Forslag. LOKALPLAN nr. 85. Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj. Offentlighedsperiode: 1. september oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. LOKALPLAN nr. 85. Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj. Offentlighedsperiode: 1. september 2015-28. oktober 2015"

Transkript

1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Forslag LOKALPLAN nr. 85 Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj Offentlighedsperiode: 1. september oktober 2015

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse, beplantning og bevaring af bebyggelse. En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar for planens virkeliggørelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område. Offentlig høring Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt høring i mindst 8 uger, inden byrådet må vedtage planen endeligt. Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Efter Planlovens 58, stk. 1, nr. 3 kan der kun klages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planforslagets eller den endeligt vedtagne plans lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planforslaget eller den endeligt vedtagne plan. Der kan derimod ikke klages over planforslagets eller den endeligt vedtagne plans hensigtsmæssighed eller rimelighed. Hvis du vil indbringe spørgsmål, om planforslaget eller den endeligt vedtagne plan er lovligt tilvejebragt eller offentliggjort eller spørgsmål om byrådets afgørelse vedrørende miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets eller den endeligt vedtagne plans offentliggørelse.

3 LOKALPLAN NR. 85 Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj Indledning...4 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed...5 Baggrund og formål...5 Eksisterende forhold...6 Lokalplanens indhold...7 Forhold til anden planlægning og lovgivning Miljøvurdering Tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning Lokalplanbestemmelser 1. Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Veje og stier Parkering Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning Miljø Servitutter Grundejerforening Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 Lokalplanområdets afgrænsning Dispositionsplan... 33

4 Indledning INDLEDNING AABENRAA KOMMUNE Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan nr Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj. Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelsen Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, en miljøscreening af planen og en opsummering af de tilladelser og dispensationer, der er påkrævet fra andre myndigheder. Lokalplanbestemmelser Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere. Kortbilag Kortbilag hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der kan visualiseres. Offentlighedsperiode Forslaget til lokalplan nr. 85 er offentliggjort den 1. september 2015 Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes senest den 28. oktober 2015 til: Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa Eller som e-post til: 4

5 LOKALPLAN NR. 85 REDEGØRELSE Genner Bugt Barsø Nørreskov Lokalplanområdets placering i Aabenraa Kommune Løjt Kirkeby Fig. 1. Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur Meter Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet omfatter et cirka 2 ha stort areal ved Loddenhøj, heraf udgør 0,8 ha søterritoriet. Lokalplanområdet ligger for enden af Loddenhøjvej og øst for sommerhusområdet Loddenhøj og direkte ud til Lillebælt. Baggrund og formål Baggrund Loddenhøj Jollelaug ønsker at etablere en jollehavn med op til 50 bådepladser ved Loddenhøj. Jollelaugets både ligger i dag trukket op på strandarealet. Der er således et ønske om at opnå bedre forhold, at jollelauget vil etablere en jollehavn. Formål Lokalplanens formål er, at udlægget et område til rekreative formål ved Loddenhøj, herunder jollehavn, campingplads og strand med tilhørende parkeringspladser således at der skabes en god turistmæssig helhed i området. Lokalplanen giver mulighed for at opretholde Loddenhøj Campingplads som campingplads, men giver grundet de snævre forhold i området ikke mulighed for at udvide campingpladsen. Udvidelse af campingpladsen vil også kræve fornyet planlægning og arealerhvervelse. Campingpladsens bestyrer kan eventuelt fungere som havnemester for jollehavnen. Såfremt campingpladsen nedlægges skal arealet tilbageføres til naturområde med græsarealer. 5

6 Redegørelse REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE Fig 2.a Møllebækkens udløb. Fig 2.b Vendepladsen for enden af Loddenhøjvej. Eksisterende forhold Lokalplanområdet anvendes i dag til campingplads (Loddenhøj Campingplads) og strandarealet øst for Loddenhøjvej. En del af strandarealet anvendes til jolleoplag med bådebro og badestrand med tilhørende badebro. Området afgrænses mod nord af Møllebækken, som løber ud i Lillebælt ved lokalplanområdet. Stranden har de seneste mange år været tildelt Blå Flag. Loddenhøj Campingplads rummer blot 38 campingenheder og er kommunens mindste campingplads. Sommerhusområdet ved Loddenhøj består af cirka 250 sommerhuse. Sommerhusene er opført i flere perioder. De første sommerhuse er opført lige bag stranden og den nuværende campingplads. Et større område øst for Mølleforte blev udbygget i 1960érne. Seneste er området ved Barsbæklund udbygget i årene efter I området ligger også en feriekoloni. Området ved Loddenhøj udgør sammen med sommerhus- og campingområdet ved Sandskær et sammenhængende turismeområde. Syd for Loddenhøj er der udlagt et areal til en ny campingplads. I området mellem sommerhusområdet ved Loddenhøj og sommerhusområdet ved Sandskær ligger Løjt Golfbane samt Barsø landing med færge til Barsø. Fig. 2.c Stranden. Fig. 2. Foto af Loddenhøj strand og campingpladsen set fra nord. 6

7 LOKALPLAN NR. 85 REDEGØRELSE Nuv. gangbro Møllebækken P Jollehavn Campingplads P Ny strand LILLEBÆLT Loddenhøjvej P P Fig. 3 Illustrationsplan. Havn, campingplads, parkering og strand m Lokalplangrundlag - Loddenhøj Jollehavn og campingplads Lokalplanens indhold Dato: Mål: 1:1000 Initialer: plan Områdets afgrænsning og zonestatus Kultur, Miljø og Erhverv Skelbækvej Aabenraa Lokalplanen omfatter matr. nr. 79 Barsmark, Løjt, del af matr.nr. 624 Barsmark, Løjt, del af vejlitra 7000b samt del af søterritoriet. Lokalplanens afgrænsning er vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet ligger i landzone og på søterritoriet. Landarealerne vil fortsat ligge i landzone. Området opdeles i 4 delområder efter anvendelse. Delområde 1 udgør havneanlægget med moler, bådebroer med mere. Delområde 2 udgør landanlægget til havneanlægget. Delområde 3 udgør den nuværende Loddenhøj Campingplads. Delområde 4 udgør strandarealet, Loddenhøjvej og nuværende græsarealer og parkeringsarealer langs Loddenhøjvej. 7

8 REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE Områdets anvendelse Området anvendelse fastlægges til rekreativt område. Delområde 1 må kun anvendes til jollehavn for både med en størrelse på op til 26 fod. Der fastsættes en maksimal bådstørrelse, idet havneanlægget skal forbeholdes for mindre både. Der må etableres op til 50 bådepladser i jollehavnen. Der må endvidere etableres et slæbested. Slæbestedet skal anlægges så det ligeledes kan anvendes af redningstjenesten. Adgangen hertil skal således friholdes for parkerede køretøjer, både og joller o.lign. Delområde 2 må kun anvendes til adgangs-og parkeringsareal for jollehavnen i delområde 1. Delområde 3 må kun anvendes til campingplads. Den nuværende campingplads må ikke udvides yderligere. Der må til campingpladsens brug opføres en bygning, der kun må anvendes til kontor, én butik/kiosk, opholdslokaler, havnekontor o. lign. Butik/ kiosk må ikke gives et bruttoetageareal, der overstiger 50 m². Udlæg til én butik/kiosk sker efter reglerne i planlovens 5o stk. 1, 2), idet butikken kun skal betjene lokalområdet. Der kan opføres op til 7 campinghytter svarende til 20 % af campingenhederne. Se afsnit vedrørende Campingreglementet på side 15. Delområde 4 må kun anvendes til strandareal, adgangsvej og parkeringsplads for strandens gæster og campingpladsen. Udstykning Havneanlægget og landarealet til havnen kan kun udstykkes som en selvstændig ejendom med byrådets tilladelse. Udstykning forudsætter ligeledes dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Vejen A-B kan udstykkes som vejmatrikel. Yderligere udstykning må ikke finde sted. Der kan ikke fastsættes bestemmelser om ejerforhold i en lokalplan. I lokalplanen tages således ikke stilling til om området fortsat skal være ejet af Aabenraa Kommune i sin helhed. Veje og stier Området er i dag vejbetjent af Loddenhøjvej. Vejen er udlagt som vejmatrikel frem til ejendommen Loddenhøj 242. Herefter forløber vejen hen over de kommunale arealer matr. nr. 79 og 624 Barsmark, Løjt. Med lokalplanen udlægges areal til vejen A-B i en bredde på 6 meter frem til det planlagte adgangs- og parkeringsareal til jollehavnen. Loddenhøjvej, lokalplanen benævnt vejen A-B, vejbetjener i dag sommerhusvejen Barsbæk vest for Loddenhøjvej. Lokalplanen ændrer ikke dette forhold. Lokalplanen sikrer, at der udlægges areal til vejadgang for ejendommen matr. 263 Barsmark, Løjt. For at fremme mulighederne for at færdes langs kysten skal der sikres areal til en stiforbindelse henover jollehavnens landanlæg og mulighed for at etablere en stibro/ bevare nuværende stibro over Møllebækken, således at besøgende kan færdes videre langs kysten om til Barsø Landing. Parkering Der skal etablere parkeringspladser til brug jollehavnen svarende til ½ parkeringsplads pr. bådeplads. Parkeringspladserne skal placeres i delområde 2. Der udlægges et areal til parkering for strandens gæster. Der fastsættes ikke mindstekrav til antallet af parkeringspladser. På grund af de små arealer som campingpladsen råder over kan parkeringsbehovet endvidere dækkes af parkeringspladserne i delområde 4. Der skal kunne tilvejebringes mindst 1 parkeringsplads pr. tilladte campingenhed på 8

9 LOKALPLAN NR. 85 REDEGØRELSE pladsen i delområde 3 og 4. Pladser ved de enkelte campingenheder kan også medregnes heri. Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning Ledningsanlæg, herunder til belysning, må kun fremføres som jordkabler. Parabolantenner må kun opsættes i delområde 3 og ikke opsættes med en højde, der overstiger 2,5 meter. Dette gælder ikke paraboler opsat på campingvogne og campingbiler (autocampere). Belysning må kun ske som pullertbelysning med en lyspunkthøjde, der ikke overstiger 1,5 meter. Der må desuden opsættes belysning på campingpladsens servicebygning ved dennes indgangsdøre. Bebyggelsens omfang og placering Det er ikke hensigten, at der skal kunne opføre væsentlig ny bebyggelse i lokalplanområdet. Campingpladsens nuværende servicebygning kan udvides i begrænset omfang mod vest, altså bort fra kysten. Der udlægges et byggefelt A inden for hvilket udbygning kan ske. Der kan endvidere opføres op til 7 campinghytter. Se afsnit vedrørende Campingreglementet på side 15. Ingen bygninger i lokalplanområdet må opføres med en højde, der overstiger 4 meter. Bebyggelsens ydre fremtræden For at skabe en maritim karakter må bebyggelse kun opføres med facader af træ og tagene må kun udføres med sort tagpap. Bebyggelse skal males grå eller sorte for at sikre en sammenhængende og maritim karakter. Møllebækken Nuv. gangbro Nordmole Slæbested Redskabsskure P P Jollehavn Østmole Campingplads P Sydmole Ny strand LILLE Loddenhøjv Fig. 4. Illustration af havneanlægget. 9

10 REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE Havneanlægget Molerne generelt Jollehavnen vil bestå af tre moler: en meter lang sydmole, en meter lang tværgående østmole og en 30 meter lang nordmole samt en 35 meter lang bådebro placeret mellem nordmolen og sydmolen. Molernes placering fremgår af kortbilag 2. Alle 3 moler bygges op af en kerne bestående af ral fra søen eller mindre stenfraktioner af 5-20 kilo fra grusgrave. Dette fundament suppleres med kernefyld bestående af beton- og murbrokker. Der må kun benyttes rene materialer. Som kappe uden på kernefyldet lægges et større lag filtersten/små dæksten. Yderst er molerne afsluttet med dæksten, der i tykkelse og stenstørrelse varierer. Molerne etableres på vanddybderne -0,8 meter til -2,0 meter. Molernes højde vil variere fra kote +1,5 +2,0 meter over daglig vande. Den østlige mole vil have en kronekote på +2,0 meter. Jollehavnen får en vanddybde på -1,0 ved stensætningen stigende til -2,0 meter ud for indsejlingen til havnen. Nordmolen Nordmolen etableres minimum 18 meter syd for Møllebækkens udløb, målt fra molens midte. Nordmolen er 30 meter lang, 10 meter bred målt ved havbunden og 1,5 meter bred ved molens toppunkt og har sit strandnære begyndelsespunkt 13 meter fra den eksisterende strandlinje. På molens yderside mod nord bliver moleanlægget etableret på vanddybden -0,8 meter. På molens inderside er vanddybden -1,6 meter. Højden på nordmolen er minimum kote +1,5. Nordmolen er på ydersiden beklædt med et 0,70 cm tykt lag dæksten. Stenene varierer i vægt mellem kilo. Indersiden er beklædt med et 0,50 meter tykt lag dæksten. Stenene varierer i vægt mellem kilo. Der anlægges en 13 meter lang ralpude fra stenkastningen ud til nordmolens strandnære begyndelsespunkt. Sydmolen Sydmolen bliver placeret i en afstand af ca. 60 meter syd for nordmolens midterlinje. Sydmolen er meter lang og varierer mellem meter i bredde ved havbunden og 1,5 meter bred ved molens toppunkt. På molens yderside mod syd bliver havbunden fyldt op med ral/kernefyld til højden kote+ 0,5. Fra denne højde op til molens toppunkt bliver molen beklædt med et 0,50-0,80 meter tykt lag dæksten i størrelsen kilo stykket. Uden på dækstenene på sydmolens yderside bliver anlagt en kunstig strand. Stranden har højden kote +1,0 ind mod molens yderside og vil derfor blive etableret uden på de nederste lag dæksten. På sydmolens inderside bliver molen etableret på vanddybden kote -1,6. Højden på sydmolen er kote +1,5. Sydmolen belægges på indersiden med et 0,50-0,80 meter tykt lag dæksten i størrelsen kilo stykket. En bådebro etableres på sydmolens inderside. Bådebroen er 50 meter lang og brodækket tænkes fremstillet af træ. Bådebroen bliver 1,2 meter bred og etableres i kote +1,0 over daglig vande. Afstanden mellem bådebroens yderside ind mod havnebassinet og sydmolens midterlinje er 6 meter. Bådebroen forbindes til sydmolen med bjælker. Disse fæstnes til molen med ankre, der er placeret bag dækstenslaget ca. 1,5 meter fra molens midterlinje. Bådebroen holdes oppe af pæle i hårdt træ (f.eks. azobé). Pælene placeres med 4 meters mellemrum. Disse pæle spules ned i havbunden til kote 3,0 - -3,5. 10

11 LOKALPLAN NR. 85 REDEGØRELSE Ud for bådebroen placeres fortøjningspæle i varierende afstand hhv. 6,5 og 9,5 og 11 meter fra bådebroen ud i havnebassinet. Fortøjningspælene bliver f.eks. stålrør, 15 cm. i diameter, beklædt med plastickappe. Østmolen Østmolen etableres parallelt med den eksisterende strandlinje ca. 50 meter ud fra strandlinjen. Østmolen er meter lang og udspringer af sydmolens inderside. Efter 50 meter knækker molen mod nordøst med en drejningsvinkel på 30 grader. Molen bliver ca. 14 meter bred målt ved havbunden og 1,0 meter bred ved molens toppunkt. På molens yderside mod øst bliver moleanlægget etableret på vanddybden kote -2,0 meter. På molens inderside er vanddybden kote -2,0 meter. Højden på østmolen bliver kote +1,5-+2,0 m. Østmolen bliver på ydersiden beklædt med et 0,80 cm tykt lag dæksten. Stenene varierer i vægt mellem kilo. Indersiden er beklædt med et 0,50 meter tykt lag dæksten. Stenene varierer i vægt mellem kilo. Indsejlingen mellem østmolen og nordmolen er 10 meter bred og dybde på sejlrenden er kote -2,0. Stenkastning Ind mod stranden etableres som en 4-5 meter bred stenkastning. Stenkastningen begynder ud for den eksisterende strandlinje. Der foretages uddybning til kote -1,0-1,5 m fra eksisterende strandlinje i et bredt bælte på 4-5 meter ud i havnebassinet. På dette areal etableres stenkastningen uden brug af beton. Stenene, der bliver anvendt i stenkastningen, er ral og mindre sten af samme type og størrelse som de sten, der indgår i molerne. Bådebro centralt i havnen Cirka midt mellem nordmolen og sydmolen etableres en 35 meter lang og 1,5 meter bred bådebro med plads til at fortøjre 15 joller på hver side af broen. Bropillerne placeres med 4 meters mellemrum. Bropillerne spules ned i havbunden til kote 3,0 - -3,5 m. Bropillerne forbindes af tværbjælker, hvorpå placeres længebjælker. Oven på længdebjælkerne etableres et brodække i 32 mm tykkelse. Alternativt kan anlægget udføres som flydebroer. Der etableres 30 fortøjningspæle (15 på hver side) af broen med varierende afstand. For beskrivelse af fortøjningspælene og deres placering fra bådebroen, se under afsnittet sydmolen. Bro ud for nordmole En ca. 13 meter lang og 1,0 meter bred løbebro bliver konstrueret i hårdt træ/trykimprægneret fyr umiddelbart nord for slæbestedet ud for nordmolen. Broen bæres oppe af 10 lodpæle. Løbebroen får landfæste bag stenkastningen og endepunkt umiddelbart inden nordmolen, således at der ikke er offentlig adgang fra løbebroen til nordmolen. Broen etableres i højden kote +1,0. For yderligere konstruktionsbeskrivelse, se afsnittet bådebro centralt i havnen. Slæbested Fra nordmolens midterlinje i retning ind mod havnebassinet etableres et slæbested. Slæbestedet etableres som en 15 cm. tyk plade af armeret beton med R10/200 BR. Under betonen lægges et 20 cm. tykt lag ral. Havbunden under betonpladen afrettes inden udlægningen af betonpladen. Betonpladen, der ca. er 25 meter lang og 5-6 meter bred, får sit begyndelsespunkt på land i kote +1,0 m og føres med en hældning på ca. 1:10 aht. ned til havbunden i kote -1,5 m. Slæbestedet skal anvendes til søsætning og optagning af joller. Slæbestedet er også tiltænkt anvendt af redningstjenesten ved søredninger. Uddybning I forbindelse med anlæggelsen skal havnebassinet uddybes med kbm. Uddybningsdybden i havnebassinet varierer mellem kote -1,0-11

12 REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE -2,0. Dybest i sejlrenden ud af havnebassinet. Lavest mod stenkastningen op mod land og under slæbestedet. Dybden i resten af havnebassinet vil være kote -1,5 meter. I et areal fra den eksisterende strandlinje og 5 meter ud vil der ske uddybning til kote -1,0-1,5 meter. Denne uddybning sker ifm. etableringen af den stenkastning, der udgør kajkanten. Opfyldning/Strandarealet De kbm. sediment fra uddybningen bliver anvendt til at etablere et nyt strandareal i forlængelse af sydmolens sydside. Strandarealet strækker sig meter mod øst lands sydmolens yderside. Opfyldningen etableres i kote +1,0 ved molekanten. Strandarealet strækker sig 100 meter mod syd, hvor opfyldningen forenes med den eksisterende strand. Øvrige ubebyggede arealer Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i delområde 3. Der må bortset fra regulering ved etablering af parkeringsplads og udvidelse af adgangsvejen A-B ikke ske terrænregulering i delområde 4. Forudsætninger for ibrugtagningen Jollehavnen må ikke tages i brug før landanlægget til havnen og der til hørende parkeringspladser er etableret. Jollehavnen må ikke tages i brug førend byrådet har godkendt et ordensreglement for jollehavnen og landarealet. Forhold til anden planlægning og lovgivning Kommuneplan Kommuneplan vedtages endeligt i efteråret Kommunens hovedstruktur Lokalplanområdet ligger inden for det i kommuneplanen udpegede turistområde. Turistområder er områder, der har koncentrationer af overnatningsmuligheder. Inden for nærområdet er der forskellige aktiviteter og muligheder for oplevelser, herunder naturoplevelser. Områderne omfatter størstedelen af kommunens kystnære områder samt den nærmeste større by, Aabenraa. Ved Loddenhøj er der udlagt areal til etablering af en ny campingplads til ca. 200 enheder. Campingpladsen er lokalplanlagt. Den eksisterende plads ved Loddenhøj rummer blot 38 enheder. Byrådet ønsker at fastholde rammen med henblik på fremtidig udnyttelse. Herudover ønsker Byrådet, at skabe mulighed for etableringen af en større og mere rentabel campingplads. Arealet ligger inden for kommuneplanens udpegning til turismeområde og ligger i tilknytning til et eksisterende sommerhusområde og offentlig badestrand. Retningslinje. Økologiske forbindelser Aabenraa Kommune har udpeget områder til Økologiske forbindelser som vist på fig. 5. Indenfor disse områder må ændringer i arealanvendelsen, herunder etablering af nye større tekniske anlæg, ikke i væsentlig grad forringe det vilde dyre- og plantelivs spredningsmuligheder. Der skal etableres faunapassager ved anlæg eller ombygning af veje, jernbaner og lignende, hvis disse anlæg afskærer en økologisk forbindelse på en måde, som forringer dyrenes spredningsmuligheder. Anlægget ligger uden for den udpegede økologiske forbindelse vest om sommerhusbebyggelsen. 12

13 LOKALPLAN NR. 85 REDEGØRELSE Fig. 5 Retningslinjer Mørk grøn: Økologiske forbindelser Lys grøn: Bevaringsværdige landskaber, kulturlandskab Gul:Bevaringsværdige landskaber, kystlandskab Lodret skravering: Turistområde Bådsignatur: Placeringsmulighed for jollehavn Campingsignatur: Placeringsmulighed for campingpladser m Retningslinje. Værdifulde landskaber Dato: Mål: 1:10000 Initialer: plan I områder, der er udpeget som værdifuldt landskab, skal landskabshensynet prioriteres højt. De udpegede værdifulde landskaber er vist på kortet. De værdifulde landskaber skal som hovedregel friholdes for nye tekniske anlæg, byudvikling og nye bebyggelser, der skæmmer landskabet eller forringer de visuelle, kulturhistoriske eller oplevelsesmæssige værdier. Samfundsmæssigt nødvendigt byggeri eller anlæg skal placeres og udformes med særlig hensyntagen til landskabet og til de interesser, der er knyttet til befolkningens friluftsliv. Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovbrugsejendomme, skal som udgangspunkt opføres i tilknytning til eksisterende bygninger. Større bygninger og anlæg, herunder landbrugsbygninger, der opføres uden tilknytning til eksisterende bygninger, skal som udgangspunkt afskærmes af beplantning i nødvendigt omfang, så der tages hensyn til værdierne i det omgivende landskab. Kommunen har vurderet, at jollehavne og lignende bør placeres i tilknytning til de udlagte turistområder. Dette opfylder denne placering. Alternative placeringer i nærområdet synes kun mulige ved Barsø Landing og Kalvø henholdsvis 2,5 og 4 km fra den ønskede placering ved Loddenhøj. Retningslinje. Bevaringsværdige landskaber Der må ikke etableres nye større tekniske anlæg, ny større bebyggelse eller foretages ny råstofgravning (bortset fra lergravning ved Søst) inden for afgrænsningen af de på kortet udpegede bevaringsværdige kulturlandskaber. Ved naturgenopretning skal der tages hensyn til områdernes menneskeskabte kulturpræg. 13

14 REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE Anlægget er af mindre omfang og vurderes kun i begrænset omfang at påvirke det bagvedliggende kulturlandskab. Ud for anlægget er der i forvejen sommerhusbebyggelse og bygninger ved campingpladsen. Anlægget forudsætter ikke nybyggeri, der kan påvirke landskabet visuelt. Retningslinje. Uforstyrrede landskaber De landskaber, der er udpeget som uforstyrrede landskaber, er vist på kort i Kommuneplan Etablering af større byggerier, større veje og større tekniske anlæg i de uforstyrrede landskaber skal undgås. Hvis etablering af større anlæg er nødvendige, skal de udformes under hensyn til værdierne i det omgivende landskab. Dette gælder også i forbindelse med udbygning og afgrænsning af byer. Anlægget er af mindre omfang og vurderes kun i begrænset omfang, at påvirke det bagvedliggende landskab. Ud for anlægget er der i forvejen en større sommerhusbebyggelse og bygninger ved campingpladsen. Anlægget forudsætter ikke nybyggeri, der kan påvirke landskabet visuelt. Retningslinje. Kystnærhedszonen Kystnærhedszonen skal søges friholdt for yderligere bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. Anlægget vil kun i nogen grad påvirke kystlandskabet. Se afsnit vedrørende kystnærhedszone. Retningslinje. Turistområder Turistområder er udpegede som oplande for ferie- og fritidsanlæg. Anlægget placeres inden for det udpegede turistområde og vil ligge i tilknytning til den større ferie- og fritidsbebyggelse sommerhusområdet ved Loddenhøj Strand (cirka 250 sommerhuse) og Loddenhøj Camping. Retningslinje. Ferie- og fritidsanlæg Nye ferie- og fritidsanlæg eller udvidelser i kystnærhedszonen, der kan sidestilles med nyanlæg, kan som hovedregel kun lokaliseres inden for de udpegede turistområder. Ferie- og fritidsanlæg skal skal indpasses i landskabet og indgå i samspil med eksisterende anlæg jf. kommuneplanens øvrige retningslinjer. I kystnærhedszonen skal etableringen af ferie- og fritidsanlæg ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Lokalisering skal i øvrigt ske efter principperne for Planlægning i kystnærhedszonen. Lokalisering af lystbådehavne skal ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsanlæg. De landværts og søværts beliggende arealer skal og bygninger skal etableres under størst mulig hensyntagen til jordbrugs-, råstof-, landskabs-, kulturhistoriske, naturbeskyttelses- og miljøinteresser. Det fremgår af Kommuneplan 2015, at der ved Loddenhøj er en jollehavn til ca. 50 både under planlægning. Jollehavnen etableres i tilknytning til Loddenhøj camping. Anlægget vurderes at være i overensstemmelse med ovennævnte retningslinjer i Kommuneplan Kommuneplanens rammer Loddenhøj Camping er omfattet af rammeområde F i Kommuneplan Området er udlagt til ferie- og fritidsformål. Den øvrige del af lokalplanområdet ligger i det åbne land og på søterritoriet. 14

15 LOKALPLAN NR. 85 REDEGØRELSE Rammeområde F udvides til at omfatte den planlagte jollehavn. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 51 til Kommuneplan Kommuneplantillægget fremlægges offentligt sammen med lokalplan nr. 85. Tillægget vil kunne indarbejdes i Kommuneplan 2015 som forventes vedtaget i efteråret For det udvidede rammeområde F fastsættes, at området må planlægges anvendt til rekreativt område som jollehavn med op til 50 bådepladser, campingplads med op til 38 campingenheder med tilhørende servicebygning til campingpladsens drift samt strandareal. Campingpladsen skal nedlægges førend det uudnyttede areal ved Loddenhøjvej kan tages i brug til campingplads. Herefter skal campingarealet overgå til offentligt friareal. Servicebygningen må i givet fald ændre anvendelse, der er i overensstemmelse med det naturområde som strandområdet er eller fritidsformål (klubhus, kiosk, toiletter o. lign) eller fjernes. Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 10 %. Bygningshøjde fastsættes til maks. 4 meter. Etageantal fastsættes til maks. 1. Ved placering af campinghytter og lign. skal der tages hensyn til det omkringliggende landskab. Lokalplaner og byplanvedtægter Området er ikke omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter. Campingreglementet Campingpladsen må kun drives efter reglerne i Campingreglementet - Bekendtgørelse nr. 844 af 30. juni 2010, samt Vejledning nr 62 af 30. juni 2010 om campingreglementet. En tilladelse til etablering af campingplads kan kun meddeles, såfremt campingpladsen har en kapacitet på mindst 100 campingenheder. Dette gælder dog ikke for campingpladser, som var lovligt i drift den 6. februar Loddenhøj Camping har været i drift før denne dato. Byrådet kan meddele tilladelse til, at der på campingpladser, hvor planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler imod det, kan opstilles campinghytter, jf. 4 i lov om sommerhuse og campering m.v., campingvogne og telte til udlån eller udlejning. En tilladelse kan omfatte indtil 20 pct. af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 campinghytter. På Loddenhøj Camping vil det sige maks. 7 campinghytter. Campinghytter, der er beliggende på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen, må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 30 m² og campinghytter må ikke være højere end 4 m. Den indbyrdes afstand mellem hytter skal være mindst 5 meter. Kommunalbestyrelsen kan stille vilkår om bl.a. campinghytternes nærmere udformning, såsom materiale- og farvevalg, samt campinghytternes indbyrdes placering og placering på campingpladsen. Denne lokalplan fastsætter at der kan opsættes op til 7 campinghytter de to arealer i delområde III, der ligger mellem vejene Lønholt og Barsbæk. Grundet de snævre forhold på pladsen må hytterne ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 20 m². Bygningerne skal fremstå med træfacader malet i sorte eller grå farver og skal udføres med sort tagpap. Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. For planlægningen i kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Den særlige planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse er at der er tale om et havneanlæg, der kun kan placeres kystnært. For lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. 15

16 REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE Fig. 6 Eksisterende forhold Set fra samme placering som visualisering i fig. 7. Fig. 7 Visualisering Visualisering af jollehavn set fra campingpladsens servicebygning. Lokalplanen giver kun mulighed for opførelse af byggeri i op til 4 meters højde. Havneanlæggets moler har en kronehøjde over daglig normale vandstand på op til 2,5 meter. Anlægget påvirker kun i begrænset omfang det store kystlandskab set ude fra Lillebælt, idet bakkelandskabet bag havneanlægget er bebygget med sommerhuse. I de nære kystomgivelser medfører havneanlægget en ændring af strandens forløb syd for havnen og afbryder strandens forløb forbi Møllebækken med tværgående moler. Adgangen til at færdes langs stranden hindres ikke på grund af havneanlægget. Der lægges op til at forbedre færdslen langs stranden via en ny bro over bækken og færdselsret for fodgængere på tværs af havnens landanlæg. Havneanlægget medfører heller ikke at udsigten fra de bagvedliggende sommerhuse ud mod Lillebælt forringes i væsentlig grad. Der er udarbejdet en visualisering af havneanlægget. Vurdering i forhold til landskab Området ved Loddenhøj indgår i det store og varierede morænelandskab på halvøen Løjt Land og Barsø. 16

17 LOKALPLAN NR. 85 REDEGØRELSE Sandskær Kystskrænt Barsø Landing Feriecenter og sommerhusområde LILLEBÆLT Kystskrænt Golfbane Højdedrag med spredte gårde Sommerhusområde Eng Planlagt jollehavn LODDENHØJ Kystskrænt Rørkær Sommerhusområde Møllebækken Fredet område næsten uden bebyggelse Fig. 8 Landskabsvurdering m Jollehavnens placering i landskabet Løjt Land. Løjt Land - Landskabets dannelse Dato: Mål: 1:10000 Initialer: plan Løjt Land rager som en tunge frem mellem to fjorde - Genner Bugt mod nord og Aabenraa Fjord mod syd. Formentlig er disse fjorde i lighed med de øvrige jyske østvendte fjorde dannet og uddybet gennem rækken af istider, der i løbet af kvartærtiden har udformet det danske landskab. Den sidste istid, Weichel istiden, der sluttede for ca år siden, giver sig dramatisk til kende på Løjt Land. Under denne istids sidste fremstød, kaldet Bælthav-genfremstødet, opstod en randmoræne, der ses som en række bakketoppe med en nord-sydgående orientering fra Stollig til Nørby vest for Løjt Kirkeby. Bag randmorænen har en kombination formentlig af et tidligere dannet dødislandskab og Bælthav - genfremstødets sidste moræneaflejringer betinget et meget kuperet landskab med markante bakker og dale, der overalt består af fed moræneler. Bakketoppene når indtil 92 m over havet. Den vestlige del af Løjt Land foran randmorænen er derimod præget af smeltevandsaflejringer, hvorfor landskabet fremtræder fladere, og jordbunden er mere sandet. Kysten Kysten på Løjt Land er meget varieret. Der findes en næsten sammenhængende mur af kystklinter fra Genner Bugt hele vejen om halvøen til Lindsnakke ved Aabenraa. De fleste klinter er bevoksede, men på flere strækninger eroderer brændingsbølgerne fortsat, og de lergule kystklinter markerer sig tydeligt. Andre steder er klinter på grund af aflejringer blevet beskyttet mod brændingen og fremstår nu som kratbevoksede fossiler. I bunden af Genner Bugt findes et strandengsområde. Ved Skarrev og Loddenhøj ses flotte sandstrande. Ved Loddenhøj, hvor den planlagte jollehavn planlægges placeret, er den lange kystskrænt langs Løjt Land afbrudt af et lavt engareal ned til stranden. Kultur, Miljø og Erhverv Skelbækvej Aabenraa 17

18 REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE Loddenhøj Området ved Loddenhøj ligger syd for en op til 55 meter høj bakkeknude, der skyder sig ud mellem Barsø Landing ved Genner Bugt og Møllebækken. Mod kysten danner bakkeknuden stejle kystskrænter der strækker sig fra Sandskær og om til Møllebækken udløb. Omkring Møllebækkens udløb flader kysten og danner som førnævnt en tragtformet strandeng. Syd for denne strandeng stiger kystskrænterne igen ned mod Knudshoved. Landskabet syd for Møllebækken stiger op til en meter høj let kuperet flade. Dette landskab er fredet ved fredningskendelse i Fredningen omfatter cirka 830 ha. Og strækker sig ned mod Spramshuse og Sønderskov og ind mod Barsmark. Dette landskab er præget af små skove og marker med karakteristiske levende hegn og spredt bebyggelsen med gårde og boelsteder. Ud for den tragtformede eng er der en god sandstrand. Møllebækken ligger i bunden af en slugt, der snor sig i bunden af denne slugt ind til Rørkær, som er et markant dødsishul fra istiden. Møllebækken fortsætter ind til Barsmark, hvor bækken har sit udspring i højdedraget med Blåhøj. Slugtens skrænter er skovklædte, mens landskabet ovenfor er åbent. I ældre tid har der været en vandmølle, hvor Møllebækken krydser vejen Mølleforte. Der er ingen særlige spor af møllen i dag. De sidste 50 år er der af flere omgange opført sommerhusbebyggelser i og omkring slugten med Møllebækken. Ud mod kysten er sommerhusbebyggelsen af ældre dato og mere spredt med engarealer i mellem, mens de nyere udstykninger har en tættere karakter og ligger på skrænterne. Dette gør dem også mere synlige fra kysten ud for Mølleåens udløb. Derimod er sommerhusene ikke synlige når man færdes langs kysten nord og syd for den tragtformede strandeng. På strandengen ligger også den lille Loddenhøj Campingplads med sine blot 38 campingenheder og med en mindre servicebygning. I vinterhalvåret henligger pladsens arealer som græsarealer. Landskabets styrke De karaktergivende landskabstræk, som nævnt ovenfor, står svagere ved Loddenhøj, da hele slugten og området ned til stranden er præget af sommerhusbebyggelse og campingpladsen. Lige nord og syd for Loddenhøj står landskabet derimod stærkt. Etablering af en mindre jollehavn sker et sted på kyststrækningen, der i forvejen er præget af bebyggelse. Havneanlægget rager kun 2,5 meter på over havfladen og fratager ikke udsigten fra landsiden mod Barsø eller på langs af kysten. Der må opføres ikke bebyggelse på havnen. Tilstand Landskabet er bortset fra området ved sommerhusområdet ved Loddenhøj forholdsvis intakt. Det er især det fredede område og kysten syd for Loddenhøjområdet og området vest for Loddenhøj, der fremstår som det kulturlandskab, der blev dannet i 1800 tallet. Kysten fra Loddenhøj og mod nord til Barsø Landing fremstår også uberørt. Længere mod nord langs kysten ligger et større ferieområde med sommerhuse, feriecenter, campingplads og en golfbane, hvor det oprindelige kulturlandskab fremstår knapt så uberørt. Sårbarhed Landskabet nord og syd for Loddenhøj er forholdsvist sårbart for indgreb i form af f.eks. bebyggelser. Landskabet ud for Loddenhøj er mindre sårbart, da området i forvejen er udnyttet til sommerhusbebyggelse, campingplads med mere. VVM Etablering af en jollehavn på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16 a, stk. 1, nr. 1, 2 og 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). 18

19 LOKALPLAN NR. 85 REDEGØRELSE Kystdirektoratet skal vurdere, om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 874 af 02/09/2008). Kystdirektoratet skal samtidig vurdere, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM), jf. bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (BEK nr. 579 af 29/05/2013). Det ansøgte projekt er omfattet af 1, stk. 2 nr. 3, 4 og 6 i ovenstående bekendtgørelse. Kystdirektoratet skal vurdere, om der skal udarbejdes en VVMredegørelse for projekter omfattet af bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet. Vurderingen er sket under hensynstagen til de kriterier, som er anført i bilag 1 til bekendtgørelsen. Kystdirektoratet har den 24. september 2014 udstedt anlægstilladelse for jollehavnen. For at kunne foretage denne vurdering har Kystdirektoratet bl.a. indhentet udtalelser fra andre berørte myndigheder. Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil indebære sådanne væsentlige påvirkninger af miljøet, at der bør udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Kystdirektoratet har i den forbindelse foretaget en helhedsvurdering, hvori miljøpåvirkninger, støjgener, forurening samt det ændrede aktivitetsniveau efter etableringen af jollehavnen blandt andet er inddraget. I denne afgørelse er der lagt vægt på: - at der forud for anlæggelsen af jollehavnen bliver gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse af havbunden den i kommende Loddenhøj Jollehavn. - at der ikke vil være en væsentlig forurening af området, hverken ved etableringen eller ved brug af anlægget. - at der ikke vil være en væsentlig affaldsproduktion under etableringen af anlægget. Ligeledes vil der ikke være en væsentlig affaldsproduktion ved brug af anlægget. - at gennemførelsen af projektet ikke vil have væsentlig betydning for det omgivende miljøs bæreevne henset til projektets karakter samt dets afstand til områder med hhv. fredet og beskyttet natur og tæt befolkede områder. - at jollehavnen etableres på en strækning med en badestrand med blåt flag, og at der kompenseres for dette ved at etablere kunstig sandstrand på sydsiden af sydmole. Den nye strand skal ifølge Aabenraa Kommune være en blå flag-strand. I den samlede vurdering er inddraget indkomne høringssvar fra Kystdirektoratets faste høringsparter, naboers bemærkninger, uddybende redegørelser fra ansøger og høringsparter samt kysttekniske vurderinger foretaget af Kystdirektoratets egne kystteknikere. Der er i forbindelse med vurderingen lagt vægt på, at jollehavnens tilstedeværelse ikke skønnes at medføre erosion af kysten og have en indvirkning på ålegræsbestanden, der kan påvirke målopfyldningen af vandplanerne. Vægtet er også sikringen af fri passage ind i Møllebækken for fisk samt personers mulighed for at færdes på stranden forbi projektområdet. Aabenraa Kommunes intentioner om at fastholde strandens blå-flag status og indehaverne af badebroernes samtykke til etableringen jollehavnen lægges også til grund. Kystdirektoratet lægger desuden til grund, at Aabenraa Kommune ligesom ansøger fortrækker en placering af jollehavnen i projektområdet frem for et andet sted grundet samspillet med campingpladsens aktiviteter. Naboers indsigelser er inddraget i afvejningen, og navnlig kommunens redegørelse for forventninger for det fremtidige aktivitetsniveau og fremlæggelse 19

20 REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE af dispositionsplan for organiseringen af områdets trafikale forhold samt Naturstyrelsens og Kulturstyrelsens hhv. udtalelse om jollehavens begrænsede påvirkning på ålegræsbestanden og krav marinarkæologisk forundersøgelse er lagt til grund og vejet op mod de indsigelser, som naboerne til projektområdet har. Lokalplan nr. 85 er udarbejdet på grundlag af den førnævnte fremlagte dispositionsplan. Det er endvidere vægtet, at projektet er af så begrænset omfang, at det ikke vil påvirke det nærmeste Natura 2000-område, der er beliggende 20 kilometer fra projektområdet. Videre stilles der krav om brug af sælskræmmere og soft start, hvis pæle i forbindelse med etableringen af jollehavnen skal anvendes. Den begrænsede anlægsfase, skønnet af ansøger til 3-4 måneder, er også lagt til grund. Ud fra en samlet vurdering af disse faktorer er det Kystdirektoratets vurdering, at der ikke er behov for at udarbejde en VVM-redegørelse for projektet. Arkæologi Øhavsmuseet har i forbindelse gennemgået høringssagen, og skriver i henvendelse af 10. april 2013 til Kulturstyrelsen: Øhavsmuseet har foretaget arkivalsk kontrol, og vurderet anlægsarbejdets konsekvenser for arkæologiske interesser på baggrund af både generel viden om fortidsminder i området, og på baggrund af tidligere undersøgelser. Langelands Museum foretog i 2004 en marinarkæologisk forundersøgelse ca. 500 m mod syd, LMR Barsmark-Barsø. Beskrivelsen af de arkæologiske forhold fra denne rapport lyder: Der er igennem mange år fundet store mængder oldsager fra ældre stenalder (ertebøllekultur), kun godt 500 m syd for landfæstet på jyllandssiden. Disse fund har nummer i Det Kulturhistoriske Centralregister. Dette materiale er, i sammenligning med de fleste opsamlinger af oldsager fra kystområder, af meget høj kvalitet, og omfatter både genstande af organisk materiale og keramik. Det kunne forventes at forholdene i kabeltracéet lignede situationen i området hvor disse fund er gjort. Langs stranden er gjort fund af oldsager som er skyllet i land, hvilket lokaliteten er et eksempel på. På Knuds Grund, ca m syd for landfæstet, er gjort mange fund af bopladsmateriale fra ældre stenalder, bl.a. skeletdele af menneske. Dertil kommer at der generelt på Knuds Grund er konstateret forekomst af gytje, som giver gode betingelser for bevaring af genstande af organiske materialer og makrofossiler såsom pollen og frø. På Knuds Grund er desuden fundet og undersøgt et meget velbevaret skibsvrag fra middelalderen, et ca.10 m langt klinkbygget skib, som nu ligger beskyttet på fundstedet. Øhavsmuseet vurderede, at det aktuelle anlægsarbejde, hvor en havn nyanlægges på et areal på ca m², medfører en høj risiko for at støde på væsentlige fortidsminder i form af spor af bosættelse fra ældre stenalder. Øhavsmuseet vil derfor indstillede til, at der stilles vilkår om marinarkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet. Kulturstyrelsen havde modtaget Øhavsmuseets indstilling og truffet afgørelse i forhold til denne: Det var Kulturstyrelsens vurdering, at der er tale om såkaldt begrundet formodning, hvilket vil sige, at der er begrundet formodning om, at der i forbindelse med anlægsarbejderne kunne ske skade på eller hel ødelæggelse af beskyttede kulturhistoriske interesser. Kulturstyrelsen skal således anmodede Kystdirektoratet om at stille vilkår om, at der gennemføres en marinarkæologisk forundersøgelse til afklaring af om sådanne kulturlevn findes på anlægsområdet. Foretaget marinearkæologisk undersøgelse Kulturstyrelsen har, ved henvendelse af 27. november 2014 fra Øhavsmuseet i Svendborg, modtaget meddelelse om, at de marinarkæologiske forundersø- 20

21 !!!!!!!!! LOKALPLAN NR. 85 REDEGØRELSE gelser af et mindre område i Loddenhøj Jollehavn er gennemført og tilendebragt. De arkæologiske forundersøgelser blev gennemført onsdag den 26. november 2014 som grabundersøgelser fra et uddybningsfartøj. I det opgrabbede og soldede materiale blev der gjort fund af bearbejdet flint. Ved undersøgelserne blev der ikke gjort fund af såkaldte kulturlag, og da flinten er omlejret, er dens kulturhistoriske værdi meget reduceret. Kulturstyrelsen kan på denne baggrund meddele, at de arkæologiske forundersøgelser er afsluttet, og at anlægsarbejderne for så vidt gælder det kulturhistoriske aspekt kan gennemføres som påtænkt. Uagtet ovenstående påhviler det stadigt bygherren og dennes entreprenører, at give agt på kulturlevn i form af vrag af skibe og oldsager af flint, ben, tak og træ. Hvis sådanne skulle komme til syne, skal anlægsarbejderne straks standses og meddelelse gives til Øhavsmuseet eller Kulturstyrelsen. *note. Der kan kun etableres ny bebyggelse og anlæg inden for strandbeskyttelseslinje efter dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Natur Strandbeskyttelseslinje Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen efter Naturbeskyttelseslovens 15. Der må inden for strandbeskyttelseslinjen ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Nuværende campingplads betragtes som eksisterende lovlig anvendelse. Etablering af havneanlægget, campinghytter, etablering af ny strand og nye parkeringspladser efter denne lokalplan forudsætter, at der opnås dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Myndighed for strandbeskyttelseslinjen er Naturstyrelsen. Lønholt!!! ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø løj 04 Barsbæk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ' Fig 8. Naturbeskyttelsesloven Områder omfatter af naturbeskyttelseslovens ø ø ø 3 (Naturområder) og ø ø ø 15 (Strandbeskyttelseslinje). ø ø ø Barsbæklund Loddenhøjvej ø ø ø ø ø ø ø ø Søkær ø ø Skovbyggelinje ø Fredskov!!!!!!!!!!Lokalplanområde ø Eng Hede Mose Overdrev Åbent vandløb, Kommunal Åbent vandløb, Privat Rørlagt vandløb, Kommunal Rørlagt vandløb, Privat 21

22 REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE Oplæg af både, surfudstyr m.m. på stranden Det er jf. naturbeskyttelseslovens 22 tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. Ejendomme ned mod havet går juridisk helt ned til vandkanten selvom matrikelkortet viser en afgrænsning før stranden. Det er således ejeren af sidste grund mod stranden, der skal give tilladelse til at mindre både, surfboards o. lign. må lægges op i arealet ud for ejendommen. Det er Aabenraa Kommune, der ejer arealerne ned mod vandkanten ud for lokalplanområdet. Beskyttet natur Naturbeskyttelseslovens 3 (vandløb) Vandløbet Møllebækken (vandløb Løjt 4), i nogle tilfælde også benævnt Barsbæk, havde i regionplanen status som gyde og opvækstområde for laksefisk og i dag er vandløbet omfattet af Vandplanen. Vandløbet er endvidere omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Anlægget vurderes ikke umiddelbart at berøre vandløbet i forhold til 3. Vandløbet er omfattet af vandløbslovens regler. Alle ændringer inden for 5 meter fra vandløbets krone kræver tilladelse (arbejdsbæltet). Umiddelbart vurderes fiskebestanden og opgangen er god i vandløbet. Etablering af en jollehavn må ikke medføre spærring for fisk og anden faunas frie vandring ind, ud og op gennem vandløbet. Kommunens vurdering er, at etableringen af jollehavne ikke vil medføre spærring af vandløbet. Der er en sandvandring i området og især nord for havnens planlagte placering er der udbredte sandaflejringer. Det sammen med højvande m.v. giver anledning til at vandløbets udløb af og til stopper til. Kommunen har på det foreliggende grundlag ikke kunnet vurdere om projektet øger eller mindsker denne risiko. Jollelauget er forpligtet til så hurtigt som muligt at fjerne tang og andet ved udløbet. Ved større ændringer i sandaflejringerne som følge af molerne, er det jollelaugets forpligtigelse at sikre fri faunapassage til vandløbet. Alle ændringer af vandløbet, herunder etablering af en eventuel ny bro over Møllebækken forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3. Natura 2000 Lokalplanområdet og den planlagte havneanlæg ligger 20 km fra nærmeste Natura 2000 område. Det er den sydlige del af Lillebælt og farvandene omkring Als. Området er udpeget som Natura 2000 område (Nr. 112 Lillebælt). Området er EF-Habitatområde. Udpegningsgrundlaget er marsvin (Phocoena phocoena), sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand og rev. Af Kystdirektoratets anlægstilladelse fremgår det, at der særligt i anlægsfasen skal tages særlige hensyn til dyrelivet. Når anlægget er etableret forventes forstyrrelserne af dyrelivet at være minimale. Bilag IV-arter Aabenraa Kommune vurderer, at en ny havn og opfyldning ikke har væsentlig betydning i forhold beskyttelsen af bilag IV arter. Den nuværende flora og fauna vil dog blive påvirket. Det kan være banker af diverse muslingearter (blåmusling, sandmusling osv.), ålegræsbælter eller andet. Endvidere er området muligvis opvækstområde for fiskeyngel og småfisk. Naturstyrelsen gør opmærksom på, at det i forbindelse med projektet endvidere skal sikres, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, herunder marsvin, ikke beskadiges eller ødelægges. Ligeledes må der ikke ske forsætlige forstyrrelser af bilag IV-arter, der har betydning for bestande af berørte arter. Indgår der i projektet tiltag som fremkalder høje lyde, der vurderes at kunne påvirke marsvins hørelse, bør der foretages afværgeforanstaltninger. Med afværgeforanstaltninger menes pingere, softstarter eller lignende, for at bortskræmme dyrene. 22

LOKALPLAN nr. 85. Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj

LOKALPLAN nr. 85. Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LOKALPLAN nr. 85 Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj Hvad

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at etablere en teltplads og shelter på ejendommen matr.nr. 160 Oksbøl, Broballe, der ligger på Lusigvej 26, 6430 Nordborg

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 411, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Sendt på mail til marie@kolding.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02621-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 23-08-2016 KDI: 16/02621. Tilladelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport på ejendommen matr.nr. 67 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg Christian Madsen Hansen Treneparken 38 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udvide sommerhuset på matr.nr. 127 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Nørre Kettingskov 12A, 6440 Augustenborg Sønderborg

Læs mere

Eksisterende beplantning mod Nørre Landevej skal bibeholdes, og der skal etableres en afskærmende beplantning mod øst og vest, se kort på næste side.

Eksisterende beplantning mod Nørre Landevej skal bibeholdes, og der skal etableres en afskærmende beplantning mod øst og vest, se kort på næste side. Jesper Petersen Nørre Landevej 30, Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse til at etablere en segwaybane på ejendommen matr.nr. 158 Nygård, Kegnæs, der ligger på Nørre Landevej 30, 6470 Sydals samt etablere

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Landzonetilladelse til at indrette ferielejligheder på ejendommen matr.nr. 16 Skelde, Broager, der ligger på Skeldebro 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa Søgård Byg Flensborg Landevej 22 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at udnytte tagetagen på ejendommen matr.nr. 5 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Amtsvejen 43, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm Randi Grenaa Bertelsen Nørre Kettingskov 5 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at etablere et solcelleanlæg på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 10 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Nørre

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade Sønderborg. Att. Johanne Burgemann

Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade Sønderborg. Att. Johanne Burgemann Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade 7 6400 Sønderborg Att. Johanne Burgemann Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 205 Blans, Ullerup, der ligger på Blansskov 2A, 6400 Sønderborg

Læs mere

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre grønt forsamlingshus/bålhytte og en multibane ved Gråsten Friskole, på ejendommen matr.nr. 112 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus Sønderborg Kommune har den 13. november 2015 modtaget din ansøgning om at opfører et enfamiliehus på ejendommen Bovrupvej 11, 6300 Gråsten matr.nr.

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en garage på ejendommen matr.nr. 340 Skelde, Broager, der ligger på Nyballe 7, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den 5.

Læs mere

Landzonetilladelse. Center for Kommunale Ejendomme Att. Henny Inger Nielsen Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør

Landzonetilladelse. Center for Kommunale Ejendomme Att. Henny Inger Nielsen Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Center for Kommunale Ejendomme Att. Henny Inger Nielsen Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

Udestuen og drivhuset ligger mellem den eksisterende bolig og garagebygningen, og vurderes derfor ikke at påvirke naboer og omgivelser yderligere.

Udestuen og drivhuset ligger mellem den eksisterende bolig og garagebygningen, og vurderes derfor ikke at påvirke naboer og omgivelser yderligere. Yahia Jørgensen Østkystvejen 24 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en udestue og et drivhus på ejendommen matr.nr. 95 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på Østkystvejen 24, 6440 Augustenborg

Læs mere

Nils Haubenreisser Felstedvej Gråsten

Nils Haubenreisser Felstedvej Gråsten Nils Haubenreisser Felstedvej 19 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en garage og carport på ejendommen matr.nr. 129 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Felstedvej 19, 6300 Gråsten Sønderborg

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov Augustenborg

Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov Augustenborg Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov 19 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 13 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Sønder Kettingskov 19, 6440 Augustenborg

Læs mere

Varde Byråd har den 5. maj 2015 vedtaget kommuneplantillæg 13 og lokalplan L01 endeligt.

Varde Byråd har den 5. maj 2015 vedtaget kommuneplantillæg 13 og lokalplan L01 endeligt. Plan og Byudvikling Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 27. maj 2015 Orientering om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 13 og lokalplan 06.10.L01 område ved Helle

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan samt Tillæg nr. 4 til Gribskov Kommuneplan

Endelig vedtagelse af Lokalplan samt Tillæg nr. 4 til Gribskov Kommuneplan Ejer, indsigere og andre med retlig interesse PL 31, stk. 1, jf. 25 og 26, stk. 1. Sag: 2016/13400 009 Id: 01.02G00 Afdelingsnavn Ejendomme og Erhverv Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 03. maj 2016

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Naturstyrelsen Sønderjylland att. Klaus Sloth Felstedvej Gråsten

Naturstyrelsen Sønderjylland att. Klaus Sloth Felstedvej Gråsten Naturstyrelsen Sønderjylland att. Klaus Sloth Felstedvej 14 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opsætte en skurvogn på ejendommen matr.nr. 610 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger i skoven Overstjernen,

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at genopføre sommerhus på ejendommen matr.nr. 25 Nørreskov, Notmark, der ligger på Stenkobbel 3, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune har

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 67 til Rammeområde 54.OF1 og 54.T1 Teknisk anlæg for solceller ved DNV Gødstrup ved Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Thomas Kjær Jacobsen Møllegade Nordborg

Thomas Kjær Jacobsen Møllegade Nordborg Thomas Kjær Jacobsen Møllegade 93 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en ny garagebygning på ejendommen matr.nr. 519, Holm, Nordborg, der ligger på Møllegade 93, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bornholms Regionskommune Teknik og Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Kystdirektoratet J.nr. 16/02576-17 Ref. Peter Lomholt Langdahl 30-08-2016 Sendt på mail til jakob.jensen@brk.dk Tilladelse til ny

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

EBK ApS - ENERGI- OG BYGNINGSKONSULENTEN Vibøgevej Sydals

EBK ApS - ENERGI- OG BYGNINGSKONSULENTEN Vibøgevej Sydals EBK ApS - ENERGI- OG BYGNINGSKONSULENTEN Vibøgevej 20 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen matr. nr. 21 Sønderby, Kegnæs der ligger på Vestermark 7, 6470 Sydals

Læs mere

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Lovliggørende landzonetilladelse til at udvide boligarealet ind i tilstødende udhus på ejendommen matr.nr. 369 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej

Læs mere

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg 10-03-2014 14/5309 Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at arealoverføre 1 ha fra matr.nr. 11 Brandsbøl, Havnbjerg og tillægge det matr.nr. 25 Brandsbøl, Havnbjerg

Læs mere

SVANE TEGN IVS Kløverlykke Sydals

SVANE TEGN IVS Kløverlykke Sydals SVANE TEGN IVS Kløverlykke 65 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre en ny garagebygning på ejendommen matr.nr. 143 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Østerbakken 19, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Svendborg Kommune Pr. mail svendborg@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03572-14 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

EBK ApS Vibøgevej Sydals

EBK ApS Vibøgevej Sydals EBK ApS Vibøgevej 20 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et ny stuehus med garage/udhus på ejendommen matr.nr. 8 Mjang, Hørup, der ligger på Mjangmark 4, 6470 Sydals Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 25 Nørreskov, Notmark, der ligger på Stenkobbel 3, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017.

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017. Sønderborg Kommune Att. Christina Petersen - By og Landskab Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at anlægge et midlertidigt jorddepot på ejendommen matr.nr. 351 Kær, Ulkebøl, der ligger

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg. Kim Funder Solkær 17 Udsholt 3250 Gilleleje Sag: 2015/32772 012 Id: 012160 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Møllen skal nedtages senest et år efter, den er taget ud af drift.

Møllen skal nedtages senest et år efter, den er taget ud af drift. Allan Sarsgaard Hellesøvej 23, Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på matr.nr. 72 Holm, der ligger på Hellesøvej 23, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 21.

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.:

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Andreas Christensen Vandmøllevej 3, Nybøl 6400 Sønderborg

Andreas Christensen Vandmøllevej 3, Nybøl 6400 Sønderborg Andreas Christensen Vandmøllevej 3, Nybøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udstykke medarbejderboligen på ejendommen matr.nr. 141 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Vandmøllevej 3, 6400 Sønderborg.

Læs mere

Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl Sydals

Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl Sydals Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl 9 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus samt en garage/værksted på ejendommen matr.nr. 57 Lysabild Ejerlav, Lysabild, der ligger på Gammelpøl

Læs mere

Landzonetilladelse. Yoram Roshu Støvlebækvej 14 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Yoram Roshu Støvlebækvej 14 4200 Slagelse Yoram Roshu Støvlebækvej 14 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg

René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 98 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, der ligger på Skovvej 35, 6430 Nordborg Sønderborg

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Per Ballegaard Sandbjergvej 8 Stovgaard 6400 Sønderborg

Per Ballegaard Sandbjergvej 8 Stovgaard 6400 Sønderborg Per Ballegaard Sandbjergvej 8 Stovgaard 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre en bygning, der skal rumme hestestald, fyrrum og carport, på ejendommen matr.nr. 11 Stovgård, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE Forslag til Tillæg nr. 1. til Lokalplan nr. 54 for et boligområde ved Snerlevej i Grønnemose Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplantillæggets baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Sendt pr. mail til chp@aeroekommune.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00496-15 Ref. Lotte Beck Olsen 09-06-2017 Tilladelse til renovering og mindre udbygning af servicekaj

Læs mere

Ferie- og fritidsområde Landingspladsen Nr. Vorupør

Ferie- og fritidsområde Landingspladsen Nr. Vorupør FORSLAG Ferie- og fritidsområde Landingspladsen Nr. Vorupør August 2015 Nr. Vorupør / Landingspladsen Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Det ansøgte er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i 36 eller 37, hvorfor der kræves tilladelse efter 35, da ejendommen ligger i landzone.

Det ansøgte er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i 36 eller 37, hvorfor der kræves tilladelse efter 35, da ejendommen ligger i landzone. Rasmus Ibsen Scherfig Puglundvej 11 7200 Grindsted Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 31. juli 2015

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Guldborgsund Kommune cbw@guldborgsund.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03281-12 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til renovering af havneanlæg ved Sophieholmen, matr. 1539 Nykøbing F. Bygrunde, Nykøbing

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere