Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige bestemmelser for lån og kreditter"

Transkript

1 - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer Ændring af variable rentesatser og priser uden varsel Jutlander Bank A/S kan uden varsel sætte rentesatser op på lån og kreditter, samt sætte sine priser op og indføre nye priser, på grund af udefrakommende forhold som Jutlander Bank A/S ikke har indflydelse på og som har betydning for Jutlander Bank A/S, bl.a. når der sker ikke udtømmende opremsning: 1. inden- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik, som påvirker det almindelige renteniveau, 2. anden udvikling i det almindelige renteniveau, f.eks. på penge- og obligationsmarkederne, eller 3. ændringer i skatter og afgifter Ændring af variable rentesatser og priser med 1 måneds varsel Jutlander Bank A/S kan med 1 måneds varsel sætte rentesatser op på udlån, samt sætte sine priser op, hvis 1. der sker ændringer i de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af debitors rente- og prisvilkår, eller 2. Jutlander Bank A/S ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, f.eks. for at øge indtjeningen eller opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Jutlander Bank A/S's ressourcer eller kapacitet. Jutlander Bank A/S kan af samme årsager indføre nye priser med et varsel på 3 måneder. Nye priser er priser for ydelser, som Jutlander Bank A/S ikke tidligere har taget betaling for Meddelelse om rente - og prisændringer Jutlander Bank A/S annoncerer i dagspressen eller giver skriftlig eller elektronisk besked ved rente- og prisændringer. Det vil fremgå, hvorfor der sker ændringer. Renteændringer vil også fremgå af det første kontoudskrift eller opgørelse efter ændringen. Debitor får under alle omstændigheder skriftlig eller elektronisk besked senest dagen forud om enhver ændring af renten på lån og forhøjelse af renten eller priser på kreditter. Ved ændring af renten på lån indeholder den skriftlige eller elektroniske besked også oplysninger om eventuelle ændringer af fremtidige betalingers størrelse, antal eller hyppighed. Renteændringer på SDO-lån kan meddeles efter ændringen er trådt i kraft ved refinansiering af lånet. Ændring af renter baseret på referencesatser, f.eks. Nationalbankens indskudsbevisrente, fremgår alene af kontoudskrifter eller opgørelser fra Jutlander Bank A/S. 2. Morarente og overtræksrente og følger af manglende betaling Betales en ydelse ikke senest på forfaldsdagen eller overtrækkes en kassekredit, er Jutlander Bank A/S berettiget til at opkræve morarente/overtræksrente. Morarente/overtræksrente beregnes af det forfaldne beløb/overtrækket. Morarenten/overtræksrenten beregnes med den i kreditaftalen angivne sats, som er variabel, fra forfaldsdagen/overtrækket indtil betaling sker. Morarenten/overtræksrenten ændres på samme måde som øvrige renteændringer. Ved overtræk og forsinket betaling kan der påløbe rykkergebyrer. Rykkergebyr og andre misligholdelsesomkostninger fremgår af Jutlander Bank A/S's prisbog. Ved overdragelse til inkasso vil der påløbe omkostninger til advokat, domstole m.v. Overtræk vil kunne medføre, at kreditaftalen ophæves, ligesom overtræk og manglende indfrielse vil kunne medføre, at det er vanskeligt at opnå kredit. Opsigelse af kreditaftalen vil medføre en forhøjelse af rente og priser. Jutlander Bank A/S kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte lån og kreditter administrativt og regnskabsmæssigt. Hvis rentetilskrivningen standser, og det ikke er efter aftale med debitor, betyder det ikke at Jutlander Bank A/S giver afkald på at få forrentet sit krav og at kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder selv om der på et kontoudskrift eller lignende står, at rentetilskrivningen er standset. 3. Regulering af ydelse Ved ændring af rente og omkostninger er Jutlander Bank A/S berettiget til at ændre ydelsernes størrelse, antal eller hyppighed eller en kombination heraf. 4. Ydelsesoversigt Debitor har ret til på anmodning til enhver tid i løbet af en låneaftales varighed uden omkostninger at modtage en opgørelse i form af en ydelsesoversigt (amortiseringsplan) med angivelse af skyldige betalinger og tidspunkter og betingelser for betaling af sådanne beløb og specifikation af den enkelte tilbagebetaling. Ydelsesoversigten viser afvikling af kapitalen og renterne beregnet på grundlag af debitors rente og eventuelle yderligere omkostninger. Ydelsesoversigten er kun gyldig indtil næste ændring af debitors rente eller af de eventuelle yderligere omkostninger i henhold til kreditaftalen. Regler-Saerligebestemmelser/ Side 1 af 5 Udskrivningsdato:

2 5. Oplysning om økonomiske forhold Debitor skal holde Jutlander Bank A/S orienteret om sine økonomiske forhold og på anmodning indlevere økonomiske oplysninger, herunder bl.a. seneste års- og forskudsopgørelse fra SKAT. 6. Opsigelse og indfrielse Jutlander Bank A/S kan opsige lån og kreditter med 3 måneders varsel og forlange betaling af det skyldige beløb, herunder påløbne renter og omkostninger. Ved Jutlander Bank A/S's opsigelse har debitor krav på en saglig begrundelse på papir eller elektronisk. Debitor har til enhver tid ret til helt eller delvist at indfri sine forpligtelser i henhold til låne- og kreditaftalen. Debitor har herefter ret til en reduktion af de samlede kreditomkostninger, der består af renter og omkostninger i den resterende del af lånet og kredittens løbetid. 7. Misligholdelse og andre forfaldsgrunde I følgende særlige situationer er Jutlander Bank A/S berettiget til at opsige lånet/kreditten uden varsel og forlange hele gælden betalt straks: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Hvis ydelser, renter, provision eller afdrag ikke betales ved forfaldstidspunktet, og debitor ikke har betalt otte dage efter, at Jutlander Bank A/S har sendt rykkerbrev til debitor på den af Jutlander Bank A/S senest kendte adresse. Ved kreditter gælder dette også, hvis debitor overtrækker kredittens maksimum uden Jutlander Bank A/S's tilladelse. Hvis debitor udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest. Hvis debitor tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling eller indleder gældssaneringssag. Hvis debitor afgår ved døden. Hvis debitor tager fast ophold uden for landets grænser, og der ikke forinden er truffet aftale om lånets/-kredittens (fortsatte) afvikling. Hvis debitor har fortiet eller afgivet urigtige oplysninger om debitors økonomiske forhold, idet det betragtes som en svigtende forudsætning for Jutlander Bank A/S's tilbud om lån/kredit. Hvis debitor undlader at holde Jutlander Bank A/S orienteret om sine økonomiske forhold eller på anmodning undlader at indlevere økonomiske oplysninger, herunder bl.a. seneste års- og forskudsopgørelse fra SKAT. Hvis pantsatte effekter sælges uden Jutlander Bank A/S's forudgående samtykke eller pantsat fast ejendom overgår til en anden anvendelse, der medfører en lavere værdiansættelse. Væsentlig forringelse af pantsatte effekter. Hvis pantsat bil, båd, andet løsøre eller fast ejendom ikke holdes behørigt forsikret eller på anmodning undlader at dokumentere dette. Hvis en eventuel kautionist kommer i en af de i pkt. b-g nævnte situationer. Det gælder dog ikke, hvis der inden for en uge stilles anden sikkerhed, som Jutlander Bank A/S kan acceptere. 8. Fortrydelsesret Debitor har ret til at fortryde lån og kreditter inden for 14 dage fra lånet stilles til disposition. Hvis fortrydelsesfristens sidste dag falder på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag. Ønsker debitor at benytte fortrydelsesretten, kan det ske ved at ringe eller skrive til debitors afdeling, inden fristen udløber. Desuden skal det modtagne beløb tilbagebetales sammen med eventuelle omkostninger, som Jutlander Bank A/S måtte have betalt til offentlige myndigheder, og som ikke kan refunderes. Derudover skal debitor betale de renter, der er påløbet fra den dag lånet blev stillet til disposition, indtil beløbet tilbagebetales. Det angivne rentebeløb, der påløber pr. dag, er beregnet på baggrund af renteforholdene på aftaletidspunktet, ligesom der ikke er taget højde for renters rente. Det rentebeløb, der skal betales ved udnyttelse af fortrydelsesretten, er de påløbne renter, beregnet på grundlag af den aftalte rente. Det samlede beløb skal tilbagebetales uden unødig forsinkelse, og senest 30 dage efter debitor har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten. 9. Ændring af Særlige bestemmelser Jutlander Bank A/S kan ændre Særlige bestemmelser til ugunst for debitor med 2 måneders varsel ved meddelelse på papir eller elektronisk. Hvis ændringer er til fordel for debitor kan de træde i kraft uden forudgående meddelelse og Jutlander Bank A/S vil efterfølgende informere debitor om sådanne ændringer. 10. Klageadgang og bilæggelse af tvister Hvis debitor ønsker at klage over Jutlander Bank A/S, skal debitor i første omgang kontakte: Jutlander Bank A/S Markedsvej Aars Regler-Saerligebestemmelser/ Side 2 af 5 Udskrivningsdato:

3 Hvis debitor herefter fortsat er uenig i Jutlander Bank A/S's behandling af debitors henvendelse eller resultatet heraf, kan debitor kontakte den klageansvarlige i Jutlander Bank A/S. Oplysninger om den klageansvarlige fås i Jutlander Bank A/S eller på Jutlander Bank A/S's hjemmeside. Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan debitor vælge at indbringe sin klage for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2. sal, Postbox 9029, 1022 København K, tlf , Klager vedrørende Jutlander Bank A/S's overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet. Klager over Jutlander Bank A/S's behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf , 11. Tilsyn Jutlander Bank A/S har tilladelse som pengeinstitut FT-nr Jutlander Bank A/S er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø. Tlf , Særligt om kaution For lån og kreditter sikret ved kaution gælder tillige følgende bestemmelser. 1. Kautionens omfang Kautionisten hæfter som selvskyldner for debitors forpligtelser over for Jutlander Bank A/S inklusive renter og andre biydelser i det omfang det samlede beløb til betaling ikke overstiger lånets hovedstol eller kredittens maksimum ved afgivelse af kautionen. 2. Ophør Kaution bortfalder efter 10 år, dog efter 5 år ved kaution for kredit med variabelt lånebeløb og lån uden fast forfaldstidspunkt. Jutlander Bank A/S's krav mod kautionisten bortfalder ikke, hvis kravet er gjort gældende inden kautionens ophør. 3. Omstødelse Hvis det kautionssikrede lån/kredit indfries helt eller delvist og betalingerne eller supplerende sikkerheder senere omstødes, opretholdes kautionen, uanset om kautionisten har modtaget meddelelse om indfrielse fra debitor eller Jutlander Bank A/S. 4. Anvendelse af indbetalinger Indbetaling fra kautionister anvendes først til dækning af renter, provision og omkostninger og dernæst til nedbringelse af den af kautionisten i øvrigt sikrede gæld. Hvis lånet/kreditten kun er delvis sikret ved kaution, anvendes indbetalinger fra debitor eller andre end kautionisten først til nedbringelse af den usikrede del af gælden. 5. Henstand Jutlander Bank A/S kan uden samtykke fra kautionist give debitor henstand med betaling af afdrag, renter og øvrige omkostninger, dog med respekt af lov om finansiel virksomhed Stemmeret på skiftesamlinger Jutlander Bank A/S udøver på enhver skiftesamling vedrørende debitor den stemmeret, som er tilknyttet kautionens genstand. Det gælder indtil Jutlander Bank A/S har opnået fuld og uomstødelig dækning for sine krav. 7. Samkaution og andre sikkerheder Jutlander Bank A/S forbeholder sig ret til at realisere de sikkerheder, der er stillet af debitor eller tredjemand og afskrive provenuet efter Jutlander Bank A/S's frie valg. Kautionisten har ingen regresret i sådanne sikkerheder. Det betyder blandt andet: at Jutlander Bank A/S uden kautionistens tilladelse kan frigive andre sikkerheder for den kautionssikrede forpligtelse at Jutlander Bank A/S kan anvende pant, der tillige tjener til sikkerhed for andre fordringer end den kautionssikrede til forlods fyldestgørelse af sådanne fordringer. Et holdingselskabs kaution ligger primært til sikkerhed for driftsselskabets forpligtelser over for Jutlander Bank A/S, mens en personlig kaution ligger sekundært til sikkerhed for driftsselskabets forpligtelser over for Jutlander Bank A/S. 8. Anmeldelsesret og ret til dividende ved debitors konkurs Såfremt kautionisten må indfri debitors forpligtelser over for Jutlander Bank A/S, har Jutlander Bank A/S anmeldelsesret og ret til dividende af det betalte beløb i debitors bo. 9. Tvangsfuldbyrdelse Hvis kautionen tjener til sikkerhed for lån, kan lånedokumentet med kautionserklæring tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse hos kautionisten i henhold til retsplejelovens 478, stk. 1, nr. 5. Særligt om pant For lån og kreditter sikret ved pant gælder tillige følgende bestemmelser. Regler-Saerligebestemmelser/ Side 3 af 5 Udskrivningsdato:

4 1. Sikkerhedsstillelsens omfang Pant tjener til sikkerhed for betaling af kapital, renter, provision, sagsomkostninger og andre udgifter, som er afholdt i forbindelse med inddrivelse af skylden. Pant stillet af debitor tjener til sikkerhed for enhver forpligtelse, som debitor har eller måtte få over for Jutlander Bank A/S. Jutlander Bank A/S kan frit vælge hvilken del af det samlede tilgodehavende, eller hvilket tilgodehavende ud af flere, der skal nedbringes med provenuet af pantet. 2. Forsikring af pantsatte effekter Har Jutlander Bank A/S pant i bil, båd, andet løsøre eller i fast ejendom har pantsætter pligt til at kasko- og/eller brandforsikre det pantsatte. Er pantet stillet af tredjemand, har debitor pligt til at betale forsikringspræmien, hvis den ikke betales af tredjemand. 3. Forringelse af pant Hvis pantets værdi forringes væsentligt, kan Jutlander Bank A/S stille krav om, at debitor enten ekstraordinært nedbringer gælden/maksimum på kreditten eller, at der stilles yderligere sikkerhed, der modsvarer den skete forringelse. I modsat fald kan Jutlander Bank A/S betragte lånet/kreditten som misligholdt. Hvis Jutlander Bank A/S har pant i en ejendom, der tjener som helårsbeboelse for debitor, vil Jutlander Bank A/S dog ikke ved forringelse af ejendomsværdien stille krav om ekstraordinær nedbringelse eller yderligere sikkerhed, medmindre forringelsen skyldes vanrøgt. 4. Jutlander Bank A/S's rettigheder over det pantsatte Jutlander Bank A/S kan udnytte alle pantsætters rettigheder over det pantsatte, herunder modtage og kvittere for ethvert beløb ifølge det pantsatte, opsige og inddrive, kvittere samt transportere pantsatte fordringer og pantebreve til sig selv eller andre samt hæve beløb på pantsatte indlånskonti. Ved pantsætning af aktier, anparter og lignende kan Jutlander Bank A/S udøve alle de rettigheder, som aktionærer og anpartshavere har efter gældende selskabslove, selskabets vedtægter, eventuelle ejeraftaler og lignende. Stemmeretten tilkommer dog pantsætter, indtil Jutlander Bank A/S udtrykkeligt meddeler at ville udnytte denne. Pantsætter skal på anmodning fra Jutlander Bank A/S fremsende meddelelse fra selskabet, herunder bl.a. indkaldelse til generalforsamlinger og referater herfra. Hvis pantet omfatter forsikringspolicer, er pantsætter pligtig til på anfordring at forevise Jutlander Bank A/S behørig kvittering for præmiens rettidige betaling. Såfremt Jutlander Bank A/S vælger at søge sig fyldestgjort i policens tilbagekøbsværdi, skal Jutlander Bank A/S være berettiget hertil uden at afvente det i forsikringsaftaleloven fastsatte varsel. Jutlander Bank A/S har ingen pligt til forlods at søge dækning i det stillede pant, ligesom Jutlander Bank A/S har valgfrihed med hensyn til anvendelsen i forhold til det samlede engagement. 5. Udgifter angående pantet Jutlander Bank A/S kan forlange betaling af omkostninger for pantsatte effekter. Jutlander Bank A/S kan også forlange betaling af Jutlander Bank A/S's udgifter til at varetage sine interesser som panthaver, herunder eventuelle udgifter til betaling af forsikringspræmie, besigtigelse af det pantsatte, udgifter til juridisk bistand m.v. 6. Afkast af pantet Under pantsætningen er indbefattet renter og udbytte af enhver art af det pantsatte, derunder bonus på livsforsikringspolicer, ved aktier eventuelle fondsaktier og tegningsrettigheder, provenu af udtrukne obligationer, lejeindtægter og lignende. Jutlander Bank A/S er berettiget, men ikke forpligtet (heller ikke i forhold til kautionister), til at modtage renter og udbytte til betaling af afdrag, renter og omkostninger. 7. Meddelelser Alle meddelelser, som pantsætter modtager vedrørende de pantsatte effekter, har denne pligt til omgående at videresende til Jutlander Bank A/S. 8. Udtrækning af obligationer Hvis pantsatte obligationer udtrækkes, og der købes andre i stedet for de udtrukne, er Jutlander Bank A/S bemyndiget til over for VP Securities A/S at registrere panteret over disse. 9. Omstødelse Hvis den/det pantsikrede lån/kredit indfries helt eller delvist og betalingerne senere omstødes, er pantsætter forpligtet til at genetablere Jutlander Bank A/S's pant, uanset om Jutlander Bank A/S har frigivet pantet. Regler-Saerligebestemmelser/ Side 4 af 5 Udskrivningsdato:

5 10. Henstand Jutlander Bank A/S kan uden samtykke fra pantsætter give låntager henstand med betaling af afdrag, renter, og øvrige omkostninger. 11. Tvangsfuldbyrdelse Eventuel realisation af panterettigheder sker efter forudgående varsel til pantsætter ved tvangsauktion eller på anden måde, som Jutlander Bank A/S skønner hensigtsmæssig, herunder realisation ved Jutlander Bank A/S's egen foranstaltning. Inden Jutlander Bank A/S sælger effekterne, sendes et anbefalet brev, hvor pantsætter med en uges varsel opfordres til at opfylde Jutlander Bank A/S's krav. Det gælder dog ikke, hvis omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse et tab. Regler-Saerligebestemmelser/ Side 5 af 5 Udskrivningsdato:

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere