Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål"

Transkript

1 Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål gælder fra 2. januar Vilkårene kan også ses på nordea.dk. De almindelige bestemmelser gælder for alle lån og kreditter mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ), i det omfang andet ikke er særligt aftalt for lånet/kreditten. 1 Generelle vilkår For lånet/kreditten gælder bankens Generelle vilkår for privatkunder. Vilkårene er udleveret til kunden. Bestemmelserne i punkt 12, litra j) (om bankens mulighed for opsigelse af lån og kreditter, hvis kunden misligholder andre lån og kreditter i banken) og punkt 12, litra k) (om bankens mulighed for opsigelse af lån og kreditter ved manglende sikkerhedsstillelse efter varsel om forringelse af pantesikkerheden efter punkt 27) gælder alene for lån og kreditter etableret efter den 2. januar 2017 og skal ikke have virkning for lån og kreditter etableret før denne dato. 2 Netbank og Netbank konto-kik Kunden skal have aktiv adgang til Netbank eller Netbank konto-kik og følge med i, om der er meddelelser fra banken om renteændringer. 3 Rente og provision Rente/provisionssatserne er variable, medmindre andet er aftalt. At satserne er variable betyder, at banken til enhver tid uden varsel kan ændre disse. 4 Renteændringer Satserne kan uden varsel ændres: hvis det generelle renteniveau, herunder obligation-, pengemarkeds- og øvrige markedsrenter, ændres hvis fundingomkostningerne ændres hvis kredit- eller pengepolitikken i ind- eller udland ændres hvis brugen af pengepolitiske instrumenter ændres. Satserne kan ændres med én måneds varsel, hvis ændringen skyldes markeds-, omkostnings-, lovgivnings-, risiko- eller indtjeningsmæssige forhold, herunder: en mere hensigtsmæssig brug af bankens ressourcer øgede omkostninger ved tilvejebringelse af kapital, herunder fx øgede kapital-, likviditets-, eller solvenskrav omkostningsudviklingen i banken hvis der er længerevarende ubalance mellem markedsrenter øget operationel risiko for banken bidrag til generelle garantiordninger, eller øget generel kreditrisiko for banken. Ændring af rentesatsen oplyses gennem Netbank eller Netbank konto-kik, inden den træder i kraft. Hvis rentesatsen følger en referencerente, får kunden besked om ændring af renten med jævne mellemrum på ovennævnte måde eller på kontoudskrift. Ændringer kan også ses på nordea.dk. 5 Renteberegning (valør) og rentetilskrivning Rentedagen (valørdagen) er den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for beregningen af rente på kontoen. Ved indbetalinger er rentedagen som hovedregel den første dag efter indbetalingsdagen, hvor bankens fysiske filialer er åbne for ekspedition. På en betalingskonto er indbetalingsdagen som hovedregel rentedag. Ved udbetalinger er udbetalingsdagen som hovedregel rentedag. Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter kr. himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag holder bankens fysiske filialer ikke åbent for ekspedition.

2 Rentetilskrivningen fremgår af kontoudskrift, kontooversigt eller anden opgørelse. 6 Regulering af ydelse En forhøjelse af renten uden samtidig ændring af de aftalte betalinger kan medføre, at løbetiden for et lån forlænges. For at undgå det, kan både kunden og banken kræve en forhøjelse af betalingerne, når renten forhøjes. Omvendt kan nedsættelse af renten uden samtidig ændring af de aftalte betalinger medføre, at løbetiden for et lån forkortes. For at undgå det kan betalingerne nedsættes. Det gælder dog kun, hvis løbetiden bliver forkortet med mere end tre måneder. Det vil fremgå af meddelelser om renteændring fra banken, hvilken betydning en renteændring har for ydelserne og løbetiden på lånet. 7 Ydelsesoversigt Hvis der er indgået en aftale om et lån med fast løbetid, kan kunden til enhver tid få en ydelsesoversigt (amortiseringsplan). Banken kan sende ydelsesoversigten pr. brev eller andet varigt medium, fx Netbank, Netbank konto-kik eller . 8 Henstand Der kan i lånets løbetid aftales henstand med betaling i form af udskydelse af betaling af en eller flere ydelser. Det er dog en betingelse, at kunden efter bankens vurdering er kreditværdig på henstandstidspunktet. Hvis der bliver aftalt henstand, betaler kunden samme rentesats som hidtil. Renteudgiften vil alene blive øget, som følge af at løbetiden vil blive forlænget med henstandsperioden. Henstanden medfører ikke ydelsesregulering, men alene en forlængelse af lånets løbetid. For at indgå aftale om henstand, beregner banken et arbejdsvederlag, som er oplyst i låneaftalen. En ændring heri sker på samme måde som i punkt Overtræksrente og øvrige ekstraomkostninger Overholder kunden ikke betalingerne på lånet/kreditten, eller overtrækkes kredittens maksimum, påløber en forhøjet rente (overtræksrente) af restancen eller af overtrækket. Hvis lånet/kreditten er opsagt til indfrielse, påløber en særlig fordringsrente af hele bankens forfaldne tilgodehavende. Begge disse renter er variable og kan ændres på samme måde som i punkt 4. Banken kan ligeledes kræve betaling for udsendelse af rykkerbreve og af inkassoomkostninger og udgifter til juridisk bistand. 10 Omkostninger for serviceydelser Betaling for serviceydelser og andre kreditomkostninger, som aftales i tilknytning til lånet/kreditten, kan ændres af banken. Ændringer oplyses ved brev eller gennem andet varigt medium, fx Netbank, Netbank konto-kik eller , eller ved annoncering i dagspressen. Varslet er mindst tre måneder. Ændring til fordel for kunden kan ske uden varsel. 11 Opsigelse og indfrielse Banken kan opsige lånet/kreditten med tre måneders varsel og forlange hele gælden betalt, når der foreligger en saglig begrundelse. Kunden kan opsige eller indfri lånet/kreditten uden varsel. Opsigelse sker ved underretning til banken og indbetaling af lånebeløbet med tillæg af påløbne renter og omkostninger. Hvis der er aftalt fast debitorrente for lånet/kreditten, har banken ret til kompensation i tilfælde af førtidig indfrielse, se punkt Misligholdelse og andre forfaldsgrunde I følgende særlige situationer kan banken opsige lånet/ kreditten uden varsel og forlange hele gælden betalt straks: a) Hvis kunden ikke betaler ydelser, renter, provision eller afdrag til tiden og stadig ikke har betalt ti dage efter at banken har sendt kunden et rykkerbrev. b) Hvis kunden ikke efter bankens anmodning indleverer sin selvangivelse, sin årsopgørelse, eventuelt regnskab eller andre økonomiske oplysninger.

3 c) Hvis kunden udsættes for personlig retsforfølgning i form af udlæg arrest eller brugeligt pant. d) Hvis kunden standser sine betalinger, indleder rekonstruktionsbehandling, erklæres konkurs, anmoder om gældssanering eller undergives anden form for insolvensbehandling. e) Hvis kunden tager fast ophold i udlandet, uden at der forinden er truffet en aftale om lånets/kredittens videre forløb. f) Hvis kunden dør i lånets/kredittens løbetid. g) Hvis kunden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger af betydning for lånets/kredittens oprettelse. h) Hvis pantsatte effekter sælges uden bankens forudgående samtykke. i) Hvis kunden ikke har adgang til Netbank eller Netbank konto-kik j) Hvis kunden misligholder andre lån og kreditter i banken k) Hvis kunden ikke efter at have modtaget et varsel efter punkt 27 enten nedbringer gælden eller stiller yderligere sikkerhed, som banken kan acceptere. Hvis kunden misligholder sine forpligtelser over for banken, vil banken kunne inddrive forfaldne/opsagte tilgodehavender og tvangsrealisere pantsatte effekter. Banken kan indberette kunden til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler der er gældende herfor. 13 Forbehold ved overførsler Hvis der ikke er dækning på den konto, hvor ydelsen til lånet/kreditten hæves, kan banken enten undlade at overføre ydelsen eller tilbageføre den. 14 Modregning Banken kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent krav mod kunden i ethvert tilgodehavende, som kunden har hos banken. Banken modregner dog ikke i den del af kundens løn eller offentlige ydelser mv., som er nødvendig til at dække almindelige leveomkostninger. Visse indlån er efterlovgivningen sikret mod kreditorforfølgning og dermed modregning. 15 Kontoudskrifter Banken sender med jævne mellemrum kontoudskrift og kontooversigt til kunden på papir eller på andet varigt medium, fx gennem Netbank, Netbank konto-kik, eller Tvangsfuldbyrdelse Gældsbrevet kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejelovens paragraf Ansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne indtruffet eller truende naturkatastrofe, krig, oprør eller borgerlige uroligheder svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag; det gælder også, når konflikten alene rammer dele af banken andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke: hvis banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet hvis lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

4 18 Bankens hæftelse ved tilknyttede kreditaftaler Krav mod banken, som følge af at lånet/kreditten omfattes af kreditaftalelovens bestemmelser om tilknyttede kreditaftaler, kan ikke overstige lånet/kredittens størrelse på det tidspunkt, hvor kunden fremsætter kravet over for banken. 19 Førtidig indfrielse Hvis der er aftalt fast debitorrente på lånet/kreditten, har banken krav på kompensation i tilfælde af hel eller delvis førtidig indfrielse af låneforholdet. Kompensationen vil som udgangspunkt blive fastsat til bankens faktiske tab som følge af den førtidige tilbagebetaling. Banken kan som minimum kræve, at kompensationen fastsættes således: 0,5 pct. af det beløb, som tilbagebetales, hvis restløbetiden på indfrielsestidspunktet er mindre end et år, og 1 pct. ved en restløbetid på mere end et år. Kompensationen kan ikke overstige det rentebeløb, som skulle være betalt i perioden mellem den førtidige tilbagebetaling og lånet/kredittens aftalte ophørstidspunkt. 20 Fortrydelsesret Kunden kan fortryde en aftale om lån/kredit ved at give banken skriftlig besked, fx pr. brev, eller via Netbank inden udløbet af fortrydelsesfristen. Fortrydelsesfristen er 14 kalenderdage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, kunden har indgået aftale om lånet/kreditten eller det senere tidspunkt, hvor kunden har modtaget oplysninger om fortrydelses retten. Hvis sidste dag er en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag. Kunden har krav på at få en række oplysninger om fortrydelsesretten. Fortrydelsesfristen løber ikke, før kunden har modtaget disse oplysninger på papir eller andet varigt medium, fx i Netbank, Netbank konto-kik eller Omkostninger ved fortrydelse I tilfælde af at en aftale om lån/kredit fortrydes, skal kunden betale det lånte beløb med tillæg af renter, som er påløbet, fra den dag lånet/kreditten blev udnyttet, til den dag banken modtager betaling. Herudover betales eventuelle omkostninger, som er betalt til myndigheder, som ikke kan refunderes, fx tinglysningsomkostninger. Det er en betingelse, at beløbet betales til banken, senest 30 kalenderdage efter at kunden har givet banken besked om, at aftalen fortrydes. 22 Ændring af bestemmelserne og anvendelse af dansk ret Disse almindelige bestemmelser for lån og kreditter kan ændres til ugunst for kunden med tre måneders varsel ved meddelelse til kunden pr. brev eller på andet varigt medium fx gennem Netbank eller Netbank konto- kik. Hvis ændringer er til fordel for kunden, kan de træde i kraft uden forudgående varsel. Banken vil efterfølgende informere kunden om sådanne ændringer. Bestemmelsen i punkt 4 om renteændringer kan dog ændres med en måneds varsel ved meddelelse til kunden pr. brev eller på andet varigt medium fx gennem Netbank eller Netbank konto-kik. Dansk ret finder anvendelse på bedømmelsen af lånet/ kreditten. 23 Klager og tilsyn Hvis en uoverensstemmelse med banken ikke bliver løst til kundens tilfredshed, kan klage indgives til Kunde servicechefen, der er klageansvarlig. Henvendelsen sker til: Nordea Kundeservicechefen Postboks København C på til eller på nordea.dk.

5 Klager over banken kan også indbringes for Pengeinstitutankenævnet, adresse: Amaliegade 8B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, der er det alternative tvistløsningsorgan efter forbrugerklageloven. Klager vedrørende bankens overholdelse af de finansielle love, kan indbringes for Finanstilsynet, (fx reglerne om god skik) eller til Finansinspektionen, Banken er som filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige under tilsyn af: Finansinspektionen P.O. Box 7821, SE Stockholm Tlf: Banken er tillige som følge af dansk lovgivning underlagt tilsyn af: Finanstilsynet Århusgade 110, 2100 København Ø Tlf: Hvis lånet/kreditten er sikret ved kaution eller pant, gælder tillige følgende bestemmelser. Særligt om kaution 24 Opsigelse Hvis lånet/kreditten er sikret ved kaution, kan banken opsige lånet/kreditten uden varsel og forlange hele gælden indfriet straks, hvis en kautionist kommer ud for én eller flere af de begivenheder, som er omtalt under punkterne 12. c g. Det gælder dog kun, hvis der ikke inden en måned stilles anden sikkerhed, som banken kan acceptere. 25 Tvangsfuldbyrdelse Hvis kautionen tjener til sikkerhed for et lån, kan gældsbrevet sammen med kautionserklæringen tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse hos kautionisten, se retsplejelovens paragraf Omstødelige indbetalinger fra debitor Hvis det/den kautionssikrede lån/kredit indfris helt eller delvist som følge af indbetalinger på lånet/ kreditten fra debitor, og betalingerne senere omstødes, opretholdes kautionistens hæftelse, uanset om kautionisten har modtaget meddelelse om indfrielsen fra låntager eller banken. Særligt om pant 27 Forringelse af pantesikkerheden Hvis værdien af det pant satte forringes væsentligt, kan banken forlange, at der inden et fastsat varsel (der skal være minimum en måned) enten sker nedbringelse af gælden eller at der stilles yderligere sikkerhed, som banken kan acceptere. Overholdes varslet ikke, kan banken opsige, jf. punkt 12 k). Det gælder dog ikke, hvis en pantsat ejendom tjener som helårsbeboelse for debitor, medmindre forringelsen skyldes vanrøgt af ejendommen. 28 Udgifter vedrørende pantet Banken kan forlange betaling af depotserviceydelser for pantsatte effekter. Banken kan også forlange betaling af bankens udgifter til at varetage sine interesser som panthaver, herunder eventuelle udgifter til betaling af forsikringspræmier, besigtigelse af det pantsatte, udgifter til juridisk bistand mv. 29 Afkast af pantet Panteretten omfatter det afkast, som pantet giver, herunder renter, udbytter, bonus af livsforsikringer og provenu af udtrukne obligationer. Endvidere omfatter panteretten den ret, der tilkommer aktionærer eller anpartshavere til nytegning, til fondsaktier eller anparter, til tegning af konvertible obligationer mv. Panteretten omfatter også det pantsattes forsikringssummer samt lejeindtægter. 30 Bankens rettigheder over pantsatte fordringer Banken kan udøve alle pantsætters rettigheder over pantsatte fordringer. Banken kan således modtage og kvittere for ethvert beløb, iværksætte opsigelse og ind-

6 drivelse og udstede transport til sig selv eller andre. Banken er berettiget til at hæve på pantsatte indlånskonti. 31 Stemmeret på aktier, anparter og lign. Stemmeretten på pantsatte aktier, anparter og lign. tilkommer kun banken, hvis det er nævnt i pantsætningsdokumentet. 32 Udtrukne obligationer Hvis pantsatte obligationer udtrækkes, og der købes andre i stedet for de udtrukne, er banken bemyndiget til over for VP Securities A/S at registrere panteret over disse. 33 Omstødelige indbetalinger fra debitor Hvis det/den pantsikrede lån/kredit indfries helt eller delvist som følge af indbetalinger på lånet/kreditten fra debitor, og betalingerne senere omstødes, er pantsætter forpligtet til at genetablere bankens panteret, uanset om banken har frigivet pantet. 34 Tvangsrealisation Hvis banken bliver nødt til at tvangsrealisere de pantsatte effekter, sker det ved tvangsauktion. Håndpantsatte effekter kan banken dog vælge i stedet at sælge ved bankens egen foranstaltninger. Fondsaktiver, der er registreret i VP Securities A/S, og værdipapirer, som har kurs på Nasdaq OMX i København eller på fremmede børser, sælges også ved bankens egen foranstaltning eller ved et medlem af fondsbørsen. Inden banken sælger effekterne, sendes et anbefalet brev, hvor pantsætter med en uges varsel opfordres til at opfylde bankens krav. Det gælder dog ikke, hvis omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse et tab. De almindelige bestemmelser træder i kraft 2. januar 2017 og erstatter tidligere versioner.

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. januar 2017 Dette er en del af din låneaftale - LÅN Side 1 af 5 - Nordea Finans Danmark A/S, CVR-nr. 89805910, København - 28.09.2016 Generelle vilkår

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. november 2010 Vilkår for betalingskonti til privatkunder - gælder fra 1. november 2009 Dette er en del

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretnings- og lånebetingelser

Almindelige forretnings- og lånebetingelser Almindelige forretnings- og lånebetingelser Forbrugere De almindelige forretnings- og lånebetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem FS Finans IV og dens kunder, medmindre parterne udtrykkeligt

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

Generelle vilkår for Privatkunder

Generelle vilkår for Privatkunder Generelle vilkår for Privatkunder Generelle vilkår for privatkunder gælder fra 14. oktober 2015 og kan ændres af banken med en måneds varsel ved annoncering i dagspressen. Vilkårene kan også ses på nordea.dk.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN FORMIDLET GENNEM FLEX FUNDING

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN FORMIDLET GENNEM FLEX FUNDING ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN FORMIDLET GENNEM FLEX FUNDING Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 9 Gældende fra den 01.10.2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Danske Andelskassers Bank A/S, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Danske Andelskassers

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 9 Gældende fra den 01.07.2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Danske Andelskassers Bank A/S, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Danske Andelskassers

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. Almindelige forretningsbetingelser De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. 1. Etablering af kundeforhold

Læs mere

Generelle vilkår for privatkunder

Generelle vilkår for privatkunder Generelle vilkår for privatkunder Generelle vilkår for privatkunder gælder fra 2. januar 2017 og kan ændres af banken med en måneds varsel ved annoncering i dagspressen. Vilkårene kan også ses på nordea.dk.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Jutlander Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Jutlander Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Frøs Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Frøs Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 19. september 2016 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 26-06-2017 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 26-06-2017 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Jutlander Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Jutlander Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER # et godt sted at være ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVAT Gældende fra den 01-01-2018 Frøs Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-01-2018 Forretningsbetingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER # et godt sted at være ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVAT Gældende fra den 26-06-2017 Frøs Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 26-06-2017 Forretningsbetingelserne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Nørre Nebel Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Nørre Nebel Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-01-2018 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere