Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme"

Transkript

1 Indhold KAPITEL 1. FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME Indledning lig beskyttelse Inddeling Drabsforbrydelser Indledning Forsætligt drab, strfl Barnedrab, strfl Drab efter begæring, strfl Eutanasi, strfl Hjælp til selvmord, strfl Uagtsomt drab, strfl Legemsangreb Oversigt Ordinær vold, Kvalificeret vold, strfl Særlig grov vold, strfl Slagsmål og gengældelse af slag, strfl Uagtsom legemsbeskadigelse, strfl Faredelikter Hensynsløs farefremkaldelse, strfl Hensættelse i hjælpeløs tilstand, strfl Uforsvarligt forhold ved barnefødsel, strfl Tilsidesættelse af hjælpepligter, strfl Farlig beruselse, strfl Spiritus- og promillekørsel ##Svangerskabsafbrydelse ## Det retspolitiske system Lovregler... 4 KAPITEL 2. FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED Ulovlig tvang Frihedsindgreb Ulovlig tvang, strfl Tvangsmidlerne Frihedsberøvelse Gerningsindholdet, strfl Tilregnelse... 5 KAPITEL 3. SÆDELIGHEDSFORBRYDELSER Indledning Sædelighedsforbrydelse og sexualforbrydelse Gerningstyper Kriminaliseringens grundlag Straf og særlige retsfølger Voldtægt og anden tvang Angreb på den seksuelle handlefrihed Voldtægt, strfl Anden ulovlig tvang, strfl Straffen Forbrydelser mod børn og unge mennesker Beskyttelseshensyn og aldersgrænser Heteroseksuelt forhold, strfl Homoseksuelt forhold, strfl Forbrydelser mod særlige persongrupper Psykisk afvigende personer, strfl Personer i afhængighedsforhold, strfl Svig, strfl Blufærdighedskrænkelse Beskyttelsesinteresse De strafbare forhold, strfl Alderstrin og samtykke Pornografi Begreb og retsudvikling De gældende regler, strfl Prostitution, alfonseri, rufferi mv Prostitution Alfonseri, rufferi mv., strfl KAPITEL 4. ## FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD ## Bigami Kriminalisering De strafbare forhold, strfl Incest Kriminalisering De strafbare forhold, strfl Andre delikter i familieforhold Krænkelse af familieretlige pligter, strfl Urigtig fødselsanmeldelse, strfl Unddragelse fra forældremyndighed, strfl KAPITEL 5. FORMUEFORBRYDELSER Indledning Almindelige begreber Berigelsesforbrydelser Berigelsesforsæt Strafferammer Tyveri, strfl Fuldbyrdelse ved borttagelse Rørlig ting mv Økonomisk værdi Fremmed ejendom Varetægt Tilegnelse og berigelse Brugstyveri, strfl. 293, Ulovlig omgang med hittegods, strfl Hittegods Ting i gerningsmandens varetægt... 10

2 5.4 Underslæb, strfl Indledning Fremmed ting i egen varetægt Tilegnelse af tingen Betroede penge, strfl. 278 stk.1 nr Forbrug af penge Forudbetalt vederlag, strfl. 298 nr Forsæt til tins- og pengeunderslæb Underslæb ved fragåelse, strfl. 278 nr Bedrageri, strfl Indledning Vildfarelse Det svigagtige forhold Fremkaldelse af en disposition Retsstridigt forhold Vinding og tab Groft uagtsomt bedrageri, strfl. 300a Databedrageri, strfl. 279a Supplerende bestemmelser Skattesvig Mandatsvig, strfl Hovedtyper Særligt om checkforhold Beslægtede forhold, strfl Skyldnersvig, strfl Indledning Krænkelse af begrænsende rettigheder Unddragelse under konkurs, 283 stk.1 nr Andre krænkelser af fordringshavere, 283 stk.1 nr Supplerende bestemmelser, strfl Afpresning, strfl Tvang ved trusler Vinding og tab Røveri, strfl Vold og trusler Gerningstyper Straffen Åger, strfl Historisk baggrund Åger Anden udnyttelse, strfl. 300b Forsæt Hæleri, strfl Inledning Hovedforbrydelse og hæleri Typer af hæleri Forsæt Uagtsomhed, strfl Udnyttelse af ågerfordringer mv...13 KAPITEL 6. ALMENFARLIGE FORBRYDELSER Indledning Almenfare og andre fare Oversigt Brandstiftelse, strfl Gerningsbeskrivelsen Forsætlig brandstiftelse, strfl Kvalificeret brandstiftelse, strfl Uagtsom brandstiftelse, strfl Fare for ulykker Sprængning, trafikulykke mv., strfl Angreb på trafiksikkerheden, strfl Flykapring, strfl. 183a Narkotikaforbrydelser Stofmisbrug i Danmark Lov om euforiserende stoffer Straf Andre sundhedsfarlige handlinger, strfl Forgiftning, forhandling Fare for smitsom sygdom, strfl KAPITEL 9. FORBRYDELSER VEDRØRENDE DOKUMENTER, MÆRKER OG PENGE Indledning Beskyttelsesinteresse Dokument Dokumentfalsk, strfl Falsk ved eftergørelse Forfalskning Brug af dokumentet Straffen for dokumentfalsk Andre dokumentforbrydelser Dokumentsvig, strfl Dokumentmisbrug, strfl Intellektuelt falsk, strfl Indgreb i bevismidler, strfl Mærkeforbrydelser Mærker mv Pengeforbrydelser, strfl Falske penge De strafbare forhold Beslægtede delikter, strfl KAPITEL 10. FALSK FORKLARING, ERKLÆRING, ANKLAGE MV Falsk forklaring for retten, strfl Indledning Processuel afgrænsning Falsk forklaring Forsæt og uagtsomhed Sigtedes straffrihed Risiko for sigtelse Straffrihed i øvrigt: tavshedspligt Falsk erklæring Erklæring på tro og love, strfl Pligtmæssige erklæringer, strfl Skriftlige erklæringer, strfl Falsk anklage og anmeldelse Falsk anklage, strfl Falsk anmeldelse og klagemål, strfl

3 Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme Kapitel 1. Forbrydelser mod liv og legeme 1.1 Indledning lig beskyttelse Straffeloven beskyttet mod vold og drab, ved at gerningsmanden frygter for den straf han vil få fra samfundet Inddeling Strfl. kap. 25 handler om Forbrydelser mod liv og legeme, men der er desuden en lang række særlovsbestemmelser. Strfl. kap. 20 kriminalisere en ret uensartet gruppe af almenefarlige forbrydelser. 1.2 Drabsforbrydelser Indledning Manddrab eller drab er forbrydelser der forvolder en andens død. Reguleret i strfl , 241. Vold med død til følge er ikke drab Forsætligt drab, strfl. 237 Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid. Drab er den groveste forbrydelse, årligt har vi ca. 20 domfældelser efter 237. Der er som regel sjældent tvivl om det skal være 237 eller uagtsomt manddrab 241. Sjældent får man mere en 12 år, og der kan ske strafnedsættelse efter: (i) 85 Når gerningsmanden var under stærk sindsbevægelse, eller der var en anden særlig omstændighed vedrørende gerningsmanden. (ii) 69 Når gerningsmanden i gerningsøjebliket har svækkede psykiske funktioner, men dog ikke åndssvag som efter om anbringelse i forvaring hvis gerningsmanden frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, sker sjældent Barnedrab, strfl. 238 Moderens forsætlige drab af sit barn under eller straks efter fødselen. De betingelser om sindsbevægelse skal være opfyldt for at det ikke skal høre under 237, og kan derfor ikke få nedsættelse efter 85. En eventuel medvirken vil blive dømt efter 237, men kan opnå nedsættelse efter Drab efter begæring, strfl , dræber en anden efter begæring. 240, hjælper en anden med selvmord. Anmodningen skal være utvetydig og bestemt Eutanasi, strfl. 239 Er ikke straffrit, men det er ikke utænkeligt at der vil være mange strafnedsættende forhold Hjælp til selvmord, strfl. 240 Straffes med bøde eller hæfte, derfor kan ikke straffes ved forsøg. Hvis handlingen er foretaget af egennyttige bevæggrunde, er strafferammen fængsel indtil 3 år. 23,1 om tilskyndelse til råd og dåd, bruges ikke da medvirken er underforstået. Anstiftelse er motivskabende og kan ligesom praktisk bistand fremme selvmord.???? Dømmer man en person der har anstiftet efter 239, drab Uagtsomt drab, strfl. 241 Anvendes især i færdselsforseelser begået med motorkøretøj, fx overhaling mod bakketop. Om personen dør af de efterfølgende komplikationer og ikke med det samme ændrer ikke ved lovanvendelsen, om uagtsom legemsbeskadigelse supplerer 241 med henblik på tilfælde der kan ligge det uagtsomme drab meget nær, hvor det var en tilfældighed at døden ikke trådte ind. 1.3 Legemsangreb Oversigt Forsætligt legemsangreb eller vold beskrives i tre grader: ordinær, kvalificeret, særlig grov. 3

4 Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme Ordinær vold, 244 Dette er ikke specificeret øver vold eller på anden måde angriber en andens legeme. Anden form kunne fx være bevidstløshed, forgiftning, afklipning af hår. Hvis volden havde uforsætlige skadefølger, er det ikke skærpende medmindre gerningsmanden indså følgen eller burde have set den (uagtsomt), Kvalificeret vold, strfl. 245 Hovedbestemmelsen er af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller består i mishandling. Den kvalificerede vold skal klart være præget af grovheds momenter der går ud over voldsmænds sædvanlige midler. Mishandling er vold bestående i gentagen eller anden forlænget voldsudøvelse under udnyttelse af en fysisk overlegenhed over for et værgeløst offer, fx et barn, en samleverske eller en frihedsberøvet person Særlig grov vold, strfl. 246 Den grove vold kunne fx være død. Forbrydelsen skal også være omfattet af 245, der dog kun har maksimalt 4 års fængsel som strafferamme, men dommen kan godt lyde på under 4 år for 246 efter formildende omstændigheder Slagsmål og gengældelse af slag, strfl. 248 Hvis der er blevet slået fra begge sider kan straffen under særlige formildende omstændigheder bortfalde Uagtsom legemsbeskadigelse, strfl. 249 Her vil legemsbeskadigelsen ikke være indledt af et forsætligt angreb. 1.4 Faredelikter Hensynsløs farefremkaldelse, strfl. 252 Strfl. 252,1: den som for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. Stk. har særligt henblik på smitte af AIDS Hensættelse i hjælpeløs tilstand, strfl. 250 Sigter især til en konkret fare som den pågældende ikke ved egne kræfter kan afvende, og at dette ikke blot kan være en livsfare, men også en fare for at hans helbred vil tage skade (fx alvorlige forfrysninger) Uforsvarligt forhold ved barnefødsel, strfl. 251 Dette er en lempelse af moderens forhold, i forhold til hvis man kun havde: hensættelse i hjælpeløs tilstand og uagtsomt drab Tilsidesættelse af hjælpepligter, strfl. 253 Tager sigte på tilfælde hvor passivitet er direkte kriminaliseret: (i) Efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare. (ii) At træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs. (iii) At træffe de foranstaltninger, som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke. Færdselsloven giver en hjælpepligt til trafikanter i tilfælde af uheld Farlig beruselse, strfl. 138 Et særligt delikt består i at fremkalde fare i beruset tilstand. At man beruser sig er en forsætlig handling Spiritus- og promillekørsel Dette er især reguleret i færdselsloven, og de vil oftest benyttes de er i FL ##Svangerskabsafbrydelse ## Det retspolitiske system Hvis man ikke tillader provokeret abort, så er det et spørgsmål om det ikke er uanstændigt at have en tilstand af så åbenbar konflikt mellem normerne og de faktiske forhold Lovregler Enhver kvinde med bopæl i Danmark kan straffrit få afbrudt sit svangerskab indenfor de første 12 uger, eller senere hvis der er fare for hendes helbred. 4

5 Kapitel 2-Forbrydelser mod den personlige frihed Kapitel 2. Forbrydelser mod den personlige frihed 2.1 Ulovlig tvang Frihedsindgreb Kap. 26 handler om forbrydelser mod den personlige frihed Ulovlig tvang, strfl. 260 Strfl. 260 rummer en begrænsning mht. tvangsmidlernes art, men ikke mht. arten af de handlinger eller undladelser som fremtvinges. Strfl. indeholder en række bestemmelser om specielle former for tvang, bl.a. 119 om tvang over for offentlig myndighed, 123 om beskyttelse af vidner, 150 om tvang anvendt i offentlig tjeneste, om voldtægt, 281 om afpresning, 288 om røveri og 183a om flykapring. Ulovlig tvang består i at tvinge en anden til at gøre, tåle eller undlade noget. Gøre og undlade er ikke dækkende nok, tåle fx afklædning skal også med. Gerningsmanden skal have forstået at hans ord eller adfærd havde en truende karakter, og han skal have tilsigtet eller på anden måde haft forsæt til at virke bestemmende. Han behøver dog ikke have forsæt til at realisere sin trussel. Hvis man føler sig skræmt af truslen kan strfl. 266 bruges Tvangsmidlerne Strfl. 260 er delt i to punkter: (i) Hvis der er anvendt eller truet med en handling som normalt er strafbar. Fx vold, trussel om vold, ødelægge gods, frihedsberøvelse. (ii) Der er tuet med at foretage noget som i sig selv er lovligt, men som det er strafbart at true med. Hvis offeret selv har begået en strafbar handling, må han ikke afpresses til noget af en gerningsmand som kender til forholdt. 2.2 Frihedsberøvelse Gerningsindholdet, strfl. 261 Frihedsberøvelse i lovens forstand forudsætter en indespærring eller lignende tvungen forbliven på et forholdsvis snævert afgrænset område, fx et hus, en båd, et værelse. Skærpende hvis: det var for vindings skyld, det er langvarigt, man placerer folk i fremmed krigstjeneste, eller anden form som kan forventes at blive langvarigt Tilregnelse Det subjektive krav efter strfl. 261 er forsæt. Hvis der ikke er forsæt kan der efter strfl. 262,1 blive tale om straf for grov uagtsomhed med fængsel indtil 1 år. 5

6 Kapitel 3-Sædelighedsforbrydelser Kapitel 3. Sædelighedsforbrydelser 3.1 Indledning Sædelighedsforbrydelse og sexualforbrydelse Strfl. kap. 24 beskæftiger sig med forbrydelser mod kønssædeligheden Gerningstyper De strafbare gerningsindhold afgrænses ved en række kriterier som handlingens art, personernes køn, alder og andre egenskaber etc. Her er 5 grupper som dog ikke er helt udtømmende: (i) Fysiske angrebshandlinger (voldtægt mv.) (ii) Kønsligt forhold til børn og unge mennesker (iii) Kønsligt forhold til andre beskyttelsesværdige personer uden hensyntagen til deres psykiske afvigende tilstand, afhængighedsforhold til andre. (iv) Adfærd der kan krænke andres følelser (v) Seksuelle forhold samt fremme og udnyttelse af disse i erhvervsmæssige former, mod betaling etc Kriminaliseringens grundlag Nogle bestemmelser er for at beskytte individer andre for at beskytte samfundsmæssige interesser, andre til bestemte køn Straf og særlige retsfølger Strengest er voldtægt (maks. 6 år, skærpet 10 år fængsel), mildest er pornografi samt flertallet af blufærdighedskrænkelser. 3.2 Voldtægt og anden tvang Angreb på den seksuelle handlefrihed Det sker ved tvang, fx trusler Voldtægt, strfl. 216 Voldtægt er når en person tiltvinger sig samleve ved vold eller trussel om vold. Ofte er det svært at definere grænsen, hvis kvinden senere indvilliger til samlejet Anden ulovlig tvang, strfl. 217 Anden ulovlig tvang, er tvang beskrevet efter strfl. 260, men som ikke er vold eller trussel om vold. Man skal være opmærksom på homoseksualitet, strfl. 225; og om forsættet til forbrydelsen var noget mindre end voldtægt, hvor strfl. 260 kan komme i betragtning Straffen Strfl. 216, maks. 6 år, skærpet 10 år fængsel. Strfl. 217, maks. 4 år. 3.3 Forbrydelser mod børn og unge mennesker Beskyttelseshensyn og aldersgrænser I dansk ret er aldersgrænsen normalt 15 år, og hvis der er et specielt forhold 18 år Heteroseksuelt forhold, strfl Normalt 15 års lavalder, hvis barnet er under 12 er det skærpende. (i) Samleje, når det mandlige lem er indført helt eller delvis i vagina. (ii) Anden kønslig omgængelse, kan bestå i samleje lignende stillinger eller i det forhold at gerningsmanden beføler eller slikker på kvindens kønsdele eller selv lader sig berøre på tilsvarende måde. Anden kønslig omgængelse er kriminaliseret i strfl. 224 Til domfældelse kræves forsæt, men uagtsomhed i relationen til den unges alder er strafbar efter 226. En yderlige beskyttelse af børn er i 223: (i) (ii) Omfatter forhold til en person under 18 år som er den skyldiges: adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse Omhandler forførelse af en person under 18 år under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed. Men forførelsen er svær at bevise, og strfl. 223 stk. 2 er derfor sjældent anvendt. 6

7 Kapitel 3-Sædelighedsforbrydelser Homoseksuelt forhold, strfl. 225 Seksuelle forhold til personer af samme køn straffes analogt som det heteroseksuelle forhold. 3.4 Forbrydelser mod særlige persongrupper Psykisk afvigende personer, strfl. 218 Det er strafbart at en person uden at anvende tvang udnytter en andens sindssygdom eller åndssvaghed til at skaffe sig samleje uden for ægteskab. Ikke ethvert kønsligt forhold til en sindssyg eller åndssvag er strafbart. Der må anlægges en bedømmelse af den pågældendes tilstand og evne til at træffe bestemmelse samt af gerningsmandens handlemåde, der formentlig skal kunne betegnes som et misbrug, som skaffer sig eller udnyttelse. Normale personer som i et temporært øjeblik bliver psykisk svage er beskyttet efter strfl. 218 stk.2, medmindre der kan føres sag om voldtægt i stedet Personer i afhængighedsforhold, strfl Strfl. 218 Man må ikke ved groft misbrug af en persons tjenstlige eller økonomisk afhængighed skaffer sig samleje udenfor ægteskab med den pågældende. Strfl. 219 En person som er ansat eller tilsynsførende ved fængsel, forsorgshjem, børneeller ungdomshjem, hospital for sindslidende, åndssvageinstitution eller lignende institution have samleje med nogen person som er optaget i institutionen. Analogt anvendes: (i) Anden kønslig omgang, strfl. 224 (ii) Kønslig omgang med en af samme køn, strfl Svig, strfl. 221 Kriminalisering af kønsligt forhold i nogle tilfælde sit grundlag i det synspunkt, at der er noget galt med den måde på hvilken en persons samtykke er opnået. Strafansvaret for svig gælder hvis en person tilsniger sig samleje med en kvinde som enten vildfarende anser samlejet som ægteskabeligt eller forveksler gerningsmanden med en anden. 3.5 Blufærdighedskrænkelse Beskyttelsesinteresse Dette er svært da det er krænkning af følelser De strafbare forhold, strfl. 232 Den der ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse. Kan bl.a. inkludere beføling eller berøring af en andens legeme. Det subjektive krav er forsæt Alderstrin og samtykke Kan også begås mod børn der endnu ikke har udviklet seksualmoralske forestillinger og blufærdighedsfølelse. Dog måske ikke ekshibitionisme over for 2 år gamle børn. 3.6 Pornografi Begreb og retsudvikling Porno er skrifter, billeder o.l. der er strafbare på grund af deres seksuelle indhold eller den form som dette indhold har fået De gældende regler, strfl Porno må ikke sælges til børn under 16 år. 235, der må ikke laves eller sælges porno i erhvervsmæssigt øjemed. 3.7 Prostitution, alfonseri, rufferi mv Prostitution Det er ikke i sig selv strafbar efter dansk ret. Det er strafbart efter 3 betingelser: (i) At den pågældende lever af utugt. (ii) At politiet har givet pålæg om at søge lovligt erhverv. (iii) At dette pålæg ikke efterkommes Alfonseri, rufferi mv., strfl Det subjektive krav er forsæt. Alfonseri, er når man lever af prostitueredes indtægter. Holde bordel, hvis man har bestemte lokaliteter. 7

8 Kapitel 4-## Forbrydelser i familieforhold ## Kapitel 4. ## Forbrydelser i familieforhold ## 4.1 Bigami Kriminalisering Strfl. kap. 23 om forbrydelser i familieforhold består af fem paragraffer De strafbare forhold, strfl. 208 Bigami foreligger når en person indgår ægteskab eller lader et partnerskab registrere på et tidspunkt hvor han eller hun allerede er i et bestående ægteskab eller registreret partnerskab. 4.2 Incest Kriminalisering Incest (i vid forstand) er kønsligt forhold mellem beslægtede eller besvogrede. Forbud herimod (incesttabu) har været kendt i næsten alle kulturkredse De strafbare forhold, strfl. 210 Anden kønslig omgang er kriminaliseret efter strfl. 210 stk. 3. Det subjektive krav er forsæt i relation til det bestående slægtskabsforhold. 4.3 Andre delikter i familieforhold Krænkelse af familieretlige pligter, strfl. 213 Dette kan være at man unddrager sig forsørgelses- eller bidragspligt, vanrøgt eller nedværdigende behandling, udsættes for nød Urigtig fødselsanmeldelse, strfl. 214 Den der forsætligt ved urigtig eller ufuldstændig anmeldelse til den myndighed, der modtager fødselsanmeldelser, forvansker beviset for en persons familiestilling Unddragelse fra forældremyndighed, strfl. 215 Hvis et barn under 18 år bliver ført væk så han ikke kan få forældrenes beskyttelse er det det samme som frihedsberøvelse, strfl

9 Kapitel 5-Formueforbrydelser Kapitel 5. Formueforbrydelser 5.1 Indledning Almindelige begreber Den strafferetlige normering i formueforhold tager helt overvejede sigte på at væren ejendomsretten, navnlig mod skader forvoldt ved tilegnelse, ødelæggelse, svig, tillidsbrud, tvang eller udnyttelse. Udenforringelse af en persons ejendom kan hans ejendomsret krankes ved ulovlig brug. Meget brugt indenfor straffeloven. De vigtigste og de groveste er samlet indenfor kap 28 om berigelsesforbrydelser. Økonomisk kriminalitet angår alle forbrydelser der har med økonomiske aktiviteter eller værdier at gøre. Ofte har mange andre forbrydelser økonomiske motiver Berigelsesforbrydelser Berigelse med forsæt er samlet i kap. 28, andre formuekrænkelser er samlet i kap 29. Berigelse er en materiel formueforskydning i forholdet mellem to personer Berigelsesforsæt Der skal subjektivt tilregnes forsæt til berigelsen Strafferammer Vi har ikke en gradinddeling af deliktrammerne, men det kan ske for strafferammen. Der sondres mellem en normal ramme, en skærpende ramme og en formildende ramme. Fx 285, normal; 286 skærpet; 287 mildere. 5.2 Tyveri, strfl Fuldbyrdelse ved borttagelse Tyveri er det forhold at en person uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse Rørlig ting mv. Det stjålne skal være en ting som kan flyttes Økonomisk værdi Genstanden skal have en økonomisk værdi, den skal kunne sælges for penge. Så fx eksamensbeviser selvom de bruges til opnåelse af lån er ikke omfattet, mens pas i retspraksis er Fremmed ejendom Tyveri er en krænkelse af fremmed ejendomsret. Genstande der har en økonomisk værdi kan være tilgængelige til fri bemægtigelse, som fx hvis man stiller en defekt cykel fra sig Varetægt Foruden en krænke fremmed ejendomsret udgør tyveriet også et indgreb i en andens persons besiddelse (varetægt). Man skal flytte varetægten for tyveri, hvis gerningsmanden i noget tid har været i besiddelse af bilen, men han tilegner den sig først efter nogen tids kørsel begår han underslæb. Varetægts problemet kan føre til ret vilkårlige afgrænsninger mellem tyveri og underslæb Tilegnelse og berigelse Gerningsmanden skal på borttagelsens tid have forsæt til at tilegne sig tingen Brugstyveri, strfl. 293,1 Tyveri efter strfl. 276 kan ikke bruges hvis forbrydelsen ikke var sket for berigelse, men kun for at gøre brug af den, eller som der står i strfl. 293: uberettiget bruger en ting, der tilhører en anden. 5.3 Ulovlig omgang med hittegods, strfl Hittegods For ulovlig omgang med hittegods straffes efter 277 den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding tilegner sig en fremmed rørlig ting, som ikke er i nogens varetægt, eller som ved ejerens forglemmelse eller på lignende tilfældig måde er kommet gerningsmandens varetægt. 9

10 Kapitel 5-Formueforbrydelser Det er vigtigt at det var for egen berigelse at man ikke afleverede eller fremlyste objektet, hvis man bare ikke havde tid til det uden på nogen måde at have haft til hensigt at beholde den, er det ikke ulovlig omgang med hittegods Ting i gerningsmandens varetægt Man skal være lidt kritisk med hvordan gerningsmanden har fået tingen i sin varetægt, han må ikke selv have været for aktiv. 5.4 Underslæb, strfl Indledning Underslæb består i en uretmæssig tilegnelse af ting eller penge som gerningsmanden har i sin besiddelse for en anden, gjort for at skaffe sig uberettiget vinding. Fx penge han har fået betroet Fremmed ting i egen varetægt Genstanden for underslæb skal ved tilegnelsen være i gerningsmandens varetægt. Ulovlige dispositioner over ting købt på afbetaling mod ejendomsforbehold blev indtil 1973 bedømt som underslæb. Nu fremgå det af strfl. 278 stk. 2 at underslæb ikke omfatter dispositioner over genstande mht. Hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret indtil købesummen er betalt, jfr. Herved kreditkøbslovens Tilegnelse af tingen Tingsunderslæb fuldbyrdes når objektet er tilegnet. Ikke enhver uhjemlet disposition over tingen kan anses som en tilegnelse. De almindeligt forekommende former for tilegnelse er : forbrug, vedvarende brug, slag og bytte, bortgivelse, ødelæggelse, pantsætning, anvisning som genstand for udlæg etc Betroede penge, strfl. 278 stk.1 nr. 3 Når en person har berigelses forsæt og uretmæssigt forbruger ham betroede penge, selvom han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue Penge er specielt skilt ud, da det godt nok er en rørlig ting, men ofte ikke en fremmed, da det ofte ikke giver mening at sige du skal gemme netop disse 3 hundrede kroners sedler for mig. Det skal være betroede penge. Underslæb er ikke når man bruger et lån som er ydet til at købe maskiner på noget andet Forbrug af penge Generelt kan siges at forbrug består i at undlade at beskytte de beløb som er betroede Forudbetalt vederlag, strfl. 298 nr. 2 Det er strafbart at en person ved forbrug af forudbetalt vederlag sætter sig ude af stand til at levere modydelse Forsæt til tins- og pengeunderslæb Gerningsmanden skal tilegne sig den fremmed ting, at ting eller penge ikke var undergivet hans frie rådighed Underslæb ved fragåelse, strfl. 278 nr. 2 Hvis man har fået en ting betroet, men nægter at man har. Jeg har aldrig modtaget den check. Kan også straffes som falsk partsforklaring. 5.5 Bedrageri, strfl Indledning Når man for vindings skyld fremkalder, bestyrker eller udnytter en vildfarelse som bestemmer den andens handling eller undladelse Vildfarelse Bedrageriets centrale bestanddel er gerningsmandens forhold til den vildfarelse der skal foreligge hos hans modpart (medkontrahent). Hvis medkontrahenten i en økonomisk transaktion var i vildfarelse, kan gerningsmanden blive straffri hvis: (iv) Gerningsmanden kan have overset vildfarelsens hos en person som han har anset for udstyret med normal viden, omtanke og iagttagelsesevne. (v) Medkontrahenten selv findes at burde bære risikoen for at være kommet i en vildfarelse Det svigagtige forhold Hvordan vildfarelsen er kommet frem Fremkaldelse af en disposition Gerningsmanden kan på mange måder fremkalde en handling hos medkontrahent. 10

11 Kapitel 5-Formueforbrydelser Retsstridigt forhold Jf. paragraffen skal gerningsmandens fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse være retsstridigt. Men fx almindelige salgsgejl er ikke anset som at fremkalde vildfarelse, hvis sælgeren fx siger at varen er uopslidelig. Det er altså retsstridigt efter i hvor høj grad man søger at føre den anden bag lyset Vinding og tab Gerningsmanden skal have haft en vinding og ofret et tab, fx udstedelse af dækningsløs check Groft uagtsomt bedrageri, strfl. 300a Forbrydelsen består i forsætligt eller groft uagtsomt bevirker, at en person, der befinder sig i en vildfarelse, af denne grund bestemmes til en handling eller undladelse, og derved påfører ham eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et betydeligt formuetab. Fx ved salg af fast ejendom, omsætning af private pantebreve af tvivlsom værdi. Bruges hvis det er svært at bevise forsættet Databedrageri, strfl. 279a Den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding retsstridigt ændrer, tilføjer eller sletter oplysninger eller programmer til elektronisk databehandling eller i øvrigt retsstridigt søger at påvirke resultatet af en sådan databehandling. Fuldbyrdelsen sker efter 1.led når oplysninger eller programmer ændres, tilføjes eller slettes, og tilsvarende efter 2.led når nogen i handlingen søger at påvirke resultatet af databehandlingen Supplerende bestemmelser Strfl. 298,1: om ved urigtige oplysninger at skaffe sig kredit. Strfl. 298,3: at løbe fra regningen ved logi, fortæring, befordring eller anden ydelse. Strfl. 298,4: ikke at betale indgang til en offentlig forevisning eller almentilgængelig indretning Skattesvig Bedrageri kan sikkert anvendes hvis man giver falske oplysninger til skattevæsnet, men det er uden praktisk betydning, da der er særlove. 5.6 Mandatsvig, strfl Hovedtyper En person der har adgang til at handle med retsvirkning for en anden handler til skade for denne og til fordel for sig selv eller en tredjemand. 280 kan kun anvendes såfremt forbrydelsen ikke hører under a. For mandatsvig udført af offentligt ansat er det skærpende med op til 50%, jf Mandatsvig består i at en person, der handler for at skaffe sig slev eller andre uberettiget vinding, påfører en anden formuetab: (i) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne (ii) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv hvor gerningsmanden har pligt. Mandatsvig ~ underslæb. Hvis man overfører pengene til privat forbrug, så er det underslæb. Hvis pengeoverførsel virker legal i forhold til jobbet, men det at bagveje går til privat vinding er det mandatsvig. Mandatsvig ~ bedrageri. Det er sværere ofte er det bedrageriske element mandatsvig Særligt om checkforhold Hvis man godt ved at man ikke har pengene, men bruger dem alligevel er det også mandatsvig. Hvis man går ind i kreditforhold som man ved man aldrig vil kunne betale tale tilbage er det mandatsvig Beslægtede forhold, strfl. 299 Nr. 1 angår den som handler for en anden og ved tilsidesættelse af sin pligt påfører denne et betydeligt formuetab, som ikke erstattes inden dom i første omgang. Nr. 2 handler om det forhold at repræsentanten for sig selv eller andre af tredjemand modtager, fordrer eller lader sig tilsige en formuefordel, hvis modtagelse skal holdes skjult for den, hvis anliggende modtageren varetager. Returkommission. 5.7 Skyldnersvig, strfl Indledning ten er tilbageholdene med fordringret mod en anden person. 11

12 Kapitel 5-Formueforbrydelser Krænkelse af begrænsende rettigheder Efter 283 stk. 1 nr. 1, kan skyldnersvig for det første bestå i at en person afhænder, pantsætter eller på anden måde råder ovre ham tilhørende gods, hvorover tredjemand har erhvervet en rettighed, med hvilken handlingen er uforenelig. Der burde have været foretaget en sikringsakt, men hvis rettigheden krænkes på den i strfl. 283 angivne måde anses det stadigt at være strafbart. Gerningsmanden skal have handlet forsætligt. Han skal have forstået at en anden havde en ret over tingen der kan henføres til Unddragelse under konkurs, 283 stk.1 nr.2 Som skyldnersvig straffes endvidere efter 283 stk.1 nr.2 unddragelse af aktier på et tidspunkt hvor gerningsmandens bo er taget under konkursbehandling eller forhandling om tvangsakkord uden for konkurs er åbnet Andre krænkelser af fordringshavere, 283 stk.1 nr.3 Hvor man unddrager sine ejendele eller fordringer fra at tjene sine fordringshavere eller nogen enkelt af disse fyldestgørelse Skyldneren kan begunstige enten sig selv, en kreditor eller andre end kreditorer Supplerende bestemmelser, strfl. 300 Nr.1 man må ikke stifte ny gæld hvis man er ude af stand til at betale gammel gæld. Nr.2 man må ikke give sine fordringshave gæld ved leve ødselt. 5.8 Afpresning, strfl Tvang ved trusler Lyder meget ligesom ulovlig tvang, med den forskel at det er en berigelsesforbrydelse Vinding og tab Gerningsmanden skal fremsætte sin trussel for derefter at skaffe sig eller andre uberettiget vinding. Der er ikke nævnt noget om tabet. Nr.2 om at røbe et faktisk strafbart forhold til afpresning er også analog 260 stk Røveri, strfl Vold og trusler Røveri er den grovest berigelsesforbrydelse. Den er ikke blot formuekrænkelse, men også rettet mod en andens person. Røveri består i at øve vold eller fremsætte trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold med forsæt til på nærmer angiven måder at opnå uberettiget vinding. Med øjeblikkelig vold menes vold, mens gerningsmanden er til stede Gerningstyper (i) (ii) (iii) Gerningsmanden fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting. Gerningsmanden bringer en stjålen ting i sikkerhed. Gerningsmanden tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler Straffen Normalt 6 år, skærpet 10 år. Vurderes efter om der har været brugt våben eller vold, om flere har handlet sammen, 80; og om røveriet er fuldbyrdet, 21,2. Normalt 1-3 års fængsel, men 6-8 forlæger eller mere for bankrøveri Åger, strfl Historisk baggrund Åger består i udnyttelse af en andens økonomiske vanskeligheder mv. til opnåelse af økonomisk fordel Åger For åger straffes den, som udnytter en andens betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for. Der skal altså allerede foreligge en aftale mellem gerningsmanden og offer Anden udnyttelse, strfl. 300b straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende 282 foreligger, ved indgåelse af en aftale på utilbørlig måde benytter sig af modpartens økonomiske vanskeligheder eller i øvrigt af dennes underlegne stilling.. 12

13 Kapitel 5-Formueforbrydelser Forsæt Forsætskravet ved åger betyder at gerningsmanden skal have kendt modpartens situation eller egenskaber og forstået at han kun af den grund har kunne opnå en for ham selv så fordelagtig aftale. 282 benytter ikke for vindingens skyld, men blot de to ydelser skal stå i væsentlig forskel til hinanden Hæleri, strfl Inledning Særstilling fordi der ikke sker nogen krænkning af en persons ret. Begrundelsen for at kriminalisere køb af tyvekoster, er at muligheden herfor fremmer berigelsesforbrydelser Hovedforbrydelse og hæleri Forud for hæleriet skal der være begået en af følgende berigelsesforbrydelse: tyveri, ulovlig omgang med hittegods, underslæb, bedrageri, databedrageri, mandatsvig, afpresning, skyldnersvig, røveri og grov toldsvig. Dog langt de fleste angår tyveri. Domfældelse for hæleri forudsætter at tiltale ikke (beviseligt) er ansvarlig for hovedforbrydelsen alene eller sammen med andre og at hans forhold ligger efter dennes fuldbyrdelse. Det udelukker ikke hæleriansvar at gerningsmanden til hovedforbrydelsen var utilregnelig pga. ung alder eller psykisk abnormitet, når den pågældende forbrydelse er begået med forsæt Typer af hæleri (i) Hæleren modtager eller skaffer sig eller andre del i en ved (hovedforbrydelsen) erhvervet vinding. (ii) At personen ved fordølgelse, hjælp til afhændelse eller på lignende måde virker til at sikre en anden udbyttet. Det fælles i disse bistandshandlinger er at hæleren uden nødvendigvis at få nogen fordel selv handler for at forbedre en anden muligheder for at få noget ud af forbrydelsen. De praktisk vigtigste handlinger er opbevaring (hvadenten hæleren tager tingen til sig eller blot stiller et lokale til rådighed), transport umiddelbart efter hovedforbrydelsen eller senere, anvisning af forhandling med aftagere, omsmeltning eller anden bearbejdelse etc Forsæt Der er et subjektivt forsæts krav. Dvs. han vidste om berigelsesforbrydelsen, eller han må han synes at det var sandsynligt. Hvis der foreligger bevis for tiltaltes forsæt, men ikke bevis for at en forudgående forbrydelse er begået, kan der straffes fro forsøg. Man kan straffe for efterfølgende forsæt, hvis gerningsmanden ikke var klar over forbrydelsen da han modtog dem. Det udelukker forsæt at modtageren af en ting ikke har villet beholde den men haft til hensigt at tilbagegive den til ejeren eller i øvrigt skille sig af med den på en måde der bringer forholdet uden for Uagtsomhed, strfl. 303 Uagtsomt hæleri er i et vist omfang kriminaliseret. Personer som udviser grov uagtsomhed ved at tilforhandle sig eller på anden lignende måde modtage ting, der er erhvervet ved en berigelsesforbrydelse. (i) Der skal være sket en modtagelse af ting. (ii) Modtagelsen skal være sket ved tilforhandling eller på lignende måde Udnyttelse af ågerfordringer mv. Tager sigte på bagmændene, personer der udøver en styrende og/eller profitgivende virksomhed gennem andre, men ikke kan rammes efter de primære bestemmelser om formuekrænkelser. Man angriber ham der intet har med hovedforbrydelsen at gøre, ved at sige at han driver ågervirksomhed når han afhænder noget meget billigt. 13

14 Kapitel 6-Almenfarlige forbrydelser Kapitel 6. Almenfarlige forbrydelser 6.1 Indledning Almenfare og andre fare Kap. 20 er samlet gerningstyper som er almenfarlige. Det drejer sig om handlinger der kan rammer personer eller formueværdier i et betydeligt og uberegneligt omfang Oversigt Der er også mange bestemmelser i særlovgivning, navnlig inden for trafik- og sundhedsfarlige handlinger. 6.2 Brandstiftelse, strfl Gerningsbeskrivelsen Der skal ikke blot være opstået ild, en fare af en vis art og grad skal også være opstået. Det er strafbart bare at forvolde en ildebrand, jf Den danske ordning medføre for det første at man undgår det vanskelige farekriterium og det hertil svarende krav om fareforsæt. Endvidere bliver reglen om ildspåsættelse på fremmed ejendom i vidt omfang en specialbestemmelse om tingsbeskadigelse der fortrænger Forsætlig brandstiftelse, strfl. 181 Der skal være forsætlig ildebrand på fremmed jord, og med ildebrand menes at branden ikke kan slukkes med blot en spand vand. Det antændte objekt kan være fast ejendom eller løsøre, men ikke en enkelt genstand som et stykke papir, det hører under tingsødelæggelse 291. Det er som HR straffrit at sætte ild på egen ejendom eller på fremmed ejendom med ejerens samtykke. Passivitet i tilfælde af ildebrand straffes efter strfl Kvalificeret brandstiftelse, strfl. 180 (i) (ii) Dette hvis der er fare for andre menneskers liv. Forsæt kan også straffes med forsøg hvis brandstifteren troede at der var mennesker tilstede. Hvis forsætlig brandstiftelse sker for at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller for at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrelse af samfundsordenen Uagtsom brandstiftelse, strfl. 182 Den som af uagtsomhed forvolder ildsvåde på fremmed ejendom. Uagtsom ildspåsættelse på egen ejendom kan være strafbar efter 182, hvis den ved uagtsomhed bliver til skade for fremmed formueinteresse. 6.3 Fare for ulykker Sprængning, trafikulykke mv., strfl. 183 Den, der med forsæt til skade på andres person eller formue forvolder sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke, straffes med fængsel indtil 12 år. Skærpende til livstid, uagtsomt bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. 183a rammer fly- og skibskaprer Angreb på trafiksikkerheden, strfl. 184 Sigter på større problemer og ikke på færdselsfejl, fx angreb på tog signaler Flykapring, strfl. 183a Der skal være karakter af ulovlig tvang efter strfl Narkotikaforbrydelser Stofmisbrug i Danmark Har været stigende efter II verdenskrig Lov om euforiserende stoffer Straffebestemmelserne findes i lov af 1955 om euforiserende stoffer og strfl. 191 der foreskriver skærpet straf for visse grove overtrædelser. Det er indenrigsministeren (sundhedsministeren) der bestemmer hvilke stoffer der skal være forbudte. 14

15 Kapitel 6-Almenfarlige forbrydelser Straf Strafferammen i lov om euforiserende stoffer er bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. For særligt skærpende omstændigheder (store mængder eller særligt farligt), bruges strfl. 191, med fængsel hvis stort med maks. 6 års fængsel, og hvis det er betydelig mængde farligt så op til 10 år. Folk der køber og handler er også inkluderede, jf. 191 stk. 2. I særdeles skærpende omstændigheder kan strammerammen øges med 50%, jf. strfl. 88, altså maks. 15 år. 6.5 Andre sundhedsfarlige handlinger, strfl Forgiftning, forhandling indeholder nogle sjældent anvendte bestemmelser om handlinger der udsætter menneskers sundhed for fare, det er angreb på den almene sundhed, som fx at forgifte drikkevandet Fare for smitsom sygdom, strfl. 192 Bestemmelser om forvoldelse af fare for smitsom sygdom blandt mennesker (stk. 1 og 2) og blandt husdyr og nytte og kulturplanter (stk. 3). Der skal være forsæt. Der er en mildere straf hvis det skete uagtsomt, stk

16 Kapitel 7-16

17 Kapitel 8-17

18 Kapitel 9-Forbrydelser vedrørende dokumenter, mærker og penge Kapitel 9. Forbrydelser vedrørende dokumenter, mærker og penge 9.1 Indledning Beskyttelsesinteresse I strfl. kap. 19 er samlet Forbrydelser vedrørende bevismidler, og der tænkes her især på skriftlige bevismidler. Beskyttelsesinteressen er især for mennesker der har med dokumentet at gøre, men også samfundet som helhed Dokument 171 om dokument falsk har i stk. 2 en definition af dokument, og i stk. 3 en definition af falsk. (i) (ii) Hensigtsdokument, der på forhånd har været bestemt til at tjene som bevis og hvis indhold viser dette. Lejlighedsdokument foreligger når tilkendegivelsen ikke har været bestemt til at bevidne noget, men faktisk bliver benyttet som bevis for en rettighed, en forpligtelse eller en befrielse for en sådan I gerningskravet er at dokumentet faktisk bliver benyttet. Udenfor dokumentbegrebet falder anmodninger om lån eller gave, forespørgsler o.l. med urigtig navneangivelse. Det er først dokumentfalsk når man søger at bevise noget med et bestemt dokument. 9.2 Dokumentfalsk, strfl Falsk ved eftergørelse Efter 171 stk. 3 er et dokument falsk når det ikke hidrører fra den angiven udsteder eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne. Dokumentfalsk er fx: hvis man udgiver sig for en anden; en direktør sig han har bemyndigelse fra sin virksomhed men i den specifikke sag ikke har det Forfalskning Dokumentfalsk ved forfalskning består i at benytte et dokument hvis indhold oprindeligt har hidrørt fra den angive udsteder, men senere er ændret Brug af dokumentet Dokumentfalsk fuldbyrdes af den der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold. Der skal være forsæt, så dokumentbrugeren skal have kendskab til falskheden. Hvis modtageren ved den er falsk, vil han blive medansvarlig hvis dokumentet bruges i flere led. Brugen af dokumentet skal være sket for at skuffe i retsforhold Straffen for dokumentfalsk Strafferammen er i 172 og vil derfor være jf Rammen spænder fra bøde til 8 års fængsel, i praksis er der forholdsvis få straffe på mere end 1 år, og der er mange betingede domme og bøder. 9.3 Andre dokumentforbrydelser Dokumentsvig, strfl omhandler tilfælde hvor det er strafbar at benytte et ægte dokument til at skuffe i retsforhold, hvis personen som har underskrevet den i vildfarelse troede han skrev under på et andet dokument, med efter hensigten rigtigt indhold. At opnå underskriften er ikke kriminaliseret i 173, men det vil kunne blive straffet som forsøg på at begå forbrydelse efter Dokumentmisbrug, strfl. 174 Hvor man gør brug af et ægte dokument, men hvor dokumentet er drejer sig om en anden person end den man siger det drejer sig om. 18

19 Kapitel 9-Forbrydelser vedrørende dokumenter, mærker og penge Intellektuelt falsk, strfl. 175 Hvor personer afgiver urigtig erklæring om noget forhold, angående hvilken erklæringen skal tjene som bevis. Til nærmere afgrænsning nævnere 175 at det skal dreje sig om en erklæring: (i) i offentligt dokument eller bog (ii) i privat dokument eller bog, som det ifølge lov eller særligt pligtforhold påhviler ham at udfærdige eller føre (iii) i læge-, tandlæge-, jordemoder- eller dyrlægeattester. Fuldbyrdelsesmomentet er ved erklæring i en bog : den færdige tilførsel til bogen; derefter kan den pågældende ikke træde tilbage ved at rette i bogen Indgreb i bevismidler, strfl. 178 Efter 178 straffes den, som for at skille nogen ved hans ret tilintetgør, bortskaffer eller helt eller delvis ubrugbargør et bevismiddel, der er tjenligt til at benyttes som sådant i et retsforhold. 9.4 Mærkeforbrydelser Mærker mv. Nogle bestemmelser i kap.19 ( 176, 177 og 179) handler om såkaldte mærker. De er ikke nærmere definerede, og det vil også være vanskeligt og til ringe nytte at give en fælles karakteristik af disse mærker, fx kødkontrolmærker ( 176 stk. 1), frimærker ( 177) og grænsemærker i skellet mellem ejendomme ( 179). 9.5 Pengeforbrydelser, strfl Falske penge Penge er falske hvis de ligner ægte, men ikke er udstedt af nationalbanken. Hvis de blot er metalstykker til at snyde en mønttelefon med er det ikke falskmønt, da den ikke ligner, og derfor ikke kan bruges til at narre mennesker med De strafbare forhold Forsætligt pengefalsk er i beskrevet i fire forskellige former med det fælles kendemærke at der er forsæt til at bringe falske penge i omsætning som ægte. Disse fire gerningsmåder er at eftergøre eller forfalske penge, at forskaffe sig selv eller andre falske penge, og at udgive falske penge. At udgive falske penge er strafbart efter Beslægtede delikter, strfl. 169 Med bøde straffes den, som forfærdiger, indfører eller udspreder genstande, som ved form og udstyr frembyder væsentlig ydre lighed penge eller med et til almindeligt omløb bestemt værdipapir. Det er dårlige efterligner af penge eller værdipapir, da det ellers hørte under de andre paragraffer, fx pengesedler affotograferet i et blad. Udenlandske pengesedler falder udenfor. 19

20 Kapitel 10-Falsk forklaring, erklæring, anklage mv. Kapitel 10. Falsk forklaring, erklæring, anklage mv Falsk forklaring for retten, strfl Indledning Beskyttelses interessen er for at beskytte offentlige myndigheder som er interesseret i at få sandheden frem, men også folk på anklagebænken, da de skal sikres retfærdighed Processuel afgrænsning 158 gælder i alle domstole, men administrative organer (nævn, råd mv.) fadler uden for, også fx landsskatteretten som kun er et nævn. Kun de personer som er part i sagen og afgiver forklaring er omfattet. Fogedsager er specielle, hvor der en mildere oplysningspligt Falsk forklaring En forklaring er falsk når den afgives mod den pågældendes overbevisning. En nægtelse af at svare på et spørgsmål kan ikke være falsk forklaring. Fuldbyrdelsen af falsk forklaring må nok anses for at være sket ved afhøringens afslutning, da der skal være tid til uddybning i løbet af afhøringen. Efter 158 stk. 3, kan straf fakultativt nedsættes til hæfte eller bøde, hvis det falske udsagn alene angår noget som er uden betydning for det forhold, der søges oplyst Forsæt og uagtsomhed Der er forsæt hvis personen ved hvad han laver når han kender den subjektive uoprigtighed. Der er ikke forsæt til fortielse hvis den afhørte går ud fra at det ikke udtrykkelig omtalte fremgår af det som han har sagt. Der kan tænkes diskulperende faktiske vildfarelser, fx mht. den afhørtes opfattelse af stillede spørgsmål eller af den måde på hvilken hans egne udtaler ville blive opfattet. En restriktiv anvendelse af forsætsbegrebet kan dog være velbegrundet, da forklaringer jævnlig afgives under et psykologisk pres af uvante omgivelser og kommunikationsformer, uvished om udsagnets betydning og vanskeligheden ved at give en opfattelse af dækkende sprogligt udtryk Sigtedes straffrihed Den der er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag kan efter 159, stk. 1, ikke straffes for falsk forklaring. En tiltalt kan også tænkes at være straffri, hvis dommeren siger han skal afhøres med en sigtets retsstilling, eller han i vildfarelse tror han er sigtet. Straffrihed er et personligt privilegium, og andre kan ikke tilskynde sigtede til at afgive falsk forklaring Risiko for sigtelse Hvis man i en civil sag er til afhøring, kan man have sigtets interesse i at give falsk forklaring, der er egentlig ikke straffrihed, men med rpl. 171stk2nr1+2 kombineret med strfl. 159stk2, kan der ske strafnedsættelse eller bortfald Straffrihed i øvrigt: tavshedspligt Det fremgår af 159 stk. 1, at falsk forklaring er straffri hvor en person har afgivet forklaring til trods for at forklaring ifølge loven ikke kræves. Reglen handler om de såkaldte vidneudelukkelseesgrunde der er beskrevet i rpl Vidneudelukkelsen gælder for personer der er undergivet tavshedspligt i medfør af offentlig ansættelse eller beskikkelse mv Falsk erklæring Erklæring på tro og love, strfl. 161 En højtidelig erklæring. Med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 r straffes den, som udenfor det i 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt. 20

Knud Waaben Strafferettens specielle del

Knud Waaben Strafferettens specielle del Knud Waaben Strafferettens specielle del 6. reviderede udgave v/lars Bo Langsted Knud Waaben Strafferettens specielle del 6. udgave/1. oplag v/lars Bo Langsted C Karnov Group Denmark A/S, København 2014

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem Betingelser nr. 701101 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25

Læs mere

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Borgervendt kriminalitet Kriminalitetsart Indhold Paragraf Hærværk Hærværk Strfl.s. 291, stk.

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

UDDRAG AF STRAFFELOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Ref./ JH

UDDRAG AF STRAFFELOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Ref./ JH STRAFFELOVEN Incest 210. Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linje, straffes med fængsel indtil 6 år. Adoptionsforhold sidestilles med biologisk slægtskab. Stk. 2. Den, der har samleje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

UDDRAG AF STRAFFELOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Ny version Ref./ JH

UDDRAG AF STRAFFELOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Ny version Ref./ JH STRAFFELOVEN Forældelse 94. Forældelsesfristen regnes fra den dag, da den strafbare virksomhed eller undladelse er ophørt. Stk. 4. For overtrædelse af 210 og 216-224, 225, jf. 216-224, 226, 227, stk. 1,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov 2007/2 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0596 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. september 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Strafferet Forbrydelser og andre strafbare forhold

Strafferet Forbrydelser og andre strafbare forhold Strafferet Forbrydelser og andre strafbare forhold GJELLERUP This page intentionally left blank Jørn Vestergaard, Anders Dorph, Hanne Rahbæk, Jens Røn & Thomas Rørdam Strafferet Forbrydelser og andre strafbare

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene Dalgaard Sagsnr.: 2015-731-0057 Dok.: 1753663 UDKAST Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 30. april 2008. Nr. 306. Kriminallov for Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER den 100512. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. v. Carsten Mogensen, vpk. Lov om social bistand 153. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte

Læs mere

FORBUD MOD TORTUR OG ANDEN GRUSOM, UMENNESKELIG ELLER NEDVÆRDIGENDE BEHANDLING ELLER STRAF.

FORBUD MOD TORTUR OG ANDEN GRUSOM, UMENNESKELIG ELLER NEDVÆRDIGENDE BEHANDLING ELLER STRAF. Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt FKODIR 005-1 FORSVARSKOMMANDOEN FORBUD MOD TORTUR OG ANDEN GRUSOM, UMENNESKELIG ELLER NEDVÆRDIGENDE BEHANDLING ELLER STRAF. Ref.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Rigslov Denne lov gælder for Palenia og omegn, samt vasaller deraf. Stk. 2: Palenia og omegn været Palenia by samt

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2016 Kontor:

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0091 Bilag 3 Offentligt Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Kommissionens

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF

BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF Bilag 1 Oversigt over gerningskoder, med tilhørende paragraffer Kriminallov BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF LANDSFORRÆDERI 97212 23 SPIONAGE 97124 24 LANDSSKADELIG VIRKSOMHED 97128 25 OPRØR MOD STATSFORFATNINGEN

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj Forslag. til Bilag 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=95611 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2002 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence-

Læs mere

Samværspolitik for Højen Gymnastik- og Ungdomsforening

Samværspolitik for Højen Gymnastik- og Ungdomsforening Samværspolitik for Højen Gymnastik- og Ungdomsforening Hvorfor overhovedet en samværspolitik? Foreningen ønsker at indføre en samværspolitik af flere årsager. 1. Børn og unge skal kunne føle sig trygge

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

ØKONOMISK(KRIMINALITET(

ØKONOMISK(KRIMINALITET( ØKONOMISK(KRIMINALITET( Advokatfirmaet MøderetforHøjesteret(H Straffelovenskap.16,forbrydelserioffentligtjeneste: 156 IkkeDopfyldelseaftjenestepligt 159 UforsætligikkeDopfyldelseaftjenestepligt Straffelovenskap.28:

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Subjektive krav til tilbagetrædelse fra forsøg Retsvirkningen af tilbagetrædelse fra forsøg

Subjektive krav til tilbagetrædelse fra forsøg Retsvirkningen af tilbagetrædelse fra forsøg Indhold Forord... 10 Forkortelser... 11 Kapitel 1: Strafferettens almindelige del ansvarsbetingelser... 13 1.1 Straffedoktriner... 13 1.2 Bør et forhold kriminaliseres?... 13 1.3 Ansvarsbetingelser...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2017-18 Fremsat den 29. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem)

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Klinisk Retsmedicin. Dagens emner. Dagens emner. Klinisk retsmedicin generelt

Klinisk Retsmedicin. Dagens emner. Dagens emner. Klinisk retsmedicin generelt Klinisk Retsmedicin Dagens emner Klinisk retsmedicin generelt Vold Tavshedspligt Underretningspligt Overgreb på børn Voldtægt Dagens emner Klinisk retsmedicin generelt Vold Tavshedspligt Underretningspligt

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Forslag. Kriminallov for Grønland

Forslag. Kriminallov for Grønland 2007/2 LSV 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. april 2008 Forslag til Kriminallov for Grønland Første del

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest (Udvidelse af anvendelsesområde) Afgivet

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven

Lov om ændring af straffeloven 2005/1 LSF 40 Offentliggørelsesdato: 31-10-2005 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 44 Sagsforløb 2005/1 LF 40 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 27. oktober 2005 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen BIND 1 2 3 4 5 6 7 6 RESUME lovudkast 2. del DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003 1426 Frist-

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2008/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-730-0764 Fremsat den 10. december 2008 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

Sagsområder. Sagsområder fordelt på indhold, paragraf og gerningskode

Sagsområder. Sagsområder fordelt på indhold, paragraf og gerningskode Drab mv. Højforræderi Strfl.s. 98 Drab mv. Krigsanstiftelse Strfl.s. 99 Drab mv. Farevoldende offentlige udtalelser Strfl.s. 100 Drab mv. Femte kolonnevirksomhed Strfl.s. 101 Drab mv. Bistand til fjenden

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere