at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller for at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrelse af samfundsordenen Uagtsom brandstiftelse, strfl. 182 Den som af uagtsomhed forvolder ildsvåde på fremmed ejendom. Uagtsom ildspåsættelse på egen ejendom kan være strafbar efter 182, hvis den ved uagtsomhed bliver til skade for fremmed formueinteresse. 6.3 Fare for ulykker Sprængning, trafikulykke mv., strfl. 183 Den, der med forsæt til skade på andres person eller formue forvolder sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke, straffes med fængsel indtil 12 år. Skærpende til livstid, uagtsomt bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. 183a rammer fly- og skibskaprer Angreb på trafiksikkerheden, strfl. 184 Sigter på større problemer og ikke på færdselsfejl, fx angreb på tog signaler Flykapring, strfl. 183a Der skal være karakter af ulovlig tvang efter strfl Narkotikaforbrydelser Stofmisbrug i Danmark Har været stigende efter II verdenskrig Lov om euforiserende stoffer Straffebestemmelserne findes i lov af 1955 om euforiserende stoffer og strfl. 191 der foreskriver skærpet straf for visse grove overtrædelser. Det er indenrigsministeren (sundhedsministeren) der bestemmer hvilke stoffer der skal være forbudte. 14

15 Kapitel 6-Almenfarlige forbrydelser Straf Strafferammen i lov om euforiserende stoffer er bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. For særligt skærpende omstændigheder (store mængder eller særligt farligt), bruges strfl. 191, med fængsel hvis stort med maks. 6 års fængsel, og hvis det er betydelig mængde farligt så op til 10 år. Folk der køber og handler er også inkluderede, jf. 191 stk. 2. I særdeles skærpende omstændigheder kan strammerammen øges med 50%, jf. strfl. 88, altså maks. 15 år. 6.5 Andre sundhedsfarlige handlinger, strfl Forgiftning, forhandling indeholder nogle sjældent anvendte bestemmelser om handlinger der udsætter menneskers sundhed for fare, det er angreb på den almene sundhed, som fx at forgifte drikkevandet Fare for smitsom sygdom, strfl. 192 Bestemmelser om forvoldelse af fare for smitsom sygdom blandt mennesker (stk. 1 og 2) og blandt husdyr og nytte og kulturplanter (stk. 3). Der skal være forsæt. Der er en mildere straf hvis det skete uagtsomt, stk

16 Kapitel 7-16

17 Kapitel 8-17

18 Kapitel 9-Forbrydelser vedrørende dokumenter, mærker og penge Kapitel 9. Forbrydelser vedrørende dokumenter, mærker og penge 9.1 Indledning Beskyttelsesinteresse I strfl. kap. 19 er samlet Forbrydelser vedrørende bevismidler, og der tænkes her især på skriftlige bevismidler. Beskyttelsesinteressen er især for mennesker der har med dokumentet at gøre, men også samfundet som helhed Dokument 171 om dokument falsk har i stk. 2 en definition af dokument, og i stk. 3 en definition af falsk. (i) (ii) Hensigtsdokument, der på forhånd har været bestemt til at tjene som bevis og hvis indhold viser dette. Lejlighedsdokument foreligger når tilkendegivelsen ikke har været bestemt til at bevidne noget, men faktisk bliver benyttet som bevis for en rettighed, en forpligtelse eller en befrielse for en sådan I gerningskravet er at dokumentet faktisk bliver benyttet. Udenfor dokumentbegrebet falder anmodninger om lån eller gave, forespørgsler o.l. med urigtig navneangivelse. Det er først dokumentfalsk når man søger at bevise noget med et bestemt dokument. 9.2 Dokumentfalsk, strfl Falsk ved eftergørelse Efter 171 stk. 3 er et dokument falsk når det ikke hidrører fra den angiven udsteder eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne. Dokumentfalsk er fx: hvis man udgiver sig for en anden; en direktør sig han har bemyndigelse fra sin virksomhed men i den specifikke sag ikke har det Forfalskning Dokumentfalsk ved forfalskning består i at benytte et dokument hvis indhold oprindeligt har hidrørt fra den angive udsteder, men senere er ændret Brug af dokumentet Dokumentfalsk fuldbyrdes af den der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold. Der skal være forsæt, så dokumentbrugeren skal have kendskab til falskheden. Hvis modtageren ved den er falsk, vil han blive medansvarlig hvis dokumentet bruges i flere led. Brugen af dokumentet skal være sket for at skuffe i retsforhold Straffen for dokumentfalsk Strafferammen er i 172 og vil derfor være jf Rammen spænder fra bøde til 8 års fængsel, i praksis er der forholdsvis få straffe på mere end 1 år, og der er mange betingede domme og bøder. 9.3 Andre dokumentforbrydelser Dokumentsvig, strfl omhandler tilfælde hvor det er strafbar at benytte et ægte dokument til at skuffe i retsforhold, hvis personen som har underskrevet den i vildfarelse troede han skrev under på et andet dokument, med efter hensigten rigtigt indhold. At opnå underskriften er ikke kriminaliseret i 173, men det vil kunne blive straffet som forsøg på at begå forbrydelse efter Dokumentmisbrug, strfl. 174 Hvor man gør brug af et ægte dokument, men hvor dokumentet er drejer sig om en anden person end den man siger det drejer sig om. 18

19 Kapitel 9-Forbrydelser vedrørende dokumenter, mærker og penge Intellektuelt falsk, strfl. 175 Hvor personer afgiver urigtig erklæring om noget forhold, angående hvilken erklæringen skal tjene som bevis. Til nærmere afgrænsning nævnere 175 at det skal dreje sig om en erklæring: (i) i offentligt dokument eller bog (ii) i privat dokument eller bog, som det ifølge lov eller særligt pligtforhold påhviler ham at udfærdige eller føre (iii) i læge-, tandlæge-, jordemoder- eller dyrlægeattester. Fuldbyrdelsesmomentet er ved erklæring i en bog : den færdige tilførsel til bogen; derefter kan den pågældende ikke træde tilbage ved at rette i bogen Indgreb i bevismidler, strfl. 178 Efter 178 straffes den, som for at skille nogen ved hans ret tilintetgør, bortskaffer eller helt eller delvis ubrugbargør et bevismiddel, der er tjenligt til at benyttes som sådant i et retsforhold. 9.4 Mærkeforbrydelser Mærker mv. Nogle bestemmelser i kap.19 ( 176, 177 og 179) handler om såkaldte mærker. De er ikke nærmere definerede, og det vil også være vanskeligt og til ringe nytte at give en fælles karakteristik af disse mærker, fx kødkontrolmærker ( 176 stk. 1), frimærker ( 177) og grænsemærker i skellet mellem ejendomme ( 179). 9.5 Pengeforbrydelser, strfl Falske penge Penge er falske hvis de ligner ægte, men ikke er udstedt af nationalbanken. Hvis de blot er metalstykker til at snyde en mønttelefon med er det ikke falskmønt, da den ikke ligner, og derfor ikke kan bruges til at narre mennesker med De strafbare forhold Forsætligt pengefalsk er i beskrevet i fire forskellige former med det fælles kendemærke at der er forsæt til at bringe falske penge i omsætning som ægte. Disse fire gerningsmåder er at eftergøre eller forfalske penge, at forskaffe sig selv eller andre falske penge, og at udgive falske penge. At udgive falske penge er strafbart efter Beslægtede delikter, strfl. 169 Med bøde straffes den, som forfærdiger, indfører eller udspreder genstande, som ved form og udstyr frembyder væsentlig ydre lighed penge eller med et til almindeligt omløb bestemt værdipapir. Det er dårlige efterligner af penge eller værdipapir, da det ellers hørte under de andre paragraffer, fx pengesedler affotograferet i et blad. Udenlandske pengesedler falder udenfor. 19

20 Kapitel 10-Falsk forklaring, erklæring, anklage mv. Kapitel 10. Falsk forklaring, erklæring, anklage mv Falsk forklaring for retten, strfl Indledning Beskyttelses interessen er for at beskytte offentlige myndigheder som er interesseret i at få sandheden frem, men også folk på anklagebænken, da de skal sikres retfærdighed Processuel afgrænsning 158 gælder i alle domstole, men administrative organer (nævn, råd mv.) fadler uden for, også fx landsskatteretten som kun er et nævn. Kun de personer som er part i sagen og afgiver forklaring er omfattet. Fogedsager er specielle, hvor der en mildere oplysningspligt Falsk forklaring En forklaring er falsk når den afgives mod den pågældendes overbevisning. En nægtelse af at svare på et spørgsmål kan ikke være falsk forklaring. Fuldbyrdelsen af falsk forklaring må nok anses for at være sket ved afhøringens afslutning, da der skal være tid til uddybning i løbet af afhøringen. Efter 158 stk. 3, kan straf fakultativt nedsættes til hæfte eller bøde, hvis det falske udsagn alene angår noget som er uden betydning for det forhold, der søges oplyst Forsæt og uagtsomhed Der er forsæt hvis personen ved hvad han laver når han kender den subjektive uoprigtighed. Der er ikke forsæt til fortielse hvis den afhørte går ud fra at det ikke udtrykkelig omtalte fremgår af det som han har sagt. Der kan tænkes diskulperende faktiske vildfarelser, fx mht. den afhørtes opfattelse af stillede spørgsmål eller af den måde på hvilken hans egne udtaler ville blive opfattet. En restriktiv anvendelse af forsætsbegrebet kan dog være velbegrundet, da forklaringer jævnlig afgives under et psykologisk pres af uvante omgivelser og kommunikationsformer, uvished om udsagnets betydning og vanskeligheden ved at give en opfattelse af dækkende sprogligt udtryk Sigtedes straffrihed Den der er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag kan efter 159, stk. 1, ikke straffes for falsk forklaring. En tiltalt kan også tænkes at være straffri, hvis dommeren siger han skal afhøres med en sigtets retsstilling, eller han i vildfarelse tror han er sigtet. Straffrihed er et personligt privilegium, og andre kan ikke tilskynde sigtede til at afgive falsk forklaring Risiko for sigtelse Hvis man i en civil sag er til afhøring, kan man have sigtets interesse i at give falsk forklaring, der er egentlig ikke straffrihed, men med rpl. 171stk2nr1+2 kombineret med strfl. 159stk2, kan der ske strafnedsættelse eller bortfald Straffrihed i øvrigt: tavshedspligt Det fremgår af 159 stk. 1, at falsk forklaring er straffri hvor en person har afgivet forklaring til trods for at forklaring ifølge loven ikke kræves. Reglen handler om de såkaldte vidneudelukkelseesgrunde der er beskrevet i rpl Vidneudelukkelsen gælder for personer der er undergivet tavshedspligt i medfør af offentlig ansættelse eller beskikkelse mv Falsk erklæring Erklæring på tro og love, strfl. 161 En højtidelig erklæring. Med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 r straffes den, som udenfor det i 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt. 20

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Borgervendt kriminalitet Kriminalitetsart Indhold Paragraf Hærværk Hærværk Strfl.s. 291, stk.

Læs mere

Strafferet Forbrydelser og andre strafbare forhold

Strafferet Forbrydelser og andre strafbare forhold Strafferet Forbrydelser og andre strafbare forhold GJELLERUP This page intentionally left blank Jørn Vestergaard, Anders Dorph, Hanne Rahbæk, Jens Røn & Thomas Rørdam Strafferet Forbrydelser og andre strafbare

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 30. april 2008. Nr. 306. Kriminallov for Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Rigslov Denne lov gælder for Palenia og omegn, samt vasaller deraf. Stk. 2: Palenia og omegn været Palenia by samt

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. datakriminalitet. Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

Straffelovrådets betænkning om. datakriminalitet. Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Straffelovrådets betænkning om datakriminalitet Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K BETÆNKNING NR. 1032 KØBENHAVN 1985 ISBN 87-503-5436-1 Ju 00-169-bet. Eloni tryk København

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3 - 147 - Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Udarbejdet af: Thomas Ørum Afleveringsdato: 12. Maj 2015 Studienr.: 20103400

Udarbejdet af: Thomas Ørum Afleveringsdato: 12. Maj 2015 Studienr.: 20103400 G r æ n s e r f o r d e t s t r a f f e r e t l i g e s a m t y k k e - K a n d i d a t s p e c i a l e Udarbejdet af: Thomas Ørum Afleveringsdato: 12. Maj 2015 Studienr.: 20103400 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl. 18.00.

Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl. 18.00. 1 Formular II = side 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Business and Social Sciences Fakultet Eks. termin: Omprøven april 2015 Juridisk Kandidateksamen Ordning: Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere