Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E"

Transkript

1 Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads Korsør Tlf.: Tlf. nr.: Købstilbudsskabelon ændret 24. juli tilbyder herved at købe en ca. m 2 stor parcel af Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse. Bilag 1, er et kortbilag der viser beliggenhed af det samlede areal, der udbydes til salg. Arealet er beliggende på matr. 16o, Skovsø, Slagelse Jorder. Køber anmodes om tydeligt at indtegne, fremhæve og oplyse størrelsen af det areal, som køber ønsker at erhverve (købers ønske til erhvervsareal bedes indtegnet på bilag 1 A) Tilbuddet afgives på følgende vilkår: 1. Grundarealet, som er ubebygget, overtages således, som det er og forefindes og som beset af køber med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt Slagelse Kommune og tidligere ejere. For så vidt angår de påhvilende servitutter mv. henvises til vedlagte tingbogsattest med kopi af tilhørende aktudskrifter, bilag 2. Der vil i forbindelse med grundens udstykning blive udfærdiget en servitutattest af landinspektør, hvoraf det fremgår, hvilke af servitutterne der vil komme til at påhvile det solgte areal, og køber er forpligtet til at respektere disse. Køber er bekendt med, at lokalplan nr er tinglyst på hele arealet. Lokalplanen fastsætter blandt andet, at arealet skal anvendes til regionalt erhvervsområde. Lokalplanen er vedlagt nærværende købstilbud, bilag 3. Køber er bekendt med, at der på sælgers foranledning på det overdragne areal er tinglyst deklaration om blandt andet overdragelse, byggepligt, vedligeholdelse, drænledninger samt veje og stier, bilag 4. Side 1 af 6

2 Slagelse Kommune oplyser, at der i området er foretaget arkæologiske forundersøgelser, og at disse er afsluttet 28/1 2008, idet området ikke er pålagt nogen restriktioner, bilag 6. Køber er bekendt med pligten til at være medlem af områdets grundejerforening - Grundejerforeningen Serviceområdet Nykobbelvej, bilag 7. Grundejerforeningen vil ikke få ejendomsret til noget grundareal, men grundejerforeningen vil skulle forestå vedligeholdelse og pasning af et samlet areal på ca m 2, betegnet del. nr. 6 på vedlagte skitse til udstykning bilag 8. Der tinglyses på ejendommen deklaration om pasning, vedligeholdelse og bebyggelsesprocent m.m. af dette fællesareal, jf. bilag 9. Det præciseres herved, at ejeren af grunden sikres mulighed for ved ansøgning om byggetilladelse til opførelse af bebyggelse på grunden, og derved ved beregningen af bebyggelsesprocenten for grunden, at tillægge en forholdsmæssig andel af det areal, som ejeren har vedligeholdelsesforpligtelse på, og som er udlagt som fælles friareal. Det areal, der lægges til grund for opgørelse af bebyggelsesprocenten for ejendommen, beregnes således som nærværende ejendoms tinglyste grundareal tillagt et areal opgjort som nærværende ejendoms forholdsmæssige andel af det ovenfor anførte fællesareal i forhold til det samlede areal inden for Grundejerforeningens område. Som regneeksempel til forståelse heraf kan anføres følgende: Det samlede areal der udbydes er i henhold til bilag m 2. Fællesarealet udgør m 2. Hvis det købte areal udgør m 2 beregnes arealet, der kan danne grundlag for bebyggelsesprocenten herefter således : 4.100/ X x 100 % = = m 2 2 i deklarationen, bilag 9, tilrettes i overensstemmelse med denne regnemodel, når grundarealet i henhold til nærværende købstilbud er fastlagt. Bilag 10 er en oversigtstegning, der angiver påfyldningsdybder og drænledning (drænledning er ved at blive flyttet kontakt Plan og Erhverv). Bilag 11 er en spildevandstegning (tegning nr. 501 af ), der angiver minimumsprojekteringkoter for nyt terræn og terrændæk for byggeri ved bebyggelse af grundene. Køber gøres udtrykkelig opmærksom på, at rådgivende ingeniørfirma Fjerring A/S, Slagelse eller SK Forsyning skal kontaktes inden udarbejdelse af projekt for nærmere oplysninger om tilslutningsmuligheder og koter. Køber er bekendt med, at der på sælgers foranledning på det overdragne areal er tinglyst deklaration indeholdende bestemmelser om tilslutningsmuligheder og koter for nyt byggeri bilag 5. Side 2 af 6

3 2. Køber er særligt gjort opmærksom på, at der, jf. deklarationen bilag 4, skal påbegyndes byggeri på grunden inden 2 år efter overtagelsesdagen, samt at byggeriet skal være fuldført inden 4 år fra overtagelsesdagen. Hvis en eller begge disse frister ikke overholdes, er køber forpligtet til - hvis Slagelse Kommune kræver det - at tilbageskøde grunden til sælgeren for den samme købesum, som køberen overtog den af Slagelse Kommune. Enhver omkostning ved en eventuel tilbageskødning skal betales af den ejer, som ikke har overholdt byggepligten. 3. Grunden må ikke videresælges i ubebygget stand uden Slagelse Kommunes godkendelse. Slagelse Kommune har forkøbsret, og kan købe erhvervsgrunden tilbage til den salgssum, der er angivet i 8, fratrukket omkostninger i forbindelse med tilbageskødning. Såfremt særlige forhold taler for det, kan Slagelse Kommune dispensere fra nævnte bestemmelse. Der vil ved videresalg af arealet ikke kunne forventes godkendt større salgssum end den købesum, som køberen overtog erhvervsgrunden for af Slagelse Kommune. Slagelse Kommune skal i øvrigt godkende samtlige salgsbetingelser ved salg af ubebyggede grunde. 4. Grunden overtages uden ansvar for så vidt angår grundens bæreevne i forbindelse med byggeri. Køber er således afskåret fra på noget tidspunkt at rette krav mod sælger for udgifter, som i forbindelse med byggeri på grunden fremkommer på grund af eventuel ekstrafundering, pilotering eller lignende. Køber har alene mulighed for inden 1 måned efter overtagelsesdagen at ophæve handlen mod behørig dokumentation for dårlige jordbundsforhold, der betinger ekstra funderinger. Sælger oplyser, at der kan påregnes funderingsproblemer i forbindelse med byggeri på grunden, og køber opfordres derfor til for egen regning at udføre evt. geotekniske undersøgelser på grunden. 5. Arealet/grunden er ikke områdeklassificeret som lettere forurenet jord. Forespørgsel om jordforurening med besvarelse fra Region Sjælland vedlægges som bilag 12. Hvis der mod forventning skulle konstateres forurening opstået før overtagelsesdagen, der kan kortlægges på Vidensniveau 2, forpligter sælger sig til - efter en konkret vurdering og uden udgift for køberen - at oprense til Miljøstyrelsens kvalitetskriterium for ren jord. En evt. oprensning foretages afhængig af formålet med de enkelte delarealer inden for den pågældende grund. Side 3 af 6

4 Såfremt udgiften til en evt. fjernelse af forureningen efter sælgers opfattelse er for stor, og køber ikke vælger selv at afholde udgiften, er køber forpligtet til i stedet at acceptere, at handelen ophæves, og at grunden tilbageskødes til sælger for sælgers regning på samme vilkår, som grunden blev erhvervet af køber. Hvis der ved bygge- og anlægsarbejde konstateres uforudset forurening, skal arbejdet standses, jf. jordforureningsloven, og forureningen skal anmeldes til kommunen. Bygge- og anlægsarbejde må ikke genoptages, før Slagelse Kommunes afdeling Miljø- og Natur har foretaget en konkret vurdering af den eventuelle forureningen og har meddelt skriftlig tilladelse. 6. Overtagelsesdagen er den, fra hvilken dato grunden henligger for købers regning og risiko i enhver henseende. 7. Med overtagelsesdagen som skæringsdag skal der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo reguleres kontant. Der skal løbende ske refusion af ejendomsskatter, indtil den solgte erhvervsgrund efter vurdering pålignes egne ejendomsskatter. 8. Ved afgivelse af købstilbud accepteres kun et eksakt bud, idet bud med forbehold eller særlige vilkår vil blive forkastet. Købesummen inklusiv tilslutningsafgifter til kloak tilbydes med kr. pr. m 2, idet m 2 -prisen tillægges 25% moms, således at købesummen udgør i alt kr. inklusiv moms Købesummen udregnes foreløbigt på grundlag af det i indledningen anførte antal m 2. Når endelig udstykning har fundet sted, skal købesummen reguleres i forhold til den endelige størrelse af den solgte erhvervsgrund, således at reguleringsbeløbet betales kontant ved påkrav. Købesummen inkl. tilslutningsbidrag til kloak indbetales kontant - uden deponering - senest på overtagelsesdagen i kommunens pengeinstitut Jyske Bank på konto nr Erhvervsgrunden er ikke selvstændigt vurderet til ejendomsværdi. Parterne erklærer, at købesummen svarer til grundens værdi i fri handel. Såfremt købesummen ikke betales senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen med Nationalbankens diskonto + 7% p.a. fra overtagelsesdagen at regne, indtil betalingen sker. 9. Tilslutningsbidrag til kloak er indregnet i købesummen. SK-Forsyning sørger efter anmodning fra køber om at fremføre stikledning til erhvervsgrunden. Side 4 af 6

5 Vandforsyning skal til grunden ske fra SK Vand A/S. Vandstikledninger fremføres til skel af SK Vand A/S, når der er betalt tilslutningsbidrag. SK Vand A/S opkræver tilslutningsbidrag for vand i henhold til gældende takster. El fremføres til en af forsyningsselskabet SEAS-NVE nærmere bestemt leveringsgrænse i nærheden af grunden. Køber betaler for fremføring af el-ledninger fra forsyningsgrænsen til og på grunden. Tilslutningsafgifter til el betales af køber i henhold til gældende takster direkte til forsyningsselskabet SEAS-NVE, Kommende udgifter til vand, vej, kloak, rensningsanlæg, varmeforsyningsanlæg og ledninger af enhver art, betales af køber, og er i det hele sælger uvedkommende. Køber opfordres til at indhente de for køber relevante oplysninger på 10. Køber kan anlægge overkørsler efter anvisning fra Slagelse Kommune Teknik og Miljø. 11. Køber betaler samtlige omkostninger der er forbundet med handelen, herunder udstykningsomkostninger, tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger. Køber antager selv landinspektør til berigtigelse af udstykningssagen. Køber sørger for at udfærdige skøde, idet køber er forpligtet til at sørge for, at denne købsaftale vedhæftes som bilag til skødet i forbindelse med digital tinglysning af handlen. Køber afholder udgifter til egen advokat, mens Slagelse Kommune betaler evt. udgifter til egen advokat. Nærværende handel er betinget af udstykning af erhvervsgrunden og indbetalingen af købesummen. Undertegnede parter bemyndiger købers advokat til at meddele endeligt skøde, når betingelserne herfor er til stede. 12. Nærværende købstilbud har acceptfrist 4 uger regnet fra den dag, hvor Slagelse Kommune har modtaget købstilbuddet. Til nærværende købstilbud hører følgende bilag: Bilag 1: Bilag 1A: Oversigtskort Kortbilag her angives beliggenheden af det ønskede areal. Side 5 af 6

6 Bilag 2: Tingbogsattest med aktudskrifter Bilag 3: Lokalplan nr Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9; Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Deklaration om bl.a. overdragelse, byggepligt, vedligeholdelse, drænledninger samt veje og stier Deklaration vedr. tilslutningsmuligheder og koter Arkæologiske forundersøgelser Vedtægter grundejerforening Skitse til udstykning Deklaration om pasning og vedligeholdelse m.m. Oversigtstegning, der angiver påfyldningsdybder og drænledning Spildevandstegning (tegning nr. 501 af ) med angivelse af tilslutningsmuligheder og koter for nyt byggeri. Forespørgsel om jordforurening Den / Som tilbudsgiver: Købstilbuddet accepteres. For Slagelse Kommune, den Stén Knuth Borgmester Søren Lund Hansen Kommunaldirektør Side 6 af 6

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere