HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13. december 2013 og af Vestre Landsrets 7. afdeling den 7. januar I påkendelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Poul Dahl Jensen, Jan Schans Christensen og Lars Apostoli. Påstande Kærende, anklagemyndigheden, har nedlagt påstand om ophævelse af Vestre Landsrets kendelse af 7. januar 2014 og Retten i Horsens kendelse af 13. december 2013, således at sagen af Retten i Horsens fremmes til afsigelse af udeblivelsesdom i medfør af retsplejelovens 855, stk. 3, nr. 4. Indkærede, T, har påstået stadfæstelse. Sagsfremstilling Den 11. september 2013 sendte Sydøstjyllands Politi et anklageskrift af 3. juni 2013 i sagen mod T til Retten i Horsens. I anklageskriftet blev T tiltalt for spirituskørsel efter færdselslovens 117, jf. 53, stk. 1, med påstand om bødestraf samt betinget frakendelse af førerretten i 3 år.

2 - 2 - Ved brev af 22. oktober 2013 blev T indkaldt til et retsmøde den 6. december 2013 kl I indkaldelsen, der blev forkyndt for et myndigt medlem af Ts husstand, hedder det bl.a.: Anklagemyndigheden har anmodet om et retsmøde i en sag mod Dem. Sagen drejer sig om overtrædelse af færdselsloven. Kopi af anklagemyndighedens anmodning vedlægges. De har pligt til at møde, hvis indkaldelsen er forkyndt senest 4 dage før retsmødet. Hvis De udebliver fra retsmødet uden at give retten besked om en gyldig grund, kan De blive anholdt. Retten kan vælge at behandle sagen, selvom De ikke er til stede. Det er dog en forudsætning, at De ikke ud over førerretsfrakendelse, konfiskation og erstatning idømmes en strengere straf end fængsel i 3 måneder. Hvis sagen afgøres, uden at De har været til stede, gælder der særlige genoptagelses- og ankeregler. Ønsker De at få beskikket en forsvarer, skal De snarest og inden retsmødet kontakte retten. De må regne med, at De selv skal betale udgifterne til forsvareren, hvis De bliver dømt. T, der ikke havde anmodet om beskikkelse af forsvarer, udeblev uden oplyst lovligt forfald fra retsmødet. Anklagemyndigheden anmodede derefter om, at sagen blev fremmet til dom i tiltaltes fravær efter retsplejelovens 855, stk. 3, nr. 4. Retten i Horsens optog spørgsmålet til kendelse, der blev afsagt den 13. december I kendelsen hedder det bl.a.: Anklagemyndigheden har tilkendegivet, at der vil blive nedlagt påstand om bødestraf og om betinget frakendelse af førerretten. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at sagen fremmes umiddelbart til afsigelse af udeblivelsesdom. Som anført i Vestre Landsrets kendelse af 8. august 2013, refereret i Tidsskrift for Kriminalret 2013, side 1003/1V, vil det i en situation som den foreliggende være betænkeligt at fratage tiltalte den retssikkerhedsmæssige garanti, som en obligatorisk forsvarerbeskikkelse indebærer, hvorfor sagen ikke kan fremmes til dom uden beskikkelse af forsvarer. Derfor b e s t e m m e s: Sagen fremmes ikke til afsigelse af udeblivelsesdom.

3 - 3 - Sagen udsat på anklagemyndighedens bemærkninger til spørgsmålet om anholdelse af tiltalte eller om beskikkelse af forsvarer for tiltalte. Anklagemyndigheden kærede kendelsen til Vestre Landsret og gjorde gældende, at obligatorisk forsvarerbeskikkelse alene skal ske i sager, hvor der er spørgsmål om fængselsstraf. Ved kendelse af 7. januar 2014 stadfæstede landsretten byrettens kendelse i henhold til grundene. Anbringender Anklagemyndigheden har anført bl.a., at bestemmelsen i retsplejelovens 731, stk. 1, litra i, efter ordlyden klart og tydeligt alene foreskriver obligatorisk forsvarerbeskikkelse i sager, der fremmes efter retsplejelovens 855, stk. 3, nr. 4, når der er spørgsmål om fængselsstraf. Heroverfor står bemærkningerne om obligatorisk forsvarerbeskikkelse i forarbejderne til lovændringen i 1994, hvor bestemmelsen i retsplejelovens 731, stk. 1, litra i, og 855, stk. 3, nr. 4, blev indført. Disse bemærkninger om obligatorisk forsvarerbeskikkelse synes at angå alle sager, der fremmes efter bestemmelsen i retsplejelovens 855, stk. 3, nr. 4. I forarbejderne til lovændringen i 1994 er der imidlertid hovedsageligt fokus på spørgsmålet om frihedsstraf, ligesom det fremgår, at et af formålene med lovforslaget er at udvide adgangen til at idømme frihedsstraf ved udeblivelsesdom. Den obligatoriske forsvarerbeskikkelse synes således alene at vedrøre sager, hvor der er spørgsmål om at idømme frihedsstraf. Forarbejderne tager ikke i øvrigt stilling til spørgsmålet om forsvarerbeskikkelse i sager om bøde og frakendelse. Af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis fremgår, at retten til at få en forsvarer beskikket ikke er en absolut rettighed. Der hersker ikke tvivl om, at forsvarerbeskikkelse er en væsentlig retssikkerhedsgaranti for tiltalte, men som anført i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis vil der være sager, hvor det retssikkerhedsmæssige aspekt ikke taler med helt samme vægt i relation til behovet for beskikkelse af forsvarer. Den foreliggende sag er ukompliceret såvel juridisk som bevismæssigt. Der er alene spørgsmål om bødestraf, som udmåles på takstmæssigt grundlag, og førerretsfrakendelse, som er en obligatorisk retsfølge. Der foreligger derfor ikke sådanne retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, at sagen ikke bør fremmes i tiltaltes fravær uden tilstedeværelse af en beskikket forsvarer. Hertil kommer, at sagen alene kan fremmes i medfør af retsplejelovens 855, stk. 3, nr. 4, hvis tiltalte har været lovligt indkaldt, og det af indkaldelsen fremgår, at udeblivelse uden oplyst lovligt forfald kan medføre, at tiltalte dømmes for de forhold, som tiltalen angår, jf. 855, stk. 3, nr. 4. Hvis sagen fremmes i tiltaltes fravær i medfør af 855,

4 - 4 - stk. 3, nr. 4, skal dommen forkyndes for tiltalte personligt, medmindre tilsigelsen har været forkyndt for denne personligt. Tiltalte har endelig et ubetinget krav på at få sagen genoptaget, hvis han anmoder herom inden 4 uger fra dommens forkyndelse, jf. retsplejelovens 987, stk. 3. T har anført bl.a., at retsplejelovens 855, stk. 3, nr. 4, vedrører de mere alvorlige straffesager, der berettiger til en alvorligere sanktion end bøde. Der er ved denne proces i modsætning til retsplejelovens 897 ikke en formodning for, at tiltalte ved sin udeblivelse har tilstået forholdet. Det følger af forarbejderne, at der under hovedforhandlingen skal ske en sædvanlig bevisførelse forud for rettens vurdering af skylds- og (eventuelt) sanktionsspørgsmålet, hvilket også er forudsat af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dette nødvendiggør i sagens natur, at tiltalte som altovervejende hovedregel skal være repræsenteret af en forsvarer, der kan sikre processen på vegne tiltalte. I forarbejderne til lovændringen i 1994 hedder det om forsvarermedvirken bl.a.: Som en yderligere retssikkerhedsmæssig garanti for den tiltalte foreslås det derfor som en betingelse for, at sagen kan fremmes til udeblivelsesdom, at der i alle tilfælde skal beskikkes en sådan forsvarer. Det forhold, at der skal ske fuldstændig bevisførelse indebærer bl.a., at vidneførsel for retten foregår på sædvanlig måde under medvirken af forsvarer og anklager. I forarbejderne til lovændringen i 2002 hedder det i overensstemmelse hermed bl.a.: Der skal som hidtil ske bevisførelse, for at tiltalte kan dømmes. Tiltalte skal i overensstemmelse med de gældende regler altid have en forsvarer, som normalt vil være beskikket. Forarbejderne til begge lovændringer bekræfter således entydigt, at det med indførelsen af 855, stk. 3, nr. 4, udelukkende har været tilsigtet at opretholde ordningen i den sædvanlige strafferetspleje med fuld bevisførelse om tiltaltes skyld og adgang til forsvarerbistand mv. Det har formodningen imod sig, at lovgiver skulle have tilsigtet en begrænsning af tiltaltes adgang til at få beskikket en forsvarer, selvom anklagemyndigheden ikke har nedlagt påstand om fængselsstraf. Det ville have udgjort en åbenbar krænkelse af Ts rettigheder i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, hvis byretten havde gennemført hovedforhandlingen i Ts fravær med den sædvanlige bevisførelse som beskrevet ovenfor uden at han var repræsenteret af en forsvarer under hovedforhandlingen. I forarbejderne til lovændringen i 1994 anså Justitsministeriet muligheden for at afsige udeblivelsesdom i straffesager for at være i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6 under bl.a. følgende forudsætning: For så vidt angår spørgsmålet om sa-

5 - 5 - gens oplysning bemærkes, at det som nævnt ovenfor er en betingelse for sagens fremme til udeblivelsesdom, at der er beskikket en forsvarer for den tiltalte. Retsgrundlaget Retsplejelovens 855, stk. 3, nr. 4, er sålydende: En hovedforhandling kan fremmes til dom i tiltaltes fravær, hvis retten ikke finder tiltaltes tilstedeværelse nødvendig, 4) når tiltalte ikke idømmes højere straf end ubetinget fængsel i 3 måneder eller andre retsfølger end konfiskation, førerretsfrakendelse eller erstatning. I retsplejelovens 731, stk. 1, litra j, hedder det: Offentlig forsvarer bliver, for så vidt sigtede ikke selv har valgt en forsvarer, eller den valgte forsvarer udebliver, at beskikke, j) når sager, hvor der er spørgsmål om fængselsstraf, fremmes i medfør af 855, stk. 3, nr. 4. De to bestemmelser blev indsat i retsplejeloven ved lov nr. 369 af 18. maj , stk. 3, nr. 4, blev indsat som 847, stk. 3, nr. 4, der havde følgende ordlyd: 847. Stk. 3. En domsforhandling kan fremmes til dom i tiltaltes fravær, hvis retten ikke finder tiltaltes tilstedeværelse nødvendig, 4) når der under sagen alene er spørgsmål om ubetinget frihedsstraf i 30 dage eller derunder, konfiskation, førerretsfrakendelse eller erstatning. Der blev samtidig hermed indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens 731, stk. 1, litra i, om obligatorisk forsvarerbeskikkelse med følgende ordlyd: Offentlig forsvarer bliver, for så vidt sigtede ikke selv har valgt en forsvarer, eller den valgte forsvarer udebliver, at beskikke, i) når sager, hvor der er spørgsmål om frihedsstraf, fremmes i medfør af 847, stk. 3, nr. 4.

6 - 6 - I bemærkningerne til lovforslaget (Folketingstidende , tillæg A, L 231, sp ff.) hedder det bl.a.: 1.5. Lovforslaget har yderligere til formål at udvide adgangen til at idømme frihedsstraf ved udeblivelsesdom. Det foreslås, at en domsforhandling kan fremmes til dom i tiltaltes fravær, hvis retten ikke finder hans tilstedeværelse nødvendig, og der ikke skønnes at blive spørgsmål om højere straf end hæfte eller fængsel i 30 dage. Gældende rets krav om, at tiltalte skal give samtykke til sagens fremme, foreslås således ophævet i disse tilfælde. I stedet stilles krav om, at anklageskriftet skal være forkyndt for tiltalte personlig, og at der skal være beskikket en forsvarer for tiltalte Forslagets baggrund og indhold Generelle synspunkter Det forekommer i vidt omfang, at den tiltalte i mindre straffesager, hvor frihedsstraf er forskyldt, udebliver fra retsmødet. Dette medfører i reglen, at sagen udsættes, for at tiltalte kan komme til stede, med tidsspilde for retten, advokater, vidner m.m. til følge Nyordningen med udeblivelsesdomme Selve adgangen til at idømme kortvarige frihedsstraffe ved udeblivelsesdom foreslås etableret ved en ændring af bestemmelsen i retsplejelovens 847, stk. 2. Justitsministeriet foreslår derfor, at der i 847 indsættes en ny bestemmelse, hvorefter en straffesag uden den tiltaltes samtykke kan fremmes, selv om tiltalte udebliver. Det er imidlertid en betingelse for sagens fremme, at der ikke bliver spørgsmål om højere straf end ubetinget frihedsstraf i 30 dage. Sagen kan således ikke resultere i, at den tiltalte idømmes frihedsstraf i mere end 30 dage heller ikke betinget. Der er også mulighed for idømmelse af bødestraf, ligesom der kan ske konfiskation, afgøres erstatningskrav og ske frakendelse af førerretten. For at sikre, at den tiltalte er bekendt med domsforhandlingen, er det endvidere en betingelse for, at sagen kan fremmes, at der er sket forkyndelse for den tiltalte personlig Forsvarermedvirken Det er desuden en betingelse for, at sagen kan fremmes til dom i tiltaltes fravær, at der beskikkes en forsvarer for den tiltalte. Der er nedenfor nærmere redegjort for, at den foreslåede nyordning især vil få betydning for sager om kørsel i frakendelsestiden og spiritus- og promillekørsel. Udebliver den tiltalte således i en sag, der vedrører kørsel i frakendelsestiden eller spirituskørsel, vil der som udgangspunkt ikke være beskikket en forsvarer for den pågældende, og den tiltalte vil selvsagt heller ikke kunne anmode herom. Som en yderligere retssikkerhedsmæssig garanti for den tiltalte foreslås det derfor som en betingelse for, at sagen kan fremmes til udeblivelsesdom, at der i alle tilfælde skal beskikkes en sådan forsvarer Sager, der omfattes af nyordningen En udvidet adgang til at idømme frihedsstraf uden tiltaltes tilstedeværelse vil formentlig primært kunne anvendes inden for færdselslovsområdet, hvor en stor del af sagerne afgøres helt takstmæssigt med korte frihedsstraffe.

7 - 7 - Bestemmelsen muliggør også, at der udmåles bødestraf i sagen, og tillige at der pålægges erstatningspligt, sker konfiskation eller frakendelse af førerretten. I lovforslagets specielle bemærkninger til 731, stk. 1, litra i, hedder det bl.a.: Der indføres med denne bestemmelse obligatorisk forsvarerbeskikkelse i sager, hvor domsforhandlingen fremmes i tiltaltes fravær efter forslaget til 847, stk. 3, nr. 4. Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev området for afsigelse af udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, i tiltaltes fravær udvidet fra sager, hvor der alene er spørgsmål om ubetinget frihedsstraf i 30 dage eller derunder til sager, hvor der ikke idømmes højere straf end ubetinget fængsel i 3 måneder. I bemærkningerne til lovforslaget (Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, L 73, s ff.) hedder det bl.a.: 1. Indledning Formålet med lovforslaget er gennem en øget anvendelse af udeblivelsesdomme i straffesager at bidrage til en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse ved domstolene, herunder at nedbringe domstolenes sagsbehandlingstider. Dette skal navnlig ske ved at forhøje grænsen for, hvor lange fængselsstraffe det skal være muligt at idømme i tilfælde, hvor den tiltalte ikke møder op til domsforhandlingen. Efter forslaget skal det fremover være muligt at gennemføre en domsforhandling og afsige dom, selv om tiltalte ikke er mødt frem, når tiltalte ikke idømmes højere straf end ubetinget fængsel i 3 måneder Medvirken af forsvarer Advokatrådet, Dommerforeningen og Rigsadvokaten foreslår, at den tiltalte fortsat altid skal have en forsvarer. Justitsministeriet er enig med Advokatrådet, Dommerforeningen og Rigsadvokaten heri, og foreslår derfor ikke ændring af retsplejelovens 731, stk. 1, litra i. Højesterets begrundelse og resultat Kæremålet angår, om en færdselsstraffesag, hvor anklagemyndigheden har påstået bødestraf og betinget førerretsfrakendelse, kan fremmes til dom i tiltaltes fravær efter retsplejelovens 855, stk. 3, nr. 4, uden at der beskikkes forsvarer for den udeblevne tiltalte. I den af byretten trufne afgørelse, som landsretten har tiltrådt, er det med henvisning til Vestre Landsrets kendelse i TfK /1 anført, at det i en situation som den foreliggende vil

8 - 8 - være betænkeligt at fratage den tiltalte den retssikkerhedsmæssige garanti, som en obligatorisk forsvarerbeskikkelse indebærer, hvorfor sagen ikke kan fremmes til dom uden beskikkelse af forsvarer. Højesteret lægger til grund, at byretten og landsretten herved har fundet, at der i den foreliggende sag skal ske beskikkelse af forsvarer efter retsplejelovens 731, stk. 1, litra i (nu litra j), om obligatorisk forsvarerbeskikkelse som betingelse for, at sagen kan fremmes til udeblivelsesdom. Efter retsplejelovens 731, stk. 1, litra j, skal der ske obligatorisk forsvarerbeskikkelse, når sager, hvor der er spørgsmål om fængselsstraf, fremmes i medfør af 855, stk. 3, nr. 4. Efter ordlyden af 731, stk. 1, litra j, skal der således ikke ske obligatorisk forsvarerbeskikkelse i den foreliggende færdselsstraffesag, hvor der ikke er spørgsmål om fængselsstraf, men alene om bødestraf og betinget førerretsfrakendelse. Højesteret finder, at forarbejderne til lovændringerne i 1994 og 2002 ikke giver grundlag for at anlægge en anden fortolkning end den, som den klare ordlyd af bestemmelsen fører til. Det bemærkes herved, at formålet med lovændringerne i 1994 og 2002 var at udvide adgangen til at idømme frihedsstraf ved udeblivelsesdom. Ved den udvidelse, der skete ved lovændringen, blev der som en retssikkerhedsmæssig garanti bl.a. indført et krav om obligatorisk forsvarerbeskikkelse i retsplejelovens 731, stk. 1, litra i (nu j), i sager, hvor der er spørgsmål om frihedsstraf. Ved lovændringen i 2002, hvor området for idømmelse af fængselsstraf ved udeblivelsesdom blev yderligere udvidet, fandt lovgiver ikke grundlag for at ændre på ordlyden af retsplejelovens 731, stk. 1, litra i (nu j) og dermed på kriteriet for den obligatoriske forsvarerbeskikkelse i sager, der fremmes efter retsplejelovens 855, stk. 3, nr. 4. På den anførte baggrund finder Højesteret, at der ikke skal ske obligatorisk forsvarerbeskikkelse efter retsplejelovens 731, stk. 1, litra j, i det foreliggende tilfælde, hvor der alene er spørgsmål om bødestraf og betinget frakendelse, for at sagen kan fremmes til udeblivelsesdom efter 855, stk. 3, nr. 4.

9 - 9 - Dette resultat kan ikke anses for at være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6. Den foreliggende sag er bevismæssigt ukompliceret, og i tilfælde af domfældelse er både straf og frakendelse takstmæssig. Endvidere skal dommen forkyndes for tiltalte personligt, jf. retsplejelovens 219 a, stk. 5, og der er en let adgang til genoptagelse, hvis tiltalte bliver dømt, jf. 987, stk. 3. Højesteret hjemviser herefter sagen til fortsat behandling ved Retten i Horsens. Thi bestemmes: Sagen hjemvises til Retten i Horsens til fortsat behandling. Kæremålsomkostningerne for Højesteret betales af statskassen.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 Sag 181/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jens Rysgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus den 8. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 Sag 66/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Giersing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten på Frederiksberg den 6. februar 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017 Lukkede døre og navneforbud HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017 Sag 150/2017 Ekstra Bladet ved Mette Fleckner og Jan Søgaard ved advokat Carlo Siebert kærer kendelse om navneforbud

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 Sag 140/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Qeqqata kredsret i Sisimiut

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Rejsedommerordning, forkyndelse, udeblivelsesdomme i straffesager samt lønindeholdelse for bøder, sagsomkostninger og konfiskerede beløb m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Forenkling af bødesagsprocessen) 1 I retsplejeloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 Sag 216/2012 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jan Schneider) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Århus den 15. februar 2012

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 256/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Casper Andreasen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 252/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Odense den 19. august

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 Sag 199/2015 Advokat A kærer Vestre Landsrets kendelse om afbeskikkelse af ham som forsvarer i sagen: Anklagemyndigheden mod T og Sag 200/2015 Advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere