Generelle henvisninger. Mover SE R / TE R. Sikkerhedsanvisninger. Batterier. Funktionsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle henvisninger. Mover SE R / TE R. Sikkerhedsanvisninger. Batterier. Funktionsbeskrivelse"

Transkript

1 Mover SE R / TE R Sikkerhedsanvisninger Styring SE R / TE R må udelukkende anvendes til Mover SE R / TE R. Før Moveren tages i brug, bør man øve på åbent terræn for at blive fortrolig med fjernbetjeningens og Moverens funktioner. Kontroller altid dæk og ruller, inden Moveren tages i brug, og fjern eventuelt skarpe sten eller lignende. Ingen personer må opholde sig i campingvognen under driften. Ingen personer (specielt børn) må opholde sig i Moverens anvendelsesområde. Ved drift af moveren skal man være opmærksom på, at hår, lemmer, tøj eller andre på kroppen værende dele ikke kommer ind i bevægelige og / eller roterende dele (fx drivruller). Ved rangering må afstanden mellem fjernbetjeningen og midten af campingvognen maks. være 0 m! Træk i håndbremsen ved funktionsfejl. For at undgå at campingvognen vipper samt ved rangering på skråninger skal vognstangen pege nedad (ned mod dalen). Efter rangering skal man altid først trække håndbremsen, frakoble rullerne fra dækket og blokere hjulene (specielt på stejle skråninger!). Moveren egner sig ikke som stopbremse til den frakoblede campingvogn. Fjernbetjeningen skal opbevares et sikkert sted (vær specielt opmærksom på børn!). Træk aldrig campingvognen med tilkoblede ruller, da dette kan medføre skader på dækkene, trækkøretøjet og på drivenhederne. lle hjul og dæk på campingvognen skal have samme størrelse og være af samme type. For at garantere at Moveren fungerer problemfrit, skal afstanden mellem dæk og frakoblede ruller være 20 mm. lle dæk skal iht. producentens angivelser have samme dæktryk (regelmæssig kontrol!). Dækslitage eller montering af nye dæk gør det eventuelt nødvendigt at foretage en ny indstilling af afstanden for ruller / dæk (se»montering af drivelementer«). Ved opklodsning må Moveren ikke anvendes som støtte, da dette kan medføre, at drivenheden bliver beskadiget. Følsomme genstande som kameraer, DVD-afspillere osv. må ikke opbevares i magasinet i nærheden af styringen eller motorkablerne. De elektromagnetiske felter kan beskadige genstandene. Køretøjets egenvægt forøges med Moverens vægt, derved reduceres køretøjets nyttelast. Efter rangering skal stikket tages ud af sikkerhedsstikdåsen, ellers aflades batteriet. Hvilestrøm ved isat stik ca. 200 m. Hvilestrøm ved ikke isat stik < m. Generelle henvisninger Mover SE R er udviklet til at kunne klare stigninger på op til ca. 25 % ved 200 kg hhv. 5 % ved 2000 kg samlet vægt og Mover TE R til at kunne klare stigninger på op til ca. 25 % ved 200 kg hhv. 0 % ved 2250 kg samlet vægt på egnet underlag. Moveren kan afhængig af campingvognens vægt ikke klare forhindringer over ca. 3 cm højde uden hjælpemidler (anvend kiler). Et radiosignals karakteristiske egenskaber gør, at det kan blive afbrudt pga. terrænet / genstande. Således reduceres modtagekvaliteten i et mindre område rundt om campingvognen, hvilket kan betyde, at Moverens drift eventuelt kan blive afbrudt kortvarigt. Når Moveren slukkes med fjernbetjeningen, står relæstyringen stadig på standby. For at slukke den helt, skal batteriet kobles fra eller der skal monteres en ledningsadskiller. atterier Til driften anbefaler vi såkaldte driv- eller belysningsbatterier. Også gel-batterier samt runde batterier er velegnede. Disse er konstrueret til et højt strømforbrug og er cyklusfaste. Ved maksimal stigning og vægt er Moverens strømforbrug maks. 50. Valget af batteri afhænger af anvendelsestiden eller anvendelsesområdet (andre forbrugere i campingvognen). Til Moverdriften anbefaler vi batterier med en kapacitet fra ca. 80 h. Eksempel: Et fuldt opladet bly-syre-batteri med en kapacitet på 80 h giver mulighed for at benytte Moveren ved fuld belastning i ca. 30 minutter (afhængigt af campingvognens vægt, batteritype, terræn). Ved et jævnt terræn har Moveren et gennemsnitligt strømforbrug på ca. 35 og dermed en driftstid på ca. 2 timer. Hvis der anvendes gel-batterier eller runde batterier kan der også anvendes batterier af mindre dimension. Til en optimal brug anbefaler vi Truma Mover PowerSet. Funktionsbeskrivelse Inden anlægget tages i brug første gang, skal brugsanvisningen og»sikkerhedsanvisninger«læses grundigt! Indehaveren af køretøjet er ansvarlig for, at anlægget betjenes korrekt. Vær opmærksom på, at Mover SE R kun er egnet til anhængere med en aksel og Mover TE R kun til anhængere med to aksler. Moveren er et rangeringssystem, der anvendes til at flytte en campingvogn uden hjælp fra et trækkøretøj. Den består af to separate drivenheder, der hver råder over en 2 V-jævnstrømsmotor. Disse enheder monteres lige i nærheden af hjulene på køretøjschassiset og forbindes ved hjælp af tværstænger. Moveren er klar til brug, når rullerne er svunget ind til dækkene vha. fjernbetjeningen. etjeningen foretages udelukkende via fjernbetjeningen. Denne sender radiosignaler til styringen. Et separat installeret 2 V-blysyre-batteri eller et egnet blygel-batteri (ikke indeholdt i leveringen) forsyner styringen med strøm. 54

2 rugsanvisning Fjernbetjening a = Skydekontakt Til / Fra I Til (den grønne LED lyser) Fra (den grønne LED er slukket) b = Campingvogn fremad (begge hjul kører fremad) c = Campingvognen tilbage (begge hjul kører tilbage) d = Campingvogn fremad til højre (venstre hjul kører fremad) e = Campingvogn fremad til venstre (højre hjul kører fremad) f = Campingvogn bagud til højre (venstre hjul kører tilbage) g = Campingvogn bagud til venstre (højre hjul kører tilbage) Kun Mover SE R Campingvognen kan drejes på stedet uden at bevæge den fremad: d + g = Hvis campingvognen skal drejes mod højre (venstre hjul kører fremad + højre hjul kører tilbage) e + f = Hvis campingvognen skal drejes mod venstre (venstre hjul kører tilbage + højre hjul kører fremad) Kun Mover TE R Drejning på stedet uden at bevæge fremad er ikke mulig på grund af de to aksler. Ved aktivering af tasterne d, g, e eller f, kører Moveren rundt, derved kører den udvendige motor kontinuerligt, mens den indvendige motor pulserer. Mover SE R / TE R h = Tohåndsbetjening Tilkobling af rullerne i = Tohåndsbetjening Frakobling af rullerne Ved til- og frakobling af rullerne skal der altid trykkes på begge taster samtidigt. Til- og frakoblingen begynder efter ca. 3 sek. (sikkerhedsforsinkelse). Rullerne bevæger sig automatisk til endeposition, også hvis de to taster slippes. Hvis man under tilkoblingen trykker på de to taster til frakobling, afbrydes tilkoblingen, rullerne frakobles og bevæger sig automatisk til endeposition. Fjernbetjeningen slukker: efter ca. 2 minutter, hvis der ikke trykkes på nogen af tasterne efter ca. 7 minutter, hvis der trykkes permanent på en af køretasterne. Den grønne LED slukker. For at aktivere fjernbetjeningen på ny, skal skydekontakten indstilles på»fra«og efter ca. sekund atter på»til«i. På selve campingvognen findes der ingen»tænd / sluk«-kontakt. Fjernbetjeningens LED-blinkkode og advarselssignal LED»Til«og intet advarselssignal Systemet er driftsklar LED»Fra«og intet advarselssignal System fra (kontroller eventuelt fjernbetjeningens batterier) LED»blinker«i kombination med advarselssignal efter tilkobling af fjernbetjeningen ca. 5 sekunder inden systemet er driftsklar. efter tilkobling af fjernbetjeningen i ca. 0 sekunder, så sker der en frakobling 3-polet stik er ikke isat i sikkerhedsstikdåsen eller radioforbindelsen til styringen kunne ikke etableres. ved campingvogn-batteri der aftager i styrke for hver 3 sekunder (afslut rangeringen hurtigst muligt og oplad batteriet). ved underspænding hos campingvognbatteriet 5 gange i sekundet (5 Hz). Låsning af kørefunktionen indtil batterispændingen atter er over ca. V (f.eks. restitution / opladning af batteriet). Frakobling af rullerne er også mulig under V. ved overstrøm / overtemperatur fra- og tilkobles fjernbetjeningen ca. 2 gange pr. sekund (2 Hz) (afvent eventuelt afkølingsfasen ved overtemperatur). Udskiftning af batterier i fjernbetjeningen rug kun tætte batterier Micro-batterier, LR 03,, M 4, MN 2400 (,5 V). Vær opmærksom på plus / minus ved isætning af nye batterier! Tomme, brugte batterier kan lække og beskadige fjernbetjeningen! Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, når den ikke benyttes i længere tid. Der ydes ingen garanti for skader, der er opstået som følge af batterilækage. Inden en defekt fjernbetjening kasseres, skal batterierne tages ud og bortskaffes på en miljørigtig måde. Rangering af campingvogn Inden Moveren tages i brug, skal de»sikkerhedsanvisninger«læses grundigt! Træk håndbremsen ved frakoblet campingvogn. Frakobl det 3-polede stik fra køretøjet, og isæt det i sikkerhedsstikdåsen på campingvognen. Hvis begge campingvognens bremselygter er defekte, er sikkerhedsstikdåsens strømkreds ikke lukket. I det tilfælde er det ikke muligt at anvende Moveren. Moveren kan af sikkerhedsmæssige årsager kun anvendes, når campingvognens 3-polede stik er isat i sikkerhedsstikdåsen. Tilkobl fjernbetjeningen den grønne LED blinker i kombination med advarselssignalet ca. 5 sekunder, indtil styringen er driftsklar. Tryk samtidigt på de to taster til (h) tilkobling, efter ca. 3 sekunder (sikkerhedsforsinkelse) begynder tilkoblingen. 55

3 Kontroller vha. positionsvisningen, om begge ruller er placeret korrekt (pilen for den gule positionsindikator står over den streg, der er tættest på dækket). Løsne håndbremsen, før Moveren tages i brug. Med de seks retningstaster er det muligt at bevæge i seks retninger frem, tilbage, frem til venstre, bagud til venstre, frem til højre, bagud til højre. Ved Mover SE R kan man derudover samtidigt trykke på tasterne»frem til venstre«(e) og»bagud til højre«(f) eller»frem til højre«(d) og»bagud til venstre«(g), for at dreje campingvognen på stedet uden at bevæge den fremad. Med Softstart / Softstop-funktionen undgår man rykkørsel, når campingvognen sættes i bevægelse eller bremset langsomt ned ved stop. Campingvognen standser, hvis tasterne slippes eller signalet bliver forstyrret eller for svagt. Radiostyrede apparater eller andre Mover-fjernbetjeninger kan ikke starte Moveren. Efter start bevæger Moveren sig med ensarted hastighed. Hastigheden øges en smule ved et faldende og falder ved et stigende terræn. Træk håndbremsen straks efter rangering og frakobl derefter rullerne fra dækket. Indstil fjernbetjeningens skydekontakt på»fra«for at slukke fjernbetjening og Mover. Skydekontakten fungerer også som»nødstop«- kontakt. Efter rangering skal stikket tages ud af sikkerhedsstikdåsen, ellers aflades batteriet. Hvilestrøm ved isat stik ca. 200 m. Tilkobling ved et trækkøretøj Ved hjælp af Moveren er det muligt at foretage millimeternøjagtig tilkobling på trækkøretøjet. Dette kræver dog, at man er omhyggelig og har øvet sig. Placer campingvognen i nærheden af trækkøretøjet iht. brugsanvisningen (træk håndbremsen og sæt i gear). Tryk kort og flere gange på den pågældende retningstast for nøjagtig positionering, indtil campingvognens kobling står præcis over trækkøretøjets kuglekobling. Tilkobl derefter campingvognen på trækkøretøjet ved at sænke støttehjulet. Forbered campingvognen til kørsel på normal vis. Campingvognen må ikke trækkes, hvis rullerne er svunget ind. Vedligeholdelse Kontrol Kontroller regelmæssigt monteringen, kabelføringen og tilslutningerne for skader. Drivenhederne skal kunne bevæge sig frit og ved frakobling automatisk blive trukket i sikker hvileposition. Kontroller drivenhederne for snavs og korrosion ved føringerne og rengør ved behov, hvis dette ikke er tilfældet. Løsn alle bevægelige dele, smør dem med olie eller en oliespray f.eks. WD40 for at sikre en komplet og korrekt bevægelse. Kontroller efter det årlige eftersyn, at alle motorer reagerer korrekt på fjernbetjeningens kommandoer. Mindst hvert 2. år skal en fagmand kontrollere Moveren for rust, alle dele for sikker fastgørelse samt alle sikkerhedsrelevante dele for en korrekt tilstand. Nødfrakobling Hvis campingvognens batteri er så meget afladet, at den elektriske frakobling ikke længere fungerer, eller hvis der foreligger en defekt, kan der også frakobles manuelt. I bageste ende af tilkoblingsmotoren løftes plastikkappen (m) af vha. en skruetrækker. Placer topnøglen (NV 7 indeholdt i leveringen) på sekskantbolten og tilkobl drivenheden ved at dreje mod uret. Gentag processen på modsatte side. Efter opladning af batteriet kan rullerne atter tilkobles elektrisk. Fejlfinding Kontroller, at batterierne i fjernbetjeningen er i orden! Kontroller, om campingvognens stik er sat i sikkerhedsstikdåsen! Kontroller, om campingvognens batteri er i orden og fuldt opladet! Vær opmærksom på, at batterier kan have et kraftigt effektfald ved kolde omgivelsestemperaturer. Kontroller, om fladsikringen (20 ) til tilkoblingsmotorerne er i orden. Hvis sikringen er defekt, bedes tilslutningskablet til tilkoblingsmotorerne på styringen kontrolleret med henblik på kortslutning! Foretag nulstilling ca. 0 sekunder (frakobl kortvarigt batteriet eller tag sikkerhedstikket ud og isæt det igen)! Kontakt forhandleren eller Trumas serviceafdeling, hvis fejlen ikke kan afhjælpes (se Trumas servicehæfte eller på m Hold drivelementerne rene for groft snavs. Ved rengøring af campingvognen skylles Moveren med en vandslange for at løsne mudder osv. Sørg for, at der ikke sidder sten, grene eller lignende fast. Styringen skal ikke vedligeholdes. Opbevar fjernbetjeningen et tørt sted. Rengør og tør Moveren hvert år (eller før opbevaring for vinteren), spray drivenhedernes føringer med oliespray eller et lignende vandafvisende smøremiddel. Smøremidlet må ikke komme på ruller eller dæk! Til- og frakobl drivenhederne nogle gange, så smøremidlet kan komme ind i alle føringer. Placer ikke campingvognen, hvis rullerne er svunget ind. Frakoble batteriet for at undgå komplet afladning, og oplad det ind i mellem ved længere tids pause. Oplad campingvognens batteri før idrifttagning. De eller Deres campingvognsforhandler kan meget nem foretage kontrol eller vedligeholdelse af Moveren ved den årlige kontrol af campingvognen. Er De i tvivl, kontakt Trumas serviceafdeling (se Trumas servicehæfte eller på 5

4 Indstilling af den elektroniske styring med fjernbetjeningen Fjernbetjening og styring er tilpasset til hinanden fra fabrikken. Efter udskiftning af styringen eller fjernbetjeningen skal disse indstilles på ny iht. nedenstående vejledning.. Kontroller, at monteringen er udført iht. monteringsanvisningen og at drivvalserne ikke ligger tæt. Kontroller, at batteriets tilslutning og tilstand er korrekt og at der er 2 V på styringen. Kontroller, at campingvognens stik er sat i sikkerhedsstikdåsen. 2. Tryk på tilbagestillingsknappen (k) på styringen og hold den nede (rød LED j blinker langsomt), efter ca. 5 sek. blinker LED en (j) hurtigt. Slip derefter tilbagestillingsknappen tryk inden for 0 sek. på fjernbetjeningen på tasten (c) Campingvognen tilbage og hold den nede og tilkobl samtidigt fjernbetjeningen med skydekontakt (a). j k Fjernbetjening og styring tilpasses til hinanden. Efter vellykket tilpasning blinker den røde LED hurtigt. a c Producentens garantierklæring. Garantitilfælde Producenten yder garanti for mangler på apparatet, der skyldes materiale- eller produktionsfejl. Derudover gælder de lovmæssige garantikrav overfor sælgeren stadig. Garantien dækker ikke skader på apparatet: som følge af sliddele og naturligt slid, som følge af anvendelse af andre dele, som ikke er originale Truma-dele i apparaterne, som følge af manglende overholdelse af monterings- og brugsanvisninger fra producenten, som følge af forkert håndtering, som følge af forkert transportemballage. 2. Garantiens omfang Garantien gælder for mangler i henhold til ciffer, der optræder inden for 24 måneder efter købsaftalens indgåelse mellem sælger og slutbruger. Producenten afhjælper sådanne mangler efter eget valg ved reparation eller levering af reservedele. Såfremt producenten yder garanti, begynder garantiperioden for de reparerede eller udskiftede dele ikke forfra; den påbegyndte periode fortsættes. Videregående krav, særligt erstatningskrav fra køber eller tredjemand, er udelukket. Forskrifterne i produktansvarsloven berøres ikke heraf. Omkostningerne for brugen af Truma-værksteder til afhjælpning af en mangel, der henhører under garantien specielt transport-, arbejds- og materialeomkostninger afholdes af producenten, såfremt der anvendes en kundeservice inden for Tyskland. Ekstra omkostninger på grund af vanskeliggjorte afmonterings- og monteringsbetingelser af apparatet (f.eks. afmontering af møbel- eller karosseridele) anerkendes ikke som garantiydelse. Vi yder en garanti på 24 måneder, hvis rullerne er behæftet med produktionsfejl. Fjern altid de skarpe sten fra dækkene, inden Moveren tages i brug. 3. Fremsættelse af garantikrav Producentens adresse: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von-raun-Straße 2, 8540 Putzbrunn. I tilfælde af fejl skal man i Tyskland principielt kontakte Trumas serviceafdeling. I andre lande kontaktes de pågældende servicepartnere (se Trumas servicehæfte eller på com). Reklamationer uddybes nærmere. Garantibeviset skal forelægges i korrekt udfyldt stand eller anlæggets fabriksnummer samt købsdato angives. For at producenten kan kontrollere, om der foreligger et garantikrav, skal slutbrugeren transportere eller sende anlægget til producenten for egen risiko. Ved indsendelse til fabrikken skal forsendelsen foretages pr. fragtpost. I garantitilfælde overtager fabrikken transportomkostninger samt omkostninger i forbindelse med indsendelse og tilbagesendelse. Hvis der ikke foreligger et garantitilfælde, giver producenten kunden besked og angiver de reparationsomkostninger, der ikke overtages af producenten. I dette tilfælde afholdes forsendelsesomkostningerne ligeledes af kunden. 57

5 Monteringsanvisning Inden arbejdet påbegyndes, skal monteringsanvisningen læses grundigt og instruktionerne overholdes! Ved monteringen skal man være opmærksom på, at der ikke må komme metalspåner eller anden snavs ind i styringen. nvendelse Mover SE R er konstrueret til campingvogne med en aksel og en samlet vægt på op til 2000 kg, Mover TE R til campingvogne med to aksler og en samlet vægt på op til 2250 kg. Mover SE R / TE R vejer ca. 33 kg. Kontroller lasten for trækkøretøjet samt den samlede vægt for campingvognen, om disse er konstrueret til den ekstra vægt. Godkendelse Truma Mover SE R / TE R er kontrolleret med henblik på konstruktionen og har fået en generel driftstilladelse (llgemeine etriebserlaubnis (E) for Tyskland. En kontrol foretaget af en sagkyndig er ikke nødvendig (kun ved montering af fladrammesættet). Den generelle driftstilladelse (E) skal medbringes i køretøjet. Mover SE R / TE R er i overensstemmelse med direktiv 72/245/EØF om radiostøj ved køretøjer med ændringerne 2004/04/EF, 2005/83/EØF og 200/28/EF og har typegodkendelsesnummer: e Min. mål for monteringen Monteringen er kun mulig på campingvogne / anhængere inden for de nedenstående dimensioner. alle mål i mm * ved læsset køretøj Gulv i campingvogn opt. 85 min. 30 max. 48 min. 2,8 max. 3,5 min. 80* min. 0 max. 80 max Som vist på figuren, skelnes der ved chassiser mellem L- eller U-profil. Gulv i campingvogn L-profil Undersøgelse af rammenhøjde U-profil Rammehøjde (Y) målt i afstanden 0 mm (X) fra dækkets yderside på højde med hjulnavet/midten af hjulet. Mover SE R / TE R er i overensstemmelse med EMC-direktiv 89/33/EØF (2004/08/EF) og lavspændingsdirektiv 73/23/EØF. Fjernbetjeningen og modtageren er i overensstemmelse med kravene i R&TTE-direktivet 995/5/EF. Mover SE R / TE R opfylder maskindirektiv 200/42/EF. Ved montering af Moveren skal de tekniske og administrative forskrifter i det land, hvor køretøjet blev indregistreret første gang, overholdes. Hvis der foretages ændringer på anlægget eller anvendes reservedele og funktionsvigtigt tilbehør, som ikke er originale Truma-dele, og hvis instruktionerne i monterings- og brugsanvisningen ikke overholdes, bortfalder garantien, og producenten fralægger sig ethvert ansvar. Derudover bortfalder apparatets driftstilladelse. Nødvendigt værktøj og udstyr Til montering af Moveren kræves: Top-, ring- eller gaffelnøgle 3 mm, 7 mm Momentnøgle (5 40 Nm) Kabelskærer / krympetang oremaskine / skruetrækker / stiksav Ø 25 mm Håndlift 2 ton og passende bukke Tilstrækkelig belysning. Monteringstype. Standardmontering Ved et chassis med U- eller L-profil og en rammehøjde (Y) på ca. 85 mm anvendes standardmontering. Det er ikke nødvendigt med ekstratilbehør. 2. Montering ved chassis med U- eller L-profil og rammehøjde på mellem 40 mm og 85 mm Ved et chassis med en rammehøjde (Y) på 40 mm til 85 mm kræves der til udligning af højden, 2 eller 3 afstandspladesæt og skruesættet. 3. Montering ved chassis med U- eller L-profiler og rammehøjde på mindre end 40 mm Ved et chassis med en rammehøjde (Y) på mindre end 40 mm skal der til udligning af højden monteres et fladrammesæt. Ved anvendelse af fladrammesættet skal der i Tyskland foretages en kontrol via en sagkyndig. 4. Til chassiset L-KO Vario III / V med en rammetykkelse på mindre end 2,8 mm skal der altid anvendes et L-KO Vario III / V monteringssæt som forstærkning. 5. Montering ved chassis Eriba-Touring Til chassisene Eriba-Touring er monteringssættet Eriba-Touring absolut nødvendig. 58

6 Montering ekstratilbehør. Skruesæt (til højdeudligning med afstandsplader, maks. 45 mm), 8 skruer iht. DIN 933, M0 x forzinket, art.-nr fstandspladesæt (2 afstandsplader à 5 mm) Til udligning af højden maks. 45 mm (3 plader) på hver side (f.eks. montering bagved akslen) art.-nr Montering af drivelementerne Køretøjschassiset skal være fri for rust og groft snavns. I området omkring hjulophænget må der ikke være skader. De hjul og dæk, der er monteret på campingvognen, skal være af samme størrelse og type og pumpes op iht. producentens angivelser. Tag alle komponenter ud af emballagen, og læg dem på jorden. 3. Fladramme-sæt Til udligning af højden til campingvogne / anhængere med en rammehøjde på under 40 mm, art.-nr Ved anvendelse af dette monteringssæt skal der i Tyskland foretages en kontrol via en sagkyndig. 4. L-KO Vario III / V Monteringssæt Til campingvogn med L-KO Vario III / V chassis (rammetykkelse på mindre end 2,8 mm) absolut nødvendig, art.-nr For at sikre driftstilladelsens gyldighed skal de vedlagte fabriksskilte (f) anbringes til venstre og højre på traversstiveren mellem drivenhedernes holdeplader. 5. Mover monteringssæt til Eriba-Touring art.-nr Sæt drivenheder og tværstang løst sammen. Spænd kun skruerne (kontramøtrikkerne) med hånden. f I nogle tilfælde er montering ikke mulig på grund af at undervognen er bygget forkert. Spørg eventuelt Deres forhandler mm Møtrik M8 (4 x) M8 x 30 (4 x) Detaljerede monteringsanvisninger er vedlagt det pågældende monteringssæt. Montering af Mover SE R / TE R på campingvogne / anhængere med anden ramme er ikke tilladt! Der må hverken bores (undtagen ved brug af fladrammesæt) eller svejses på køretøjschassiset. Det er ikke tilladt at afmontere hjulophængsdele. Placering Moveren monteres fortrinsvis foran akslen, under særlige omstændigheder (f.eks. pladsmangel) er det ligeledes muligt at montere den bag akslen. Kun de medfølgende skruer (eller de monteringsdele, der fås som ekstratilbehør) må anvendes til fastgørelse af Moveren. Placer fastgørelsessættet (b) på chassiset og skru så meget fast med de to skruer (c), at en flytning på rammen stadig lige kan lade sig gøre. Skive 8 (8 x) c b M8 x 0 (4 x) Møtrik M8 selvlåsende (4 x) 59

7 Skru drivenhederne med tværstang så meget fast på fastgørelsessættet med U-vinklen (d), at en flytning stadig lige kan lade sig gøre. Efter korrekt placering spændes fastgørelsessættets skruer og møtrikker en smule og derefter kontrolleres de nødvendige afstande igen. Her skal campingvognens vægt hvile på hjulene. Placer den flytbare midterstang i midten (mål f.eks. med en meterstav ved tværstangens åbne sider), spænd de 4 skruer (5 20 Nm) og sikr disse med kontramøtrikkerne. M0 x 50 (8 x) Kontroller igen afstanden på 20 mm til dækket (med belastede hjul) og spænd derefter fastgørelsessættets 2 skruer (M 8) med 20 Nm og 4 skruer (M 0) med 40 Nm. 20 Nm 40 Nm 40 Nm d Rækkefølgen for hvornår skruerne spændes, skal altid overholdes for at garantere en problemfri fastgørelse. Kontroller igen, at alle skruer har det rigtige tilspændingsmoment! Skive 0 ( x) Møtrik M0 selvlåsende (8 x) Placer rullerne på en sådan måde, at disse er på højde med hjulnavet (hjulmidte ± 30 mm). Montering af afdækningsplader Placer afdækningspladen på kabinettet og fikser med hver 3 styrestifter (bank ind med hammer eller skruetrækkerhåndtag). Montering af positionsvisning Tryk positionsindikatoren ind i de to huller på gearet. ± 30 mm Kørselsretning min. 0 mm Ved en højdeforskel på op til 45 mm tilbyder Truma til udligning af tilbehør et afstandspladesæt (art.-nr , 2 stk. à 5 mm). Der kan anvendes op til tre afstandsplader på hver side. Til fastgørelse af afstandspladerne anvendes skruesæt (art.-nr ). Ved en højdeforskel på mere end 45 mm skal fladrammemonteringssættet (art.-nr ) anvendes. Sørg for, at der er tilstrækkelig frihøjde (min. 0 mm). Hold den rette afstand mellem dæk og ruller (20 mm) ved at flytte drivenhederne (i frakoblet stand) på langs vha. den medfølgende afstandslære. Den flytbare midterstang tillader tilpasningen til rammebredden. Kørselsretning 20 mm min. 0 mm Elektrisk ledningsføring og relæstyring Mover'en er kun egnet for tilslutning til 2 V batterier (jævnstrøm)! Frakoble batteriet og alle eksterne strømforsyninger, før arbejdet påbegyndes. Er De usikker med hensyn til den elektriske tilslutning, kontakt en sagkyndig. Ved hver motor er der formonteret to kabler til køremotoren samt et to-koret kabel til tilkoblingsmotoren. Marker det pågældende motortilslutningskabel (motor eller se også tilslutningsskemaet) og træk provisorisk på campingvognens undervogn til det monteringssted, der er beregnet til styringen. Et velegnet sted til montering af styringen er f.eks. et magasin i umiddelbar nærhed af rangeringsmotoren med en min. afstand til batteriet på 40 cm. Flyt drivenhederne på tværs, så dækkets maksimale anlægsflade tildækkes. Sørg for tilstrækkelig afstand mellem gear og dæk / støddæmpere, så disse ikke kommer i berøring. Når rullen er svunget ind, er min. afstanden 0 mm. min. 0 mm Isæt styringen i magasinet og fastgør med de medleverede klempladeskruer (5 x ). I en afstand af ca. 50 mm fra styringens tilslutningsliste markeres et hul Ø 25 mm til gennemføringen af kabelstrenge på gulvet i campingvognen. Før der bores skal man være opmærksom på rammedele, gasledninger og elektriske ledninger nedenunder! or et hul, før kablet gennem campingvognens gulv hen til styringen og træk det på en sådan måde, at disse (specielt ved gennemføringer ved metalvægge) ikke kan skurre. nvend de medfølgende beskyttelsesrør for at undgå skader på kablerne. 0

8 erne bevæger sig under driften. For at udligne dette fastgøres kablerne i dette område løst med en smule spillerum for at undgå, at kablerne udvider sig. Der må ikke trækkes et kabel over styringen! Fastgør kablet vha. de medfølgende klemmer og skruer på chassiset eller undervognen. Tætn et hul i køretøjets bund med plastisk karosseritætningsmiddel. Tilslutningsskema (med almindelige bremselygter) Montering foran akslen Set ovenfra Tilkoblingsmotorer + + Sikring Sikkerhedskontakt 4 3 atterie + 2 Tilslutning af batteriet Træk batteritilslutningskablerne (anvend kun de i leveringsomfanget medfølgende originale kabler) til styringen, og fastgør dem sikkert ved hjælp af de medfølgende klemmer og skruer. atteritilslutningskablerne må ikke forlænges. De skal trækkes separat fra motorkablerne og må ikke trækkes hen over styringen. Træk batteritilslutningskablerne, så disse (specielt ved montering gennem metalvægge) ikke kan skurre. Til beskyttelse anvendes egnede gennemføringstyller for at undgå skader på kablerne. Tilslut batteritilslutningskablerne til de eksisterende batteriklemmer (rød = plus, sort = minus). Tilslutningen på styringen (iht. tilslutningsskemaet) skal foretages i rækkefølgen møtrik, ringøsken batteritilslutning, møtrik (tilspændingsmoment 7 Nm ± ). Tilslut sikring i plusledning (50 ) i nærheden af pluspolen. r r Pin 0 Pin Sikkerhedsstikdåse Tilslutning af sikkerhedsstikdåsen ved almindelige bremselygter (gælder for 7-polede og 3-polede stikdåser!) Ved to almindelige bremselygter og en tredje bremselygte i LED-teknologi har denne ingen påvirkning på denne tilslutning. Montering bag akslen Set ovenfra Tilkoblingsmotorer + + r Sikring r Sikkerhedskontakt atterie Før det vedlagte 2-korede kabel (0 m) med endesamling gennem stikdåseholderen (g) og gummimuffen (h). Åbn låget og tryk stikdåsetilslutningen ud af stikdåsekabinettet (i). Tilslut koren med den røde linje på langs ved pin og den sorte kore ved pin 3 (pinbetegnelsen er trykt på tilslutningen og indvendig i låget). Isæt atter stikdåsetilslutningen i stikdåsekabinettet (i). 7 9 Pin 0 Pin Sikkerhedsstikdåse Skru stikdåsekabinettet (i) fast på stikdåseholderen (g) med 3 pladeskruer (j). (Ved valg af huller på stikdåseholderen og ved at dreje gummitætningen er der mulighed for flere positioner.) Tilslutning af køremotorerne fkort motorkablerne for den køremotor, der er længere væk fra styringen. fkort motorkablet for den køremotor, der ligger nærmere, til samme længde som de ovenstående. ernes to motorkabler skal være lige lange for at garantere, at Moveren har en ensartet køreydelse! Overskydende kabel skal trækkes i bølgelinier uden løkker. Crimp de medleverede fladstik ved køremotorens motorkabler. Lås klappen for styringens tilslutningsliste op ved at trykke og tilkobl kablerne iht. tilslutningsskemaet (rød = plus, sort = minus). Sørg for korrekt tilslutning! Træk kablet løst gennem trækaflastningen (k) og skru fast med de to 2 pladeskruer. Kablet kan afhængig af monteringssituationen vilkårligt føres ud af stikdåseholderen via en af de tre udsparinger. g Pin h Pin 3 i 3,9 x 33 (3 x) j Tilslutning af tilkoblingsmotorerne Ved motortilslutningernes 2-korede kabler er plus-tilslutningen (r) kendetegnet med en rød linje på langs ved kabelisoleringen. Marker motorkabel + og træk dem til styringen (afkort eventuelt kablet til samme længde). Skub fladstiktyllernes isolering over kablerne (f.eks. sort til motor og transparent til motor ). Crimp fladstiktyllerne, skub fladstiktyllernes isolering på og tilslut iht. tilslutningsskemaet. 3,5 x 9,5 k

9 Fastgør sikkerhedsstikdåsen på campingvognens (kunststof-) trækstangskappe med 4 skruer, møtrikker og skiver. M4 x (4 x) Skive 4,3 (4 x) Møtrik M4 (4 x) Tilslutningsskema ved LED-bremselygter Sikring 4 3 atteri + Tilkoblingsmotorer + + Sikker hedskontakt 2 Der må ikke bores i chassiset. lternativt kan sikkerhedsstikdåsen fastgøres med de to sneglegevind-slangespændebånd. Sikkerhedsstikdåse polet 3-polet Træk den kore (med den røde stribe), der er tilsluttet ved pin til styringen (afkort eventuelt), crimp fladstik og tilslut iht. tilslutningsskema. Træk den (sorte) kore, der er tilsluttet ved pin 3 til styringen (afkort eventuelt), crimp ringøskenen og skru fast på batteriets minus-tilslutning iht. tilslutningsskema. Tilslutningen på styringen skal foretages i rækkefølgen møtrik, ringøsken batteritilslutning minus, møtrik, ringøsken kabel pin 3, møtrik. Kontroller endnu én gang, om alle kabler er tilsluttet korrekt, er fastgjort vha. de medfølgende klemmer og ikke kan skurre. Tilslutning af sikkerhedsstikdåsen ved LED-bremselygter Denne tilslutning skal anvendes, når alle bremselygter er udført i LED- teknologi! Ved to almindelige bremselygter og en tredje bremselygte i LED-teknologi, foretages tilslutningen, som beskrevet under»tilslutning af sikkerhedsstikdåsen ved almindelige bremselygter«. 7-polet sikkerhedsstikdåse Tilslut campingvognsstikkets pin 3 ved batteriets minuspol. Tilslut sikkerhedsstikdåsens pin 3 (med en af det 2-korede kabels korer) ved styringen. 3-polet sikkerhedsstikdåse Tilslut campingvognsstikkets pin ved batteriets minuspol. Tilslut sikkerhedsstikdåsens pin (med en af det 2-korede kabels korer) ved styringen. Hvis en forbindelse via pin ikke er mulig (f.eks. manglende pin), kan pin 3 anvendes som alternativ. Kontroller, at stelledningerne pin og pin 3 ikke forbindes elektrisk ledende på anhængersiden! Campingvognsstik Funktionskontrol Kontroller, om batteriet er fuldt opladet til drift af Moveren. Opstil campingvognen i et frit og jævnt terræn, og træk håndbremsen. Rullerne må ikke være aktiveret, og hjørnestøtterne skal være løftet. Tilslut batteriklemmerne på batteriet. Kontroller, at alle kabler er fastgjort sikkert og ikke er varme, samt at der ikke er tegn på kortslutning. Isæt det 3-polede stik i sikkerhedsstikdåsen. Hvis begge campingvognens bremselygter er defekte, er sikkerhedsstikdåsens strømkreds ikke lukket. I det tilfælde er det ikke muligt at anvende Moveren. Indstil fjernbetjeningens skydekontakt på»til«i. Derved tilkobles fjernbetjeningen, den grønne LED blinker i kombination med advarselssignalet ca. 5 sekunder, indtil styringen er driftsklar. Hvis LEDen ikke lyser, skal polariteten og batteriernes tilstand i fjernbetjeningen kontrolleres. Fjernbetjeningen slukker efter ca. 2 minutter, når der ikke længere trykkes på nogen tast. Kontroller, om begge drivmotorer står stille. Ved tilkoblet fjernbetjening trykkes på tasten»frem«, begge drivmotorer skal nu bevæge sig fremad. Tilkobl rullerne ved dækkene ved hjælp af fjernbetjeningen. Sørg for, at der ikke er forhindringer rundt om campingvognen og løsn håndbremsen. Kontroller alle funktioner iht. brugsanvisningen gentagne gange. Træk i campingvognens håndbremse. Frakobl rullerne og indstil fjernbetjeningens skydekontakt på»fra«for at slukke fjernbetjeningen og Moveren. Kontroller igen afstanden mellem ruller og dæk. Justér ved behov. fstanden mellem frakoblede ruller og dæk er 20 mm. dvarsler Den gule mærkat med advarselshenvisninger, som følger med apparatet, skal af mon tøren hhv. køretøjets indehaver placeres på et for enhver bruger let synligt sted i køretøjet (f.eks. på klædeskabsdøren)! Hvis mærkaten mangler, kan den rekvireres hos Truma. 2

10 Tekniske data Mover SE R / TE R Driftsspænding 2 V DC Strømspænding gennemsnitlig ca. 35 maks. 50 Hvilestrømsforbrug < 5 m Frekvens fjernbetjening Klasse, 88 MHz Hastighed ca. 7 cm pr. sekund (afhængig af vægt og stigning) Vægt ca. 33 kg Sikring tilkoblingsmotorer Fladsikring 20 Sikring plusledning 50 nvendelsesområde Mover SE R campingvogne med én aksel med samlet vægt på op til 2000 kg nvendelsesområde Mover TE R campingvogne med to aksler med en samlet vægt på op til 2250 kg Ret til tekniske ændringer forbeholdes! Konformitetserklæring. Producentens stamdata Navn: dresse: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-raun-Str. 2, D-8540 Putzbrunn 2. Identifikation af anlægget Type / model: Rangeringsmotor Mover S, Mover SE, Mover TE, Mover H SE, Mover H TE, Mover SR, Mover SE R, Mover TE R 3. Opfylder kravene i følgende EF-direktiver 3. R&TTE-direktivet (999/5/EF) 3.2 Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) 3.3 EMC-direktivet (89/33/EØF, 2004/08/EF) 3.4 Radiostøj i køretøjer (72/245/EØF, 200/28/EF) og har typegodkendelsesnummer e og er CE-mærket. 3.5 Maskindirektiv 200/42/EF Mover S: Klasse, frekvens valgfrit 434 MHz eller 88 MHz. Mover SE / Mover TE / Mover H SE / Mover H TE / Mover SR / Mover SE R / Mover TE R: Klasse, frekvens 88 MHz. Lande: T, E, G, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, G, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK. 4. Grundlaget for verifikation af overensstemmelsen EN :200, EN :200 (R&TTE art. 3.2), EN30489-:2005, EN :2002 (EMC art. 3.b), EN :200, EN :200, EN000-4-:200, EN55022:2003 (klasse ), ISO 737-2:2004, EN0950:200, 200/28/EF, 200/42/EF 5. Kontrolinstans Kraftfahrt-undesamt (det tyske forbundsdepartement for motorkøretøjer). Oplysninger om underskriftsindehavers funktion Underskrift Dr. Schmoll Forretningsfører Teknik Putzbrunn, den

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Mover SE / TE Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Im Fahrzeug mitzuführen! Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48 Im vertuig meenemen! Operation instructions Page 13 Installation

Læs mere

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning Indhold 2 6 1 B A 4 3 5 32 MA X L L 10 7 9 14 15 11 12 8 16 13 23 17 20 22 24 21 34

Læs mere

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 02/2014

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 02/2014 DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG DK Version 02/2014 Forord Kære campist Tillykke med din nye campingvogn. Det glæder os, at du har valgt en Hobby. Vi bestræber os

Læs mere

Betjeningsvejledning campingvogn

Betjeningsvejledning campingvogn Betjeningsvejledning campingvogn DK Version 01/2011 Forord Kære campist Tillykke med købet af din nye HOBBY-campingvogn. Tiltroen, du har til os, er for os ansporing og forpligtelse til gang på gang at

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Forord............................................ 2 2 Sikkerhed.......................................... 4 3 Beskrivelse og udstyr................................

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Forord............................................ 2 2 Sikkerhed.......................................... 4 3 Beskrivelse og udstyr................................

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Sikkerhed... 5 3 Beskrivelse og udstyr... 13 4 Idrifttagning... 15 5 Før der køres... 17 6 Under kørslen... 25 7 Efter kørslen... 27 8 Beboelse i

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 8439..80F.0 ROLLPROFI MB 60 Miniballepresser Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com ETAC LV 2000+ Brugervejledning 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com INNHOLD 1. INDLEDNING 2. GENEREL INFORMATION 6 2.1 Normal brug 6 2.2 Begrænsning

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06 ECE 116 04.04 - Driftsanvisning K 50439694 01.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

sprint 550 S, 550 SL duo 500 S, 500 SL, 650 SL marathon 550-, 800-, 1100 SL Monterings- og betjeningsvejledning 1-35 41040V013-332004-0-OCE-Rev.

sprint 550 S, 550 SL duo 500 S, 500 SL, 650 SL marathon 550-, 800-, 1100 SL Monterings- og betjeningsvejledning 1-35 41040V013-332004-0-OCE-Rev. sprint 550 S, 550 SL duo 500 S, 500 SL, 650 SL marathon 550-, 800-, 1100 SL Monterings- og betjeningsvejledning 1-35 41040V013-332004-0-OCE-Rev.D Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger..........................

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Driftsanvisning K 50453614 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Brugervejledning Flot Design & Ultimativ Præstation til en favorabel pris Unit 106, Heyford Park Camp Road Upper Heyford, Oxfordshire OX25 5HA www pridemobility com Copyright 2002 Pride Mobility Products,

Læs mere

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG.

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. DA ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. Opbevares til eventuel senere brug. Angående motoren og batteriet henvises til de relaterede brugsanvisninger.

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere