RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,"

Transkript

1 RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret, således at en domsforhandling kan fremmes til dom i tiltaltes fravær, hvis retten ikke finder tiltaltes tilstedeværelse nødvendig, når tiltalte ikke idømmes højere straf end ubetinget fængsel i 3 måneder. Tidligere var det en betingelse, at der alene var spørgsmål om ubetinget frihedsstraf i 30 dage eller derunder. Formålet med ændringen er en øget anvendelse af udeblivelsesdomme i straffesager og dermed en ressourcebesparelse for anklagemyndigheden og domstolene. Samtidig blev det ved en ny bestemmelse i 987, stk. 2, fastsat, at den tiltalte har krav på genoptagelse af sagen til ny domsforhandling, hvis sagen er fremmet i tiltaltes fravær efter 847, stk. 3, nr. 4. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at Justitsministeriet vil følge udviklingen vedrørende udeblivelsesdomme og genoptagelsessager. Med henblik herpå har Justitsministeriet anmodet Rigsadvokaten om at udarbejde en rapport om udviklingen på området, således at rapporten kan foreligge, når de nye regler har været i kraft i 2 år. De nye bestemmelser er nærmere beskrevet nedenfor under afsnit 2. I afsnit 3 beskrives den indberetningsordning, der har været sat i værk for at følge området. Afsnit 4 indeholder en beskrivelse af de indberettede sager og anvendelsen af den nye bestemmelse i praksis og afsnit 5 politimestrenes udtalelser om ordningen. I afsnit 6 findes rigsadvokaturens vurdering. 2. Ændringerne ved lov nr. 256 af 8. maj Betingelserne for at afsige udeblivelsesdom efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4 Den nye bestemmelse i retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, er affattet således: 1

2 Stk. 3. En domsforhandling kan fremmes til dom i tiltaltes fravær, hvis retten ikke finder tiltaltes tilstedeværelse nødvendig,. 4) når tiltalte ikke idømmes højere straf end ubetinget fængsel i 3 måneder eller andre retsfølger end konfiskation, førerretsfrakendelse eller erstatning, eller Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at ordningen alene gælder sager, i hvilke der er rejst tiltale. Derimod omfatter forslaget ikke de sager, der i dag behandles som tilståelsessager ( 922-sager), og hvor den sigtede udebliver fra retsmødet. Der skal derfor ske bevisførelse, også selv om tiltalte udebliver. Bestemmelsen kan finde anvendelse, når tiltalte ikke idømmes højere straf end ubetinget fængsel i 3 måneder eller andre retsfølger end konfiskation, førerretsfrakendelse eller erstatning. Det bemærkes i den forbindelse, at bestemmelsen også gælder ved idømmelse af betinget fængsel indtil 3 måneder eller derunder og tillige, hvis der til en sådan betinget dom knyttes andre vilkår end at den dømte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden. Som nævnt skal der ske en fuldstændig bevisførelse, selv om tiltalte udebliver. Det udvidede anvendelsesområde for 847, stk. 3, nr. 4, fra 30 dages fængsel til 3 måneders fængsel indebærer en udvidelse af de typer af straffesager, som kan domsforhandles i tiltaltes fravær. Det medfører ifølge bemærkningerne til lovforslaget, at tiltaltes forklaring i videre omfang end tidligere må antages at kunne have en vis betydning for rettens afgørelse af sagen, uden dog at være så væsentlig, at retten af den grund bør udsætte sagen med henblik på, at tiltalte kan komme til stede. På den baggrund er der samtidig i retsplejelovens 877, stk. 2, indsat en ny bestemmelse (nr. 6), der giver forsvareren adgang til at dokumentere tiltaltes forklaring til politirapport. Denne bestemmelse medvirker også til, at sager, der ellers måtte udsættes på tiltaltes forklaring, i videre omfang end hidtil vil kunne fremmes til dom efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4. Formålet med bestemmelsen er ifølge bemærkningerne:. at sikre, at alle oplysninger, som kan bevirke et for tiltalte gunstigere resultat, kan indgå i sagen, selv om tiltalte ikke er til stede og kan afgive forklaring. Den foreslåede bestemmelse i 877, stk. 2, nr. 6, giver forsvareren mulighed for at inddrage oplysninger til gunst for tiltalte i situationer, hvor sådanne oplysninger fremgår af tiltaltes forklaring til politiet, uden i øvrigt at være af så afgørende betydning for skyldsspørgsmålet eller strafudmålingen, at retten af den grund bør udsætte sagen på, at tiltalte kan komme til stede. Anklagemyndighedens anmodning om dokumentation af tiltaltes forklaring til politirapport skal fortsat bedømmes på grundlag af bestemmelsen i retsplejelovens 877, stk. 3, hvorefter retten undtagelsesvis kan give tilladelse hertil. 2

3 Det fremgår i den forbindelse videre af bemærkningerne: Hvis anklagemyndigheden eller forsvareren finder, at det er af afgørende betydning for vurderingen af skyldsspørgsmålet eller strafudmålingen, at tiltalte er til stede, og får mulighed for at afgive mundtlig forklaring overfor retten, må det fremføres overfor retten, der herefter må afgøre, om det er forsvarligt at gennemføre sagen uden tiltaltes tilstedeværelse. Forsvarerens adgang til dokumentation af tiltaltes forklaring til politirapport forudsættes i øvrigt administreret sådan, at der ikke ved dokumentation af udvalgte dele af den tiltaltes forklaring til politiet gives et fordrejet eller tendentiøst billede af, hvad der rent faktisk er forklaret. Såfremt forsvareren alene ønsker nogle af den tiltaltes forklaringer til politiet dokumenteret, må anklagemyndigheden protestere, såfremt man finder, at en isoleret dokumentation heraf vil give et forkert indtryk af den tiltaltes samlede forklaring. Det vil herefter være op til retten at afgøre, om der skal ske dokumentation af den tiltaltes samlede forklaringer eller om sagen eventuelt bør udsættes med henblik på, at den tiltalte selv kommer til stede og kan afgive mundtlig forklaring for retten. Efter retsplejelovens 847, stk. 3, kan en domsforhandling kun fremmes til dom i tiltaltes fravær, hvis retten ikke finder tiltaltes tilstedeværelse nødvendig. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det herom: Som anført. er der grund til at være opmærksom på, at straffesager, hvor den tiltalte idømmes mere end 30 dages fængsel og indtil 3 måneders fængsel ofte ikke vil være mindre, ukomplicerede og mere takstmæssige lovovertrædelser. Som eksempel herpå kan nævnes sager om vold, hvor retten f.eks. skal tage stilling til, om et konkret voldsforhold er omfattet af straffelovens 244 eller 245, om der skal idømmes en betinget eller ubetinget straf, eller om der skal ske strafnedsættelse m.m. Det forudsættes imidlertid, at også sådanne sager som udgangspunkt skal kunne gennemføres efter de foreslåede regler i tilfælde, hvor hensynet til at opnå den tiltaltes forklaring i lyset af den øvrige bevisførelse findes at burde vige for hensynet til sagens fremme.. Justitsministeriet forudsætter derfor, at domstolene efter vedtagelsen af forslaget vil tillade, at en domsforhandling fremmes til dom i tiltaltes fravær i medfør af 847, stk. 3, nr. 4, i videre omfang end forudsat i forarbejderne til lov nr. 369 af 18. maj Dette er efter Justitsministeriets opfattelse en nødvendig forudsætning for, at muligheden for at idømme op til 3 måneders ubetinget fængsel også i praksis vil medføre en mere effektiv udnyttelse af bl.a. domstolenes ressourcer. Med hensyn til forkyndelse for tiltalte af tilsigelsen til retsmødet er der i retsplejelovens 847, stk. 4, fastsat følgende bestemmelse: Stk. 4. Medmindre tiltalte har samtykket heri, kan domsforhandlingen alene fremmes i medfør af stk. 3, nr. 4, såfremt tiltalte har været lovligt tilsagt og det fremgår af tilsigelsen, at udeblivelse uden oplyst lovligt forfald kan bevirke, at tiltalte dømmes i overensstemmelse med den rejste tiltale. Det er således en forudsætning for, at en sag kan gennemføres til dom uden tiltaltes tilstedeværelse, at tilsigelsen er lovlig forkyndt, men det tidligere gældende krav om 3

4 personlig forkyndelse er ophævet. Det er endvidere en forudsætning, at det af tilsigelsen fremgår, at udeblivelse uden oplyst lovligt forfald kan bevirke, at tiltalte dømmes i overensstemmelse med den rejste tiltale. Det fremgår i øvrigt af den ny affattelse af 219 a, stk. 5, at en dom i en sag, der er fremmet efter 847, stk. 3, nr. 4, fremover altid skal forkyndes for den tiltalte personlig, hvis indkaldelsen ikke har været forkyndt for denne personlig, jfr. 847, stk Retsplejelovens 987, stk. 2, om adgangen til genoptagelse af udeblivelsesdomme Som en konsekvens af den udvidede adgang til at afsige udeblivelsesdomme er det i retsplejelovens 987, stk. 2, fastsat, at den tiltalte har krav på genoptagelse af sagen til ny domsforhandling, hvis han ikke har været tilstede under domsforhandlingen. Begæringen om genoptagelse skal fremsættes over for den ret, der har afsagt dom i sagen, inden 4 uger fra dommens forkyndelse. Retten kan dog undtagelsesvis genoptage sagen, hvis begæringen indgives senere, men inden 1 år efter dommens forkyndelse. Ifølge bemærkningerne til 987, stk. 2, er der tale om en fakultativ mulighed for genoptagelse, der er betinget af, at der foreligger helt særlige omstændigheder. Ved vurderingen af, om der foreligger sådanne helt særlige omstændigheder, vil praksis vedrørende bl.a. retsplejelovens 367, stk. 1, 2. pkt., hvorefter retten undtagelsesvis kan tillade genoptagelse af en dom (i en civil sag) indtil 1 år efter afsigelsen, være af betydning. Ved genoptagelse af sagen skal der ske en ny bevisbedømmelse, men i henhold til den nye bestemmelse i retsplejelovens 988 kan tilførsler til retsbogen om forklaringer afgivet af vidner og syns- og skønsmænd under den forudgående behandling foruden de i 877 nævnte tilfælde anvendes som bevismiddel, hvis ingen af parterne inden domsforhandlingen har anmodet om fornyet afhøring. I bemærkningerne til lovforslaget er der herom anført: Det forudsættes, at den foreslåede bestemmelse på samme måde som retsplejelovens 965 c, stk. 4 vil blive administreret således, at centrale vidner vil skulle føres under den genoptagne straffesag, idet retten ellers vil anse det for betænkeligt at domfælde den tiltalte. Hvis tiltalte trods lovlig forkyndelse ej heller møder under domsforhandlingen i den genoptagne sag, står den oprindelige udeblivelsesdom ved magt. 4

5 2.3. Retsplejelovens 962, stk. 2, om adgangen til anke Efter retsplejelovens 962, stk. 2, er det bl.a. en betingelse for anke af en byretsdom, at den tiltalte har givet møde i sagen. Ved lovændringen er der tilføjet et nyt 3. punktum i bestemmelsen, hvorefter tiltalte kan anke udeblivelsesdomme afsagt efter 847, stk. 3, nr. 4, hvis anken ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, og betingelserne i 2. pkt. i øvrigt er opfyldt. Anke forudsætter således også, at der er idømt mere end 20 dagbøder eller en bøde på over kr. eller konfiskation af genstande af tilsvarende værdi eller andre offentligretlige følger. Bestemmelsen tager ifølge bemærkningerne sigte på de situationer, hvor den dømte ikke har indsigelser imod selve domfældelsen, men alene ønsker at anfægte strafudmålingen. Hvis tiltalte derimod ønsker en fornyet bedømmelse af beviserne for tiltaltes skyld, må den tiltalte kræve genoptagelse. Derimod kan dommen i en sag, der er genoptaget efter 987, ankes både til formildelse og til frifindelse efter de almindelige regler. 3. Indberetningsordningen fastsat ved Rigsadvokaten Informerer nr. 22/2002 Som nævnt i afsnit 1 anmodede Justitsministeriet Rigsadvokaten om at udarbejde en rapport om udviklingen på området, således at rapporten kan foreligge, når de nye regler har været i kraft i 2 år. På denne baggrund blev der ved Rigsadvokaten Informerer nr. 22/2002 af 18. december 2002 iværksat en midlertidig ordning, hvorefter politimestrene skulle indberette alle sager i kalenderåret 2003, hvor anklagemyndigheden under domsforhandlingen havde begæret sagen fremmet som udeblivelsesdom, men hvor retten ikke havde tilladt domsforhandlingen fremmet uden tiltaltes tilstedeværelse, jf. 847, stk. 3, hvor domsforhandlingen blev gennemført uden tiltaltes tilstedeværelse efter 847, stk. 3, nr. 4, og hvor retten havde truffet bestemmelse om genoptagelse efter 987, stk. 2, eller afvist en begæring om genoptagelse efter denne bestemmelse. Samtidig blev politimestrene anmodet om en udtalelse om, hvilke erfaringer af mere generel karakter man har haft i kredsen i forbindelse med behandlingen af sagerne. Indberetningerne skulle indsendes til Rigsadvokaten senest den 1. marts

6 4. De indberettede sager 4.1. Antallet af indberettede sager Der er indberettet 95 afgørelser fra 35 politikredse. De øvrige 19 politikredse har meddelt, at de ikke har haft sager efter de nye bestemmelser. I 85 af sagerne er der afsagt udeblivelsesdom efter 847, stk. 3, nr. 4. I de resterende 10 sager fandt retten ikke grundlag for at fremme domsforhandlingen efter 847, stk. 3. Sagerne fordeler sig således på de politikredse, der har anvendt bestemmelsen: Politikreds Indberettede sager Udeblivelsesdomme København 5 4 Frederiksberg 3 3 Gladsaxe 5 3 Hvidovre 5 5 Glostrup 3 2 Helsingør 6 6 Frederikssund 1 1 Kalundborg 1 0 Ringsted 4 4 Slagelse 2 2 Næstved 4 4 Vordingborg 1 1 Nykøbing F 2 2 Nakskov 2 2 Odense 5 5 Sønderborg 2 1 Graasten 1 1 Tønder 1 1 Haderslev 2 2 Ribe 1 1 Esbjerg 2 2 Varde 1 1 Fredericia 2 2 Horsens 1 1 Kolding 1 1 Herning 3 3 Holstebro 1 1 Århus Odder 1 1 6

7 Silkeborg 1 1 Randers 1 0 Grenå 3 2 Løgstør 1 1 Aalborg 5 4 Frederikshavn 4 3 I alt Sagerne, der blev fremmet ved udeblivelsesdom Kriminalitetens art i de sager, der blev fremmet ved udeblivelsesdom 21 (24 pct.) af de 85 sager, der blev fremmet til dom trods tiltaltes udeblivelse, vedrørte overtrædelser af færdselsloven, herunder spiritus- og promillekørsel, 21 sager (24 pct.) vedrørte vold og overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, om vold og trusler mod tjenestemand, 20 sager (23 pct.) vedrørte berigelseskriminalitet, mens 23 sager (27 pct.) vedrørte anden kriminalitet, herunder overtrædelse af straffelovens 266 om trusler (7 pct.) og lov om euforiserende stoffer (6 pct.) Straffene i de sager, der blev fremmet ved udeblivelsesdom Af de 85 sager, der blev behandlet efter 847, stk. 3, nr. 4, blev 15 sager (18 pct.) afgjort med bødestraf, 25 sager (29 pct.) blev afgjort med en betinget dom og 45 sager (53 pct.) blev afgjort med en ubetinget dom. Af de i alt 70 domme med fængselsstraf blev 41 (58 pct.) afgjort med domme på 30 dages fængsel eller derunder, der var den tidligere gældende grænse for anvendelse af 847, stk. 3, nr. 4, om udeblivelsesdomme, og 29 (42 pct.) med straffe på over 30 dages fængsel. De 29 sager, der blev afgjort med straffe på mere end 30 dages fængsel, og som er sager, der ikke efter den tidligere gældende regel i 847, stk. 3, nr. 4, kunne afgøres med udeblivelsesdom, fordeler sig således med hensyn til straffens længde: Straffen Antal sager Kriminalitetstype 40 dages fængsel (vold eller trusler mod tjenestemand), 123 (trusler mod vidner eller forventede vidner), 266 (trusler), 276 (tyveri) 50 dages fængsel

8 60 dages fængsel ( falsk forklaring) 119, 244 ( vold), 245 (grov vold), 266, 276, lov om euf. 80 dages fængsel måneders fængsel 9 244, 245, 266, 276, 278 (underslæb), 279 (bedrageri), lov om euf. 9 måneders fængsel* 1 (fællesstraf) 276, jf. 21 ( forsøg på tyveri) *Domfældte var tidligere straffet med en fællesstraf på 8 måneders fængsel betinget. Da den nye kriminalitet var begået i prøvetiden, idømtes en fællesstraf på fængsel i 9 måneder, der ligeledes blev gjort betinget. Straffen for forholdet pådømt i medfør af 847, stk. 3, nr. 4, ligger således indenfor grænsen på 3 måneders fængsel. I disse 29 sager, hvor straffen således blev højere, end det var muligt efter den tidligere gældende bestemmelse i 847, stk. 3, nr. 4, var kriminaliteten følgende: - otte sager vedrørte tyveri eller forsøg herpå efter straffelovens seks sager vedrørte vold eller grov vold efter straffelovens 244 eller fem sager vedrørte overtrædelse af straffelovens 119, vold og trusler mod tjenestemand, - tre sager vedrørte overtrædelse af 266, trusler De resterende syv sager vedrørte forskellige kriminalitetstyper, herunder underslæb efter straffelovens 278, bedrageri efter straffelovens 279, vidnetrusler efter straffelovens 123, falsk forklaring efter straffelovens 158 samt overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Dokumentation af tiltaltes forklaring til politirapport Som nævnt i afsnit 2.1. blev der ved lovændringen i 877, stk. 2, nr. 6, indsat en ny bestemmelse, der giver forsvareren adgang til under domsforhandlingen at dokumentere (dvs. oplæse) tiltaltes forklaring til politirapport. Bestemmelsen er tænkt anvendt i de tilfælde, hvor tiltaltes forklaring antages at kunne have betydning for rettens afgørelse af sagen, uden dog at være så væsentlig, at retten af den grund bør udsætte sagen med henblik på at tiltalte kommer tilstede. Anklagemyndighedens anmodning om dokumentation af tiltaltes forklaring til politirapport skal fortsat bedømmes på grundlag af bestemmelsen i retsplejelovens 877, stk. 3, hvorefter retten undtagelsesvis kan give tilladelse til dokumentation. 8

9 I 30 sager (35 pct.) blev tiltaltes forklaring til politirapport dokumenteret (dvs. læst op) under domsforhandlingen. Det kan ikke med sikkerhed i alle sager ses, om dokumentationen er sket på forsvarerens anmodning efter den nye bestemmelse i retsplejelovens 877, stk. 2, eller om anmodningen om dokumentation er fremsat af anklageren, jf. retsplejelovens 877, stk Genoptagelse af udeblivelsesdommene Som nævnt i afsnit 2.2. blev det som en konsekvens af den udvidede adgang til at afsige udeblivelsesdomme i 987, stk. 2, fastsat, at den tiltalte har krav på genoptagelse af sagen til ny domsforhandling, hvis han ikke har været tilstede under domsforhandlingen. Begæringen om genoptagelse skal fremsættes overfor den ret, der har afsagt dom i sagen, inden 4 uger fra dommens forkyndelse. Retten kan dog undtagelsesvis genoptage sagen, hvis begæringen indgives senere, men inden 1 år efter dommens forkyndelse. Af de 85 udeblivelsesdomme er fire senere blevet genoptaget i medfør af 987, stk. 2. I disse sager fik tiltalte ved den nye domsforhandling i to tilfælde samme straf som i udeblivelsesdommen, mens der i et tilfælde skete frifindelse, og tiltalte i en sag på ny udeblev, hvorefter udeblivelsesdommen stod ved magt Anke af udeblivelsesdommene Som det fremgår af afsnit 2.3., kan udeblivelsesdomme afsagt efter 847, stk. 3, nr. 4, ankes af tiltalte, hvis anken ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, og der i sagen er idømt mere end 20 dagbøder eller en bøde på over kr. eller konfiskation af genstande af tilsvarende værdi eller andre offentligretlige følger. Af de 85 udeblivelsesdomme er fem blevet anket i medfør af 962, stk. 2. I disse ankesager blev straffen skærpet i et tilfælde og formildet i et tilfælde. En anke er frafaldet, og de resterende to sager var ikke afgjort på tidspunktet for indberetningen Sagerne, der ikke blev fremmet ved udeblivelsesdom Af de 10 sager, der ikke blev fremmet ved en udeblivelsesdom, vedrørte fem sager vold eller overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1 (trusler eller vold mod tjenestemand). De øvrige fem sager vedrørte forskelligartet kriminalitet, herunder overtræ- 9

10 delse af straffelovens 123 (vidnetrusler), 276 (tyveri) og 265 (overtrædelse af tilhold). I de nævnte 10 sager var begrundelsen for ikke at fremme sagen efter 847, stk. 3, nr. 4, følgende: Kriminalitetens Rettens begrundelse art 1 119, stk. 1 (vold eller trusler mod tjenestemand) (ulovlig omgang med hittegods) 3 164, stk. 1 (urigtige oplysninger til offentlig myndighed) (grov vold) og våbenloven (tyveri) (overtrædelse tilhold) Retten fandt, at tiltalte burde være til stede Retten fandt, at tiltalte burde være til stede Retten fandt, at tiltalte burde være til stede Retten fandt, at tiltalte burde være til stede Retten fandt, at tiltalte burde være til stede Retten afsagde kendelse om, at tiltalte af havde lovligt forfald (vold) Retten ville ikke fremme sagen, idet tiltaltes bopælsforhold var usikre (vold) (vidnetrusler) Retten afsagde kendelse om, at det ikke på det foreliggende grundlag kunne afvises at tiltalte havde lovligt forfald Retten tilkendegav, at der ikke kan afsiges udeblivelsesdom, når der tidligere er afsagt anholdelsesbeslutning** , stk. 1 Retten fandt, at tiltaltes tilstedeværelse ikke var fuldt ud nødvendig, men retten ønskede at få mulighed for at danne sig et indtryk af tiltalte Andre bemærkninger Der blev afsagt anholdelsesbeslutning Tiltalte havde tidligere afgivet indenretlig forklaring. Det kunne ikke udelukkes, at der var lovligt forfald Tiltalte blev frifundet Tiltalte blev senere frifundet Der blev afsagt anholdelsesbeslutning. Tiltalte blev senere delvist frifundet Tiltalte blev senere frifundet *En anholdelsesbeslutning forudsætter en lovligt forkyndt tilsigelse. **Ved udstedelse af en anholdelsesbeslutning orienteres tiltalte ikke om tidspunktet for næste retsmøde. ***Efter sin ordlyd omfatter 847, stk. 3, nr. 4, ikke behandlingsdomme. Tiltalte havde umiddelbart inden retsmødet meldt sig syg, men var ikke blevet anmodet om at fremsende en lægeerklæring Sagen havde været berammet 4 gange tidligere Indkaldelsen var forkyndt for tiltaltes far på tiltaltes officielle bopælsadresse. Der blev afsagt anholdelsesbeslutning* Kæret til landsretten, der ikke fandt tilstrækkeligt grundlag for nu at bestemme, at sagen skulle fremmes som udeblivelsesdom Anklagemyndighedens påstand var en behandlingsdom*** Tiltalte ønskede ikke at møde i retten Kæret til landsretten, der ikke ville tilsidesætte byrettens skøn 10

11 Som det fremgår af oversigten, skete der i de sager, som ikke blev fremmet i medfør af 847, stk. 3, nr. 4, efterfølgende frifindelse i tre sager og delvis frifindelse i en sag. I de øvrige seks sager blev tiltalte domfældt. 5. Politimestrenes udtalelser Som nævnt under afsnit 3 er politimestrene anmodet om en udtalelse om deres erfaringer af mere generel karakter i forbindelse med den nye bestemmelse i retsplejelovens 847, stk. 3, nr politikredse har oplyst, at de ikke har haft sager efter den nye bestemmelse. Politimestrene i tre af disse kredse har oplyst, at der ikke i kredsen har været behov for at anvende reglerne, idet der er en meget høj mødefrekvens hos de tiltalte. 26 af de 35 politikredse, der har anvendt adgangen til at fremme en sag til dom trods tiltaltes udeblivelse fra domsforhandlingen, har enten ikke haft bemærkninger af mere generel karakter eller har oplyst, at grundlaget er for spinkelt til en vurdering. I udtalelser fra de øvrige politimestre fremgår det bl.a., at erfaringerne med bestemmelsen generelt har været positive, at anvendelsen af bestemmelsen i de få sager, hvor det er sket, har været uden problemer, og at domstolene er åbne over for at anvende adgangen til at afsige udeblivelsesdom. Enkelte andre politimestre har dog oplyst, at domstolene i deres kreds er tilbageholdende med at anvende adgangen til at afsige dom efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr Rigsadvokatens vurdering Det foreliggende materiale, der vedrører sagerne i et kalenderår, er spinkelt, og det kan ikke udelukkes, at rigsadvokaturen ikke har fået indberettet alle sager, hvor bestemmelsen i retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, er anvendt eller forsøgt anvendt. Det er derfor vanskeligt at drage mere endelige konklusioner vedrørende virkningen af den nye regel om udeblivelsesdomme. Vurderingen nedenfor må derfor læses med dette forbehold. Som det fremgår af afsnit 4.1., er den nye bestemmelse i 847, stk. 3, nr. 4, anvendt i 35 af de i alt 54 politikredse. Som det fremgår af skemaet i afsnit 4.1., er der afsagt flest udeblivelsesdomme i Århus politikreds (12 domme) og Helsingør politikreds (6 domme) samt i Hvidovre og Odense (5 domme), mens antallet af udeblivelsesdomme i de øvrige politikredse ligger herunder. 11

12 I 19 politikredse er bestemmelsen efter det oplyste ikke anvendt. Forklaringen på, at ikke alle kredse har behandlet sager, der er søgt afgjort med udeblivelsesdomme, er efter udtalelserne fra politimestrene bl.a., at der i nogle kredse er så høj en mødefrekvens for de tiltalte, at der ikke er behov for at anvende reglen. I andre kredse er der efter politimestrenes vurdering en vis tilbageholdenhed hos domstolene med hensyn til at anvende reglen, jf. nærmere afsnit 5 ovenfor. Der er som nævnt indberettet i alt 85 sager, der er afgjort med en udeblivelsesdom efter bestemmelsen i retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4. Dette er et forholdsvis begrænset antal sager, og man kunne have forventet, at den nye bestemmelse var anvendt i videre omfang. Det fremgår dog også, at domstolene i de fleste tilfælde, hvor anklagemyndigheden anmoder om, at sagen afgøres trods tiltaltes udeblivelse, følger denne anmodning, idet retten kun i 10 af de 95 indberettede sager ikke har fremmet sagen i medfør af retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4. Endvidere er i hvert fald 29 af de 85 sager, der blev afgjort med udeblivelsesdom, sager, der ikke efter den tidligere gældende regel kunne være fremmet ved tiltaltes udeblivelse, jf. nærmere afsnit ovenfor. I disse 29 sager er straffen således højere end fængsel i 30 dage, der før var grænsen for at afgøre sagen ved en udeblivelsesdom. Det udvidede adgang til at afsige udeblivelsesdom har derfor bevirket en vis ressourcebesparelse, selv om den må anses for at være beskeden. Det kan endvidere ikke udelukkes, at selve den omstændighed, at der er mulighed for at afgøre flere sager med en udeblivelsesdom, har haft en gunstig indflydelse på tiltaltes motivation til at møde til domsforhandlingen. Kriminaliteten i de 29 sager, hvor frihedsstraffen er højere end den tidligere grænse på 30 dage, varierer i øvrigt meget, idet sagerne vedrører både berigelse, vold og trusler samt narkotikakriminalitet og falsk forklaring. Forudsætningen i forarbejderne til lovændringen om, at den nye regel kan anvendes også i sager, der ikke er mindre og ukomplicerede og vedrører takstmæssige lovovertrædelser, synes således også at være fulgt i praksis. Der er kun i fire af de 85 sager, der blev afgjort med en udeblivelsesdom, efterfølgende fremsat begæring om genoptagelse efter retsplejelovens 987, stk. 2. Bestemmelsen om, at tiltalte inden fire uger efter dommen kan forlange sagen genoptaget, har således ikke medført, at det er blevet almindeligt forekommende, at tiltalte anmo- 12

13 der om genoptagelse. Der er derfor ikke grundlag for at antage, at der spekuleres i at udeblive for at forsinke straffesagens behandling. Også antallet af anker af udeblivelsesdomme er meget begrænset, idet kun fem af de 85 domme blev anket til landsretten, og i en af disse sager blev anken senere frafaldet. Endelig foreligger der ikke oplysninger om, at den nye bestemmelse i retsplejelovens 877, stk. 2, nr. 6, om forsvarerens adgang til at dokumentere tiltaltes forklaring til politirapport har givet anledning til problemer, selv om dokumentation er sket i ca. 1/3 del af sagerne, der blev afgjort med en udeblivelsesdom. Sammenfattende er det på den baggrund min opfattelse, at adgangen til at afsige udeblivelsesdom efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, er blevet anvendt i et mindre omfang, end man kunne forvente. Den nye regel har dog medført, at i hvert fald 29 sager, som ikke efter det tidligere regelsæt kunne afgøres med udeblivelsesdom, er fremmet til domsforhandling trods tiltaltes udeblivelse. Samtidig er det min opfattelse, at den udvidede adgang til at afsige udeblivelsesdom ikke kan anses at have givet anledning til problemer. Jeg vil på den baggrund samtidig med, at jeg udsender denne redegørelse til politikredsene opfordre politimestrene til fortsat at være meget opmærksomme på at anvende adgangen til at behandle sager efter bestemmelsen i retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, i de tilfælde, hvor sagen er egnet til det. 13

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene STATUSNOTAT om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldssagerne... 3 2.1

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Rejsedommerordning, forkyndelse, udeblivelsesdomme i straffesager samt lønindeholdelse for bøder, sagsomkostninger og konfiskerede beløb m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 07.07.2004 JOURNAL NR. RA-2004-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

Straffesager for landsretten

Straffesager for landsretten Jörgen Jochimsen Straffesager for landsretten 2. udgave FORLAGET THOMSON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Kapitel 1 Ankesager 13 1.1. Reglerne for ivasrkseettelse af anke 14 1.1.1. Tiltaltes adgang tu at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 29 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed Peter-Jozsef Csonka Kontor D3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012 Juni 2013 Side 2 af 91 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;vidnetrusler;falsk forklaring og anklage;udvisning, EU-borgere - narkotika;børnepornografi;voldtægt;vold (liv

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Af Thomas Rørdam AUGUST 2002 TILLÆG TIL ADVOKATEN 7-8/2002 RIV UD OG GEM! 1. Indledning I 1998 udarbejdede jeg efter drøftelse med Højesteret og Rigsadvokaten

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Bilag 1 Offentligt Dato: 19. februar 2014 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0111 Dok.: 1043454 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 256/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Casper Andreasen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004 Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: vold (liv og legeme);legalitetssikring og indberetning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 25.2.2004 Status:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere