Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave"

Transkript

1 Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for Kriminalforsorgen

2 2 Hvis man vil kalde sig en professionel kriminalforsorg, må man kunne forklare, hvad man er ude på at opnå, og man må kunne forklare, hvordan man bærer sig ad med at udføre arbejdet. Hvilke normer følger man? Hvordan ved man, om normerne bliver fulgt, og om arbejdet fører til de ønskede resultater? Ole Ingstrup 1, Ole Ingstrup er tidligere inspektør og viceinspektør for Statsfængslet på Kragskovhede. Fra 1983 til 2000 var han ansat ved det canadiske fængselsvæsen, i perioderne og som direktør for den canadiske kriminalforsorg.

3 3 Indhold Indhold Forord... 4 Forord til 2. reviderede udgave Resumé Sammenfatning af undersøgelsens resultater English summary Summary of the results Anbefalinger Indledning Resultater af forskningsprojektet Forskning i fængselsundervisning i Danmark Metode Informanterne Udvælgelse af informanter Gennemførelsen af interviews med de indsatte Hvem er de indsatte? Skolens betydning under afsoningen De indsattes forhold til lærerne Forskelle mellem lærere og fængselsbetjente Undervisning af arrestanter Undervisningspraksis Barrierer for at deltage i uddannelse eller undervisning Man bliver nødt til at bryde reglerne Ligegyldighed Kontaktpersonen Monotoni og apati Begrundelser for ikke at gå til undervisning eller uddanne sig under afsoning Kort dom Afsoningen skal overstås uden de store anstrengelser Tager min straf og så hurtigt videre Der er for lidt Overflytninger og lange domme Belønningssystemet Afsluttende bemærkninger Litteratur Bilagsfortegnelse... 78

4 4 1. Forord Denne rapport er baseret på interviews med indsatte og observationsstudier af undervisningspraksis på 3 åbne og 3 lukkede fængsler samt et større arresthus. Institutionerne er geografisk fordelt over hele landet. Undersøgelsen er gennemført i 2008 af lektor Peter Damlund Koudahl, Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet (DPU), og den er finansieret af Direktoratet for Kriminalforsorgen og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Undersøgelsen er den tredje i det forskningsprojekt, der blev igangsat i 2005 under titlen Forskning i fængselsundervisning i Danmark. I forbindelse med gennemførelse og afrapportering af undersøgelsen skal følgende personer og institutioner takkes: Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har sat dette vigtige forskningsprojekt i gang med henblik på at styrke uddannelsesmulighederne for de indsatte under afsoning. Undervisningsleder i Direktoratet for Kriminalforsorgen Kaj Raundrup, der ud over at have været initiativtager til det samlede forskningsprojekt, har medvirket til at skabe kontakten mellem de involverede institutioner og forskeren. Desuden har han været en værdifuld sparringspartner under hele processen. De ansatte ved de involverede institutioner og i særdeleshed de ansatte, der har med undervisning og beskæftigelse at gøre for at have brugt tid og energi på at finde indsatte der kunne indgå i undersøgelsen og til at bruge tid på at vise forskeren rundt og i øvrigt stille sig velvilligt i forhold til projektet. Til de indsatte, der har stillet op til interview og har ladet mig observere deres undervisning, rettes en særlig tak. Uden dem var projektet aldrig blevet til noget. Forfatteren er alene ansvarlig for indholdet i rapporten, herunder for eventuelle fejl og mangler. København, 29. oktober Peter Damlund Koudahl

5 5 Forord til 2. reviderede udgave Efter samråd mellem forfatteren til denne rapport og Direktoratet for Kriminalforsorgen er det blevet besluttet at udgive denne 2. reviderede rapport. Dette skyldes, at der i den oprindelige udgave, enkelte steder blev refereret til resultater fra rapporten Indsatte i danske fængsler. Uddannelse og uddannelsesønsker (Koudahl 2007), der på grund af kodningsfejl, har vist sig at være behæftet med fejl. Fejlene angik analyser i kapitlerne VI og XI, og drejer sig om de indsattes vurdering af de tilbudte uddannelser og de indsattes måder at lære på. De i den 2. reviderede udgave rettet, så de er i overensstemmelser med de korrekte besvarelser. Denne rapport er med denne 2. reviderede udgave bragt i overensstemmelse med de rettelser, der er foretaget i 2007-rapporten. Som forfatter til rapporten skal jeg være den første til at udtrykke min beklagelse over disse fejl der dog ikke anfægter rapporternes hovedkonklusioner. Rapportens resultater er yderligere anvendt i forbindelse med angivelse af resultater og analyser i Innsatte i nordiske fengsler. Utdanning, udanningsønske og motivation (Eikeland mfl. 2008). Denne rapport vil ligeledes blive revideret i henhold til de rigtige resultater. København September 2010 Peter Koudahl

6 6 2. Resumé I denne rapport præsenteres resultaterne af den tredje undersøgelse i forskningsprojektet Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Projektet blev igangsat i 2005 som et samarbejde mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Baggrunden for kriminalforsorgens ønske om at sætte forskningsprojektet i gang var en konstatering af, at fængselsundervisningen i Danmark ikke var blevet undersøgt systematisk siden midten af 1980 erne, hvor Justitsministeriet nedsatte Kriminalpolitisk forskningsgruppe på baggrund af den såkaldte Skadhauge-plan (Se Holstein mfl , Holstein 1981, 1986). Skadhaugeplanen, der blev iværksat i 1975, havde til formål at afprøve forsøg med uddannelse og beskæftigelse i statsfængslerne i Nyborg og på Søbysøgård. Det centrale i planen var, at de indsatte skulle tilbydes undervisning på lige fod med borgere uden for murene, og at undervisningen i så stor udstrækning som muligt skulle foregå ved deltagelse i undervisningsaktiviteter uden for fængslerne ved frigang. Desuden skulle undervisningen også udbredes til arresthusene, således at arrestanterne kunne have en uddannelsesplan, når de påbegyndte afsoningen. Skadhauge-planen er stadig udgangspunktet for den undervisning, der tilbydes indsatte i danske fængsler og arresthuse. Denne undersøgelse tager afsæt i den spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige indsatte i de danske fængsler og arresthuse, der blev gennemført i 2006 (Koudahl 2007), og den kvalificerer nogle af de resultater, spørgeskemaundersøgelsen kom frem til. Det gælder blandt andet spørgsmålet om, hvorfor det kun er 20 % af de indsatte, der uddanner sig under afsoning, hvilken betydning uddannelsestilbuddet har for de indsatte, mens de afsoner, hvordan det eksisterende uddannelsestilbud kan forbedres og suppleres, hvilke eventuelle barrierer de indsatte oplever for deltagelse i undervisningsaktiviteter, og hvordan uddannelse i de indsattes perspektiv kan bidrage til at opfylde kriminalforsorgens mål om normalisering og resocialisering. Nedenfor er undersøgelsens vigtigste resultater sammenfattet.

7 7 3. Sammenfatning af undersøgelsens resultater De indsatte er overvejende tilfredse med fængslets lærere og med deres arbejde. Det fremhæves særligt af de indsatte, der har relativt dårlige skolekundskaber, at lærernes tålmodighed, at de gerne tager forklaringerne flere gange og de små holdstørrelser, giver dem lyst til at supplere deres skolekundskaber. I forlængelse heraf tyder undersøgelsen på, at fængslets skoler primært er tilrettelagt for indsatte med ringe skolekundskaber, og at indsatte med uddannelsesbehov på niveau over folkeskoleniveau kun i begrænset omfang kan få udfordringer, der svarer til deres uddannelsesniveau. Undersøgelsen tyder på, at der er et udækket uddannelsesbehov på fængslernes skoler. De indsatte fortæller, at de bliver opfordret til kun at gå til undervisning i begrænset omfang, således at fængslets undervisningstilbud kan udstrækkes til hele afsoningstiden. I de fængsler, hvor vejledningsindsatsen og afdækningen af de indsattes behov for undervisning er blevet opprioriteret, er resultatet, at der er opstået ventelister til fængselsskolen. Samlet set kunne det tyde på, at omfanget af den tilbudte undervisning ikke matcher det faktiske undervisningsbehov. De ældre indsatte, for hvem uddannelse ikke i samme grad som for de unge er et must, gentager uafhængigt af hinanden, at undervisningstilbuddet til de unge er for begrænset og for snævert, og at der skulle sættes betydeligt mere massivt ind over for de unge i forhold til undervisning, hvis de skal holdes ude af kriminalitet efter endt afsoning Undersøgelsen tyder på, at der er betydelige problemer med kontaktpersonsordningen. Betjentenes dobbeltrolle som de, der i praksis opretholder orden og sikkerhed i fængslerne, og de som skal fungere som en mellemting mellem socialrådgiver og personlig hjælper, som en indsat udtrykker det, lader sig ikke forene. I praksis opleves betjentene af langt de fleste indsatte i denne undersøgelse som nogle, man skal holde sig fra at tale med og i øvrigt holde sig væk fra. Dette forhold skaber problemer i den udstrækning de normaliserende og resocialiserende dimensioner af afsoningen er knyttet sammen med kontaktpersonsfunktionen. Mulighederne for at få prøveløsladelse efter udstået halv tid er blandt andet afhængig af, at den indsatte aktivt har vist, at han er i stand til at arbejde med at komme ud af sin kriminalitet. Viljen til at gøre en indsats for at kvitte den kriminelle løbebane kan i

8 8 fængslerne demonstreres ved, at de indsatte deltager i programvirksomhed (fx. anger management, cognitive skills), misbrugsbehandling og/eller i undervisning. En utilsigtet konsekvens af denne praksis er, at de velfungerende indsatte, der ikke har behov for fængslets undervisnings- eller behandlingstilbud, ikke i samme grad har mulighed for at få prøveløsladelse ved halv tid. Undersøgelsen stiller dermed spørgsmålet, om fængslernes tilbud overvejende er indrettet mod indsatte, der har problemer af en eller anden art, mens gruppen af velfungerende indsatte ikke i samme omfang kan tilgodeses af fængslets tilbud. De indsatte taler hele tiden om TID. Tid er målestok for alt, der har med fængselslivet at gøre. En konsekvens heraf er, at mange indsatte søger at indrette deres fængselsliv på en måde, der gør, at de kan overstå afsoningen lettest og hurtigst. Det er med andre ord kvantitative overvejelser, der for mange indsatte er afgørende for, hvordan de afsoner. De kvalitative aspekter om normalisering, resocialisering og forberedelse til en kriminalitetsfri tilværelse, som Kriminalforsorgens principprogram lægger op til, har i mange tilfælde ikke afgørende plads hos de indsatte. En konsekvens, som denne undersøgelse peger på, kan være, at fængselsskolen bliver brugt af nogle indsatte til at overstå afsoningen snarere end til at lære noget. En stor andel af de indsatte, der har medvirket i denne undersøgelse, beskriver fængselslivet som kedeligt, præget af monotoni og med manglende muligheder for at fylde afsoningstiden ud med relevant og meningsfuld beskæftigelse. Der er et stort misforhold mellem afsoningstiden og beskæftigelsesmulighederne. Konsekvenserne er blandt andet, at indsatte går mentalt i stå, at de indtager en opgivende indstilling til deres egen tilværelse, at de ryger for meget hash, og at de glider ind i apati og ligegyldighed i forhold til deres egen fremtid, og deraf følgende risiko for at afsoningstiden resulterer i, at de bliver dårligere i stand til at klare sig uden for murene efter endt afsoning, end de var, da de begyndte. Undervisningen i arresthusene beskrives af de medvirkende i denne undersøgelse som meget værdifuld i forhold til at overkomme den usikre og psykisk belastende tid, det kan være at være varetægtsfængslet. Undervisningen giver arrestanten mulighed for at beskæftige sig med noget andet end spekulationer om familie, job, bolig og sin sag og ikke mindst for at komme ud af cellen. Samtidig er undervisningsfaciliteterne i mange arresthuse utidssvarende og i nogle tilfælde ikke-eksisterende.

9 9 Endelig rejser de interviewede spørgsmålet om, hvorvidt tilbuddet om undervisning i arresthusene (svarende til 1 time pr. måned pr. arrestant) er tilstrækkeligt til at dække behovet.

10 10 4. English summary In this report the results of the third investigation in the research project Research in prison education in Denmark are presented. The research project was initiated in 2005 as a cooperation between The Danish Prison and Probation Service and The Danish School of Education, University of Aarhus. The Prison and Probation Service wished to initiate the research project because education of inmates in Danish prisons has not been submitted systematic research since the mideighties where the Ministry of Justice pointed out The research group on the politics on crime [Kriminalpolitisk Forskningsgruppe]. This research group was established as a result of the so called Skadhauge-plan (Holstein et. al , Holstein 1981, 1986). The Skadhauge-plan was implemented in 1975 with the purpose to improve educational practices in prisons and jails. The first initiatives was taken in the prisons in Nyborg and at Søbysøgård. The overall purpose was to make sure that all inmates would have equal opportunities to access educational activities as people in society as such and that the educational activities were to take place in educational institutions outside the prisons when ever possible regarding security etc. Further more educational activities were offered to inmates while they were still in custody. The Skadhauge-plan is still the backbone in Danish prison education. This investigation takes its point of departure in the survey carried out among all inmates in Danish prisons and jails in 206 (Koudahl 2007). It qualifies some of the results from the survey among others the question why only 20% of he inmates attend educational activities while serving their sentence, what the importance of educational activities are to the inmates while they are still in prison, how the existing educational offers can be improved and complemented, which obstacles the inmates think there are for their participation in educational activities and how education can contribute to the Prison and Probation Service purpose of normalisation and resocialisation. Here below some of the most significant results are summarised:

11 11 Summary of the results The inmates are mostly satisfied with the prison teachers and the job they do. Especially the inmates with poor educational background emphasizes the teachers patience and the fact that they care to explain the content over and over again.. Additionally the fact that there are only a few inmates in each class strengthens the motivation to participate in the prison schools. The investigation suggest that prison education is mostly suited inmates with poor educational background and that inmates with educational needs in a level above what is normally offered in the prison schools are not always offered appropriate educationally challenges. The investigation suggests the existence of educational needs in the prison schools. The inmates say in the interviews that they often are requested to participate in educational activities to a limited degree which with the purpose to stretch out the offers of the prison school to the whole period of sentence. In the prisons where guidance of the inmates is enhanced it has resulted in waiting lists to the prison school. Seen together the investigation suggest that the educational offers do not match the real educational needs. The oldest inmates to whom education is not a must independent of one another say that the educational offers for the young inmates are to limited and too narrow and that the educational effort must be strengthened if the young inmates are to stay out of crime when they are released. It seems that there are severe problems regarding the arrangement with the inmates having a personal contact. The guards have a double role as the ones who maintain order and security in the prisons and jails and at same time they shall have the function of a personal helper and social counsellor as expressed by one of the inmates. Those two roles are not compatible. I practice the inmates in this investigation see the guards as persons you stay away fro and with who you only talk to when it is absolutely necessary. This situation presents a large problem as long as the ambitions of normalisation and re-socialisation is attached to the relationship between the inmate and his contact, The opportunity to be released on parole after having served half of the sentence is among others depended on the evaluation of the inmates will to actively trying to stop the criminal life. This can in the prisons be demonstrated if the inmates participate in educational activities or treatment (anger management, treatment for alcohol or drug abuse etc.). As a

12 12 consequence inmates who does not have educational needs or problems that needs treatment do not have the same possibilities to be released on parole after serving half their sentence as other inmates. There by the investigation raises the question if the offers to the inmates as such are more over directed towards inmates with problems of some kind while inmates without problems apart form the fact that they are incarcerated do not benefit from these offers to the same extend. The inmates are constantly talking about TIME. Time is a measure for everything which has something to do with life in prison. A consequence is that many inmates arrange their prison life in a way where time is passed as quickly easily as possible. In other words quantitative measures are most important for how the inmates serve their sentence. The qualitative aspects like normalisation and re-socialisation and the preparation to a life without crime in many cases has no relevance for the inmates. A consequence among others is that the prison school for some inmates is a place to pass the time and not a place to learn. A lot the inmates who has participated in this investigation describes prison life as extremely boring and characterised by monotony and the lack of possibilities to have relevant and meaningful occupation while serving their sentence. As such there is large disproportion between the time to serve and the opportunities for occupation. The consequences are among others that inmates are mentally put on hold, that they tend to get a defeatist attitude to their own life, that they tend to slip into apathy and indifference towards their own future and that they smoke to much cannabis. A result of their time in prison is therefore that they are worse equipped regarding living a normal life outside the walls than they were when they began serving time. The educational activities in the jails are by the inmates in this investigation described as very valuable in the process of overcoming the unsecure and psychological demanding time in custody. Participating in educational activities gives the prisoner the opportunity to engage in something else than speculations about family, job, habitation and the case and not at least it might give the inmate the possibility to get out of the cell. At the same time the facilities for educational activities are in many jails very poor and in some jails not-existing. Finally the inmates interviewed in this investigation raise the question if an educational offer of one hour pr. month pr. inmate is sufficient to meet the educational needs.

13 13 5. Anbefalinger Det anbefales, at fængselslærernes kompetencer styrkes med henblik på at vejlede de indsatte om undervisnings-, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Dette kan eksempelvis ske ved gennemførelse af vejledningsuddannelser på forskelligt niveau. Det anbefales, at der tages yderligere initiativer til at tilgodese uddannelsesbehovet hos den del af de indsatte, der ikke har brug for uddannelse på det niveau, som fængslerne tilbyder. Denne anbefaling gælder først og fremmest de lukkede fængsler, hvor al undervisning og uddannelse skal foregå inden for murene. Men også på åbne fængsler er der grund til at være opmærksom på, om uddannelsestilbuddet er relevant og tilstrækkeligt i forhold til alle fangegrupper. I denne sammenhæng anbefales det, at der skabes endnu bedre muligheder for, at indsatte kan fortsætte deres uddannelsesaktiviteter efter ordinær arbejdstids ophør, eksempelvis ved at give øget mulighed for at have computer på cellen. Det anbefales, at der sættes en undersøgelse i gang, der kan tydeliggøre sammenhængene mellem behovet for undervisning i fængselsskolerne og det faktiske behov hos de indsatte. I forlængelse heraf anbefales det, at den generelle vejledningsindsats styrkes, og at alle indsatte som hovedregel får udarbejdet en handleplan inden for de første dage efter påbegyndt afsoning, uanset domslængde. Desuden anbefales det, at der rutinemæssigt gennemføres en opfølgende vejledningssamtale inden for 14 dage efter påbegyndt afsoning med henblik på justering af handleplanen og for at sikre, at den indsatte er klar over sine muligheder for beskæftigelse, undervisning og uddannelse under afsoningen. Det anbefales ved overflytning mellem fængsler, at de handleplaner, der allerede er udarbejdet, er forpligtende for det fængsel den indsatte overflyttes til, således at der sikres kontinuitet i den indsattes afsoning. Det anbefales, at der gøres en endnu større indsats end tilfældet er over for de yngste indsatte, der oftest har det største undervisningsbehov, og som for en dels vedkommende har brug for massiv indsats, hvis det skal lykkes at holde dem væk fra en kriminel løbebane. Det anbefales, at der iværksættes en undersøgelse af kontaktpersonordningen med henblik på grundlæggende ændringer af ordningen, så den bringes i overensstemmelse med dens intentioner. Spørgsmålet er, om det skal være andre faggrupper end betjentene, der skal varetage denne funktion. I den forbindelse kan en undersøgelse af uddannelsen til fængselsbetjent være relevant: Skal den fortsat være en etatsuddannelse under Kriminalforsorgen eller kan den med fordel gøres til et speciale under eksempelvis

14 14 uddannelsen til pædagog, og dermed til en uddannelse som professionsbachelor med de muligheder for videreuddannelse, det giver. I den sammenhæng anbefales det, at der iværksættes en undersøgelse af rutiner omkring behandling af de indsattes ønsker til uddannelse og beskæftigelse, med henblik på at forenkle og smidiggøre disse i det omfang det viser sig relevant. Det anbefales, at der sættes en undersøgelse i gang, der kan klarlægge, i hvor stor udstrækning betingelsen for at kunne få prøveløsladelse efter afsoning af halv tid i praksis er betinget af, at de indsatte har deltaget i fængslets undervisnings- og/eller behandlingstilbud, og hvilke muligheder, der findes, for at sikre at de velfungerende indsatte ikke har ringere mulighed for prøveløsladelse efter halv tid. Det anbefales, at der iværksættes tiltag, der kan sikre, at de indsatte oplever at have travlt fra den første dag, de afsoner. Dette kan ske gennem at intensivere undervisningen og ved at fængslerne har tilstrækkeligt med relevante og udviklende arbejdsopgaver, der kan holde de indsatte beskæftiget, så de er klar til at indgå i en travl hverdag efter endt afsoning Det anbefales, at der foretages en undersøgelse af arrestanters behov for undervisning og betydningen heraf for perioden under varetægtsfængsel og for den eventuelle efterfølgende afsoning, samt at det sikres at alle arrestanter har adgang til tidssvarende undervisningsfaciliteter. Det anbefales, at der iværksættes en systematisk undersøgelse af, hvilken betydningen deltagelse i undervisnings og uddannelsesaktiviteter under afsoning har for de indsatte efter deres løsladelse. Dette kan eventuelt ske gennem etablering af et 3-årigt ph.d.- forløb.

15 15 6. Indledning Dette er den tredje rapport i det samarbejde om forskning i fængselsundervisning 2, som Direktoratet for Kriminalforsorgen og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 3, indgik i efteråret I forhold til den oprindelige projektbeskrivelse, har projektet taget nogle drejninger, hvilket ikke mindst skyldes indgåelse af et samarbejde i Nordisk Netværk for Fængselsundervisning. 4 Baggrunden for, at Direktoratet for Kriminalforsorgen oprindeligt ønskede at gennemføre et forskningsprojekt i fængselsundervisningen, var dels et ønske om at kortlægge de indsattes uddannelsesmæssige baggrund, at udvikle og forbedre undervisningen og dels en erkendelse af, at der ikke eksisterede opdateret systematisk vidensopsamling om betydningen af undervisningen af indsatte i fængslerne. I Danmark var der ikke siden Justitsministeriet nedsatte Kriminalpolitisk forskningsgruppe, der offentliggjorde sine seneste arbejder for små 30 år siden, gjort forsøg på systematisk at undersøge betydningen af undervisningen i fængsler og arresthuse. Blandt de publikationer om undervisningen i de danske fængsler, der eksisterede i 2005, var et fælles nordisk initiativ støttet af Nordisk Ministerråd, der præsenterer en samlende beskrivelse af forskelle og ligheder i fængselsundervisningen i de nordiske lande (Nordisk ministerråd 2003, Nordic Counsil of Ministers 2005). Udgangspunktet for denne publikation var de formelle love og regler vedrørende undervisning under afsoning. De indsattes vurderinger fyldte ikke meget her. I andre nordiske lande, særligt i Norge, har der gennem årene været et større fokus på fængselsundervisningen. Eksempelvis besluttede det norske storting i 2002 at bevilge 7 mio. norske kroner til at undersøge diverse aspekter af fængselsundervisningen. Denne er siden blevet fulgt op af nye bevillinger. Resultaterne af det arbejde er præsenteret i en lang række rapporter og har ført til en styrkelse af undervisningen i fængslerne, herunder etablering af skoler i alle de norske fængsler og til et større udbud af erhvervsfaglig undervisning (Lund 2004, Øgrim 2004, Viljugrein 2002, Skaalvik mfl. 2002, Sandvik 2003, Rognaldsen 2003mfl.). Fængselsskolerne har en central placering i den danske kriminalforsorg og er ofte en af fængslernes store arbejdspladser. Det skyldes dels, at der i mange fængsler er mangel på arbejdsopgaver, der kan medvirke til at udfylde afsoningstiden, og som kan medvirke til at kvalificere de indsatte til en placering på arbejdsmarkedet efter endt afsoning. Typisk er det opgaver 2 Se Bilag 1 for oversigt over det samlede projekt. Med mindre andet er specificeret i teksten omfatter betegnelsen fængsel i denne rapport både fængsler og arresthuse. 3 Danmarks Pædagogiske Universitet blev i 2008 fusioneret med Århus Universitet og fik ved den lejlighed navnet Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. 4 Se

16 16 som at prismærke forskellige varer, pakke fuglefrø eller medicindoseringsæsker, lægge klude sammen etc. Flere fængsler har dog egentlig produktion af eksempelvis møbler, smedejernsprodukter, gartneri, skovbrug og landbrug med videre. Desuden indgår bygningsvedligeholdelse, som en væsentlig andel af de arbejdsopgaver, der eksisterer i kriminalforsorgens institutioner. Det er af stor vigtighed at fokusere på undervisningen i fængslerne i en tid, hvor der samfundsmæssigt er en stigende opmærksomhed på betydningen af uddannelse for den enkelte og for samfundet som sådan blandt andet udtrykt i ønsket om, at alle skal være involveret i livslang læring (EU kommissionen 2000), og hvor regeringen vil sikre, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 har gennemført en ungdomsudannelse. 5 Desuden tyder det på, at muligheden for at få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet bliver stadig mere afhængig af uddannelsesniveau (Det økonomiske råd 2003, Socialforskningsinstituttet 2002). Samtidig er det velkendt, at mange mennesker, også uden for murene, har svært ved at opfylde de samfundsmæssigt stillede krav om at gennemføre formaliseret uddannelse for at kunne etablere en stabil kontakt til arbejdsmarkedet, og at denne gruppe er voksende. En væsentlig årsag til denne udvikling er, at ikke alle mennesker er lige parate til at indgå i de uddannelsessammenhænge, der generelt stiller stigende krav til traditionelle skolekundskaber som læsning, skrivning, sprogfærdigheder og fortrolighed med informationsteknologi. For de indsatte i fængslerne gælder disse forhold naturligvis også, men samtidig indebærer det forhold, at de er frihedsberøvet og dermed ikke selv kan bestemme hvilke kurser, uddannelser og efter- og videreuddannelse, de vil deltage i, at de er endnu dårligere stillet sammenlignet med resten af befolkningen. Dette gælder især for indsatte i de lukkede fængsler, som i sagens natur skal forblive inden for murene. For indsatte i de åbne fængsler er mulighederne for at deltage i undervisningsaktiviteter større, fordi de kan få bevilliget frigang til eksempelvis uddannelse. Det vil sige, at de indsatte i de åbne fængsler efter en individuel vurdering kan få mulighed for at gennemføre uddannelsesforløb i uddannelsesinstitutioner uden for fængslet i den sidste del af deres afsoningstid. I den sammenhæng er det vigtigt at gøre opmærksom på de tiltag, der i de seneste år er taget for at give mulighed for indsatte til at tage (dele af) en erhvervsuddannelse eller andre fagligt orienterede uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) under den såkaldte VOKS-model Vejlednings Og Kompetenceafklarings System (Nyt fra Kriminalforsorgen 2008, Koudahl Se 5 Omfatter studieforberedende ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser herunder so/su og landbrugsuddannelser

17 17 også side 18). Danmark har desuden forpligtet sig til at sikre de indsatte mulighederne for at uddanne sig, gennem tilslutning til en række internationale aftaler og resolutioner. Det gælder Europarådets resolution nr. R (89)12, efter hvilken alle indsatte skal have adgang til uddannelse, og det gælder ikke mindst Menneskerettighedskonventionen (kapitel 26), der understreger, at alle har ret til uddannelse (FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder 1948). Fængselsskolernes arbejde og det øvrige arbejde vedrørende undervisning og uddannelse i fængslerne kan i denne sammenhæng være helt afgørende. En betingelse for, at fængslerne gennem uddannelse er i stand til at bidrage til at øge de indsattes muligheder for uddannelse og arbejde efter endt afsoning, er, at de tilbud om undervisning, der gives i fængslerne, er relevante, og at de lever op til de krav om fagligt niveau og om udvikling af deltagernes personlige kompetencer, der stilles i uddannelses- og arbejdsliv uden for murene. Kriminalforsorgen fastlagde i 1993 et principprogram for arbejdet, hvor hovedopgaven formuleres således: Kriminalforsorgens hovedopgave er at fuldbyrde straf. I den forbindelse skal kriminalforsorgen udøve den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen, støtte og motivere den dømte til gennem personlig, social, arbejds- og uddannelsesmæssig udvikling at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Disse to led i hovedopgaven er sidestillet, og der er således ikke tale om, at nogen del af opgaven er vigtigere end den anden. (Kriminalforsorgen 1993 :2) Ifølge dette program skal straffuldbyrdelse ske ud fra seks principper: Normalisering, som blandt andet betyder, at forholdene i fængslerne skal indrettes, så de så vidt muligt svarer til forholdene udenfor. Åbenhed, som blandt andet indebærer en forpligtelse for Kriminalforsorgen til at sikre de dømte mulighed for at knytte og vedligeholde forbindelse til pårørende og det almindelige samfundsliv. Dette sker blandt andet gennem besøg og udgange. Såvel princippet om åbenhed som om normalisering skal medvirke til at begrænse de efterfølgende negative virkninger af frihedsberøvelsen. Ansvarlighed. Princippet indebærer, at de dømte skal have mulighed for at udvikle ansvarlighed, hvilket kan forbedre deres mulighed for efterfølgende at leve et liv uden kriminalitet.

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker 2. reviderede udgave Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet September 2010 for Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt)

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) 1. del-rapport i projektet: Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet April 2007 for Direktoratet for Kriminalforsorgen 1 Indhold Forord 2 Resume 3 Sammenfatning af

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Uddannelsesudfordringer

Uddannelsesudfordringer Et mindre provokerende oplæg om Uddannelsesudfordringer Undervisning som en del af den samlede beskæftigelse Uddannelse kontra øvrige beskæftigelsestilbud De forskellige uddannelsestilbud? Mål for uddannelsesaktiviteten

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org 225935 CP 1 2005 NO GRUNDTVIG G1 www.pipeline project.org 1. Nr. marts 2006 Introduktion Kære læser, Dette blad, du nu har I hånden eller læser på Internettet er det første nummer af det europæiske Pipeline

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

beskæftigelse i kriminalforsorgen kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde

beskæftigelse i kriminalforsorgen kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde beskæftigelse i kriminalforsorgen kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde Afsoning er også at arbejde eller tage en uddannelse, modtage behandling eller lære at tage ansvar for sine handlinger.

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Kriminalforsorgens Principprogram

Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Forord Kriminalforsorgen har et formål. Når vi skal opfylde dette formål, er der visse almene krav fra samfundets side, som vi skal

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Agenda 1. Hvorfor overhovedet beskæftige sig med talent? 2. Hvad er talent potentiale og talentleder potentiale? 3. Hvordan kan vi træne talent? 13%

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

BULLETIN INFORMATION FRA FÆNGSELSLÆRERFORENINGENS BESTYRELSE Nr. 31 Sommer 2008 6. årgang

BULLETIN INFORMATION FRA FÆNGSELSLÆRERFORENINGENS BESTYRELSE Nr. 31 Sommer 2008 6. årgang BULLETIN INFORMATION FRA FÆNGSELSLÆRERFORENINGENS BESTYRELSE Nr. 31 Sommer 2008 6. årgang FLF-Bulletin udkommer nogle uger efter bestyrelsen har holdt møde. Bulletinens indhold bestemmes bl.a. af bestyrelsens

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere