3. KVARTAL BEDRE END VENTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. KVARTAL BEDRE END VENTET"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade København Ø CVR Selskabsmeddelelse nr. 23/ DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end forventet ved halvåret. Om denne udvikling siger CEO Niels Smedegaard - Det var især i vores to største forretningsområder, Ro-Ro Shipping og Passenger Shipping, at vi opnåede højere omsætning end forudset ved halvåret. Det lykkedes også gennem de mange tiltag, vi arbejder med, at holde vores omkostninger til drift og finansiering lavere, end vi havde regnet med, og tilsammen gav det et bedre kvartalsresultat. - Det skal dog understreges, at markedsvilkårene stadigvæk er meget vanskelige, og vi forudser et svært 4. kvartal. Det er ikke vores indtryk, at der er et opsving på vej i markedet og mange kunder og samarbejdspartnere er fortsat under et stort pres. Det betyder også, at vi fortsat er eksponeret for modpartsrisici, for eksempel knyttet til udchartret tonnage. Om resultatforventningen for hele 2009 udtaler Niels Smedegaard - På baggrund af ekstra omkostninger primært relateret til tonnage i 4. kvartal fastholder vi vores resultatforventning om et nulresultat for DFDS forfølger fortsat alle relevante muligheder for at styrke den langsigtede markedsposition. Kontaktpersoner: Niels Smedegaard, CEO Torben Carlsen, CFO Søren Brøndholt Nielsen, IR Side 1/19 DFDS et førende søbaseret transportnetværk i Nordeuropa. DFDS har omkring medarbejdere og beskæftiger en flåde på omkring 60 skibe. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på NASDAQ OMX København. Væsentlige begivenheder i 3. kvartal (sammenligningstal: 3. kvartal 2008): Omsætningen på DKK 1,8 mia. var 19% lavere. Justeret for oliepristillæg var omsætningen 14% lavere Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK 328 mio. var 17% lavere EBITDA-margin øget til 18,0% (17,4%) Resultat før skat blev DKK 149 mio. (DKK 193 mio.) Aftagende volumen- og resultatnedgang for Ro-Ro Shipping Passenger Shipping opnåede resultatfremgang på DKK 23 mio. For hele året forventes fortsat et resultat før skat på omkring nul

2 Hoved- og nøgletal for DFDS Koncernen DFDS Side 2/ DKK mio. 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning 1) Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 1) Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Avance ved salg af materielle aktiver Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat Periodens resultat efter minoritetsinteresser Resultat til analyseformål Kapital Aktiver i alt DFDS A/S' andel af egenkapital Egenkapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital, gennemsnit Antal medarbejdere, gennemsnit Pengestrømme Pengestrøm fra driften, før finansiering og efter skat Pengestrøm fra investeringsaktivitet Køb af virksomheder, aktiviteter og minoritetsinteresser Øvrige investeringer Fri pengestrøm fra driften Nøgletal for drift og afkast Antal skibe Omsætningsvækst, % -19,5 5,0-23,6 4,3-1,4 EBITDA-margin, % 18,0 17,4 13,1 12,9 12,3 Driftsmarginal, % 9,8 11,3 4,1 6,8 5,7 Omsætningshastighed, investeret kapital (antal gange) 0,90 1,17 1,27 1,65 1,07 Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a. 8,6 12,8 3,4 6,9 5,9 Egenkapitalforrentning p.a. 16,8 20,5 3,0 8,9 6,5 Nøgletal for kapital og pr. aktie Egenkapitalandel, % ,6 40,6 40,5 Finansiel gearing, (antal gange) - - 1,17 0,98 1,00 Resultat pr. aktie (EPS), DKK 18,90 23,78 12,50 31,04 31,99 Udbytte pr. aktie, DKK ,0 Antal aktier ultimo perioden, tusind Aktiekurs ultimo perioden, DKK Markedsværdi, DKK mio ) Tallene pr. forretningsområde summerer ikke til Koncernen, idet blandt andet elimineringer og ikke-fordelte poster ikke er medtaget. Definitioner på side 19.

3 Side 3/19 Generel markedsudvikling Nedgangen i fragtmængder var også i 3. kvartal aftagende sammenlignet med Denne tendens er fortsat ind i 4. kvartal, hvor det forventes, at fragtmængderne vil nærme sig niveauet fra Der er dermed sket en stabilisering af fragtmarkedet på efterspørgselssiden, om end fragtmængderne for hele 2009 forventes reduceret i størrelsesordenen 15%. Stort set alle fragtrederier har igennem året reduceret kapaciteten, men ikke i et omfang svarende til nedgangen i efterspørgslen. Fragtmarkedet vil derfor også i de kommende kvartaler være præget af overkapacitet. Dette betyder, at et vist pres vil blive opretholdt på fragtraterne, dog med variation mellem markedsområder. Passagermarkedet viste også i 3. kvartal, at det som helhed er mindre påvirket af opbremsningen i økonomien. Trenden i markedet er dog som helhed vigende og der er overkapacitet på de fleste passagermarkeder. Efter afslutningen af højsæsonen hen over sommeren, er der sket en væsentlig optrapning af priskonkurrencen. Flere tilpasninger af driften gennemført Siden 1. halvår 2008 er der gennemført en omfattende tilpasning af driften til de ændrede markedsforhold. Tiltagene omfatter blandt andet: Reduktion af rutenetværkets kapacitet Optimering af bunkerforbrug Ændring/lukning af ruter Genforhandling af overenskomster Tilpasning af organisationen Salgsfremmende initiativer I blev flere tilpasninger gennemført: 10% af stillingerne på DFDS hovedkontor blev nedlagt svarende til 27 stillinger Landorganisationen i Klaipeda, Litauen, blev reduceret med fem stillinger Container Shipping lukkede en rute mellem Norge og Irland Antal stillinger reduceret med 25 i havneterminalen i Immingham Projekt Lightship - første tiltag gennemført I tillæg til den løbende tilpasning, jævnfør ovenfor, blev Projekt Lightship igangsat i maj 2009 for at styrke DFDS konkurrenceevne yderligere. Projektets formål er at effektivisere skibsdriften og opnå årlige besparelser på DKK 100 mio. fra og med Projektet omfatter følgende indsatsområder: Bemanding Bunkeroptimering Havneanløb Vedligehold Indkøb og forsyning Ledelsessystemer I blev der gennemført to større tilpasninger inden for bemandingsområdet: En ny bemandingsplan blev indført på danskflagede skibe. Planen medfører en forenkling af opgaver ombord vedrørende vedligehold, indkøb og administration, herunder ændringer i opgavefordelingen mellem sø og land. Som en konsekvens af den nye bemandingsplan blev 30 stillinger nedlagt En tilsvarende bemandingsplan blev indført på litauiske skibe, hvor 23 stillinger blev nedlagt Udviklingen i projektets øvrige indsatsområder følger også de opstillede mål og forventninger.

4 Side 4/19 Kvartalsregnskab og resultatforventning Omsætning Koncernens omsætning for 3. kvartal blev reduceret med 19% til DKK mio. Justeret for oliepristillæg var omsætningsnedgangen 14%. Omsætning DKK mio. 3K08 3K09 Ændr., % Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Tramp (ikke-fortsættende) Elimineringer mv DFDS Koncernen Omsætningen i de fire fragtorienterede forretningsområder er påvirket af det generelt lavere aktivitetsniveau i fragtmarkedet. Særligt i Ro-Ro Shipping er omsætningen tillige påvirket af en nedgang i oliepristillæg og justeret herfor var omsætningen 12% lavere. Endvidere justeret for overførelsen af Esbjerg-Harwich-ruten primo 2009 var Ro-Ro Shippings omsætning 6% lavere. Omsætningen i Container Shipping er særligt påvirket af en indskrænkning af charteringaktiviteter. Passenger Shippings omsætning var 9% lavere i 3. kvartal. Justeret for overførelsen af Esbjerg-Harwichruten primo 2009 og Bergen-ruten, der blev lukket i september 2008, var omsætningen 5% lavere. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Koncernens EBITDA for 3. kvartal blev DKK 328 mio., en nedgang på 17% sammensat af fremgang for Passenger Shipping og Trailer Services samt tilbagegang for de tre øvrige fortsættende fragtområder. Koncernens EBITDA-margin blev øget til 18,0% fra 17,4% i 3. kvartal Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) DKK mio. 3K08 3K09 Ændr., % Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services 0-1 n.a. Trailer Services Tramp (ikke-fortsættende) Ikke fordelte poster DFDS Koncernen Resultatfremgangen i Passenger Shipping blev opnået på grundlag af flere passagerer og et lavere omkostningsniveau. Trailer Services opnåede resultatfremgang i 3. kvartal på baggrund af gennemførte tilpasninger af driften i områdets belgiske selskab. Resultatnedgangen for de tre øvrige fragtorienterede forretningsområder var først og fremmest betinget af lavere volumener og rater samt lavere kapacitetsudnyttelse. DKK mio DFDS Koncernen - EBITDA pr. kvartal 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Avancer, af- og nedskrivninger og driftsresultat (EBIT) Kvartalets afskrivninger var DKK 7 mio højere end samme periode sidste år, primært som følge af tilgang af ny tonnage i 1. og 2. kvartal. Avancer fra salg af aktiver blev reduceret med DKK 6 mio. Kvartalets EBIT blev DKK 178 mio., en nedgang på DKK 78 mio. eller 30%. Avancer og afskrivninger, Koncernen DKK mio. 3K08 3K09 Ændr. EBITDA Associerede virks Avancer Afskrivninger Nedskrivninger Goodwill/neg. goodwill EBIT Finansiering Netto-omkostningen til finansiering på DKK 30 mio. i 3. kvartal var DKK 33 mio. lavere end i 2008, hovedsageligt på grund af en positiv afvigelse på kursreguleringer på DKK 29 mio. Reguleringerne vedrører primært svenske og norske kroner. Netto-renteomkostningen var DKK 1

5 Side 5/19 mio. lavere, idet stigningen i gæld blev balanceret af et lavere renteniveau, herunder en øget andel af kort gæld. Finansielle poster, Koncernen DKK mio. 3K08 3K09 Ændr. Nettorenteudgifter Nettokursreguleringer Øvrige poster I alt Resultat før skat Resultatet før skat for 3. kvartal blev herefter DKK 149 mio., en nedgang på DKK 44 mio. eller 23%. Balance og investeringer De samlede aktiver udgjorde ultimo 3. kvartal DKK 9,5 mia., en stigning på 11% eller DKK 0,9 mia. i forhold til ultimo Stigningen skyldes primært tilgang af to roro-skibe i 1. kvartal og et ro-pax skib i 2. kvartal. Hertil kommer investering i forlængelse af tre ro-ro skibe, som dog ikke var fuldt ud afsluttet ved udgangen af 3. kvartal. Investeret kapital og ROIC Den gennemsnitlige investerede kapital udgjorde DKK 8,1 mia. i 3. kvartal, hvilket var en stigning på 5% i forhold til 2. kvartal som følge af tilgangen af et ro-pax skib i 2. kvartal. Den investerede kapital blev i 3. kvartal forrentet med 8,6% p.a., en nedgang på 4,2 procentpoint i forhold til samme periode i Resultatforventning for 2009 Resultatet for 3. kvartal blev bedre end forventet ved halvåret som følge af dels en forbedring af driftsindtjeningen, dels en lavere omkostning til finansiering. Sidstnævnte var især positivt påvirket af netto-kursgevinster. Priskonkurrencen på passagermarkeder er stigende, og der er opstået modpartsrisici knyttet til udchartring af overskydende tonnage, som forventes at medføre omkostninger i 4. kvartal. Dertil kommer usikkerhed knyttet til ændringer i valutakurser og olieprisen. For hele året 2009 er forventningerne: Omsætningen forventes fortsat at blive omkring 20% lavere afledt af lavere mængder og færre indtægter fra oliepristillæg Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes fortsat at blive omkring 20% lavere end i 2008 Investeringerne forventes fortsat at udgøre omkring DKK 1,3 mia. På grund af risici og usikkerhed knyttet til tonnage- og kundeaftaler, priskonkurrence på passagermarkeder og finansielle forhold fastholdes resultatforventningen om et resultat før skat på omkring nul.

6 Side 6/19 Ro-Ro Shipping Ro-Ro Shipping driver rutenetværk baseret på ro-ro- og ro-pax-tonnage i Nordsøen og Østersøen. De vigtigste kundegrupper er vognmands- og speditionsvirksomheder samt producenter af tungt industrigods DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt kvt. Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Avance ved salg af materielle aktiver Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % 13,4 15,9 14,3 14,2 14,5 8,4 9,0 7,4 8,2 14,6 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 10,8 11,9 12,2 10,7 11,7 4,7 5,0 4,4 4,8 11,5 Lanemeter, ' Passagerer (Østersøen), ' Generel markedsudvikling Fragtmarkedet blev yderligere stabiliseret i 3. kvartal på baggrund af et fortsat aftagende fald i volumen. I begyndelsen af 4. kvartal er volumen i flere markedsområder på niveau med eller højere end samme periode sidste år. Denne trend skal dog ses i sammenhæng med den markante volumentilbagegang, der indtrådte i løbet af 4. kvartal Som følge af en generelt lavere kapacitetsudnyttelse i markedet er rateniveauer under fortsat pres. Aktivitetsudvikling Antallet af transporterede lanemeter var 6% lavere i 3. kvartal end samme periode sidste år. Volumennedgangen var 9% justeret for samarbejdet om én rute indledt med Polferries i september Nedgangen i markedsvæksten var således aftagende i forhold til 2. kvartal. På Nordsøen opnåede ruten mellem Gøteborg og Tilbury volumenfremgang, mens særligt ruten mellem Gøteborg og Gent transporterede betydeligt færre mængder som følge af lavere aktivitet for automobilindustrien. På de kontinentale ruter mellem England og henholdsvis Danmark, Tyskland og Holland var volumen lavere med undtagelse af trafikken mellem Tyskland og England, hvor volumen var på niveau med 2008 som følge af transport af flere personbiler. Rateniveauet var generelt under pres. På Østersøen var volumen og rateniveauer ligeledes lavere i kvartalet med undtagelse af ruten mellem Tyskland og Litauen, hvor volumenfremgang blev opnået for både fragt og passagerer. Ultimo 3. kvartal var der otte skibe udchartret eksternt og ét indchartret ældre ro-pax skib var lagt op. Der er modpartsrisici knyttet til tre af de eksternt udchartrede skibe. Resultatudvikling Omsætningen for 3. kvartal blev reduceret med 21% til DKK 798 mio. Justeret for oliepristillæg var omsætningsnedgangen 12% og justeret for overførelsen af Esbjerg- Harwich-ruten var nedgangen 6%. Omsætningen var positivt påvirket af udchartring af overskydende tonnage. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal blev reduceret med 36% til DKK 132 mio. Justeret for flytning af Esbjerg-Harwich-rutens passagerresultat fra Ro-Ro Shipping til Passenger Shipping, med virkning fra primo 2009, var resultatnedgangen 30%. Det lavere resultat skyldes hovedsageligt en kombination af mindre fragtvolumen, et lavere gennemsnitligt rateniveau og nedgang i kapacitetsudnyttelsen. På nogle ruter er tonnageomkostningen øget på grund af tilgang af ny tonnage. Forrentningen af den investerede kapital blev 4,4% (12,2%) p.a. i 3. kvartal.

7 Side 7/19 Container Shipping Container Shipping omfatter rutenetværk baseret på lo-lo-tonnage i Nordsøen, Det Irske Hav og det nordlige Spanien. De vigtigste kundegrupper er im- og eksportører samt producenter af tungt industrigods DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt kvt. Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Resultat fra associerede virksomheder Avance ved salg af materielle aktiver Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % 1,4 1,4 2,4-14,4-1,8-3,1-1,7-2,1-2,3 1,7 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 3,2 3,0 4,9-28,9-3,7-5,5-3,3-3,4-4,2 3,6 Tons, ' Containere, ' Markedsudvikling Den økonomiske afmatning medfører et fortsat lavt aktivitetsniveau på de irske, engelske og norske markeder, som er centrale for Container Shipping. Der er desuden sket en betydelig svækkelse af bulkmarkedet. Nedgangen i markedsvæksten er aftagende, men overkapacitet af tonnage skaber et fortsat pres på rateniveauet. Aktivitetsudvikling For aktiviteterne med udgangspunkt i Norge (DFDS Lys Line) var aktivitetsniveauet lavere for de industrielle logistikaktiviteter. Tilpasning af disse aktiviteter til markedet medførte lukning af en rute mellem Norge og Irland ved udgangen af 3. kvartal. Kontraktmængder fra denne rute er overført til øvrige ruter i netværket, herunder til Ro-Ro Shipping. De øvrige aktiviteter opnåede også i 3. kvartal resultatfremgang på baggrund af tidligere gennemførte tilpasninger. Resultatet for charteraktiviteterne, der opererer på bulkmarkedet, blev også i 3. kvartal markant lavere som følge af meget lave rateniveauer. Hovedparten af de tabsgivende charterkontrakter forventes afviklet inden årets udgang, hvor fire ud af seks skibe vil være tilbageleveret. Ruterne mellem Irland og Kontinentet oplevede et tiltagende konkurrencepres i 3. kvartal, hvilket reducerede kapacitetsudnyttelsen. Ruten til Spanien opnåede fremgang i kvartalet efter genforhandling af charteraftaler tidligere på året. Resultatudvikling Omsætningen for 3. kvartal blev reduceret med 32% til DKK 286 mio. på baggrund af reduktion af kapacitet samt lavere volumen og rater på tværs af aktivitetsområder. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal blev reduceret med 58% til DKK 11 mio. Omkring totredjedele af tilbagegangen kan henføres til Chartering-aktiviteterne på grund af en markant svækkelse af chartermarkedet i forhold til 3. kvartal Den øvrige nedgang skyldes primært lavere papirvolumener og en mindre resultatnedgang for DFDS Container Lines aktiviteter mellem Irland og Kontinentet. Forrentningen af den investerede kapital blev -3,4% (4,9%) p.a. i 3. kvartal.

8 Side 8/19 Passenger Shipping Passenger Shipping driver passagerruter baseret på cruise ferry tonnage i Nordsøen og Kattegat/Skagerrak. De vigtigste kundegrupper er passagerer i egen bil, Mini Cruise-passagerer, konferencearrangører og turoperatører. Dertil kommer drift af kanalrundfarten, DFDS Canal Tours DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt kvt. Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Avance ved salg af materielle aktiver Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % -42,2 2,0 19,9 5,6 0,8-30,4 9,7 26,1 7,9-0,4 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -29,3 1,9 26,5 4,4 0,8-18,2 9,6 33,1 7,5-0,3 Passagerer, ' Markedsudvikling Opbremsningen i økonomien har reduceret aktivitetsniveauet i rejsemarkedet i Nordeuropa, om end passagermarkederne generelt er mindre påvirkede end fragtmarkederne. Der er en stigende tendens i markedet til sene bookinger, hvilket medvirker til at øge priskonkurrencen. Aktivitetsudvikling Antallet af passagerer i 3. kvartal blev øget med 4% justeret for Bergen-ruten, der blev lukket primo september På Oslo-ruten var antallet af passagerer i kvartalet 1% lavere, mens den gennemsnitlige billetindtægt pr. passager blev øget med 2%. Ombordomsætningen var lavere, men blev opvejet af omkostningsbesparelser, herunder på hoteldrift. Rutens lavere bunkeromkostning blev udlignet af bortfald af oliepristillæg og rutens resultat blev dermed på niveau med På Amsterdam-ruten steg antallet af passagerer med 9%, mens den gennemsnitlige billetindtægt pr. passager blev fastholdt på niveau med 2008, på trods af svækkelsen af det engelske pund. Ombordomsætningen pr. passager blev imidlertid reduceret, men delvist opvejet af bedre margins. Rutens fragtomsætning var lavere end i Som følge af den forøgede passagervolumen og et lavere omkostningsniveau opnåede ruten en betydelig resultatfremgang. Omkring en tredjedel af fremgangen kan henføres til en lavere netto-bunkeromkostning. På Esbjerg-ruten steg antallet af passagerer med 7%. Rutens passagerresultat blev primo 2009 overført fra Ro-Ro Shipping til Passenger Shipping. Tidligere modtog Passenger Shipping en kommission for salgsaktiviteter. Resultatudvikling Omsætningen for 3. kvartal blev DKK 545 mio., en nedgang på 9% i forhold til samme periode sidste år. Justeret for overførelsen af Esbjerg-Harwich og lukningen af Bergen-ruten var omsætningen 5% lavere. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal blev forbedret med 14% eller DKK 23 mio. til DKK 187 mio. Resultatfremgangen i Passenger Shipping blev opnået på grundlag af flere passagerer og et lavere omkostningsniveau generelt. Hertil kommer en indtægt fra sikring af bunker. Den resultatmæssige effekt af overførelsen af passagerresultatet for Esbjerg-Harwich udlignes af lukningen af Bergen-ruten, da sidstnævnte rute var overskudsgivende i 3. kvartal. Omstruktureringsomkostninger udgjorde DKK 7 mio. i 3. kvartal Forrentningen af den investerede kapital blev 33,1% (26,5%) p.a. i 3. kvartal.

9 Side 9/19 Terminal Services Terminal Services driver havneterminaler i Danmark, England, Holland og Norge, hvor enhedslast som trailere, containere og automobiler samt industrielt gods håndteres. Hertil kommer passagerhåndtering i enkelte terminaler DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt kvt. Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Resultat fra associerede virksomheder Avance ved salg af materielle aktiver Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % -1,8-3,0-3,0-27,1-8,0-14,1-7,4-4,8-8,6-2,6 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -2,7-4,3-4,6-43,4-13,0-22,1-11,7-7,9-14,1-3,8 Tons, ' Markedsudvikling Som følge af en høj andel af intern omsætning fra især Ro-Ro Shipping, men også Container Shipping, er markedsudviklingen tæt knyttet til disse områder. Markedet for tredjepartsmængder var stagnerende i 3. kvartal. Aktivitetsudvikling De fleste terminaler blev i 3. kvartal påvirket af lavere volumener fra egne ruter og lavere tredjepartsmængder. I DFDS Multi Terminal i Rotterdam var udviklingen i fast massegods (break-bulk) stagnerende i kvartalet. Driften af DFDS Nordic Terminal i Immingham blev yderligere rationaliseret i 3. kvartal gennem en reduktion af medarbejdere og terminalens resultat blev forbedret. Fremgangen overskygges imidlertid af en lav kapacitetsudnyttelse, som indebærer, at terminalen fortsat er underskudsgivende. Resultatudvikling Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 145 mio., hvilket var 13% lavere end samme periode sidste år. Den lavere omsætning kan primært henføres til lavere mængder fra egne ruter og svækkelsen af det engelske pund. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal blev DKK -1 mio., hvilket var en tilbagegang på DKK 1 mio. i forhold til Det negative driftsresultat skyldes havneterminalen i Immingham, hvor der dog blev opnået en resultatforbedring i 3. kvartal på baggrund af iværksatte forbedringstiltag. Forretningsområdets lavere driftsresultat kan henføres til et faldende aktivitetsniveau i terminalerne i Esbjerg og Maasvlakte. Forrentningen af den investerede kapital blev -7,9% (-4,6%) p.a. i 3. kvartal.

10 Side 10/19 Trailer Services Trailer Services driver trailerselskaber i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien, Holland, England og Irland, som primært servicerer markedet med transportløsninger ved brug af DFDS rutenetværk DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt kvt. Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Avance ved salg af materielle aktiver Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % 2,7 1,1-0,9-1,4 0,5 3,3 3,0-0,5 1,9 1,1 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 12,5 4,9-3,7-6,8 1,8 9,7 8,5 0,1 5,7 4,4 Sendinger, ' Markedsudvikling Trailer Services hovedmarkeder er Sverige, Storbritannien og Kontinentet. Aktivitetsniveauet er reduceret væsentligt i alle markedsområder med øget priskonkurrence til følge. Konkurrence fra blandt andet østeuropæiske vognmænd er stigende og medvirker til en generel nedgang i kørselsomkostninger. Aktivitetsudvikling Det samlede antal sendinger i 3. kvartal var 4% lavere og nedgangen i markedsvæksten aftog således sammenlignet med 2. kvartal. Lavere mængder og ubalance i trafikken mellem Sverige og UK forøgede tompositioneringen af trailere og dermed omkostningsniveauet. Det belgiske selskab, Halléns, forsatte fremgangen i 3. kvartal på baggrund af de tilpasninger, der er gennemført i selskabet. Der blev endvidere opnået god fremgang for den mindre operation i forretningsområdets tyske selskab. Resultatudvikling Omsætningen for 3. kvartal blev reduceret med 15% til DKK 195 mio. på baggrund af et lavere aktivitetsniveau og en nedgang i indtægter fra dieselpristillæg. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 40% til DKK 7 mio. på grundlag af en forbedring af EBITDA-margin til 3,6% (2,2%). Hovedparten af fremgangen kan henføres til det belgiske selskab, hvor driften er blevet stabiliseret. Resultatet for det svenske selskab blev reduceret væsentligt, blandt andet på grund af lavere aktivitet og omkostninger knyttet til ubalancer i trafikstrømmene. Forrentningen af den investerede kapital i 3. kvartal blev 0,1% (-3,7%) p.a.

11 Side 11/19 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2009 for DFDS A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2009 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af Koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står overfor. Direktion København, den 12. november 2009 Niels Smedegaard Administrerende direktør Torben Carlsen Økonomidirektør Bestyrelse Bent Østergaard Vagn Sørensen Claus Arnhild* Formand Næstformand Michael Helbo* Jill Lauritzen Melby Anders Moberg Thomas Mørk* Ingar Skaug Lene Skole * Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

12 Side 12/19 DFDS Koncernens resultatopgørelse DKK mio. 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele året Nettoomsætning 1.819, , , , ,6 Omkostninger: Driftsomkostninger -892, , , , ,3 Charterhyre -163,8-162,5-475,9-490,6-690,3 Personaleomkostninger -329,9-364,7-989, , ,4 Andre omkostninger ved drift, salg og administration -105,3-121,8-287,1-332,9-424,1 Omkostninger i alt , , , , ,1 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 327,8 393,4 642,7 825, ,5 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,4 0,2 1,6 1,4 2,2 Avance ved salg af materielle aktiver -1,9 3,5-0,3 36,3 45,4 Af- og nedskrivninger: Afskrivning af skibe -115,5-109,6-334,2-332,4-437,0 Afskrivning af øvrige langfristede aktiver -33,2-32,4-92,7-99,5-134,8 Nedskrivning af skibe og øvrige langfristede aktiver 0,0 0,0-18,0 0,0-42,4 Værdiregulering af goodwill/negativ goodwill 0,5 0,8 1,4 4,4 19,9 Af- og nedskrivninger i alt -148,2-141,2-443,5-427,5-594,3 Driftsresultat (EBIT) 178,1 255,9 200,5 435,3 464,8 Finansielle indtægter 20,4 4,3 29,4 16,6 32,6 Finansielle omkostninger -50,0-67,5-154,0-190,4-277,6 Resultat før skat 148,5 192,7 75,9 261,5 219,8 Skat af periodens resultat -1,6-8,2 22,9-16,5 32,2 Periodens resultat 146,9 184,5 98,8 245,0 252,0 Periodens resultat fordeles således: Aktionærerne i DFDS A/S 145,4 182,9 96,2 238,4 245,5 Minoritetsinteresserne 1,5 1,6 2,6 6,6 6,5 146,9 184,5 98,8 245,0 252,0 Resultat pr. aktie (EPS) á DKK ,90 23,78 12,50 31,04 31,99 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) á DKK ,90 23,77 12,50 30,97 31,91

13 Side 13/19 DFDS Koncernens totalindkomstopgørelse DKK mio. 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele året Periodens resultat i henhold til resultatopgørelsen 146,9 184,5 98,8 245,0 252,0 Anden totalindkomst Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,3 19,5 82,3 45,2-84,1 Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til nettoomsætning -2,2 2,4-9,6 3,4 1,7 Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til driftsomkostninger -13,8-0,1-51,0 12,8 6,6 Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til finansielle omkostninger 8,4-0,6 14,6-2,7 0,0 Skat af dagsværdireguleringer 0,0-0,3 0,0 0,0 0,0 Valutakursreguleringer, udenlandske selskaber 42,2-31,2 84,0-41,2-171,8 Opskrivning værdipapirer 1,9-4,5 5,8-4,8-8,0 Periodens totalindkomst 183,7 169,7 224,9 257,7-3,6 Periodens totalindkomst fordeles således: Aktionærerne i DFDS A/S 182,2 168,3 222,4 251,1-9,3 Minoritetsinteresserne 1,5 1,4 2,5 6,6 5,7 183,7 169,7 224,9 257,7-3,6

14 Side 14/19 DFDS Koncernens balance aktiver DKK mio Goodwill 343,6 332,7 318,8 Andre langfristede immaterielle aktiver 20,8 85,4 34,5 Software 59,0 40,0 57,9 Igangværende udviklingsprojekter 6,8 13,4 4,0 Langfristede immaterielle aktiver 430,2 471,5 415,2 Ejendomme 75,8 76,7 76,8 Terminaler 282,7 321,7 283,0 Skibe 6.638, , ,5 Driftsmidler m.v. 314,9 266,9 293,6 Igangværende anlægsarbejder og forudbetalinger 208,8 245,6 236,9 Langfristede materielle aktiver 7.521, , ,8 Kapitalandele i associerede virksomheder 4,2 5,2 4,1 Tilgodehavender 25,7 27,0 27,7 Værdipapirer 31,3 27,9 25,5 Udskudt skatteaktiv 106,2 68,0 73,0 Andre langfristede aktiver 167,4 128,1 130,3 Langfristede aktiver i alt 8.118, , ,3 Varebeholdninger 85,1 111,7 79,6 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 814,2 978,0 741,3 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1,0 16,1 2,3 Andre tilgodehavender og kortfristede aktiver 124,5 131,4 103,4 Periodeafgrænsningsposter 98,3 111,8 97,9 Likvide beholdninger 131,3 342,6 301, , , ,1 Aktiver bestemt for salg 167,0 185,2 185,0 Kortfristede aktiver i alt 1.421, , ,1 Aktiver i alt 9.540, , ,4

15 Side 15/19 DFDS Koncernens balance passiver DKK mio Aktiekapital 800,0 800,0 800,0 Reserver -182,0-38,1-308,5 Overført resultat 3.020, , ,5 Aktionærerne i DFDS A/S' andel af egenkapitalen 3.638, , ,0 Minoritetsinteresser 46,5 97,1 70,5 Egenkapital i alt 3.684, , ,5 Rentebærende gældsforpligtelser 3.149, , ,1 Udskudt skat 161,2 217,8 153,6 Pensions- og jubilæumsforpligtelser 180,9 213,9 170,2 Andre hensatte forpligtelser 0,0 0,0 0,0 Langfristede forpligtelser i alt 3.491, , ,9 Rentebærende gældsforpligtelser 1.173,8 903,1 954,1 Leverandører af varer og tjenesteydelser 320,1 350,5 308,3 Gæld til associerede selskaber 0,7 0,2 0,0 Andre hensatte forpligtelser 9,0 12,6 9,7 Selskabsskat 32,2 32,4 23,8 Anden gæld 703,5 602,4 622,2 Periodeafgrænsningsposter 82,6 128,2 116, , , ,0 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 42,5 85,0 85,0 Kortfristede forpligtelser i alt 2.364, , ,0 Forpligtelser i alt 5.855, , ,9 Passiver i alt 9.540, , ,4

16 Side 16/19 Egenkapitalopgørelse Koncern DKK mio. Aktiekapital Reserver Overført resultat Opskrivning værdipapirer Egne aktier Foreslået udbytte Aktionærerne i DFDS A/S i alt Valutakursreguleringer Sikringstransaktioner Minoritetsinteresser I alt Egenkapital pr. 1/ ,0-4,1-27,3 11,6-33, ,5 114, ,7 115, ,3 Egenkapitalbevægelser kvartal 2008 Totalindkomst 0,0-41,2 58,7-4,8 0,0 238,4 0,0 251,1 6,6 257,7 Udloddet udbytte -115,2-115,2-115,2 Regulering udbytte ,3 0,3 0,0 0,0 Afgang minoritetsinteresser 0,0-25,1-25,1 Optjent vedr. aktiebaseret vederlæggelse 3,5 3,5 3,5 Salg af egne aktier ved udnyttelse af aktieoptioner 2,9 5,4 8,3 8,3 Egenkapitalbevægelser kvartal ,0-41,2 58,7-4,8 2,9 247,0-114,9 147,7-18,5 129,2 Egenkapital pr. 30/ ,0-45,3 31,4 6,8-31, ,5 0, ,4 97, ,5 Egenkapital pr. 1/ ,0-175,9-102,9 4,3-34, ,5 0, ,0 70, ,5 Egenkapitalbevægelser 1.- Totalindkomst 0,0 84,0 36,4 5,8 0,0 96,2 0,0 222,4 2,5 224,9 Afgang minoritetsinteresser 0,0-26,5-26,5 Optjent vedr. aktiebaseret vederlæggelse 0,9 0,9 0,9 Salg af egne aktier ved udnyttelse af aktieoptioner 0,3 0,4 0,7 0,7 Egenkapitalbevægelser 1.- 0,0 84,0 36,4 5,8 0,3 97,5 0,0 224,0-24,0 200,0 Egenkapital pr. 30/ ,0-91,9-66,5 10,1-33, ,0 0, ,0 46, ,5

17 Side 17/19 DFDS Koncernens pengestrømsopgørelse DKK mio. 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele året Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 327,8 393,4 642,7 825, ,5 Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v. 1,8 1,5 5,6 6,7 3,5 Ændring i driftskapital -145,0-112,3 21,7-96,8 12,9 Betaling af pensionsforpligtigelser og andre hensatte forpligtelser -6,5-6,0-10,6-12,2-20,9 Pengestrøm fra driftsaktivitet, brutto 178,1 276,6 659,4 722, ,0 Modtagne renter 16,1 11,5 51,4 34,8 85,1 Betalte renter -63,9-56,3-211,2-179,7-292,6 Betalte skatter -0,7-6,6-17,8-15,6-23,7 Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto 129,6 225,2 481,8 562,3 775,8 Skibe -150,5-114, ,1-175,5-201,5 Ejendomme og terminaler -0,4-1,3-2,3-5,6-10,9 Driftsmateriel m.v. -9,4-13,8-60,4-15,0-62,2 Køb af langfristede immaterielle aktiver -4,4-8,5-17,9-17,8-32,1 Køb af tilknyttede virksomheder og aktiviteter 0,0 0,0 0,0-0,3-0,3 Køb af minoritetsinteresser -0,3-0,5-39,4-29,9-39,8 Associerede virksomheder 0,9 0,0 1,3 1,4 1,1 Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt -164,1-138, ,8-242,7-345,7 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i lån med pant i skibe -148,0-150,7 374,2-327,2-475,8 Ændring i andre langfristede finansielle aktiver 61,9 0,0 61,9 0,0 0,2 Ændring i andre finansielle lån, netto -1,4 0,4-61,3-64,5-103,1 Betalt leasingydelse vedrørende finansielt leasede aktiver -9,6-8,3-28,7-23,9-29,1 Forskydning i driftskreditter 51,0 29,7 255,9 58,6 124,5 Udnyttelse af aktieoptioner 0,0 0,0 0,8 8,3 8,3 Betalt udbytte 0,0 0,0 0,0-115,2-115,2 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt -46,1-128,9 602,8-463,9-590,2 Periodens pengestrøm -80,6-42,2-185,2-144,3-160,1 Likvide beholdninger primo perioden 205,5 390,4 301,6 494,3 494,3 Kursreguleringer af likvide beholdninger 6,4-5,6 14,9-7,4-32,6 Likvide beholdninger ultimo perioden 131,3 342,6 131,3 342,6 301,6

18 Side 18/19 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Følgende standarder, der er relevante for Koncernen, er godkendt af EU og er trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2009: IAS 1 (revideret) Præsentation af årsregnskaber IAS 23 (tillæg) Låneomkostninger IFRS 2 (tillæg) Aktiebaseret vederlæggelse Amendments to IAS 32 and IAS 1: Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on liquidation Amendments to IFRS 1 and IAS 27: Cost of an investment in a Subsidiary, Jointly-Controlled Entity or Associate Dele af Improvements to IFRSs May 2008 med ikrafttrædelsesdato 1. januar 2009 og IFRIC Indførelsen af disse standarder har ikke påvirket indregning og måling i Koncernens delårsrapport for de første ni måneder af Med undtagelse af de ovenfor anførte implementerede standarder er delårsrapporten aflagt i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten 2008, hvortil der henvises. Øvrige ændringer Avance ved afhændelse af lastudstyr samt driftsmidler og inventar m.v. i resultatopgørelsen i avance ved salg af materielle aktiver mod tidligere under skibenes driftsomkostninger eller omkostninger ved drift, salg og administration. Årsrapporten for 2008 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Note 2 Segmentoplysninger DKK mio. Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Tramp Shipping Ikke fordelt Total kvt Nettoomsætning 2.728, , ,9 221,4 736,2 37,6 3, ,0 Intern omsætning 203,2 11,6 10,5 281,6 14,2 0,0 143,2 664,3 Bruttoomsætning 2.932, , ,4 503,0 750,4 37,6 146, ,3 Resultat før skat 327,4 5,4-43,5-20,9 5,0 30,4-42,3 261,5 Skat af periodens resultat -16,5-16,5 Periodens resultat -58,8 245,0 Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Tramp Shipping Ikke fordelt Total kvt Nettoomsætning 2.031,9 857, ,6 167,6 567,6 0,0 5, ,4 Intern omsætning 170,8 9,2 0,6 240,5 10,1 0,0 142,9 574,1 Bruttoomsætning 2.202,7 867, ,2 408,1 577,7 0,0 148, ,5 Resultat før skat 80,6-33,8 64,7-41,6 6,9 0,9-1,8 75,9 Skat af periodens resultat 22,9 22,9 Periodens resultat 21,1 98,8

19 Side 19/19 Definitioner Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før af- og nedskrivning af materielle langfristede aktiver Resultat efter af- og nedskrivning af langfristede immaterielle og materielle aktiver Driftsmarginal Driftsresultat (EBIT) x 100 Omsætning Driftsresultat efter skat (NOPAT) Investeret kapital Driftsresultat (EBIT) minus periodens betalbare skat justeret for skatteeffekten af finansiering, netto Gennemsnitlig arbejdskapital (ikke-rentebærende kortfristede aktiver minus ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser) plus langfristede immaterielle og materielle aktiver minus pensions- og jubilæumsforpligtelser og andre hensatte forpligtelser Afkast af investeret kapital (ROIC) Driftsresultat efter skat (NOPAT) x 100 Gennemsnitlig investeret kapital Beregnet kapitalomkostning (WACC) Resultat til analyseformål Fri pengestrøm Gennemsnitlig kapitalomkostningsprocent for egenkapital og gæld vægtet i forhold til kapitalstrukturen Periodens resultat efter minoritetsinteresser eksklusive regulering af tidligere års skatter og tilbageførelsen af udskudt skat Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto eksklusive renteudgifter, netto minus pengestrøm fra investeringsaktivitet Egenkapitalforrentning Resultat til analyseformål x 100 Gennemsnitlig egenkapital eksklusive minoritetsinteresser Egenkapitalandel Egenkapital ultimo året x 100 Aktiver i alt Resultat pr. aktie (EPS) P/E-ratio Udbytte pr. aktie Udbytte payout ratio Direkte afkast Indre værdi pr. aktie Kurs/Indre værdi (K/I) Resultat til analyseformål Vægtet gennemsnitligt antal aktier i omløb Aktiekurs ultimo perioden Resultat pr. aktie (EPS) Årets udbytte Antal aktier ultimo perioden Årets udbytte Årets resultat efter minoritetsinteresser Udbytte pr. aktie Aktiekurs ultimo perioden Egenkapital eksklusive minoritetsinteresser ultimo perioden Antal aktier ultimo perioden Aktiekurs ultimo perioden Indre værdi pr. aktie

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS Årsrapport 29 DFDS ÅRSRAPPORT 29 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK HEADER 1 2 HEADER DFDS Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk DFDS rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed:vi

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere