Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK ff.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff."

Transkript

1 med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde givet udtryk for, at hun ikke ønskede samleje. Derfor frifindelse vedr MEDD 93/2002 B var tiltalte angiveligt ved en fejltagelse p.g.a. fuldskab havnet i en fremmed lejlighed og tilsneg sig anden kønslig omgængelse end samleje med en sovende kvinde. Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK ff. 222 Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel Indtil 8 år. Stk. 2. Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år. Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og stk. 2,1. led, skal det indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed. Æ ldre lovbestemmelser og forarbejder: StirL Stribet , m ot 202. Stribet , mot Stribet , mot RT 1924/25 A.3373 ( 224). Æ ndret strafferamme i stk. 1 og stk. 2 indsat ved I RT 1938/39 A Æ ndret strafferamme ved FT 1971/72 A.555. Æ ndret som konsekvens af ændr. af 216 ved FT 1980/81 A Æ ndret ved (Forhøjelse a f strafmaksima). FT 2001/02,2. saml, B tt. og Stribet III s. 111 ff. Æ ndret ved (Tilføjelse af stk. 3) FT 2007/08,2. saml, L 186 Litteratur: Krabbe s Hurwitz; Sp. D. s. 200 f. Waaben: Sp. D. s. 53 f. Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold, Bet. nr. 747/1975. Om begrebet samleje og om forbrydelsens fuldbyrdelse, se kommentaren til 216. Vedr. fiildbyrdelsesmomentet bemærkes spec. f.s.v. angår 222, stk. 2, de dér anførte litteraturhenvisninger, hvoraf det fremgår, at der, formentlig

2 af fysiologiske årsager, i praksis muligt kræves mindre til fuldbyrdelse af 222, stk. 2, end ved de foregående bestemmelser i kap. 24. Som 219 og 223, stk. 1, indeholder 222 et absolut forbud mod samleje mellem bestemte personer, altså helt uden hensyn til, om noget misbrug har fundet sted. Subjektivt kræver 222, at der er handlet med forsæt. Hvis gerningsmanden har troet, at barnet var ældre end tilfældet er, og dette findes at kunne bebrejdes ham (eller hende) som uagtsomt, kan ansvar imidlertid pålægges efter 226, jf Foreligger både voldtægt efter 216 og overtrædelse af 222, er forholdet omfattet af 222, stk. 2, uanset om forurettede er under 12 år. Det kan derfor hævdes, at der i disse tilfælde ikke skal dømmes efter både 222, stk. 2, og 216, stk. 1. Om praksis se TFK V vedr. fh. 3 og 5 med anvendelse af 216, stk. 1 og 222, stk. 2, TFK V med 216, stk. 2, og 222, stk. 2, TFK V, 216, stk. 2, og 222, stk. 1 og 2, U H fh. 6, 216, stk. 1, og 222, stk. 2, medens 216 ikke nævnes i TFK , selv om der efter beskrivelsen var tale om voldtægt. Spørgsmålet har ikke større betydning, men anvendelsen af både 216 og 222 markerer, at samlejet både vedrører en mindreårig og er gennemtvunget ved vold eller trusler herom. At normal lægelig ordination af p-piller eller lignende til piger under 15 år ikke i medfør af 23 kan straffes som anstiftelse eller medvirken til overtrædelse af 222 må anses for givet, jf. Vagn Greve, J ff. og bet. nr. 747/1975 s. 22, hvor Straffelovrådet begrænser ansvaret yderligere i forhold til Vagn Greve. For en yderligere begrænsning Toftegaard Nielsen: Ansvaret 2004,s. 225 f.. n' / -' 3 1 I AÅ i særdeleshed i og er redegjort for rigsadvokatens praksis for tiltalefrafald i sager om overtrædelse af 222. Sådant tiltalefrafald blev som regel kun meddelt, hvis bamet var fyldt 12 år og den sigtede ikke ældre end år, jf. dog AÅ (42-årig mand og 14-årig pige med fortsat seksuelt samvær med accept fra pigens forældre). Kompetencen er nu overført til statsadvokaterne, jf. rpl. 722, stk. 2, jf. stk. 3. Ved 2002-ændringen er maksimum forhøjet med 2 år i både stk. 1 og 2. Under behandlingen af lovforslaget om forhøjelse af straffen for bl.a. voldtægt (se ovenfor ved 216) vedtog Folketinget et ændringsforslag, således at maksimumstraffen for overtrædelse af 222 blev forhøjet, så den stadig svarer til straffen efter 216. Det forudsættes i forslaget, at forhøjelsen vedrørende 222 medfører en forhøjelse, der i praksis vil svare til forhøjelsen af straffen for voldtægt. Det anføres dog, at udmålingen i betydelig grad bør nuanceres efter karakteren og grovheden af overtrædelsen. I denne forbindel-

3 se nævnes, at der ikke forudsættes væsentlige begrænsninger i den hidtil fulgte praksis med betinget dom med vilkår om behandling, jf. indledningen til dette kapitel, og med tiltalefrafald over for særligt unge overtrædere, hvor aldersforskellen mellem de to involverede personer er lille. Der findes adskillige betingede domme med behandlingsvilkår (f.eks. U V, U , U og TFK ). Om praksis generelt se Rigsadvokaten informerer 17/2007 og Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug a f børn, april Ved 2008-ændringen blev stk. 3 tilføjet for i højere grad at opnå strafmæssig ligestilling mellem kontaktvoldtægt og samleje med et barn under 15 år. Bestemmelsen vedrører alene overtrædelse a f aldersgrænserne i stk. 1 og 2 og vedrører derfor ikke overtrædelse af stk. 2, 2. led, da de her nævnte forhold typisk er grovere end stk. 3-tilfældene. Det strafskærpende efter stk. 3 er, at gerningsmanden har skaftet sig samlejet ved udnyttelse af enten sin fysiske eller sin psykiske overlegenhed. I lovforslaget angives, at hvis bamet har været op til år er formodningen for, at stk. 3 er opfyldt. Jo yngre bamet er, jo stærkere er formodningen, ligesom overgrebets større intensitet øger formodningen. Ved bom på år vil afgørelsen af, om bestemmelsen er opfyldt i højere grad afhænge af en konkret vurdering. Aldersforskellen mellem gerningsmanden og bamet har betydning for bedømmelsen. Hvis gerningsmanden har opbygget et særligt tillidsforhold, f.eks. som nærtbeslægtet, og har udnyttet dette til at opnå samlejet, taler dette for udnyttelse af psykisk ov erlegenhed. Dette kan også være tilfældet, hvis bamet er lokket med gaver eller lign. Om gerningsmanden eller bamet har taget initiativet har også betydning. Det forudsættes i lovforslaget, at udgangspunktet for strafudmålingen ved et enkelt overgreb efter stk. 3 er det samme som for kontaktvoldtægt, altså fængsel fra 1 år og 6 måneder til 2 år. Hvis bamet er 8-9 år angives udgangspunktet til 2 år og 6 måneder. 223 Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år. Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Kommenteret straffelov Speciel del

Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Speciel del 10. omarbejdede

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Camilla Laudrup, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius, Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen, Karin Sten Madsen Voldtægt der anmeldes... Del VI: Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet 1 VOLDTÆGT

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende?

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om. de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens 140 om blasfemi

Straffelovrådets udtalelse om. de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens 140 om blasfemi Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens 140 om blasfemi Betænkning nr. 1548 København 2014 Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr

Udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr Det Dyreetiske Råd Udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr Justitsministeriet Dyrevelfærdskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K November 2006 Udtalelse om menneskers seksuelle omgang med

Læs mere

Vold og overgreb mod kvinder

Vold og overgreb mod kvinder Vold og overgreb mod kvinder Dansk rapport vedrørende deltagelse i International Violence Against Women Survey (IVAWS) Af Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard Københavns Universitet/Justitsministeriets

Læs mere

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER Kandidatspeciale - Aalborg Universitet Kristina Estrup Elholm - studienummer 20083600 Titelblad Type: Uddannelsessted: Studieretning:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

UNGE TIL SALG. Et projekt om gråzoneprostitution. blandt udsatte børn og unge. LivaRehab. Forening mod skadevirkninger af prostitution

UNGE TIL SALG. Et projekt om gråzoneprostitution. blandt udsatte børn og unge. LivaRehab. Forening mod skadevirkninger af prostitution UNGE TIL Et projekt om gråzoneprostitution blandt udsatte børn og unge SALG 26 UNGE TIL SALG Forening mod skadevirkninger af prostitution LivaRehab UNGE TIL SALG 1 Center for behandling og rehabilitering

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Konsekvenser ved ophævelse af blasfemiparagraffen

Konsekvenser ved ophævelse af blasfemiparagraffen TfK2014.953 Strafferet 259.1 og Menneskerettigheder 1.5 Konsekvenser ved ophævelse af blasfemiparagraffen I de senere år har spørgsmålet om berettigelsen af straffelovens 140 (den såkaldte»blasfemiparagraf«)

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK JUSTITSMINISTERIETSS REDEGØRELSE OM ANTI-TERRORPAKKE TERRORPAKKE I OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK Siden vedtagelsen af regeringens såkaldte anti-terrorpakker r har der i dele af offentligheden været bekymring

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Karin Sten Madsen. Hvor ku du gøre det? Konfliktmægling ved seksuelle overgreb

Karin Sten Madsen. Hvor ku du gøre det? Konfliktmægling ved seksuelle overgreb Karin Sten Madsen Hvor ku du gøre det? Konfliktmægling ved seksuelle overgreb Center for Voldtægtsofre Rigshospitalet Juni 2005 Hvor ku du gøre det? Center for Voldtægtsofre Afsnit 4073 Rigshospitalet

Læs mere