Forslag til et boligområde i Sydbyen 3. og 4. etape. Vedtaget af byrådet den 26. juni Lokalplan nr. 001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til et boligområde i Sydbyen 3. og 4. etape. Vedtaget af byrådet den 26. juni 2007. Lokalplan nr. 001"

Transkript

1 Forslag til et boligområde i Sydbyen 3. og 4. etape Vedtaget af byrådet den 26. juni 2007 Lokalplan nr. 001

2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning...3 Områdets beliggenhed...3 Baggrund og formål med lokalplanen...3 Historie eksisterende forhold...4 Lokalplanens indhold...5 Forhold til anden planlægning...5 Forhold til byens andre funktioner, herunder støj...7 Tilladelser mv. fra andre myndigheder...7 Bæredygtig udvikling...7 Lokalplanens bestemmelser 9 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Områdeinddeling og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje og stier Parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Lednings- og forsyningsanlæg Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Afskærmningsforanstaltninger Grundejerforening Ophævelse af lokalplaner Lokalplanens retsvirkninger...17 Vedtagelsespåtegning...17 Bilag: Kortbilag 1: Lokalplanområdets afgrænsning Kortbilag 2: Illustrationsplan Kortbilag 3: Teknisk kort med veje, stier og byggelinier Kortbilag 4: Snit i boligvej

3 3 Redegørelse 3iq 7000bg 3in 3kv3kt 9ol 9oo 3lh 3kb 3lb 3na 3lq 3lk 22c 3pi 3lz 3ls o 3lø 3oc 3nr 3nd 22a 3ok 3mb 3oi 3nt 3nf 3mx mq 3of 3pv 3kr 4n 4m k 4e 4o 8ap 8ak 12a 8ef 8m 8c 8ds 8p 8dv 8y 8dz 8dq 8s 12 58a 7000z 8bh 8cs 8el 8cx 8 8ch 8cl 8ce 8 8cc 8a 4i 4a 27a 27b a 7000bx 4f 4b 7a Lokalplanens afgrænsning Indledning En lokalplan er en detaljeret fysisk plan for et geografisk område. Lokalplanen er bygget op af en redegørelsesdel og en lovdel. I redegørelsen beskrives planens intentioner og baggrund samt dens forhold til anden planlægning. I lovdelen fastlægges planområdets afgrænsning, konkrete bestemmelser for udnyttelse, byggeri, infrastruktur, m.v. samt planens retsvirkninger. En lokalplan skal efter reglerne i planloven annonceres og fremlægges som forslag i mindst 8 uger. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt af Byrådet. Områdets beliggenhed Lokalplan 001 omfatter et ubebygget område beliggende på arealet mellem Marbækvej mod øst og Ørnestensbjerget samt strandarealerne mod vest. Mod syd afgrænses området af åbne marker og mod nord af Østersvej. Baggrund og formål med lokalplanen I kommuneplan forudsættes området inddraget i rammerne for lokalplanlægning ved en kommende revision af kommuneplanen. I forbindelse med udarbejdelse af strategien for kommuneplanlægningen 2003 blev byudviklingen af området fremskyndet, så det planmæssige grundlag for byggeri i

4 4 Etapeopdeling 1a 1b 1c Marbækvej 2 b 2 a området ville kunne være til stede i På den baggrund fik Frederikssund Kommune udarbejdet en helhedsplan for dette lokalområde samt tilstødende arealer. Helhedsplanen blev forelagt og politisk godkendt d.10. februar Helhedsplanen er udformet med respekt for det eksisterende landskab. Området udlægges til boligområde med en variation af enfamilieboliger i form af række - parcelhuse samt dobbelthuse i 1 og 2 plan centreret omkring tre stikveje. Variationen af forskellige hustyper skal sikre en mangeartet beboersammensætning. Der lægges op til en grøn haveby med rumdefinerende beplantninger langs veje og haver kombineret med, at landskabskiler trækkes ind mellem boligvejene og skaber forbindelsen til det åbne land. På boligvejene kan der etableres midterrabatter, hvor carporte samt affaldsstationer og vaskepladser for bilvask placeres, således at de enkelte grunde kan friholdes for disse funktioner. For veje, hvorpå der udelukkende opføres parcelhuse kan midterrabatterne undlades. For parcelhuse på boligveje med flere hustyper, vil det være muligt at etablere parkering på egen grund. Fællesarealernes drift og vedligehold det vil sige landskabskilerne, carport-øer og grønne områder i tilknytning til boligvejene, overtages af grundeejerforeningen, når Byrådet måtte kræve det. Standarden for drift og vedligehold af arealerne defineres i en plejeplan, som Frederikssund Kommune udarbejder. Eksisterende daginstitutionsområde i området kan fastholdes. I de tilstødende arealer er udlagt beslægtede boligkvarterer. På det område, der tidligere har huset skallefabrikken, det nuværende fritidsområde mod fjorden samt det bagved liggende affaldsbjerg etableres en fjordpark: et attraktivt rekreativt område. Udviklingen af området er opdelt i etaper. Etape 1 a, 1 b og 1 c er omfattet af lokalplan 100 og er igangsat i Etape 2a og 2b er omfattet af lokalplan 101 og er igangsat i På ovennævnte baggrund er arbejdet med denne lokalplan igangsat, så det planmæssige grundlag for en etape 3 og 4 kan tilvejebringes. Historie eksisterende forhold Lokalplanområdet har i mange år ligget i byzonen, men er ikke lokalplanlagt, og benyttes i dag til jordbrug. Området afgrænses mod nord af Østersvej og den eksisterende dyreklub.

5 5 Mod øst afsluttes området af Marbækvej. Mod vest afgrænser strandarealerne og Ørnestensbjerget området. Ørnestensbjerget er en tidligere fyldplads, der efter at være nedlukket er under omdannelse til et rekreativt område. Strandarealerne er udpeget som blåt og grønt støttepunkt i regionplanen. Mod syd danner det åbne land store træk en naturlig afslutning på området. Bebyggelsens afslutning markerer samtidig bygrænsen. Lokalplanens indhold Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen af området til boligformål og offentlig service samt regulere vejføringer, stier og den landskabelig behandling i lokalplanområdet. Ønsket er, at skabe en grøn haveby med en varieret bebyggelse med arkitektonisk og funktionel kvalitet. Forhold til anden planlægning Regionplan Ifølge Regionplan 2001 ligger lokalplanområdet i kystnærhedszonen. Det indebærer, at der skal foretages en vurdering af bebyggelsens påvirkning af miljøet. Forholdet har indgået i screening og miljøvurderingen af kommuneplantillægget for området. Kommuneplanen En lokalplan skal være i overensstemmelse med de rammebestemmelser, der fastlægges for de enkelte dele af kommunen. Området er omfattet af Kommuneplan og kommuneplantillæg nr. 20. Her i er området udlagt til fremtidigt boligområde og offentlig service. Lokalplanens bestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanen og kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægning. Trafikplanlægning I forbindelse med udbygning af Sydbyen udbygges Marbækvej frem til den nye adgangsvej til området, således at vejen dimensioneres til den øgede trafik. En udbygning af vejen kan få bilernes hastighed til at stige. De svage trafikanters utryghed forventes derfor også at stige. For at imødegå dette har Frederikssund Kommune udarbejdet en trafiksikkerheds-revision af Marbækvej. Rapporten angiver en alternativ, slynget, linieføring for Marbækvej, der forventes at kunne reducere hastigheden på vejen. er etableres en rundkørsel hvor Strandvangen møder Marbækvej. Der etableres desuden stisystem i området samt fortov/cykelsti langs Marbækvej for de svage trafikanter.

6 6 I Frederikssunds Trafik- og Miljøhandlingsplan 2003 foreslås det endvidere at etablere en hovedsti langs Marbækvej, der forbindes til eksisterende stinet. Ovennævnte tiltag er indbygget i byggemodningen af Sydbyen. Såfremt en ny fjordforbindelse etableres vil den nye linieføring af Marbækvej kunne videreføres, idet dette forhold har indgået i planlægningen af vejanlægget. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer I 2004 trådte Lov om Miljøvurdering af planer og programmer i kraft. Loven fastlægger, at der skal foretages en miljøvurdering af alle planer og programmer, som vurderes at kunne medføre væsentlige påvirkninger på miljøet. For at fastslå om en lokalplan skal miljøvurderes, foretages en screening af planens indvirkning på landskab, natur, biologisk mangfold, ressourceforbrug, befolkning, kulturarv, klima m.v. Resultatet af screeningen sendes i høring hos berørte myndigheder. Beslutningen om, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering, skal offentliggøres. På baggrund af screeningen er der udpeget tre områder, som det anses at være relevant at behandle i en egentlig miljøvurdering: - Trafik, herunder belastningen fra trafikken i og omkring området samt de mulige afværgeforanstaltninger, der kan iværksættes. - Kystnærhedszonen og naturbeskyttelse, herunder den visuelle påvirkning af kysten samt i hvilken grad planens realisering vil kunne tænkes at påvirke plante- og dyrelivet livet omkring Roskilde Fjord. Resume af Miljøvurderingen Miljøvurderingen omfatter det område, der er indeholdt i kommuneplantillæg nr. 20 for Gammel Frederikssund Kommune og som lokalplan nr. 1 er en del af. De væsentligste miljøkonflikter knytter sig til trafikken til og fra området og til det kystnære landskab indenfor planområdet. Det er derfor disse to forhold som er undersøgt nærmere. For nuværende forventes trafikken til og fra planområdet ikke at stige væsentligt i forhold til dagens trafik. Når den nye fjordforbindelse bliver etableret, må trafikbelastningen på Marbækvej forventes at stige betydelig, idet Marbækvej da vil ændre status til en af indfaldsvejene til Frederikssund.

7 7 Bebyggelsen udformes og placeres, så støjen fra vej og den private landingsbane på Marbækvej 49 overholder lovens krav. Planområdet ligger 300 m fra kysten og er beliggende i kystnærhedszonen. Fjorden er udpeget som EF habitat- og EF fuglebeskyttelsesområde. Bebyggelsen forventes ikke at gribe forstyrrende ind i de beskyttede områder. Miljøvurderingen og screeningen foreligger i sin fulde længde i kommuneplantillæg nr. 21. Forhold til byens andre funktioner, herunder støj Mod øst afgrænses området af Marbækvej. I forbindelse med udbygning af vejen frem til lokalplanområdet, kan der foretages en støjberegning på denne belastning. Hvis det ikke er muligt at overholde grænseværdierne, skal der iværksættes støjdæmpende foranstaltninger til afhjælpning af forholdet. Tilladelser mv. fra andre myndigheder Landbrugsloven En realisering af lokalplanen kræver ophævelse af landbrugspligten på området jf. Landbrugslovens kapitel 5, 6, hvoraf det fremgår, at en landinspektør kan underskrive en erklæring, hvor i det bekræftes, at jorden inden 5 år skal anvendes til udbygning af bysamfund med boliger og dertil hørende fællesarealer, som udelukker en senere anvendelse til jordbrugsmæssige formål, - og jorden ligger i byzone, i sommerhusområde eller i områder af landzone, som i en endeligt vedtaget eller godkendt lokalplan er udlagt til de nævnte formål. Fortidsminder Frederikssund Kommune foretager arkæologisk prøvegravning i området forud for iværksættelse af anlægsarbejder. Hvis der derudover under jordarbejder opdages grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Egnsmuseet Færgegården, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris. Bæredygtig udvikling Det er Byrådets holdning, at man ved byggeri og planlægning i Frederikssund Kommune skal stræbe efter en udvikling der både økonomisk og miljømæssig er bæredygtig. Bygningernes ressourceforbrug skal så vidt muligt begrænses. Der skal tages hensyn til ressourceforbruget både ved opførelsen og ved den fremtidige drift. Det anbefales, at der anvendes byggematerialer, der er gen-

8 8 anvendelige. Desuden gerne mærket Dansk Indeklimamærkning. Frederikssund Kommune er, efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, indstillet på at give de tilladelser og dispensationer, der er nødvendige, for fremme af en bæredygtig udvikling, herunder opførelse af 0-energihuse.

9 9 Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at: Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i 2: - fastlægge retningslinier for et boligkvarter og udbygning af den eksisterende daginstitution - sikre en landskabelig bearbejdning af området, således at det tilpasser sig eksisterende og fremtidige naboparceller og det åbne land - sikre en varieret boligmasse, der muliggør en sammensat beboergruppe - sikre en hensigtsmæssig infrastruktur i området, der er fremtidssikret i forhold til en senere udbygning af Sydbyen 2. Områdets afgrænsning 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter følgende ejendomme: matr. nr. 4 n og del af 4 a og 4o Oppe Sundby. 2. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der efter den 1. februar 2007 udstykkes fra disse ejendomme. 3. Områdeinddeling og zonestatus 1. Matr. nr. 4 n og del af 4a og 4o Oppe Sundby ligger i byzonen. 4. Områdets anvendelse Området inddeles i to delområder: I og II jf. kortbilag 1. Område I: 1. Område I må kun anvendes til åben-lav og tæt-lav, helårsbeboelse samt funktioner, der naturligt knytter sig til et sådant kvarter. 2. Inden for området kan der opføres 80 boliger. Boligerne kan udføres som fritliggende parcelhuse, dobbelt- og rækkehuse. 3. Der kan fra den enkelte bolig drives erhverv, der er foreneligt med områdets karakter som boligområde, under forudsætning af, at: 4. - erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, 5. - virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke ændres (f.eks.

10 10 ved skiltning eller lignende), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes, 6. erhvervet er i overensstemmelse med anden lovgivning 7. erhvervet ikke er til gene for de omboende. Område II 1. Området skal anvendes til offentlig service 2. Der kan etableres selvstændige institutionsenheder eller tilbygning til eksisterende institution på matriklen. 3. Der kan være dyrehold i området under forudsætning af, at dette til enhver tid overholder alle gældende miljøkrav samt bekendtgørelser og regulativer om erhvervsmæssigt dyrehold. Område I og II Der kan inden for begge områder opføres tekniske anlæg så som, transformerstationer, pumpestationer og lignende. 5. Udstykning 1. Udstykninger i strid med principperne vist i lokalplanens kortbilag 3 må ikke finde sted. 2. Område I udstykkes i selvstændige parceller efter følgende princip: - for parcelhuse må ingen grund udstykkes med et grundareal mindre end 700 m 2 - for rækkehuse må ingen grund udstykkes med et grundareal mindre end 200 m 2 - for dobbelthuse må ingen grund udstykkes med et grundareal mindre end 350 m 2. - friarealer samt adgangsarealer herunder område til carporte og parkering - udstykkes som en matrikel og tilskødes grundejerforeningen. Delområde II kan ikke udstykkes. 6. Veje og stier 1. I lokalplanområdet anlægges veje og stier i princippet som vist på kortbilag Fra stamvej Ørnestens Vænge - A - A etableres boligveje b - b, c c og d d. Vejene udlægges i en bredde på 7 m med en anlagt vejbredde på 5 m. På alle boligveje kan der desuden etableres et 9 m bredt bælte i boligvejens fulde længde, der anvendes til etablering af car-

11 11 porte, affaldsstationer og uoverdækkede p-pladser. På modsatte side af dette carportbælte etableres fortov. Fortovet anlægges i 2 meters bredde, asfalteres og afsluttes med en 1,5 m græsrabat mod matriklerne jf. kortbilag 4. For enden af boligveje skal der etableres vendepladser. Disse dimensioneres, så de er i overensstemmelse med renovation og redningsberedskabets krav om tilgængelighed. Der etableres stier fra Ørnestens Vænge til strandparken. 3. Veje, vendepladser og overordnede stier belægges med asfalt. Hvor stier krydser veje, kan der foretages trafiksikkerheds-foranstaltninger. F.eks. i form af hævede vejarealer eller ved anvendelse af rød asfalt. Parkeringsbælte belægges med grus eller perlesten kantet med granit. 4. Gangstier og flisearealer på parkeringsbælter lægges som store fliser med græs eller grusfuge. 5. Stier i øvrigt lægges i grus. 7. Parkering 1. På de boligveje hvor der opføres dobbelt- og rækkehuse skal der etableres parkeringsbælte jf. 6, stk Der anlægges 2 parkeringspladser pr. parcelhus og 1½ parkeringsplads pr. dobbelt- og rækkehus. Der anlægges ½ gæsteparkeringsplads pr. dobbelt- og rækkehus. 3. Uagtet stk. 1-2 kan der etableres parkering på egen grund på parcelhusgrundene. 4. Parkering for daginstitutionen gives vejadgang fra Østersvej. 8. Bebyggelsens omfang og placering 1. Bebyggelsesplan/område I Bebyggelsen skal opføres i overensstemmelse med de på kortbilag 3 viste byggelinier. 2. Byggelinier Parcelhusene: der fastlægges en byggelinie på 5 meter fra vejskel. Boligerne placeres med hele gavlen eller hele facaden i denne linie. Mindre, fremspringende partier såsom vindfang eller karnap kan overskride byggelinien i mindre omfang, under forudsætning af at hovedfacaden tydeligt følger byggelinien. Tagudhæng må maksimalt overskride byggelinien med 80 cm tagrende inklusive. Dobbelt- og rækkehusene: der fastlægges et 14 m bredt byggefelt 8 m fra vejskel, inden for hvilket bebyggelse skal placeres i sin helhed. Tagudhæng må maksimalt overskride

12 12 byggelinien med 80 cm inklusiv tagrende. Hvor der i forbindelse med boligvejene etableres et 9 m bredt bælte i vejenes fulde længde, hvor carporte, gæsteparkering og affaldsstationer etableres, anlægges dette i princippet som vist på kortbilag 2 og Antal plan og bebyggelsesprocent Parcelhuse må opføres i 1½ plan med en bebyggelsesprocent på 25 %. Til parcelhusenes grundstørrelse medregnes en byggeret beregnet af et tillæg på 60 m 2 svarende til 2 parkeringspladser, såfremt der er etableret parkeringsbælte på tilhørende boligvej. Dobbelt og rækkehuse kan opføres i 2 plan med en bebyggelsesprocent på 40 %. Til dobbelt- og rækkehusene grundstørrelse medregnes en byggeret beregnet af et tillæg på 45 m 2 svarende til 1½ parkeringsplads. For alle boligtyper gælder, at fællesarealerne bortset fra de nævnte tillæg ikke medregnes i udregning af bebyggelsesprocenten. 4. Niveauplan Bygningsmyndigheden fastsætter niveauplan. Stuegulvskote fastlægges til maksimalt 40 cm over niveauplan. 5. Husformer - og dybder 1. Dobbelt- og rækkehuse kan indenfor byggefeltet forskydes i forhold til hinanden, så der opstår en variation i facaderækken. 2. Udestuer og overdækkede terrasser i tilknytning til parcel- dobbelt- og rækkehuse kan ikke opføres mod gade og kun mod haven i det omfang bygningerne holdes indenfor byggefeltet. 5. Huslængder For rækkehusene gælder, at der maksimalt kan opføres 8 rækkehuse i forlængelse af hinanden. 6. Facadehøjder Facadehøjden fastsættes i forhold til stuegulvskoten. For parcelhusene fastsættes den til maksimalt 3 m. Opføres parcelhusene med ensidig taghældning fastsættes facadehøjde til 6,0 m. For dobbelt- og rækkehuse fastsættes facadehøjden til maksimalt 6 m. 7. Tagformer Parcel- dobbelt- og rækkehuse skal opføres med sadeltag med en hældning mellem 25 - og 45 grader. Sadeltagene kan opføres asymmetrisk. Tagfladerne kan desuden forskydes i forhold til hinanden. Tagene kan udføres med valm.

13 13 Ved baghaver forstås det areal, der ligger bag den facade, der ikke vender mod vejen. Alternativt kan parcel - dobbelt- og rækkehuse opføres med ensidig taghældning mellem 20 % og 50 % med den højeste facade mod vest. 8. Carporte - og affaldsstationer 1. Carporte og affaldsstationer må opføres på den på bilag 3 viste zone i forbindelse med adgangsarealerne. Den maksimale højde på bygningerne er 2,5 m. 9. Sekundære bygninger 1. Udhuse, drivhuse og lignende sekundære bygninger på de enkelte parceller skal placeres i baghaverne minimum 1 m fra skel mod offentligt tilgængelige stier/grønne arealer. Den maksimale højde fastsættes til 2,5 m. Område II Til - og ombygning kan opføres i maksimalt 1 ½ plan med en maksimal højde på 8,50 m. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 50 % for området som helhed. Bygningsmyndigheden fastsætter niveauplanet. Stuegulvskoten fastlægges til maksimalt 40 cm over niveauplan. 9. Bebyggelsens udseende 1. Parcelhuse og daginstitution Parcelhusene og daginstitution opføres i tegl (evt. med skalmur) og/eller lette facadepartier. Murværket skal fremstå med blank mur, pudset eller filtset. Lette facadepartier kan udføres i træ eller plade eller en kombination af disse. Dørrammer og vinduer skal udføres i træ eller i aluminium / træ. Tage belægges med uglaseret tagtegl i farverne rød, gul eller sort, sort tagpap, ikke reflekterende plader eller skifer. Glaseret tegl og ædelengoberet tegl må ikke anvendes som tagbelægning. Carporte, der etableres på parcelhusgrundene, kan kun opføres som en integreret del af beboelseshuset. 2. Dobbelthuse og rækkehuse Bygningerne skal opføres i tegl (evt. med skalmur) og/eller eventuelt lette facadepartier. Murværket skal fremstå med blank mur, pudset eller filtset. Lette facadepartier kan udføres i træ eller plade eller en kombination af disse. Dørrammer og vinduer skal udføres i træ eller i aluminium / træ. I forbindelse med de lette facadepartier mod gade kan der etableres halvtag. Tage belægges med uglaserede tagtegl i farverne rød, gul el-

14 14 ler sort, sort tagpap, ikke reflekterende plader eller skifer. Betontegl, glaseret tegl, og ædelengoberet tegl må ikke anvendes som tagbelægning. Inddækninger skal udføres i zink. 4. Carporte og affaldsstationer 1. Carporte og affaldsstationer placeret i carport-øerne udføres i en åben stålkonstruktion. Der kan opsættes espalier på bygningernes sider. Tagene udføres i glas eller polycarbonat (gennemsigtige plader). Alle carporte skal være ens. Endelig udformning besluttes i grundejerforeningen og godkendes af Frederikssund Kommune. 5. Sekundære bygninger Sekundære bygninger skal opføres med plade eller træbeklædning i jordfarver, sort eller hvid og med sort tagpap - eller ikke-reflekterende pladetag med ensidig hældning drivhuse undtaget. 6. Tagnedløb og tagrender På alle typer bygninger skal tagnedløb og tagrender udføres i zink eller galvaniseret stål. 7. Paraboler/antenner Paraboler med en diameter større end 1,1 m må ikke opsættes uden Bygningsmyndighedens tilladelse. Paraboler skal opsættes ikke-synligt fra offentligt areal. Alle ejendommen skal tilsluttes bredbåndet. 8. Tekniske installationer Solceller, solpaneler, solfangere og lignende skal fremstå som en integreret del af bygningens arkitektur og kræver Bygningsmyndighedens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9. Skiltning 1. Skiltning i forbindelse med virksomheder, som tilladt i 4, stk. 3, må ikke etableres uden Byrådets særlige godkendelse. 2. Der må ikke etableres reklamering i lokalplanområdet. 10. Ubebyggede arealer 1. De ubebyggede arealer anlægges som i princippet vist i helhedsplanen vedtaget dato 10. februar Boligvejene markeres med en trærække, der plantes forskudt i parkeringsbæltet alternativt i græsrabatten.. 3. Parcelhusene omkranses af hække. I naboskel med en maksimumhøjde på 180 cm. Mod adgangsarealer fastsættes højden til maksimalt 150 cm. I skel mellem dobbelt- og rækkehuse samt mod grøn-

15 15 ninger etableres hække med en maksimumhøjde på 180 cm. Mod adgangsarealerne opsættes espalier eller let hegn, som tilplantes med klatreplanter. Fra alle haver etableres adgang til de grønne kiler som en forskydning i hækkene. Umiddelbart bag hække mod grønninger plantes frugttræer. Espalier og hække skal være etableret senest 1 år efter færdigmelding af byggeri omfattet af denne lokalplan. 4. På grunde mod fjorden kan etablering af hække undlades mod vest. 5. Espalier på carporte og affaldsstationer tilplantes med klatre- eller slyngplanter. Fællesarealer på de enkelte boligveje udlægges med græs. Der etableres 1 legeplads pr. boligvej i tilknytning til grønningerne. Der kan desuden etableres bålpladser, og lignende, der udlægges med grus. 6. Landskabskilerne udlægges med græs. Der etableres små øer/høje med en maksimal højde på 1½ meter af overskudsjord, der tilplantes med lavere busklignende vækster og/eller markblomster. 7. Der kan etableres en vaskeplads med olieudskiller til bilvask pr. parkeringsbælte. 8. Carporte må kun benyttes til indregistrerede biler og/eller anhængere med en totalvægt på maksimalt 750 kg. Campingvogne, både og lignende samt lastvogne over 3,5 ton må ikke parkeres eller henstilles i området. 9. Opmagasinering af joller og små-både, der kan henstilles i haver uden at rage op over hækken, kan tillades. 10. Adgangs-, opholds- og færdselsarealer skal i det omfang det er muligt udformes under størst mulig hensyn til fysisk handicappede, med henblik på tilgængelighed. 11. Belysningen på boligvejene placeres på parkeringsbæltet langs kørebanen. Belysningen udføres som pullertbelysning med en standerhøjde på 1,2 m. Der kan opsættes supplerende belysning på carportene. Eventuel terrænregulering skal forstærke det eksisterende landskabs træk. Terrænregulering over +/- ½ m må ikke finde sted uden Bygningsmyndighedens godkendelse. 11. Lednings- og forsyningsanlæg 1. Alle lednings- og forsyningsanlæg udføres som jordkabler. 2. Området skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem jævnfør Frederikssund Kommunes Spildevandsplan

16 16 3. Overfladevand på fællesarealer og veje samt fra carportene i carportbælterne føres til regnvandsledning. 4. Regnvand på de enkelte parceller skal føres til faskine på egen grund. Hvor det er hensigtsmæssigt kan faskiner etableres over skel som fællesfaskiner for flere boliger. Hvor fællesfaskiner etableres hæfter brugere solidarisk for drift og vedligeholdelse. Forholdene skal tinglyses på de enkelte matrikler. 5. Området skal forsynes med vand fra Frederikssund Kommunale Vandforsyning. 6. Området skal tilkobles den offentlige varmeforsyning: naturgas. 12. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 1. Området skal være tilsluttet det offentlige spildevandssystem, Frederikssund Vandforsyning, HNG og elforsyningsnettet. 13. Afskærmningsforanstaltninger 1. Det skal sikres, at der ved boligerne er et maksimalt støjniveau på 55 db(a) ved facaderne og udeopholdsarealerne. 14. Grundejerforening 1. Der skal dannes en grundejerforening for lokalplanområdets område I. Ejere af boliger i området har pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 2. Grundejerforeningen skal være medlem af Fællesgrundejerforeningen for Sydbyen, når Byrådet måtte kræve det. Grundejerforeningen varetager drift og vedligehold af fællesarealerne samt fastsætter retningslinier for anvendelse af carportene i parkeringsbælterne. Standarden for drift og vedligehold af arealerne defineres i en plejeplan, som Frederikssund Kommune udarbejder. 3. Det vil desuden være en forudsætning for kommunens godkendelse af grundejerforeningens vedtægter, at der opstilles en række betingelse vedr. brug af nitratholdig gødning, ikke-godkendte pesticider og kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler. 4. Grundejerforeningen for området skal være stiftet senest, når Byrådet kræver det. 5. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet. 6. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealerne - herunder parkeringsbælterne.

17 Ophævelse af lokalplaner 16. Lokalplanens retsvirkninger Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan 11 i sin helhed. Tillige ophæves den del af lokalplan 38, som er omfattet af denne plan. 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). 3. I henhold til planlovens 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen. 4. I henhold til planlovens 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen. Vedtagelsespåtegning Foranstående til lokalplan 001 er således endelig vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. juni Ole Find Jensen Borgmester / Karsten Ole Knudsen Kommunaldirektør

18 18

19 19 Lokalplan nr. 001 Kortbilag 1 Matrikulære forhold Mål: 1:4000 Juni 2007 Frederikssund Kommune

20 20 Lokalplan nr. 001 Kortbilag 2 Illustrationsplan Juni 2007 Frederikssund Kommune

21 21 Lokalplan nr. 001 Kortbilag 3 Teknisk kort med veje og byggelinier Januar 2007 Frederikssund Kommune

22 22 Lokalplan nr. 001 Kortbilag 4 Snit i boligvej Juni 2007 Frederikssund Kommune

23 23 Bekendtgørelse Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 001 for et boligområde i Sydbyen, etape 3 og 4 Den 26. juni 2007 vedtog Byrådet lokalplan 001. Lokalplanen har været offentligt fremlagt i 8 uger i perioden 7. marts 2007 til 2. maj Lokalplan 001 udlægger etape 3 og 4 i Sydbyen til tæt/lavt boligbyggeri samt parcelhusbebyggelse i overensstemmelse med helhedsplanen for Sydbyen. Der er ikke indkommet indsigelser til lokalplanforslaget i forbindelse med den offentlige høring, der har givet anledning til ændringer i lokalplanteksten. Byrådets endelige vedtagelse kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvorimod spørgsmål om planens indhold ikke kan påklages. Naturklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for behandling af en klagesag. Hvis de får helt eller delvist medhold i deres klage, får de gebyret tilbage. Hvis De ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse. Planerne kan ses på kommunens hjemmeside Endvidere kan den ses på Frederikssund Kommunes Biblioteker samt på kommunens administrationscentre i Skibby, Jægerspris og Slangerup. Frederikssund Byråd

Lokalplan nr. 101. Frederikssund Kommune. Et boligområde i Sydbyen - 2. etape. Vedtaget af Byrådet den 23. maj 2006

Lokalplan nr. 101. Frederikssund Kommune. Et boligområde i Sydbyen - 2. etape. Vedtaget af Byrådet den 23. maj 2006 Lokalplan nr. 101 Et boligområde i Sydbyen - 2. etape Vedtaget af Byrådet den 23. maj 2006 Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning...3 Områdets beliggenhed...3 Baggrund og formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Boligområde Gyldenstensvænge Syd

Boligområde Gyldenstensvænge Syd Boligområde Gyldenstensvænge Syd Lokalplanforslag nr. 072 Lokalplanforslag vedtaget den 26. november 2014 Indhold REDEGØRELSE 3 Indledning 3 Baggrund og formål med lokalplanen 3 Historie - eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan 4.16.8. Brandvænget 36 Hedehusene

Lokalplan 4.16.8. Brandvænget 36 Hedehusene Brandvænget Brandhøjgårdsvej Lokalplan 4.16.8 Brandvænget 36 Hedehusene 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.8 Indhold: 3 Redegørelse Indledning områdets beliggenhed. 3 Områdets beliggenhed 3 Baggrund

Læs mere

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup Roskildevej DDO, COWI Kingosvej Taastrup Hovedgade Lokalplan 1.01.12 Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.01.12 Indhold: Redegørelse 3 Indledning...3

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 1.02.2. Taastrup Hovedgade 140 A Taastrup. Forslag

Lokalplan 1.02.2. Taastrup Hovedgade 140 A Taastrup. Forslag Taastrup Hovedgade Lokalplan 1.02.2 Taastrup Hovedgade 140 A Taastrup Forslag 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.02.2 Indhold: Redegørelse... 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng Lokalplan 5.06.5 Sognehus ved Fløng Kirke Fløng 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 5.06.5 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Forslag til lokalplan for boligbebyggelse ved Mejerigårdsvej i Lyngerup.

Forslag til lokalplan for boligbebyggelse ved Mejerigårdsvej i Lyngerup. Forslag til lokalplan for boligbebyggelse ved Mejerigårdsvej i Lyngerup. Vedtaget af byrådet til offentlig fremlæggelse den dd,mm,åååå til den dd.mm. åååå Lokalplan nr. 041 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Boliger. 8. juli Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Boliger. 8. juli Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.19.1 Taastrup Boliger 8. juli 2003 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.19.1 Lokalplanen omfatter ejendommen Valbyvej 20 i Taastrup 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4. Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup. Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05

Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4. Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup. Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05 Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4 Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05 Redegørelse Lokalplan nr. 1.B3.5/1.C2.4 omfatter del af matr.nr. 4dq Pederstrup

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan for fire parceller i Røgerup. Lokalplan nr. 008

Lokalplan for fire parceller i Røgerup. Lokalplan nr. 008 Lokalplan for fire parceller i Røgerup Lokalplan nr. 008 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning...3 Områdets beliggenhed...3 Baggrund og formål med lokalplanen...4 Historie eksisterende forhold...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 7.28 Kolonihaveområde Solager B Vridsløsemagle Kolonihaveformål 13.02.2008 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 7.28 Solager A Solager B Ole Rømers Vej Vridsløsemagle Ole Rømers

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere