SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER FORENINGEN FOR KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSRET Chefkonsulent Hanna Ege, Økonomi- og Indenrigsministeriet Advokat Rikke Søgaard Berth, Horten 9. september 2014

2 AKTUALITET side 2 Rådet for Samfundsansvar Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Regeringens handlingsplan Ansvarlig vækst Den ansvarlige indkøber Udvalget om modvirkning af social dumping Udvalget for Socialøkonomiske virksomheder Aktuelle sager: fx kommunalvalget, Fair Trade og aktuelle udbud

3 SOCIALE KLAUSULER side 3

4 JURAEN, HVOR ER VI? side 4 Et komplekst sammenspil mellem forvaltnings-, kommunal- og EUret (udbud og fri bevægelighed) Praksis giver en vis afklaring Økonomi- og Indenrigsministeriets Fair Trade-udtalelse Statsforvaltningens udtalelse om Københavns Kommunes arbejdsklausuler Dog stadig åbne spørgsmål Hvor langt kan udtalelserne strækkes?

5 DEFINITIONER side 5 Sociale klausuler Jf. EVM vejl et krav i en udbudskontrakt om, at den der vinder opgaven, skal påtage sig en nærmere angivet social forpligtelse En samlebetegnelse for mange forskelligartede klausuler hver må bedømmes for sig Arbejdsklausuler Jf. cirkulære 9471/2014: at sikre, at ansatte [ ]får sædvanlige løn- og arbejdsvilkår En særlig type social klausul hvis der varetages et socialt formål Samfundsansvar Jf. bem. til årsregnskabslovens 99 at virksomheden frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i sin forretningsstrategi og sine aktiviteter. Forskellige hensyn -> forskellige retlige vurderinger

6 EKSEMPLER PÅ KLAUSULER side 6 Løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår Krav om at leverandørens ansatte har vilkår svarende til de sædvanlige på egnen/på det danske område Praktikant-, elev-, og lærlingestillinger Krav om at praktikanter, elever eller lærlinge skal udføre en nærmere fastsat del af opgaverne i kontrakten Langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere mv. Krav om at kontanthjælpsmodtagere, langtidsledige eller andre sårbare grupper skal udføre en del af opgaverne Grundlæggende arbejdstagerrettigheder Forbud mod børnearbejde, krav om organisationsfrihed, sikkert arbejdsmiljø etc.

7 EKSEMPLER PÅ KLAUSULER, FORTSAT side 7 Ansattes boligforhold Krav til medarbejdernes indkvartering Grøn og bæredygtig indkøbspolitik Krav om at leverandøren skal leve op til kommunens vedtagne politikker Effektiv anvendelse af ressourcer Krav om at eksempelvis vand og el anvendes effektivt ved udførelsen af opgaven Krav om miljømærkning og certificering Krav om materialer lever op til nærmere definerede standarder Fair Trade-klausuler Krav om indkøb af Fair-Trade varer

8 GENERELT OM KOMMUNEN SOM INDKØBER side 8 Kommunalfuldmagtens udgangspunkt: Kommunen kan forsyne sig selv med varer og tjenesteydelser til kommunale opgaver Skal være økonomisk ansvarlig men pris ej det eneste parameter Hvad er det sagligt at lægge vægt på?

9 NOTORISK SAGLIGE HENSYN side 9 a) Interesser, der er forbundet med den kommunale interesse i kerneydelsen pris, kvalitet, leveringsbetingelser b) Særlige lovhjemlede hensyn, f.eks. miljøbeskyttelsesloven 6 skal virke for lovens formål (= miljøhensyn)

10 NOTORISK IKKE-SAGLIGE HENSYN side 10 a) Partipolitiske hensyn b) Religiøse interesser c) Fagforeningsinteresser d) Organisationsmæssige interesser Vedr. c og d: Se Indenrigsministeriets udtalelse af 1. juli 1999 og embedsmandsrapporten fra april 2003 om almindelige betingelser for serviceydelser (ABService-rapporten, se Bilag 1, side 33-34)

11 ANDRE SAGLIGE HENSYN? side 11 Se til illustration webværktøjet Den ansvarlige indkøber : Det skal være nemmere at stille krav om samfundsansvar i offentlige indkøb, så som a) Etiske krav b) Sociale krav c) Arbejdsklausuler d) Miljøkrav Hvilke hvilket omfang er det sagligt at varetage disse hensyn i kommunens indkøb?

12 HENSYN TIL ANSATTES LØN- OG ARBEJDSVILKÅR? side 12 ILO konvention 94 + implementering i DK Arbejdsministeriets cirkulære fra 1990 Henstilling til kommuner om anvendelse af arbejdsklausuler, jf. ILO konvention 94 Indenrigsministeriets udtalelse af 14. februar 1996: Kommunen kan lægge vægt på arbejdsmiljø, personale- og ledelsesmæssige forhold hos tilbudsgiver + sikre, at overførte medarbejderes løn- og ansættelsesvilkår ikke forringes i en overgangsperiode Indenrigsministeriets udtalelse af 1. juli 1999: Udgangspunkt: Ej lovligt at varetage hensyn til løn- og ansættelsesvilkår hos ansatte. Modifikation: Hensyn til opgavevaretagelse kan efter en konkret vurdering indebære, at arbejdsklausuler er sagligt at fastsætte. Nævner arbejdsklausulcirkulære, men diskuterer betydning af henstilling om brug af arbejdsklausuler Gentaget i ABService-rapporten i 2003 Arbejdsklausuler er ikkeudtrykkeligt nævnt, men de overordnede betragtninger fra 1999-udtalelsen er

13 HENSYN TIL ANSATTES LØN- OG ARBEJDSVILKÅR? side 13 I 2003 var status altså: Arbejdsklausuler o.lign., kan kun anvendes, hvis hensynet til opgavevaretagelsen kan begrunde det. Men ak - kommunalfuldmagtsreglerne er jo dynamiske.

14 ANDRE SOCIALE KLAUSULER side 14 Erhvervsministeriets vejledning fra september 2000 Def.: påtage sig en nærmere angivet social forpligtelse Lægger vægt på mulighederne for at fremme ansættelse af personer på særlige vilkår eller skabe bedre muligheder for at aktivere ledige Tager udgangspunkt i skreven lov: Lov om forbud mod forskelsbehandling -> der kan stilles krav om etnisk/religiøs/seksuel ligebehandling Lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik & lov om aktiv socialpolitik -> der kan varetages aktiveringshensyn med afgrænsning af persongruppe efter de to love

15 KOMMUNALFULDMAGTEN - BESKÆFTIGELSESHENSYN side 15 Indenrigsministeriets udtalelse af 7. juli 1982 Almindeligt hensyn til at fremme beskæftigelsen kan varetages ved indkøb: næppe ulovligt, at der i kommunernes udbud af arbejde stilles krav om ansættelse af langtidsledige: Bet. 1153/1988 om kommunerne og erhvervspolitikken: en kommune [kan] vedrørende bygge- og anlægsarbejder lovligt stille krav om, at der ved arbejdets udførelse ekstraordinært beskæftiges elever under erhvervsmæssig uddannelse eller lærlinge når dette er muligt. Hvilke hensyn kan varetages? Hensynet til den enkelte, der søger job/elevplads? Et bredere samfundsmæssigt hensyn i at sikre beskæftigelse?

16 FAIR TRADE-UDTALELSEN side 16 - Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse af 3. maj 2013 om Aarhus Kommunes Fair Trade-politik - Omhandler en indkøbspolitik, der har til formål at bidrage til at forbedre arbejds- og levevilkårene for nogle af verdens fattigste bønder og arbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika - Statsforvaltningen Midtjylland havde vendt tommelfingeren ned

17 FAIR TRADE-UDTALELSEN, FORTSAT side 17 Hvad er Fair Trade? Fair priser til bønder og fair aflønning af plantagearbejdere i 3. verdenslande for deres råvarer samt en fælles bonus, som de investerer i bedre levevilkår og arbejdsforhold. Dertil kommer, at begrebet i et vist omfang omfatter bæredygtig miljøforvaltning, understøttelse af menneskerettigheder og forbud mod børnearbejde

18 FAIR TRADE-UDTALELSEN, FORTSAT side 18 Den skrevne lovgivning Miljøbeskyttelseslovens 6 kommunal pligt til at virke for lovens formål via indkøb. Kun hjemmel for så vidt angår miljø. Lov om mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd Mæglings- og klageinstitutionen kan behandle klager over, at private og offentlige myndigheder, herunder kommuner, ikke overholder OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder om ansvarlig virksomhedsadfærd. Indeholder ikke i sig selv hjemmel til varetagelse af Fair Trade hensyn. Da ej hjemmel i den skrevne lovgivning = spørgsmålet skal afgøres efter kommunalfuldmagtsregler

19 FAIR TRADE-UDTALELSEN, FORTSAT side 19 Almennyttekriteriet = disposition skal komme det kommunale fællesskab til gode Økonomi- og Indenrigsministeriet lagde vægt på, at det i såvel internationale som i danske sammenhænge antages, at private virksomheder bør tage et samfundsansvar i deres aktiviteter. Initiativerne er efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse udtryk for en generel forudsætning om, at aktører, der har mulighed for det, bør tage et samfundsansvar, og at det gælder såvel private virksomheder som offentlige myndigheder. Hertil kommer, at det af den nævnte lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd følger, at kommuner indgår i den kreds af aktører, som kan blive indbragt for institutionen for ikke at have overholdt OECD s retningslinjer for Multinationale virksomheder. - Konklusion: En kommune har en saglig, kommunal interesse i at varetage deres opgaver på en sådan måde, at kommunen heri inddrager de ovennævnte hensyn, dvs "Sikring af ordentlige arbejdsvilkår, rimelige sociale forhold, overholdelse af menneskerettigheder, en økonomisk og miljømæssig bæredygtig produktion mv.

20 FAIR TRADE-UDTALELSEN, FORTSAT side 20 - Nb! - Det nærmere indhold af det samfundsansvar, som en kommune uden hjemmel i den skrevne lovgivning kan påtage sig i forbindelse med sin opgavevaretagelse, lader sig næppe entydigt afgrænse - må afgrænses under hensyntagen til, hvad der i øvrigt antages at gælde efter almindelige kommunalretlige grundsætning om kommuners opgavevaretagelse - Afgrænsningen må endvidere ske under hensyn til internationalt anerkendte standarder og principper om samfundsansvar, som anses for generelt anerkendelsesværdige i samfundet

21 FAIR TRADE-UDTALELSEN, FORTSAT side 21 Indkøbspolitik En kommune skal handle økonomisk ansvarligt. men ok at lægge vægt på andet end prisen, fx kvalitet og nu også varetagelse af samfundsansvar = En kommune kan lovligt fastsætte i sin indkøbspolitik, at kommunen ønsker at prioritere indkøb af Fairtrade-mærkede varer, idet kommunen herved udnytter sin mulighed for at efterspørge varer og ydelser, der er produceret under ansvarlige forhold. Dermed påtager kommunen sig et samfundsansvar. NB! Ej tilskud (dermed må pris ej være over markedsprisen) Ej udenrigspolitiske tilkendegivelser

22 SÅ HVAD VED VI NU? side 22 - Nu er der praksis, der udtrykkeligt udvider kredsen af saglige hensyn til: - Sikring af ordentlige arbejdsvilkår, rimelige sociale forhold, overholdelse af menneskerettigheder, en økonomisk og miljømæssig bæredygtig produktion mv. - Og som fastholder, at et klassisk ikke-sagligt hensyn fortsat ikke er sagligt: - tilskud til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner - Tilbage ved det grundlæggende spørgsmål: Hvad er hensynet bag arbejdsklausuler? - Sikring af ordentlige arbejdsvilkår eller sikring af de ansatte, der udfører arbejdet? - Hvor mange andre situationer kan udtalelsen udstrækkes til afklare?

23 FAIR TRADE-UDTALELSEN ARBEJDSKLAUSULER side 23 - Efter praksis kan kommuner endvidere i udbudskontrakter indsætte en såkaldt arbejdsklausul. En arbejdsklausul indebærer, at leverandøren skal sikre arbejderne lønog arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder på den egn, hvor arbejdet udføres. Praksis har baggrund i ILO-konvention 94 (fra 1949 og ratificeret af Danmark i 1955) om arbejdsklausuler, som forpligter statslige myndigheder men ikke kommuner - til at indsætte arbejdsklausuler. Formålet med konventionen er at imødegå social dumping ved arbejde, der udføres for det offentlige samtidig med, at den understreger statens forpligtelse som modelarbejdsgiver for så vidt angår lønog arbejdsvilkår. - at det således er lovligt, at en kommune udnytter sin mulighed for at efterspørge varer og ydelser, der er produceret under ansvarlige forhold

24 FAIR TRADE-UDTALELSEN ARBEJDSKLAUSULER, FORTSAT side 24 Ministeriet finder således, at det må lægges til grund, at kommuner i deres indkøbspolitik kan fastsætte, at de ønsker at leve op til internationale anerkendte standarder og principper om samfundsansvar, herunder at indkøbspolitikken lever op til en række forskellige hensyn, som anses for generelt anerkendelsesværdige i samfundet, jf. pkt. 2 c: Sikring af ordentlige arbejdsvilkår, rimelige sociale forhold, overholdelse af menneskerettigheder, en økonomisk og miljømæssig bæredygtig produktion mv. Økonomi- og Indenrigsministeriet finder imidlertid ikke, at det vil være lovligt, at en kommunal indkøbspolitik indebærer, at der ydes tilskud til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, ligesom en kommune ikke som led i sin indkøbspolitik lovligt kan fremsætte udenrigspolitiske standpunkter, jf. de ovenfor omtalte kommunalretlige grundsætninger herom.

25 ARBEJDSKLAUSULER, IGEN side 25 Siden Fair Trade-sagen har Statsforvaltningen taget stilling til Københavns Kommunes klausuler Statsforvaltningen henviser til Fair Trade Cirk. 9471/2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter med vejledning udsendt Forpligter staten, det henstilles at kommuner og regioner anvender arbejdsklausuler efter samme retningslinjer Arbejdsklausuler skal sikre vilkår, der ikke er mindre gunstige end den overenskomst på det pågældende område, der er indgået mellem de mest repræsentative parter, der gælder på hele det danske område Kan man nu anvende arbejdsklausuler generelt uden at vurdere de enkelte hensyn konkret?

26 LIDT OM HÅNDHÆVELSE side 26 Kædeansvar: Det store buzz-word Medfører at også leverandørens underleverandører forpligtes til at overholde en arbejdsklausul Er det noget særligt eller et almindeligt (entrepriseretligt) princip? Dokumentation og tilsyn Kommunen må jf. kontrakten sikre sig mulighed for at kræve dokumentation for, og afsætte ressourcer til at føre tilsyn med, at klausuler overholdes Der må dog kræves en vis rimelig frist til at fremskaffe dokumentation (særligt ved mange led) Hvis klausulen ikke overholdes? Bod Ophævelse? Kan kommunen udbetale manglende løn til leverandørens ansatte?

27 EU-RETLIGE OVERVEJELSER - ARBEJDSKLAUSULER side 27 Advokatforbehold De EU-retlige problemstillinger er noget mere omfattende og komplekse, end det kommer til udtryk her. ILO konvention 94 Forpligter staten til at sikre leverandørens ansatte vilkår svarende til de, der gælder på egnen Er tiltrådt af DK før vi blev medlem af EU, og kan derfor (måske) videreføres Kan konventionen give en afsmittende virkning på kommuner og regioner? Udstationeringsdirektivet Udstationerede medarbejdere fra andre medlemsstater skal arbejde på de vilkår, der gælder for den medlemsstat, hvor arbejdet udføres hvis vilkårene er fastsat: Ved lov eller administrative bestemmelser Ved kollektive overenskomster eller voldgiftskendelser, der finder generel anvendelse Men hov: Den Danske Model UfR2014B.198 af Sune Troels Poulsen: Der er betydelig usikkerhed om det retlige grundlag for arbejdsklausuler Versendende sag ved EU-Domstolen, C-115/14, RegioPost, jf. også omtale i Berlingske den 31. august 2014

28 SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER side 28

29 DEFINITIONER side 29 Private virksomheder, der driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale formål Virksomheder, der arbejder for en målgruppe/sag eller med en målgruppe For en målgruppe/sag: Støtte til udsatte, sundhedsoplysning, oplysning eller konkrete tiltag om miljø eller økologi Med en målgruppe: Kompetenceudvikling, uddannelsestiltag, aktivering etc. af udsatte grupper Kommunal støtte/deltagelse? Samme vurdering som ved alle andre vurderinger af lovlige kommunale opgaver Hjemmel i den skrevne lovgivning? Hjemmel i kommunalfuldmagten?

30 KOMMUNAL STØTTE/DELTAGELSE side 30 Kommunens deltagelse i eller støtte til socialøkonomiske virksomheder kan anskues på 4 måder: 1. En kommune kan som alternativ til selv at varetage en opgave, yde støtte til en privat, der varetager opgaven Hvis virksomheden varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver, skal støtte øremærkes den kommunale opgave At drive virksomhed med fortjeneste for øje er ikke en kommunal opgave dvs. øremærkning Husk omfattende særlovgivning (særligt hele beskæftigelsesområdet) 2. En kommune kan købe ydelser af en privat Krav om aftaler på markedsvilkår Kan der sagligt lægges vægt på at leverandøren er en socialøkonomisk virksomhed? Reelt en social klausul vurderes på samme måde Hvad hvis også en anden socialøkonomisk virksomhed arbejde med det samme? Ligebehandling, udbudsregler etc.

31 KOMMUNAL STØTTE/DELTAGELSE, FORTSAT side En kommune kan selv udføre socialøkonomisk virksomhed Hvis der er tale om lovlige kommunale opgaver 4. En kommune kan lade kommunale medarbejdere afknoppe en del af den kommunale forvaltning og drive som socialøkonomisk virksomhed Definition: En proces, hvor en kommune eller anden offentlig myndighed lader en eller flere ansatte danne et privat selskab med det formål at overtage en offentlig opgave. Som udgangspunkt ikke en kommunal opgave at støtte etablering af privat virksomhed Udbudsregler? EU statsstøtte-regler? Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har anbefalet en juridisk undersøgelse

32 SPØRGSMÅL? side 32

33 Hanna Ege Økonomi- og Indenrigsministeriet Rikke Søgaard Berth Horten Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé 7 DK-2900 Hellerup, Copenhagen Tel Fax horten.dk

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A 2014-193369 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 9-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A Du har den 9. september 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Den 18. maj 2013. De Offentlige Tandlæger att.: Direktør Lars Holsaae Peter Bangs Vej 36, 3. tv 2000 Frederiksberg DEN KOMMUNALE TANDPLEJES

Læs mere

Aarhus, 27. juni 2014

Aarhus, 27. juni 2014 Aarhus, 27. juni 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 27. juni kl. 9.30 Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Vedr. punkt nr. 2 Advokat Johan

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere