Forslag til et boligområde i Sydbyen 3. og 4. etape. Vedtaget af byrådet den 26. juni Lokalplan nr. 001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til et boligområde i Sydbyen 3. og 4. etape. Vedtaget af byrådet den 26. juni 2007. Lokalplan nr. 001"

Transkript

1 Forslag til et boligområde i Sydbyen 3. og 4. etape Vedtaget af byrådet den 26. juni 2007 Lokalplan nr. 001

2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning...3 Områdets beliggenhed...3 Baggrund og formål med lokalplanen...3 Historie eksisterende forhold...4 Lokalplanens indhold...5 Forhold til anden planlægning...5 Forhold til byens andre funktioner, herunder støj...7 Tilladelser mv. fra andre myndigheder...7 Bæredygtig udvikling...7 Lokalplanens bestemmelser 9 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Områdeinddeling og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje og stier Parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Lednings- og forsyningsanlæg Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Afskærmningsforanstaltninger Grundejerforening Ophævelse af lokalplaner Lokalplanens retsvirkninger...17 Vedtagelsespåtegning...17 Bilag: Kortbilag 1: Lokalplanområdets afgrænsning Kortbilag 2: Illustrationsplan Kortbilag 3: Teknisk kort med veje, stier og byggelinier Kortbilag 4: Snit i boligvej

3 3 Redegørelse 3iq 7000bg 3in 3kv3kt 9ol 9oo 3lh 3kb 3lb 3na 3lq 3lk 22c 3pi 3lz 3ls o 3lø 3oc 3nr 3nd 22a 3ok 3mb 3oi 3nt 3nf 3mx mq 3of 3pv 3kr 4n 4m k 4e 4o 8ap 8ak 12a 8ef 8m 8c 8ds 8p 8dv 8y 8dz 8dq 8s 12 58a 7000z 8bh 8cs 8el 8cx 8 8ch 8cl 8ce 8 8cc 8a 4i 4a 27a 27b a 7000bx 4f 4b 7a Lokalplanens afgrænsning Indledning En lokalplan er en detaljeret fysisk plan for et geografisk område. Lokalplanen er bygget op af en redegørelsesdel og en lovdel. I redegørelsen beskrives planens intentioner og baggrund samt dens forhold til anden planlægning. I lovdelen fastlægges planområdets afgrænsning, konkrete bestemmelser for udnyttelse, byggeri, infrastruktur, m.v. samt planens retsvirkninger. En lokalplan skal efter reglerne i planloven annonceres og fremlægges som forslag i mindst 8 uger. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt af Byrådet. Områdets beliggenhed Lokalplan 001 omfatter et ubebygget område beliggende på arealet mellem Marbækvej mod øst og Ørnestensbjerget samt strandarealerne mod vest. Mod syd afgrænses området af åbne marker og mod nord af Østersvej. Baggrund og formål med lokalplanen I kommuneplan forudsættes området inddraget i rammerne for lokalplanlægning ved en kommende revision af kommuneplanen. I forbindelse med udarbejdelse af strategien for kommuneplanlægningen 2003 blev byudviklingen af området fremskyndet, så det planmæssige grundlag for byggeri i

4 4 Etapeopdeling 1a 1b 1c Marbækvej 2 b 2 a området ville kunne være til stede i På den baggrund fik Frederikssund Kommune udarbejdet en helhedsplan for dette lokalområde samt tilstødende arealer. Helhedsplanen blev forelagt og politisk godkendt d.10. februar Helhedsplanen er udformet med respekt for det eksisterende landskab. Området udlægges til boligområde med en variation af enfamilieboliger i form af række - parcelhuse samt dobbelthuse i 1 og 2 plan centreret omkring tre stikveje. Variationen af forskellige hustyper skal sikre en mangeartet beboersammensætning. Der lægges op til en grøn haveby med rumdefinerende beplantninger langs veje og haver kombineret med, at landskabskiler trækkes ind mellem boligvejene og skaber forbindelsen til det åbne land. På boligvejene kan der etableres midterrabatter, hvor carporte samt affaldsstationer og vaskepladser for bilvask placeres, således at de enkelte grunde kan friholdes for disse funktioner. For veje, hvorpå der udelukkende opføres parcelhuse kan midterrabatterne undlades. For parcelhuse på boligveje med flere hustyper, vil det være muligt at etablere parkering på egen grund. Fællesarealernes drift og vedligehold det vil sige landskabskilerne, carport-øer og grønne områder i tilknytning til boligvejene, overtages af grundeejerforeningen, når Byrådet måtte kræve det. Standarden for drift og vedligehold af arealerne defineres i en plejeplan, som Frederikssund Kommune udarbejder. Eksisterende daginstitutionsområde i området kan fastholdes. I de tilstødende arealer er udlagt beslægtede boligkvarterer. På det område, der tidligere har huset skallefabrikken, det nuværende fritidsområde mod fjorden samt det bagved liggende affaldsbjerg etableres en fjordpark: et attraktivt rekreativt område. Udviklingen af området er opdelt i etaper. Etape 1 a, 1 b og 1 c er omfattet af lokalplan 100 og er igangsat i Etape 2a og 2b er omfattet af lokalplan 101 og er igangsat i På ovennævnte baggrund er arbejdet med denne lokalplan igangsat, så det planmæssige grundlag for en etape 3 og 4 kan tilvejebringes. Historie eksisterende forhold Lokalplanområdet har i mange år ligget i byzonen, men er ikke lokalplanlagt, og benyttes i dag til jordbrug. Området afgrænses mod nord af Østersvej og den eksisterende dyreklub.

5 5 Mod øst afsluttes området af Marbækvej. Mod vest afgrænser strandarealerne og Ørnestensbjerget området. Ørnestensbjerget er en tidligere fyldplads, der efter at være nedlukket er under omdannelse til et rekreativt område. Strandarealerne er udpeget som blåt og grønt støttepunkt i regionplanen. Mod syd danner det åbne land store træk en naturlig afslutning på området. Bebyggelsens afslutning markerer samtidig bygrænsen. Lokalplanens indhold Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen af området til boligformål og offentlig service samt regulere vejføringer, stier og den landskabelig behandling i lokalplanområdet. Ønsket er, at skabe en grøn haveby med en varieret bebyggelse med arkitektonisk og funktionel kvalitet. Forhold til anden planlægning Regionplan Ifølge Regionplan 2001 ligger lokalplanområdet i kystnærhedszonen. Det indebærer, at der skal foretages en vurdering af bebyggelsens påvirkning af miljøet. Forholdet har indgået i screening og miljøvurderingen af kommuneplantillægget for området. Kommuneplanen En lokalplan skal være i overensstemmelse med de rammebestemmelser, der fastlægges for de enkelte dele af kommunen. Området er omfattet af Kommuneplan og kommuneplantillæg nr. 20. Her i er området udlagt til fremtidigt boligområde og offentlig service. Lokalplanens bestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanen og kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægning. Trafikplanlægning I forbindelse med udbygning af Sydbyen udbygges Marbækvej frem til den nye adgangsvej til området, således at vejen dimensioneres til den øgede trafik. En udbygning af vejen kan få bilernes hastighed til at stige. De svage trafikanters utryghed forventes derfor også at stige. For at imødegå dette har Frederikssund Kommune udarbejdet en trafiksikkerheds-revision af Marbækvej. Rapporten angiver en alternativ, slynget, linieføring for Marbækvej, der forventes at kunne reducere hastigheden på vejen. er etableres en rundkørsel hvor Strandvangen møder Marbækvej. Der etableres desuden stisystem i området samt fortov/cykelsti langs Marbækvej for de svage trafikanter.

6 6 I Frederikssunds Trafik- og Miljøhandlingsplan 2003 foreslås det endvidere at etablere en hovedsti langs Marbækvej, der forbindes til eksisterende stinet. Ovennævnte tiltag er indbygget i byggemodningen af Sydbyen. Såfremt en ny fjordforbindelse etableres vil den nye linieføring af Marbækvej kunne videreføres, idet dette forhold har indgået i planlægningen af vejanlægget. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer I 2004 trådte Lov om Miljøvurdering af planer og programmer i kraft. Loven fastlægger, at der skal foretages en miljøvurdering af alle planer og programmer, som vurderes at kunne medføre væsentlige påvirkninger på miljøet. For at fastslå om en lokalplan skal miljøvurderes, foretages en screening af planens indvirkning på landskab, natur, biologisk mangfold, ressourceforbrug, befolkning, kulturarv, klima m.v. Resultatet af screeningen sendes i høring hos berørte myndigheder. Beslutningen om, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering, skal offentliggøres. På baggrund af screeningen er der udpeget tre områder, som det anses at være relevant at behandle i en egentlig miljøvurdering: - Trafik, herunder belastningen fra trafikken i og omkring området samt de mulige afværgeforanstaltninger, der kan iværksættes. - Kystnærhedszonen og naturbeskyttelse, herunder den visuelle påvirkning af kysten samt i hvilken grad planens realisering vil kunne tænkes at påvirke plante- og dyrelivet livet omkring Roskilde Fjord. Resume af Miljøvurderingen Miljøvurderingen omfatter det område, der er indeholdt i kommuneplantillæg nr. 20 for Gammel Frederikssund Kommune og som lokalplan nr. 1 er en del af. De væsentligste miljøkonflikter knytter sig til trafikken til og fra området og til det kystnære landskab indenfor planområdet. Det er derfor disse to forhold som er undersøgt nærmere. For nuværende forventes trafikken til og fra planområdet ikke at stige væsentligt i forhold til dagens trafik. Når den nye fjordforbindelse bliver etableret, må trafikbelastningen på Marbækvej forventes at stige betydelig, idet Marbækvej da vil ændre status til en af indfaldsvejene til Frederikssund.

7 7 Bebyggelsen udformes og placeres, så støjen fra vej og den private landingsbane på Marbækvej 49 overholder lovens krav. Planområdet ligger 300 m fra kysten og er beliggende i kystnærhedszonen. Fjorden er udpeget som EF habitat- og EF fuglebeskyttelsesområde. Bebyggelsen forventes ikke at gribe forstyrrende ind i de beskyttede områder. Miljøvurderingen og screeningen foreligger i sin fulde længde i kommuneplantillæg nr. 21. Forhold til byens andre funktioner, herunder støj Mod øst afgrænses området af Marbækvej. I forbindelse med udbygning af vejen frem til lokalplanområdet, kan der foretages en støjberegning på denne belastning. Hvis det ikke er muligt at overholde grænseværdierne, skal der iværksættes støjdæmpende foranstaltninger til afhjælpning af forholdet. Tilladelser mv. fra andre myndigheder Landbrugsloven En realisering af lokalplanen kræver ophævelse af landbrugspligten på området jf. Landbrugslovens kapitel 5, 6, hvoraf det fremgår, at en landinspektør kan underskrive en erklæring, hvor i det bekræftes, at jorden inden 5 år skal anvendes til udbygning af bysamfund med boliger og dertil hørende fællesarealer, som udelukker en senere anvendelse til jordbrugsmæssige formål, - og jorden ligger i byzone, i sommerhusområde eller i områder af landzone, som i en endeligt vedtaget eller godkendt lokalplan er udlagt til de nævnte formål. Fortidsminder Frederikssund Kommune foretager arkæologisk prøvegravning i området forud for iværksættelse af anlægsarbejder. Hvis der derudover under jordarbejder opdages grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Egnsmuseet Færgegården, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris. Bæredygtig udvikling Det er Byrådets holdning, at man ved byggeri og planlægning i Frederikssund Kommune skal stræbe efter en udvikling der både økonomisk og miljømæssig er bæredygtig. Bygningernes ressourceforbrug skal så vidt muligt begrænses. Der skal tages hensyn til ressourceforbruget både ved opførelsen og ved den fremtidige drift. Det anbefales, at der anvendes byggematerialer, der er gen-

8 8 anvendelige. Desuden gerne mærket Dansk Indeklimamærkning. Frederikssund Kommune er, efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, indstillet på at give de tilladelser og dispensationer, der er nødvendige, for fremme af en bæredygtig udvikling, herunder opførelse af 0-energihuse.

9 9 Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at: Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i 2: - fastlægge retningslinier for et boligkvarter og udbygning af den eksisterende daginstitution - sikre en landskabelig bearbejdning af området, således at det tilpasser sig eksisterende og fremtidige naboparceller og det åbne land - sikre en varieret boligmasse, der muliggør en sammensat beboergruppe - sikre en hensigtsmæssig infrastruktur i området, der er fremtidssikret i forhold til en senere udbygning af Sydbyen 2. Områdets afgrænsning 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter følgende ejendomme: matr. nr. 4 n og del af 4 a og 4o Oppe Sundby. 2. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der efter den 1. februar 2007 udstykkes fra disse ejendomme. 3. Områdeinddeling og zonestatus 1. Matr. nr. 4 n og del af 4a og 4o Oppe Sundby ligger i byzonen. 4. Områdets anvendelse Området inddeles i to delområder: I og II jf. kortbilag 1. Område I: 1. Område I må kun anvendes til åben-lav og tæt-lav, helårsbeboelse samt funktioner, der naturligt knytter sig til et sådant kvarter. 2. Inden for området kan der opføres 80 boliger. Boligerne kan udføres som fritliggende parcelhuse, dobbelt- og rækkehuse. 3. Der kan fra den enkelte bolig drives erhverv, der er foreneligt med områdets karakter som boligområde, under forudsætning af, at: 4. - erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, 5. - virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke ændres (f.eks.

10 10 ved skiltning eller lignende), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes, 6. erhvervet er i overensstemmelse med anden lovgivning 7. erhvervet ikke er til gene for de omboende. Område II 1. Området skal anvendes til offentlig service 2. Der kan etableres selvstændige institutionsenheder eller tilbygning til eksisterende institution på matriklen. 3. Der kan være dyrehold i området under forudsætning af, at dette til enhver tid overholder alle gældende miljøkrav samt bekendtgørelser og regulativer om erhvervsmæssigt dyrehold. Område I og II Der kan inden for begge områder opføres tekniske anlæg så som, transformerstationer, pumpestationer og lignende. 5. Udstykning 1. Udstykninger i strid med principperne vist i lokalplanens kortbilag 3 må ikke finde sted. 2. Område I udstykkes i selvstændige parceller efter følgende princip: - for parcelhuse må ingen grund udstykkes med et grundareal mindre end 700 m 2 - for rækkehuse må ingen grund udstykkes med et grundareal mindre end 200 m 2 - for dobbelthuse må ingen grund udstykkes med et grundareal mindre end 350 m 2. - friarealer samt adgangsarealer herunder område til carporte og parkering - udstykkes som en matrikel og tilskødes grundejerforeningen. Delområde II kan ikke udstykkes. 6. Veje og stier 1. I lokalplanområdet anlægges veje og stier i princippet som vist på kortbilag Fra stamvej Ørnestens Vænge - A - A etableres boligveje b - b, c c og d d. Vejene udlægges i en bredde på 7 m med en anlagt vejbredde på 5 m. På alle boligveje kan der desuden etableres et 9 m bredt bælte i boligvejens fulde længde, der anvendes til etablering af car-

11 11 porte, affaldsstationer og uoverdækkede p-pladser. På modsatte side af dette carportbælte etableres fortov. Fortovet anlægges i 2 meters bredde, asfalteres og afsluttes med en 1,5 m græsrabat mod matriklerne jf. kortbilag 4. For enden af boligveje skal der etableres vendepladser. Disse dimensioneres, så de er i overensstemmelse med renovation og redningsberedskabets krav om tilgængelighed. Der etableres stier fra Ørnestens Vænge til strandparken. 3. Veje, vendepladser og overordnede stier belægges med asfalt. Hvor stier krydser veje, kan der foretages trafiksikkerheds-foranstaltninger. F.eks. i form af hævede vejarealer eller ved anvendelse af rød asfalt. Parkeringsbælte belægges med grus eller perlesten kantet med granit. 4. Gangstier og flisearealer på parkeringsbælter lægges som store fliser med græs eller grusfuge. 5. Stier i øvrigt lægges i grus. 7. Parkering 1. På de boligveje hvor der opføres dobbelt- og rækkehuse skal der etableres parkeringsbælte jf. 6, stk Der anlægges 2 parkeringspladser pr. parcelhus og 1½ parkeringsplads pr. dobbelt- og rækkehus. Der anlægges ½ gæsteparkeringsplads pr. dobbelt- og rækkehus. 3. Uagtet stk. 1-2 kan der etableres parkering på egen grund på parcelhusgrundene. 4. Parkering for daginstitutionen gives vejadgang fra Østersvej. 8. Bebyggelsens omfang og placering 1. Bebyggelsesplan/område I Bebyggelsen skal opføres i overensstemmelse med de på kortbilag 3 viste byggelinier. 2. Byggelinier Parcelhusene: der fastlægges en byggelinie på 5 meter fra vejskel. Boligerne placeres med hele gavlen eller hele facaden i denne linie. Mindre, fremspringende partier såsom vindfang eller karnap kan overskride byggelinien i mindre omfang, under forudsætning af at hovedfacaden tydeligt følger byggelinien. Tagudhæng må maksimalt overskride byggelinien med 80 cm tagrende inklusive. Dobbelt- og rækkehusene: der fastlægges et 14 m bredt byggefelt 8 m fra vejskel, inden for hvilket bebyggelse skal placeres i sin helhed. Tagudhæng må maksimalt overskride

12 12 byggelinien med 80 cm inklusiv tagrende. Hvor der i forbindelse med boligvejene etableres et 9 m bredt bælte i vejenes fulde længde, hvor carporte, gæsteparkering og affaldsstationer etableres, anlægges dette i princippet som vist på kortbilag 2 og Antal plan og bebyggelsesprocent Parcelhuse må opføres i 1½ plan med en bebyggelsesprocent på 25 %. Til parcelhusenes grundstørrelse medregnes en byggeret beregnet af et tillæg på 60 m 2 svarende til 2 parkeringspladser, såfremt der er etableret parkeringsbælte på tilhørende boligvej. Dobbelt og rækkehuse kan opføres i 2 plan med en bebyggelsesprocent på 40 %. Til dobbelt- og rækkehusene grundstørrelse medregnes en byggeret beregnet af et tillæg på 45 m 2 svarende til 1½ parkeringsplads. For alle boligtyper gælder, at fællesarealerne bortset fra de nævnte tillæg ikke medregnes i udregning af bebyggelsesprocenten. 4. Niveauplan Bygningsmyndigheden fastsætter niveauplan. Stuegulvskote fastlægges til maksimalt 40 cm over niveauplan. 5. Husformer - og dybder 1. Dobbelt- og rækkehuse kan indenfor byggefeltet forskydes i forhold til hinanden, så der opstår en variation i facaderækken. 2. Udestuer og overdækkede terrasser i tilknytning til parcel- dobbelt- og rækkehuse kan ikke opføres mod gade og kun mod haven i det omfang bygningerne holdes indenfor byggefeltet. 5. Huslængder For rækkehusene gælder, at der maksimalt kan opføres 8 rækkehuse i forlængelse af hinanden. 6. Facadehøjder Facadehøjden fastsættes i forhold til stuegulvskoten. For parcelhusene fastsættes den til maksimalt 3 m. Opføres parcelhusene med ensidig taghældning fastsættes facadehøjde til 6,0 m. For dobbelt- og rækkehuse fastsættes facadehøjden til maksimalt 6 m. 7. Tagformer Parcel- dobbelt- og rækkehuse skal opføres med sadeltag med en hældning mellem 25 - og 45 grader. Sadeltagene kan opføres asymmetrisk. Tagfladerne kan desuden forskydes i forhold til hinanden. Tagene kan udføres med valm.

13 13 Ved baghaver forstås det areal, der ligger bag den facade, der ikke vender mod vejen. Alternativt kan parcel - dobbelt- og rækkehuse opføres med ensidig taghældning mellem 20 % og 50 % med den højeste facade mod vest. 8. Carporte - og affaldsstationer 1. Carporte og affaldsstationer må opføres på den på bilag 3 viste zone i forbindelse med adgangsarealerne. Den maksimale højde på bygningerne er 2,5 m. 9. Sekundære bygninger 1. Udhuse, drivhuse og lignende sekundære bygninger på de enkelte parceller skal placeres i baghaverne minimum 1 m fra skel mod offentligt tilgængelige stier/grønne arealer. Den maksimale højde fastsættes til 2,5 m. Område II Til - og ombygning kan opføres i maksimalt 1 ½ plan med en maksimal højde på 8,50 m. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 50 % for området som helhed. Bygningsmyndigheden fastsætter niveauplanet. Stuegulvskoten fastlægges til maksimalt 40 cm over niveauplan. 9. Bebyggelsens udseende 1. Parcelhuse og daginstitution Parcelhusene og daginstitution opføres i tegl (evt. med skalmur) og/eller lette facadepartier. Murværket skal fremstå med blank mur, pudset eller filtset. Lette facadepartier kan udføres i træ eller plade eller en kombination af disse. Dørrammer og vinduer skal udføres i træ eller i aluminium / træ. Tage belægges med uglaseret tagtegl i farverne rød, gul eller sort, sort tagpap, ikke reflekterende plader eller skifer. Glaseret tegl og ædelengoberet tegl må ikke anvendes som tagbelægning. Carporte, der etableres på parcelhusgrundene, kan kun opføres som en integreret del af beboelseshuset. 2. Dobbelthuse og rækkehuse Bygningerne skal opføres i tegl (evt. med skalmur) og/eller eventuelt lette facadepartier. Murværket skal fremstå med blank mur, pudset eller filtset. Lette facadepartier kan udføres i træ eller plade eller en kombination af disse. Dørrammer og vinduer skal udføres i træ eller i aluminium / træ. I forbindelse med de lette facadepartier mod gade kan der etableres halvtag. Tage belægges med uglaserede tagtegl i farverne rød, gul el-

14 14 ler sort, sort tagpap, ikke reflekterende plader eller skifer. Betontegl, glaseret tegl, og ædelengoberet tegl må ikke anvendes som tagbelægning. Inddækninger skal udføres i zink. 4. Carporte og affaldsstationer 1. Carporte og affaldsstationer placeret i carport-øerne udføres i en åben stålkonstruktion. Der kan opsættes espalier på bygningernes sider. Tagene udføres i glas eller polycarbonat (gennemsigtige plader). Alle carporte skal være ens. Endelig udformning besluttes i grundejerforeningen og godkendes af Frederikssund Kommune. 5. Sekundære bygninger Sekundære bygninger skal opføres med plade eller træbeklædning i jordfarver, sort eller hvid og med sort tagpap - eller ikke-reflekterende pladetag med ensidig hældning drivhuse undtaget. 6. Tagnedløb og tagrender På alle typer bygninger skal tagnedløb og tagrender udføres i zink eller galvaniseret stål. 7. Paraboler/antenner Paraboler med en diameter større end 1,1 m må ikke opsættes uden Bygningsmyndighedens tilladelse. Paraboler skal opsættes ikke-synligt fra offentligt areal. Alle ejendommen skal tilsluttes bredbåndet. 8. Tekniske installationer Solceller, solpaneler, solfangere og lignende skal fremstå som en integreret del af bygningens arkitektur og kræver Bygningsmyndighedens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9. Skiltning 1. Skiltning i forbindelse med virksomheder, som tilladt i 4, stk. 3, må ikke etableres uden Byrådets særlige godkendelse. 2. Der må ikke etableres reklamering i lokalplanområdet. 10. Ubebyggede arealer 1. De ubebyggede arealer anlægges som i princippet vist i helhedsplanen vedtaget dato 10. februar Boligvejene markeres med en trærække, der plantes forskudt i parkeringsbæltet alternativt i græsrabatten.. 3. Parcelhusene omkranses af hække. I naboskel med en maksimumhøjde på 180 cm. Mod adgangsarealer fastsættes højden til maksimalt 150 cm. I skel mellem dobbelt- og rækkehuse samt mod grøn-

15 15 ninger etableres hække med en maksimumhøjde på 180 cm. Mod adgangsarealerne opsættes espalier eller let hegn, som tilplantes med klatreplanter. Fra alle haver etableres adgang til de grønne kiler som en forskydning i hækkene. Umiddelbart bag hække mod grønninger plantes frugttræer. Espalier og hække skal være etableret senest 1 år efter færdigmelding af byggeri omfattet af denne lokalplan. 4. På grunde mod fjorden kan etablering af hække undlades mod vest. 5. Espalier på carporte og affaldsstationer tilplantes med klatre- eller slyngplanter. Fællesarealer på de enkelte boligveje udlægges med græs. Der etableres 1 legeplads pr. boligvej i tilknytning til grønningerne. Der kan desuden etableres bålpladser, og lignende, der udlægges med grus. 6. Landskabskilerne udlægges med græs. Der etableres små øer/høje med en maksimal højde på 1½ meter af overskudsjord, der tilplantes med lavere busklignende vækster og/eller markblomster. 7. Der kan etableres en vaskeplads med olieudskiller til bilvask pr. parkeringsbælte. 8. Carporte må kun benyttes til indregistrerede biler og/eller anhængere med en totalvægt på maksimalt 750 kg. Campingvogne, både og lignende samt lastvogne over 3,5 ton må ikke parkeres eller henstilles i området. 9. Opmagasinering af joller og små-både, der kan henstilles i haver uden at rage op over hækken, kan tillades. 10. Adgangs-, opholds- og færdselsarealer skal i det omfang det er muligt udformes under størst mulig hensyn til fysisk handicappede, med henblik på tilgængelighed. 11. Belysningen på boligvejene placeres på parkeringsbæltet langs kørebanen. Belysningen udføres som pullertbelysning med en standerhøjde på 1,2 m. Der kan opsættes supplerende belysning på carportene. Eventuel terrænregulering skal forstærke det eksisterende landskabs træk. Terrænregulering over +/- ½ m må ikke finde sted uden Bygningsmyndighedens godkendelse. 11. Lednings- og forsyningsanlæg 1. Alle lednings- og forsyningsanlæg udføres som jordkabler. 2. Området skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem jævnfør Frederikssund Kommunes Spildevandsplan

16 16 3. Overfladevand på fællesarealer og veje samt fra carportene i carportbælterne føres til regnvandsledning. 4. Regnvand på de enkelte parceller skal føres til faskine på egen grund. Hvor det er hensigtsmæssigt kan faskiner etableres over skel som fællesfaskiner for flere boliger. Hvor fællesfaskiner etableres hæfter brugere solidarisk for drift og vedligeholdelse. Forholdene skal tinglyses på de enkelte matrikler. 5. Området skal forsynes med vand fra Frederikssund Kommunale Vandforsyning. 6. Området skal tilkobles den offentlige varmeforsyning: naturgas. 12. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 1. Området skal være tilsluttet det offentlige spildevandssystem, Frederikssund Vandforsyning, HNG og elforsyningsnettet. 13. Afskærmningsforanstaltninger 1. Det skal sikres, at der ved boligerne er et maksimalt støjniveau på 55 db(a) ved facaderne og udeopholdsarealerne. 14. Grundejerforening 1. Der skal dannes en grundejerforening for lokalplanområdets område I. Ejere af boliger i området har pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 2. Grundejerforeningen skal være medlem af Fællesgrundejerforeningen for Sydbyen, når Byrådet måtte kræve det. Grundejerforeningen varetager drift og vedligehold af fællesarealerne samt fastsætter retningslinier for anvendelse af carportene i parkeringsbælterne. Standarden for drift og vedligehold af arealerne defineres i en plejeplan, som Frederikssund Kommune udarbejder. 3. Det vil desuden være en forudsætning for kommunens godkendelse af grundejerforeningens vedtægter, at der opstilles en række betingelse vedr. brug af nitratholdig gødning, ikke-godkendte pesticider og kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler. 4. Grundejerforeningen for området skal være stiftet senest, når Byrådet kræver det. 5. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet. 6. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealerne - herunder parkeringsbælterne.

17 Ophævelse af lokalplaner 16. Lokalplanens retsvirkninger Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan 11 i sin helhed. Tillige ophæves den del af lokalplan 38, som er omfattet af denne plan. 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). 3. I henhold til planlovens 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen. 4. I henhold til planlovens 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen. Vedtagelsespåtegning Foranstående til lokalplan 001 er således endelig vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. juni Ole Find Jensen Borgmester / Karsten Ole Knudsen Kommunaldirektør

18 18

19 19 Lokalplan nr. 001 Kortbilag 1 Matrikulære forhold Mål: 1:4000 Juni 2007 Frederikssund Kommune

20 20 Lokalplan nr. 001 Kortbilag 2 Illustrationsplan Juni 2007 Frederikssund Kommune

21 21 Lokalplan nr. 001 Kortbilag 3 Teknisk kort med veje og byggelinier Januar 2007 Frederikssund Kommune

22 22 Lokalplan nr. 001 Kortbilag 4 Snit i boligvej Juni 2007 Frederikssund Kommune

23 23 Bekendtgørelse Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 001 for et boligområde i Sydbyen, etape 3 og 4 Den 26. juni 2007 vedtog Byrådet lokalplan 001. Lokalplanen har været offentligt fremlagt i 8 uger i perioden 7. marts 2007 til 2. maj Lokalplan 001 udlægger etape 3 og 4 i Sydbyen til tæt/lavt boligbyggeri samt parcelhusbebyggelse i overensstemmelse med helhedsplanen for Sydbyen. Der er ikke indkommet indsigelser til lokalplanforslaget i forbindelse med den offentlige høring, der har givet anledning til ændringer i lokalplanteksten. Byrådets endelige vedtagelse kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvorimod spørgsmål om planens indhold ikke kan påklages. Naturklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for behandling af en klagesag. Hvis de får helt eller delvist medhold i deres klage, får de gebyret tilbage. Hvis De ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse. Planerne kan ses på kommunens hjemmeside Endvidere kan den ses på Frederikssund Kommunes Biblioteker samt på kommunens administrationscentre i Skibby, Jægerspris og Slangerup. Frederikssund Byråd

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Fremlagt i offentlig høring i perioden den 7. juli 2009 til den 15. september 2009. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 15. september 2009.

Læs mere

Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg, Solrød Kommune.

Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg, Solrød Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 14 Retsvirkning side 24 Kortbilag 1, matrikelkort side 26 Kortbilag 2, delområder side 27 Kortbilag 3, vejudlæg side 28 Kortbilag 4, illustrationsplan

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Lokalplan 15.45.3-1 Boligområde ved Pamhule Sø. Forslag. Marts 2008

Lokalplan 15.45.3-1 Boligområde ved Pamhule Sø. Forslag. Marts 2008 Lokalplan 15.45.3-1 Boligområde ved Pamhule Sø Forslag Marts 2008 Fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 16. april til den 11. juni 2008 1 2 Udarbejdet af Haderslev Kommune og Hvenegaard A/S -

Læs mere

Lokalplan nr. 1.2-29 Boligområde, Ryttervænget i Toftlund

Lokalplan nr. 1.2-29 Boligområde, Ryttervænget i Toftlund Lokalplan nr. 1.2-29 Boligområde, Ryttervænget i Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning Juli 2007 INDHOLD VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? Læsevejledning Offentliggørelse af planforslag Nærmere oplysninger

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 13 2 Område og zonestatus 13 3 Områdets

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Lokalplan 522/forslag Udkast 7. maj 2007 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål 9 Indhold 9 Forhold til anden planlægning 11 Landsplandirektiver 11 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere