Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, og 37, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 29. juni 2013, fastsættes: Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner Kapitel 1 Område 1. Bekendtgørelsen omfatter import til Danmark samt import via Danmark til et samhandelsland, af foder pålagt særlige restriktioner. Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke ikke-animalsk foder indført via andre EU-medlemsstater og frigivet til fri omsætning. Hvis foderet herefter overgår til fri omsætning i Danmark, er det omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder og relevante EU-retsakter på området. Stk. 3. Alle omkostninger forbundet med den offentlige kontrol, herunder dokumentkontrol, prøveudtagning, tilbageholdelse og eventuelle foranstaltninger, der træffes i tilfælde af manglende opfyldelse af kravene, afholdes af den ansvarlige for partiet. Stk. 4. Undtaget fra stk. 1 er vareprøver, der ikke anvendes som foder. 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af diverse EU-retsakter med eventuelle senere ændringer. Det drejer sig om følgende retsakter: Kommissionens beslutning 2002/805/EF af 15. oktober 2002 om beskyttelsesforanstaltninger overfor visse animalske produkter til foder importeret fra Ukraine, EU-Tidende 2002, nr. L 278, side 24 25, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, EF-Tidende 2004, nr. L 165, side 1, Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og foder af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 194, side 11 21, Kommissionens forordning (EF) nr. 1135/2009 af 25. november 2009 om særlige importbetingelser for visse produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/798/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 311, side 3 5, Kommissionens forordning (EF) nr. 1151/2009 af 27. november 2009 om fastsættelse af særlige betingelser for import af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine på grund af risiko for forurening med mineralsk olie og om ophævelse af beslutning 2008/433/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 313, side 36 39, Kommissionens forordning (EU) nr. 258/2010 af 25. marts 2010 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner og om omhævelse af beslutning 2008/352/EF, EU-Tidende 2010, nr. L 80, side 28 31, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU af 22. december 2011 om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 343, side , Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 af 26. oktober 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012, EU- Tidende 2012, nr. L 299, side og Kommissionens forordning (EU) Nr. 91/2013 af 31. januar 2013 om særlige betingelser for import af jordnødder fra Ghana og Indien, okra og karryblade fra Indien og vandmelonfrø fra Nigeria og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og (EF) nr. 1152/2009, EU-tidende 2013, nr. L 33, side 2-10.

2 2. Vedrørende import af foder skal bestemmelserne i denne bekendtgørelse læses i sammenhæng med bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder. Ved evt. uoverensstemmelse mellem disse to regelsæt, er det reglerne i nærværende bekendtgørelse, der skal anvendes. Stk. 2. Vedrørende import af animalsk foder skal bestemmelserne i denne bekendtgørelse tillige læses i sammenhæng med bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. Ved evt. uoverensstemmelse mellem disse regelsæt, er det reglerne i nærværende bekendtgørelse, der skal anvendes. 3. Det er forbudt at tage partier omfattet af denne bekendtgørelse, som er tilbageholdt af Fødevarestyrelsen, i anvendelse eller overdrage dem, før Fødevarestyrelsen meddeler tilladelse hertil. Stk. 2. Det er forbudt for andre end den kompetente myndighed at bryde officiel forsegling. Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sende CVED et eller CED et til toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet henholdsvis ved det udpegede indgangssted efter endt officiel kontrol. Kapitel 2 Definitioner 4. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) samhandelsland: et EU-land, Norge, Island og Liechtenstein. Andorra er samhandelsland på animalsk foder. Schweiz er samhandelsland for animalsk foder og for ikke-animalsk foder omfattet af forordning (EF) nr. 258/2010 (guargummi fra Indien), forordning (EF) nr. 1135/2009 (sojaprodukter fra Kina) samt forordning (EU) nr. 996/2012 (foder fra Japan). Færøerne er samhandelsland for foder udvundet af fiskevarer. Disse lande betegnes under et som "samhandelsområdet". Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet: a) Færøerne (foder udvundet af fiskevarer er dog samhandel) og Grønland i Kongeriget Danmark, b) Ceuta og Melilla i Kongeriget Spanien, og c) oversøiske territorier og -departementer i Republikken Frankrig 2) samhandel: modtagelse i Danmark af foder, som: a) er produceret i et andet samhandelsland, eller b) har oprindelse i tredjelande, og som efter officiel foderkontrol er frigivet og videresælges fra modtagervirksomheden i et samhandelsland. 3) tredjelande: lande uden for samhandelsområdet 4) import: indførsel af foder fra tredjelande 5) fiskevarer: alle saltvands- og ferskvandsdyr (bortset fra levende muslinger m.m. samt alle pattedyr, krybdyr og frøer), hvad enten de er vildtlevende eller opdrættede, samt alle spiselige former, dele og produkter af disse dyr 6) sammensat foder: foder der indeholder både forarbejdede animalske foderstoffer og forarbejdede ikke-animalske foderstoffer, herunder foder, hvor forarbejdningen af den animalske ingrediens er en integreret del af fremstillingen af det færdige foder. Disse foderstoffer skal ved importen underkastes veterinærkontrol i henhold til bilag I til beslutning 2007/275/EF om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF 7) parti: en mængde af foder af samme type og forarbejdningsgrad, som fremgår af det dokument, som ledsager det. Det skal endvidere hidrøre fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel, og være bestemt til en og samme modtager. Endelig skal det præsenteres samlet for kontrol (veterinærkontrol, hvis det drejer sig om animalsk foder)

3 8) udpeget indgangssted (DPE): kontrolsted, hvor den offentlige kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og visse ikke-animalske foderstoffer fra tredjelande finder sted, jf. definition i art. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 669/ ) bekræftet kopi: kopi af et originalt dokument, hvor kopiens ægthed bekræftes af Fødevarestyrelsen 10) CED: det to-sidede fælles importdokument, jf. forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF. Del 1 er til importørens forhåndsanmeldelse, mens del 2 er forbeholdt fødevarekontrolenhedens dokumentation for officiel kontrol og afgørelse om partiets lovlighed 11) CVED: det to-sidede fælles veterinærdokument, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, og som angiver, at der ankommer et parti til veterinærkontrol. Del 1 er til importørens forhåndsanmeldelse, mens del 2 er forbeholdt grænsekontrollens dokumentation for veterinærkontrol og afgørelse om partiets lovlighed 12) grænsekontrollen: grænsedyrlægen eller særligt uddannede officielle personer, udpeget af Fødevarestyrelsen, der er ansvarlige for at gennemføre veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. bestemt til konsum på grænsekontrolstederne i de havne, hvor produkterne importeres 13) grænsedyrlæge: en af Fødevarestyrelsen ansat embedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted 14) den kompetente myndighed: Fødevarestyrelsen eller andre landes tilsvarende autoriteter på foder- og veterinærområdet. 15) den ansvarlige for partiet: importøren eller en person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som, bemyndiget af importøren, foretager transport eller oplagring af et specifikt parti. 16) vareprøve: foder udelukkende bestemt til a) undersøgelser eller analyser i fodervirksomheder eller laboratorier m.v., b) afprøvning af maskiner m.m., c) fremvisning på udstillinger, eller d) brug i ambassader og konsulater. Afsnit II Animalsk foder - forhåndsanmeldelse Kapitel 3 Forhåndsanmeldelse af animalsk og sammensat foder 5. Foder af animalsk oprindelse, herunder sammensat foder, skal forhåndsanmeldes. Forhåndsanmeldelsen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden partiets fysiske ankomst til samhandelsområdet, jf. dog stk. 3, og jf. stk. 5. Stk. 2. Forhåndsanmeldelse skal ske på et CVED, den danske version. CVED'et skal udfyldes på dansk, eller med Fødevarestyrelsens accept på engelsk, være korrekt udfyldt og uden rettelser. Hvis det fremsendte CVED er med rettelser eller ikke er korrekt udfyldt, skal den ansvarlige for partiet indsende et nyt CVED uden rettelser.

4 Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at forhåndsmeddelelse af foder fra Japan, jf. 6, gives senest to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst. De to arbejdsdage beregnes fra modtagelsen af ansøgningen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid. Stk. 4. Hvis et partis faktiske ankomsttidspunkt ligger før det forventede ankomsttidspunkt (som anført i forhåndsanmeldelsen), og hvis partiet af den grund ikke er forhåndsanmeldt inden det faktiske ankomsttidspunkt, kan Fødevarestyrelsen acceptere forhåndsanmeldelsen som rettidig. Fødevarestyrelsens accept forudsætter, 1) at det udfyldte CVED er Fødevarestyrelsen korrekt i hænde, jf. stk. 1-3, inden det forventede ankomsttidspunkt, 2) at forhåndsanmeldelsen er ledsaget af den nødvendige dokumentation for, at det forventede ankomsttidspunkt var som angivet, 3) at partiet ikke er toldmæssigt behandlet, 4) at partiet ikke er frigivet til fri omsætning, og 5) at partiet ikke er forsøgt importeret uden kontrol. Stk. 5. Hvis et korrekt forhåndsanmeldt parti ankommer før det forventede ankomsttidspunkt gælder følgende: 1) Ankommer partiet med skib, må skibet med partiet føres til kaj, men partiet må ikke losses, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED et. I tilfælde af at partiet importeres i containere, må containerne losses og opbevares på det indhegnede havneområde. Containerne må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED et. 2) Ankommer partiet med fly, må flycontaineren med partiet fraføres flyet, men flycontaineren må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED et. Afsnit III Animalsk foder - de enkelte restriktioner Kapitel 4 Japan - radioaktive stoffer 6. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 996/2012 af animalsk foder omfattet af forordningen. Stk. 2. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at foderstoffer, der er ulovlige iht. til forordning (EU) nr. 996/2012, destrueres eller returneres til oprindelseslandet i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 996/2012. Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge. Kapitel 5 Kina melamin 7. Denne bestemmelse gælder for import af animalsk foder, herunder sammensat foder, med oprindelse i eller afsendt fra Kina, som indeholder mælk, mejeriprodukter, soja eller sojaprodukter. Stk. 2. Grænsekontrollen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1135/2009 om særlige importbetingelser for visse produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/798/EF af sammensat foder med oprindelse i eller afsendt fra Kina, som indeholder mælk, mælkeprodukter, soja eller sojaprodukter.

5 Stk. 3. Kontrollen af det i stk. 1 omhandlede foder skal foregå ved et af de i bilag 1 anførte grænsekontrolsteder. Kapitel 6 Ukraine - chloramphenicol 8. Denne bestemmelse gælder for mælkepulver og mælkeerstatning fremstillet af mælkepulver, der er bestemt til foder og importeret fra Ukraine. Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i beslutning 2002/805/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for visse animalske produkter til foder importeret fra Ukraine. Stk. 3. De i stk. 1 omhandlede partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet må importeres. Stk. 4. Konstateres det, at de i stk. 1 omhandlede partier indebærer en risiko for dyr eller menneskers sundhed, skal grænsekontrollen påbyde partiet returneret eller destrueret i henhold til 19, stk. 2, i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske non-food produkter m.v. Stk. 5. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 4, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge. Afsnit IV Ikke-animalsk foder - forhåndsanmeldelse og regler vedrørende tilbageholdte og ikke frigivne partier Kapitel 7 Fællesbestemmelser for ikke-animalsk foder 9. Foder af ikke-animalsk oprindelse, der er omfattet af afsnit V, skal forhåndsanmeldes. Forhåndsanmeldelse skal ske til Fødevarestyrelsen, FødevareÅrhus. Forhåndsanmeldelse af foder fra Japan, jf. 13, skal dog ske til Fødevarestyrelsen, FødevareKøbenhavn. Stk. 2. Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 24 timer inden partiets fysiske ankomst til samhandelsområdet, jf. dog stk. 3. De 24 timer beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid. Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at forhåndsmeddelelse af produkter fra Japan, jf. 13, gives senest to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst. De to arbejdsdage beregnes fra modtagelsen af ansøgningen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid. Stk. 4. Forhåndsanmeldelsen skal ske på et CED. CED'et skal udfyldes på dansk, eller med Fødevarestyrelsens accept på engelsk. CED et skal være korrekt udfyldt og uden rettelser. Hvis det fremsendte CED er med rettelser eller ikke er korrekt udfyldt, skal den ansvarlige for partiet indsende et nyt CED uden rettelser. Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan modtage forhåndsanmeldelse elektronisk, men Fødevarestyrelsen skal for produkter omhandlet i 11, 14 eller 17 have det originale CED til rådighed i forbindelse med kontrollen. Stk. 6. Hvis et partis faktiske ankomsttidspunkt ligger før det forventede ankomsttidspunkt (som anført på CED'et), og hvis partiet af den grund ikke er forhåndsanmeldt rettidigt, kan Fødevarestyrelsen alligevel acceptere forhåndsanmeldelsen som rettidig. Fødevarestyrelsens accept forudsætter

6 1) at det udfyldte CED er Fødevarestyrelsen korrekt i hænde, jf. stk. 1-5, inden det forventede ankomsttidspunkt, 2) at forhåndsanmeldelsen er ledsaget af den nødvendige dokumentation for, at det forventede ankomsttidspunkt var som angivet, 3) at partiet ikke er toldmæssigt behandlet, 4) at partiet ikke er frigivet til fri omsætning, og 5) at partiet ikke er forsøgt importeret uden kontrol. Stk. 7. Hvis et korrekt forhåndsanmeldt parti ankommer før det forventede ankomsttidspunkt gælder følgende: 1) Ankommer partiet med skib, må skibet med partiet føres til kaj, men partiet må ikke losses, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CED et. I tilfælde af at partiet importeres i containere, må containerne losses og opbevares på det indhegnede havneområde. Containerne må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CED et. 2) Ankommer partiet med fly, må flycontaineren med partiet fraføres flyet, men flycontaineren må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CED et. Stk. 8. Stk. 1-7 gælder også for produkter, der indføres til Danmark via andre EU-lande, men som ikke er frigivet til fri omsætning. Kapitel 8 Tilbageholdte og ikke frigivne partier 10. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at et ikke-færdigkontrolleret parti, herunder et parti, der er tilbageholdt af myndighederne på et midlertidigt godkendt kontrolsted i afventning af analyseresultatet, opbevares under Fødevarestyrelsens tilsyn. Stk. 2. Partier, der videresendes fra et udpeget indgangssted (DPE) med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol, eller i afventning af analyseresultat for partiet, må ikke håndteres eller tages i brug, før Fødevarestyrelsen har afsluttet kontrollen og godkendt partiet til fri omsætning. Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at videresendelse fra Danmark til et andet samhandelsland, af partier, der endnu ikke er godkendt til fri omsætning af myndighederne, sker i transportmidler eller beholdere, der er forseglet af Fødevarestyrelsen. Afsnit V Ikke-animalsk foder - de enkelte restriktioner Kapitel 9 Ghana og Indien - aflatoksiner 11. Denne bestemmelse gælder for jordnødder fra Ghana og Indien til foderbrug. Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 91/2013 om særlige betingelser for import af jordnødder fra Ghana og Indien, okra og karryblade fra Indien og vandmelonfrø fra Nigeria og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og (EF) nr. 1152/2009 for så vidt angår jordnødder bestemt til foder. Stk. 3. Reglerne i forordning (EU) nr. 91/2013 gælder også for foderblandinger, der indeholder ovennævnte ingredienser i en mængde på over 20 %.

7 Kapitel 10 Indien - pentachlorphenol 12. Denne bestemmelse gælder for import af følgende: 1) guargummi henhørende under KN-kode med oprindelse i eller afsendt fra Indien og bestemt til foderbrug, og 2) foder med et indhold på mindst 10 % guargummi under KN-kode med oprindelse i eller afsendt fra Indien. Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse af det i stk. 1 omhandlede foder i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 258/2010 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner og om ophævelse af beslutning 2008/352/EF af de i stk. 1 omhandlede foderstoffer. Kapitel 11 Japan - radioaktive stoffer 13. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 996/2012 af ikke-animalsk foder omfattet af forordningen. Stk. 2. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at foderstoffer, der er ulovlige iht. til forordning (EU) nr. 996/2012, destrueres eller returneres til oprindelseslandet i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 996/2012. Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge. Kapitel 12 Kina - ikke EU-godkendt GMO 14. Den ansvarlige for et parti risprodukter, der er opført i bilag I til afgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, skal sikre sig, at partiet opfylder kravene i afgørelse 2011/884/EU. Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i afgørelse 2011/884/EU af de i stk. 1 omhandlede foderstoffer. Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at partiet ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er udført af de kompetente myndigheder. Stk. 4. I tilfælde af efterfølgende opdeling efter offentlig kontrol, jf. stk. 2, skal den ansvarlige for hvert delparti sikre sig, at en attesteret kopi af sundhedscertifikatet og analyserapporten ledsager de enkelte dele af den opdelte sending til og med engrosleddet. Stk. 5. Hvis Fødevarestyrelsens kontrol at et parti omfattet af stk. 1 viser, at partiet ikke opfylder afgørelse 2011/884/EU, skal den ansvarlige for partiet sørge for, at partiet destrueres eller returneres. Stk. 6. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 5, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

8 Kapitel 13 Kina - melamin 15. Denne bestemmelse gælder for import af ammoniumbicarbonat til brug i foder samt ikkeanimalsk foder med indhold af soja eller sojaprodukter, med oprindelse i eller afsendt fra Kina. Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1135/2009 om særlige importbetingelser for visse produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/798/EF. Kapitel 14 Ukraine - mineralsk olie 16. Denne bestemmelse gælder for import af solsikkeolie, som er bestemt til foderbrug, med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine. Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1151/2009 om fastsættelse af særlige betingelser for import af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine på grund af risiko for forurening med mineralsk olie og om ophævelse af beslutning 2008/433/EF. Kapitel 15 Aserbajdsjan og Brasilien - mere intensiv offentlig kontrol af ikke-animalsk foder omfattet af forordning (EF) nr. 669/2009 aflatoksiner 17. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 669/2009, af det i bilag I i forordningen nævnte foder. Stk. 2. Er forhåndsanmeldelse ikke sket rettidigt, jf. 9, stk. 2, skal den ansvarlige for partiet sørge for, at partiet returneres eller destrueres, jf. artikel 19, stk. 2, litra b) i forordning (EF) nr. 882/2004. Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan dog, hvis forhåndsanmeldelsen er styrelsen i hænde senere end fristen i 9, stk. 2, alligevel acceptere forhåndsanmeldelsen som rettidig indsendt/korrekt udfyldt, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: 1) fejlen skyldes undskyldelige omstændigheder hos importøren eller dennes repræsentant, 2) partiet er intakt, dvs. ikke i mellemtiden blevet opdelt, fortyndet eller på lignende måde forarbejdet, 3) partiet er ikke toldbehandlet, 4) partiet er ikke bragt i omsætning, og 5) partiet er ikke omladet til et andet transportmiddel med henblik på transit. Stk. 4. Den ansvarlige for et parti, som skal føres ind i eller opbevares i Københavns Frihavn, skal ud over forhåndsanmeldelsen, jf. 9, sende en særskilt forhåndsanmeldelse på dansk til Fødevarestyrelsen, Fødevarekontrolenhed København, Stationsparken 31, 2600 Glostrup, på «. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at emnefeltet for s med forhåndsanmeldelser efter dette stykke forsynes med ordene:»forhåndsanmeldelse af ikke-animalsk foder til Københavns Frihavn«. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at forhåndsanmeldelsen herudover indeholder følgende oplysninger: 1) navn og adresse på virksomheden, som indfører eller henlægger foder i Københavns Frihavn, 2) navn og adresse på virksomheden i Københavns Frihavn eller nummeret på containeren på frihavnsområdet, hvor det indførte foder opbevares eller håndteres, 3) forventet dato for foderets ankomst til Københavns Frihavn, 4) fodertype og KN-kode, jf. CED

9 5) nettovægt, 6) oprindelsesland, 7) toldreferencenummer, og 8) forventet dato for fødevarernes fraførsel fra Københavns Frihavn. Stk. 5. Stk. 4 gælder ikke i tilfælde, hvor den ansvarlige for partiet allerede har foretaget forhåndsanmeldelse, jf. artikel 6 og bilag II i forordning (EF) nr. 669/2009, om dato og tidspunkt for partiets forventede fysiske ankomst til det udpegede indgangssted (DPE) beliggende i Københavns Frihavn. Stk. 6. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at foderstofferne ikke opbevares i Københavns Frihavn, med mindre dette skriftligt er godkendt af Fødevarekontrolenhed København. Afsnit VI Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser Kapitel 16 Straffebestemmelser 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder 3, 5, stk stk. 3, 1. pkt., eller stk. 5, 6, stk. 2, 9, stk. 1-4, eller stk. 7, 10, 13, stk. 2, 14, stk. 1, eller stk. 3-4, 17, stk. 2, stk. 4, eller stk. 6. 2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af 6, stk. 3, 8, stk. 5, 13, stk. 3, 14, stk. 6. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 19. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og foder af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 1355 af 17. december 2013 ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse: 1) artikel 6, 2) artikel 7, første afsnit, 3) artikel 10, 4) artikel 11, 5) artikel 12 eller 6) artikel 14, stk Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1135/2009 af 25. november 2009 om særlige importbetingelser for visse produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/798/EF (berigtiget i Den Europæiske Unions Tidende L 311 af 26. november 2009): 1) artikel 2, stk. 1, 2) artikel 3, 3) artikel 4, stk. 1, sidste afsnit, 2. pkt., stk. 2, eller stk Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1151/2009 af 27. novem-

10 ber 2009 om fastsættelse af særlige betingelser for import af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine på grund af risiko for forurening med mineralsk olie og om ophævelse af beslutning 2008/433/EF: 1) artikel 3, stk. 1-6, 2) artikel 5 eller 3) artikel Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 258/2010 af 25. marts 2010 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner og om ophævelse af beslutning 2008/352/EF: 1) artikel 2, 2) artikel 3, 3) artikel 6, 4) artikel 8 eller 5) artikel Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens afgørelse 2011/884/EU af 22. december 2011 om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina (2013/287/EU): 1) artikel 3, stk. 1-2, 2) artikel 4, stk. 1-3, eller 3) artikel Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 af 26. oktober 2012 om særlige importbetingelser for foder og foder, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 495/2013 af 29. maj 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima: 1) artikel 3 2) artikel 4, 3) artikel 5, 4) artikel 6, 5) artikel 7, 6) artikel 8, 7) artikel 9, 8) artikel 12 eller 9) artikel Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 91/2013 af 31. januar 2013 om særlige betingelser for import af jordnødder fra Ghana og Indien, okra og kar-

11 ryblade fra Indien og vandmelonfrø fra Nigeria og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og (EF) nr. 1152/2009: 1) artikel 3 2) artikel 4, 3) artikel 5, 4) artikel 6, 5) artikel 7, 6) artikel 9 eller 7) artikel 10. Kapitel 17 Ikrafttrædelsesbestemmelser 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 347 af 8. april 2012 om forhåndsanmeldelse m.v. af foder med oprindelse i eller afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, bekendtgørelse nr. 5 af 10. januar 2012 om særlige restriktioner for import af foder med indhold af ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter fra Kina og bekendtgørelse nr af 29. oktober 2009 om særlige restriktioner for import af akvakulturkrebsdyr til foder.

12 Bilag 1 Grænsekontrolsteder for sammensatte foderstoffer med indhold af mælk, mælkeprodukter, soja eller sojaprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Kina Grænsekontrolsted Københavns Lufthavn Københavns Havn Aarhus Havn Adresse, tlf. og fax Kystvejen 16, 2770 Kastrup Tlf.: Fax: Glückstadsvej 8, 2100 København Ø Tlf.: Fax: Østhavnsvej 31, 8000 Aarhus C Tlf.: Fax:

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 963 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-30-31-00054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 1181 af 15/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00086 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 142 af 22/02/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-30-31-00197 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 979 af 27/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00129 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der helt eller delvist

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-30-31-00068 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktioner (restriktionsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktioner (restriktionsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktioner (restriktionsbekendtgørelsen) I medfør af 49, stk. 2, 53, stk. 2-4, 57-59 og 69, stk. 3 og 4, i anordning nr. 523

Læs mere

Område og definitioner

Område og definitioner Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, der indføres

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 388. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69, stk. 3, i anordning

Læs mere

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1.

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1. Lovtidende A Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) BEK nr 164 af 19/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00087 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. og 3, i bekendtgørelse nr. 558 af 28. maj 2014 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Lovtidende A. og 3, i bekendtgørelse nr. 558 af 28. maj 2014 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Lovtidende A Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) I medfør af 37, 53, stk. 2 og 3, 67 og 70,

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 141 af 22/02/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-30-31-00196 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 56 af 15/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m.

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m. Grønlands Selvstyre Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-30-2301-01270, 2013-30-2301-01271,2013-30-2301-01272, 2013-30-2301-01273, 2013-30-2301-01274, 2013-30-2301-01278,

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 1701 af 14/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-30-31-00278 Senere ændringer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 472 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00115 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Udkast til ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1) I medfør af 30, stk. 3, 34, stk. 1, 37, 53, stk. 2, 58, stk. 1, 66 a, stk. 1 og 2, 67, 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum

Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum BEK nr 384 af 15/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-30-2301-01271 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Cirkulære om kontrol af plastkøkkenredskaber af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong»

Cirkulære om kontrol af plastkøkkenredskaber af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong» CIR nr 9268 af 05/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 10. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00804 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1) BEK nr 1407 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00252 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 734 af 27/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00744 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

BEK nr 1614 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. august 2017

BEK nr 1614 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. august 2017 BEK nr 1614 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. august 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00131 Senere ændringer

Læs mere

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED)

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) DEN EUROPÆISKE UNION I.1. Afsender BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) I.2. CED-reference nr. DPE Det fælles importdokument (CED) I.3. Modtager I.4. Den person, der har ansvaret for sendingen Del

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 384. Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum I medfør af 46, stk.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 05.08.2013 J.nr.: 2013-30-2301-01256/EEP Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen sender

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 386. Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) BEK nr 1660 af 11/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-23-00145 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Aktivitet 2043 Marts 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 58/52 3.3.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/329 af 2. marts 2015 om en undtagelse fra Unionens dyre- og folkesundhedsbestemmelser om indførsel i Den Europæiske Union af animalske

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer

19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer Fødevarestyrelsen KONTOR FOR INTERNATIONAL OMSÆTNING 19-04-2011 J.nr.: 2011-20-35-00739/EEP/AHX/SQUM 19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske

Læs mere

I medfør af 37, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes:

I medfør af 37, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr, herunder hunde, katte og fritter samt godkendelse og drift af og tilsyn med karantæner 1 I medfør af

Læs mere

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 27.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 299/31 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 996/2012 af 26. oktober 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 220 af 10. marts 2014 om veterinærkontrol. for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 3

Bekendtgørelse nr. 220 af 10. marts 2014 om veterinærkontrol. for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 3 Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 12. marts 2014 J.nr.: 2014-30-2301-01486/EEP/JANT/squm Bekendtgørelse nr. 220 af 10. marts 2014 om veterinærkontrol Indholdsfortegnelse Ændringer ved indførsel af

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af Kommissions

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion

Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion Fødevarestyrelsen VERSION 1 af 13. november 2015 Oversigt over frugt, grønt og

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. BEK nr 120 af 02/02/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00362 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 25.7.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 194/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

International handel med bier

International handel med bier International handel med bier Af Stig Mellergaard og Annette Junker Karpinski, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen EU har for at reducere risikoen for indførsel af bisygdomme, som ikke findes i EU, og forhindre

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SWD (2015) 79 [ ](2015) XXX ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE ILLUSTRATIV VEJLEDNING OM BETINGELSER OG KONTROL VEDRØRENDE IMPORT OG TRANSIT AF VISSE

Læs mere

Boks I.2. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Boks I.3. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Side 1/6

Boks I.2. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Boks I.3. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Side 1/6 Vejledning til de grønlandske eksportører i udfyldelse af del I (oplysninger om sendingen) i sundhedscertifikater for jagttrofæer af fugle og hovdyr til et EU land (herunder Danmark), Island, Norge, Liechtenstein

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1) BEK nr 675 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 5.11.2003 L 287/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1946/2003 af 15. juli 2003 om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 22.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 163/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 532/2012 af 21. juni 2012 om ændring af bilag II til

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 320 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere