RVV. Ronne Vand A/S. CVR w Arsrapp oft 2A1A regnskabsir

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir"

Transkript

1 RVV Rannevand ArS SandemandweJ 1A 37 Rann Tlf Fax E-mall: wvlnt: cvr s29/-3357 Daneke Bank: m Rnne Vand A/S CVR w Arsrapp ft 2A1A regnskabsir Fremlagt g gdkendt p6 selskabets rd inare generalf rsamling den Sm dirigent:

2 INDHOLD Side Selskabsplysninger Ledelsens p6tegning Revisinsp6tegning Ledelsesberetning Hved- g ngletal Anvendt regnskabspraksis Resuftatpgrelse 1. maj april 21'l Balance pr. 3. aprilza11 Pengestrmspgrelse Nter

3 SELSKABSOPLYSNINGER Rnne Vand A/S. Sandemandsvej 14,37 Ranne Telefn Telefax Hjemmeside CVR nr. Stiftet Hjemsted UA Rnne Bestyrelse Inglf Lind-Hlm (frmand) Leif Brun Hansen (nestfrmand) Kai Platz Hans Mikkelsen Ebbe Frank Sven Erik Pedersen Kim Farsze (medarbejderrepresentant) Direktin Direktr Erik Steen Andersen Revisr Rnne Revisin Bank Danske Bank A/S Generalfrsamling Ord i nar ge n era lfrsam I i n g afhldes den A11. 3

4 LEDELSENS PATEGNING Bestyrelse g direktin har dags dat behandlet g vedtaget irsrapprten fr inkl. ledelsesberetningen fr Rsnne Vand AlS. Arsrapprten er aflagt efter geldende drsregnskabslv. Vi anser den valgte regnskabspraksis fr hensigtsmessig, sdledes at irsregnskabet efter vr pfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver g passiver, den finansielle stilling samt resultatet g pengestrmme. Arsrapprten indstilles til generalfrsamlingens gdkendelse. Rnne, den 24. august 211 Direktinen: Erik Steen Andersen Bestyrelse: lnglf Lind-Hlm (frmand) Leif Brun Hansen (nestfrmand) Kai Platz Hans Mikkelsen Ebbe Frank Svend Erik Pedersen Kim Farse (meda rbejde rreprasentant)

5 Den uafhangige revisrs pitegning Til aktinererne i Rnne Vand AlS. Vi har revideret drsregnskabet fr Ranne Vand A/S fr regnskabsiret 1. maj april 211, mfattende anvendt regnskabspraksis, resultatpgurelse, balance, pengestrmspgrelse g nter. Vi har endvidere revideret ledelsesberetningen. Arsregnskabet g ledelsesberetningen aflegges efter irsreg nskabslven. Ledelsens ansvar fr irsrapprten Ledelsen har ansvaret fr at udarbejde g aflegge et irsregnskab, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med Arsregnskabslven, g en ledelsesberetning, der indehlder en retvisende redegrelse i verensstemmelse med Arsregnskabslven. Dette ansvar mfatter udfrmning, implementering g prethldelse af interne kntrller, der er relevante fr at udarbejde g aflegge et retvisende 6rsregnskab g en ledelsesberetning uden vesentlig fejlinfrmatin, uanset m fejlinfrmatinen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg g anvendelse af en hensigtsmessig regnskabspraksis g udvelse af regnskabsmassige skn, sm er rimelige efter mstandighederne. Revisrs ansvar g den udfrte revisin Vres ansvar er at udtrykk en knklusin m Arsregnskabet g ledelsesberetningen pd grundlag af vres revisin. Vi har udfsrt vres revisin i verensstemmelse med danske revisinsstandarder. Disse standarder krever, at vi lever p til etiske krav samt planlagger g udfarer revisinen med henblik p6 at pnd haj grad af sikkerhed fr, at irsregnskabet g ledelsesberetningen ikke indehlder vesentlig fejlinfrmatin. En revisin mfatter handlinger fr at pn6 revisinsbevis fr de belzb g plysninger, der er anfart i Arsregnskabet g ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhenger af revisrs vurdering, herunder vurderingen af risiken fr vesentlig fejlinfrmatin i irsregnskabet g ledelsesberetningen, uanset m fejlinfrmatinen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejerevisr interne kntrller, der er relevante fr selskabets udarbejdelse g afleggelse af et 6rsregnskab, der giver et retvisende billede g en ledelsesberetning, der indehlder en retvisende redegarelse, med henblik pi at udfrme revisinshandlinger, der er passend efter mstandighedeme, men ikke med det frm6l at udtrykke en knklusin m effektiviteten af selskabets inteme kntrl. En revisin mfatter endvidere stillingtagen til, m den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, m de af ledelsen udavede regnskabsmessige skn er rimelige samt en vurdering af den samlede presentatin af 6rsregnskabet g ledelsesberetningen. Det er vr pfattelse, at det pndede revisinsbevis er tilstrekkeligt g egnet sm grundlag fr vr knklusin. Revisinen har ikke givet anledning tilfrbehld. Knklusin Det er vr pfattelse, at Arsregnskabet giver et refuisende billede af selskabets aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 3. apnl211 samt af resultatet af selskabets aktiviteter fr regnskabs6ret 1. maj april 2Af a verensstemmelse med Arsregnskabslven. Det er endvidere vres pfattelse, at ledelsesberetningen indehlder en retvisende redegrelse i verensstemmelse med 6rsregnskabslven. Rznne, den 211 Rnne Revisin Tnny Kfed Registreret revisr Medlem af FSR danske revisrer Erik Hansen Registreret revisr Medlem af FSR danske revisrer

6 LEDELSESBERETNING Frm&l Selskabets frm6l er at drive vandfrsyningsanleg samt at distribuere vand i verensstemmelse med den til enhver tid geldende vandfrsyningslvgivning. Selskabet har endvidere til frm6l at levere serviceydelser, der st6r i naturlig frbindelse med vandfrsyning. Ejerfrhld Selskabet er et aktieselskab. Samtlige aktier er ejet af RW a.m.b.a. Udvikf ingen i regnskabsaret 2UA-11 Selskabet er udskilt af RW a.m.b.a. med virkningfra 1. maj 29. Det er saledes virksmhedens anden drsrapprt. Arets resultat udgr et underskud p6 143 tkr. Der har ikke veret frhld, der giver anledning til usikkerhed ved indregning i Arsrapprten. Hendelser efter regnskabsireb afslutning Der er efter ledelsens vurdering ikke indtruffet vesentlige hendelser, der pivirker vurderingen af irsrapprten. Den frventede udvikling i regnskabsaret De udarbejdede g vedtagne budgetter fr 2A11-12 viser et frventet nulresultat. Det frventes ikke at udmeldelse af prislft g krevede effektiviseringer sm flge af den nye vandsektrlv vil p6virke selskabet i vaesentlig grad. PA grundlag af de udarbejdede langtidsbudgetter frventer vi en frtsat psitiv udvikling i de kmmende Ar. Resultatdispnering Arets resultat fr Rnne Vand A/S minus 143 tkr. freslds fremfart til neste Ar. 6

7 ANVEN DT REG NS KABSPRAKSIS Arsrapprten fr Rnne Vand AIS er udarbejdet i henhld til Arsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse B med tilvalg af pengestrsmspgrelse. Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksism sidste ir. RESULTATOPGORELSEN Nettmsatning Omsatning af virer g tjenesteydelser medtages p5 leveringstidspunktet. Omsetningen af vand er pgjrt sm m6lt frbrug. Prd uktinsm kstn in ger prduktinsmkstninger indehlder mkstninger, der afhldes fr at pnd regnskabsdrets nettmsetning samt afskrivninger vedr rende prduktinsanleg. Distri butinsm kstn in ger. Distributinsmkstningeme indehlder mkstninger, der kan henfres til distributin af vand. I psten indg6r gsa mkitninger til reparatin g vedligehldelse af ledningsnettet samt afskrivninger vedrrende netaktiver. Adm i n istratinsmkstn i n ger Administratinsmkstningeiindehlder regnskabs6rets afhldte udgifter af primer karakter til administratin, ejendmme g arealer m.v. BALANCEN Materielle anlegsaktiver Materielle anlagiaktiver miles tilanskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller brugsverdi, hvr denne er lavere af grunde, der ikke antages at vare frbig6ende. Afs[rivning fretages lineart ver aktivemes frventede brugstid. De frventede brugstider er: Bygninger, vand Ledningsnet Tekn ik/prd u ktinsan leg Indvindingsanleg Biler Driftsmateriel g inventar EDB hardwarelsftware 5 ir 3 6r 2A-25 Ar 1 dr 66r car 3ir Aktiver med en anskaffelsessum under 5 tkr. pr. enhed udgiftsfares i anskaffelses6ret. Anlagsaktiver vertaget i frbindelse med etableringen af selskabet indgar til de vurderede verdier ved elabteringen. Afskrivningerne falger de almindelige levetider, da der ved vardiansettelsen er taget hjde fr den allerede frlabne tid ifrhld til de prindelige anskaffelsestidspunkter. Lagerbehldninger Lagerbehldninger males til anskaffelsespris eller nettrealisatinsverdi, hvr denne er lavere. Tilgdehavender Tiljdehavender indregnes til nminel vardi med fradrag af nedskrivninger til imzdegaelse af frventede tab. 7

8 Pengestrmspgrelse Pengestrmspgrelsen viser selskabets pengestrmme frdelt pa drifts-, investerings- g finansieringsaktivitet fr 6ret, 6rets frskydning i likvider samt selskabets likvider ved Arets begyndelse g slutning. Pen gestrm fra d riftsaktivitet Pengestrmme fra driftsaktivitet pgres sm 6rets resultat reguleret fr ikke-kntante driftspster g andring i driftskapital. Pengestrmme til investeringsaktivitet Pengestrzmme til investeringsaktivitet mfatter betaling i frbindelse med kb g salg af virksmheder g aktiviteter samt kb g salg af immaterielle, materielle g finansielle anlegsaktiver. Pen gestrm fra finansieri ngsaktivitet Pengestrmme fra finansieringsaktivitet mfatter endringer i stsrelse g sammensetning af selskabets aktiekapital g mkstninger frbundet hermed samt ptagelse af lin samt afdrag p6 renteberende geld.

9 Ranne Vand A/S Resultatpgrelse 1. maj 2A1-3. april 2Af Nte Kr Tkr. Nettmsetning Prduktinsmkstninger Bruttresultat Distributinsmkstninger Adm in istratinsm kstn i nger Resultat fr finansielle pster Finansielle mkstninger Arets resultat far skat 2 Skat af Arets resultat Arets resultat ,4 Frclag til resultatdispnering : Overfart resultat

10 Rnne Vand A/S Nte Balance AKTIVER Anlagsaktiver 1 Materielle anlagsaktiver Grunde g bygninger Prduktinsanlag Ledningsnet Transprtmidler Inventar g EDB 3t4-211 Kr Anlegsaktiver i alt 18.{t.263 {7.865 Omsatningsaktiver Varebehldninger Varebehldninger 471j32 Tilgdehavender Debitrer Andre tilgdehavender Likvide behldninger Omsatningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

11 Rnne Vand A/S Balance Nte PASSIVER 3 Egenkapital Selskabskapital Overkurs Overfrt resultat 3U4-24fi Kr t4-2lA Tkr A Egenkapital3. april $.6A Galdsfrpligtelser Langfristede geldsfrpligtelser Krtf ristede ga ldsf rp I i gte lser Leverandr- g mkstningsgeld Skyldig mms g afgifter Anden gald Mellemregning RW a.m.b.a Galdsfrpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualpster m.v. 5 Pantsatninger g sikkerhedsstillelser 6 Nertst6ende parter 11

12 Rnne Vand A/S Resultat Afskrivninger g andre ikke kntante bevegelser Selvfinansiering fra driften Andrinqer i: Varebehldninger Tilgdehavender fra salg Andre tilgdehavender Leverandargald Skyldige mms g afgifter Anden gald 24fi41 Kr M Kr. 4A Pengestrm fra d riftsaktivitet {7-696 Kab at materielle anlagsaktiver Salg af materielle anlagsaktiver Pengestrm fra investerin gsaktivitet Arets pengestram fra drift g investering Likvider g mellemregning prim Likvider g mellemregning ultim -1 I J

13 O ) O F i i r \. q \ q c { (f, ) (9 E N t l t 6.. i - r (:) t* C.q f. q n n l ( f ) N s g ( ) f ) N T \ \r T t t- ọ q ).q r (9 n! t- s - N F O ) F O L m d d sqx N r() F l-.1 c\l 6tu I e.i Z) c; f* c.i r i f N r ( f ) ) N l q q r l r ) ( O r- lr) c.i I (y) (.q (Y) N(:) ni C\I nt F,- rif ( a t. f li c{ - lg r ttr - Etr F (f N r() f* O ril O) F* c t ^ i l.- r F- cj (') l() (f) r r t r ) (3 l- (O ) (a. h d d ) c \ N.Efi \ NI r - J.t (') r ) F* f \ O s f ) (9. q q l<) (r) q N N (r) r c! N ) (\l + d r O ) O. ( 6. q c? 5- I I EE e :'F Xd E IL N c\l f.- s ni N g ) O l * r rif : q r* (O l.r) l (? d ; \ (Y).q rif F ).f ) a: (f) c ltr) ) )g \ s \ I 1\ -gp $ E'E ; eg (9 - \ c g) c) <ri c? - r ) q c? q F t \ ( l - N ( Y ) r t* \ (Y) (f) (f) N nt (r) d N ) Q-. a E g(e tr g s tr t- ([) s.f, E O 9 Za O z -x t! CD _g g {5 g tg E F b b tr E t. ( q ) le F :O ' ; F E a - 5 E g q E '= F. ' - 9 ' E ; " 6 6 E 8E E :"fr g U EO q EO 5 : r = ; i t. = - E tr PE,fi E af a E #s # =-*= *= h d 6 P ' E ' E P 8 gbi g 'EEiE Hs ur q) a) 2 e,,g E,g Fi a t"k"kf

14 Rnne Vand AJS Nter Nte 2 Skat af Arets resultat Skat af skattepligtig indkmst Andring i udskudt skat Skat af trets resultat 3 Egenkapital Overkurs ved Overfrt Aktiekapital stiftelse resultat lalt Sald 1. ma a35'ffi Overfrt resultat, jf. resultatdispnering n Sald 3. april AKiekapital Aktiekapitalen er frdelt s ledes: 1 aktier af nm. 5. kr ' 4 Evenfualpster m.v. Udskudt skat: Der er en negativ udskudt skat, d.v.s. et skatteaktiv. Skatteaktivet er ikke indregnet i Arsregnskabet. Over-/underdekninq: En eventuel ver- eller underdakning, svarende til frskellen melllem kstpris fr vandfrsyning g de hs frbrugeme pkrevede belgb, er ikke sarskilt gjrt p. En eventuel ver- eller underdekning er ikke indregnet i balancen. Der frligger ikke pa tidspunktet fr verdragelsen af vandfrsyningen myndighedsafgrelse m eventuel eksistens af et frbrugereje g dermed en pgrelse af et af frbrugern eventuelt hrende krav. Et sidant krav fra frbrugeme vil pahvile selskabet sm en frpligtelse. Et eventuelt frbrugerkrav er ikke indregnet i balancen. 5 Sikkerhedsstillelser g panbatninger Der er ikke afgivet sikkerhedsstillelser eller pantsetninger. 6 Narbtiende parter g ejerfrhld Bestemmende indflydelse RW a.m.b.a., hvedaktinar Ovriqe nertstiende parter Rnne Varme A/S, tilknyttet virksmhed Transaktiner Samhandel med nartstaende parter er fregaet pd markedsmassige vilkar eller mkstningsdakkende basis. Der har i regnskabsaret 2O1O-11 varet samhandel med RW a.m.b.a. g Rnne Varme AlS. Ejerfrhld Flgende aktinerer er nteret i selskabets aktinarfrtegnelse sm ejende minimum 5% af stemmeme ellerminimum 5% af kapitalen: RW a.m.b.a., Bmhlms Reginskmmune Kncernregnskab Selskabet indg6r i kncemregnskabet fr mderselskabet RW a.m.b.a., Brnhlms Reginskmmune, CVR-nr

15 Rsnne Vand A/S Specifikatiner til bestyrelsen Neftmsatning Salg af vand Salg af vand erhvervstakst Fast bidrag Diverse salgsindtegter Nettmsatning ialt Kr { Tkr Budget Tkr ezgs' Prduktinsmkstninger Afskrivninger vedr. prduktinsanleg PrduKinsmkstninger i alt Distributinsmkstninger Ledningsnet PrduKinsudstyr g -installatiner MAlere Transprtmidler SmAanskaffelser Tab pa debitrer Betaling af persnalemkstninger hs RW a.m.b.a. Afskrivninger vedr. distributinsanlag Dlstributinsmkstnlnger I a.14 Adm i n lstratinsmkstn in ger Kntrhld Representatin Transprtmidler Grundvandsgebyr RAdgivning, branchekntingent, revisin m.m. Frcikringer Ejendmme g arealer Betaling af persnalemkstninger hs RW a.m.b.a. Administratinsmkstninger i alt Finansielle pster Arets resultat far skat 'A

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 Baseret pa budgettal pr. 23/02 2015 saledes som disse er indarbejdet i prospekt Godkendt p9 selskabets

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Y's Men International Region Danmark

Y's Men International Region Danmark Y's Men International Region Danmark Y s Men International Region Danmark CVR. Nr. 91 63 15 55 Årsregnskab for 2015 1. april 2014 til 31. marts 2015 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere