/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' Dirigent. l. januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31."

Transkript

1 Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: ~t I-net: CVR-nr AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT l. januar december 2012 Gdkendt yå andelsbligfreningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013 /! ~ Dirigent ;- RlH-REVJSION er medlem af Freningen Registrerede Revisrer FRR

2 A!B Gildhøjparken RIR-REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE Administratr g bestyrelses påtegning...! Den uafhængige revisrs påtegning... 2 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatpgørelse... 6 Balance...? Nter... 9 Medlemsliste... 14

3 Rlli-REVISION ADMINISTRATOR- OG BESTYRELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har aflagt årsrapprt fr Andelsbligfreningen A/B Gildhøjparken Arsrapprten er aflagt i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A samt freningens vedtægter. Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af freningens aktiver, passiver g fransielle stilling pr. 31. december 2012 samt af freningens aktiviteter fr regnskabsåret l. januar- 31. december Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af freningens finansielle stilling. Arsrapprten indstilles til generalfrsamlingens gdkendelse. Brøndbyvester, den 19. februar 2013 "(:~.~~ Lars Rasmussen frmand [tth c:._~&-/, Lars Gregersen s ) Karsten Nielsen ministr~tr: ( de{ cu\l~~ Advkat Un Temstrøm l

4 Rlli-REVISION DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne i AIB Gildhøj parken. Vi har revideret årsregnskabet fr AIB Gildhøjparken fr regnskabsåret l. januar 2012 til 31. december 2012, mfattende anvendt regnskabspraksis, resultatpgørelse, balance g nter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslvens bestemmelser samt freningens vedtægter. Revisinen mfatter ikke budgettal, hvrfr vi ikke udtrykker ngen sikkerhed herm. Ledelsens ansvar fr årsregnskabet Andelsbligfreningens ledelse har ansvaret fr at udarbejde g aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med årsregnskabslven. Dette ansvar mfatter udfrmning, implementering g prethldelse af interne kntrller, der er relevante fr at udarbejde g aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m fejlinfrmatinen skyldes besvigelser eller fejl samt valg g anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis g udøvelse af regnskabsmæssige skøn, sm er rimelige efter mstændighederne. Revisrs ansvar g den udførte revisin Vrt ansvar er at udtrykke en knklusin m årsregnskabet på baggrund af vr revisin. Vi har udført vr revisin i verensstemmelse med danske revisinsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever p til etiske krav samt planlægger g udfører revisinen med henblik på at pnå høj grad af sikkerhed fr, at årsregnskabet ikke indehlder væsentlig fej!infrmatin. En revisin mfatter handlinger fr at pnå revisinsbevis fr de beløb g plysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte revisinshandlinger afhænger af revisrs vurdering, herunder vurderingen af risiken fr væsentlig fejlinfrmatin i årsregnskabet, uanset m fejlinfrmatinen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejer revisr interne kntrller, der er relevante fr andelsbligfreningens udarbejdelse g aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udfrme revisinshandlinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke med det frmål at udtrykke en knklusin m andelsbligfreningens interne kntrl. En revisin mfatter endvidere stillingtagen til, m den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, m de afledeisen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentatin af årsregnskabet. Det er vr pfattelse, at det pnåede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vr knklu Sin. Revisinen har ikke givet anledning til frbehld. Knklusin Det er vr pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsbligfreningens aktiver, passiver g den fransielle stilling pr. 31. december 2012, samt af resultatet af andelsbligfreningens aktiviteter fr regnskabsåret l. januar 2012 til 31. december 2012 i verensstemmelse med årsregnskabslven samt freningens vedtægter. 2

5 AIB Gildhøj parken Rm-REVISION Supplerende plysninger vedrørende frhld i regnskabet Uden at mdificere vr knklusin gør vi pmærksm på at andelsbligfreningens egenkapital er tabt. Vi henviser til nte 7 hvraf det fremgår at egenkapitalen er tabt frdi reguleringen på renteswappen i regnskabsåret har været negativ med kr. Freningen frventer egenkapitalen reetableret på sigt. Bestyrelsen aflægger regnskabet under frudsætning fr frtsat drift g vi er enige i denne frudsætning. Supplerende plysninger vedrørende frståelse af revisinen. Arsregnskabet indehlder i verensstemmelse med sædvanlig praksis fr adelsbligfreninger det af bestyrelsen gdkendte resultatbudget fr Budgettallene, sm fremgår i en særskilt klnne i tilknytning til resultatpgørelsen, har ikke været underlagt revisin. Hedehusene, den 19. februar 2013 Rm-REVISION Registreret Revisinsaktieselskab 3

6 AJB Gildhøjparken RIR-REVISION ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapprten fr AJB Gildhøjparken er aflagt i verensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A samt freningens vedtægter. Frmålet med årsrapprten er at give et retvisende billede af freningens aktiviteter fr regnskabsperiden, g vise, m den budgetterede g hs medlemmerne pkrævede bligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er frmålet at give plysninger m andelenes værdi, jf. lv m andelsbligfreninger g andre bligfællesskaber (andelsbligfreningslven), 6, stk.5. Anvendt regnskabspraksis er uændret i frhld til tidligere år. Resultatpgørelsen Opstillingsfrm Resultatpgørelsen er pstillet, så denne bedst viser freningens aktivitet i det frløbne regnskabsår. De i resultatpgørelsen anførte, ureviderede budgettal fr regnskabsåret er medtaget fr at vise afvigelser i frhld til realiserede tal, g dermed hvrvidt de pkrævede bligafgifter i henhld til budget her været tilstrækkelig til at dække mkstningerne frbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Bligafgiftens størrelse fastsættes af generalfrsamlingen, g frdeles i frhld til de prindelige indskud. Bligafgiften indregnes i resultatpgørelsen i den peride, indtægterne vedrører, uanset betalingstidspunktet Omkstninger Omkstninger vedrørende regnskabsperiden indgår i resultatpgørelsen. Finansielle Pster Finansielle indtægter g mkstninger indregnes i resultatpgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperiden. Finansielle indtægter består af renter afbankindeståender. Finansielle mkstninger består afregnskabsperidens rentemkstninger g bidrag vedrørende priritetsgæld, samt renter af bankgæld. Herudver indregnes betalinger på indgået rentesikringsaftale (renteswap) Frslag til resultatdispnering Under resultatdispneringen indgår bestyrelsens frslag til dispnering af regnskabsperiden resultat, herunder eventuelle frslag m verførsel til" reserveret til vedligehldelse". Frslag m verførsel af beløb til" verført resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvrvidt den pkrævede bligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte priritetsafdrag. Ejendm Ejendmmen måles til kstpris med tillæg af de frbedringer udført på ejendmmen efter anskaffelsen. Der afskrives ikke på ejendmmen da denne løbende vedligehldes. 4

7 RIR-REVISION Ejendmmens værdi ifølge den seneste ffentlige kntantvurdering er anført i en nte til regnskabet. Tilgdehavender Tilgdehavender måles til det beløb, vi frventer at mdtage. Gældsfrpligtelser Priritetsgælden måles til pantebrevsrestgæld pr. 31. december Priritetsgælden er fratrukket aktivering afkurstab/stiftelsesmkstninger, sm nedskrives ver lånets løbetid på 30 år. Finansielle instrumenter i frm af indgåede aftaler m rentesikring (renteswap) værdiansættes til kstpris på aftaletidspunktet, svarende til O kr. Efterfølgende indregnes renteswappen til dagsværdi på balancedagen. Årets regulering af dagsværdien på renteswappen føres direkte på egenkapitalen. Dagsværdien er pgjrt af leverandøren af aftalen. Renteswappen indregnes i tilknytning til priritetsgælden, da den anses fr en integreret del af belåningen af freningens ejendm. Øvrige gældspster måles til nminel restgæld. Andelsværdi Bestyrelsens frslag til andelsværdi fremgår af en nte til regnskabet. Andelsværdien pgøres i henhld til andelsbligfreningslven samt vedtægterne. 5

8 A!B Gildhøjparken RIR-REVISION RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2012 Nte Indtægter Bligafgift fra andelshavere Fihemetindbetaling fra andelshavere Renteindtægter, bank m.m. Udlejning ektra p-pladser Andre indtægter Regnskab Budget 2012 (ej revideret) Budget 2013 (ej revideret) Omkstninger Ejendmsskat g renvatin Ejendmsmkstninger Vedligehldelse afbygninger Administratin Årets afskrivning på kurstab/ stiftelsesmkstninger Priritetsrenter/renteswap, Nykredit Renteudgift, bank Åres! resultat (før afdrag g reservering) Frslag til resultatdispnering: Overført til "reserveret til vedligehldelse" Overført til "verført resultat mv." Afdrag Overført restandel af årets resultat Overført til resultat mv.: Dispneret i alt

9 RIH-REVISION BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 AKTIVER Nter 2012 Materielle anlægsaktiver 4 Ejendmmen matr.nr. 30 F, 30 CA g 30 CC, Brøndbyvester l ANLÆGSAKTIVER I ALT l Tilgdehavender Restancer andelshavere Perideafgræsningspster Øvrige tilgdehavender Mellemregning vand Mellemregning varmeregnskab Mellemregning administratr Likvide behldninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

10 RIR-REVISION BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 PASSIVER Nter Egenkapital Andelskapital Overført resultat mv EGENKAPITAL I ALT Langfristede gældsfrpligtelser Nykredit, anlægslån Priritetsgæld inkl. finansielle instrumenter Krtfristede gældsfrpligtelser Nykredit, kredit Mellemregning, varmeregnskab Depnering ved salg Skyldige mkstninger GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I AL T Tabt egenkapital Pantsætninger g sikkerhedsstillelser Andelenes værdi 8

11 Rlli-REVISION NOTER l Regnskab Budget Budget (ej revideret) (ej revideret) Ejendmsskat g renvatin Ejendmsskatter Renvatin g skadedyrsbekæmpelse Ejendmsmkstninger Frsikringer El - fællesskur/vej Fællesarealer Snerydning Administratin Administratr Revisr Rådgivning Hjemmeside Kursus-, mødemkstninger, generalfrsamling Kntrartikler mm Kntingenter Småanskaffelser Gebyrer, prt, diverse Telefn, internet

12 Rlli-REVISION NOTER Regnskab 2012 Regnskab Ejendmmen matr.nr. 30 F, 30 CA g 30 CC, Brøndbyvester Kstpris ejendm l. januar 2012 Anskaffelse fibernet Regulering TDC gravearbejde Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012 Seneste ffentlige vurdering pr. l ktber l Øvrige tilgdehavender Tilgdehavende, andelshaver Snerydning andel BIF JeCa Grupper/græsrødderne Frudbetalt ABF Egenkapitalpgørelse Andelskapital Indskud pr. l. januar 2012 Sald pr. 31. december Overført resultat mv. Sald prim Ændring i dagsværdi rentesikring Restandel af årets resultat Årets afdrag Sald pr. 31. december Egenkapital i alt

13 RIB-REVISION NOTER 7 Tabt egenkapital Andelsbligfreningen har i regnskabsåret tabt sin egenkapital g har pr. 31. december 2012 en negativ egenkapital på kr. Tabet skyldes at freningens renteswap i regnskabet har udviklet sig negativt med kr., denne regulering bgføres direkte på egenkapitalen. Havde freningen ikke indgået aftalen m renteswappen ville freningens egenkapital være psitiv med kr. Markedsværdien er en tilnærmet værdi sm renteswappen kan indfries med pr. pgørelsesdat. Når renteaftalen udløber vil markedsværdien være O kr. Markedsværdien har derfr alene relevans hvis renteswappen afsluttes før udløb. Freningen har ingen planer m at psige aftalen. Renteswappen er indgået fr at sikre freningen md en stigende rente på deres realkreditlån, således at hvis renten stiger på realkreditlånet vil den rente freningen mdtager på renteaftalen gså stige. Den negative markedsværdi skyldes at renteniveauet er faldet. Ved et stigende renteniveau vil markedsværdien på renteswappen udvikler sig psitivt. Freningen frventer derfr at egenkapitalen reetableres i takt med renteswappen kmmer tættere på udløb eller renteniveauet stiger. 11

14 RIH-REVISION NOTER Regnskab 2012 Regnskab Gæld til realkreditinstitut Nykredit, afdragsfrit, var. bl. lån Nykredit, afdragsfrit, var. bl. lån Rentesikring (renteswap) Herafudgør krtfristet gæld Betalt afdrag i år Aktivering af kurstab/stiftelsesmkstninger Kurstab/stiftelsesmkstninger prim Årets afskrivning 1/30, sidste år 6 måneder Sald pr. 30. juni Kursværdi Pantsætninger g sikkerhedsstillelser Nykredit har et ejerpantebrev på til sikkerhed fr anlægslånet 12

15 AÆ Gildhøjparken Rlli-REVISION NOTER Regnskab 2012 l O Andelenes værdi Andelskrnens værdi pr beregnet i verensstemmelse med 5, stk. 2 i" Lv m andelsbligfreninger g andre bligfællesskaber" kan pgøres efter en af følgende metder: Andelskrneberegning med ndgangspnnkt i ejendmmens anskaffelsespris: Egenkapital den 31. december 2012 Markedsværdi renteswap Tilbageført kurstab/stiftelsesmkstninger Reguleret egenkapital Dette svarer til kurs pr. andelskrne / ,9468 Andelskrneberegning med udgangspunkt i den seneste ffentlige vurdering: Dg skal værdien nedsættes, såfremt freningen efterfølgende mdtager en ny kntantvurdering på ejendmmen, der medfører, at andelskrnens værdi ikke kan pretshldes. Egenkapital den 31. december 2012 Offentlig vurdering Ejendmmens bgførte værdi Kursregulering priritetsgæld Kursværdi Nminelt Reguleret egenkapital Kurs pr. andelskrne / ,6906 Andelskrneberegning med udgangspunkt i valuarvurdering: Kan ikke beregnes, da der ingen valnarvurdering freligger. Bestyrelsen freslår, at anskaffelssummen anvendes til beregning af andelskrn en. Kursen pr. andelskrne fastsættes til 0,9468. Kursen anvendes ved salg af andele frem til næste rdinære generalfrsamling. 13

16 RID-REVISION MEDLEMSLISTE Opr.indskud Frslag ny Bligafgift andelsværdi 1. maj 2012 kurs 0,9468 l Nadia & B Nielsen Gildhøjparken ,56 2 Grethe & Palle Møller Hansen Gildhøjparken ,99 3 Anne C. R. Nielsen Gildhøjparken ,55 4 Susanne & Jhn Jepsen Gildhøjparken ,20 5 Sander Hlst & Jane Sangstad Gildhøjparken ,56 6 Anne & Lars Rasmussen Gildhøjparken ,12 7 Heide & Thmas Feldstein Gildhøjparken ,56 8 Lne & Jhnny Muritzen Gildhøjparken I 5, St. Tv ,64 9 Claus El Lagerbn Gildhøjparken 15, I. Tv ,13 10 Vibeke & Steen Gildesberg Gildhøjparken l 5, St. Tl ,56 Il Sarnina Humayun Gildhøjparken 15, l. Th ,04 12 Pia & Lars Kfed Gregersen Gildhøjparken 17, St. Tv ,41 13 Majken Gade Olsen Gildhøjparken I 7,!.Tv ,89 14 Linda & Janus Petersen Gildhøjparken l 7, St. Tb ,56 15 Lene M. Kjeldsen Gildhøjparken I 7, l. Th ,04 16 Annie Og Tm Køblert Gildhøjparken I 9, st ,41 17 Ilknur Uzun Og Billen! Uzun Gildhøjparken 19, l ,89 18 Mark Ranum Petersen Gildhøjparken 9, St. Tv ,56 19 Jette & Jan Nielsen Gildhøjparken 9,!.Tv ,04 20 Birthe & Aage Simnsen Gildhøjparken 9, St. Th ,56 21 Pia Larsen Gildhøjparken 9, l ,04 22 Leise & Steen Simnsen Gildhøjparken I I, st ,41 23 Simn Svenningsen Gildhøjparken 11,!.Tv ,89 24 Tine Pleidrup & Michael Jhansen Gildhøjparken I I, St. Tb ,56 25 Thmas E. Viltft Gildhøjparken Il, l. Th ,04 26 Linda M. Ruteli Gildhøjparken 13, St. Tv ,41 27 Yasin & Nesat Ktan Gildhøjparken 13,!.Tv ,89 28 Helle & Jan Mejlstrøm Gildhøjparken 13, St. Tb ,56 29 Selma & Adnan Hmic Gildhøjparken 13, l. Th ,04 30 Aisha Chughtai Gildhøjparken J, st ,56 31 Melissa Lpez Malveda Gildhøjparken J, l ,04 32 Ali Akban Ahmad & Amira Naz Ahmad Gildhøjparken J, St.Th ,56 33 Kristine & Lars Nørregaard Sørensen Gildhøjparken I, l. Th ,04 34 Kim Skjldbrg Jensen Gildhøjparken 3, St. Tv ,41 35 Edhem Basic Gildhøjparken 3,!.Tv ,89 36 Waqar Khalid Gildhøjparken 3, St. Th ,56 37 Drthe Hald Gildhøjparken 3, l.,th ,04 38 Benthe & Valter Andersen Gildhøjparken 5, St. Tv ,41 39 Jan Brauner Gildhøjparken 5,!.Tv ,89 40 Tina Pedersen Gildhøjparken 5, St. Th ,56 41 Aisha Zahir Khan Gildhøjparken 5, l. Th ,04 42 Tina Skaaning Gildhøjparken 7, St. Tv ,41 43 Niels Elleby Gildhøjparken 7,!.Tv ,89 44 Susanne Knudsen Gildhøjparken 7, St. Th ,56 45 Ltte Hugård Nielsen Gildhøjparken 7, l. Th , ,01 14

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir RVV Rannevand ArS SandemandweJ 1A 37 Rann Tlf 569144 Fax 569114 E-mall: rw@rw.dk wvlnt: www.rw.dk cvr s29/-3357 Daneke Bank: 4724-47m452524 Rnne Vand A/S CVR w.32 943357 Arsrapp ft 2A1A-11 2. regnskabsir

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere