Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU DA DA

2 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET 1.1. Årsager til og formål med forslaget BEGRUNDELSE Etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande Europa-Kommissionen fremlagde den 13. maj 2015 en omfattende europæisk dagsorden for migration 1, der, som en tilføjelse til de øjeblikkelige foranstaltninger, der kort tid efter blev foreslået af Kommissionen med henblik på at afhjælpe krisesituationen i Middelhavet, skitserer yderligere initiativer, som skal iværksættes med henblik på at levere strukturelle løsninger til brug for bedre migrationsforvaltning i alle dens aspekter. Som en del af de strukturelle initiativer, der er under overvejelse, og i lyset af det nuværende, hidtil usete pres på medlemsstaternes asylsystemer understregede Kommissionen behovet for en mere effektiv bekæmpelse af misbrug og tilkendegav, at den agter at styrke bestemmelserne om "sikkert oprindelsesland" i direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (i det følgende benævnt "direktiv 2013/32/EU") med henblik på at fremme hurtig behandling af asylansøgninger fra personer med oprindelse i lande, der betegnes som sikre. Som Det Europæiske Råd fremhævede i sine konklusioner af 25. og 26. juni 2015, omfatter dette etableringen af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Direktiv 2013/32/EU gør det muligt for medlemsstaterne at anvende specifikke procedureregler, navnlig fremskyndede procedurer eller grænseprocedurer, når ansøgeren er statsborger i et land (eller statsløs med forbindelse til et tredjeland, hvor vedkommende tidligere havde sit sædvanlige opholdssted), der er blevet udpeget som et sikkert oprindelsesland i henhold til national lovgivning, og som desuden kan betragtes som sikkert for ansøgeren i lyset af vedkommendes særlige situation. Kun nogle medlemsstater har vedtaget nationale lister over sikre oprindelseslande. Yderligere er der mellem disse nationale lister nogle uoverensstemmelser, der kan skyldes forskelle i vurderingen af sikkerheden i visse tredjelande eller forskelle i karakteren af de strømme af tredjelandsstatsborgere, som medlemsstaterne står over for. Ved bilag I til direktiv 2013/32/EU er der fastsat fælles kriterier for medlemsstaternes udpegelse af tredjelande som sikre oprindelseslande, og her hedder det: "Et land betragtes som et sikkert oprindelsesland, hvis det på grundlag af de retlige forhold, anvendelsen af lovgivningen inden for rammerne af et demokratisk system og de generelle politiske omstændigheder kan påvises, at der generelt og til stadighed ikke sker forfølgelse, som defineret i artikel 9 i direktiv 2011/95/EU 2, ingen tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og ingen trussel om vilkårlig vold i forbindelse med international eller intern væbnet konflikt. Ved denne vurdering skal der blandt andet tages hensyn til, i hvilket omfang der ydes beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i henhold til: a) det pågældende lands relevante love og administrative bestemmelser og deres anvendelse i praksis 1 2 COM(2015) 240 final af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (EUT L 337 af , s. 9). DA 2 DA

3 b) respekt for de rettigheder og frihedsrettigheder, der er fastsat i Den Europæiske Konvention til Beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder og/eller Den Internationale Konvention om Civile og Politiske Rettigheder og/eller FN's Konvention mod Tortur, herunder navnlig de rettigheder, der ikke kan fraviges i henhold til artikel 15, stk. 2, i nævnte europæiske konvention c) overholdelse af non-refoulement-princippet i overensstemmelse med Genèvekonventionen d) effektive retsmidler mod krænkelser af disse rettigheder og frihedsrettigheder." På nuværende tidspunkt omfatter EU-lovgivningen ikke en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Nærværende forslag sigter mod etablering af en sådan fælles EU-liste på grundlag af de fælles kriterier i direktiv 2013/32/EU, da den vil lette samtlige medlemsstaters anvendelse af de procedurer, der er forbundet med anvendelsen af begrebet sikkert oprindelsesland, og herigennem øge den samlede effektivitet af medlemsstaternes asylsystemer for så vidt angår ansøgninger om international beskyttelse, der sandsynligvis er grundløse. En fælles EU-liste vil også mindske uoverensstemmelserne mellem medlemsstaternes nationale lister over sikre oprindelseslande og herigennem skabe større konvergens mellem procedurerne og begrænse sekundære bevægelser af ansøgere om international beskyttelse. Tredjelande, der skal opføres på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande På grundlag af alle de relevante oplysninger, som Europa-Kommissionen har til rådighed, navnlig fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (i det følgende benævnt "EU- Udenrigstjenesten"), medlemsstaterne, Det Europæiske Asylstøttekontor (i det følgende benævnt "EASO"), Europarådet, De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (i det følgende benævnt "UNHCR") og andre relevante internationale organisationer, er den nået frem til den konklusion, at Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kosovo* 3, Montenegro, Serbien og Tyrkiet er sikre oprindelseslande i den i direktiv 2013/32/EU anvendte betydning og bør opføres på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Europa-Kommissionen har navnlig anvendt rapporter fra EU-Udenrigstjenesten, herunder særlige landespecifikke rapporter af 31. august og 1. september 2015, oplysninger fra medlemsstaterne, herunder national lovgivning om udpegelse af sikre oprindelseslande, oplysninger fra EASO, herunder skriftlige rapporter og resultaterne af et koordineringsmøde om sikre oprindelseslande med eksperter fra medlemsstaterne af 2. september 2015, samt offentligt tilgængelige oplysninger fra Europarådet, UNHCR og andre relevante internationale organisationer. For så vidt angår Albanien er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. Isolerede tilfælde af blodfejder, vold i hjemmet og forskelsbehandling af eller vold mod enkeltpersoner, der tilhører etniske minoriteter eller sårbare grupper, herunder romaer, balkanegyptere og LGBTI-personer 4, finder fortsat sted. Albaniens medlemskab af den europæiske menneskerettighedskonvention giver mulighed for at anlægge sag ved Den Europæiske 3 4 * Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring. Lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle. DA 3 DA

4 Menneskerettighedsdomstol, og dette er en beskyttelsesforanstaltning, der garanterer et effektivt retsmiddelsystem mod sådanne krænkelser af menneskerettighederne. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i fire ud af 150 ansøgninger. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 7,8 % (1 040) af asylansøgningerne fra borgere fra Albanien var begrundede. Mindst otte medlemsstater har udpeget Albanien som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Albanien til kandidatland. Medlemsstaterne bør være særlig opmærksomme på ovennævnte forhold, når de afgør, hvorvidt et tredjeland, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, skal betragtes som et sikkert oprindelsesland for en bestemt ansøger, og når de behandler en ansøgning ved anvendelse af de proceduremæssige bestemmelser, der er fastsat ved direktiv 2013/32/EU, i forbindelse med ansøgere fra et sikkert oprindelsesland. På dette grundlag konkluderer Kommissionen, at Albanien er et sikkert oprindelsesland i den i direktiv 2013/32/EU anvendte betydning. For så vidt angår Bosnien-Hercegovina danner dets forfatning grundlag for fordeling af magten mellem landets konstituerende folk. Der er et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. Forskelsbehandling eller vold mod enkeltpersoner på etnisk eller religiøst grundlag eller på grund af deres politiske holdninger og mod enkeltpersoner, der tilhører sårbare grupper som for eksempel LGBTI-personer, journalister og børn, finder fortsat sted i individuelle tilfælde. Bosnien-Hercegovinas medlemskab af den europæiske menneskerettighedskonvention giver mulighed for at anlægge sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og dette er en beskyttelsesforanstaltning, der garanterer et effektivt retsmiddelsystem mod sådanne krænkelser af menneskerettighederne. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i fem ud af ansøgninger. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 4,6 % (330) af asylansøgningerne fra borgere fra Bosnien-Hercegovina var begrundede. Mindst ni medlemsstater har udpeget Bosnien-Hercegovina som et sikkert oprindelsesland. Medlemsstaterne bør være særlig opmærksomme på ovennævnte forhold, når de afgør, hvorvidt et tredjeland, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, skal betragtes som et sikkert oprindelsesland for en bestemt ansøger, og når de behandler en ansøgning ved anvendelse af de proceduremæssige bestemmelser, der er fastsat ved direktiv 2013/32/EU, i forbindelse med ansøgere fra et sikkert oprindelsesland. På dette grundlag konkluderer Kommissionen, at Bosnien-Hercegovina er et sikkert oprindelsesland i den i direktiv 2013/32/EU anvendte betydning. For så vidt angår Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. Isolerede tilfælde af forskelsbehandling af eller vold mod enkeltpersoner, der tilhører sårbare grupper, herunder børn, handicappede, romaer og LGBTI-personer, finder fortsat sted. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens medlemskab af den europæiske menneskerettighedskonvention giver mulighed for at anlægge sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og dette er en beskyttelsesforanstaltning, der garanterer et effektivt retsmiddelsystem mod sådanne krænkelser af menneskerettighederne. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i seks ud af 502 ansøgninger. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 0,9 % (70) af asylansøgningerne fra borgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien var begrundede. Mindst syv medlemsstater har udpeget DA 4 DA

5 Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til kandidatland. Medlemsstaterne bør være særlig opmærksomme på ovennævnte forhold, når de afgør, hvorvidt et tredjeland, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, skal betragtes som et sikkert oprindelsesland for en bestemt ansøger, og når de behandler en ansøgning ved anvendelse af de proceduremæssige bestemmelser, der er fastsat ved direktiv 2013/32/EU, i forbindelse med ansøgere fra et sikkert oprindelsesland. På dette grundlag konkluderer Kommissionen, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er et sikkert oprindelsesland i den i direktiv 2013/32/EU anvendte betydning. For så vidt angår Kosovo* er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling. Kosovos* ikketiltrædelse af relevante internationale menneskerettighedsinstrumenter som for eksempel ECHR skyldes manglende international konsensus for så vidt angår dets status som suveræn stat. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. Forskelsbehandling af eller vold mod enkeltpersoner, der tilhører sårbare grupper som for eksempel kvinder, LGBTI-personer og personer, der tilhører etniske minoriteter, herunder etniske serbere, finder fortsat sted i individuelle tilfælde. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 6,3 % (830) af asylansøgningerne fra borgere fra Kosovo* var begrundede. Mindst seks medlemsstater har udpeget Kosovo* som et sikkert oprindelsesland. Medlemsstaterne bør være særlig opmærksomme på ovennævnte forhold, når de afgør, hvorvidt et tredjeland, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, skal betragtes som et sikkert oprindelsesland for en bestemt ansøger, og når de behandler en ansøgning ved anvendelse af de proceduremæssige bestemmelser, der er fastsat ved direktiv 2013/32/EU, i forbindelse med ansøgere fra et sikkert oprindelsesland. På dette grundlag konkluderer Kommissionen, at Kosovo* er et sikkert oprindelsesland i den i direktiv 2013/32/EU anvendte betydning. For så vidt angår Montenegro er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. Forskelsbehandling af eller vold mod enkeltpersoner, der tilhører sårbare grupper, herunder handicappede, journalister, romaer og LGBTI-personer, finder fortsat sted. Montenegros medlemskab af den europæiske menneskerettighedskonvention giver mulighed for at anlægge sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og dette er en beskyttelsesforanstaltning, der garanterer et effektivt retsmiddelsystem mod sådanne krænkelser af menneskerettighederne. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i en ud af 447 ansøgninger. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 3,0 % (40) af asylansøgningerne fra borgere fra Montenegro var begrundede. Mindst ni medlemsstater har udpeget Montenegro som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Montenegro til kandidatland, og der er indledt forhandlinger. Medlemsstaterne bør være særlig opmærksomme på ovennævnte forhold, når de afgør, hvorvidt et tredjeland, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, skal betragtes som et sikkert oprindelsesland for en bestemt ansøger, og når de behandler en ansøgning ved anvendelse af de proceduremæssige faciliteter, der er fastsat ved direktiv 2013/32/EU, i forbindelse med ansøgere fra et sikkert oprindelsesland. På dette grundlag konkluderer Kommissionen, at Montenegro er et sikkert oprindelsesland i den i direktiv 2013/32/EU anvendte betydning. For så vidt angår Serbien danner forfatningen grundlag for, at minoriteter kan udøve selvstyre inden for uddannelse, anvendelse af sprog, information og kultur. Der er et tilstrækkeligt DA 5 DA

6 retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. Forskelsbehandling af enkeltpersoner, der tilhører sårbare grupper, herunder etniske minoriteter, bl.a. etniske albanere, religiøse minoriteter, bl.a. muslimer, romaer og LGBTI-personer, finder fortsat sted. Serbiens medlemskab af den europæiske menneskerettighedskonvention giver mulighed for at anlægge sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og dette er en beskyttelsesforanstaltning, der garanterer et effektivt retsmiddelsystem mod sådanne krænkelser af menneskerettighederne. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i 16 ud af ansøgninger. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 1,8 % (400) af asylansøgningerne fra borgere fra Serbien var begrundede. Mindst ni medlemsstater har udpeget Serbien som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Serbien til kandidatland, og der er indledt forhandlinger. Medlemsstaterne bør være særlig opmærksomme på ovennævnte forhold, når de afgør, hvorvidt et tredjeland, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, skal betragtes som et sikkert oprindelsesland for en bestemt ansøger, og når de behandler en ansøgning ved anvendelse af de proceduremæssige bestemmelser, der er fastsat ved direktiv 2013/32/EU, i forbindelse med ansøgere fra et sikkert oprindelsesland. På dette grundlag konkluderer Kommissionen, at Serbien er et sikkert oprindelsesland i den i direktiv 2013/32/EU anvendte betydning. For så vidt angår Tyrkiet er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. Forskelsbehandling af og krænkelser af menneskerettighederne for enkeltpersoner, der tilhører sårbare grupper som for eksempel minoriteter, herunder etniske kurdere, journalister og LGBTI-personer, finder fortsat sted. Tyrkiets medlemskab af den europæiske menneskerettighedskonvention giver mulighed for at anlægge sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og dette er en beskyttelsesforanstaltning, der garanterer et effektivt retsmiddelsystem mod sådanne krænkelser af menneskerettighederne. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i 94 ud af ansøgninger. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 23,1 % (310) af asylansøgningerne fra borgere fra Tyrkiet var begrundede. En medlemsstat har udpeget Tyrkiet som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Tyrkiet til kandidatland, og der er indledt forhandlinger. Medlemsstaterne bør være særlig opmærksomme på ovennævnte forhold, når de afgør, hvorvidt et tredjeland, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, skal betragtes som et sikkert oprindelsesland for en bestemt ansøger, og når de behandler en ansøgning ved anvendelse af de proceduremæssige bestemmelser, der er fastsat ved direktiv 2013/32/EU, i forbindelse med ansøgere fra et sikkert oprindelsesland. På dette grundlag konkluderer Kommissionen, at Tyrkiet er et sikkert oprindelsesland i den i direktiv 2013/32/EU anvendte betydning. Dette forslag skal betragtes som et første skridt mod målet om etablering af en samlet fælles liste over sikre oprindelseslande på EU-plan. Kommissionen kan derfor foreslå opførelse af yderligere tredjelande, der opfylder betingelserne for at blive udpeget som sikre, på den fælles EU-liste, når den er blevet vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet. Tredjelande, hvor et betydeligt antal ansøgere om international beskyttelse i EU har oprindelse, som for eksempel Bangladesh, Pakistan og Senegal, vil blive prioriteret højest. Som nævnt i dette forslag vil Kommissionen efter en periode på tre år efter ikrafttrædelsen af forordningen, hvis den bliver vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, fremlægge en rapport DA 6 DA

7 om muligheden for at tage yderligere skridt hen imod en harmonisering, der kunne føre til en eliminering af behovet for nationale lister over sikre oprindelseslande Overensstemmelse med eksisterende politiske bestemmelser på området Dette forslag er i overensstemmelse med de fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse, der er fastsat ved direktiv 2013/32/EU, og med de øvrige instrumenter i det fælles europæiske asylsystem Overensstemmelse med andre EU-politikker Forslaget om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande og om opførelse af navnlig tredjelande, som Det Europæiske Råd har udnævnt til kandidatlande, på en sådan liste, er i overensstemmelse med Unionens udvidelsespolitik. Da Det Europæiske Råd udnævnte Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet til kandidatlande, blev det vurderet, at de opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og landene skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlemmer. De fremskridt, der gøres med hensyn til opfyldelsen af de politiske og økonomiske kriterier og tilpasningen til gældende EU-ret, vurderes hvert år i Europa- Kommissionens årlige fremskridtsrapport. Nærværende forslag om opførelse af Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande tager forbehold for Europa-Kommissionens kommende årlige fremskridtsrapport for så vidt angår hvert af disse tredjelande. 2. HØRING AF INTERESSEREDE PARTER I sine konklusioner af 25. og 26. juni 2015 henviste Det Europæiske Råd, i forbindelse med behovet for at fremskynde behandlingen af asylansøgninger, til, at Kommissionen agter at styrke bestemmelserne om "sikkert oprindelsesland" i direktiv 2013/32/EU, herunder den mulige etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. I sine konklusioner af 20. juli 2015 om sikre oprindelseslande hilste Rådet for Retlige og Indre Anliggender den mulige etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande velkommen. Rådet bemærkede "med hensyn til landene i det vestlige Balkan, at disse lande er opført på et flertal af de nationale lister over sikre oprindelseslande, at Det Europæiske Råd ved adskillige lejligheder har lagt vægt på deres europæiske fremtidsperspektiv, og at Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien blev overført til listen over lande, hvis statsborgere er fritaget fra visakravet, henholdsvis den 19. december 2009 og den 15. december Endvidere var EU's gennemsnitlige anerkendelsesprocent for asyl for landene i det vestlige Balkan forholdsvis lav i Det tyder på, at landene i det vestlige Balkan kan betragtes som sikre oprindelseslande af alle medlemsstater." Som følge af Rådet for Retlige og Indre Anliggenders konklusioner organiserede EASO den 2. september 2015 et møde på ekspertniveau med medlemsstaterne, hvor der blev opnået bred enighed om, at Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo*, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien bør betragtes som sikre oprindelseslande i den i direktiv 2013/32/EU anvendte betydning. DA 7 DA

8 3. RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET, PROPORTIONALITETSPRINCIPPET OG GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER 3.1. Retsgrundlag Forslaget er baseret på artikel 78, stk. 2, litra d), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der er retsgrundlaget for foranstaltninger vedrørende fælles procedurer for tildeling og fratagelse af ensartet status for asyl eller subsidiær beskyttelse. Forslaget sigter mod etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på direktiv 2013/32/EU og mod ændring af dette direktiv, der blev vedtaget på grundlag af artikel 78, stk. 2, litra d), i TEUF Nærhedsprincippet Ifølge afsnit V i TEUF om et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed har Den Europæiske Union visse beføjelser på dette område. Disse beføjelser skal udøves i overensstemmelse med artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, dvs. hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan. Forslaget sigter mod etablering af en fælles liste over sikre oprindelseslande på EU-niveau, da en sådan liste vil lette samtlige medlemsstaters anvendelse af de procedurer, der er forbundet med anvendelsen af begrebet sikkert oprindelsesland. Forslaget har også til formål at afhjælpe nogle af uoverensstemmelserne mellem medlemsstaternes nationale lister over sikre oprindelseslande, der forårsager, at ansøgere om international beskyttelse med oprindelse i samme tredjeland ikke altid får deres ansøgning behandlet efter samme procedurer i medlemsstaterne. Det overordnede mål for den foreslåede handling kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan bedre nås på EU-plan Proportionalitetsprincippet I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går de foreslåede ændringer af den eksisterende lovgivningsmæssige ramme ikke længere, end hvad er der er nødvendigt for at nå det fastsatte mål. Den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande vil blive etableret i overensstemmelse med de kriterier for udpegelse af sikre oprindelseslande, der allerede er fastsat ved direktiv 2013/32/EU, og landene på den fælles liste vil regelmæssigt blive revurderet. For så vidt angår de foreslåede ændringer af direktiv 2013/32/EU er de begrænset til, hvad der er nødvendigt for at sikre, at bestemmelserne i direktiv 2013/32/EU vedrørende anvendelsen af begrebet sikkert oprindelsesland finder anvendelse på tredjelandene på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande Reguleringsmiddel/reguleringsform Valget af en forordning til etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande er berettiget ved karakteren af en sådan fælles liste, der etableres på EU-plan, og som bør kunne finde direkte anvendelse i medlemsstaternes nationale lovgivning Grundlæggende rettigheder Dette forslag overholder de grundlæggende rettigheder og tager højde for principperne i chartret, herunder retten til asyl og beskyttelse mod refoulement, jf. artikel 18 og 19 i chartret. I overensstemmelse med direktiv 2013/32/EU mindes der navnlig om, at den omstændighed, at et tredjeland er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, ikke er en absolut garanti for sikkerhed for statsborgere fra dette tredjeland og derfor ikke ændrer ved behovet DA 8 DA

9 for at foretage en passende individuel undersøgelse af deres ansøgninger om international beskyttelse. Der mindes også om, at hvis en ansøger påviser, at der er gyldige grunde til ikke at anse landet som sikkert i vedkommendes særlige situation, kan udpegelsen af landet som sikkert ikke længere betragtes som relevant for vedkommende. De tredjelande, der foreslås opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, opfylder de betingelser, der er fastsat ved direktiv 2013/32/EU, for udpegelse som sikre. Det betyder, at det på grundlag af de retlige forhold, anvendelsen af lovgivningen inden for rammerne af et demokratisk system og de generelle politiske omstændigheder kan påvises, at der generelt og til stadighed ikke sker forfølgelse som defineret i artikel 9 i direktiv 2011/95/EU, at der ikke anvendes tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og at der ikke fremsættes trusler om vilkårlig vold i forbindelse med international eller intern væbnet konflikt. 4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET Forslaget har ingen virkninger for EU-budgettet og bør ikke have virkninger for budgettet i medlemsstaterne. 5. ANDRE ELEMENTER 5.1. Overvågnings-, evaluerings- og rapporteringsforanstaltninger Det fremgår af forslaget, at muligheden for at tage yderligere skridt hen imod en harmonisering, der kunne føre til en eliminering af behovet for nationale lister over sikre oprindelseslande, skal overvejes efter en periode på tre år efter ikrafttrædelsen af forordningen, på grundlag af en rapport, der skal fremlægges af Kommissionen 5.2. Nærmere redegørelse for forslagets særlige bestemmelser Ved forslaget til forordning etableres der en fælles EU-liste over tredjelande, der skal betragtes som sikre oprindelseslande i den i direktiv 2013/32/EU anvendte betydning. Ved forslaget ændres også direktiv 2013/32/EU med henblik på anvendelse af bestemmelserne i dette direktiv om "sikkert oprindelsesland" i forbindelse med de tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste. Den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande skal opføres i bilag I til den foreslåede forordning. Tredjelande, der skal medtages i dette bilag, skal opfylde betingelserne i bilag I til direktiv 2013/32/EU for udpegelse af sikre oprindelseslande. Kommissionen vurderer, at Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kosovo*, Montenegro, Serbien og Tyrkiet opfylder disse betingelser og, som et første skridt, bør opføres på den fælles EU-liste. Ved forslaget forpligtes Kommissionen til regelmæssigt at revurdere situationen i tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste, på grundlag af en række kilder til oplysninger, herunder navnlig regelmæssig rapportering fra EU-Udenrigstjenesten og oplysninger fra medlemsstaterne, EASO, UNHCR, Europarådet og andre relevante internationale organisationer. Ved forslaget fastsættes det, at enhver ændring af den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande skal vedtages i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure. Det fremgår dog af forslaget, at Kommissionen i tilfælde af pludselig forværring af situationen i et tredjeland på listen og i henhold til artikel 290 i TEUF har beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt med henblik på suspension af dette tredjelands opførelse på listen i en periode på et år, når den på grundlag af en begrundet vurdering finder, DA 9 DA

10 at betingelserne for at betragte et tredjeland som et sikkert oprindelsesland ikke længere er opfyldt. Kommissionen har mulighed for at forlænge suspensionen for en periode på højst et år, når den har foreslået en ændring af forordningen med henblik på fjernelse af det pågældende tredjeland fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Forslaget indeholder detaljerede bestemmelser om betingelserne for delegationen af beføjelser til Kommissionen, herunder betingelser om dens varighed, om Europa-Parlamentets og Rådets mulighed for at tilbagekalde den når som helst, om Kommissionens forpligtelse til at underrette Europa-Parlamentet og Rådet om vedtagelsen af retsakter og om det forhold, at de delegerede retsakter kun kan træde i kraft, hvis disse institutioner ikke har gjort indsigelse inden for en måned efter underretningen. DA 10 DA

11 2015/0211 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 78, stk. 2, litra d), under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 5, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 6, efter den almindelige lovgivningsprocedure, og ud fra følgende betragtninger: (1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU 7 gør det under nøje definerede omstændigheder muligt for medlemsstaterne at anvende specifikke procedureregler, navnlig fremskyndede procedurer og grænseprocedurer, når en ansøgning om international beskyttelse sandsynligvis er grundløs, herunder når ansøgeren er statsborger i et land, der er blevet udpeget som et sikkert oprindelsesland ved national lovgivning, og som herudover kan betragtes som sikkert for ansøgeren i lyset af vedkommendes særlige situation. Samme regel kan anvendes i tilfælde med statsløse personer med forbindelse til tredjelande, hvor de tidligere havde deres sædvanlige opholdssted. (2) Ved direktiv 2013/32/EU er der fastsat fælles kriterier for udpegelsen af tredjelande som sikre oprindelseslande på nationalt plan. Imidlertid har kun visse medlemsstater udpeget sikre oprindelseslande i deres nationale lovgivning, hvilket betyder, at ikke alle medlemsstater kan gøre brug af de tilhørende proceduremæssige bestemmelser, jf. direktiv 2013/32/EU. På grund af uoverensstemmelser mellem de nationale lister over sikre oprindelseslande, der er blevet vedtaget af medlemsstaterne, og som kan skyldes forskelle i vurderingen af sikkerheden i visse tredjelande eller forskelle i karakteren af de strømme af tredjelandsstatsborgere, som de står over for, anvender medlemsstaterne på nuværende tidspunkt desuden ikke altid begrebet sikkert oprindelsesland, jf. direktiv 2013/32/EU, i forbindelse med de samme tredjelande EUT C,, s.. EUT C,, s.. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT L 180 af , s. 60). DA 11 DA

12 (3) I lyset af den meget kraftige stigning, der siden 2014 er sket i antallet af ansøgninger om international beskyttelse indgivet i Unionen, og det herigennem opståede, hidtil usete pres på medlemsstaternes asylsystemer har Unionen anerkendt behovet for at styrke anvendelsen af bestemmelserne om "sikkert oprindelsesland" i direktiv 2013/32/EU som et vigtigt redskab til at fremme hurtig behandling af ansøgninger, der sandsynligvis er grundløse. Navnlig henviste Det Europæiske Råd i sine konklusioner af 25. og 26. juni 2015, i forbindelse med behovet for at fremskynde behandlingen af asylansøgninger, til, at Kommissionen, som fastsat i dens meddelelse om en europæisk dagsorden for migration 8, agter at styrke disse bestemmelser, herunder den mulige etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Yderligere hilste Rådet for Retlige og Indre Anliggender i sine konklusioner om sikre oprindelseslande af 20. juli 2015 Kommissionens hensigt om at styrke bestemmelserne om "sikkert oprindelsesland" i direktiv 2013/32/EU, herunder den mulige etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, velkommen. (4) Der bør etableres en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande på grundlag af de fælles kriterier, der er fastsat ved direktiv 2013/32/EU, da en sådan liste vil lette samtlige medlemsstaters anvendelse af de procedurer, der er forbundet med anvendelsen af begrebet sikkert oprindelsesland, og herigennem øge den samlede effektivitet af deres asylsystemer for så vidt angår ansøgninger om international beskyttelse, der sandsynligvis er grundløse. Etableringen af en fælles EU-liste vil også afhjælpe nogle af uoverensstemmelserne mellem medlemsstaternes nationale lister over sikre oprindelseslande, der forårsager, at ansøgere om international beskyttelse med oprindelse i samme tredjelande ikke altid får deres ansøgning behandlet efter samme procedurer i medlemsstaterne. Mens medlemsstaterne bør bevare retten til at anvende eller vedtage lovgivning, der giver mulighed for udpegelse af andre tredjelande end dem, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, vil etableringen af en sådan liste sikre, at alle medlemsstater anvender begrebet på en ensartet måde i forbindelse med ansøgere, hvis oprindelseslande er opført på listen. Dette vil skabe større konvergens i anvendelsen af procedurer og herigennem også begrænse sekundære bevægelser af ansøgere om international beskyttelse. I den sammenhæng bør muligheden for at tage yderligere skridt hen imod en harmonisering, der kunne føre til en eliminering af behovet for nationale lister over sikre oprindelseslande, overvejes efter en periode på tre år efter ikrafttrædelsen af denne forordning, på grundlag af en rapport, der skal fremlægges af Kommissionen. (5) De bestemmelser i direktiv 2013/32/EU, der er forbundet med anvendelsen af begrebet sikkert oprindelsesland, bør finde anvendelse i forbindelse med tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste, der etableres ved denne forordning. Det betyder navnlig, at den omstændighed, at et tredjeland er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, ikke er en absolut garanti for sikkerhed for statsborgere fra dette tredjeland og derfor ikke ændrer ved behovet for at foretage en passende individuel undersøgelse af deres ansøgninger om international beskyttelse. Yderligere bør der mindes om, at hvis en ansøger påviser, at der er gyldige grunde til ikke at anse landet som sikkert i vedkommendes særlige situation, kan udpegelsen af landet som sikkert ikke længere betragtes som relevant for vedkommende. (6) Kommissionen bør regelmæssigt revurdere situationen i tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. I tilfælde af pludselig forværring af 8 COM(2015) 240 final af DA 12 DA

13 situationen i et tredjeland på den fælles EU-liste bør beføjelserne til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen med henblik på suspension af dette tredjelands opførelse på den fælles EU-liste i en periode på et år, når Kommissionen på grundlag af en begrundet vurdering finder, at betingelserne for at betragte et tredjeland som et sikkert oprindelsesland, jf. direktiv 2013/32/EU, ikke længere er opfyldt. Med henblik på denne begrundede vurdering bør Kommissionen tage højde for en række kilder til oplysninger, som den har til rådighed, herunder navnlig sine årlige fremskridtsrapporter for så vidt angår tredjelande, som Det Europæiske Råd har udnævnt til kandidatlande, regelmæssige rapporter fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) samt oplysninger fra medlemsstaterne, Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), Europarådet og andre relevante internationale organisationer. Kommissionen bør have mulighed for at forlænge suspensionen af et lands opførelse på den fælles EU-liste for en periode på højst et år, når den har foreslået en ændring af forordningen med henblik på fjernelse af det pågældende tredjeland fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. (7) Som følge af Rådet for Retlige og Indre Anliggenders konklusioner af 20. juli 2015, hvor medlemsstaterne blev enige om, at en vurdering fra samtlige medlemsstater af sikkerheden på Vestbalkan bør prioriteres højt, organiserede EASO den 2. september 2015 et møde på ekspertniveau med medlemsstaterne, hvor der blev opnået bred enighed om, at Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo* 9, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien bør betragtes som sikre oprindelseslande i den i direktiv 2013/32/EU anvendte betydning. (8) I henhold til direktiv 2013/32/EU betragtes et land som et sikkert oprindelsesland, hvis det på grundlag af de retlige forhold, anvendelsen af lovgivningen inden for rammerne af et demokratisk system og de generelle politiske omstændigheder kan påvises, at der generelt og til stadighed ikke sker forfølgelse, som defineret i artikel 9 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU 10, at der ikke anvendes tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og at der ikke fremsættes trusler om vilkårlig vold i forbindelse med international eller intern væbnet konflikt. (9) På grundlag af en række kilder til oplysninger, herunder navnlig rapportering fra EU- Udenrigstjenesten og oplysninger fra medlemsstaterne, EASO, UNHCR, Europarådet og andre relevante internationale organisationer, betragtes et antal tredjelande som sikre oprindelseslande. (10) For så vidt angår Albanien er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige 9 10 * Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (EUT L 337 af , s. 9). DA 13 DA

14 menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i fire ud af 150 ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 7,8 % (1 040) af asylansøgningerne fra borgere fra Albanien var begrundede. Mindst otte medlemsstater har udpeget Albanien som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Albanien til kandidatland. På det tidspunkt blev det vurderet, at Albanien opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Albanien skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport. (11) For så vidt angår Bosnien-Hercegovina danner dets forfatning grundlag for fordeling af magten mellem landets konstituerende folk. Der er et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i fem ud af ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 4,6 % (330) af asylansøgningerne fra borgere fra Bosnien-Hercegovina var begrundede. Mindst ni medlemsstater har udpeget Bosnien- Hercegovina som et sikkert oprindelsesland. (12) For så vidt angår Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i seks ud af 502 ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 0,9 % (70) af asylansøgningerne fra borgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien var begrundede. Mindst syv medlemsstater har udpeget Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til kandidatland. På det tidspunkt blev det vurderet, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport. (13) For så vidt angår Kosovo* er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling. Kosovos* ikketiltrædelse af relevante internationale menneskerettighedsinstrumenter som for eksempel ECHR skyldes manglende international konsensus for så vidt angår dets status som suveræn stat. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 6,3 % (830) af asylansøgningerne fra borgere fra DA 14 DA

15 Kosovo* var begrundede. Mindst seks medlemsstater har udpeget Kosovo* som et sikkert oprindelsesland. (14) For så vidt angår Montenegro er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i en ud af 447 ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 3,0 % (40) af asylansøgningerne fra borgere fra Montenegro var begrundede. Mindst ni medlemsstater har udpeget Montenegro som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Montenegro til kandidatland, og der er indledt forhandlinger. På det tidspunkt blev det vurderet, at Montenegro opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Montenegro skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport. (15) For så vidt angår Serbien danner forfatningen grundlag for, at minoriteter kan udøve selvstyre inden for uddannelse, anvendelse af sprog, information og kultur. Der er et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i 16 ud af ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 1,8 % (400) af asylansøgningerne fra borgere fra Serbien var begrundede. Mindst ni medlemsstater har udpeget Serbien som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Serbien til kandidatland, og der er påbegyndt forhandlinger. På det tidspunkt blev det vurderet, at Serbien opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Serbien skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport. (16) For så vidt angår Tyrkiet er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i 94 ud af ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 23,1 % (310) af asylansøgningerne fra borgere fra Tyrkiet var begrundede. En medlemsstat har udpeget Tyrkiet som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Tyrkiet til kandidatland, og der er indledt forhandlinger. På det tidspunkt blev det vurderet, at Tyrkiet opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Tyrkiet skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport. DA 15 DA

16 (17) Da målsætningerne for denne forordning ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og derfor på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. (18) Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i chartret. (19) [I medfør af artikel 3 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har disse medlemsstater meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.] ELLER [I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og med forbehold af artikel 4 i samme protokol deltager disse medlemsstater ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i disse medlemsstater.] ELLER [I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Det Forenede Kongerige ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige. I medfør af artikel 3 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Irland (ved skrivelse af ) meddelt, at Irland ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.] ELLER [I medfør af artikel 3 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige meddelt (ved skrivelse af ), at Det Forenede Kongerige ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning. I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.] DA 16 DA

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2014/0197 (COD) PE-CONS 67/15 Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) WTO 259 COWEB 140 AGRI 625 UD 237 TDC 12 CODEC 1630 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international

Læs mere

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2016 COM(2016) 142 final 2016/0075 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 356 final 2015/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 450 final 2015/0208 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en flytningsordning i krisesituationer og om ændring

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.6.2016 COM(2016) 434 final 2016/0198 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0554 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0554 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0554 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2013 COM(2013) 411 final 2009/0165 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0554 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0554 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0554 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.10.2009 KOM(2009) 554 endelig 2009/0165 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7687/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224 3528. samling i Rådet for Den Europæiske Union (retlige og indre

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 618 final 2013/0304 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 604 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Den Europæiske Unions deltagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3466. samling i Rådet for Den Europæiske Union (UDENRIGSANLIGGENDER),

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0087 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EUgenbosætningsramme og

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2.7.2015 2015/0125(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere