Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker"

Transkript

1 Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet April 2007 for Direktoratet for Kriminalforsorgen

2 1 Indhold Forord 2 Resume 3 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 4 English summary 7 Summary of results of the research project 9 Anbefalinger 12 I. Indledning 14 Regelgrundlaget for fængselsundervisning 18 Undervisning af arrestanter 20 II. Om undersøgelsen 22 Spørgeskemaet 22 Procedurer for uddeling og indsamling af spørgeskema 23 Svarprocent 24 Bortfald 25 III. Undersøgelsens resultater 27 Respondenterne 27 Køn, alder, opvækstland og statsborgerskab 28 Uddannelsesniveau 30 IV. Uddannelsesaktiviteternes omfang 33 V. De indsattes motiver for at uddanne sig under afsoning 35 VI. Vurdering af de tilbudte uddannelser 44 VII. Problemer i forhold til uddannelse under afsoning 47 VIII. Begrundelser for ikke at tage uddannelse under afsoning 49 IX. Ønsker om uddannelse under afsoning 53 X. Selvrapporterede læringsvanskeligheder 57 XI. Forskellige måder at lære på 63 XII. Afsluttende bemærkninger 70 Litteratur 73 Bilagsoversigt 77

3 2 Forord Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i perioden 9. til 12. januar Skemaerne er uddelt til samtlige personer over 18 år, der den 9. januar 2007 var indsat i de danske fængsler og arresthuse, eller som boede på en af Kriminalforsorgens pensioner. I alt har 3461 personer haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for Curriculumforskning, på foranledning af Direktoratet for Kriminalforsorgen, og den er finansieret af Direktoratet for Kriminalforsorgen og af Danmarks Pædagogiske Universitet. Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde med forskere i de øvrige nordiske lande Finland, Island, Norge og Sverige og med Nordisk Netværk for Fængselsundervisning. Der er gennemført tilsvarende undersøgelser i de nævnte nordiske lande, og den konkrete udformning af det anvendte spørgeskema er et resultat af dette nordiske samarbejde. Spørgeskemaet er sat op af Socialforskningsinstituttets Survey afdeling (SFI-Survey), der også har stået for den elektroniske aflæsning af skemaerne. I forbindelse med gennemførsel og afrapportering af undersøgelsen og dens resultater skal følgende personer takkes: Tidligere chefkonsulent i Direktoratet for Kriminalforsorgen Jens Frederik Skovsgaard Kragholm og Uddannelsesleder Kaj Raundrup, der har sørget for kontakten med tovholdere i forbindelse med uddeling og indsamling af spørgeskemaer på alle de involverede institutioner, og som har været værdifulde sparringspartnere i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførsel og afrapportering af undersøgelsen og dens resultater. Kaj Raundrup har desuden læst og kommenteret udkast til den endelig rapport. Ansatte ved de involverede institutioner og i særdeleshed de ansatte, der har fungeret som tovholdere i forbindelse med uddeling og indsamling af spørgeskemaerne. Deres rolle i processen har været central og deres indsats helt uvurderlig: Uden den havde det ikke været muligt at gennemføre undersøgelsen med den høje svarprocent og indenfor det korte tidsrum, som det har været tilfældet. Til alle de indsatte og til de beboere i kriminalforsorgens pensioner, der har besvaret spørgeskemaet, rettes en særlig tak. Forfatteren er alene ansvarlig for indholdet i rapporten, herunder for eventuelle fejl og mangler. København 23. april Peter Koudahl

4 3 Resumé Denne rapport bygger på en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i perioden 9. til 12. januar 2007, og den omfatter alle indsatte over 18 år, der var indsat i danske fængsler, arresthuse og som var beboere på Kriminalforsorgens pensioner den 9. januar Formålet med undersøgelsen er at give et billede af den samlede fangebefolkning, hvad angår deres uddannelsesbaggrund, deres motiver for at tage- eller ikke at tage uddannelse under afsoning, ønsker om uddannelsestilbud og deres vurdering af den undervisning, der aktuelt tilbydes, herunder hvilke forhold der eventuelt skaber problemer i forhold til at tage uddannelse under afsoning. Desuden har det været formålet at undersøge de indsattes eventuelle problemer med basale skolefærdigheder (læsning, skrivning, regning, matematik og IT) indsatte har svaret på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 69,5. Rapporten er et resultat af det samarbejde mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Danmarks Pædagogiske Universitet, der blev sat i gang i efteråret Baggrunden for dette samarbejde var en konstatering af, at undervisningen i Kriminalforsorgens institutioner ikke er blevet systematisk undersøgt, og at aktiviteterne ikke er blevet systematisk kortlagt gennem de sidste ca. 25 år, siden gennemførelsen af den såkaldte Skadhauge-plan, der resulterede i en række rapporter og anbefalinger. Dette er den anden rapport, der er kommet ud af samarbejdet. Den første var Evaluering af resultaterne af den eksisterende fængselsundervisning (Koudahl 2006). Samarbejdet forventes at fortsætte, og nye forskningsinitiativer er planlagt. I Bilag 1 til denne rapport findes en oversigt over planlagte projekter i det samlede projekt Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Den undersøgelse, som nærværende rapport bygger på, er koordineret med forskermiljøer i de øvrige nordiske lande (Finland, Island, Norge og Sverige), hvor der gennemføres tilsvarende undersøgelser. En rapport fra dette fælles nordiske initiativ, hvor fængselsundervisningen i de nordiske lande sammenlignes, forventes at udkomme i efteråret Nedenfor er undersøgelsens vigtigste resultater sammenfattet. Det skal bemærkes, at grundlaget for de opgivne svarprocenter kan variere en smule afhængig af svarprocenten for det enkelte spørgsmål. Det er derfor vigtigt at se denne sammenfatning i sammenhæng med tabellerne i rapporten, med rapportens Bilag 4, der udgøres af spørgeskemaet med de rene svarprocenter, med de forklaringer der gives, og de diskussioner der føres i selve rapporten. 1 For yderligere information om det nordiske samarbejde, se internettet på adressen:

5 4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater De indsatte har statsborgerskab i 71 forskellige lande. 84,6% har dansk statsborgerskab 96,2% af de indsatte er mænd, 3,8% er kvinder. Gennemsnitsalderen er 34 år. Den yngste er 18 år og den ældste er 76 år gammel. Næsten hver 3. indsat tilhører den mest kriminalitetsbelastede aldersgruppe, der er mellem 25 og 34 år. 39% oplyser, at det er første gang, de er fængslet. 60,5 % har været flere gange i fængsel. 11,5% oplyser, at de ikke har gennemført en uddannelse heller ikke svarende til folkeskole. Blandt de 18 til 24 årige er det 16,1%. Blandt indsatte over 35 år har 8% ikke gennemført folkeskolen. Til sammenligning er 0,0% af den danske befolkning opført med Ingen uddannelse i Danmarks Statistiks Statistikbank. Godt hver fjerde indsatte oplyser at have gennemført en erhvervsuddannelse, hvilket svarer til gennemsnittet for den samlede befolkning. Generelt har de yngste indsatte det ringeste uddannelsesniveau. 2% af de indsatte og godt 8% af den danske befolkning har en mellemlang videregående uddannelse. 2% af de indsatte og 5% af den samlede danske befolkning har en bachelor- eller kandidatgrad. 20% af de indsatte deltager i undervisning/uddannelse under afsoning. Heraf deltager 28,1% (136) i FVU-læsning og 26% (126) i FVU-regning. Den største gruppe udgøres af indsatte mellem 18 og 24 år (30,9%) 15,1% (73) tager AVU trin I og det samme antal tager trin II. Den største gruppe udgøres af indsatte mellem 25 og 34 år (mellem 35,6% og 38,4%). 5% (24) oplyser, at de deltager i undervisning for ordblinde. 75 indsatte er i gang med en erhvervsuddannelse, og 56 (11,6% af de der uddanner sig) er i gang med HF. 630 indsatte, svarende til 38,8% af de indsatte, der ikke tager uddannelse under afsoning, angiver, at det er fordi, de ikke har fået information om uddannelsesmulighederne. 600 indsatte, svarende til 36,6% af de indsatte, der ikke tager uddannelse under afsoning, angiver, at det er fordi, fængslet ikke har uddannelsestilbud, der passer dem.

6 5 Til sammenligning angiver 33%, at de kunne tænke sig at tage erhvervsuddannelse under afsoning. For aldersgruppen år er denne andel 40%. De indsatte har forskellige motiver for deltagelse i uddannelse. Disse kan inddeles i Uddannelsens betydning for fremtiden, Uddannelsens situationsbestemte og sociale funktioner og Uddannelsens bidrag til meningsskabelse under afsoning. Jo kortere straf, jo mere betydning tillægges Uddannelsens situationsbestemte og sociale funktioner. Jo længere straf jo mere betydning tillægges Uddannelsens betydning for fremtiden og Uddannelsens bidrag til meningsskabelse under afsoning. Samme tendens ses i relation til længden af den resterende afsoningstid. Jo yngre de indsatte er, jo større betydning tillægges Uddannelsens betydning for fremtiden og Uddannelsens situationsbestemte og sociale funktioner. Jo ældre de indsatte er, jo større betydning tillægges uddannelsens bidrag til "Meningsskabelse under afsoning. 40% af de indsatte over 45 år, der tager uddannelse under afsoning, er Helt uenig i udsagnet Jeg er tilfreds med undervisningen. For de indsatte mellem 18 og 25 er det 23%. 54,3% af de indsatte over 45 år, der tager uddannelse under afsoning, er Helt enig i udsagnet Kravene er for store. For de indsatte mellem 18 og 25 er det 37,7%. 44,1% af de indsatte over 45 år, der tager uddannelse under afsoning, er Helt uenig i udsagnet Uddannelsen er tilpasset mine behov. For de indsatte mellem 18 og 25 er det 27,7%. Undersøgelsens resultater tyder på, at der er store forskelle på undervisningen, fængslerne imellem: De indsattes tilfredshed med uddannelse varierer betydeligt fra fængsel til fængsel. Tilslutningen til Helt enig i udsagnet Der er for meget lærerstyret undervisning varierer fra 12% til 57,7% mellem de forskellige fængsler. Tilsvarende varierer tilslutningen til Helt enig til udsagnet Der er for meget gruppearbejde fra 29,4% til 76%. Tilslutningen til Helt enig til udsagnet Undervisningen er tilpasset mine behov varierer fra 4,2% til 42,1% mellem de forskellige fængsler. Tilslutningen til Uenig i samme udsagn varierer fra 11,8% til 46,2%. De indsatte har ringe tillid til, at de kan gennemføre uddannelse med et godt resultat. 56,1% er Helt uenig i udsagnet Jeg tror jeg vil opnå gode resultater. 66,5% tror ikke, de kan gennemføre en uddannelse.

7 6 De indsattes studievaner er ikke optimale. 58,2% mener ikke, at de har gode forudsætninger for at lære. 81,5% mener ikke, at det er vigtigt at forstå det, man skal lære. 67% tror ikke, at det, de lærer i den aktuelle uddannelse, er nyttigt. Eksamens/prøvesituationen opleves af de indsatte som skræmmende. Hver tredje tænker kun på, hvor galt det kan gå. Samme andel har en ubehagelig følelse ved at gå til eksamen/prøve: Dette i en sådan grad, at de ikke kan huske, hvad de har lært. 5,4% af den indsatte rapporterer, at de har store læse- og skrive vanskeligheder. 6,9% har store vanskeligheder med matematik og regning. 47,9% af de indsatte har ingen vanskeligheder med læsning/skrivning eller regning/matematik.

8 7 English summary This report is based on a survey carried out among all inmates in Danish prisons and jails. The purpose of this research project is to create an image of the prison population in Denmark with regard to their educational background, the motives for taking up education while they are serving their sentence or their reasons for not taking up education while imprisoned. An additional purpose is to investigate the relations between the educational offers in Danish prisons and the inmates own preference of which education is appropriate. Further more it has been an ambition to investigate the existence of eventual barriers regarding the inmates right to take up education while serving their sentence. Finally the purpose is to clarify existing learning disabilities among the inmates inmates have answered the questionnaire which is equivalent to a 69,5% response rate. The survey was carried out in the period from January 9 th until January 12 th All inmates who are more than 18 years old and who were incarcerated in Danish prisons and jails on January 9 th are included in the survey. This report is a result of a fruitful cooperation between the Danish Prison and Probation Service and The Danish University of Education which began during the fall Part of the background for initiating this cooperation was the recognition of the fact that in spite of the focus on education within the prisons and jails and in society as such, educational practices in the Danish prison system and their results have not been subjected to systematically investigations for the last 25 years, since the so called Skadhauge plan was finalised in the mid 1980 ies. The Skadhauge plan resulted in various changes of the educational practices in prisons and jails, changes which are presently active. One of the initiatives was to offer education to inmates while they are still in custody. Another initiative was to improve the possibilities for inmates to attend education and training outside the prison while they are still serving their sentence. This is the second report deriving from the cooperation mentioned. The first one was titled Evaluation of the Existing Education in Prisons and Jails and was published in April 2006 (Koudahl 2006a, 2006b). The coorporation is expected to continue and new research initiatives are already planned. In appendix 1 in this report you will find a complete list of the project planned as a part of the overall research project: Research in Prison Education in Denmark. The survey on which this report is founded is coordinated with researchers in the other Nordic countries (Sweeden, Norway, Finland and Iceland) and surveys similar to this one are carried out in all these countries. A report based on all national surveys, comparing prison education in the Nordic

9 8 countries is expected to be published in a Nordic language version as well as an English language version, in September or October Here below the most significant results of the Danish survey are summarized. Please note that the basis of the figures stated can differ a little depending on the number of respondents to each single question. In order to understand this summary correctly it is important to consult the figures and tables in the report, with appendix 4 the questionnaire with the unprocessed response rates - and to read through the explanations given and the discussions taken in the report.

10 9 Summary of results of the research project The inmates have citizenship in 71 different countries. 84,6% are Danish citizens. 96,2% of the inmates are male. 3,8% are female. The average age of the inmates is 34 years. The youngest is 18 and the oldest is 76 years old. One out of three inmates belongs to the most incriminated age group, between the age of 25 and % of the inmates states that they are in prison for the first time. 60,5% are have been in prison before. 11,5% states that the have not completed any education or training at all. This include basic schooling. Among the age group from 18 to 24, 16,1% have no education at all. The figure for inmates older than 35 is 8%. In comparison 0,0% of the total Danish population over 18 years of age is registered as having no education at all by Statistics Denmark. One out of four states that they have completed vocational education and training which is the same number as for the Danish population in general. In general the youngest inmates have the poorest educational background. 2% of the inmates and 8% of the Danish population have completed a further education of medium length. 2% of the inmates and 5% of the Danish population in general have completed university degree (bachelor or candidate level). App. 20% of the inmates study while imprisoned. 28,1% (136) of these inmates are engaged in preparatory adult reading and 26% (126) are engaged in preparatory adult mathematics (FVU). The majority; 30,9% of these inmates are between the age of 18 and ,1% (73) is attending ordinary adult education level I and II (AVU). The majority is between the age of 25 and 34 years of age. 5% (24) states that they are attending special programs for dyslexics. 75 inmates are attending vocational education and training ,8% - of the inmates who does not attend education or training while imprisoned states that it is because they have never been informed about the educational opportunities.

11 ,6% - of the inmates who does not attend education or training while imprisoned states that it is because the prison does not offer suitable educational programs. In comparison 33% of all inmates states that a suitable educational program would be vocational education and training. For the age group between 18 and 24 the figure is 40%. There are different motives among the inmates for attending education during imprisonment. Those can be divided into the following categories: The future value of education, The social- and context specific aspects of education and Educations contribution to create meaning while serving a sentence. The shorter the sentence the more importance is ascribed to the The social- and context specific aspects of education and Educations contribution to create meaning while serving a sentence. The same tendency is observed in relation to the length of the remaining sentence. The younger the inmates are the more importance is ascribed to The future value of education and The social- and context specific aspects of education. The older the inmates are the more importance is ascribed to Educations contribution to create meaning while serving a sentence. 40% of the inmates of more than 45 years of age who attend education while serving a sentence completely disagree to the statement I am satisfied with teaching. 23% of the inmates between the age of 18 and 24 thinks the same. 54,3% of the inmates of more than 45 years of age who attend education while serving a sentence completely agree to the statement The requirements are too tough 37,7% of the inmates between the age of 18 and 24 thinks the same. The results suggest that there are large differences among the jails and prisons concerning education in practice: When comparing the prisons involved the inmates approval of the statement There are to many lectures varies between 12% and 57,7%. Correspondingly the approval of the statement There is to much group work varies between 29,4% and 76%. The number of inmates who totally agree to the statement The teaching is suited to my needs varies between 4,2% and 42,1% when the prisons are compared, and the number of inmates who disagree with the same statement varies between 11,8% and 46,2%. The inmates in general have very little confidence that they will successfully complete their education or course. 56,1% of the inmates totally disagree with the statement I believe that I will achieve good results.

12 11 When asked directly 66,3% does not expect to do well. When asked directly 66,5% does not think that they will complete the educational program they are attending. The study practices of the inmates are everything but optimal. 58,2% does not think that they have good learning qualifications and 67% does not think that what they are learning is useful. The situation regarding exams or tests is viewed as scaring by the inmates. One in three can only think of how poor the results might be. The same share of the inmates have an uneasy feeling while taking a test, and this to such a degree that they cannot remember facts they have learned. 5,4% states that they have great difficulties reading and writing. 47,9% has no difficulties reading/writing or arithmetic/mathematics.

13 12 Anbefalinger Det anbefales, at der iværksættes en undersøgelse, der kan klarlægge, hvorfor næsten 40% af de indsatte, der ikke tager uddannelse, som begrundelse angiver, at det er fordi de ikke er blevet informeret om mulighederne for at uddanne sig under afsoning. I forlængelse heraf anbefales det, at det sikres, at Kriminalforsorgen lever op til sit formål og sin forpligtigelse til, at de indsatte skal have de samme muligheder for og tilbud om undervisning og uddannelse, som gælder for voksne mennesker, der ikke er i fængsel. På baggrund af at 36,6% af de indsatte, der ikke tager uddannelse, angiver at det er fordi fængslet ikke har uddannelsestilbud der passer mig, at 33% af de samme indsatte foreslår erhvervsuddannelse som et uddannelsesønske, og at dette tal er 40% for de indsatte i aldersgruppen 18 til 24 år, anbefales det, at der tages initiativer, der kan forbedre de indsatte mulighed for at begynde- og eventuelt gennemføre en erhvervsuddannelse, mens de afsoner, således at de efter endt afsoning kan få et arbejde på baggrund af en gennemført uddannelse. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at gennemføre erhvervsuddannelser, anbefales det, at der fokuseres betydeligt mere på at inddrage Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) i fængslernes uddannelsestilbud, end tilfældet er i dag. Det anbefales, at der sættes ekstra kraftig ind for at sikre, at alle indsatte får mulighed for at gennemføre uddannelse svarende til folkeskolens afgangsprøve. I den sammenhæng anbefales det, at være særlig opmærksom på de yngste indsatte, der i følge denne undersøgelse er den gruppe, der hyppigst ikke har gennemført uddannelse svarende til folkeskolens afgangsprøve. På baggrund af, at der kan konstateres meget store forskelligheder i de indsattes vurderinger af forskellige aspekter af undervisningen i fængslerne, anbefales det at der iværksættes en undersøgelse, der kan belyse disse tilsyneladende forskellige praksisser, med henblik på at sikre alle indsatte de samme optimale praksisser i forhold til uddannelse. I den forbindelse anbefales det, at lærerne sikres muligheder for løbende kompetence- og kvalifikationsudvikling. På baggrund af, at undersøgelsen peger i retning af, at de indsattes tillid til egne evner i relation til uddannelse er meget lille, anbefales det at der udvikles tilbud, der endnu bedre end tilfældet er i dag, kan medvirke til at opbygge de indsattes selvtillid og mod på videre uddannelse. Denne undersøgelses resultater peger i retning af, at dette kunne ske gennem

14 13 anvendelse af endnu flere praktiske/faglige elementer i undervisningen, end det er tilfældet i dag. Desuden anbefales det, at der gennemføres en undersøgelse af på hvilken måde fængselsundervisningen bidrager til, at de indsatte på lang sigt kan leve en kriminalitetsfri tilværelse efter endt afsoning. Det anbefales, at der igangsættes en undersøgelse af samarbejdsrelationerne mellem fængselslærerne og fængslets øvrige faggrupper, med henblik på at tydeliggøre hvilke muligheder og begrænsninger dette samarbejde skaber i forhold til de indsattes uddannelse.

15 14 I. Indledning Dette er den anden rapport i det samarbejde om forskning i fængselsundervisning 2, som Direktoratet for Kriminalforsorgen og Danmarks Pædagogiske Universitet indgik i efteråret Den første rapport (Koudahl 2006) var baseret på interviews med en et antal række fængselslærere og indsatte i både åbne og lukkede fængsler samt i Københavns Fængsler. I forhold til fængselslærerne havde undersøgelsen i særlig grad fokus på, hvordan de selv vurderer, hvori deres funktion som fængselslærer består, hvilke kvalifikationer og kompetencer der er afgørende for at kunne arbejde som lærer i fængsler og arresthuse, og på deres vurdering af samarbejdet med de øvrige faggrupper i kriminalforsorgens institutioner. I forhold til de indsatte var fokus på deres vurdering af fængselsundervisningen og betydningen heraf. Undersøgelsen pegede på, at lærerne især fremhævede besiddelsen af menneskelige egenskaber som empati og evnen til at tale med mennesker, der er i en problematisk situation, som væsentlige kompetencer, for at kunne arbejde som fængselslærer. Et centralt element, som lærerne selv mener, gør arbejdet interessant, er den menneskelige kontakt og muligheden for forhåbentlig at medvirke til at gøre en forskel for de indsatte, mens de afsoner, og at de forhåbentlig kan medvirke til, at de indsatte kan leve en kriminalitetsfri tilværelse efter endt afsoning. Men det forhold, at der ikke eksisterer viden om, hvorvidt fængselsundervisningen har effekter for de indsatte efter deres løsladelse, gør at lærerne har en latent usikkerhed om, hvori det vigtige i deres arbejde består: Er undervisningen primært rettet mod de indsatte, mens de afsoner, eller er den primært rettet mod tiden efter afsoning? Samarbejdet med de øvrige faggrupper blev i undersøgelsen af lærerne fremhævet som meget vigtigt, men også som værende problematisk fordi, lærerne mener, at eksempelvis fængselsbetjentene ikke har samme fokus på det hele menneske i forhold til de indsatte, som de selv mener at have. I forhold til de indsatte pegede undersøgelsen i retning af, at deres deltagelse i undervisning under afsoning mindst har to formål: Dels vil de indsatte gerne lære noget. De har ofte meget dårlige skolemæssige forudsætninger og dårlige oplevelser med at gå i skole, og de oplever derfor fængselsundervisningens tilrettelæggelse med små hold og tålmodige lærere som en stor hjælp i forhold til at lære at regne, skrive og læse etc. Dels opfatter de indsatte fængselsskolen som et fristed, hvor de bliver set på og behandlet som hele mennesker, til forskel fra på afdelingerne hvor de fortæller, at betjentene først og fremmest ser på og behandler dem som fanger. Desuden 2 Se Bilag 1 for en oversigt over det samlede forskningsprojekt.

16 15 tilbyder skolen en mulighed for at være sammen med fanger fra andre af fængslets afdelinger, som de ellers ikke vil have mulighed for at være sammen med. Baggrunden for, at Direktoratet for Kriminalforsorgen oprindeligt ønskede at gennemføre et forskningsprojekt i fængselsundervisningen, er dels et ønske fra Kriminalforsorgens side om at udvikle og forbedre undervisningen og dels en erkendelse af, at der ikke eksisterer opdateret systematisk vidensopsamling om betydningen af undervisningen. Der er ikke siden Justitsministeriet nedsatte Kriminalpolitisk forskningsgruppe, der offentliggjorde sine seneste arbejder for små 25 år siden, gjort forsøg på systematisk at undersøge betydningen af undervisningen i fængsler og arresthuse i Danmark 3. Blandt de ganske få publikationer om undervisningen i de danske fængsler, der er kommet de seneste mange år, er det fælles nordiske initiativ, der støttet af Nordisk Ministeråd, præsenterer en samlende beskrivelse af forskelle og ligheder i fængselsundervisningen i de nordiske lande (Nordisk ministerråd 2003). I andre nordiske lande har der gennem årene været mere fokus på fængselsundervisningen. Eksempelvis besluttede det norske storting i 2002 at bevilge 7 mio. norske kroner til at undersøge diverse aspekter af fængselsundervisningen. Et arbejde, der er præsenteret i en lang række rapporter, og som har ført til en styrkelse af undervisningen i fængslerne, herunder til et større udbud af erhvervsfaglig undervisning (Se eksempelvis: Lund 2004, Øgrim 2004, Viljugrein 2002, Skaalvik mfl. 2002, Sandvik 2003, Rognaldsen 2003 og mange andre). I Sverige har der især været fokus på, hvordan de indsattes læse- og skrivefærdigheder kan forbedres (Herkner og Samuelsson 2005). Udgangspunktet herfor var, at det blev anslået at 30 til 50 % af de indsatte i de svenske fængsler havde varierende grader af dysleksi. Til sammenligning anslås det at 5 8 % af den samlede befolkning i Sverige har dysleksi. Undersøgelsen viste imidlertid, at indsatte i de svenske fængsler i det store hele ikke havde større problemer med læsning og skrivning end den svenske befolkning som helhed. Dette umiddelbart overraskende resultat viser, at der er brug for at udvikle et solidt vidensfundament, når det gælder beslutninger om, hvilke undervisningstilbud der skal tilbyder i fængsler og arresthuse. Der er ikke lavet en tilsvarende undersøgelse i Danmark, men spørgsmålet bliver berørt i denne undersøgelse. I betragtning af den centrale placering fængselsskolerne har i Danmark - ofte som den største arbejdsplads i fængslerne er det vigtigt at undersøge, hvilken betydning de aktiviteter, der udfolder sig her, har for de indsatte, lærerne og for de øvrige faggrupper i fængsler og arresthuse. 3 Resultaterne af disse undersøgelser er udgivet i en lang række rapporter fra Justitsministeriet i perioden 1976 til Se eksempelvis Holstein mfl og Ellehammer Andersen 1985).

17 16 Desuden er det af stor vigtighed at fokusere på undervisningen i fængslerne i en tid, hvor der samfundsmæssigt er en stigende opmærksomhed på betydningen af uddannelse for den enkelte og for samfundet som sådan, blandt andet udtrykt i ønsket om at alle skal være involveret i livslang læring (EU kommissionen 2000). Talrige undersøgelser peger på, at muligheden for at få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet i stadig større udstrækning er afhængig af at tage uddannelse (Se fx Det økonomiske råd 2003). Dette gælder også for indsatte i fængslerne. Deres mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og dermed til en kriminalitetsfri tilværelse efter endt afsoning, er blandt andet afhængig af, om de er i stand til at indgå i uddannelses- og arbejdssammenhænge. Samtidig er det velkendt, at mange mennesker, også uden for murene, har svært ved at opfylde de samfundsmæssigt stillede krav om at gennemføre formaliseret udannelse for at kunne etablere en stabil kontakt til arbejdsmarkedet, og at denne gruppe er voksende (ibid.). En væsentlig årsag til denne udvikling er, at ikke alle mennesker er lige parate til at indgå i de uddannelsessammenhænge, der generelt stiller stigende krav til traditionelle skolekundskaber som læsning, skrivning, sprogfærdigheder og fortrolighed med informationsteknologi. For de indsatte i fængslerne gælder disse forhold naturligvis også, men samtidig indebærer det forhold at de er frihedsberøvet, og dermed ikke selv kan bestemme hvilke kurser, uddannelser og efter- og videreuddannelse, de vil deltage i, at de er endnu dårligere stillet sammenlignet med resten af befolkningen. Dette gælder især for indsatte i de lukkede fængsler, som i sagens natur skal forblive inden for murene. For indsatte i de åbne fængsler er mulighederne for at deltage i undervisningsaktiviteter større, fordi de kan få bevilliget frigang til eksempelvis uddannelse. Det vil sige, at de indsatte i de åbne fængsler kan få mulighed for at gennemføre uddannelsesforløb i uddannelsesinstitutioner uden for fængslet, mens de afsoner deres straf. I denne sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at ifølge Europarådets resolution nr. R (89)12 skal alle indsatte have adgang til uddannelse. Menneskerettighedskonventionen (kapitel 26) understreger ligeledes, at alle har ret til uddannelse (FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder 1948). Fængselsskolernes arbejde kan i denne sammenhæng være helt afgørende. En betingelse for, at fængselsskolerne gennem uddannelse er i stand til at bidrage til at øge de indsattes muligheder for uddannelse og arbejde efter endt afsoning er, at de tilbud om undervisning, der gives i fængslerne, er relevante, og at de lever op til de krav om fagligt niveau og om udvikling af deltagernes personlige kompetencer, der stilles i uddannelses- og arbejdsliv uden for murene.

18 17 I dette projekt, det andet i det samlede projekt Forskning i fængselsundervisning i Danmark, er ambitionen at gennemføre en dokumentation af forskellige aspekter af fængselsundervisningen, der kan medvirke til, at Kriminalforsorgen i forhold til fængselsundervisningens bidrag i højere grad kan leve op til sit principprogram. Kriminalforsorgen fastlagde i 1993 et principprogram for arbejdet, hvor hovedopgaven formuleres således: Kriminalforsorgens hovedopgave er at fuldbyrde straf. I den forbindelse skal kriminalforsorgen udøve den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen, støtte og motivere den dømte til gennem personlig, social, arbejds- og uddannelsesmæssig udvikling at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Disse to led i hovedopgaven er sidestillet, og der er således ikke tale om, at nogen del af opgaven er vigtigere end den anden. (Kriminalforsorgen 1993 :2) Ifølge dette program skal straffuldbyrdelse ske ud fra seks principper: Normalisering, som blandt andet betyder, at forholdene i fængslerne skal indrettes, så de så vidt muligt svarer til forholdene udenfor. Åbenhed, som blandt andet indebærer en forpligtelse for Kriminalforsorgen til at sikre de dømte mulighed for at knytte og vedligeholde forbindelse til pårørende og det almindelige samfundsliv. Dette sker blandt andet gennem besøg og udgange. Såvel princippet om åbenhed som om normalisering skal medvirke til at begrænse de efterfølgende negative virkninger af frihedsberøvelsen. Ansvarlighed. Princippet indebærer, at de dømte skal have mulighed for at udvikle ansvarlighed, hvilket kan forbedre deres mulighed for efterfølgende at leve et liv uden kriminalitet. Sikkerhed. Princippet indebærer, at straffuldbyrdelsen skal ske med hensyntagen til beskyttelse af såvel almindelige borgere mod kriminalitet som indsatte mod overgreb og skadelig påvirkning fra andre. Mindst mulig indgriben betyder, at der ikke må anvendes mere magt eller flere restriktioner end nødvendigt. Optimal ressourceanvendelse. Heri ligger en forpligtelse til at bruge de eksisterende ressourcer, herunder personalet, bedst muligt.

19 18 I forbindelse med princippet om normalisering har Direktoratet for Kriminalforsorgen defineret fængselsundervisningen således (jf. Nordisk Ministerråd 2003 :56) 1. I direktoratet skal der arbejdes på, at de indsatte får tilsvarende muligheder som andre borgere med hensyn til undervisning og uddannelse ved at give dem et relativt større udbud for at kompensere for indespærringen. 2. På grund af nærhedsprincippet skal direktoratet sørge for at fordele ressourcerne således, at de indsatte har samme muligheder for undervisning. 3. I direktoratet skal der arbejdes for, at undervisningsmaterialer og materiel i øvrigt er tidssvarende og i overensstemmelse med forholdene i uddannelsesinstitutioner uden for Kriminalforsorgen. 4. I direktoratet skal der arbejdes for, at det almindelige uddannelsessystem benyttes i videst mulige omfang ved frigang eller import. I tilfælde hvor de ikke har mulighed for at gå på frigang til undervisning, skal direktoratet sørge for, at der i fængslerne etableres undervisningstilbud i et samarbejde med uddannelsesinstitutioner udenfor. 5. Direktoratet skal sørge for, at indsatte der er anbragt i isolation eller på særlige afdelinger, tilbydes undervisning. 6. Direktoratet skal arbejde for at sikre, at undervisningstilbuddene er tilpasset de indsattes behov Uddannelse og undervisning tillægges med andre ord en central rolle i bestræbelserne på normalisering i forhold til de indsatte, men samtidig må det konstateres, at der ikke er foretaget en systematisk dokumentation af uddannelse og undervisning blandt de indsatte i næsten 25 år, det vil sige siden de undersøgelser, der blev gennemført i forbindelse med den allerede nævnte Skadhauge-plan, der kan vise, i hvilken grad at uddannelse og undervisning i Kriminalforsorgens institutioner lever op til ovennævnte målsætninger (Se også Koudahl 2006). Denne rapport har blandt andet til formål at tilvejebringe denne viden. Regelgrundlaget for undervisningen i de danske fængsler Indsatte i danske fængsler har beskæftigelsespligt. Det betyder, at de enten skal arbejde i fængslet, deltage i programvirksomhed (fx adfærdsregulerende programmer, stof- eller alkoholafvænning mv.), eller at de skal deltage i undervisning/uddannelse, mens de afsoner. Uddannelse under afsoning er dermed formelt ligestillet med de øvrige beskæftigelsesmuligheder, hvilket betyder at de indsatte som udgangspunkt modtager samme løn, som hvis de deltog i andre beskæftigelsesmuligheder. Beskæftigelsen i de danske fængsler udbydes efter lov om straffuldbyrdelse (Justitsministeriet 2005). Den konkrete undervisning udbydes dels efter loven om almen voksenuddannelse

20 19 (Undervisningsministeriet 2006). Det betyder at Kriminalforsorgen udbyder undervisning efter sammen retningslinier som ordinære voksenuddannelsescentre (VUC). Dels udbydes undervisningen under bekendtgørelsen om Forberedende VoksenUndervisning (FVU) Undervisningsministeriet 2005). Desuden tilbydes i nogle fængsler mulighed for at følge undervisning på HF-niveau samt specielt tilrettelagte forløb for ordblinde. Det er dog ikke alle fængsler, der tilbyder alle fag. Undervisningen i fængslerne er gratis for de indsatte. FVU sigter på at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse, samt på at styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. FVU består af to fag: 1. Læsning, stavning og skriftlig fremstilling (FVU-læsning, trin 1-2). 2. Talforståelse, regning og basale matematiske begreber (FVU-matematik, trin 1-4). AVU tilbyder undervisning på trin 1 og trin 2, svarende til 9. og 10. klasses niveau, i kernefagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, samfundsfag og naturfag. Desuden kan der tilbydes undervisning i følgende fag: Billedkunst, dansk som andetsprog, edb-fag, filosofi, historie, mediefag, psykologi samt samarbejde og kommunikation. Begge fag er opdelt i trin og afsluttes med et niveau svarende til almen voksenuddannelse trin 1 i de delelementer, der er nævnt ovenfor. Efter hvert trin er der mulighed for at aflægge en prøve. Desuden kan indsatte, hvis der er særlige forhold, der taler for det, tilbydes selvstudium eller fjernundervisning. Et enkelt lukket fængsel importerer lærere til undervisning på HF-niveau. Frigang, hvor indsatte deltager i uddannelsesaktiviteter uden for fængslet, anvendes i stort omfang i de åbne fængsler. Frigang gives efter reglerne i straffuldbyrdelsesloven kapitel 9, og sker altid efter en individuel vurdering. Ifølge Straffuldbyrdelseskontoret i Direktoratet for Kriminalforsorgen er der ca. 100 indsatte i frigang til uddannelse pr. dag. Det er værd at bemærke, at den allerede omtalte Kriminalpolitisk forskningsgruppe undersøgte netop betydningen af frigang i forhold til recidiv og konkluderede, at frigang til uddannelse havde afgørende betydning for reduktionen af recidiv (Holstein 1986). Om det skyldes deltagelsen i undervisningsaktiviteter uden for fængslerne, eller om det skyldes, at det er de mindst recidivtruede indsatte, der tilbydes frigang, kunne undersøgelsen ikke svare på.

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker 2. reviderede udgave Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet September 2010 for Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt)

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) 1. del-rapport i projektet: Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Uddannelsesudfordringer

Uddannelsesudfordringer Et mindre provokerende oplæg om Uddannelsesudfordringer Undervisning som en del af den samlede beskæftigelse Uddannelse kontra øvrige beskæftigelsestilbud De forskellige uddannelsestilbud? Mål for uddannelsesaktiviteten

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org 225935 CP 1 2005 NO GRUNDTVIG G1 www.pipeline project.org 1. Nr. marts 2006 Introduktion Kære læser, Dette blad, du nu har I hånden eller læser på Internettet er det første nummer af det europæiske Pipeline

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Evaluering af det sikrede PC-netværk

Evaluering af det sikrede PC-netværk Evaluering af det sikrede PC-netværk Af Natalia Bien og Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 213 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS RESULTATER

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere