MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2009 MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED DFDS A/S, Sundkrogsgade København Ø CVR Selskabsmeddelelse nr. 13/ Årets første kvartal blev som forventet meget udfordrende. Adm. dir. Niels Smedegaard udtaler - Vores resultat for 1. kvartal er naturligvis påvirket af den markante nedgang i fragtmængderne på omkring 20-25%, der har præget hele markedet. Der blev dog også opnået fremgang på vigtige områder i kvartalet, tilføjer Niels Smedegaard - Vi glæder os over, at de mange tiltag, vi har gennemført, ser ud til at virke. Sammen med en lavere oliepris har det givet en fremgang på DKK 50 mio. for passageraktiviteterne. Vi har forbedret marginalen for vores traileraktiviteter og vores pengestrøm fra driften er styrket. Derudover forfølger vi de muligheder, der opstår, for at forbedre vores langsigtede markedsposition. Om markedsudviklingen i resten af 2009 siger Niels Smedegaard - I de seneste måneder har vi set en mere stabil udvikling i markedet. Sigtbarheden er dog fortsat usædvanlig lav, så det er stadig for tidligt at sige, om der er tale om en stabilisering eller en mere vedvarende forbedring. Derfor arbejder vi også målrettet videre med at tilpasse vores omkostninger og aktiviteter til markedsudviklingen, og ikke mindst holder vi fokus på salgsarbejdet. Kontaktpersoner: Niels Smedegaard, CEO Søren Brøndholt Nielsen, IR Side 1/19 DFDS et førende søbaseret transportnetværk i Nordeuropa. DFDS har omkring medarbejdere og beskæftiger en flåde på omkring 60 skibe. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på NASDAQ OMX København. Væsentlige begivenheder, 1. kvartal: Omsætning reduceret med 26% til DKK 1,4 mia. Justeret for oliepristillæg blev omsætningen reduceret med 20% Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) reduceret med 44% til DKK 79 mio. Resultat før skat reduceret til DKK -105 mio. (DKK -58 mio.) Pengestrøm fra driften forbedret til DKK 223 mio. (DKK 124 mio.) Passenger Shipping opnåede resultatfremgang på DKK 50 mio. Margin for Trailer Services forbedret 20-25% lavere fragtmængder medførte betydelig resultatnedgang for ro-ro-, container- og terminalaktiviteterne For hele året forventes fortsat et resultat før skat på omkring nul

2 Hoved- og nøgletal for DFDS Koncernen DFDS Side 2/ DKK mio. 1. kvt. 1. kvt. Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning 1) Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 1) Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat Periodens resultat efter minoritetsinteresser Resultat til analyseformål Kapital Aktiver i alt DFDS A/S' andel af egenkapital Egenkapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital, gennemsnit Antal medarbejdere, gennemsnit Pengestrømme Pengestrøm fra driften, før finansiering og efter skat Pengestrøm fra investeringsaktivitet Køb af virksomheder, aktiviteter og minoritetsinteresser Øvrige investeringer Fri pengestrøm fra driften Nøgletal for drift og afkast Antal skibe Omsætningsvækst, % -26,4 3,4-1,4 EBITDA-margin, % 5,5 7,2 12,4 Driftsmarginal, % -3,9-0,1 5,7 Omsætningshastighed, investeret kapital (antal gange) 0,78 0,99 1,07 Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a. -2,9-0,1 5,9 Egenkapitalforrentning p.a. -11,5-7,3 6,5 Nøgletal for kapital og pr. aktie Egenkapitalandel, % 38,6 37,0 40,5 Finansiel gearing, (antal gange) 1,12 1,15 1,00 Resultat pr. aktie (EPS), DKK -12,77-8,70 32,12 Udbytte pr. aktie, DKK - - 0,0 Antal aktier ultimo perioden, tusind Aktiekurs ultimo perioden, DKK Markedsværdi, DKK mio ) Tallene pr. forretningsområde summerer ikke til Koncernen, idet blandt andet elimineringer og ikke-fordelte poster ikke er medtaget. Definitioner på side 19.

3 Side 3/19 Markedsudvikling Den generelle afmatning i den nordeuropæiske søbaserede transportsektor fortsatte ind i 1. kvartal med en nedgang i fragtmængder på 20-25%. Markedssituationen skønnes overordnet set at være stabiliseret, men det er endnu for tidligt at vurdere, om udviklingen vil forblive stabil eller forbedres i resten af året. Passagermarkedet er som helhed mindre påvirket med en nedgang i antal passagerer i niveauet 15-20%, om end der er store variationer fra marked til marked. Det lavere aktivitetsniveau har skabt overkapacitet i næsten alle markedsområder, hvilket har øget udbuddet af tonnage på chartermarkedet og medført nogen oplægning af tonnage. Derudover er rate- og billetprisniveauer under pres som følge af mere intens konkurrence, som dog varierer mellem markedsområder. Hertil kommer effekter fra svækkelsen af især det engelske pund, som påvirker efterspørgselsforhold og trafikmønstre og dermed balancen i trafikker omkring Storbritannien. Tilpasning til markedsvilkår fortsætter Siden halvåret 2008 er der gennemført en række tiltag inden for hovedsageligt følgende områder: På nuværende tidspunkt skønnes det, at markedsvilkårene vil forblive vanskelige i resten af 2009 og derfor gennemføres og planlægges yderligere tiltag inden for ovennævnte områder. De væsentligste tiltag omfatter blandt andet udchartring af overskydende tonnage, ruteændringer og genforhandling af havne- og charteraftaler. Hertil kommer et særligt fokus på forbedring af indtjeningen for havneterminalen i Immingham. Salg af passagerskib Passagerskibet QUEEN OF SCANDINAVIA er solgt til udenlandske interesser med levering i juni Aftalen er betinget af betaling af depositum fredag d. 15. maj QUEEN OF SCANDINAVIA blev lagt op efter lukningen af Bergen-ruten i september Fra februar 2009 har skibet fungeret som hotelskib i Sverige. Salgssummen udgør ca. DKK 175 mio., og provenuet giver mulighed for at nedbringe gældsforpligtelser og dermed styrke DFDS balance. Salget betyder endvidere, at årets forventede netto-investeringer reduceres fra DKK 1,3 mia. til DKK 1,1 mia. Tilbagelevering og udchartring af skibe for at reducere rutenetværkets kapacitet Færre afgange og optimering af bunkerforbrug for at sænke flådens driftsomkostninger Ændring/lukning af ruter Genforhandling af overenskomster og indførsel af mere fleksible bemandingsprincipper En generel tilpasning af organisationen til et lavere aktivitetsniveau Salgsfremmende initiativer

4 Side 4/19 Kvartalsregnskab og resultatforventning Omsætning Koncernens omsætning for 1. kvartal blev reduceret med 26% til DKK mio. Justeret for oliepristillæg var omsætningsnedgangen 20%. Omsætning DKK mio. 1K08 1K09 Ændr., % Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Tramp (ikke-fortsættende) Elimineringer mv DFDS Koncernen Omsætningen i alle forretningsområder blev påvirket af lavere aktivitet. Særligt i Ro-Ro Shipping blev omsætningen tillige påvirket af en nedgang i oliepristillæg svarende til nedgangen i bunkeromkostningen. Justeret herfor blev omsætningen reduceret med 16%. Passenger Shippings omsætning blev reduceret med 13%. Justeret for lukningen af Bergen-ruten (september 2008) og ændring af rapporteringsmodel for Esbjerg-ruten primo 2009 var omsætningen 8% lavere. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Koncernens EBITDA for 1. kvartal blev DKK 79 mio., en nedgang på 44% sammensat af fremgang for Passenger Shipping og tilbagegang for de fire øvrige forretningsområder. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) DKK mio. 1K08 1K09 Ændr., % Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services 3-13 n.a. Trailer Services Tramp (ikke-fortsættende) Ikke fordelte poster DFDS Koncernen Fremgangen i Passenger Shipping er opnået på grundlag af forbedringsplanen implementeret i løbet af 2008 og en lavere bunkeromkostning. Resultatnedgangen for de fire øvrige forretningsområder er først og fremmest betinget af lavere volumener og en lavere kapacitetsudnyttelse. DKK mio DFDS Koncernen - EBITDA pr. kvartal 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Avancer, af- og nedskrivninger og driftsresultat (EBIT) Afskrivningerne for 1. kvartal blev reduceret med DKK 10 mio. til DKK 135 mio. Omkring halvdelen af nedgangen skyldes færre afskrivninger af kundeportefølje i Container Shipping på grund af en nedskrivning af porteføljen foretaget i Den anden halvdel kan henføres til færre skibsafskrivninger blandt andet relateret til oplægning af et passagerskib. Avancer og afskrivninger, Koncernen DKK mio. 1K08 1K09 Ændr. EBITDA Associerede virks Avancer 0 0 n.a. Afskrivninger Goodwill/neg. goodwill EBIT EBIT blev herefter DKK -55 mio., en tilbagegang på DKK 54 mio. Finansiering Netto-omkostningen til finansiering for 1. kvartal blev reduceret med DKK 8 mio. til DKK 49 mio. Der blev opnået en reduktion på 29% af netto-renteomkostningen svarende til DKK 15 mio. i 1. kvartal på baggrund af primært et lavere renteniveau men også lavere nettogæld. Denne besparelse blev imidlertid delvist opvejet af blandt andet tab på netto-kursreguleringer blandt andet relateret til udsving i SEK og GBP.

5 Side 5/19 Finansielle poster, Koncernen DKK mio. 1K08 1K09 Ændr. Netto-renteudgifter Netto-kursreguleringer Øvrige poster I alt Resultat før skat Resultatet før skat for 1. kvartal blev herefter DKK -105 mio., en nedgang på DKK 47 mio. i forhold til samme periode sidste år. Balance og investeringer De samlede aktiver udgjorde ultimo 1. kvartal DKK 8,9 mia., en stigning på 4% i forhold til udgangen af Stigningen skyldes primært tilgang af to ro-ro-skibe i 1. kvartal. Investeret kapital og ROIC Den gennemsnitlige investerede kapital udgjorde DKK 7,3 mia. i 1. kvartal, en reduktion på 7% i forhold til samme periode sidste år og en reduktion på 4% i forhold til 4. kvartal Den investerede kapital blev i 1. kvartal forrentet med -2,9% p.a., en nedgang på 2,8 procentpoint i forhold til samme periode i Resultatforventning for 2009 Som følge af fortsat usædvanlig lav forudsigelighed omkring konjunkturudviklingen i resten af 2009 er resultatforventningen stadig behæftet med betydelig usikkerhed: Omsætningen forventes for hele året reduceret med omkring 20% afledt af lavere mængder og færre indtægter fra oliepristillæg. Vækstforventningen var ikke kvantificeret i årsrapporten for 2008 Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes fortsat at blive omkring 20% lavere end i 2008 Investeringerne forventes at udgøre omkring DKK 1,1 mia. Som følge af salg af et passgerskib er forventningen reduceret fra tidligere DKK 1,3 mia. Resultatet før skat forudses fortsat at blive omkring nul

6 Side 6/19 Ro-Ro Shipping Ro-Ro Shipping driver rutenetværk baseret på ro-ro- og ro-pax-tonnage i Nordsøen og Østersøen. De vigtigste kundegrupper er vognmands- og speditionsvirksomheder samt producenter af tungt industrigods DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Avance ved salg af skibe, ejendomme og terminaler Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % 13,1 15,7 14,0 14,0 14,2 8,1 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 10,9 12,1 12,4 10,9 11,9 4,7 Lanemeter, ' Passagerer (Østersøen), ' Markedsudvikling Den økonomiske opbremsning, som slog igennem i de sidste måneder af 2008, fortsatte i 1. kvartal. Produktionsstop og fortsat tømning af lagre har medført en nedgang i volumener på 20-25% i stort set alle nordeuropæiske markedsområder. I slutningen af kvartalet og i april blev markedet stabiliseret, og der er tegn på en stigning i industriproduktionen i løbet af 2. kvartal. Som følge af overkapacitet i markedet er rateniveauet i stigende grad under pres. Aktivitetsudvikling Antallet af transporterede lanemeter var 21% lavere i 1. kvartal end samme periode sidste år. Nedgangen i volumen er bredt funderet i Nordsøen og Østersøen. Aktivitetsniveauet er påvirket af lavere industriproduktion, særligt inden for automobilsektoren. Dertil kommer en nedgang i transport af trailere, som i vid udstrækning anvendes til transport af forbrugsvarer. Der blev i 1. kvartal indsat to nyere ro-ro-skibe mellem Holland og England og ruten mellem Norge og England blev integreret med ruten mellem Sverige og England. Tre overskydende skibe er alle udchartret. Resultatudvikling Omsætningen blev reduceret med 28% til DKK 669 mio. Justeret for oliepristillæg var omsætningsnedgangen 16%. Omsætningen blev positivt påvirket af udchartring af overskydende tonnage. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) blev reduceret med 36% til DKK 115 mio. på baggrund af først og fremmest lavere volumen, nedgang i kapacitetsudnyttelsen og højere enhedsomkostninger. Den lavere oliepris reducerede bunkeromkostningen, men dette blev opvejet af færre indtægter fra oliepristillæg. Forrentningen af den investerede kapital blev 4,7% (10,9%) p.a. i 1. kvartal.

7 Side 7/19 Container Shipping Container Shipping omfatter rutenetværk baseret på lo-lo-tonnage i Nordsøen, Det Irske Hav og det nordlige Spanien. De vigtigste kundegrupper er im- og eksportører samt producenter af tungt industrigods DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Resultat fra associerede virksomheder Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % 2,1 1,8 3,1-13,4-1,1-2,3 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 3,7 3,5 5,1-22,9-1,9-3,4 Tons, ' Containere, ' Markedsudvikling Afmatningen af konjunkturudviklingen medfører et fortsat lavt aktivitetsniveau på de irske, engelske og norske markeder, som er centrale for Container Shipping. Blandt andet er aktiviteten inden for bygge-sektoren reduceret betydeligt. Den lave markedsvækst medvirker til at skabe overkapacitet og pres på rateniveauet. Aktivitetsudvikling For aktiviteterne med udgangspunkt i Norge (DFDS Lys Line) var resultatet for de industrielle logistikaktiviteter betydeligt lavere som følge af lavere papirmængder. Derimod blev resultatet for dør-døraktiviteterne på Nordsøen forbedret på grundlag af de tilpasninger, der er gennemført i løbet af Resultatet for charteraktiviteterne, der opererer på bulkmarkedet, blev markant lavere i 1. kvartal som følge af meget lave rateniveauer. For aktiviteterne mellem Irland og Kontinentet samt Spanien er driften stabiliseret efter kapacitetsreduktioner i 2008 og genforhandling af charteraftaler i 1. kvartal Sidstnævnte vil sænke omkostningsniveauet i resten af året. Resultatudvikling Omsætningen for 1. kvartal blev reduceret med 31% til DKK 298 mio. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal blev reduceret med 69% til DKK 9 mio. Hovedparten af resultatnedgangen kan henføres til lavere volumener, særligt papir, for de industrielle logistikaktiviteter og en markant svækkelse af chartermarkedet. Forrentningen af den investerede kapital blev -3,4% (3,7%) p.a. i 1. kvartal.

8 Side 8/19 Passenger Shipping Passenger Shipping driver passagerruter baseret på cruise ferry tonnage i Nordsøen og Kattegat/Skagerrak. De vigtigste kundegrupper er passagerer i egen bil, Mini Cruise-passagerer, konferencearrangører og turoperatører. Dertil kommer drift af kanalrundfarten, DFDS Canal Tours DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Avance ved salg af skibe, ejendomme og terminaler Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % -42,2 2,0 19,9 5,6 0,8-30,4 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -29,3 1,9 26,5 4,4 0,8-18,2 Passagerer, ' Markedsudvikling Opbremsningen i økonomien har påvirket rejsemarkedet negativt i hele Nordeuropa med en nedgang i antal passagerer i størrelsesordenen 15-20%. Nedgangen varierer en del mellem markedsområder. Som følge af den svækkede efterspørgsel er billetpriser under pres. Den faldende oliepris har generelt medført en væsentlig nedgang i passagerrederiers omkostninger. Aktivitetsudvikling Antallet af passagerer i 1. kvartal var 1% højere justeret for Bergen-ruten, der blev lukket primo september På Oslo-ruten var der 7% færre passagerer. Billetprisen pr. passager blev reduceret, mens ombordomsætningen pr. passager blev forbedret. På baggrund af lavere omkostninger til drift ombord og bunkers opnåede ruten resultatfremgang. På Amsterdam-ruten steg antallet af passagerer med 17% understøttet af flere afgange. Omsætningen pr. passager blev reduceret, men forbedring af avancer ombord samt lavere omkostninger til drift ombord og bunkers medførte en væsentlig resultatforbedring i 1. kvartal. Resultatudvikling Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 280 mio., en nedgang på 13% i forhold til samme periode sidste år. Justeret for lukningen af Bergen-ruten og ændring af rapporteringsmodel for Esbjerg-rutens passageromsætning var omsætningen 8% lavere. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal blev forbedret med DKK 47 mio. til DKK -41 mio. Resultatfremgangen blev opnået på grundlag af forbedringsplanen iværksat i 2008, som blandt andet omfattede en lukning af Bergen-ruten samt ændringer i organisationen og overenskomster. Derudover blev bunkeromkostningen reduceret af den lavere oliepris i 1. kvartal. Forrentningen af den investerede kapital blev -18,2% (-29,3%) p.a. i 1. kvartal.

9 Side 9/19 Terminal Services Terminal Services driver havneterminaler i Danmark, England, Holland og Norge, hvor enhedslast som trailere, containere og automobiler samt industrielt gods håndteres. Hertil kommer passagerhåndtering i enkelte terminaler DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Resultat fra associerede virksomheder Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % -1,8-3,0-3,0-27,1-8,0-14,1 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -2,7-4,3-4,6-43,5-13,0-22,1 Tons, ' Markedsudvikling Som følge af en høj andel af intern omsætning fra især Ro-Ro Shipping, men også Container Shipping, er markedsudviklingen tæt knyttet til disse områder. Markedet for tredjepartsmængder var vigende i 1. kvartal. Aktivitetsudvikling Alle terminaler blev ramt af lavere volumener fra egne ruter i 1. kvartal. Driften af DFDS Nordic Terminal i Immingham er blevet mere effektiv på baggrund af projekter gennemført i 2008, men effekterne heraf overskygges af en lavere kapacitetsudnyttelse i 1. kvartal. Der blev i januar 2009 gennemført en yderligere rationalisering af driften med blandt andet afskedigelse af 70 medarbejdere. Effekten heraf indtræder først efter 1. kvartal. I anden halvdel af 2009 forventes resultatet forbedret gennem viderefakturering af omkostning til offentlige afgifter (business rates) og yderligere rationalisering af driften. Resultatudvikling Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 128 mio., hvilket var 24% lavere end samme periode sidste år. Den lavere omsætning kan primært henføres til lavere mængder fra egne ruter og svækkelsen af GBP. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal blev DKK -13 mio., en tilbagegang på DKK 16 mio. Resultatudviklingen er hovedsageligt relateret til DFDS Nordic Terminal, som er belastet af en omkostning til offentlige afgifter (business rates) på DKK 6 mio. i 1. kvartal og effekten af lavere volumener. Dertil kommer nogen tilbagegang i de øvrige terminaler, primært i den norske terminal i Brevik. Forrentningen af den investerede kapital blev -22,1% (-2,7%) p.a. i 1. kvartal.

10 Side 10/19 Trailer Services Trailer Services driver trailerselskaber i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien, Holland, England og Irland, som primært servicerer markedet med transportløsninger ved brug af DFDS rutenetværk DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Resultat fra associerede virksomheder Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % 3,1 1,1-0,4-1,4 0,7 3,3 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 13,1 5,3-2,2-5,6 2,7 9,7 Sendinger, ' Markedsudvikling Trailer Services hovedmarkeder er Sverige, Storbritannien og Kontinentet. Aktivitetsniveauet blev reduceret væsentligt i alle markedsområder med øget priskonkurrence til følge. Konkurrence fra østeuropæiske vognmænd er fortsat stigende. Aktivitetsudvikling Det samlede antal sendinger for 1. kvartal var 26% lavere. Aktivitetsniveauet mellem Sverige og UK blev reduceret væsentligt. I de to mindre selskaber i Holland og Tyskland blev der gennem omstrukturering af aktiviteter opnået resultatfremgang i 1. kvartal. Integrationen af områdets aktiviteter fortsætter og i april 2009 blev der implementeret en fælles trailerpool. Resultatudvikling Omsætningen for 1. kvartal blev reduceret med 29% til DKK 182 mio. på baggrund af det lavere aktivitetsniveau og en nedgang i indtægter fra dieselpristillæg. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) blev reduceret med 14% til DKK 12 mio. EBITDA-margin blev forbedret til 6,9% (5,6%) som følge af blandt andet stabilisering og resultatfremgang for Halléns i Belgien. Forrentningen af den investerede kapital i 1. kvartal blev 9,7% (13,1%) p.a.

11 Side 11/19 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2009 for DFDS A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2009 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af Koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står overfor. København, den 13. maj 2009 Direktion Niels Smedegaard Administrerende direktør Bestyrelse Bent Østergaard Vagn Sørensen Claus Arnhild* Formand Næstformand Michael Helbo* Jill Lauritzen Melby Anders Moberg Thomas Mørk* Ingar Skaug Lene Skole * Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

12 Side 12/19 DFDS Koncernens resultatopgørelse DKK mio. 1. kvt. 1. kvt. Hele året Nettoomsætning 1.430, , ,6 Omkostninger: Driftsomkostninger 793, , ,7 Charterhyre 153,8 159,6 690,3 Personaleomkostninger 323,2 367, ,4 Andre omkostninger ved drift, salg og administration 82,1 93,3 420,9 Omkostninger i alt 1.352, , ,3 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 78,5 139, ,3 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,7 1,3 4,5 Avance ved salg af skibe, ejendomme og terminaler 0,4 0,0 39,6 Af- og nedskrivninger: Afskrivning af skibe -104,9-111,8-437,0 Afskrivning af øvrige langfristede aktiver -30,6-33,4-134,8 Nedskrivning af skibe og øvrige langfristede aktiver 0,0 0,0-42,4 Værdiregulering af goodwill/negativ goodwill 0,4 2,9 19,9 Af- og nedskrivninger i alt -135,1-142,3-594,3 Driftsresultat (EBIT) -55,5-1,2 467,1 Finansielle indtægter 7,7 5,5 31,4 Finansielle omkostninger -57,1-62,1-277,6 Resultat før skat -104,9-57,8 220,9 Skat af periodens resultat 8,1-6,7 32,2 Periodens resultat -96,8-64,5 253,1 Periodens resultat fordeles således: Aktionærerne i DFDS A/S -97,3-66,3 246,6 Minoritetsinteresserne 0,5 1,8 6,5-96,8-64,5 253,1 Resultat pr. aktie (EPS) á DKK ,77-8,70 32,12 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) á DKK ,75-8,69 32,08

13 Side 13/19 DFDS Koncernens totalindkomstopgørelse DKK mio. 1. kvt. 1. kvt. Hele året Periodens resultat i henhold til resultatopgørelsen -96,8-64,5 253,1 Anden totalindkomst Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter 19,3-31,9-75,8 Skat af dagsværdireguleringer 0,0-0,3 0,0 Valutakursreguleringer, udenlandske selskaber 36,6-9,0-171,8 Opskrivning værdipapirer 3,1 0,0-9,1 Periodens totalindkomst -37,8-105,7-3,6 Periodens totalindkomst fordeles således: Aktionærerne i DFDS A/S -38,2-107,4-9,3 Minoritetsinteresserne 0,4 1,7 5,7-37,8-105,7-3,6

14 Side 14/19 DFDS Koncernens balance aktiver DKK mio Langfristede aktiver Goodwill 323,0 327,3 318,8 Andre langfristede immaterielle aktiver 29,8 101,8 34,5 Software 55,6 33,4 57,9 Igangværende udviklingsprojekter 5,4 12,1 4,0 Langfristede immaterielle aktiver 413,8 474,6 415,2 Ejendomme 76,1 75,1 76,8 Terminaler 287,1 328,9 283,0 Skibe 6.046, , ,5 Driftsmidler m.v. 307,2 283,9 293,6 Igangværende anlægsarbejder og forudbetalinger 255,6 157,8 236,9 Langfristede materielle aktiver 6.972, , ,8 Kapitalandele i associerede virksomheder 13,2 12,1 12,2 Tilgodehavender 27,7 3,0 27,6 Værdipapirer 20,6 25,9 17,5 Udskudt skatteaktiv 91,4 70,2 73,0 Andre langfristede aktiver 152,9 111,2 130,3 Langfristede aktiver i alt 7.539, , ,3 Varebeholdninger 70,1 96,9 79,6 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 707,3 969,7 741,3 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 4,5 11,3 2,3 Andre tilgodehavender og kortfristede aktiver 110,9 146,6 103,4 Periodeafgrænsningsposter 87,0 90,2 97,9 Likvide beholdninger 222,2 355,9 301, , , ,1 Aktiver bestemt for salg 185,0 0,0 185,0 Kortfristede aktiver i alt 1.387, , ,1 Aktiver i alt 8.926, , ,4

15 Side 15/19 DFDS Koncernens balance passiver DKK mio Egenkapital Aktiekapital 800,0 800,0 800,0 Reserver -250,0-93,6-309,4 Overført resultat 2.827, , ,4 Foreslået udbytte 0,0 0,0 0,0 Aktionærerne i DFDS A/S' andel af egenkapitalen 3.377, , ,0 Minoritetsinteresser 70,2 111,5 70,5 Egenkapital i alt 3.447, , ,5 Rentebærende gældsforpligtelser 3.335, , ,1 Udskudt skat 152,7 232,1 153,6 Pensions- og jubilæumsforpligtelser 178,2 213,3 170,2 Andre hensatte forpligtelser 0,0 1,1 0,0 Langfristede forpligtelser i alt 3.666, , ,9 Rentebærende gældsforpligtelser 543,7 730,0 954,1 Leverandører af varer og tjenesteydelser 304,4 402,2 308,3 Gæld til associerede selskaber 1,8 0,1 0,0 Andre hensatte forpligtelser 9,7 25,2 9,7 Selskabsskat 20,7 28,2 23,8 Anden gæld 714,4 646,0 622,2 Periodeafgrænsningsposter 133,3 182,6 116, , , ,0 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 85,0 0,0 85,0 Kortfristede forpligtelser i alt 1.813, , ,0 Forpligtelser i alt 5.479, , ,9 Passiver i alt 8.926, , ,4

16 Side 16/19 Egenkapitalopgørelse Koncern DKK mio. Foreslået udbytte Aktionærerne i DFDS A/S i alt Aktiekapital Reserver Overført Valutakursreguleringetransaktioner værdipapirer Egne Sikrings- Opskrivning resultat aktier Minoritetsinteresser I alt Egenkapital pr. 1/ ,0-4,1-27,3 11,8-33, ,3 114, ,7 115, ,3 Egenkapitalbevægelser 1. kvartal 2008 Totalindkomst 0,0-9,0-32,1 0,0 0,0-66,3 0,0-107,4 1,7-105,7 Afgang minoritetsinteresser 0,0-5,9-5,9 Optjent vedr. aktiebaseret vederlæggelse 0,2 0,2 0,2 Salg af egne aktier ved udnyttelse af aktieoptioner 1,0 1,8 2,8 2,8 Øvrige reguleringer 0,7 0,7 0,7 Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal ,0-9,0-32,1 0,0 1,0-63,6 0,0-103,7-4,2-107,9 Egenkapital pr. 31/ ,0-13,1-59,4 11,8-32, ,7 114, ,0 111, ,4 Egenkapital pr. 1/ ,0-175,9-102,9 3,4-34, ,4 0, ,0 70, ,5 Egenkapitalbevægelser Totalindkomst 0,0 36,6 19,4 3,1 0,0-97,3 0,0-38,2 0,4-37,8 Afgang minoritetsinteresser 0,0-0,8-0,8 Optjent vedr. aktiebaseret vederlæggelse 0,9 0,9 0,9 Salg af egne aktier ved udnyttelse af aktieoptioner 0,3 0,5 0,8 0,8 Egenkapitalbevægelser i 0,0 36,6 19,4 3,1 0,3-95,9 0,0-36,5-0,4-36,9 Egenkapital pr. 31/ ,0-139,3-83,5 6,5-33, ,5 0, ,5 70, ,6

17 Side 17/19 DFDS Koncernens pengestrømsopgørelse DKK mio. 1. kvt. 1. kvt. Hele året Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 78,5 139, ,3 Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v. 1,3 0,2-2,3 Ændring i driftskapital 157,6-12,4 12,9 Betaling af pensionsforpligtigelser og andre hensatte forpligtelser -2,1-1,8-20,9 Pengestrøm fra driftsaktivitet, brutto 235,3 125, ,0 Modtagne renter 25,2 10,3 83,9 Betalte renter -56,5-35,0-292,6 Betalte skatter -12,2-1,8-23,7 Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto 191,8 99,3 774,6 Skibe -468,2-185,1-201,5 Ejendomme og terminaler -1,3-1,2-10,9 Driftsmateriel m.v. -24,5-1,5-62,2 Køb af langfristede immaterielle aktiver -3,6-3,0-32,1 Køb af tilknyttede virksomheder og aktiviteter 0,0-0,5-0,3 Køb af minoritetsinteresser -0,2-2,3-39,8 Associerede virksomheder 0,0 0,4 2,3 Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt -497,8-193,2-344,5 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i lån med pant i skibe 337,0-62,9-475,8 Ændring i andre langfristede finansielle aktiver 0,0 0,0 0,2 Ændring i andre finansielle lån, netto -4,8-11,1-103,1 Betalt leasingydelse vedrørende finansielt leasede aktiver -8,1-7,8-29,1 Forskydning i driftskreditter -107,8 37,0 124,5 Udnyttelse af aktieoptioner 0,8 2,8 8,3 Betalt udbytte 0,0 0,0-115,2 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt 217,1-42,0-590,2 Periodens pengestrøm -88,9-135,9-160,1 Likvide beholdninger primo perioden 301,6 494,3 494,3 Kursreguleringer af likvide beholdninger 9,5-2,5-32,6 Likvide beholdninger ultimo perioden 222,2 355,9 301,6 Ovennævnte kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance.

18 Side 18/19 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2008, hvortil der henvises. Årsrapporten for 2008 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Note 2 Segmentoplysninger DKK mio. Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Tramp Shipping Ikke fordelt Total 1. kvt Nettoomsætning 856,4 421,7 318,4 69,1 254,0 22,1 2, ,1 Intern omsætning 69,8 8,2 1,7 98,9 4,4 0,0 44,4 227,4 Bruttoomsætning 926,2 429,9 320,1 168,0 258,4 22,1 46, ,5 Resultat før skat 89,2 0,2-148,3-4,8 6,6 6,6-7,3-57,8 Skat af periodens resultat -6,7-6,7 Periodens resultat -14,0-64,5 Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Tramp Shipping Ikke fordelt Total 1. kvt Nettoomsætning 615,9 291,0 279,3 62,2 180,1 0,0 2, ,7 Intern omsætning 52,8 7,0 0,2 65,7 1,5 0,0 48,4 175,6 Bruttoomsætning 668,7 298,0 279,5 127,9 181,6 0,0 50, ,3 Resultat før skat 23,7-12,1-97,0-20,8 4,5 1,2-4,4-104,9 Skat af periodens resultat 8,1 8,1 Periodens resultat 3,7-96,8

19 Side 19/19 Definitioner Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før af- og nedskrivning af materielle langfristede aktiver Resultat efter af- og nedskrivning af langfristede immaterielle og materielle aktiver Driftsmarginal Driftsresultat (EBIT) x 100 Omsætning Driftsresultat efter skat (NOPAT) Investeret kapital Driftsresultat (EBIT) minus periodens betalbare skat justeret for skatteeffekten af finansiering, netto Gennemsnitlig arbejdskapital (ikke-rentebærende kortfristede aktiver minus ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser) plus langfristede immaterielle og materielle aktiver minus pensions- og jubilæumsforpligtelser og andre hensatte forpligtelser Afkast af investeret kapital (ROIC) Driftsresultat efter skat (NOPAT) x 100 Gennemsnitlig investeret kapital Beregnet kapitalomkostning (WACC) Resultat til analyseformål Fri pengestrøm Egenkapitalforrentning Resultat til analyseformål x 100 Gennemsnitlig egenkapital eksklusive minoritetsinteresser Egenkapitalandel Egenkapital ultimo året x 100 Aktiver i alt Resultat pr. aktie (EPS) P/E-ratio Udbytte pr. aktie Gennemsnitlig kapitalomkostningsprocent for egenkapital og gæld vægtet i forhold til kapitalstrukturen Periodens resultat efter minoritetsinteresser eksklusive regulering af tidligere års skatter og tilbageførelsen af udskudt skat Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto eksklusive renteudgifter, netto minus pengestrøm fra investeringsaktivitet Resultat til analyseformål Vægtet gennemsnitligt antal aktier i omløb Aktiekurs ultimo perioden Resultat pr. aktie (EPS) Årets udbytte Antal aktier ultimo perioden Udbytte payout ratio Direkte afkast Indre værdi pr. aktie Kurs/Indre værdi (K/I) Årets udbytte Årets resultat efter minoritetsinteresser Udbytte pr. aktie Aktiekurs ultimo perioden Egenkapital eksklusive minoritetsinteresser ultimo perioden Antal aktier ultimo perioden Aktiekurs ultimo perioden Indre værdi pr. aktie

LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED

LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2009 LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 18/2009 13.08.2009 Om kvartalets udvikling siger

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Delårsrapport for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 København, 26. august 2008 Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Væsentlige begivenheder, 1.

Læs mere

Passageraktiviteter omstruktureret og fragtaktiviteter tilpasses markedsvilkår

Passageraktiviteter omstruktureret og fragtaktiviteter tilpasses markedsvilkår Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 København, 26. november 2008 Passageraktiviteter omstruktureret og fragtaktiviteter tilpasses markedsvilkår Væsentlige begivenheder,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 13/2008 København, den 20. maj 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 18 Resumé for 1. kvartal 2008 Bestyrelsen

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 16/2010 12.05.2010 Resultatet for DFDS ro-ro-fragtruter,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

STÆRKT RESULTAT I 2. KVARTAL

STÆRKT RESULTAT I 2. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010 STÆRKT RESULTAT I 2. KVARTAL DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 35/2010 18.08.2010 Resultatet for DFDS ro-ro-fragtruter, havneterminaler

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5% Selskabsmeddelelse Nr. 19/2007 29. november 2007 1.-3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2007 Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1.

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1. Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Delårsrapport for 1. halvår 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere