Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse Nr. 19/ november kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2007 Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5% Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 19% til DKK 1,1 mia. Resultatet før skat blev forbedret med 18% til DKK 447 mio. ROIC blev forbedret til 9,7% fra 9,0% i samme periode sidste år Væsentlig forbedring af den fri pengestrøm til DKK 822 mio. Bredt funderet fremgang for fragtaktiviteterne på trods af en afdæmpning af markedsvæksten Øget omkostningsniveau påvirker passageraktiviteternes indtjening For hele året forventes fortsat et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 500 mio. Kontaktpersoner: Niels Smedegaard, adm. direktør, Christian Merrild, økonomidirektør, Søren Jespersen, koncerndirektør, Søren Brøndholt Nielsen, IR, DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø, CVR DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS rutenetværk omfatter fragtruter og kombinerede fragt- og passagerruter. Hertil kommer egne salgsselskaber og havneterminaler til fragt og passagerer. DFDS har i alt ca medarbejdere og beskæftiger en flåde på ca. 68 skibe. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. 29. november 2007 DFDS kvartal 2007 Side 1 af 14

2 Hovedtal for DFDS Koncernen DKK mio. 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Fragtaktiviteter (DFDS Tor Line) Passageraktiviteter (DFDS Seaways) Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Fragtaktiviteter (DFDS Tor Line) Passageraktiviteter (DFDS Seaways) Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler Driftsresultat (EBITA) Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat Periodens resultat efter minoritetsinteresser Resultat til analyseformål Kapital Aktiver i alt DFDS A/S' andel af egenkapital Egenkapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital, gennemsnit Antal medarbejdere, gennemsnit Pengestrømme Pengestrøm fra driften, før finansiering og efter skat Pengestrøm fra investeringsaktivitet Fri pengestrøm Nøgletal for drift og afkast Lanemeter, tusind Passagerer, tusind Omsætningsvækst, % 12,0 17,4 14,2 18,4 19,8 EBITDA-margin, % 20,9 21,4 17,2 16,5 15,1 Driftsmarginal, % 14,2 14,9 9,9 9,6 8,0 Omsætningshastighed, investeret kapital (antal gange) 1,15 1,04 1,05 0,98 1,00 Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a. 15,6 14,9 9,7 9,0 7,2 Egenkapitalforrentning p.a. 29,4 31,4 16,4 15,7 11,7 Nøgletal for kapital og pr. aktie Egenkapitalandel, % ,2 34,8 32,7 Finansiel gearing, (antal gange) - - 1,08 1,33 1,43 Resultat pr. aktie (EPS), DKK 33,3 30,5 53,5 45,9 46,3 Udbytte pr. aktie, DKK ,0 Antal aktier ultimo perioden, tusind Aktiekurs ultimo perioden, DKK Indre værdi pr. aktie, DKK Kurs/indre værdi (K/I), antal gange - - 1,76 1,34 1,72 Hoved- og nøgletal er tilpasset ændret regnskabspraksis. Definitioner på side november 2007 DFDS kvartal 2007 Side 2 af 14

3 1.-3. kvartal 2007 Markedsudvikling Markedsudviklingen for søtransport af fragt i Nordsøen og Østersøen var som helhed positiv i kvartal, selvom mængdevæksten i markedet var lavere end i samme periode sidste år. I 3. kvartal blev denne tendens mere udtalt og i årets sidste kvartal forventes mængdevæksten i markedet ligeledes at aftage. Aktivitetsniveauet er dog fortsat højt understøttet af mangel på chauffører og strammere køre-/hviletidsbestemmelser, vejskatter samt en fortsat robust udvikling for de fleste økonomier i Nord- og Østeuropa. Markedsvæksten er stadig højere i Østersø- end i Nordsø-området drevet af vækst i Rusland samt SNG-landene og Baltikum, men også i dette område er der sket en vis opbremsning i mængdevæksten. Konkurrenceniveauet i rejsemarkedet var uændret højt i kvartal, særligt på det norske marked. I Oslo-området udvidede Color Line kapaciteten i september ved indsættelse af større tonnage mellem Norge og Tyskland, mens kapaciteten i den konkurrenceprægede trafik mellem Vestnorge og Danmark blev reduceret ved lukning af Color Lines rute. Sidstnævnte skønnes at ville påvirke markedet mellem Vestnorge og UK positivt. Købekraften blandt forbrugere i Nordeuropa og blandt oversøiske forbrugere på rejse i Nordeuropa er fortsat god. Ny koncernstrategi og segmenttal Koncernens nye strategi - Fra ruter til netværk - blev meddelt den 12. september 2007 og er tilgængelig på For at øge resultatorientering og transparens er forretningsstrukturen i den nye strategi ændret fra to divisioner til fem forretningsområder. Forretningsområderne Ro-Ro Shipping, Container Shipping og Passenger Shipping har ansvar for forskellige aktiviteter i det samlede rutenetværk, mens forretningsområderne Terminal Services og Trailer Services understøtter netværket med drift af havneterminaler og trailervirksomhed. Tramp udgør et sjette og mindre forretningsområde, som vil blive afhændet, da det ikke har tilknytning til rutenetværket. Fra og med årsrapporten for 2007 vil DFDS segmenttal følge den nye forretningsområdestruktur. Fragtaktiviteter Området omfatter forretningsområderne Ro-Ro og Container Shipping samt Terminal og Trailer Services i den nye struktur. Som følge af aktivitetsændringer, en vis opbremsning af markedsvæksten og ny prispolitik var antallet af transporterede lanemeter lavere end samme periode sidste år. Justeret for aktivitetsændringer var mængderne 1% højere i kvartal, hvilket kan henføres til vækst i 1. halvår, idet mængderne faldt med 2% i 3. kvartal ligeledes justeret for aktivitetsændringer. Aktivitetsændringerne omfatter lukningen af BelgoBridge i 2006 og ét skib færre i containerskibsfarten mellem Norge og Kontinentet. På Nordsøen var aktivitetsniveauet i 3. kvartal generelt vigende med undtagelse af trafikken mellem Sverige og Belgien, der blev positivt påvirket af blandt andet øgede mængder fra industriel logistik. Opbremsningen i væksten vurderes at være relateret til usikkerhed i markedet afledt af kreditkrisen med udspring i USA, svækkelsen af USD og stigende oliepriser. I Østersø-området var aktivitetsniveauet ligeledes lavere i 3. kvartal med undtagelse af RailBridge og HansaBridge. Sidstnævnte blev i hovedparten af 1. halvår betjent af ét skib i modsætning til to skibe i samme periode sidste år. Ruten overgik igen til to-skibsdrift i maj. Medio oktober påbegyndte RailBridge faste anløb i Baltiysk ved Kaliningrad i samarbejde med de tyske jernbaner. Væksten i Østersø-området vurderes at være påvirket af en vis tøven i markedet relateret til de forestående valg i Rusland og en tilpasning af økonomien til svækkelsen af USD, idet USD er Ruslands primære handelsvaluta. Hertil kommer en vis opbremsning i de baltiske lande som følge af overophedning af økonomien. Rateniveauet var i 3. kvartal stabilt sammenlignet med de to foregående kvartaler i både Nordsø- og Østersøområdet og øget i forhold til 2006, hvilket også vurderes at have påvirket mængdeudviklingen. DFDS Container Lines aktivitetsniveau var lavere end forventet i 3. kvartal som følge af 29. november 2007 DFDS kvartal 2007 Side 3 af 14

4 øget konkurrence og driftsforstyrrelser afledt af implementering af nye IT-systemer. De øvrige container- og sideportsaktiviteter i DFDS Lys Line opnåede resultatfremgang på grundlag af øgede papirmængder og en fortsat effektivisering af containerskibsfarten mellem Norge og Kontinentet. Resultatet for traileraktiviteterne i Sverige, Danmark, Tyskland, UK og Benelux blev forbedret i kvartal på baggrund af et positivt trailer-marked, fokus på driftsmarginalen og kapacitetsudnyttelse samt lukning eller omstrukturering af tabsgivende aktiviteter. Terminalaktiviteterne opnåede resultatfremgang i kvartal på baggrund af en række effektiviseringsprojekter gennemført i de norske terminaler og i Holland. Tilsvarende projekter er iværksat i 4. kvartal i Koncernens største havneterminal i Immingham, England. Passageraktiviteter Området omfatter forretningsområdet Passenger Shipping i den nye struktur. Antal passagerer steg med 1% i kvartal i forhold til den samme periode sidste år. Justeret for ruteændringer var stigningen 3%. Antallet af afgange blev reduceret med 10% i kvartal sammenlignet med samme periode sidste år på grund af ruteændringer. Justeret herfor var reduktionen 3%, og antallet af passagerer pr. afgang steg med 6% på sammenlignelig basis. I 3. kvartal steg antallet af passagerer med 2% justeret for ruteændringer, hvilket var som forventet. På trods heraf blev resultatet for kvartalet lavere end forventet som følge af primært et øget omkostningsniveau på grund af dyrere overenskomster, flere ansatte ombord i hotelområdet og stigninger i olieprisen. Efter købet af PRINCESS OF NORWAY i oktober 2006 blev skibet renoveret forud for indsættelsen på Bergen-ruten, hvorefter skibet i maj 2007 blev overført til Amsterdam-ruten. I løbet af 3. kvartal opstod der imidlertid flere tekniske problemer, som planlægges udbedret i løbet af 4. kvartal, hvilket vil medføre driftsforstyrrelser og et øget omkostningsniveau i dette kvartal. Som følge af det stigende olieprisniveau blev et oliepristillæg på DKK 20 pr. passager pr. afgang indført medio juli. På baggrund af den seneste olieprisstigning på ca. 40% blev tillægget hævet til DKK 45 primo november. Bookinger foretaget tidligere på året indebærer, at tillægget kun delvist kompenserer den øgede omkostning. Herudover var billetindtægten pr. passager vigende på enkelte markeder i 3. kvartal blandt andet på grund af øget konkurrence. I 4. kvartal forventes dette mønster at ville fortsætte. På denne baggrund forventes resultatudviklingen i 4. kvartal for dette segment at blive en del lavere end forventet ved halvåret. Kvartalsregnskab og resultatforventning Fra og med årsrapporten for 2007 vil DFDS segmenttal følge den nye forretningsområdestruktur. En kort beskrivelse af de nye forretningsområder samt omsætning og EBITA pr. område for kvartal 2007 er vist på side 8. Omsætning Koncernens omsætning for kvartal 2007 steg i forhold til samme periode sidste år med 14% til DKK mio. Omsætning DKK mio. 1-3K06 1-3K07 Ændring, % Fragtaktiviteter Passageraktiviteter Elimineringer mv n.a. DFDS Koncernen Hovedparten af stigningen i Koncernens omsætning skyldes vækst i fragtaktiviteterne, hvor omkring 70% af fremgangen vedrører købet af DFDS Container Line primo 4. kvartal Den øvrige stigning vedrører primært øget aktivitet og søfragtsindtægter i rutenetværket i både Nordsøen og Østersøen. Passageraktiviteternes omsætning steg med 6% som følge af øget aktivitet på Amsterdam-ruten og et højere ombordsalg på Oslo-ruten. Hertil kom en positiv netto-effekt fra henholdsvis åbningen af Bergen-ruten og lukningen af Gøteborg-ruten i 4. kvartal Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Koncernens EBITDA for kvartal 2007 blev DKK mio., en fremgang på 19% i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) DKK mio. 1-3K06 1-3K07 Ændring, % Fragtaktiviteter Passageraktiviteter Ikke fordelte poster n.a. DFDS Koncernen EBITDA for fragtaktiviteterne steg med 23% på baggrund af en positiv rateudvikling, øgede mængder justeret for aktivitetsændringer og en højere kapacitetsudnyttelse for flere ruter i både Nordsøen og Østersøen. Omkring 17% af stigningen skyldes tilgangen af DFDS Container Line. Hertil kommer fremgang for trailer- og terminal-aktiviteterne knyttet til rutenetværket. EBITDA for passageraktiviteterne steg med 8% som følge af hovedsageligt resultatfremgang på Amsterdam-ruten. Resultatet blev negativt påvirket af højere personaleomkostninger til flere ansatte ombord i hotelområdet og en højere bunkersomkostning. 29. november 2007 DFDS kvartal 2007 Side 4 af 14

5 DKK mio. DFDS Koncernen - EBITDA pr. kvartal kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Avancer, afskrivninger og EBITA Avance/tab fra salg af aktiver udgjorde i kvartal et tab på DKK 2 mio. relateret til forøgelsen af en hensættelse vedrørende salget af et ro/pax-skib i Avancer og afskrivninger, Koncernen DKK mio. 1-3K06 1-3K07 Ændring, % EBITDA Avancer 29-2 n.a. Afskrivninger EBITA Afskrivningerne for kvartal steg med 10% til DKK 453 mio. Afskrivninger afledt af virksomheds- og aktivitetskøb udgjorde hovedparten af stigningen. Som følge af tilgang af tonnage i løbet af 2006 steg skibsafskrivningerne ligeledes. Stigningen blev imidlertid reduceret af en tilpasning af to passagerskibes afskrivninger med DKK 16 mio. i kvartal. Tilpasningen er udløst af skibenes højere markedsværdi. EBITA steg herefter med 18% til DKK 617 mio. EBITA for 2006 indeholdt engangsposter i form af avancer på DKK 29 mio. Efter justering for disse engangsposter steg EBITA med 25%. Finansiering Netto-omkostningen til finansiering i kvartal blev DKK 170 mio., en stigning på DKK 24 mio. eller 16% i forhold til samme periode sidste år. Heraf kan DKK 18 mio. henføres til en reduktion af indtægten fra netto-kursreguleringer. Den øvrige stigning skyldes højere netto-renteudgifter afledt af en forøgelse af den gennemsnitlige netto-rentebærende gæld. Finansielle poster, Koncernen DKK mio. 1-3K06 1-3K07 Ændring Nettorenteudgifter Nettokursreguleringer Øvrige poster I alt Resultat før skat Resultatet før skat for kvartal blev herefter DKK 447 mio., hvilket var en fremgang på 18% i forhold til samme periode sidste år. Balance og investeringer De samlede aktiver udgjorde ultimo 3. kvartal DKK 9,91 mia., hvilket var 6% mere end på samme tidspunkt sidste år og 1% mindre end ved årsskiftet. Forøgelsen af de samlede aktiver i forhold til samme periode sidste år skyldes primært virksomhedskøb gennemført i 4. kvartal Investeret kapital og ROIC Den gennemsnitlige investerede kapital udgjorde DKK mio. i kvartal, en stigning på 6% i forhold til samme periode sidste år. Den investerede kapital blev i perioden forrentet med 9,7% p.a., en fremgang på 0,7 procentpoint i forhold til samme periode i Resultatforventning for 2007 For hele året forventes en omsætningsvækst på omkring 10%, hvilket er uændret i forhold til halvårsmeddelelsen. Driftsresultatet (EBITA) for fragtaktiviteterne forventes fortsat at blive en del højere end oprindeligt forventet. Den forventede forbedring af driftsresultatet (EBITA) for passageraktiviteterne forventes ikke opnået på grund af et øget omkostningsniveau til tonnage og bunkers i 4. kvartal samt en vigende billetindtjening. Efter justering for ikke-sammenlignelige omkostninger i 2006 på DKK 17 mio. forventes et resultat på niveau med Den forventede bunkersomkostning i 4. kvartal er udelukkende afdækket gennem kommercielle aftaler inden for både passager- og fragtområdet. Stort set hele 4. kvartals forventede pengestrøm i USD, der er en netto-udgiftsvaluta for DFDS, er afdækket på et gennemsnitligt niveau på omkring USD/DKK 5,38. De samlede investeringer forventes højest at ville udgøre DKK 250 mio. i 2007, hvilket er DKK 100 mio. mere end oprindeligt forventet. Stigningen skyldes primært højere dokningsomkostninger og øgede investeringer i lastbærende materiel. På denne baggrund forventes fortsat et resultat før skat for hele året i størrelsesordenen DKK 500 mio., hvilket er uændret i forhold til halvårsmeddelelsen, hvor resultatforventningen blev opjusteret fra DKK 425 mio. Se for mere information om DFDS. 29. november 2007 DFDS kvartal 2007 Side 5 af 14

6 Regnskabspraksis Halvårsmeddelelsen er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS), som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til kvartalsmeddelelser for børsnoterede selskaber. Meddelelsen er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2006 bortset fra, at kalkulerede renter vedrørende ydelsesbaserede pensionsforpligtelser og forventet afkast på de ydelsesbaserede ordningers aktiver er reklassificeret fra personaleomkostninger til finansielle omkostninger. Reklassificeringen er foretaget pr. 1. januar 2007 og sammenligningstallene er tilpasset. Personaleomkostninger for 2006 er reduceret med DKK 8,4 mio. og finansielle omkostninger er øget tilsvarende. Resultat før skat, EPS, EPS-D, egenkapital og balancesum er alle uændrede for Den tilsvarende effekt af reklassifikationen for kvartal 2006 er en reduktion af personaleomkostningerne med DKK 7,0 mio. (3. kvartal 2006: DKK 2,5 mio.) og en tilsvarende stigning for finansielle omkostninger. Resultat før skat, EPS, EPS-D, egenkapital og balancesum er alle uændrede for 1-3. kvartal og 3. kvartal Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt regnskabsmeddelelsen for perioden 1. januar 30. september Meddelelsen, som er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i IFRS, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at meddelelsen giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september København, 29. november 2007 Direktion: Niels Smedegaard Christian Merrild Søren Jespersen Bestyrelse: Ivar Samrén Vagn Sørensen Claus Arnhild Michael Helbo Jill Lauritzen Melby Anders Moberg Thomas Mørk Ingar Skaug Lene Skole 29. november 2007 DFDS kvartal 2007 Side 6 af 14

7 DFDS Koncernen - resultatudvikling pr. segment DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt kvt. Fragtaktiviteter (DFDS Tor Line) Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % 10,3 11,0 12,9 7,9 10,4 10,4 12,7 12,2 11,8 11,5 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 9,9 10,0 11,8 7,3 9,3 10,7 11,8 12,7 11,6 10,5 Lanemeter, ' Passageraktiviteter (DFDS Seaways) Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % -28,6 9,1 20,9-6,0 3,3-30,6 11,0 21,7 6,4 6,1 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -20,4 9,1 26,9-4,5 3,1-20,1 10,2 27,7 6,0 6,2 Passagerer, ' Ikke-fordelte poster Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) DFDS Koncernen Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % 2,2 10,1 14,9 4,0 8,0 2,4 11,9 14,2 9,9 9,6 Resultat før skat Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 2,0 9,3 14,9 2,2 7,2 2,3 11,2 15,6 9,7 9,0 29. november 2007 DFDS kvartal 2007 Side 7 af 14

8 Foreløbige segmenttal for ny forretningsområdestruktur Fra og med årsrapporten for 2007 vil DFDS segmenttal følge den nye forretningsområdestruktur. Forretningsområde Ro-Ro Shipping Aktiviteter Ledelse Omsætning, kvartal 2007, DKK mio. Omfatter rutenetværk baseret på ro/ro- og ro/pax-tonnage i Nordsøen og Østersøen drevet af DFDS Tor Line og DFDS LISCO. De vigtigste kundegrupper er transport- og speditionsvirksomheder samt producenter af tungt industrigods, hvis logistikbehov omfatter et væsentligt element af søtransport. Peder Gellert Pedersen EBITA, kvartal 2007, DKK mio Container Shipping Omfatter rutenetværk baseret på lo/lotonnage i Nordsøen, Det Irske Hav og det nordlige Spanien drevet af DFDS Lys Line, DFDS Container Line og DFDS Suardiaz Line. De vigtigste kundegrupper er im- og eksportører samt producenter af tungt industrigods, hvis logistikbehov omfatter et væsentligt element af søtransport. Ole Sehested Passenger Shipping Omfatter rutenetværk baseret på cruise ferrytonnage i Nordsøen og Kattegat drevet af DFDS Seaways. De vigtigste kundegrupper er passagerer i egen bil, Mini Cruise-rejser, konferencer og turoperatører. Hertil kommer DFDS Canal Tours. Søren Jespersen Terminal Services Omfatter egne havneterminaler i Danmark, England, Holland og Norge, hvor dels enhedslast som trailere, containere og biler, dels industrielt gods håndteres. Hertil kommer passagerer i enkelte terminaler. Det er hovedsageligt egne ruter, som betjenes. Peder Gellert Pedersen Trailer Services Omfatter trailerselskaber i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien, Holland England og Irland, som primært servicerer markedet med full load transportløsninger ved brug af DFDS rutenetværk. Ole Sehested Tramp Omfatter drift af fem trampskibe, som drives af DFDS LISCO. Peder Gellert Pedersen 79-5 Ikke-fordelte poster Elimineringer 683 n.a. DFDS Koncernen i alt november 2007 DFDS kvartal 2007 Side 8 af 14

9 DFDS Koncernens resultatopgørelse DKK mio. 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele året Nettoomsætning 2.262, , , , ,8 Omkostninger: Skibenes driftsomkostninger 1.126,8 990, , , ,6 Charterhyre 148,3 128,4 441,5 381,6 533,1 Personaleomkostninger 394,3 349, , , ,7 Andre omkostninger ved salg og administration 121,1 119,0 332,4 329,1 449,1 Omkostninger i alt 1.790, , , , ,5 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 472,2 433, ,4 904, ,3 Avance/tab ved salg af skibe, ejendomme og terminaler -0,1 10,5-1,8 28,5 33,3 Af- og nedskrivninger: Skibe -119,0-114,1-347,5-330,4-442,6 Øvrige anlægsaktiver -32,6-28,9-106,2-79,2-122,6 Af- og nedskrivninger i alt -151,6-143,0-453,7-409,6-565,2 Driftsresultat (EBITA) 320,5 300,5 616,9 523,1 605,4 Værdiregulering goodwill/negativ goodwill 0,9 0,1 1,4 0,3-9,7 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder -1,5 0,2-1,6 0,8-0,5 Finansielle indtægter 20,1 10,9 63,2 55,1 94,1 Finansielle omkostninger -73,9-65,1-232,7-200,7-286,9 Resultat før skat 266,1 246,6 447,2 378,6 402,4 Skat af periodens resultat -7,5-10,6-29,8-22,2-38,9 Periodens resultat 258,6 236,0 417,4 356,4 363,5 Periodens resultat fordeles således: DFDS A/S' andel af periodens resultat 254,6 232,2 408,5 348,8 352,2 Minoritetsinteressernes andel af periodens resultat 4,0 3,8 8,9 7,6 11,3 258,6 236,0 417,4 356,4 363,5 Resultat pr. aktie (EPS) á DKK ,29 30,55 53,50 45,90 46,33 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) á DKK ,20 30,53 53,35 45,86 46, november 2007 DFDS kvartal 2007 Side 9 af 14

10 DFDS Koncernens balance aktiver DKK mio Langfristede aktiver Langfristede immaterielle aktiver Goodwill 308,1 161,6 298,6 Software 37,3 34,5 41,8 Igangværende udviklingsprojekter 7 7,2 1,1 Andre immaterielle anlægsaktiver 121,5 82,2 151,8 Langfristede immaterielle aktiver i alt 473,9 285,5 493,3 Langfristede materielle aktiver Ejendomme 69,7 72,0 71,4 Terminaler 361,6 370,8 380,2 Skibe 6.749, , ,6 Maskiner, driftsmateriel og inventar 319,0 233,8 325,1 Igangværende anlægsarbejder og forudbetalinger 21,5 41,0 11,7 Langfristede materielle aktiver i alt 7.521, , ,0 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 4,8 11,3 8,5 Tilgodehavender 3,0 4,5 3,0 Værdipapirer 24,5 23,0 25,1 Udskudt skatteaktiv 71,9 81,4 84,4 Andre langfristede aktiver i alt 104,2 120,2 121,0 Langfristede aktiver i alt 8.099, , ,3 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 91,5 77,9 79,4 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 997,3 816,4 925,4 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 14,2 23,8 13,4 Andre tilgodehavender og kortfristede aktiver 118,3 103,6 81,2 Periodeafgrænsningsposter 101,9 96,4 150,1 Aktiver bestemt for salg 0,0 96,0 0,0 Likvide beholdninger 484,1 298,4 371,4 Kortfristede aktiver i alt 1.807, , ,9 Aktiver i alt 9.906, , ,2 29. november 2007 DFDS kvartal 2007 Side 10 af 14

11 DFDS Koncernens balance passiver DKK mio Egenkapital Aktiekapital 800,0 800,0 800,0 Overført resultat 2.793, , ,0 Reserver -22,3-119,3-103,8 Foreslået udbytte 0,0 0,0 83,7 Aktionærerne i DFDS A/S' andel af egenkapitalen 3.571, , ,9 Minoritetsinteresser 114,2 108,4 111,4 Egenkapital i alt 3.685, , ,3 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Rentebærende gældsforpligtelser 3.846, , ,9 Udskudt skat 216,2 194,4 212,1 Pensions- og jubilæumsforpligtelser 239,8 239,8 239,3 Andre hensatte forpligtelser 0,0 6,7 2,6 Langfristede forpligtelser i alt 4.302, , ,9 Kortfristede forpligtelser Rentebærende gældsforpligtelser 658,4 643,3 716,9 Leverandører af varer og tjenesteydelser 393,8 323,7 408,5 Gæld til associerede selskaber 0,1 0,1 0,1 Andre hensatte forpligtelser 15,6 0,0 8,6 Selskabsskat 31,3 13,4 23,2 Anden gæld 680,0 592,8 646,4 Periodeafgrænsningsposter 139,7 133,1 180,3 Kortfristede forpligtelser i alt 1.918, , ,0 Forpligtelser i alt 6.221, , ,9 Passiver i alt 9.906, , ,2 29. november 2007 DFDS kvartal 2007 Side 11 af 14

12 DFDS Koncernens egenkapitalopgørelse DKK mio Egenkapital primo 3.265, , ,7 Primo kursregulering af egenkapital 16,8-4,0 10,1 Resultateffekt af forskel mellem ultimo- og gennemsnitskurs 1,1-1,4-1,8 Ændring i værdi af finansielle instrumenter 59,5 38,7 38,1 Aktiebaseret vederlæggelse 7,4 2,1 2,9 Op- og nedskrivning af værdipapirer -0,6-3,7-1,7 Periodens resultat 417,4 356,4 363,5 Udloddet udbytte -88,0-60,0-60,0 Udloddet udbytte, egne aktier 3,9 3,0 3,0 Udnyttelse af aktieoptioner 16,6 8,7 10,5 Andre reguleringer vedr. minoritetsinteresser -6,1-0,7-1,4 Andre reguleringer -7,9 0,6-1,6 Egenkapital ultimo 3.685, , ,3 29. november 2007 DFDS kvartal 2007 Side 12 af 14

13 DFDS Koncernens pengestrømsopgørelse DKK mio. 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele året Pengestrøm fra driftsaktivitet Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 472,2 433, ,4 904, ,3 Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v. 4,5 68,7 16,8 68,8-3,9 Ændring i driftskapital -68,2-40,1-46,6-37,9 70,2 Betaling af hensatte forpligtelser -0,4-6,2-4,4-9,3-10,5 Pengestrøm fra driftsaktivitet, brutto 408,1 455, ,2 925, ,1 Renteudgifter, netto -42,2-31,7-142,3-116,1-170,2 Betalte skatter -12,8-6,7-18,1-11,5-26,3 Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto 353,1 417,0 877,8 798,2 996,6 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Skibe -33,2 21,2-125, , ,4 Ejendomme og terminaler -2,0-10,4-10,3-87,9-100,6 Driftsmateriel -12,7-18,5-41,6-36,9-56,7 Immaterielle anlægsaktiver -2,4-3,3-10,1-10,0-13,9 Køb af virksomheder og aktiviteter 0,0-5,9 0,0-8,2-298,1 Køb af minoritetsinteresser -0,7 0,0-12,2-0,8-1,0 Associerede virksomheder 0,1 0,0 2,1-5,8-6,5 Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt -50,9-16,9-198, , ,2 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i andre finansielle anlægsaktiver 3,0 13,8 7,0 30,4 30,0 Ændring i lån med pant i skibe -158,0-154,6-409,9 661,0 796,1 Ændring i andre finansielle lån -1,6 0,3-34,3-23,0 251,0 Betalt leasingydelse vedrørende finansielt leasede aktiver -14,3-74,8-40,0-102,2-53,8 Forskydning i driftskreditter -49,1-170,0-26,3-91,0-141,2 Udnyttelse af aktieoptioner 3,6 0,0 12,6 0,0-0,6 Betalt udbytte 0,0 0,0-83,8-57,0-57,0 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt -216,4-385,3-574,7 418,2 824,5 Periodens pengestrøm i alt 85,8 14,8 105,1 51,2 122,9 Likvide beholdninger og værdipapirer primo perioden 392,6 287,0 371,4 249,6 249,6 Kursregulering 5,7-3,4 7,6-2,4-1,1 Likvide beholdninger og værdipapirer ultimo perioden 484,1 298,4 484,1 298,4 371,4 Ovennævnte kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance 29. november 2007 DFDS kvartal 2007 Side 13 af 14

14 Definitioner Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBITA) Resultat før af- og nedskrivning af materielle langfristede aktiver Resultat efter af- og nedskrivning af materielle langfristede aktiver Driftsmarginal Driftsresultat (EBITA) x 100 Omsætning Driftsresultat efter skat (NOPAT) Investeret kapital Omsætningshastighed, investeret kapital Afkast af investeret kapital (ROIC) Resultat til analyseformål Fri pengestrøm Driftsresultat (EBITA) plus værdiregulering af goodwill/negativ goodwill minus periodens betalbare skat justeret for skatteeffekten af finansiering, netto Arbejdskapital (ikke-rentebærende kortfristede aktiver minus ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser) plus langfristede immaterielle og materielle aktiver minus pensions- og jubilæumsforpligtelser samt andre hensatte forpligtelser Omsætning Gennemsnitlig investeret kapital Driftsresultat efter skat (NOPAT) x 100 Gennemsnitlig investeret kapital Periodens resultat efter minoritetsinteresser eksklusive regulering af tidligere års skatter og udskudte skatter Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto eksklusive renteudgifter, netto minus pengestrøm fra investeringsaktivitet Egenkapitalforrentning Resultat til analyseformål x 100 DFDS andel af egenkapitalen, gennemsnit Egenkapitalandel Egenkapital x 100 Aktiver i alt Finansiel gearing Resultat pr. aktie (EPS) Udbytte pr. aktie Indre værdi pr. aktie Kurs/Indre værdi (K/I) Netto-rentebærende gæld Egenkapital DFDS andel af periodens resultat Vægtet gennemsnitligt antal aktier i omløb Årets udbytte Antal aktier ultimo perioden DFDS andel af egenkapitalen ultimo perioden Antal aktier ultimo perioden Aktiekurs ultimo perioden Indre værdi pr. aktie ultimo perioden 29. november 2007 DFDS kvartal 2007 Side 14 af 14

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 13/2008 København, den 20. maj 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 18 Resumé for 1. kvartal 2008 Bestyrelsen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Delårsrapport for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 København, 26. august 2008 Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Væsentlige begivenheder, 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S 1. kvartal 2006 Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S Indhold Kort om kvartalet Vi følger strategien Benchmarking DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 16/2010 12.05.2010 Resultatet for DFDS ro-ro-fragtruter,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED

MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2009 MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 13/2009 13.05.2009 Årets første kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED

LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2009 LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 18/2009 13.08.2009 Om kvartalets udvikling siger

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002.

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2002 Den 29. november 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for. kvartal, 1. januar 0. september 2002.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007 Fra ruter til netværk Strategimeddelelse 12. september 2007 Et europæisk, søbaseret transportnetværk som leverer konkurrencedygtige, differentierede og værdiskabende transportløsninger til fragtkunder

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere