Politiske mål Udvalget for Sundhed og Socialservice WEBUDGAVE VOKSEN OG SUNDHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiske mål Udvalget for Sundhed og Socialservice WEBUDGAVE VOKSEN OG SUNDHED"

Transkript

1 Politiske mål Udvalget for Sundhed og Socialservice VOKSEN OG SUNDHED

2 2

3 Forord Horsens Kommune har en vision for den samlede indsats i hele kommunen. Visionen er bygget op om 3 temaer: Horsens oplevelser i mange farver Horsens et dynamisk og kreativt kraftcenter Horsens en moderne velfærdskommune Udvalget for Sundhed og Socialservice ønsker at understøtte kommunens fælles vision om at blive en moderne velfærdskommune med visioner, indsatsmål og resultatmål for udvalgets arbejde i valgperioden Horsens en moderne velfærdskommune Vi har en høj kvalitet i vores service til borgerne fra børnepasning til uddannelse og ældreomsorg Vi har et ambitiøst uddannelsessystem, som motiverer elever og studerende til at udvikle deres faglige og sociale potentialer i et kreativt og innovativt miljø. Vi satser på uddannelse gennem hele livet Vi skaber resultater og vores styrke er helhed, respekt, resultat og kvalitet. Vi understøtter innovation og udvikling Vi har plads til udfoldelse og skaber rum for høj livskvalitet og sundhed for alle borgere. Vi har et betydeligt socialt engagement, samtidig med at vi forventer, at alle bidrager aktivt. 3

4 E Både Horsens Kommunes og udvalgets visioner bygger på kommunens 4 fælles overordnede værdier: AV Helhed, resultat, respekt og kvalitet. For Udvalget for Sundhed og Socialservice betyder værdierne: Helhed G Der skal være helhed og sammenhæng i tilbuddene Der skal sikres smidig overgang mellem ungvoksen-ældre U D Resultat Alle borgere med betydelig og vedvarende funktionsnedsættelse kan få tilbud i Horsens Kommune Der etableres en bred vifte af tilbud fra specialiserede til almene tilbud EB Respekt Mindste indgrebs princip: Et liv så nær det normale som muligt Der skal være brugerinddragelse i beslutningsprocesserne W Kvalitet Tilbuddene skal være fagligt bæredygtige Let og tilgængelig behandlings- og støttemuligheder med geografisk nærhed for borgeren Fast kontaktperson 4

5 Udvalget for Sundhed og Socialservice er ansvarlig for, at der løbende sker tilpasning mellem kommunens budgetramme og servicerammer for udvalgets ansvarsområder. Visioner for opgaveløsningen er derfor retningsvisende for indsatsen indenfor den til enhver tid gældende lovgivning samt foreliggende budget- og serviceramme. Byrådet i Horsens ønsker at sikre velfærd og kvalitet i en fremtid med færre hænder til at løfte opgaverne. Derfor aftalte forligspartierne bag kommunens budgetaftale for 2010 at udarbejde en innovationsog udviklingsstrategi. Formålet er dels at ruste organisationen til at møde fremtidens udfordringer på en innovativ måde og dels komme med bud på en række konkrete innovations- og udviklingsprojekter, som skal gennemføres i perioden Ønsket om innovation og udvikling er derfor en vigtig ramme for udvalgets visioner. Udvalget for Sundhed og Socialservice har visioner for de ydelser, der leveres til brugere og borgere. Udvalget har også visioner for rammerne for ydelsernes udvikling, tilrettelæggelse og levering. Det sidstnævnte er en væsentlig forudsætning for en positiv effekt af den hjælp, der leveres til brugere og borgere. Udvalgets overordnede visioner for indsatsen understøttes af konkrete indsats- og resultatmål for målgrupperne: Fysisk og psykisk handicappede, sindslidende og senhjerneskadede Socialt udsatte, hjemløse og misbrugere Ældre med særlige behov Herudover er der fastsat indsats- og resultatmål for: Sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse Brugerinddragelse og frivillige Horsens, juni 2010 Charlotte Juhl Andersen Formand for Udvalget for Sundhed og Socialservice 5

6 6

7 Mission At levere velfærdsydelser til voksne velfærdsydelser af høj kvalitet inden for rammerne af det fastlagte serviceniveau Målgruppe Borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil sige: Fysisk og psykisk handicappede, sindslidende, senhjerneskadede, socialt udsatte, hjemløse, misbrugere og ældre med særlige behov. Vision for indsatsen på socialserviceområdet Udvalget for Sundhed og Socialservice ønsker at understøtte kommunens vision om Horsens som en moderne velfærdskommune med følgende visioner for udvalgets arbejde på socialserviceområdet i valgperioden Alle voksne i Horsens Kommune skal have mulighed for et godt og aktivt liv med oplevelser, udfordringer og ansvar for eget liv. Den enkeltes ressourcer understøttes og udvikles, sådan at alle borgere, uanset funktionsevne, lever et aktivt liv og deltager i samfundslivet. De mest udsatte borgere og borgere med stort behov tilbydes støtte og hjælp i nærmiljøet. Borgere der svækkes fysisk, psykisk og mentalt oplever værdige og trygge rammer for fortsat livskvalitet. Den enkelte borger støttes i at tage medansvar for sine omgivelser ved aktiv deltagelse i civilsamfundet til gavn for sig selv og andre. Visionen fremmes ved at: Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer, behov og med respekt for den enkeltes ret til at træffe beslutninger om eget liv. Indsatsen tager udgangspunkt i, at den enkelte borger tager ansvar for sig selv og sin familie. 7

8 Vision for indsatsens rammer Brugerne er trygge ved indsatsen og samarbejdet med medarbejderne. Høj brugertilfredshed kendetegner voksenområdet. Medarbejderne er stolte af deres arbejdsplads, som er spændende, udviklende og har fokus på et sundt arbejdsmiljø. Stort samspil med det omkringliggende samfund, herunder fritids- og kulturaktiviteter. Indsats og ydelser er kendetegnet ved inklusion, sammenhæng og helhed i indsatsen. Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser prioriteres højt. Dialog med brugerne og borgerne skaber grundlag for forventningsafstemning og gennemsigtighed i pris og kvalitet. Dialog og samarbejde på tværs af den kommunale organisation, samt andre myndigheder og samarbejdspartnere, herunder praktiserende læger. Hurtig sagsbehandling og hurtig indsats. Gennemsigtighed i ydelsernes kvalitet og pris sikrer, at serviceniveauet tilpasses de økonomiske forudsætninger, at ydelserne har et relevant indbyrdes samspil og et oplyst grundlag for samarbejde med såvel offentlige som private udbydere af ydelser. 8

9 Formål Det overordnede formål med Udvalgets indsats for voksne på socialserviceområdet er, at: Fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Kompensere for følger af nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer. Forebygge at problemer for den enkelte forværres. Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktioner samt udviklingsmuligheder. Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje. Yde en helhedsorienteret indsats hvor servicetilbud afpasses efter den enkeltes særlige behov. 9

10 Fysisk og psykisk handicappede, sindslidende og senhjerneskadede Indsatsmål For at komme nærmere realiseringen af visionen om Horsens som en moderne velfærdskommune har Udvalget for Sundhed og Socialservice opstillet en række indsatsmål på området for valgperioden : Etablering af en bred tilbudsvifte i kommunen med differentierede tilbud. Aktivt liv supplere tilbudsviften med aktiv henvisning til foreningsliv, sport, andre fritidsaktiviteter og inddragelse af frivillige. Flest mulige opgaver løses fleksibelt og bæredygtigt i kommunen med afsæt i principper om mindste-indgreb, nærhed, kvalitet og pris. Aktivitetstilbud til senhjerneskadede med fokus på forbedret livskvalitet for senhjerneskadede. Optimere overgang fra barn, ung til voksen. Styrket indsats på området for kost, rygning, alkohol, motion og sundhed KRAM-faktorerne. Brugertilfredshedsundersøgelser som en del af grundlaget for vurdering og prioritering af ydelser. Resultatmål Udvalget for Sundhed og Socialservice har opstillet følgende resultatmål på området for valgperioden : Vedtagelse af en helhedsorienteret handicappolitik - fritid, kultur, undervisning, beskæftigelse, tilgængelighed. Udbygge det sammenhængende tilbud til senhjerneskadede. Fastholde og forbedre brugertilfredsheden. Øge frivillighedsindsatsen blandt brugere og pårørende. Udbygge den relative andel af egne driftstilbud. Fokus på, at tilbudsviften er bred, med mange forskellige muligheder. Implementering af styringsredskaber og nedbringelse af udgifterne til det specialiserede socialområde. 10

11 11

12 12

13 Socialt udsatte, hjemløse og misbrugere Indsatsmål For at komme nærmere realiseringen af visionen om Horsens som en moderne velfærdskommune har Udvalget for Sundhed og Socialservice opstillet en række indsatsmål på området for valgperioden : Etablering af en bred vifte af differentierede tilbud i kommunen. Styrkelse af indsatsen for dobbeltdiagnosticerede misbrugere med psykisk lidelse. Optimere overgang mellem barn, ung og voksen. Målrettede forebyggende indsatser i forhold til socialt udsatte risikogrupper. Inddragelse af frivillige i indsatsen overfor målgruppen. Styrket indsats på området for kost, rygning, alkohol, motion og sundhed KRAM-faktorerne. Understøtte den boligsociale indsats i samarbejde med boligforeninger. Sammenhængende indsats og rationelt brug af tilbud til målgruppen. Forbedrede rammer for forsorgshjemsdriften. Resultatmål Udvalget for Sundhed og Socialservice har opstillet følgende resultatmål på området for valgperioden : Etablering af dagbehandlingstilbud for alkoholmisbrug. Etablering af alternative plejehjemspladser til målgruppen. Implementering af en sammenhængende indsats for hjemløse, misbrugere og socialt udsatte. Reducere misbrug og forbedre livskvaliteten for misbrugere i kommunen. Udbygge den relative andel af egne driftstilbud. Afkortning af opholdsvarigheden i midlertidige botilbud og fastlæggelse af succeskriterier for indsatsen i forhold til målgruppen. Afkortning af opholdsvarigheden på forsorgshjem. 13

14 Ældre med særlige behov Indsatsmål For at komme nærmere realiseringen af visionen om Horsens som en moderne velfærdskommune har Udvalget for Sundhed og Socialservice opstillet en række indsatsmål på ældreområdet for valgperioden : Iværksættelse af analyse og vurdering af funktionalitet i fleksible 2-rumsboliger, herunder beliggenhed, indretning og størrelse. Udvikling og innovation i forhold til anvendelse af teknologi i praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje. Nytænkning af aflastningspladser, tryghedspladser og akutpladser et samlet tilbud. Styrkelse af sammenhæng, kvalitet og gennemsigtighed på træningsområdet. Brugertilfredshedsundersøgelser som grundlag for vurdering og prioritering af ydelser. Aktivt bruger- og pårørendesamarbejde samt inddragelse af frivillige i indsatserne til målgruppen. Udarbejdelse af demensredegørelse. Forebyggelse af genindlæggelser af ældre medicinske patienter. Styrket indsats på området for kost, rygning, alkohol, motion og sundhed KRAM-faktorerne. 14

15 Resultatmål Udvalget for Sundhed og Socialservice har opstillet følgende resultatmål på ældreområdet for valgperioden : Udbygningsplan for plejeboliger med døgntilbud Fokus på: Beliggenhed, indretning, størrelse og husleje. Udarbejdelse af en visionær vifte af tilbud til fremtidens ældre, herunder differentierede boligtyper, aktivitets- og fritidstilbud. Fastsættelse og opfyldelse af mål for dækningsprocent på plejeboligområdet og overholdelse af lovgivningens ventetidsgaranti på max. 60 dages ventetid på tilbud om plejebolig. Plan for etablering af aflastningspladser, tryghedspladser og akutpladser et samlet tilbud. Fastlæggelse af målrettet strategi for forebyggelse og træning, der understøtter den enkeltes integritet, værdighed og det at være selvhjulpen længst mulig. Reducere behovet for ydelser gennem forbedret træningsindsats. Reducere antal og varighed af genindlæggelser af ældre medicinske patienter. Reducere udgifterne til færdigbehandlede indlagte patienter. Fastholde og forbedre brugertilfredsheden hos målgruppen på udvalgte områder. Vedtagelse af kostpolitik for produktionskøkkener. Reducere antallet af forskellige hjælpere i hjemmet. Øget direkte brugertid i forhold til borgeren. 15

16 Sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse Vision for indsatsen på sundhedsområdet Udvalget for Sundhed og Socialservice ønsker at understøtte kommunens vision om Horsens som en moderne velfærdskommune med følgende visioner for udvalgets arbejde på sundhedsområdet i valgperioden Sundhed for alle i alle livets faser med respekt for det enkelte menneske. Lighed i sundhed, hvor mennesker har lige mulighed for at leve et godt liv under hensyn til fysiske, psykiske, sociale og kulturelle forskelligheder. Fremme borgernes sundhed gennem forsat udvikling af bæredygtige lokal samfund. Formål Det overordnede formål med Udvalgets indsats for voksne på sundhedsområdet er, at: Fremme borgernes sundhed. Forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning. 16

17 Indsatsmål For at komme nærmere realiseringen af visionen om Horsens som en moderne velfærdskommune har Udvalget for Sundhed og Socialservice opstillet en række indsatsmål på sundhedsområdet for valgperioden : Styrket indsats på området for kost, rygning, alkohol, motion og sundhed KRAM-faktorerne. Udvikling af Sundhedsteamets sammenhængende indsats for kronikere: At leve et godt liv med en kronisk lidelse. Styrkelse af den borgerrettede forebyggelse, herunder: Initiere og støtte borgernes initiativer til aktiv indsats for sundhed Medvirke til at gøre sunde valg til lette valg Sammenhængende forløb fra indlæggelse på sygehus til kommunalt opfølgende tilbud. Sammenhængende strategi for træning og genoptræning. Styrke samarbejdet med praktiserende læger om tidlig indsats for sindslidende. Resultatmål Udvalget for Sundhed og Socialservice har opstillet følgende resultatmål på sundhedsområdet for valgperioden : Reducere kronikeres behov for praktisk hjælp og pleje samt sundhedsydelser. Øge tilslutningen til en borgerrettet forebyggelse og frivillighedsindsats. Vedtagelse af 2. generation af sundhedsaftale og sundhedspolitik. Forbedring af den generelle sundhedstilstand i kommunen. Sundhedstilstanden måles i Region Midtjyllands sundhedsprofil. 17

18 Inddragelse af brugere, pårørende og frivillige Vision for inddragelse af brugere, pårørende og samarbejde med frivillige Udvalget for Sundhed og Socialservice ønsker at understøtte kommunens vision om Horsens som en moderne velfærdskommune med følgende visioner for udvalgets samarbejde med brugere, pårørende og frivillige på sundheds- og socialserviceområdet i valgperioden Horsens kommune er kendetegnet ved at være et stærkt civilsamfund, der skaber og styrker netværk på tværs af skel som køn, alder, religion, etnisk baggrund, uddannelses- og indkomstniveau. Gennem inddragelse og medansvar medvirker frivillige aktivt ved deres indsats til at styrke sammenhængskraften i Horsens Kommune. Brugere, pårørende og frivillige inddrages og får medansvar for udviklingen af og indhold i kommunale tilbud. Formål Det overordnede formål med Udvalgets indsats for samarbejde med voksne brugere, pårørende og frivillige er, at Inddrage brugere, pårørende og frivillige i aktiviteter på sundheds- og socialområdet: fordi det er meningsfuldt for den enkelte bruger, den frivillige og for den kommunale institution. så institutionerne opleves som åbne og en del af lokalsamfundet. da det skaber forståelse for, hvordan opgaver løses, styrker institutionernes image og tiltrækker kvalificerede medarbejdere. Inddrage brugere, pårørende og frivillige i de aktiviteter, der foregår i kommunale institutioner på sundheds- og socialområdet, fordi det er vores fælles ansvar. 18

19 Indsatsmål For at komme nærmere realiseringen af visionen om Horsens som en moderne velfærdskommune har Udvalget for Sundhed og Socialservice opstillet en række indsatsmål for samarbejdet med brugerne, pårørende og frivillige for valgperioden : Horsens Kommunes frivillighedspolitik revideres. Denne skal indeholde bud på en åben dør for frivillighedsindsatser og bistand til selvhjælpsgrupper og selvhjælpsindsatser. Tilknytte frivillige til botilbud på handicap- og psykiatriområdet. Tilknytte frivillige til ældre- og plejecentrene. Aktivt og involverende samarbejde med brugere, pårørende og frivillige, der understøtter ejerskab i forhold til indsatsen. Understøtte indsatsen for, at der tilknyttes en venneforening til ældre- og plejecentre samt handicap- og psykiatriinstitutioner. Sund By som Frivillighedscenter. Et aktivt sted for frivillige og ansatte i kommunen, hvor der samarbejdes om frivillighedsindsats på sundheds-, social-, kultur- og miljøområdet. Resultatmål Udvalget for Sundhed og Socialservice har opstillet følgende resultatmål for samarbejdet med brugere og frivillige for valgperioden : Der er tilknyttet mindst én frivillig for hver to beboere i ældre- og plejecentrene. Brugerne bliver inddraget og ansvarliggjort i forhold til udformningen af aktivitets- og samværstilbud. Afholdelse af fælles temaarrangement med brugere, pårørende og frivillige om kommunens socialpsykiatriske indsats. Revision af frivillighedspolitik med inddragelse af erfaringer fra den styrkede indsats for inddragelse af civilsamfundet. Udvide viften af områder, hvor frivillige inddrages. Øge mangfoldigheden blandt frivillige, så alle alders- og samfundsgrupper er repræsenteret. 19

20 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: VOKSEN OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Hvorfor skal vi arbejde rehabiliterende?

Hvorfor skal vi arbejde rehabiliterende? Hvorfor skal vi arbejde rehabiliterende? SOPU København & Nordsjælland, kursusafdelingen. Jette Lohse 2 Politisk bestemt Københavns kommunes reformprogram AKTIV OG TRYG hele livet, juni 2011. Mål i 2015;

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Udvalgsplan for. Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalgsplan for. Udvalget for Sundhed og Socialservice VOKSEN OG SUNDHED Plan og Udvikling Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon:76 29 35 17 sori@horsens.dk Dato: 9. januar 2012 KL-Emnenr.: 27.00.00 P16 Sagsnr.: 2011-011023 Initialer: SR Udvalgsplan for Udvalget

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Et godt ældreliv i Skive Kommune

Et godt ældreliv i Skive Kommune Et godt ældreliv i Skive Kommune Skive kommunes ældrepolitik Forslag, september 2009 Indhold Forord 3 side Fremtidens udfordringer 4 Flere ældre Nye ældre Hvad er et godt ældreliv Vejen frem mod ældrepolitikken

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Indledning Center for Sundhed og Velfærds udviklingsplan har til formål at sætte rammerne og vise retningen for arbejdet i Center for Sundhed

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik UDKAST Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017-2020 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 6 Værdigrundlag... 7 Fokusområder... 8 Værdighed... 9 Sociale fællesskaber... 11

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående.

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Målsætninger for Social- og Sundhedsudvalgets område 2013 Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Sundhed (voksne) Betegnelse/ overskrift Tema/overordnet

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Ændring af lov om social service (SEL)

Ændring af lov om social service (SEL) Ændring af lov om social service (SEL) Ikrafttrædelse 1. januar 2018. Baggrund Forslaget om ændring af SEL fremsættes som led i udmøntningen af aftale (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere