VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige"

Transkript

1 al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt på kommunegrænscn er det kommct som en gave, at Skovdiget ligner en motorvej. l)et har vieret en dyst der ikke hører naboer til i dc to kommuner. l)erfor er dct en anmodning om, at den kontrol bliver tbrctaget før vi får et varehus så tæt på Nabokommunen. l)cbatten er gået på, at tr:rlikken ville tiltage når dcnne butik træder til. Det er vigtigt for megct, at man kan konstatere, at der var en vild jagt på Skovdiget langt lirr dcr kom en Rema... l)et villc være af værdi om m2ln lik markeret at der cr ulovlig hurtig trafih på Skovdiget F Øll man fik et marked vcd kommunegrænsen.. Mcd venlig hilsen Kajs Avis 65 rir i Værløse ';y 3990!= c/ 'cg c-eæ u= U E^t: 10?I;.:::q ou IE L Futesø Tidende EGNS-AVIS for område VÆRJLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af flereskov-vaerløse Avis der udsendtes første gzngt nr. ll - side Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige skal læse, at hendes handling er strafb ar. Det er nemt bag et skrivebord, at sende et positivt signal til ulykkelige mennesker uden at markere. at man giver plads til at være positive Men hvorfor er det altid lige det modsatte: melder du dig skal du fbrholde dig til en straf. Det er også noget man tænker over - når kommunens folk og politiet to gange kan få fri adgang til at gennemgå et hus, for at finde endnu et barn - med,,begrundet mistanke om, at der skulle være et gemt barn"... Det offentlige har nærmest bedt borgere om at reagere når de oplevede noget usædvanligt. Selv beboere i en opgang kommcr som regel ikke hinanden vcd når de møder hinanden i et opgang. En natro kunne ikke fbrklare, at der en nat lød barnegråd gennem væggen. Der var ingen der har bemærket,at der havde været en graviditet og en fødsel undervejs. DET FORLYDER AT MAN I FURESØ KOMMUNE overvejer at yde tilskud ved køb af cykelbuhser INAR DU MØDER NOGEN In,IEo SOLBRILLER PÅ bøt ldu ikke hilse hvis de ikke lletter på brillerne. Hvad er det man vil ændre hvis der fra næste år sidder en anden form for byråd i Furesø?? llvis man bare skeler til dagens avis lever lbrtidens store partier nærmest som hund og kat. F uresøområdet har man på skilt haft et skill af borgmestre fra (1, V og A. 't'ilfældigheder kan føre til, at man kun kan finde enighed om ct mindre parti - når opgøret skal gøres op. Det er hvad man har set andre steder. Det kan blive en lang periode for de der påstår at kommunen er borgerlig. Der er tegn på mange strømninger: Nu, da man allerede har på fbrnemmelsen hvem der er den nye chef. Mcre end i gamle dage har man brug for ro og samling om opgaverne. Det er respekt for arbc.jdct af de nye 21...

2 Der er rum, senge og storkøkken. Dets beliggenhed s(vrker aktiviteter på den gamle flyvestation og et ønske om at lave turisme. Andre kunne tænke pa udflytterbørnehave eller et sted hvor landets behov kunne dækkes - for bolig og værested - ved Københavnerbesøg. Tænk en bustur til Furesøbad - sejltur til søer ved Bagsværd og Lyngby-København - en slags rundtursbillet når man er udflugtskommune med fantasi. Provinsen mangler rimelige billige steder at overnatte når skoler, ungdomsklubber vil til Københavnsområdet. Ture kunne gå fra Jonstrup, gennem Værløse og Farum til Hillerød o.s..v. Kajs Avis 15. iuni nr. 1l - side 2 EGNS.AVIS for OMrådEt V,4RLØSE-EGNEN 35OO VæTIøSC Når man siger iæ,ldre rådet ;'Har de der er farvel til er et råd der Søndersø ikke eksisterer Plejehjem vil i alle det blive med kommuner. tak til en god,ieldre rådet i social indsats Furesø har der blev bebud et,, at startet ved rådets frivilligt virke. medlemmer Nar det hele en dag star vil beskrive tømt for beboere var det et oplagt sted at lægge hvordan DE et,rvandrehjem" som indgår i diverse ønsker. finder et ptejehjem skal være og bestå De der kender flf...oo..o. Det forudsætter nok, at man har besøgt nogle plejehjem og dannet sig et billede af, hvad det er man vil beskrive. Man har sikret sig, at der få gange om året er en annonce i den lokale avis - som kommunen betaler for. Selvom mange på et plejehjem også betaler skat får man ikke den avis med annoncen. Men det er måske heller ikke.4ldre Rådets bord. Man kunne spørge - hvad borgerne pa et plejehjem kunne bruge : rådet til. l Rådet har meldt ud. at l de følte sig meget lidt synlige - men er de på noget område synlige... mere end 65 nogen fremtid hvis man skal tale om vglfærd... Det er svært lige at huske hvem der fortalte os, at det var tæt pa at blive det rene paradis. Måske skulle man bruge et andet ord. Sammenslutninger skal have vurderet de nuværende plejehjem og fundet omkring furre ting der kunne gøre dem bedre. plejehjemmene indefra kan oplyse, at det er ret svært at foretage sig visse aktiviteter når der skal tages hensyn til de mange regler der skal respekteres. I forvejenr ser man rundt om hvor forskelligt man ser på de samme ting bare i vores region. Nu oplever man efter en sag i Køge, at man på et af de offentlig kontorer melder ud, at kommuner godt på spare på sociale ydelser hvis der er brug for pengene andre steder. I forvejen har man jo klarlagt, at der er store forskelle på hvad det koster på plejehj em... SANKT HANS. arrangement på Ryetbo Ptejehjem For beboerne og højst 6n pårørende torsdag den 20.juni 2013 kt Oplev en aften med musikalsk underholdning og få en let anretning. Kom og se, hør på og syng med populære sange fra 306rne og op til 706rne med LISE NEES. Et program, som i høj grad bringer minder frem om en svunden tid. Ad pladsmæssige hensyn kan hver beboer kun invitere 6n pårørende. Pris pr. delt. 50 kr. Aftenens vært er Lions Klub Furesø Tilm. senest 3 juni Hvis du besøger en ven eller et familiemedlem 6n gang om året så lad det være nu.. DET ER MULIGT AT Se indenfor i Folketinget - der sendes når der foregår møder - hvis ikke tinget holder sommerferie

3 DET ER EN ULYI(KE AT V,1[RE BOLIGLØS... Det er konstateret, at de bliver flere og flere. Flere og flere udsættes af den bolig de troede der var deres... Men nu kan man udsættes hvis børnene ikke opfører sig som man skal i fællesskabet. Hvad skal m:tn s:t når man står på gaden med møbler, stuedyr, familie og børn. Politiken fortæller, at man godt ved hvor mange borgere der står uden bolig. Fra 20ll ved man at tallet var dcr omkring til i dag steget til I et indrammet område hos DSI] kunne man afsættc en togstamme ellcr stille en aflagt rutebåd til rådighed en Kais Avis 15. juni nr. ll - side 3 EGNS-AVIS for området V,1f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse...havn ellcr uclc vcd en kyst. Mcn dct vil aldrig gii fbr typcn af menncskcr uden bolig har måske flere gangc vist sig umulig som beboere efter de gzr'ldcndc regler og sv'stcmer.. Det er barc sørgeligt men ikkc clesto mindre sandhedcn. Men dc cler manglcr en bolig konrmer il<ke forud lirr dcm som kommuncrne skal sørgc lrlr - hvis grunden cr filrsømmclser hvor dc boede. I)c kan heller ikke regnc mcd at optage placlscr på et vandrch.jcm cllcr ct herbcrgc. l)c k:rn risikcrc a1 lintlc plads i cn bolig der har manglcr og mcd usikre aftaler. SUKKE RSY(; F], breder sig rncre i Sønder.j_vllancl end andre stcdcr. I)et kan værc af forskelligc grunde - man cr ikkc sikrc på om det hænger sammen med dcn søndcrsldskc rcgcl med dct storc kaffcbord... Sommerf'cric kan blive en sc.jltu r... Det forlyder at man selv I fagbevægelsen I tønner direktører med millioner når de går af MANGE DANSKE TURISTER har også kørt ude i sommerlandet og opdaget hvor mange steder man var igang med vejarbejder. Men det er jo praktisk at gøre den slags når vejret er til det - ik'... VORE DAGBS LOPPEMARI(EDER har et utal af ting man ser gang på gang og er et utroligt skue over hvad nogen ikke bruger mere. Men måske også resultatet af. at dcr mange stecier ryddes op efter, at den sidste i familien ikke er der mere Men der er i dag penge at spare mange steder.. SPØRGSMÅTNT ONT at sikre særlige rygerum til personalet kunne sikre, at man ikke vil melde sig syg, fordi man skal udenfor og ryge i al slags vejr. Det kunne føre til sygedage der ikke er rad til. Der er også en risiko for, at man tager fradrag i løn fordi man tul*:l :it Pil.{:::::::::::. Prøv først med et lille smil nr. 11 Ryetvej 20 stue Værløse Kai Øgaard Sørensen Nreste nr. 30. juni Kajs Avis nr : Til Gladsaxe Kommune t Om et HITTEBARN I Hvad skal der ske... I Søndersø lejehjem 2,4ldrerådet 2 Er der mere velfærd 2 Sankt Hans på Ryetbo 2 De boligløse 3 Fagbevægelsen er med 3 Farvel til postvæsenet 4 l)a man købte pinsesnit 4 Et hittebarn 5 Furesø bioer 5 6-ualutet i forskolen 5 Biograt'er lylder 25 år 6 Kommunens planudvalg 7 Sagsbehandling 1 Sjællandslie medier 8 Kommunevalg 8 Aktindsigt 8 Boligpolitili 8 Byrådet 29. maj 9 'Ihle om åbenhed l0 Når man lever liengere l0 Børne og skoleudvalg I l I-l.jertesta rtere il Social og sundheds. l2 Stemmesedler Når pigcr flytter Farum Midtpunkt Brøndbverne t2 t3 l3 l3 Øv-dage eller prikkedage l4,4lldrerådet l{ Det danske postvæsen l4 Der er da også alt for mange sange der handler om mere eller mindre lykkelig kær1ighed...

4 Når postvæsenet ikke har kunnet begå sig med fremtid og udviklifl$... Senest lukker man vores posthuse, skærer ned på postkasscr og reducerer tømning... Hvad det ikke har koster den almindelige borgere og boligforening ved at ændre på adgang til postkasser og egen Post er ikke giort op. Men hvis ikke din postkasse er så budet kan skrær'e over og na så får du ikke posten I{vis der ikke er adresse på kan man spørge hvor brevene bliver af. Distriktsblade med dato på skal man bruge to dage til - det næste er post tre dage om ugen. Kommune og andre med magt er ligeglade - de er imod breve i det hele taget - ved at trykke frimærker så dyre, at de trykkes på svensk papir... Udover det danske land ved man, at historien kan lbrtælle hvad det rent socialt og sikkerhedsmægtigt betød, at en person kom forbi og kunne berette om forskelligheder lia dagen før. Kommuners sociale afdelinger har hentet udbytte af samarbej de nr. ll - side,l EGNS-AVIS for området V.ItrRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Er det sidste stape af det der engang var POST DANMARK.O""O""' Det er ikke så ligetil at sætte navn på det POST DANMARK man kendte og hvad det er blevet til. Post Danmark har selv reklameret og anbefalet med E POST - Hvad der ikke lød smart. I)et er ikke postbudenes skyld - men andre årsager Værløse-området har i hele sin tid haft en af de mest stabile korps der hver dag var en elsket besøgsven - der i mange år tilmed var en slags kontrol med beboerne. Værløse åbnede stolt et Postkontor med gode arbejdsforhold. Senere lukkede man Postkontoret hvorefter byens købmand lukkede denne service indenfor. Nu forlyder det at postbudeafdelingen flytter til Ballerup - hvorfra postbude skal gå ud til borgere i Værløse. Man kan ikke forestille sig hvad det vil føre med sig. En datomærket ugedagsavis skal bruge to dage til sin uddeling - er det service... DER ER BLEVET MEGET L,4NGERE TIL B,ItrNK OG POSTKASSE I DERES HJEM havde hustruen en helt egen dag hvor hun kunne gøre hvad hun ville undervejs og man skulle købe Pinsesnit Det var normalt for mænd, at de skulle have pinsesnit til pinsefesten. Pigerne skulle have luftet sommerkjolen eller anskaff'ede sig den selv - til festerne. Som tiden blev de kortere og kortere og med tiden kunne man opleve de lårkorte og synet af knæ. I nyere tid startede festerne på byens centerpladser hvor man tilbød gratis kaffe og brød, og i særlige tilfælde en kælderkold snaps. Pinselørdag var der mange steder fest om aftenen og dans så man kunne se solen danse. Kroerne, Bøndernes Hegn, Skovlyst og Hareskov Pavillonen havde tidligt åbent med fuldt hus. Omegnens damer var tilkaldt til de morgentimer hvor den stod på kaffe. De lokale borgere tog hjem fbr at deltage i pinsefrokosten. Om aftenen var der som regel Iukkede pinsefester. Da de sluttede på Skovlyst eller på Hareskov Pavillonen gik de unge i sluttet trop gennem skoven til Bønderne hegn.der var liv og glade dage - som årene gik, sang man,,til bal uden trusser" og,,i{vor skal vi sove i nat" osv...

5 Dagblad kr.14% Frederiksborg Amts Avis er mere end hvad rnan betaler tbr. Også Irer er FolkeoPlYsningsudvalget det udvalg der syner mindst -når nogen ligesom omlatter det som en lokal beskytter af kulturelle faciliteter med retten til at lave en hitliste for 50 emner (ønskerl efter svstemer fra fordeling af tips- og lottogevinster fra en weekend. En anden kommune' Ballerup har forlængs nedlagt udvalgct og fordelt rollerne på andre områder. Blandt de 50 nrangler er der ikhe blevet riid til ønsker der tæller på det forebyggende område. Ilvis man ville spare noget - kunne man måshe hente lidt her. Fremlbr at lade det ramme pensionister. EI.'-I'ER A'T [IAVE t,æs't KOMMI.JNAI,E DAGSORDIiNER iværløse gennem nrere end 60 år l<an det konstateres at det er de mest betl'dende papirer der fremstilles på rådhuset. For at beskrive de talrige og meget fursliellige emner byrådet skal behandle har det va;ret holedvægten i den tekst der fylder sider ud i områdcts ældste lokale gratis udgåedc medie. }IOI,DF]I{ MAN IKKE AVIS er det l igtigt at tale med naboerne al'oe ti1... HVIS DU TALER MED NOGEN og siger, at de godt må lbrtælle det til andrc - er det ikke sikhert det kommer viderc... DU skal sige, at de iklie må gå r'idere med det... DA VORES AVTSER fristede os til at tro, at større politikere skrev deres egne talere. Nu ved vi at det er chauff'øren eller en eller anden spindoktor... Ka.is Avis 15. juni nr. 1l - side 5 EGNS-AVIS for området V, RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gilng7'9' ualitet i sidste iet hittebarr... er et skoleår.oo... iordet "hitte" Der er tare om i::l*"lilli;j*11':*" en ADVARSEL. det forelå i et af testamenterne. Det viser sig at 0... ^. l;;;;i;; pjuo."rigt måske er stemning i foll;kr*l; Oo -u" fandt et ketinget fbr at de unge. l;i;;;i;;; i"." i vores der kommer galt af'sted lk;;;;";. skal vidc, at dct ka- '-"' være v4r! ødetægg.nd. uuwrets,å,!'u! ro,. rvr l3:f 1.1'lt:T:5:: en skolepige hvis hun L lhåbe, at alle der havde skal ra4r på l'4 barselsorlov usrrvrrur'""""tlblgv i dell:: ::9:l^::::"::: rost for god sagssidste skoleår. Hun nar r. behandling'.måske var ikke at ra.n "t ru-åi I der kan t'øre tit.n '.-' lbarnet egentligt lyt,lt" videre uddannelse. Det I r ureso ; -": ut) rui:rtge forlyder at man allerede ffi:ffi, T"[;ffi; i de tidlige skoleår rager ilj ;i;;r,;*rp. en snak med pigen.'.' ---- I r---' r^- r ^-- t^--^l^-^. -:t Gamle bcretninger om den der foretaget beri".t pal""aet lagde støvningen ikke skjul på, at piger og karle sov i samme I KØBENIIAVN seng fbr at holde varmen. Nlan har aldrig TAI,ER MAN OM at en del institutioner hørt at det kunne føre skal fritages for en række af forvaltningens til en graviditet og en ulykkelig situation. snærende regler.. I givet fald har man fået barnet anbragt hos en DER ER NOGEN familie mod at de fik DER HAR SAG'I': kartofler, mælk og korn Man har ikke pligt til at Det var held i uheld, at tale sand til pressen... nogen i det hele taget fandt barnet i Furesø og nærmest et tilfælde. Selvom sagen fik en slags lykkelig slutning ækker den over en tragedie vil man mene. Den tre dage lange Woodstockfestival i US I 1969 blev vendepunkt EN SCORESANG: Det var på Frederiksberg Det var i maj Jeg fik en pige kær og det var dig. De gode minder man altid har jeg tror vi mødtes på kaffebord... Når lygterne tændes på gader og vej så går jeg alene og tænker på dig... Der har været mange meninger om hvordan den slags skal forebygges uden man har fundet en løsning. Det er jo forekommet før og lidt mere udbredt i udlande ;iffi;;'"*.. ',"0 "oder nok en trist mor... Furesø-Bioer Aldrig tidligere har nogen haft så mange Danmarkspremierer - nu her den l. juni l'ejrede man de første 25 år - med en reception dagen før med stor buff6 der tildels var hentet udefra da brandvæsenet havde meddelt, at der ikke måtte arbejde så mange i husets eget køkken - der er opmålt som egnens mindste - for at kunne stå for større arrangementer ovenpa, udenfor og nedenunder. Det hele er omtalt andet sted af FuresøAviserne og Frb. Amts Avis. Efter at besøgende fra plejehjemmet var gået hjem indtog barnebarnet Emil Valentin Petersen det resterende tomme rum, og det var virkelig rock derfik vinduerne til at dirre. Til forskel fra dagen 1'ør la der ikke efterladenskaber da de to ældste satte sig i bilen og kørte mod Hundested K.I I.] I,D F'RA V,IERLØSE BIOCEN-I'ER er ikke angst for at indrømme. at han har en lilmrulle der ligger - men nogct nedslidt. Det er filmen,,mine aftener i Paradis,, spørg ham selv - hvorlbr den er så slidt'. Vi ville vælge,,'i're lys på e1 bord" DET ER DUMT AT DU IKKE VIL MOD'IAGE DE LOKALE AVISER... KAN DU IKKE NA DET kan du altid ringe - der er mange der kunne bruge et ring tænk over det...

6 nr. ll - side 6 EGNS-AVIS for området V,1IRLØSE-EGNEN 35OO VæTIøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7'9'1945.ståelse for en udvikling -. I tbrbindelse med Kjelds men det usædvanlige ønsker til Bio-centret arkitekten Jørgen Pind var, at de hver gang tilbød var suppleret mcd kom- at investere i noget mentaren: Hvis.jcg far det var en moderne b.vgning med lejlighed der ikke var deres eget. det igennem vil jeg godt ovenover biografen. Ilvordan ville det kunne fejre sølvbryllup med gå og hvor længe... Værløse 8io... Efter kommunens køb af biografen i 1982 blev 'I'rin fbr trin udviklede Dette sølvbryllup blev den forpagtet af Niels det sig. Det eneste der fejret fredag den 31. Kaisau der ved siden af ikke kom med i projektet var køkkenet - hvor grunden den 1. juni maj - selve dagen var i drev to andre biograf'er, men det blev ikke der ofte var to-tre Dagen blev festligholdt i nogen succes. medarbejdere på den den smukkeste i mai. r samme tid. Førstesalen Or erdadigt tagselvbord Kield Petersen der var blev inddraget, stuen fik med besøg af stort set ungdomsskoleinspektør en glasbygning og BIO med alle der er noget og i llundested havde bio i en sal nr.2 - efterhånden har levet af hvad famili- blodet - sammen med en var der en løbende en har dyrket for de lokalgruppe havde man udskiftning af teknik så lokafe borgcre i25 hr. skabt cn bio i byen med man nu skal se film ved Gavebordet skal i de stor succes. hjælp af briller. kommende dagc give de Han havde læst en Sideløbende er oprettet filmklubber og rejse- af man har haft brug tre en fornemmelse af, annonce i avisen fra Værløse kommune der aktiviteter fbr pensionister tbr dem. K.ield holdt musik af fbrskel- selv en tale suppleret søgtc en fbrpagter. I)et førtc ham til Værløse lige kategorier indenfor med beretning af datteren - der meget hvor han spiste to røde eller ude i lri luft. pølser i forbindelse med Udendørs grillaftener tidligt viste sig at være pølsemanden Mogens med storfilm på storskærm. Dorthe bekræftede en ledertype. F'ru I{ededam. IIan var ikke imponeret over bygningens Undervejs har der Kjelds udtalelse om at Overfor den nuværende tilstand, men været meget at fejre - man ville fortsætte sa biografbygning lå byens søgte alligevel på bio'en ikke mindst det år man længe krælterne vil telefoncentral - hvor bestyreren og hendes tid elter nyt udsqv*r efter og fik en sten som man Biografcentret har væ- og i den efterfølgende blev ÅRETS BIOGRAI.. følge med. mand drømte søde med venners h.i:elp, at springer over når man ret et hiemsted for bycns pensionister - drømme om at bygge en have tømt den lbrsømte går fbrbi - af respekt fbr biograf lige overfor. bygning lbr det fbrældede udstyr. IIan købte bydes i en af kommu- Skovgården har r'æret en lokal indsats - der til- isærpå tidcr hvor Det skulle vise sig, at det slet ikke var så ligetil. Medens man plangende en dejlig oplevel- skultelser - Nej det må særlige børneforestil- stole dcr gav de besønens ejendomme. Nogen lukket. Man har haft lagde byggeriet åbnede sc samtidig med at han du ikke skrive noget om linger og film for folk Kirke Værløse kro skaff'ede Danmarkspremierer i stribevis og mennesker der har sik- foreninger har holdt lyder det fra en af de med barnevogn. Mange før starten i Værløse Bio. Men endelig en dag flere og flere aktuelle ret området at følge sammenkomster og kunne man festligholde tilm. Ikke alene havde med i udviklingen som møde ligesom der er indvielsen hvor bio ligger i dag. Fru Gunnild ret gode medarbejdere.,men skriv, at film skal De to røde pølser hans omgangkreds væ- har gået hurtigt... holdt store f'ødselsdage. Jensen og hendes mand men den kommende ses i BIO" Jo, vi ved at eksisterer ikke mere - drev biografen indtil tids hrav om at følge hans mål var et rum der men rnan må tro at en kommunen overtog lokaliteterne efter 25 ars ikke alene krær'ede for- der kræver 400 tilskuere. givet med betøcl at familien kunne tage store film snak med l{ededam har inspirationer... Kulturen har iål[ff:,i l]in"*,., ", mange smukke varianter i det gamle VærløS - hvad enten man befinder sig det ene eller det andet sted. På en underlig måde styret af frivillige med bidrag fra kommunen og hver for sig tilslutning fra borgere i alle årgange. F'ra børnekor til jazzklub, Furesø garde, Skovhus, kirkekor, S,vvstjernescene - underholdningehus ved Bibtioteket for hele det ganske land, musik-og sangafdeling i Skor garden, Spisekammerkor og folkemusik for ikke at glemme Biografcenter og de mange Danmarkspremierer.

7 Kommunens Planudvalg havdc møde den 4' juni' t1 ch'alget blev orienteret om clagligvarebutikkernc il lareskovbr og Pa I,aessevej.. lit rcvideret fredningslbrslag lbr Allerød Lergrav. Opgørelsc for kommncrnes sagsbehandlingstider lbr sagsbehandlin gssa ger. l)ii cn liste er Furesø nr. 16 generclt og nr. 9 lbr crhvcrvssager. Vedr.,,Smukke bysamf'und og attraktive byrum". Udvalgct indstiller, at der i 2013 frigives kr de forskønnendc lorslag og kr. til kortlægningsproj ektcr kort m.m. Man godkendte indstillingen. I'Cl]-renoveringen af hlok i Farum \'tidtpunkt. Dcr er tale om en udgilt på 378 millioner der skal lanes. Indstilling overfor Landsbyggefonden at skcma A godkendes. Kommunen stiller garanti for lån på 378 millione r. Ole I,' Ilolleufer stemte imod og redegjorde hvorfor. VI:rn drøftede lii tid s p o lit ik I Idvalget tiltrådte udliastet _ nr. ll _ sirtc 7 EGNS-AVIS for OMrådCt V,If,RLØSE-EGNEN 35OO VæTIøSC...,Man drollcdc hørings- :giirden. OmbYgningen'i"' pa Farum Horedgade i svar til,,l"tlrsl:tg til F ingerplan 201 3" Man anbclirlcr at udkastet sodhcndcs af ØtJ og bvrridct. l)en tidligcrc udtalelsc vcdr. Iting 5 indarhcidcs. M:rn intlstillcr til godkcndclsc i ()l og hr r:tdct cn udtalclsc til Statsfon'altningen om udlejning al'f arum Arena. Lokakrplan lor tæt-lav boligbebyggelse i IIareskovbr. l)cr cr tale om tre al.snit. l)ct cnc lor en dagligvarcbutili. l)cn andcn lor ttl se lystzrndige holigcr i bcståcnde c.iendom. \f.snit 3 skal værc cn x:ldrcr e nlig brtligbehr ggclsc l0 boligcr i 5 dobbclthuse. 2 boliger er på 88 m2 restcn er pa 125 m2. Man fbrtællcr at dc e r le.iet ud...1'rc har adg:rng til Ilolighcdsr.e.i tlc øvrigc har adgang til cn ny f:rllesvc.i inde i området. Pro.jelitct blcr godhcndt []dkast lil krkalplan skal scntlcs ud i høring i ottc ugcr. l)cr lirre ligge r nu ct udhast til tlc litrste initiative r tor llvmidtcn i t'ørste ctapc rcgner man mcd at anlendc I million pa ftlrskønnclsc :rf sccncton'ct siden l'ølger hiogl'lt ll tll'r'stllrl radet mcd. []tlhastct blev godlicndt. :rlviger pa en ræklie, områder omrader fra lra lokalplan lokalplan å *; 103 og bvggetilladelsen. ; -;:$i6!f; l'orvaltningen har der- F,rrar"t tr acn titl i året fbr varslet et påbud. o- hr,,,," clen ungc mancl må f'vsisk at lovliggør.elbr- tog" sig s,rnmcn - gå holdcnc. Dette er iklie I n.,.f p,i linir og l'ri til sket. Herefter meddelet I O*n pigc rlcr shal lorsøman bygherren, at man I dc a.r.t, l'rcnrtid som ikke ændrer det påbud,l"t,,",.s*rcr,ct... Drøttelsc al'ønske r om lovliggorclscn af Se.ilder kræver at byggeriet skal lovliggøres. Ilerit'ltlrm og Ole l'. llollcufl'r undlod at stcmme. - l)cr er nogct som jeg ikke nr:rglcr at l'orstit. -l)u som ellcrs vcd s:t meget... hr,ad kan det værc. - l)u har sililicrt hørt om en lokal oppossition dcr mcldcr ud, at dct siddcndc llcrtal i dct siddcnde hl rzrd ikkc cr d--vgtigc til dct ukonomishc - uanset hvad dc cr mcllcr de, at de er mcgel dvgtigcre. - III'ad nlencr du med dct? -.lo,.jcg r illc firreslii,at økonomiurlr :rlget inr i- tercdc dc bcclrcvidende til ct rnodc lirr at drølte hvzrd dct cr flert:rllet kan have overset - nar nu llcrtallct har hestaet af konse rva(ive og r:rdika1c... fl, I Kærliglrctle n cr cn tbr- I n"1nnr.l*e tler giver liv lxår byrådet """;"""' ;"""'l behandler sager efter et stort forarbej de... Når emner godkcndes som sager der skal indgå i en udvalgsdagorden sorteres de til placering på hver sin lbrvaltning. Forvaltningen beskriver meget fyldigt hvad sagen indeholder, og bliver gcnstand for gennemgang på gruppemøder - hvorefter der afholdes udvalgsmøder. Her er der nylig fremkommet en kommentar til tbrvaltningens arbejde.,,et medlem kunne ikke stemme for eller imod en sag lbrdi materialet havde lbreligget for sent",... (Men har været til rådighed på gruppcmødet FØR mødet i udvalget)... Normalt alholdes udvalgsmøde r {.-6. dag i måneden. Selve Byrådsmødet afholdes sidst på måneden - hvor der har været 2-3 uger hvor materialet måtte have foreligget da teksten i dagsordenen var den samme som i byrådets.'.. (Alligcvel drøltede man emnct som noget der skal ses på)...'...'...

8 Kajs Avis l5' iuni nr. ll - side 8 EGNS-AVIS for området V,ryRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7'9' Det har jo tidligere været beskrevet, at der var noget uheldigt ved Værløse kommunes boligpolitik. - Deres politik var.io ønsket om, flere familieboliger - med stor have og plads til familie med 3-4 børn. Kommunen skulle jo ha' borgere. Hvad var der galt ved det???? - Det opdagede man for sent. Boligselskabene byggede flere boliger og, bedre boliger. Forhåbningerne gik på, at selskabernes bedre boliger ville få beboere til at overlade deres boliger til andre der havde mindre råd og mindre krav -det holdt egentlig ikke stik. - Var der noget galt i det? - Nej ikke på alle områder. Men for det første kunne unge familier leve med mindre boliger - og kommunen kom på særlig vis til at mangle mindre lejeboliger - når børnene flyttede hjemme fra. Fx var det med i planerne, at Vesterbo I skulle give plads til et andet boligbyggeri efter nogle år. I stedet valgte man. at renol'ere omradet med det resultat, at det måske blev et af det mest Populære boligområde. - Var der noget galt med det? - N.j, men man havde overset en anden ting... På den tid hvor 6n eller to sad tilbage med deres store parcelhuse burde man have haft meget nødvendige små teiligheder så man kunne fiallytte parcelhuset og give plads til familier i den fødedygtige alder... Sjællandske Medier i Slagelse køber tre distriktsblade: Lokalavisen Tåstrup, Vestegnen og Den ny Odsherred. De ejes af Berlingske Media. De sender udgaver ud i eksl. hver uge. I handelen indgår, at Sjællandske Medier - sælger sin andel af Sjaellands Avistryki islagelsetil Berlingske Media. Berlingske Hus ejes af Mecon-concernen i London. Man har ønsket at frasælge dele af det store dele delefrederiksboirg Amts Avis af det danske mediehus udover der skal tyndes ud i personalet. Udover selve avisen og BT beskæftiger man sig med driften af adskillige distriktsaviser ::::"::::::: Kommunevalg i gamle dage var på mange måder anderledes. I mange år havde man den bestemmelse, at skyldte man skat til sin kommune fik man ikke stemmekort. I trediverne hvor man havde en landbrugskrise af de store. Socialdemokraterne var ofte støttet af de lavest lønnede men ikke af den grund af mindre betydning. For at hæve antallet af mulige stemmer kunne man som i Værløse - samle penge ind for at betale skatten for medlemmer af socialdemokratiet. Men tiderne blev bedre og fulgte bedre tider hvor man kunne berette om de personlige stemmer. Her har det ikke været sjovt at få 1 eller 2 stemmer. Ganske vist var meget hemmeligt, men valgbogen kunne godt afsløre nogle blinde ruder for borgere der ikke har stemt. Det måtte man ikke tale om - men det har nok lukket munden på nogen - hvis man vidste, at den pågældende ikke havde stemt ved valget... Der var virkelig et valg hvor alle der stemte fik et mærke med en nål i så de kunne beviseo at de havde været ved stemmeurnen. Sofavælgere har aldrig været populære.. ;.Når Folketinget taler ned til byråd - eller generer både borgere og forvaltnin$... Det forlød at kommunerne gentagne gange anmodede om at få et møde med datidens statsminister - uden det lod sig gøre - trods den kendsgerning, at han næsten hver dag kørte gennem kommunen var da overraskende... DERFOR ER AKTINDSIGT EN MTJLIGHED FOR HØJ OG LAV EN VIGTIG MULIGHED - hvis ikke den begrænses... Hvis den begrænses er det en fare for at demokratiet lider yderlige skader. Det er nemlig muligt at mange slet ikke behøver aktindsigt - HVIS deres sag er behandlet efter lov og regler... Furesø dagblad- Frederiksborg Amts Avis skriver at sagen om et hittebarn har fået en god behandling af kommunen. I)er er foreløbig stille om en turistb-v- eller en egn der er egnet som liuresø kommune' I F'arunt sl<al man bore efter varmt vand i llere l<ilomers dybde, man ved endnu ikke onr det er vand fra F'uresø der skal erstatte det v:rrme vand fra dvbderne,

9 Bvrådet rr_l havde møoe den 29.mai... aoaoaoaaaaaaataa""" Der var ingen spørgsmål og ingen meddelelser. Alle var til stede. Fremsendte spørgsmål fra Mogens Dalboe blev bevaret af borgmesteren Man drøllede budget Forvaltningen bcskriver emnet bl.a.således: F'ormålet mcd at arbide indenfor en række strategiske spor er at skabe fokus og kontinuitet i udviklings- og efl'ektiv ite rin gs i n d s atsen således at der opnås effekter, der er robustc og understøtter nytænkning i F-urcsø kommune. Der er udvalgt en række strategiske spor, der ha stærke laglige og tvær* gående udviklingsperspektiver, og som tager udgangspunkt i eksisterende styrhepositioner i kommunen, og vurde at have potentialcr på både kort og langt sigt. Der foreligger 23 forslag man bl.a. skal tage stilling til - hcdder det. Man tog det til efterretning. Der afholdes borgermøde den 12.6 kt. 19 i Galaksen. Man efterlyser bl.a. borgere, der engagerer nr. ll- side 9 EGNS-AVIS for området V,ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Ilvordan skahcr vi sammcn I lovcdstadsrcgionens mcst attralitir c bosætningskommunc ttg hvor står vi... ØIl har tidligcrc vcdtagct, :tt borgcrmødct shal financieres af midler til s[ rkct horgerinddragclsc. F or at undcrstøttc rcpræscntavitct og brcd deltagclse i ct borgcrmødc skal udsendcs pcrsrtnlige invitntioncr til ct antal udvalgtc borgcrc. Ilcrutlovct'skal borgcrmndet annonccrcs via dc normalc kommunihationskan:rler.'l'agct til efterrctning. Iifter cgct ønskc udtrædcr Lars (larstcnsen af.,liures{) Bcvaring". I stedct udpcgcs.f ohn Ingcmann Allcntofl. Man drølledc bugetopl'ølgning I lirr allc udv:rlq. Godkcndt idct dcr il<kc hcrilgcs 0,J million i 2013 til Øl I's [rudgct Man drøfledc udvidet anlægsnivcau indenfbr 14 millioncr kr. l)e r fbrelå cn listc pli 8 sager men det samlctle bcløb er 17.20$. f)e7 cmncr'lili cn positir behandling lncdcns cn træningsbanc i Ilarc-."..srg og tagcr ans\'2lr..,skovbv kun fik stemmer fra V og Nick Allentoft. alle øvrige stemtc imod. Sidstnævnte stillede lirrslag om rykke 3 mill. kr. frem til en fbrbedring af legepladser, men nedstemt. Man drøftede forslag til kommuneplan Blev vedtaget. Venstre stemte imod og øg (rnskede en udtalelsc indarbejdet i udkastet. I)et blev nedstemt. Man drøftede busbestil- Iing fra og med Indstillingen blcl' godk. Man drøftcde fiivillighedsccnt ret og hvordan det skal financieres. Man godkender at centret indgår i det tckniske budgct Der skal foreliggc en årlig status over cen.trets aktivitctcr og resultater. Man godkendte at Skallepanden skal have en ny lokalpl:rn. V og Nick Allentoft stemte imod Lokalplan 1l,l om dagligvarebutik i J onstrup blev godkendt med den tilføjelse, at der nu foreligger underskrevet købs- og m:rgcskifteaftale. Skema B lbr 8,1 plejeboliger i l-arum Midtpunkt. Forvaltningen indstilling bler godkendt. V og Nick Allentoft stemte imod. træningsccntcr - skcmit B ialt fbr cn samlct pris t);l i l"arum Midtpunkt. lilcv godkendt mcdcns V og Nick Allcntofl stcmtc imod da m:rn ønskcdc itt arcalerne hlev srllgt som ejerboliger Genncmrcnttr cring af' familieboliscr i l''arum Midtpunkt - skcnra ll der er tale om 3ll boligc'" samlet pris (r9.053.tl(itt kr. I]lev godkcnclt af'ct flertal. M il.j øpro.i clit o m l<rin g blok l2 og 13. tldgiften h'de r p:i hr. 30.8t kr. NIan godkendtc dct foreliggcnrlc m.h.t. skema l]. Imocl stcmtc V og Nich Allentol'l, fortli man vil havc solgl arealcrnc til ejerlej lighcdcr. Man drøltcdc spørgsmiilct vedr. politisk ligcstilling af institutioncr - fia Nicli Allentolt. Itmnct sk:rl tages op i børnc- og sholeudvalget. Dagblad 14 &Y, Frederiksborg Amts Avis vil bringe orientering om resultatet af stormødet - hvor man skal tage stilling til de mangc millioner der var i overskud. C var med men er trådt ud af valggruppe l fordi V har lovet at de sammen scrvcrcr l'lere boller På suppen - hvis man erkender,,de fleste er borgerlige'' Læs mere i dagbladet der vil Serviceareal og gcnop-!-uresø noget godt.'.

10 il:"tilife nggle af de ny lhar glas tilfor- Hra'sa. ltoli."n"n.ion. r^ byrødder ---ll^-- skal ^r-^t lof,'*-olso - for fnr lja,sa u.at ma man tegneen lstørrelse ny forsikring - der kan forholde sig til lfirmaerne har lf5::'l^il*:f:':"" Som årene er gået-har I ikke megen det vist sig at være et plads til tekst... hente oplysninger om man måtte bestemme selr'. Det gik man ior'- I lu"t MUSTCA man endelig fik fore- :l- ;:^:^:^'-*- 'ar I træde - men it<t<e ojaet.-:: i nogen grad også KORET der lvkkeriller"""""""",viva hed det, at uanset njj I underholdt beboere blev Farum og værløs"r I l.l.lll::::::i.::::.'... var urimelig nr. ll - side l0 EGNS-AVIS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse For øjeblikket "inår varehuset "lnår politikere drøfter man lit<tie har et glas sig o'er lslæder vidt og bredt lo-:uli 1":: tskar rere hvad der sker ffi']llffitil I fflff"il;;;;;;;". med den l;-;-^ -^-n n* an I nsnsionel der dækker et ikke nemt at se lvist antar år. T*s*,t omtalte rrvao man skat O r r I l*n::*ilil'#l::t", I Ul ltlllsl Cl US Ullle llt U ^. adenne0. I Se eftef... I ko-*". et tidspunkr Noget af det lf osle. butikker gode' at man *unn:* ii.r rt ut være nogen u".l Ja, det er en slags sin egen sag. *-b--' - mere er siger, at advarsler fak- velfærd man ikke havde I tish og stort set ikke vil I talt om. N'len måske en das ril det rære rakta' Det rornder at værlose fl'i:f :l::f.li'i:: I ikke kunne hente papi- I:T:.:::-s:^'-:'i: L,^-,.^-,.^-'.^ +:.,^rer om sin egen '"*-,'i" ff;trrt'så rangt man I iff.tål"*til::itå. Folketingets to parts rt: ' gering randt r."-,ii.' I m miilå;ffi """ I,^ -,"..^ de ældste' sammenlægning al' - I ;re-d ri;-;e frnpen I uio,l har an,ingerne kommuner der i første '.--* --*.- - :'-.. : -:-.-, 1:. at foråret er den tid på set hen til at arve et omsans så ud til' at ;;;;;;";n;";;;;;,.ir"' andct. Man skal af kærlighedens farlige I tænke meget over det. inspiration, hvor det ;'"','-li;1'f,il'*.yl n". I i;"*ir;h::l;i^:' leorårskoncert retten at bestemmc ' I kunne neddæmpe det l-^ * sert' I iig.'"' n";;;;j"i lpå Ryetbo Nran spurgte værrøse 3:ru:X ll'"ii;n",". om deres mening. Da lnlelehjem. I ;;;;il;;;;;;;".,- Værløse r ille svare, så I mi; ;itift; 'æ 1g pårørende. har de man bestemt, at ;;:;Åi ^:;^:.::I-" lsang med et pro- LONDON onlever man l"-"t der sku'e ske en J;- -,^-^ I mangrenoe forebvggelr"lgtut fra Liszt til menlægning af værløtt ;;;.';r"rir--i*."ii J".laltington. og andre forsikringer der ikke dækker mere. og ue' r Farum. Dcn 'rr u'r' r-''' nedla- rtsur.- ;:;::;;:;:---;.:; har arbeide har nok at lnot ldet var *.o,.,^,1 godt besøg og dende behandling der.- iri..--l-_. en sod god oplevetse oplevelse hvor ffi;å ;" ;il;;ffii I fj :mifi,;im:: rl::i-;å l:å"";:"-' Nej ved udgravning ude i Værløse Vest fandt man ikke meget spor af grundlag for at dele reklamer eller regninger ud... HOS MANGE FU.MILIER ligger Frederiksborg Amts Avis inden i Politiken - der går ind i netavis. Deres lokale aviser gør meget ud af netaviserne - den tekst der bliver tilovers bruger man i lokale distriktsaviser. Det er maj man oplever den megen romantik m.m.m. LANGT IND I MA.I har det været svært at se de rigtig solbrændte unge piger. Det kan være det kommer... DANMARKS RADIO har oplyst os om at der i Holland er en mand der eksperimenterer med lystpiller. Når piger gifter sig ved de godt at reglerne er, at de skal være til rådighed for deres mænd når de har behov. Men ofte har de hovedpine - eller ikke lyst. De nye piller skal løse problemet - når en hustru ikke har lyst. Mænd har som mange ved i mange år haft et hjælpemiddel der kan vise hvad de står for.

11 Børne- og Skoleudvalget havde møde den 3..iuni Borgmesteren orienterede om de uddannelsesmæssige forl'entning' man havde til de 9-klasseelcl'er, der var algangselever i 2011 Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutningcr. Bro' til F-itidshi emmet Solhøjgaard Vedtaget tildelin gsm o- del for FF03 Ilenvendclsc fra.f cttc 'loldsted til.ianc Isdal F'orvaltningcn orienterede om status for revisionens gennemgang af sagcr i F'am ilieråd givnin gen. Sag af principiel karakter i Fam ilierridgivningen Status i sagen om hittebarn i Furesø kommune. Man drøftede og godkendte mødckalcnder og opgaver. Man drøltede åben og anonym rådgivning lor forældre i fbrhold til børn og unge. Blev taget til efterretning. Blev inl'ormcrct om revidering af servicelor en - {}\'crgrebsbakkcn. Kajs Avis l5.juni nr. ll - side ll EGNS-AVIS for området V,1trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse lnvestcrin gs plan for n-vt udstl'r til'l'andple.ien. Sagcn blcr utlsat til drøltclsc i itugust-modci Strntcqi lirr artvcnde lsc af I'l' i læringslnil.jocr. Godkendtc at udl'alget sendcr dcn pectlagogiskc I'l-st1'nfggi i høring i omr:tdc, og skolcllcsl r rclscl'nc. Man dnrflctlc anvcnde lsc :rf ilihe brugte lønmidlcr sttm f'olge af lochout. N'lan godkendtc forvaltningcns indstilling. Ansøgning ttrn udr idclsc af irbningstitl i Lillc lliørn. Man gotlhcndtc at udvidclsc al' abningstidcn mcd 1.25 time om ugcnimødcliommcs mcd virkning lrl , og :tt udr itlt'lscn financicrcs al' Stvringspuljen i ('cntcr firr Dagtilbud og Sliolc. Om ctablcring al' privat dagtilbud fr:t,\sk I gdrasil. (iodkcndt at man etablerer privat dagtilbud rtrri! il<rafltrædcn.1.2ll l3, anbef:rletovcrlor Ø[ og b1'r:idct. Lukning al' r cnlclister fbr hørn tia andre kommuner godkendt fra l3..iuni 2013 til Ole IIollcufl'r stcmtc imod. [1dvil<lin g al' {r'sislie rålmmcr pa tlagtilbudområd et.( i cno ;rt:rgcs Rammealtale 2014 på det specialiserecle socialområde. l'orvaltningens indstilling blev godkendt. Høringssvar fra Furesø Handicaprådets svar blev uddelt pir mødet. Om frigivelse af midler til regnvandsproj ekter på kommunale eiendomme Der er er udpeget 5 projehter til ialt I.01t.000. Man anbefaler overfbr ØlJ og b1'rridet at dc af.satte 1 mill. kr. lrigives. Projcktcrnc sættes igang i prioriteret rækkel'ølge. Man drøftede fagudvalgshrrring om fritidspolitik 20 I Det hedder heri, zrt man vil værdsttttc det fril'illigc foreningslir'. Man vil beskæltige sig med de udsattc børn og unge. Aktivitetcr dcr kan sætte kommuncn pa landkortct. Sc p:r mulighedcrnc firr den selvorganiscred c idr:r:t og kultur. Efter godkcndclsen i byrådet udarbejdes en handleplan. Anbelales. Når der findes hjertestartere flere steder - men den må ikke lukkes inde hvis den skal bruges... - Hvis der nu er en dag hvor du ikke er træt eller har ondl i hovedet - hvad er det så fbr et signal du sender din mand - hvis du gerne vil tidligt i seng?? - Jo, når han kommer hjem l'ra arbejdet skal der dufte af hakkebøf eller mørbradbøf med bløde løg - som dessert sætter jeg pladen Avenue på grammofonen hvor en sangerinde synger med knæk på stemmen og fristende suk... Dagblad 14.kr Frederiksborg Amis Avis fortæller at kommunenhar købt et antal cykler som medarbejdere skal benytte til små ærinder. Til valget vil bl.a. C og V samarbe.ide idet man konstaterer at F-uresø kommune i grunden er en borgerlig kommune. De har hver deres borgmesterkandidat idet man endnu ikke vil afdække hvem man vil samles om. To tidligere borgmestre er genopstillet plus den nuværende. Hvis man ikke vil lbrtsætte stilen kan det blive et meget spændende valg. NOGEN MENER at æggekage er den sundeste måde at servere æg pa HVIS MAN IKKE VIL MISTE SIN BIL skal man have alle sine papirer i orden. Allerede i de første måneder har adskillige mistet deres køretøj...

12 Social- og Sundhedsudvalget havde møde den 3. juni. Man blev orienteret om indgåede nyhedsbreve - og sa skal pulsen 0P Pa plccecentrene. Wellness på [,illcvang. I'olitisk dialogmøde dcn 29. august 2013 \lodekalender godkendt. Man fik forevist Borgerportalen og Henvendelsesmodulet. Orienteringen blev taget til efterretning. Man drøltcde rammealtalc på det specialiscrede område. lndstillingen bler godkendt. Man drøftede fagudvzrlgshøring om fritidspolitik Dcr er lbrcløbig udarbejdet to fbrslag. l)er skal tages afsæt i cksisterende tilbud og herunder tilgængelighed for handicappede, socialt ansvar og dellage lsc. I)er l'ar ansøgning om tilskud til anskaff'else af l2 medlemskort til li'itnesscentrer. På Skovgården vil man anvende dem til besøg i centre efter udvælgelse og kortet kan bruges afflere brugere og er ikke brugernes eget. Man bevilgede nr' 1l - side 12 EGNS-AVIS for området V.IIRLØSE-EGNEN 3500 Værløse kr. til høb al'12 anonvme adgangskort. 'Iilbudrlcl slial visiteres af gcno;rt r';r:nin gcn. M:rn drollcdc nve rcgler pa fritvalgsområdet. I dvalget bedcr om lbrslag til cftehtiviseringcq dcr kan givc en besp:rrclse pzi 0,7 mill. s:r potentillct pa de 1,2 lnillion kan nas. NU VIL MAN APPELLERE TIL FORÆ,LDRE OM at de tager sig mere afderes børn og holder øje med hvad de bruger tiden til... Fremtiden bliver del vigtigt at vide hvem der kører din bil... CANSKE RIGTIGT det er fantastisk at der er mennesker der startede med ABC og blev til noget... OGSÅ TIL ET BYRÅDS- VALG BETYDER DEN PERSONLIGE STEMME mere end man tror, BLANKE STEMMER OG KASSEREDE STEMMER tæller på en måde for utilfredshed - hvor man afgør ting med stemmer... EN GOD EKSAMEN afgør om det bliver sjovt at holde sommerferie VALGFL,ItrSK FAR MÅSKE IKKE SUCCES I ÅR - hvor kommunen anbefaler at spise sundt... DET BEDSTE VED EN SKOLEDAG er, at man nåedc at forberede sig godt ;:...: IIVIS MAN N,,[,RMT'R SI(; F-I.JRN,SØBAD kan man notere sig, at F'uresøbådene igen er s:rt i vandet. Her kan man se se.ilplaner og en fbtoudstilling der fbrtæller områdets historie. DI.]'T I'R IIE,R MAN I.'TNDEIT TII, F'YI{VÆ],RKERI da det er badet og områdets chef der åbne r fbr salg af lyrværkeri når man nærmer sig jul og dage l'ør nytår. Olsen har i mange år været chef på stcdct og l'ører tilsyn med en kiok der sælger pølser, is, slik og læskedrikke. Men kun i perioden hvor man bader... NA'I'T]IISKOI,T!N EIT AI,'[ID F]'T BESØG V/EllD - her får man inspiration til spadsereture på skovens velholdte stier hvor der er udsigt hele vejen DEI'VAR I T)T,NNI., PER tor)r.ls lrfl(; Y N t) l.l LS 11. Al'dcr blo glort lirrsog ntcd at udse ndc bt'radsrnødcr pa billcdcr med lale, mcn sagen døde hen lilrdi dct liostcdc pengc. Underhold n ingsvir:rd icn va r til al l'ølc på, og dcn slags skal også havc ntusilialsli u n de rlæg n in gs rn u s ili... MAN I,ÆSER OM SPINDOKTORER at ae er lig med mørkets fyrster, men en ny betænkning hvidvasker de særligere rådgiveres funktion i demokratiet VÆLGERB sidder med et stort ansvar hvis ikke de sætter sig ind i hvor tle afleverer ct kn'ds Pa en stemmeseddel lidt over midten af ntlvbr. IIUSK DET NU: Den tomme rude i valgbogen beviscr at du ikke stemte. Er det farligt... DET VAR S.IOVT at høre hvilken lbrskel der er på at skifte standpunkt og aendre holdning... DET FORLYDER AT 77"h AI^ LANDETS ENLIGE MØDRE bor til leje. 49o/" af de enlige fædre har eget hus... Læs det ikke... I en snak hørte vi historien om et lamiliemedlem der var kørt til den sidste rejse og var på vej - da der kom en melding om, at man ikke måtte fortsætte. Manden var ganske vist medlem af en ligbrændingsforening - men havde ikkc betalt i årevis. - I'Ivad skete der så med den døde? - llan blev bare branket... NU SKAL BILER PÅ GULE PLADER KØRE MED FIRMAETS LOGO OG CVR...

13 Der er for mange kvinder - og måske nok de yngre - der flytter til storbyerne for at blive uddannede Derfor viser en undersøgelse, at der bliver et overskud af mænd i mange landkommuner Der er ingen der har svar på hvad man skal gøre ved det. Der er nemlig også den kendsgerning, at mange måske flytter til større byer hvor der er mere liv - og flere aktiviteter end ude i landsognene. Det kan jo også være tanken om en ny for... Læst i en avis: Forældre ved alt for tidt om hvad der sker med deres børn mellem 9 <F O og t ) åi' nr. 11 side 13 EGNS-AVIS for området V,IERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' ""idagblad 14 kr ifarum Frederiksborg Amts Avis er det eneste dagblad der skriver om Furesø kommune. Vi følger dialogen om boliger til ældre, og her syntes forståelsen for hvad man har lovet borgerne omkring byggeri ved Skovlinien at være løbet af sporet. KBC lovede på et åbent møde at her skulle der tages hensyn til borgerne via en meget bredt sam mensat arbej dsgruppe der skulle tilgodese alle muligheder før det l'ørste spadestik. Det mente forvaltningen ikke var nødvendig. Man prøvede at placere et byggeri fra Gladsaxe på stedet - hvad der vist ikke h'kkedes, af hensyn til den afsatte grundpris. Når man taler om boliger til ældre er der såvel krav som varianter Debatten her forud for to valg lyder på skuffelsen over de der blev skrevet op til en bolig fik at vide at der var opskrevet lamilier og ventetiden var 5-6 år. Ved et møde havde forvaltningen oplyst, at der nu var 800 der stod på listen hvorfor den anden liste var destrueret... Debatten fortsætter antagelig i dagbladet. Når man er godt inde i maj er det tid!qtg*- merferie og det kan gøres billigt med tog og bus. Flyveture tager mere tid hvor man skal finde en kørelejlighed til et sted hvor flyvere kan starte og ga ned... PÅ FERIEN skal man huske at have kuglepen med - for der skal være tid til at sende et kort... Midtpunkt var noget nært et arkitektonisk mesterværk. lleskrevet og rost - men aldrig cvalueret og bedømt fbr fortrinligheder. Som tiden og årene er gået har der været en del udskiftning - selvom beboere afog til har prist en tilfredsstillende boligfbrm, medens der har manglet tilfrerlsstillende faciliteter ltrr dcn opvoksende ungdom. Den slags har aldrig taget meget af arkitekternes tid. Ofte har opløb vaeret det første der ikkc blev til noget. 'I'iden har f'ørt til så mange udmeldingcr, at der har været tomme :rf.snit der nu fyldes op med kommunens ældste.'fiden vil vise om det går den rette vei hvis ikke man sikrcr at de unge der vokser op også for deres lille hjørnc med respekt for at,rbørn og unge" er en betegnelse for væsener der gennemgår den største udvikling uden at de nære omgivelser viser dem hensyn. A rkitekter beskæftiger sig ikke med ting og s:rger der skal have en lbrebyggende mulighed mcd fbrskelligheder som man oplever det fia nulte til niende klasse. I F]'t KI,ASSESAMFUNI) viser man også hensyn til de ældste hører man llrøndbyerne ville aldrig være blevet det samme om ikke man havde medierne og boldklubben Ilrøndby Udmeldinger har ikke skjult at lønsituationen viser,, at ikke-stamspillere har hentet kr. om måneden i indtil flere år... Selv de mest positive kan vel undre sig over- hvad det er man har set... En udskiftningsspiller til kr. om måneden.. Nu skønner medier at det nok skal aendre sig når man lår en bestyrelse - eller en ny. Det kunne være rimeligt at spillere får en grundløn, og et supplement alt efter om man er med i kampe der ender uafgiort, tabes eller vindes... Det ville kunne ses på spillet, hvor det ofte er godt når, når spillerc,,står godt på banent t... Ililist drik ikke mere Det er syndo at manglende forberedelse til eksamen skal indhentes ved piller og druk

14 Dagbladet Frederiksborg Amts Avis der beskæftiger sig med hvad der sker i regionens mange kommuner beskriver også en sag der efter vurdering i Folkeoplysningsudvalget ikke flytter sig fra den Plads som nr. 40 den indtager. Det var Hareskov ldræts Forening med sine mange afdelinger der i sin tid arbejdede for at få en hal. En ret betydelig indsats der nød respekt fordi HIF foretog en grundig undersøgelse i hele området om behovet. Da man skulle dele timer ud viste det sig, at fodbold - der kun skulle bruge timer i samme vinterperiode som badminton og håndbold. HlFs markante indsats; for bredden betyder, at man skullle bruge plads udendørs og var villige til at betale anlægget - hvor man tidligere havde en bane i asfalt. Det fremgår ikke af det afgørende møde, at der var lokale byrødder der tog ordet. M.h.t. hallen viser det sig, at der har været grunde til, at man måtte gøre lidt mere ved faciliteterne. Det kan være den manglende medarbejder der foretog et eller andet uden man tog det op til l'urdering... HVIS MAN SER SIG OM HAR HALINSPEKTØRER tidligere sat deres spor på vores Iokale idrætshaller... De har flere steder gennem årene været en værdi idet de af og til løste problemer der ikke kostede et bilag. Mange halmedarbejdere har været guld værd. Hareskovhallens folk har bevisligt efterladt årsbudgetter med tal der blev brugt til glæde pa andre områder, DET V,IERSTE VED DET TiRIVILLIGE ARBEJDE CT når man ikke lægger mærke til det medens det virker... Når man tænker på hvad en tak koster er det synd det ikke bruges lidt mere nr side 14 EGNS-AVIS for området V,If,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første g ngt' "tøv-dage eller prikkedage... Man hørte tidligere historier om store kontorer hvor man havde regler om sygedage. Af og til og ind imellem blev man prikket på skulderen - nu er det din tur til at tage en sygedag. På det senc-sie har man set, at der er børneinstitutioner hvor man havde såkaldte ØY-dage og derfor ringede til instutionen for at melde sig syg. Det skal ovenikøbet være mere end bare rygter - så det taler man om i denne tid... DF],R SKAL V,'[RE INSTITUTIONER eller kommune hvor man tilbyder personalet en pris for at nedsætte sygedage hvad der også er problemer med. Det kan nemlig medføre at man kan møde på arbejde uden at være rask og tilmed smitte hele afdelingen. DER ER VIST MANGE der opriser et nyt rejsekort - men en hel del der har dårlige oplevelser. Det kræver en vejledning som retter op på de problemer man har med netop rej sekortet... ADOPTION AF BØRN har igen sat debatteri igang... ""i,4ldre rådet 'i Når livet siver er et råd der ud af hvad der ikke eksisterer var Det Kgl. i alle Danske PosfvæS Il... Der skal ikke herske i tvivl om, at sjælen i det kgl. danske postvæsen var de bude der i al slags vejr traskede rundt med deres budskaber - om man kunne li'dem eller ej kommuner.,4,ldre rådet Furesø har bebud et, at rådets medlemmer vil beskrive hvordan DE finder et plejehjem skal være og bestå åf...r.. Det forudsætter nok, at man har besøgt nogle plejehjem og dannet sig et billede af, hvad det er man vil beskrive. Man har sikret sig, at der få gange om året er en annonce i den lokale avis - som kommunen betaler for. Selvom mange på et plejehjem også betaler skat får man ikke den avis med annoncen. Men det er måske heller ikke.ældre Rådets bord. Man kunne spørge - hvad borgerne på et plejehjem kunne bruge rådet til. Rådet har meldt ud, at de følte sig meget lidt synlige - men er de på noget område synlige... Efter at man nu har pålagt modtagerne den ene udgift efter den anden - kan de travle postbude nå at lægge breve m.v. i en postkasse uden at stå af cykel eller motorcykel. Men det er ikke nok. En ugeavis der er datomærket skal man bruge to dage til udbringning... Positive købmænd sætter plads af til et postindleveringssted - en del også til pakker - og så skal der være et sted med boksrum Hvad der iøvrigt burde være flere steder i kommunen...

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT o als J o VlS z.3< > rt 3 J-< go tr-ed ';Ero= 5 E.r: gs= t1 i - = EE EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Forfsættelse af Erreskov-Værløse Avis der udsendtes første gng7-9-1945 E'u uii.;il;i;;.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM

AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM et temahæfte udgivet af Dorthe Mariehjemmet Redaktion: Flemming Høj Jermiin Charlotte Bach Foto: Wouter van Dam Layout: www.double-u.dk Wouter van Dam Tryk:

Læs mere

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER ANDELSBOLIG En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT Det begyndte som en skør ide til en julefrokost. I dag er Vidjekær en moderne andelsboligforening med plads til at være sammen og lov til at

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere