Fremsat den {FREMSAT} af Lykke Friis. Forslag. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den {FREMSAT} af Lykke Friis. Forslag. til"

Transkript

1 Fremsat den {FREMSAT} af Lykke Friis Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi 1 (Ejermæssig adskillelse af transmissionsvirksomheder, sikring af Energitilsynets uafhængighed og adgang til naturgaslagre m.v.) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 622 af 11. juni 2010, 49 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og 7 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter»gennemfører«:»dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, (EU-Tidende 2009 nr. L 211, side 55),«2. I 5 indsættes efter nr. 19 som nyt nummer:»20)vertikalt integreret virksomhed: En virksomhed eller en gruppe af virksomheder, som den samme eller de samme fysiske eller juridiske personer har ret til direkte eller indirekte at øve kontrol over, og som driver mindst en af følgende former for virksomhed: transmission eller distribut i- on af elektricitet, og mindst en af følgende former for virksomhed: produktion af eller handel med elektricitet.«3. Efter 6 a indsættes:» 6 b. Erhvervskunder har ret til at indgå kontrakter med flere leverandører samtidig.«4. Efter 19 indsættes:»ejermæssig adskillelse af transmissionsvirksomheder 19 a. Transmissionsvirksomheder skal være ejermæssigt adskilt fra produktions- og handelsaktiviteter som anført i stk. 2-4 og 6, jf. dog 19 b og 19 c. Stk. 2. Den, der direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøver kontrol over 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, (EU-Tidende 2009 nr. L 211, side 55) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF, (EU-Tidende 2009 nr. L 211, side 94).

2 1) en elproduktions-, elhandels-, gasproduktions- eller gasforsyningsvirksomhed, må ikke samtidig direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve kontrol eller udøve rettigheder over en transmissionsvirksomhed. 2) en transmissionsvirksomhed, må ikke samtidig direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve kontrol eller udøve rettigheder over en elproduktions-, elhandels-, gasproduktionseller gasforsyningsvirksomhed. Stk. 3. En transmissionsvirksomhed må ikke direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve kontrol eller udøve rettigheder over en elproduktions-, elhandels-, gasproduktions- eller gasforsyningsvirksomhed. Stk. 4. Den, der har ret til at udpege medlemmer af tilsynsrådet, bestyrelsen eller direktionen for en transmissionsvirksomhed eller andre organer, som repræsenterer transmissionsvirksomheden juridisk, må ikke samtidig direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve kontrol eller udøve rettigheder over en elproduktions- eller elhandelsvirksomhed. Stk. 5. De rettigheder, der henvises til i stk. 2-4, omfatter bl.a: 1) beføjelsen til at udøve stemmerettigheder, 2) beføjelsen til at udpege medlemmer til tilsynsrådet, bestyrelsen, direktionen eller andre organer, som måtte repræsentere virksomhederne, som er nævnt i stk. 2-4, juridisk, eller 3) besiddelsen af aktiemajoriteten. Stk. 6. Et medlem af tilsynsrådet, bestyrelsen eller direktionen for en transmissionsvirksomhed må ikke være medlem af tilsynsrådet, bestyrelsen eller direktionen for en elproduktions- eller elhandelsvirksomhed. Det samme gælder for andre organer, som måtte repræsentere virksomhederne, som er nævnt i 1. pkt. juridisk. Stk. 7. Ved gennemførelse af tiltag, der skal sikre ejermæssig adskillelse efter stk. 1, må der ikke overføres kommercielt følsomme oplysninger samt personale fra en transmissionsvirksomhed, der har været vertikalt integreret den 3. september 2009 eller senere, til elproduktions- eller elhandelsvirksomheder. 19 b. Transmissionsvirksomheder, der ejer transmissionsnet på mellem 100 kv og 200 kv, og som den 3. september 2009 var vertikalt integrerede, kan i stedet for at opfylde kravene om ejermæssig adskillelse i 19 a, overdrage ansvaret for drift, vedligeholdelse og udbygning af deres net til Energinet.dk, som herefter varetager opgaven som uafhængig systemoperatør, jf. stk. 3. Ved overdragelse af ansvaret for drift, vedligeholdelse og udbygning af net i henhold til 1. pkt. overdrages ligeledes de med ansvaret forbundne forpligtelser efter 20, stk. 1, til Energinet.dk. Stk. 2. En transmissionsvirksomhed, der har overdraget ansvaret for varetagelsen af opgaver til Energinet.dk efter stk. 1, vil af Energitilsynet få reduceret sin indtægtsramme med et beløb svarende til de derved sparede omkostninger. Stk. 3. Klima- og energiministeren fastsætter regler om transmissionsvirksomhedernes og Energinet.dk s forpligtelser, når Energinet.dk varetager opgaven som uafhængig systemoperatør. Stk. 4. En transmissionsvirksomhed, som har overdraget opgaver til Energinet.dk efter stk. 1, dennes tilknyttede og associerede virksomheder, samt virksomheder, der tilhører samme virksomhedsdeltagere, må ikke anvende fælles tjenester, bortset fra rent administrative eller it-tekniske funktioner. 19 c. I forhold til transmissionsnet på mellem 100 kv og 200 kv, som den 3. september 2009 var ejet af en vertikalt integreret virksomhed, finder 19 a ikke anvendelse, såfremt 1) Energitilsynet har certificeret transmissionsnettets operatør efter 19 d, stk. 1, nr. 3, under henvisning til, at der den 3. september 2009 var indført ordninger, der sikrer operatørens uafhængighed mere effektivt end bestemmelserne i kapitel V i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre markedet for elektricitet, og

3 2) Europa-Kommissionen har truffet afgørelse om godkendelse af Energitilsynets certificering. Certificering af ejermæssig adskillelse 19 d. Efter forudgående ansøgning certificerer Energitilsynet 1) transmissionsvirksomheder, der opfylder kravene om ejermæssig adskillelse, jf. 19 a, 2) Energinet.dk, der opfylder kravene som uafhængig systemoperatør, jf. 19 b og regler udstedt i medfør heraf, eller 3) transmissionsnettets operatør, jf. 19 c. Stk. 2. Energitilsynet fører tilsyn med, at kravene i 19 a-19 c og regler udstedt i medfør heraf til enhver tid er opfyldt. Stk. 3. Virksomheder, der er certificeret efter stk. 1, skal underrette Energitilsynet om enhver planlagt transaktion, der har betydning for overholdelse af kravene i 19 a-19 c og regler udstedt i medfør heraf. Stk. 4. Energitilsynet er forpligtet til at indlede en ny certificeringsprocedure, hvis Energitilsynet a) modtager underretning om eller i øvrigt er bekendt med planlagte transaktioner, som nævnt i stk. 3, b) har formodning om, at kravene i 19 a-19 c og regler udstedt i medfør heraf ikke længere er opfyldt, eller c) modtager en anmodning fra Europa-Kommissionen herom. Stk. 5. Energitilsynet træffer afgørelse om certificering senest 4 måneder efter modtagelse af en ansøgning eller underretning eller efter datoen for Europa-Kommissionens anmodning. Ved udløbet af denne periode anses certificeringen for udstedt. Energitilsynets udtrykkelige eller stiltiende afgørelse får dog først virkning, efter at proceduren i stk. 6 er afsluttet. Stk. 6. Energitilsynet tilsender straks Europa-Kommissionen underretning om den udtrykkelige eller stiltiende afgørelse om certificering sammen med alle relevante oplysninger om afgørelsen. Europa-Kommissionen følger herefter proceduren i artikel 3 i forordning (EF) nr. 714/2009. Stk. 7. Stk. 1-6 finder ikke anvendelse på en transmissionsvirksomhed, der måtte kontrolleres af en eller flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere lande uden for den Europæiske Union, jf. stk. 8. Stk. 8. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om certificering, underretning og tilsyn som nævnt i stk. 1-3, samt for virksomheder omfattet af stk. 7. Krav til kollektiv elforsyningsvirksomhed«5. I 20 a, stk. 1, ændres»transmissions-«til:»transmissionsvirksomheder, der ikke er ejermæssigt adskilt i henhold til 19 a,«. 6. I 20 a, indsættes efter stk. 1, som nyt stykke:»stk. 2. Virksomhederne skal udpege en overvågningsansvarlig, som er uafhængig og ikke har nogen stilling, noget ansvar, nogle interesser eller noget forretningsforhold med eventuelle tilknyttede og associerede virksomheder samt virksomheder, der tilhører samme virksomhedsdeltagere. Den overvågningsansvarlige skal til varetagelse af sin opgave have adgang til alle nødvendige oplysninger hos virksomheden og eventuelle tilknyttede og associerede virksomheder samt virksomheder, der tilhører samme virksomhedsdeltagere.«stk. 2 bliver herefter stk Efter 20 a indsættes:

4 » 20 b. Netvirksomheder skal sikre, at der i deres kommunikationsarbejde og identitetsstrategier ikke skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet.«8. I 24, stk. 2, ændres»egne selskaber eller ejere«til:»tilknyttede eller associerede virksomheder eller virksomheder, der tilhører samme virksomhedsdeltagere« a affattes således:» 26 a. Bestemmelserne i 19 a-19 c, 20, 21, stk. 2-4, 23, stk. 2 og 3, og 24 finder ikke anvendelse på forhold, som omfattes af artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling. Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om behandling af en anmodning om midlertidig undtagelse efter artikel 17 i den i stk. 1 nævnte forordning.«10. I 45, stk. 1 og 2, ændres», transmissions- eller systemansvarlig virksomhed«til:»eller transmissionsvirksomhed«. 11. I 68 a, stk. 2, ændres» 78, stk. 3«til:» 78, stk. 5« a affattes således:» 74 a. Bestemmelserne i 69-71, 73 a og 74 finder ikke anvendelse på forhold, som omfattes af artikel 16, stk. 6, og artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling.«13. 78, affattes således:» 78. Til varetagelse af tilsyns- og klagefunktion på energiområdet nedsætter klima- og energiministeren et Energitilsyn. Energitilsynet behandler ikke klager vedrørende civilretlige tvister. Stk. 2. Energitilsynet deltager i det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder. Stk. 3. Energitilsynet er et uafhængigt udvalg, som ikke er undergivet instruktionsbeføjelse fra anden side. Stk. 4. Energitilsynet betjenes af et sekretariat, der er en selvstændig statslig enhed, som ikke er undergivet instruktionsbeføjelse fra anden side end fra Energitilsynet. Sekretariatet skal samarbejde med andre myndigheder, herunder konkurrencemyndighederne, med henblik på en effektiv opgaveløsning. Sekretariatet kan samarbejde med andre myndigheder om løsning af administrative og andre opgaver, der ikke berører tilsynets tilsyns- og klagefunktioner. Stk. 5. Chefen for Energitilsynets sekretariat udpeges af klima- og energiministeren. Chefen for sekretariatet refererer til Energitilsynets formand. Stk. 6. Ansatte i Energitilsynets sekretariat er underlagt de samme uafhængigheds- og upartiskhedskrav som Energitilsynets medlemmer, jf. 79, stk. 2. Stk. 7. Klima- og energiministeren fastsætter regler for, hvilke opgaver Energitilsynet skal varetage, herunder overvågningsopgaver for at sikre velfungerende konkurrencebaserede elmarkeder, og opgaver vedrørende samarbejdet med andre landes energireguleringsvirksomheder, herunder på regionalt plan og Fællesskabsplan, samt regler om Energitilsynets opgaver efter Europa-

5 Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling. Stk. 8. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at tilsynet skal varetage opgaver, som er henlagt til ministeren. Stk. 9. Energitilsynet fastsætter sin egen forretningsorden, herunder regler om offentliggørelsen af Energitilsynets afgørelser. Klima- og energiministeren godkender tilsynets forretningsorden. Stk. 10. Energitilsynets formand kan efter nærmere aftale med tilsynet træffe afgørelse på tilsynets vegne. Stk. 11. Udgifterne, som er forbundet med Energitilsynets etablering og drift, betales af de virksomheder, som tilsynet fører tilsyn med efter denne lov, jf. dog stk. 12. Stk. 12. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om betaling efter stk. 11, herunder at der skal betales et gebyr for indbringelse af klage for Energitilsynet. Stk. 13. Klima- og energiministeren fastsætter regler om Energitilsynets behandling af klager, herunder om klager over Energitilsynets afgørelser kan tillægges opsættende virkning. Klima- og energiministeren kan endvidere fastsætte regler om frister for klage til Energitilsynet.« a, ophæves. 15. Efter 78 a, som ophæves, indsættes:» 78 b. Energitilsynet kan til energireguleringsmyndigheder i lande omfattet af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, til det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder og til Europa-Kommissionen videregive oplysninger, som er omfattet af Energitilsynets tavshedspligt efter forvaltningsloven, i det omfang, det er nødvendigt for samarbejdet mellem energireguleringsmyndighederne eller for varetagelsen af den modtagende energireguleringsmyndigheds, agenturets eller Europa-Kommissionens opgaver. Stk. 2. Ved videregivelse af oplysninger til myndigheder, agenturet og Europa-Kommissionen i medfør af stk. 1 skal Energitilsynet betinge videregivelsen af, at oplysningerne 1) er undergivet en tilsvarende tavshedspligt hos modtageren og 2) kun kan videregives af modtageren med udtrykkeligt samtykke fra Energitilsynet og kun til det formål, som samtykket omfatter.« affattes således:» 79. Energitilsynet består af en formand og 6 andre medlemmer, som udpeges af klima- og energiministeren. Medlemmerne skal repræsentere juridisk, økonomisk, teknisk, miljø- og erhvervs- og forbrugermæssig sagkundskab. Stk. 2. Energitilsynets medlemmer skal være uafhængige af energisektorens parter. De skal ikke søge eller modtage instrukser fra andre parter under udførelsen af deres opgaver og skal således udføre deres hverv med upartiskhed. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler vedrørende de i 1. og 2. pkt. nævnte forhold. Stk. 3. Tilsynsmedlemmer samt 2 faste suppleanter beskikkes for en fast periode på 5 år, der kan forlænges én gang. Hvis et medlem eller en suppleant afgår inden udløbet af beskikkelsesperioden, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden. Ved udpegningen af de medlemmer, der skal have sæde i Energitilsynet fra den 1. januar 2012, udpeges formand, 2 medlemmer og 1 suppleant for 5 år, medens de øvrige medlemmer og 1 suppleant udpeges for 3 år. Efter 3 år udpeges 4 medlemmer og 1 suppleant for 5 år. Stk. 4. Klima- og energiministeren kan afsætte et udpeget medlem eller en udpeget suppleant inden for den pågældende persons beskikkelsesperiode, hvis medlemmet eller suppleanten ikke længere opfylder uafhængighedskravet eller har overtrådt kravet om upartiskhed, jf. stk. 2. Derudover

6 kan ministeren efter indstilling fra formanden for Energitilsynet indstille til klima- og energiministeren, at et medlem eller en suppleant, som groft har tilsidesat sine pligter efter tilsynets forretningsorden, jf. 78, stk. 6, afskediges.«17. Efter 79 indsættes:» 79 a. Energitilsynet efterkommer afgørelser fra Europa-Kommissionen og fra det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder.« affattes således:» 81. Energitilsynet kan til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation til brug for tilsynet efter loven få adgang til en virksomheds lokaler og på stedet gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder regnskaber, regnskabsmaterialer, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data. Stk. 2. Energitilsynets adgang til en virksomheds lokaler efter stk. 1 kan ske i alle tilfælde, hvor Energitilsynet ikke har en rimelig grund til mistanke om, at virksomheden har begået en strafbar lovovertrædelse, herunder som led i stikprøvekontroller og periodiske kontroller. Stk. 3. Politiet yder om nødvendigt bistand ved udøvelsen af beføjelser efter stk. 1.«19. 82, stk. 1, affattes således:» 82. Energitilsynet aflægger årligt beretning om sin virksomhed og varetagelsen af sine opgaver til klima- og energiministeren, Europa-Kommissionen og det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder.«20. I 82 indsættes efter stk. 4, som nyt stykke:»stk. 5. Energitilsynet overvåger graden af gennemsigtighed af engrospriser og udarbejder periodiske analyser til dette formål.«stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og I 83 indsættes efter stk. 1:»Stk. 2. Energitilsynet gør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opmærksom på forhold, som tilsynet mener kan være i strid med konkurrencelovgivningen.«22. 84, stk. 1, affattes således:» 84. Klima- og energiministeren, Energitilsynet og Energiklagenævnet kan i forbindelse med behandling af en klage, udøvelse af tilsyn eller overvågning af markedet indhente oplysninger, som er nødvendige til varetagelsen af deres opgaver, hos bevillingspligtige virksomheder, Energinet.dk, andre elproduktionsvirksomheder og elhandelsvirksomheder samt disses koncernforbundne virksomheder, forbrugere og andre købere af elektricitet.«23. 84, stk. 5, affattes således:»stk. 5. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal give brugerne af det sammenkoblede system de oplysninger, der er nødvendige for at få effektiv adgang til og sikre effektiv udnyttelse af systemet.«24. I 84 a indsættes efter stk. 1, som nyt stykke:

7 »Stk. 2. Energinet.dk må ikke i forbindelse med eget køb og salg af elektricitet eller i forbindelse med tilknyttede eller associerede virksomheders køb og salg af elektricitet misbruge oplysninger, som Energinet.dk har fået fra tredjepart i forbindelse med tildeling af eller forhandling om adgang til systemet. Det samme gælder i forbindelse med køb og salg af elektricitet i virksomheder, der måtte henhøre under klima- og energiministeren.«stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og Efter 84 a indsættes:» 84 b. Elhandelsvirksomheder skal sørge for, at relevant data om alle transaktioner vedrørende kontrakter om levering af elektricitet er til rådighed for Energitilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Europa-Kommissionen i mindst 5 år med henblik på opfyldelsen af deres opgaver. Stk. 2. Stk. 1 gælder ligeledes for elhandelsvirksomheders transaktioner vedrørende elektricitetsderivater med engroskunder og transmissionsvirksomheder. Stk. 3. Energitilsynet kan træffe afgørelse om, at dele af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, skal stilles til rådighed for andre markedsdeltagere. Energitilsynet skal dog sikre, at der i den forbindelse ikke sker videregivelse af kommercielt følsomme oplysninger om individuelle markedsdeltagere eller individuelle transaktioner. Dette gælder dog ikke oplysninger om finansielle instrumenter omfattet af værdipapirhandelsloven.« c affattes således:» 85 c. Klima- og energiministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist. Stk. 2. Energitilsynet kan påbyde, at forhold der strider mod en juridisk bindende afgørelse truffet af det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.« d, ophæves. 28. I 87, stk. 1, nr. 4, indsættes efter»angivet i«:» 19 d, stk. 3, og«. 29. I 87, stk. 1, nr. 10, indsættes efter»overtræder«:» 19 a, stk. 7,«. 30. I 89, stk. 1, udgår»forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 2003«. 31. I 89 indsættes efter stk. 2, som nyt stykke:»stk. 3. Energitilsynets afgørelser om certificering, jf. 19 d, kan ikke indbringes for Energiklagenævnet. Dette gælder dog ikke afgørelser, som Energitilsynet træffer i en certificeringsprocedure indledt efter 19 d, stk. 4, og hvor Energitilsynet afslår certificeringen.«stk. 3-5 bliver herefter stk Efter 91, indsættes:» 91 a. Udgifterne, som er forbundet med etablering og drift af et i medfør af kapitel 2 i lov om forbrugerklager godkendt privat ankenævn på energiområdet, betales af virksomheder omfattet af

8 el-, naturgas- og varmeforsyningslovene. Ankenævnet sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om betaling og opkrævning.«2 I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006, som ændret ved 4 i lov nr. 548 af 6. juni 2007, 2 i lov nr. 549 af 6. juni 2007, 2 i lov nr. 503 af 17. juni 2008, 2 i lov nr. 386 af 20. maj 2009 og 2 i lov nr. 622 af 11. juni 2010 og 50 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter»gennemfører«:»dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF, (EU-Tidende 2009 nr. L 211, side 94),«. 2. I 6, nr. 8, indsættes efter»blandingsanlæg«:»samt anlæg til injicering af inerte gasser«. 3. I 6 indsættes efter nr. 13 som nyt nummer:»14) LNG-selskab: Enhver fysisk og juridisk person, der varetager funktionen med at flydendegøre naturgas eller med at importere, losse og forgasse LNG.«Nr bliver herefter nr , nr. 22, der bliver nr. 23, affattes således:»22)transmission: Transport af naturgas gennem net, der hovedsagelig består af højtryksrørledninger, bortset fra opstrømsrørledningsnet og bortset fra den del af højtryksrørledninger, der hovedsagelig anvendes i forbindelse med lokal distribution af naturgas, med henblik på levering af naturgas til kunder, men ikke forsyning.«5. Efter 7 a indsættes:» 7 b. Erhvervskunder har ret til at indgå kontrakter med flere leverandører samtidig.«6. Efter 10 a indsættes:»ejermæssig adskillelse af transmissionsvirksomheder» 10 b. Transmissionsselskaber skal være ejermæssigt adskilt fra produktions- og handelsaktiviteter, som anført i stk. 2-4 og 6. Stk. 2. Den, der direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøver kontrol over 1) et gasproduktions-, gasforsynings, elproduktions- eller elhandelsselskab, må ikke samtidig direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve kontrol eller udøve rettigheder over et transmissionsselskab. 2) et transmissionsselskab, må ikke samtidig direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve kontrol eller udøve rettigheder over et gasproduktions-, gasforsynings, elproduktions- eller elhandelsselskab. Stk. 3. Et transmissionsselskab må ikke direkte elle indirekte, alene eller sammen med andre, udøve kontrol eller udøve rettigheder over et gasproduktions-, gasforsynings, elproduktions- eller elhandelsselskab.

9 Stk. 4. Den, der har ret til at udpege medlemmer af tilsynsrådet, bestyrelsen eller direktionen for et transmissionsselskab eller andre organer, som repræsenterer transmissionsselskabet juridisk, må ikke samtidig direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve kontrol eller udøve rettigheder over et gasproduktions- eller gasforsyningsselskab. Stk. 5. De rettigheder, der henvises til i stk. 2-4, omfatter bl.a: 1) beføjelsen til at udøve stemmerettigheder, 2) beføjelsen til at udpege medlemmer til tilsynsrådet, bestyrelsen, direktionen eller andre organer, som måtte repræsentere selskaberne, som er nævnt i stk. 2-4, juridisk, eller 3) besiddelsen af aktiemajoriteten. Stk. 6. Et medlem af tilsynsrådet, bestyrelsen eller direktionen for et transmissionsselskab må ikke være medlem af tilsynsrådet, bestyrelsen eller direktionen for et gasproduktions- eller gasforsyningsselskab. Det samme gælder for andre organer, som måtte repræsentere selskaberne, som er nævnt i 1. pkt., juridisk. Certificering af ejermæssig adskillelse 10 c. Efter forudgående ansøgning certificerer Energitilsynet transmissionsselskaber, der opfylder kravene om ejermæssig adskillelse, jf. 10 b. Stk. 2. Energitilsynet fører tilsyn med, at kravene i 10 b til enhver tid er opfyldt. Stk. 3. Virksomheder, der er certificeret efter stk. 1, skal underrette Energitilsynet om enhver planlagt transaktion, der har betydning for overholdelse af kravene i 10 b. Stk. 4. Energitilsynet er forpligtet til at indlede en ny certificeringsprocedure, hvis Energitilsynet a) modtager en underretning om eller i øvrigt er bekendt med planlagte transaktioner, som nævnt i stk. 3, b) har en formodning om, at kravene i 10 b ikke længere er opfyldt, eller c) modtager en anmodning fra Europa-Kommissionen herom. Stk. 5. Energitilsynet træffer afgørelse om certificering senest 4 måneder efter modtagelse af en ansøgning eller underretning eller efter datoen for Europa-Kommissionens anmodning. Ved udløbet af denne periode anses certificeringen for udstedt. Energitilsynets udtrykkelige eller stiltiende afgørelse får dog først virkning, efter at proceduren i stk. 6 er afsluttet. Stk. 6. Energitilsynet tilsender straks Europa-Kommissionen underretning om den udtrykkelige eller stiltiende afgørelse om certificering sammen med alle relevante oplysninger om afgørelsen. Europa-Kommissionen følger herefter proceduren i artikel 3 i forordning (EF) nr. 715/2009. Stk. 7. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om certificering, underretning og tilsyn som nævnt i stk Krav til transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskaber«. 7. I 11 a, stk. 1, ændres»transmissions-, distributions- og lagerselskaber«til:»distributions- og lagerselskaber«. 8. I 11 a, indsættes efter stk. 1, som nyt stykke:»stk. 2. Selskaberne skal udpege en overvågningsansvarlig, som er uafhængig og ikke har nogen stilling, noget ansvar, nogle interesser eller noget forretningsforhold med eventuelle tilknyttede og associerede selskaber samt selskaber, der tilhører samme selskabsdeltagere. Den overvågningsansvarlige skal til varetagelse af sin opgave have adgang til alle nødvendige oplysninger hos selskabet og eventuelle tilknyttede og associerede selskaber samt selskaber, der tilhører samme selskabsdeltagere.«stk. 2 bliver herefter stk. 3.

10 9. Efter 11 a indsættes:» 11 b. Distributionsselskaber skal sikre, at der i deres kommunikationsarbejde og identitetsstrategier ikke skabes uklarhed om distributionsselskabets særskilte identitet.«10. Efter 11 b indsættes:» 11 c. Energinet.dk skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver Energinet.dk s tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Energinet.dk skal sikre overholdelsen af programmet for intern overvågning og sikre, at det kontrolleres på passende måde. En årsberetning med en beskrivelse af programmet samt kontrollen af dette skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet. Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af de i stk. 1 nævnte forhold, herunder om, hvad programmet for intern overvågning skal indeholde, og hvordan det skal kontrolleres.«11. I 20, stk. 1, udgår»herunder linepack og andre hjælpefunktioner« a affattes således:» 20 a. Adgang til lagerfaciliteter, linepack og andre hjælpefunktioner udbydes af lager- og transmissionsselskaber ved forhandlet adgang, herunder ved auktion, baseret på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier. Bestemmelsen omfatter alle lagerfaciliteter i Danmark samt al linepack og andre hjælpefunktioner i transmissionsnettet. Stk. 2. Lager- og transmissionsselskaber offentliggør en gang om året deres kommercielle hovedvilkår for adgang til lagerfaciliteter, linepack og andre hjælpefunktioner og hører systembrugere herom. Stk. 3. Energitilsynet fører tilsyn med, at udbudsprocedurer og hovedvilkår for adgang til lagerfaciliteter, linepack og andre hjælpefunktioner er baseret på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier.« a, affattes således:» 22 a. Større nye anlæg i gasinfrastrukturen kan helt eller delvis undtages fra bestemmelserne i 10 b, 18-21, 36 a og 41 for en bestemt periode efter ansøgning til Energitilsynet. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte infrastruktur skal være selskabsmæssigt adskilt fra det selskab, i hvis system infrastrukturen vil indgå. Stk. 3. Klima- og energiministeren fastsætter regler om undtagelser efter stk. 1.«. 14. I 28 b, stk. 1 og 2 udgår:»transmissions-,« affattes således:» 38. Priser og betingelser for ydelser fra transmissions- og LNG-selskaber skal fastsættes således, at der ikke diskrimineres mellem systembrugere. Stk. 2. Ved fastsættelse af priser for ydelser fra transmissions- og LNG-selskaber skal der tages hensyn til selskabernes omkostninger, samt til, at der skal kunne opnås et rimeligt afkast af den i selskaberne investerede kapital, jf. dog 37 d, for så vidt angår transmissionsvirksomhed udført af Energinet.dk. Adgang til linepack og andre hjælpefunktioner i transmissionsnettet er ikke omfattet af denne bestemmelse.

11 Stk. 3. Energitilsynet fører tilsyn med prisernes og betingelsernes rimelighed, jf. stk. 2.« a affattes således:» 41 a. Klima- og energiministeren fastsætter regler for, hvilke opgaver Energitilsynet skal varetage, herunder 1) overvågningsopgaver for at sikre velfungerende konkurrencebaserede gasmarkeder og 2) opgaver vedrørende samarbejdet med andre landes energireguleringsmyndigheder, herunder på regionalt plan og Fællesskabsplan. Stk. 2. Klima- og energiministeren fastsætter regler om Energitilsynets opgaver efter Europa- Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet.«17. Efter 41 a indsættes:» 41 b. Energitilsynet efterkommer afgørelser fra Europa-Kommissionen og fra det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder.«18. I 42 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Energitilsynets adgang til en virksomheds lokaler efter stk. 1 kan ske i alle tilfælde, hvor Energitilsynet ikke har en rimelig grund til mistanke om, at virksomheden har begået en strafbar lovovertrædelse, herunder som led i stikprøvekontroller og periodiske kontroller.«stk. 2 bliver herefter stk I 42 a indsættes efter stk. 2, som nyt stykke:»stk. 3. Energitilsynet overvåger graden af gennemsigtighed af engrospriser og udarbejder periodiske analyser til dette formål.«stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og I 42 a, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter»fornødne skridt til«:»i øvrigt«. 21. I 43 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Energitilsynet gør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opmærksom på forhold, som tilsynet mener, kan være i strid med konkurrencelovgivningen.«22. 44, stk. 3, ophæves , stk. 1, affattes således:» 45. Klima- og energiministeren, Energitilsynet og Energiklagenævnet kan i forbindelse med behandling af en klage, udøvelse af tilsyn eller overvågning af markedet indhente oplysninger, som er nødvendige til varetagelsen af deres opgaver, hos bevillingspligtige selskaber, Energinet.dk, naturgasleverandører samt disses koncernforbundne selskaber og systembrugere, herunder forbrugere, og andre købere af naturgas.«24. I 45 a, stk. 2, indsættes efter»adgang til«:»og sikre effektiv udnyttelse af«. 25. Efter 45 a indsættes:

12 » 45 b. Naturgasleverandører skal sørge for, at relevant data om alle transaktioner vedrørende kontrakter om levering af naturgas er til rådighed for Energitilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Europa-Kommissionen i mindst 5 år med henblik på opfyldelsen af deres opgaver. Stk. 2. Stk. 1 gælder ligeledes for naturgasleverandørers transaktioner vedrørende gasderivater med engroskunder og transmissionsselskaber såvel som lager- og LNG-selskaber. Stk. 3. Energitilsynet kan træffe afgørelse om, at dele af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, stilles til rådighed for andre markedsdeltagere. Energitilsynet skal dog sikre, at der i den forbindelse ikke sker videregivelse af kommercielt følsomme oplysninger om individuelle markedsdeltagere eller individuelle transaktioner. Dette gælder dog ikke oplysninger om finansielle instrumenter omfattet af værdipapirhandelsloven.«26. 46, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskaber må ikke i forbindelse med det pågældende selskabs eller tilknyttede eller associerede selskabers køb og salg af naturgas misbruge oplysninger, som de har fået fra tredjepart i forbindelse med tildeling af eller forhandling om adgang til systemet. Det samme gælder i forbindelse med køb og salg af naturgas i selskaber, der tilhører samme selskabsdeltager som de pågældende selskaber.« b affattes således:» 47 b. Klima- og energiministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist. Stk. 2. Energitilsynet kan påbyde, at forhold der strider mod en juridisk bindende afgørelse truffet af det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist.« c, ophæves. 29. I 49, stk. 1, nr. 7, indsættes efter»overtræder«:» 10 c, stk. 3, eller«. 30. I 51 indsættes efter stk. 2, som nyt stykke:»stk. 3. Energitilsynets afgørelser om certificering, jf. 10 c, kan ikke indbringes for Energiklagenævnet. Dette gælder dog ikke afgørelser, som Energitilsynet træffer i en certificeringsprocedure indledt efter 10 c, stk. 4, og hvor Energitilsynet afslår certificeringen.«stk. 3-4 bliver herefter stk Efter 53 indsættes:» 53 a. Udgifterne, som er forbundet med etablering og drift af et godkendt privat ankenævn på energiområdet, betales af selskaber omfattet af el-, naturgas- og varmeforsyningslovene. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om betaling og opkrævning.«

13 I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, som ændret senest ved 4 i lov nr. 622 af 11. juni 2010, foretages følgende ændringer: 3 1. I 23 b indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. En virksomhed, som ejer anlæg omfattet af loven, udarbejder efter regler fastsat af Energitilsynet en selvevaluering af virksomhedens overholdelse af varmeforsyningslovens kapitel 4, 4 a og 4 b til brug for tilsynet. Energitilsynet kan stille krav om, at selvevalueringen ledsages af en erklæring fra en statsautoriseret revisor, som er uafhængig af virksomheden, og som har dokumenteret erfaring med regnskaber baseret på varmeforsyningsloven.«stk. 4-8 bliver herefter stk c, stk. 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk Efter 27 indsættes:» 27 a. Udgifterne, som er forbundet med etablering og drift af et godkendt privat ankenævn på energiområdet, betales af selskaber omfattet af el-, naturgas- og varmeforsyningslovene. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om betaling og opkrævning.«4 I lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009, som ændret ved 15 i lov nr. 516 af 12. juni 2009 og 5 i lov nr. 622 af 11. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter»gennemfører«:»dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, (EU-Tidende 2009 nr. L 211, side 55), dele af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF, (EU-Tidende 2009 nr. L 211, side 94),«. 2. I 2, stk. 2, ændres»eltransmissions- og gastransmissionsvirksomhed«til:»eltransmissionsvirksomhed, herunder opgaven som uafhængig systemoperatør, og gastransmissionsvirksomhed«. 3. 4, stk. 7, affattes således:»stk. 7. Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse på forhold, som omfattes af artikel 17 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling.«

14 5 I lov nr af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi, som ændret ved lov nr. 509 af 12. juni 2009, 2 i lov nr af 16. december 2009, 13 i lov nr af 21. december 2009 og 6 i lov nr. 622 af 11. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter»gennemfører«:»dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, (EU-Tidende 2009 nr. L 211, side 55),«. 2. I 34, stk. 7, ændres to steder»energistyrelsen«til:»energitilsynet« , stk. 2, nr. 3, affattes således:»3) Til elektricitet produceret på Anholt Havvindmøllepark udbudt den 30. april 2009 ydes et pristillæg, der fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 105,1 øre pr. kwh.«4. 63 affattes således:» 63. Energitilsynet kan til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation til brug for tilsynet efter loven få adgang til et selskabs lokaler og på stedet gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder regnskaber, regnskabsmaterialer, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data. Stk. 2. Energitilsynets adgang til et selskabs lokaler efter stk. 1 kan ske i alle tilfælde, hvor Energitilsynet ikke har en rimelig grund til mistanke om, at selskabet har begået en strafbar lovovertrædelse, herunder som led i stikprøvekontroller og periodiske kontroller. Stk. 3. Politiet yder om nødvendigt bistand ved udøvelsen af beføjelser efter stk. 1.«5. 65, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om Energitilsynets behandling af klager, herunder om klager over Energitilsynets afgørelser kan tillægges opsættende virkning. Klima- og energiministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om frister for klage til Energitilsynet.«6 Stk. 1. Loven træder i kraft den 3. marts Stk. 2. Ministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af 84 b, stk. 2, i lov om elforsyning, som affattet ved denne lovs 1, nr. 25, og 45 b, stk. 2, i lov om naturgasforsyning, som affattet ved denne lovs 2, nr. 25. Stk. 3. Kravene i 19 a, 19 b eller 19 c, som affattet ved denne lovs 1, nr. 4, skal være opfyldt inden den 3. marts 2012, jf. dog stk. 4. Certificering af virksomheder, som opfylder kravene i 19 a, 19 b eller 19 c, jf. 19 d, som affattet ved denne lovs 1, nr. 4, skal ligeledes være afsluttet inden den 3. marts 2012, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Kravene i 19 a, stk. 2-4, som affattet ved denne lovs 1, nr. 4, skal først være opfyldt og den tilhørende certificering, jf. 19 d, som affattet ved denne lovs 1, nr. 4, skal først være afsluttet inden den 3. marts 2013, såfremt transmissionsvirksomheden ikke er vertikalt integreret den 3. marts 2012.

15 Stk. 5. Kravene i 10 b, som affattet ved denne lovs 2, nr. 6, skal være opfyldt inden den 3. marts Certificering af virksomheder, som opfylder kravene i 10 b, jf. 10 c, som affattet ved denne lovs 2, nr. 6, skal ligeledes være afsluttet inden den 3. marts Stk. 6. En virksomhed, der den 3. marts 2011 besidder transmissionsbevilling til net på mellem 50 kv og 60 kv, kan anmode klima- og energiministeren om i stedet at få netbevilling til de pågældende net med henblik på sammenlægning med distributionsnet på lavere spændingsniveau. Stk i elforsyningsloven finder ikke anvendelse på netbevilling til net på mellem 50 kv og 60 kv, som gives i medfør af stk. 6, indtil sammenlægningen med distributionsnet på lavere spændingsniveau har fundet sted.

16 Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bemærkninger 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret 2.2. Baggrund for forslaget Almindelige bemærkninger 2.3. Øget uafhængighed mellem transmissionsaktiviteter og produktions- og handelsaktiviteter: Adskillelseskrav for elsektoren Ejermæssig adskillelse Undtagelsesoptioner 2.4. Særligt vedrørende eltransmissionsnet under 100 kv 2.5. Adskillelseskrav for naturgassektoren 2.6. Certificering af den ejermæssige adskillelse og undtagelsesmulighederne 2.7. Forholdet til grundlovens Diskrimination og habilitet 2.9. Energitilsynets uafhængighed Energitilsynets opgaver og beføjelser, selskabernes opbevaring af data og Energitilsynets klagebehandling Forbrugerbeskyttelse Adgang til naturgaslager m.v Ændring af varmeforsyningsloven 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for staten, regioner og kommuner 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Miljømæssige konsekvenser 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Forholdet til EU-retten 8. Høring 9. Sammenfattende skema 1. Indledende bemærkninger Formålet med lovforslaget er at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/72/EF og 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for henholdsvis elektricitet og naturgas. De foreslåede ændringer af el- og naturgasforsyningslovene og tilsvarende ændringer i de andre medlemslandes lovgivning vil medvirke til, at der i overensstemmelse med direktiverne skabes mere åbne og gennemsigtige energimarkeder i Danmark og EU.

17 Med vedtagelsen af lovforslaget og udarbejdelse af de bekendtgørelser, der vil blive udstedt i medfør heraf, samt tilpasninger af eksisterende bekendtgørelser, gennemføres de ændrede direktiver om det indre marked for el og gas. Lovforslaget sikrer også, at der ikke vil være modstrid mellem el- og gasforsyningslovene og bestemmelserne i forordning nr. 714/2009 om betingelser for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, forordning nr. 715/2009 om betingelser for adgang til naturgastransmissionsnet samt forordning, nr. 713/2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energimyndigheder, der alle har umiddelbar retsvirkning i national ret. Forslaget indeholder herudover en ændring af varmeforsyningsloven således, at Energitilsynets tilsyn med varmeforsyningsvirksomheder fremover også kan ske på grundlag af en selvevaluering af regnskaberne m.v. hos virksomhederne. Denne ændring behandles særskilt under afsnit Endelig foretages en rent redaktionel ændring af bestemmelserne i VE-loven om pristillæg til Anholt Havvindmøllepark i lyset af, at pristillæggets størrelse ikke kunne godkendes af Folketinget forud for vedtagelsen af ændringsforslaget til VE-loven i forårssamlingen 2010 (L 154). 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 13. juli 2009 direktiv nr. 2009/72/EF og 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for henholdsvis elektricitet og naturgas (»el- og gasdirektiverne«) samt tre forordninger, forordning nr. 713/2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energimyndigheder (»agenturforordningen«), forordning nr. 714/2009 om betingelser for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling (»elforordningen«) og forordning nr. 715/2009 om betingelser for adgang til naturgastransmissionsnet (»gasforordningen«). Direktiverne skal senest den 3. marts 2011 være gennemført i national lovgivning, dog skal artikel 11 i eldirektivet og artikel 11 i gasdirektivet først anvendes fra den 3. marts Forordningerne trådte i kraft den 3. september Artikel 5 11 i agenturforordningen, elforordningen og gasforordningen finder dog først anvendelse fra 3. marts Europa-Kommissionen fremsatte den 19. september 2007 indre markedspakken også kaldet 3. liberaliseringspakke - med forslag til ændring af eldirektivet fra 2003 (2003/54/EF) og gasdirektivet fra 2003 (2003/55/EF). Endvidere fremlagde Europa-Kommissionen forslag til en ny forordning nr. 713/2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energimyndigheder, et forslag om revision af forordning nr. 1228/2003 om betingelser for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og forordning nr. 1775/2003 om betingelser for adgang til naturgastransmissionsnet. De reviderede el- og gasdirektiver styrker de eksisterende regler for det indre marked for energi. De nye elog gasdirektiver erstatter de oprindelige direktiver fra henholdsvis 1996 og 1998, som ændret i Direktiverne var de første vigtige skridt på vejen mod et indre marked for el og gas i EU. Målet med direktiverne var at liberalisere elektricitets- og gasmarkedet gennem en gradvis overgang til fri konkurrence og derved opnå en forbedring af energisektorens effektivitet og konkurrenceevnen i europæisk økonomi som helhed. Udover ændringer i el- og gasdirektiverne er der også foretaget ændringer af de gældende el- og gasforordninger. Samtidig er der vedtaget en ny forordning om oprettelse af et EU-agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder i EU. Eldirektivet fra 1996 blev gennemført i dansk lovgivning med lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning, mens gasdirektivet fra 1998 blev gennemført i dansk lovgivning med lov nr. 449 af 31. maj 2000 om naturgasforsyning. De ændrede el- og gasdirektiver fra 2003 blev gennemført i dansk lovgivning med lov nr. 494 af 9. juni 2004 om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning m.v Baggrund for forslaget Europa-Kommissionen påpegede i en meddelelse fra 10. januar 2007»En energipolitik for Europa«, at de gældende fælles regler og foranstaltninger ikke skabte de fornødne rammer for, at målet om et velfungerende indre marked kan opfyldes. Europa-Kommissionen fandt, at der skulle yderligere forbedringer og en større indsats til for at sikre, at el- og gasmarkederne i EU kunne fungere tilfredsstillende. Særligt rettede Europa-

18 Kommissionen opmærksomheden på, at det havde vist sig, at kravet om selskabsmæssig adskillelse, som indgår i de eksisterende el- og gasdirektiver, ikke løser den grundlæggende interessekonflikt i integrerede selskaber, dvs. i situationer, hvor de samme ejere varetager transmissionsaktiviteter samtidig med, at de varetager produktions- og handelsaktiviteter. Direktiverne har ikke vist sig tilstrækkelige til at kunne fjerne adgangsbarrierer for ikke-integrerede selskaber og dermed skabe åben adgang til transmissionsnettet under lige betingelser. Europa-Kommissionen konstaterede endvidere, at vertikalt integrerede transmissionsselskaber ikke har tilstrækkeligt incitament til at udbygge infrastrukturen, herunder udlandsforbindelserne, til gavn for konkurrencen. Europa-Kommissionen uddrog, at der er behov for, at de systemansvarlige operatører (TSO er, hvor TSO står for Transmission System Operator) samarbejder tættere på europæisk plan for at skabe rammerne for et bedre grænseoverskridende marked. Samtidig påpegede Europa-Kommissionen, at de nationale energitilsyns kompetencer skulle harmoniseres, og at hensynet til den grænseoverskridende handel skulle styrkes gennem oprettelsen af et europæisk agentur for samarbejde mellem de nationale energitilsyn (regulatorer). Europa-Kommissionen fremsatte på denne baggrund et forslag til ændring af de eksisterende direktiver for el og gas, og forslag til ændringer af de to eksisterende forordninger om grænseoverskridende el- og gashandel samt forslag til en ny forordning om oprettelse af et europæisk agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder Øget uafhængighed mellem transmissionsaktiviteter og produktions- og handelsaktiviteter: Adskillelseskrav for elsektoren Direktivernes krav om ejermæssig adskillelse mellem transmissionsaktiviteter og produktions- og handelsaktiviteter er indarbejdet i lovforslaget. Vedrørende det overordnede eltransmissionsnet vurderes kravet i praksis allerede at være opfyldt gennem Lov om Energinet.dk, hvor systemansvaret og det overordnede eltransmissionsnet blev overdraget til det statslige selskab Energinet.dk, som ikke varetager produktions- eller handelsvirksomhed. Vedrørende det regionale eltransmissionsnet, der ikke er ejet af Energinet.dk, er implementeringen af eldirektivets ejermæssige adskillelse og de alternative optioner til den ejermæssige adskillelse beskrevet i de følgende afsnit Ejermæssig adskillelse For så vidt angår det regionale eltransmissionsnet, der ikke er ejet af Energinet.dk, kræver lovforslaget som udgangspunkt ejermæssig adskillelse. Lovforslaget tager ikke stilling til, på hvilken måde den ejermæssige adskillelse skal ske, og overlader det til ejerne selv at bestemme, hvorledes det sikres, at kravene til ejermæssig adskillelse opfyldes. Elforsyningslovens krav om, at transmissionsnettet stilles til rådighed for Energinet.dk som systemansvarlig virksomhed, bibeholdes. Forslaget ændrer heller ikke ved statens forkøbsret- og pligt i forhold til det regionale transmissionsnet efter elforsyningsloven. Det bemærkes, at eldirektivet opererer med begrebet»transmissionssystemoperatør«. Efter direktivet skal medlemslandene sikre, at ejere af ejermæssigt adskilte transmissionsnet optræder som»transmissionssystemoperatører«. Når de er certificeret som ejermæssigt adskilte, se afsnit 2.6. nedenunder, skal de udpeges som transmissionssystemoperatør. Udpegningen skal meddeles Kommissionen og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. I dansk lovgivning opereres der med to begreber: transmissionsvirksomhed og systemansvarlig virksomhed. Transmissionsvirksomhed varetages både af de regionale transmissionsvirksomheder, der har bevilling til at udøve transmissionsvirksomhed, og af Energinet.dk. Systemansvaret varetages kun af Energinet.dk. Ifølge direktivet varetager en transmissionssystemoperatør både opgaver, som i Danmark varetages af transmissionsvirksomheder, og opgaver, som er forbeholdt Energinet.dk som systemansvarlig virksomhed. Denne arbejdsdeling går tilbage til aftalen af 29. marts 2004 mellem økonomi- og erhvervsministeren og ELFOR om kapitalforhold i elsektoren og sikring af uafhængighed i den overordnede infrastruktur på elområdet (»ELFOR-aftalen«), hvor det blandt andet er aftalt, at staten (Energinet.dk) fremover varetager drift af

Forslag. Fremsat den 1. december 2010 af klima og energiministeren (Hans Christian Schmidt, fg.) til. (Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.

Forslag. Fremsat den 1. december 2010 af klima og energiministeren (Hans Christian Schmidt, fg.) til. (Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v. 2010/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima-og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0051 Fremsat den 1. december 2010 af klima

Læs mere

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi 1)

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi 1) LOV nr 466 af 18/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0051 Senere ændringer

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. marts 2012. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) 21. marts 2012. Nr. 279.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. marts 2012. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) 21. marts 2012. Nr. 279. Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. marts 2012 21. marts 2012. Nr. 279. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) Herved bekendtgøres lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, med

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

2016 Udgivet den 14. maj 2016

2016 Udgivet den 14. maj 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 14. maj 2016 25. april 2016. Nr. 418. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) Herved bekendtgøres lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1)

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1) BEK nr 891 af 17/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0088 Senere

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 9.1.2012

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 9.1.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.1.2012 K(2011) 87 endelig UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 9.1.2012 i medfør af artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/2009 og artikel 10, stk. 6, i direktiv 2009/72/EF

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j. nr. 2507/1237-0002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Forslag. til. Lov om Forsyningstilsynet 1. Lovens formål og anvendelsesområde.

Forslag. til. Lov om Forsyningstilsynet 1. Lovens formål og anvendelsesområde. Forslag til Lov om Forsyningstilsynet 1 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde. 1. Forsyningstilsynet skal sikre et stærkt og effektivt tilsyn med de forsyningssektorer, som dette fører tilsyn med.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves.

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syd Energi Net A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Lov om infrastruktur for geografisk information 1)

Lov om infrastruktur for geografisk information 1) LOV nr 1331 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. KMS-600-00029 Senere ændringer til forskriften LBK

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Parallelopstilling for EFL 35 og 37

Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 111 Offentligt Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Gældende 35 i EFL 35. Transmissionsnet på mellem 100 kv og 200 kv samt udlandsforbindelser under 100 kv,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1)

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1) LBK nr 746 af 15/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

Regioner og KL anmodes om høring af lovforslagets eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT).

Regioner og KL anmodes om høring af lovforslagets eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). DEPARTEMENTET Til diverse høringsparter, jf. høringsliste 22. maj 2015 Dato J. nr. 2015-273 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Høring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk 1) 2013/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0006 Fremsat

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) Til lovforslag nr. L 116 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 1. Indledning: Præsentation af Energitilsynet Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand,

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere