Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave"

Transkript

1 Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for Kriminalforsorgen

2 2 Hvis man vil kalde sig en professionel kriminalforsorg, må man kunne forklare, hvad man er ude på at opnå, og man må kunne forklare, hvordan man bærer sig ad med at udføre arbejdet. Hvilke normer følger man? Hvordan ved man, om normerne bliver fulgt, og om arbejdet fører til de ønskede resultater? Ole Ingstrup 1, Ole Ingstrup er tidligere inspektør og viceinspektør for Statsfængslet på Kragskovhede. Fra 1983 til 2000 var han ansat ved det canadiske fængselsvæsen, i perioderne og som direktør for den canadiske kriminalforsorg.

3 3 Indhold Indhold Forord... 4 Forord til 2. reviderede udgave Resumé Sammenfatning af undersøgelsens resultater English summary Summary of the results Anbefalinger Indledning Resultater af forskningsprojektet Forskning i fængselsundervisning i Danmark Metode Informanterne Udvælgelse af informanter Gennemførelsen af interviews med de indsatte Hvem er de indsatte? Skolens betydning under afsoningen De indsattes forhold til lærerne Forskelle mellem lærere og fængselsbetjente Undervisning af arrestanter Undervisningspraksis Barrierer for at deltage i uddannelse eller undervisning Man bliver nødt til at bryde reglerne Ligegyldighed Kontaktpersonen Monotoni og apati Begrundelser for ikke at gå til undervisning eller uddanne sig under afsoning Kort dom Afsoningen skal overstås uden de store anstrengelser Tager min straf og så hurtigt videre Der er for lidt Overflytninger og lange domme Belønningssystemet Afsluttende bemærkninger Litteratur Bilagsfortegnelse... 78

4 4 1. Forord Denne rapport er baseret på interviews med indsatte og observationsstudier af undervisningspraksis på 3 åbne og 3 lukkede fængsler samt et større arresthus. Institutionerne er geografisk fordelt over hele landet. Undersøgelsen er gennemført i 2008 af lektor Peter Damlund Koudahl, Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet (DPU), og den er finansieret af Direktoratet for Kriminalforsorgen og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Undersøgelsen er den tredje i det forskningsprojekt, der blev igangsat i 2005 under titlen Forskning i fængselsundervisning i Danmark. I forbindelse med gennemførelse og afrapportering af undersøgelsen skal følgende personer og institutioner takkes: Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har sat dette vigtige forskningsprojekt i gang med henblik på at styrke uddannelsesmulighederne for de indsatte under afsoning. Undervisningsleder i Direktoratet for Kriminalforsorgen Kaj Raundrup, der ud over at have været initiativtager til det samlede forskningsprojekt, har medvirket til at skabe kontakten mellem de involverede institutioner og forskeren. Desuden har han været en værdifuld sparringspartner under hele processen. De ansatte ved de involverede institutioner og i særdeleshed de ansatte, der har med undervisning og beskæftigelse at gøre for at have brugt tid og energi på at finde indsatte der kunne indgå i undersøgelsen og til at bruge tid på at vise forskeren rundt og i øvrigt stille sig velvilligt i forhold til projektet. Til de indsatte, der har stillet op til interview og har ladet mig observere deres undervisning, rettes en særlig tak. Uden dem var projektet aldrig blevet til noget. Forfatteren er alene ansvarlig for indholdet i rapporten, herunder for eventuelle fejl og mangler. København, 29. oktober Peter Damlund Koudahl

5 5 Forord til 2. reviderede udgave Efter samråd mellem forfatteren til denne rapport og Direktoratet for Kriminalforsorgen er det blevet besluttet at udgive denne 2. reviderede rapport. Dette skyldes, at der i den oprindelige udgave, enkelte steder blev refereret til resultater fra rapporten Indsatte i danske fængsler. Uddannelse og uddannelsesønsker (Koudahl 2007), der på grund af kodningsfejl, har vist sig at være behæftet med fejl. Fejlene angik analyser i kapitlerne VI og XI, og drejer sig om de indsattes vurdering af de tilbudte uddannelser og de indsattes måder at lære på. De i den 2. reviderede udgave rettet, så de er i overensstemmelser med de korrekte besvarelser. Denne rapport er med denne 2. reviderede udgave bragt i overensstemmelse med de rettelser, der er foretaget i 2007-rapporten. Som forfatter til rapporten skal jeg være den første til at udtrykke min beklagelse over disse fejl der dog ikke anfægter rapporternes hovedkonklusioner. Rapportens resultater er yderligere anvendt i forbindelse med angivelse af resultater og analyser i Innsatte i nordiske fengsler. Utdanning, udanningsønske og motivation (Eikeland mfl. 2008). Denne rapport vil ligeledes blive revideret i henhold til de rigtige resultater. København September 2010 Peter Koudahl

6 6 2. Resumé I denne rapport præsenteres resultaterne af den tredje undersøgelse i forskningsprojektet Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Projektet blev igangsat i 2005 som et samarbejde mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Baggrunden for kriminalforsorgens ønske om at sætte forskningsprojektet i gang var en konstatering af, at fængselsundervisningen i Danmark ikke var blevet undersøgt systematisk siden midten af 1980 erne, hvor Justitsministeriet nedsatte Kriminalpolitisk forskningsgruppe på baggrund af den såkaldte Skadhauge-plan (Se Holstein mfl , Holstein 1981, 1986). Skadhaugeplanen, der blev iværksat i 1975, havde til formål at afprøve forsøg med uddannelse og beskæftigelse i statsfængslerne i Nyborg og på Søbysøgård. Det centrale i planen var, at de indsatte skulle tilbydes undervisning på lige fod med borgere uden for murene, og at undervisningen i så stor udstrækning som muligt skulle foregå ved deltagelse i undervisningsaktiviteter uden for fængslerne ved frigang. Desuden skulle undervisningen også udbredes til arresthusene, således at arrestanterne kunne have en uddannelsesplan, når de påbegyndte afsoningen. Skadhauge-planen er stadig udgangspunktet for den undervisning, der tilbydes indsatte i danske fængsler og arresthuse. Denne undersøgelse tager afsæt i den spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige indsatte i de danske fængsler og arresthuse, der blev gennemført i 2006 (Koudahl 2007), og den kvalificerer nogle af de resultater, spørgeskemaundersøgelsen kom frem til. Det gælder blandt andet spørgsmålet om, hvorfor det kun er 20 % af de indsatte, der uddanner sig under afsoning, hvilken betydning uddannelsestilbuddet har for de indsatte, mens de afsoner, hvordan det eksisterende uddannelsestilbud kan forbedres og suppleres, hvilke eventuelle barrierer de indsatte oplever for deltagelse i undervisningsaktiviteter, og hvordan uddannelse i de indsattes perspektiv kan bidrage til at opfylde kriminalforsorgens mål om normalisering og resocialisering. Nedenfor er undersøgelsens vigtigste resultater sammenfattet.

7 7 3. Sammenfatning af undersøgelsens resultater De indsatte er overvejende tilfredse med fængslets lærere og med deres arbejde. Det fremhæves særligt af de indsatte, der har relativt dårlige skolekundskaber, at lærernes tålmodighed, at de gerne tager forklaringerne flere gange og de små holdstørrelser, giver dem lyst til at supplere deres skolekundskaber. I forlængelse heraf tyder undersøgelsen på, at fængslets skoler primært er tilrettelagt for indsatte med ringe skolekundskaber, og at indsatte med uddannelsesbehov på niveau over folkeskoleniveau kun i begrænset omfang kan få udfordringer, der svarer til deres uddannelsesniveau. Undersøgelsen tyder på, at der er et udækket uddannelsesbehov på fængslernes skoler. De indsatte fortæller, at de bliver opfordret til kun at gå til undervisning i begrænset omfang, således at fængslets undervisningstilbud kan udstrækkes til hele afsoningstiden. I de fængsler, hvor vejledningsindsatsen og afdækningen af de indsattes behov for undervisning er blevet opprioriteret, er resultatet, at der er opstået ventelister til fængselsskolen. Samlet set kunne det tyde på, at omfanget af den tilbudte undervisning ikke matcher det faktiske undervisningsbehov. De ældre indsatte, for hvem uddannelse ikke i samme grad som for de unge er et must, gentager uafhængigt af hinanden, at undervisningstilbuddet til de unge er for begrænset og for snævert, og at der skulle sættes betydeligt mere massivt ind over for de unge i forhold til undervisning, hvis de skal holdes ude af kriminalitet efter endt afsoning Undersøgelsen tyder på, at der er betydelige problemer med kontaktpersonsordningen. Betjentenes dobbeltrolle som de, der i praksis opretholder orden og sikkerhed i fængslerne, og de som skal fungere som en mellemting mellem socialrådgiver og personlig hjælper, som en indsat udtrykker det, lader sig ikke forene. I praksis opleves betjentene af langt de fleste indsatte i denne undersøgelse som nogle, man skal holde sig fra at tale med og i øvrigt holde sig væk fra. Dette forhold skaber problemer i den udstrækning de normaliserende og resocialiserende dimensioner af afsoningen er knyttet sammen med kontaktpersonsfunktionen. Mulighederne for at få prøveløsladelse efter udstået halv tid er blandt andet afhængig af, at den indsatte aktivt har vist, at han er i stand til at arbejde med at komme ud af sin kriminalitet. Viljen til at gøre en indsats for at kvitte den kriminelle løbebane kan i

8 8 fængslerne demonstreres ved, at de indsatte deltager i programvirksomhed (fx. anger management, cognitive skills), misbrugsbehandling og/eller i undervisning. En utilsigtet konsekvens af denne praksis er, at de velfungerende indsatte, der ikke har behov for fængslets undervisnings- eller behandlingstilbud, ikke i samme grad har mulighed for at få prøveløsladelse ved halv tid. Undersøgelsen stiller dermed spørgsmålet, om fængslernes tilbud overvejende er indrettet mod indsatte, der har problemer af en eller anden art, mens gruppen af velfungerende indsatte ikke i samme omfang kan tilgodeses af fængslets tilbud. De indsatte taler hele tiden om TID. Tid er målestok for alt, der har med fængselslivet at gøre. En konsekvens heraf er, at mange indsatte søger at indrette deres fængselsliv på en måde, der gør, at de kan overstå afsoningen lettest og hurtigst. Det er med andre ord kvantitative overvejelser, der for mange indsatte er afgørende for, hvordan de afsoner. De kvalitative aspekter om normalisering, resocialisering og forberedelse til en kriminalitetsfri tilværelse, som Kriminalforsorgens principprogram lægger op til, har i mange tilfælde ikke afgørende plads hos de indsatte. En konsekvens, som denne undersøgelse peger på, kan være, at fængselsskolen bliver brugt af nogle indsatte til at overstå afsoningen snarere end til at lære noget. En stor andel af de indsatte, der har medvirket i denne undersøgelse, beskriver fængselslivet som kedeligt, præget af monotoni og med manglende muligheder for at fylde afsoningstiden ud med relevant og meningsfuld beskæftigelse. Der er et stort misforhold mellem afsoningstiden og beskæftigelsesmulighederne. Konsekvenserne er blandt andet, at indsatte går mentalt i stå, at de indtager en opgivende indstilling til deres egen tilværelse, at de ryger for meget hash, og at de glider ind i apati og ligegyldighed i forhold til deres egen fremtid, og deraf følgende risiko for at afsoningstiden resulterer i, at de bliver dårligere i stand til at klare sig uden for murene efter endt afsoning, end de var, da de begyndte. Undervisningen i arresthusene beskrives af de medvirkende i denne undersøgelse som meget værdifuld i forhold til at overkomme den usikre og psykisk belastende tid, det kan være at være varetægtsfængslet. Undervisningen giver arrestanten mulighed for at beskæftige sig med noget andet end spekulationer om familie, job, bolig og sin sag og ikke mindst for at komme ud af cellen. Samtidig er undervisningsfaciliteterne i mange arresthuse utidssvarende og i nogle tilfælde ikke-eksisterende.

9 9 Endelig rejser de interviewede spørgsmålet om, hvorvidt tilbuddet om undervisning i arresthusene (svarende til 1 time pr. måned pr. arrestant) er tilstrækkeligt til at dække behovet.

10 10 4. English summary In this report the results of the third investigation in the research project Research in prison education in Denmark are presented. The research project was initiated in 2005 as a cooperation between The Danish Prison and Probation Service and The Danish School of Education, University of Aarhus. The Prison and Probation Service wished to initiate the research project because education of inmates in Danish prisons has not been submitted systematic research since the mideighties where the Ministry of Justice pointed out The research group on the politics on crime [Kriminalpolitisk Forskningsgruppe]. This research group was established as a result of the so called Skadhauge-plan (Holstein et. al , Holstein 1981, 1986). The Skadhauge-plan was implemented in 1975 with the purpose to improve educational practices in prisons and jails. The first initiatives was taken in the prisons in Nyborg and at Søbysøgård. The overall purpose was to make sure that all inmates would have equal opportunities to access educational activities as people in society as such and that the educational activities were to take place in educational institutions outside the prisons when ever possible regarding security etc. Further more educational activities were offered to inmates while they were still in custody. The Skadhauge-plan is still the backbone in Danish prison education. This investigation takes its point of departure in the survey carried out among all inmates in Danish prisons and jails in 206 (Koudahl 2007). It qualifies some of the results from the survey among others the question why only 20% of he inmates attend educational activities while serving their sentence, what the importance of educational activities are to the inmates while they are still in prison, how the existing educational offers can be improved and complemented, which obstacles the inmates think there are for their participation in educational activities and how education can contribute to the Prison and Probation Service purpose of normalisation and resocialisation. Here below some of the most significant results are summarised:

11 11 Summary of the results The inmates are mostly satisfied with the prison teachers and the job they do. Especially the inmates with poor educational background emphasizes the teachers patience and the fact that they care to explain the content over and over again.. Additionally the fact that there are only a few inmates in each class strengthens the motivation to participate in the prison schools. The investigation suggest that prison education is mostly suited inmates with poor educational background and that inmates with educational needs in a level above what is normally offered in the prison schools are not always offered appropriate educationally challenges. The investigation suggests the existence of educational needs in the prison schools. The inmates say in the interviews that they often are requested to participate in educational activities to a limited degree which with the purpose to stretch out the offers of the prison school to the whole period of sentence. In the prisons where guidance of the inmates is enhanced it has resulted in waiting lists to the prison school. Seen together the investigation suggest that the educational offers do not match the real educational needs. The oldest inmates to whom education is not a must independent of one another say that the educational offers for the young inmates are to limited and too narrow and that the educational effort must be strengthened if the young inmates are to stay out of crime when they are released. It seems that there are severe problems regarding the arrangement with the inmates having a personal contact. The guards have a double role as the ones who maintain order and security in the prisons and jails and at same time they shall have the function of a personal helper and social counsellor as expressed by one of the inmates. Those two roles are not compatible. I practice the inmates in this investigation see the guards as persons you stay away fro and with who you only talk to when it is absolutely necessary. This situation presents a large problem as long as the ambitions of normalisation and re-socialisation is attached to the relationship between the inmate and his contact, The opportunity to be released on parole after having served half of the sentence is among others depended on the evaluation of the inmates will to actively trying to stop the criminal life. This can in the prisons be demonstrated if the inmates participate in educational activities or treatment (anger management, treatment for alcohol or drug abuse etc.). As a

12 12 consequence inmates who does not have educational needs or problems that needs treatment do not have the same possibilities to be released on parole after serving half their sentence as other inmates. There by the investigation raises the question if the offers to the inmates as such are more over directed towards inmates with problems of some kind while inmates without problems apart form the fact that they are incarcerated do not benefit from these offers to the same extend. The inmates are constantly talking about TIME. Time is a measure for everything which has something to do with life in prison. A consequence is that many inmates arrange their prison life in a way where time is passed as quickly easily as possible. In other words quantitative measures are most important for how the inmates serve their sentence. The qualitative aspects like normalisation and re-socialisation and the preparation to a life without crime in many cases has no relevance for the inmates. A consequence among others is that the prison school for some inmates is a place to pass the time and not a place to learn. A lot the inmates who has participated in this investigation describes prison life as extremely boring and characterised by monotony and the lack of possibilities to have relevant and meaningful occupation while serving their sentence. As such there is large disproportion between the time to serve and the opportunities for occupation. The consequences are among others that inmates are mentally put on hold, that they tend to get a defeatist attitude to their own life, that they tend to slip into apathy and indifference towards their own future and that they smoke to much cannabis. A result of their time in prison is therefore that they are worse equipped regarding living a normal life outside the walls than they were when they began serving time. The educational activities in the jails are by the inmates in this investigation described as very valuable in the process of overcoming the unsecure and psychological demanding time in custody. Participating in educational activities gives the prisoner the opportunity to engage in something else than speculations about family, job, habitation and the case and not at least it might give the inmate the possibility to get out of the cell. At the same time the facilities for educational activities are in many jails very poor and in some jails not-existing. Finally the inmates interviewed in this investigation raise the question if an educational offer of one hour pr. month pr. inmate is sufficient to meet the educational needs.

13 13 5. Anbefalinger Det anbefales, at fængselslærernes kompetencer styrkes med henblik på at vejlede de indsatte om undervisnings-, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Dette kan eksempelvis ske ved gennemførelse af vejledningsuddannelser på forskelligt niveau. Det anbefales, at der tages yderligere initiativer til at tilgodese uddannelsesbehovet hos den del af de indsatte, der ikke har brug for uddannelse på det niveau, som fængslerne tilbyder. Denne anbefaling gælder først og fremmest de lukkede fængsler, hvor al undervisning og uddannelse skal foregå inden for murene. Men også på åbne fængsler er der grund til at være opmærksom på, om uddannelsestilbuddet er relevant og tilstrækkeligt i forhold til alle fangegrupper. I denne sammenhæng anbefales det, at der skabes endnu bedre muligheder for, at indsatte kan fortsætte deres uddannelsesaktiviteter efter ordinær arbejdstids ophør, eksempelvis ved at give øget mulighed for at have computer på cellen. Det anbefales, at der sættes en undersøgelse i gang, der kan tydeliggøre sammenhængene mellem behovet for undervisning i fængselsskolerne og det faktiske behov hos de indsatte. I forlængelse heraf anbefales det, at den generelle vejledningsindsats styrkes, og at alle indsatte som hovedregel får udarbejdet en handleplan inden for de første dage efter påbegyndt afsoning, uanset domslængde. Desuden anbefales det, at der rutinemæssigt gennemføres en opfølgende vejledningssamtale inden for 14 dage efter påbegyndt afsoning med henblik på justering af handleplanen og for at sikre, at den indsatte er klar over sine muligheder for beskæftigelse, undervisning og uddannelse under afsoningen. Det anbefales ved overflytning mellem fængsler, at de handleplaner, der allerede er udarbejdet, er forpligtende for det fængsel den indsatte overflyttes til, således at der sikres kontinuitet i den indsattes afsoning. Det anbefales, at der gøres en endnu større indsats end tilfældet er over for de yngste indsatte, der oftest har det største undervisningsbehov, og som for en dels vedkommende har brug for massiv indsats, hvis det skal lykkes at holde dem væk fra en kriminel løbebane. Det anbefales, at der iværksættes en undersøgelse af kontaktpersonordningen med henblik på grundlæggende ændringer af ordningen, så den bringes i overensstemmelse med dens intentioner. Spørgsmålet er, om det skal være andre faggrupper end betjentene, der skal varetage denne funktion. I den forbindelse kan en undersøgelse af uddannelsen til fængselsbetjent være relevant: Skal den fortsat være en etatsuddannelse under Kriminalforsorgen eller kan den med fordel gøres til et speciale under eksempelvis

14 14 uddannelsen til pædagog, og dermed til en uddannelse som professionsbachelor med de muligheder for videreuddannelse, det giver. I den sammenhæng anbefales det, at der iværksættes en undersøgelse af rutiner omkring behandling af de indsattes ønsker til uddannelse og beskæftigelse, med henblik på at forenkle og smidiggøre disse i det omfang det viser sig relevant. Det anbefales, at der sættes en undersøgelse i gang, der kan klarlægge, i hvor stor udstrækning betingelsen for at kunne få prøveløsladelse efter afsoning af halv tid i praksis er betinget af, at de indsatte har deltaget i fængslets undervisnings- og/eller behandlingstilbud, og hvilke muligheder, der findes, for at sikre at de velfungerende indsatte ikke har ringere mulighed for prøveløsladelse efter halv tid. Det anbefales, at der iværksættes tiltag, der kan sikre, at de indsatte oplever at have travlt fra den første dag, de afsoner. Dette kan ske gennem at intensivere undervisningen og ved at fængslerne har tilstrækkeligt med relevante og udviklende arbejdsopgaver, der kan holde de indsatte beskæftiget, så de er klar til at indgå i en travl hverdag efter endt afsoning Det anbefales, at der foretages en undersøgelse af arrestanters behov for undervisning og betydningen heraf for perioden under varetægtsfængsel og for den eventuelle efterfølgende afsoning, samt at det sikres at alle arrestanter har adgang til tidssvarende undervisningsfaciliteter. Det anbefales, at der iværksættes en systematisk undersøgelse af, hvilken betydningen deltagelse i undervisnings og uddannelsesaktiviteter under afsoning har for de indsatte efter deres løsladelse. Dette kan eventuelt ske gennem etablering af et 3-årigt ph.d.- forløb.

15 15 6. Indledning Dette er den tredje rapport i det samarbejde om forskning i fængselsundervisning 2, som Direktoratet for Kriminalforsorgen og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 3, indgik i efteråret I forhold til den oprindelige projektbeskrivelse, har projektet taget nogle drejninger, hvilket ikke mindst skyldes indgåelse af et samarbejde i Nordisk Netværk for Fængselsundervisning. 4 Baggrunden for, at Direktoratet for Kriminalforsorgen oprindeligt ønskede at gennemføre et forskningsprojekt i fængselsundervisningen, var dels et ønske om at kortlægge de indsattes uddannelsesmæssige baggrund, at udvikle og forbedre undervisningen og dels en erkendelse af, at der ikke eksisterede opdateret systematisk vidensopsamling om betydningen af undervisningen af indsatte i fængslerne. I Danmark var der ikke siden Justitsministeriet nedsatte Kriminalpolitisk forskningsgruppe, der offentliggjorde sine seneste arbejder for små 30 år siden, gjort forsøg på systematisk at undersøge betydningen af undervisningen i fængsler og arresthuse. Blandt de publikationer om undervisningen i de danske fængsler, der eksisterede i 2005, var et fælles nordisk initiativ støttet af Nordisk Ministerråd, der præsenterer en samlende beskrivelse af forskelle og ligheder i fængselsundervisningen i de nordiske lande (Nordisk ministerråd 2003, Nordic Counsil of Ministers 2005). Udgangspunktet for denne publikation var de formelle love og regler vedrørende undervisning under afsoning. De indsattes vurderinger fyldte ikke meget her. I andre nordiske lande, særligt i Norge, har der gennem årene været et større fokus på fængselsundervisningen. Eksempelvis besluttede det norske storting i 2002 at bevilge 7 mio. norske kroner til at undersøge diverse aspekter af fængselsundervisningen. Denne er siden blevet fulgt op af nye bevillinger. Resultaterne af det arbejde er præsenteret i en lang række rapporter og har ført til en styrkelse af undervisningen i fængslerne, herunder etablering af skoler i alle de norske fængsler og til et større udbud af erhvervsfaglig undervisning (Lund 2004, Øgrim 2004, Viljugrein 2002, Skaalvik mfl. 2002, Sandvik 2003, Rognaldsen 2003mfl.). Fængselsskolerne har en central placering i den danske kriminalforsorg og er ofte en af fængslernes store arbejdspladser. Det skyldes dels, at der i mange fængsler er mangel på arbejdsopgaver, der kan medvirke til at udfylde afsoningstiden, og som kan medvirke til at kvalificere de indsatte til en placering på arbejdsmarkedet efter endt afsoning. Typisk er det opgaver 2 Se Bilag 1 for oversigt over det samlede projekt. Med mindre andet er specificeret i teksten omfatter betegnelsen fængsel i denne rapport både fængsler og arresthuse. 3 Danmarks Pædagogiske Universitet blev i 2008 fusioneret med Århus Universitet og fik ved den lejlighed navnet Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. 4 Se

16 16 som at prismærke forskellige varer, pakke fuglefrø eller medicindoseringsæsker, lægge klude sammen etc. Flere fængsler har dog egentlig produktion af eksempelvis møbler, smedejernsprodukter, gartneri, skovbrug og landbrug med videre. Desuden indgår bygningsvedligeholdelse, som en væsentlig andel af de arbejdsopgaver, der eksisterer i kriminalforsorgens institutioner. Det er af stor vigtighed at fokusere på undervisningen i fængslerne i en tid, hvor der samfundsmæssigt er en stigende opmærksomhed på betydningen af uddannelse for den enkelte og for samfundet som sådan blandt andet udtrykt i ønsket om, at alle skal være involveret i livslang læring (EU kommissionen 2000), og hvor regeringen vil sikre, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 har gennemført en ungdomsudannelse. 5 Desuden tyder det på, at muligheden for at få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet bliver stadig mere afhængig af uddannelsesniveau (Det økonomiske råd 2003, Socialforskningsinstituttet 2002). Samtidig er det velkendt, at mange mennesker, også uden for murene, har svært ved at opfylde de samfundsmæssigt stillede krav om at gennemføre formaliseret uddannelse for at kunne etablere en stabil kontakt til arbejdsmarkedet, og at denne gruppe er voksende. En væsentlig årsag til denne udvikling er, at ikke alle mennesker er lige parate til at indgå i de uddannelsessammenhænge, der generelt stiller stigende krav til traditionelle skolekundskaber som læsning, skrivning, sprogfærdigheder og fortrolighed med informationsteknologi. For de indsatte i fængslerne gælder disse forhold naturligvis også, men samtidig indebærer det forhold, at de er frihedsberøvet og dermed ikke selv kan bestemme hvilke kurser, uddannelser og efter- og videreuddannelse, de vil deltage i, at de er endnu dårligere stillet sammenlignet med resten af befolkningen. Dette gælder især for indsatte i de lukkede fængsler, som i sagens natur skal forblive inden for murene. For indsatte i de åbne fængsler er mulighederne for at deltage i undervisningsaktiviteter større, fordi de kan få bevilliget frigang til eksempelvis uddannelse. Det vil sige, at de indsatte i de åbne fængsler efter en individuel vurdering kan få mulighed for at gennemføre uddannelsesforløb i uddannelsesinstitutioner uden for fængslet i den sidste del af deres afsoningstid. I den sammenhæng er det vigtigt at gøre opmærksom på de tiltag, der i de seneste år er taget for at give mulighed for indsatte til at tage (dele af) en erhvervsuddannelse eller andre fagligt orienterede uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) under den såkaldte VOKS-model Vejlednings Og Kompetenceafklarings System (Nyt fra Kriminalforsorgen 2008, Koudahl Se 5 Omfatter studieforberedende ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser herunder so/su og landbrugsuddannelser

17 17 også side 18). Danmark har desuden forpligtet sig til at sikre de indsatte mulighederne for at uddanne sig, gennem tilslutning til en række internationale aftaler og resolutioner. Det gælder Europarådets resolution nr. R (89)12, efter hvilken alle indsatte skal have adgang til uddannelse, og det gælder ikke mindst Menneskerettighedskonventionen (kapitel 26), der understreger, at alle har ret til uddannelse (FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder 1948). Fængselsskolernes arbejde og det øvrige arbejde vedrørende undervisning og uddannelse i fængslerne kan i denne sammenhæng være helt afgørende. En betingelse for, at fængslerne gennem uddannelse er i stand til at bidrage til at øge de indsattes muligheder for uddannelse og arbejde efter endt afsoning, er, at de tilbud om undervisning, der gives i fængslerne, er relevante, og at de lever op til de krav om fagligt niveau og om udvikling af deltagernes personlige kompetencer, der stilles i uddannelses- og arbejdsliv uden for murene. Kriminalforsorgen fastlagde i 1993 et principprogram for arbejdet, hvor hovedopgaven formuleres således: Kriminalforsorgens hovedopgave er at fuldbyrde straf. I den forbindelse skal kriminalforsorgen udøve den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen, støtte og motivere den dømte til gennem personlig, social, arbejds- og uddannelsesmæssig udvikling at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Disse to led i hovedopgaven er sidestillet, og der er således ikke tale om, at nogen del af opgaven er vigtigere end den anden. (Kriminalforsorgen 1993 :2) Ifølge dette program skal straffuldbyrdelse ske ud fra seks principper: Normalisering, som blandt andet betyder, at forholdene i fængslerne skal indrettes, så de så vidt muligt svarer til forholdene udenfor. Åbenhed, som blandt andet indebærer en forpligtelse for Kriminalforsorgen til at sikre de dømte mulighed for at knytte og vedligeholde forbindelse til pårørende og det almindelige samfundsliv. Dette sker blandt andet gennem besøg og udgange. Såvel princippet om åbenhed som om normalisering skal medvirke til at begrænse de efterfølgende negative virkninger af frihedsberøvelsen. Ansvarlighed. Princippet indebærer, at de dømte skal have mulighed for at udvikle ansvarlighed, hvilket kan forbedre deres mulighed for efterfølgende at leve et liv uden kriminalitet.

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker 2. reviderede udgave Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet September 2010 for Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet April 2007 for Direktoratet for Kriminalforsorgen 1 Indhold Forord 2 Resume 3 Sammenfatning af

Læs mere

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet April 2007 for Direktoratet for Kriminalforsorgen 1 Indhold Forord 2 Resume 3 Sammenfatning af

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt)

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) 1. del-rapport i projektet: Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt)

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) 1. del-rapport i projektet: Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1258 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1258 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1258 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 6. oktober 2014 Kontor: Økonomistyringskontoret

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Kriminalpolitisk program

Kriminalpolitisk program Kriminalpolitisk program Nordiske Fængselsfunktionærers Union (NFU) er et samarbejde mellem fængselsforbundene i Norden. Organisationen repræsenterer ca. 13.500 fængselsbetjente og andre medarbejdergrupper

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Uddannelsesudfordringer

Uddannelsesudfordringer Et mindre provokerende oplæg om Uddannelsesudfordringer Undervisning som en del af den samlede beskæftigelse Uddannelse kontra øvrige beskæftigelsestilbud De forskellige uddannelsestilbud? Mål for uddannelsesaktiviteten

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Indsattes perspektiver på stofbrugsbehandling i danske fængsler

Indsattes perspektiver på stofbrugsbehandling i danske fængsler Indsattes perspektiver på stofbrugsbehandling i danske fængsler va@crf.au.dk Baggrund Deltagere: 2 lukkede og 2 åbne fængsler Øget behandlingsindsats siden 2003 Behandlingsgaranti for indsatte stofbrugere

Læs mere

Forensic Psychiatry in Denmark

Forensic Psychiatry in Denmark Forensic Psychiatry in Denmark Current statement 8th-nsfp Forensic Psychiatry in Denmark Danish Legislation (short version) Numbers Research Trends and Challenges Forensic psychiatry in Denmark 1 Forensic

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet Januar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Forskningsprojekt Januar 2009 December 2012 Det Strategiske Forskningsråd

Forskningsprojekt Januar 2009 December 2012 Det Strategiske Forskningsråd Forskningsprojekt Januar 2009 December 2012 Det Strategiske Forskningsråd Om projektet og deltagerne Baggrunde og problemstillinger Fokuspunkter og hypoteser Projektets design Resultater so far Professor

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hotell Billingehus 2. oktober 2010. indsatte og ansatte hvad virker?

Hotell Billingehus 2. oktober 2010. indsatte og ansatte hvad virker? Hotell Billingehus 2. oktober 2010 Kommunikation mellem indsatte og ansatte hvad virker? Program de næste cirka 40 minutter Først lidt om vores undersøgelse Så lidt kommunikationsteori Redskaber til brug

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, foråret 2009.

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, foråret 2009. Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, foråret 2009. Hermed præsenteres for første gang resultaterne af undervisningsevalueringen på bachelor

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Kriminalitet, fængsling og hvad så?

Kriminalitet, fængsling og hvad så? Kriminalitet, fængsling og hvad så? Projektets formål Vores projekt tager udgangspunkt i at bringe unge under 30 år tættere på uddannelse og arbejdsmarkedet. Forskningen viser, at tilbøjeligheden til at

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Ønsket dødssted for danske cancer patienter

Ønsket dødssted for danske cancer patienter Ønsket dødssted for danske cancer patienter Forskerdag 2011 Forskningsnetværk i Palliation Mette Asbjørn Neergaard Dødssted i Danmark Danske patienters ønskede dødssted Danske patienters ønskede dødssted

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org 225935 CP 1 2005 NO GRUNDTVIG G1 www.pipeline project.org 1. Nr. marts 2006 Introduktion Kære læser, Dette blad, du nu har I hånden eller læser på Internettet er det første nummer af det europæiske Pipeline

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere