BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY"

Transkript

1 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

2 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet Kgs. Lyngby CVR-nr Sælger herved til undertegnede køber 1. Parterne 2. Aftalegrundlag Nærværende købsaftale og udbudsvilkår med bilag danner endeligt aftalegrundlag i forbindelse med indgåelse af handlen tillige med det købstilbud med tilhørende skitseprojekt, som køber har afleveret. 3. Ejendommen Ejendommen er ubebygget og består af [hele eller dele af de sælger tilhørende ejendomme matr.nr. - 9ao, 9ap, 9lk alle Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby beliggende Rævehøjvej 17D; 2800 Kgs. Lyngby, - 12aa, 12p, 12pq alle Kgs. Lyngby By, Lundtofte beliggende Rævehøjvej 17A, 2800 Kgs. Lyngby (delvist), - 13c, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby beliggende Rævehøjvej 17B, 2800 Kgs. Lyngby, - 15cf, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby beliggende Rævehøjvej 17C, 2800 Kgs. Lyngby, samt - 15a, Kgs. Lyngby By, Lundtofte beliggende Trongårdsvej 12A, 2800 Kgs. Lyngby,] Ejendommens areal udgør ca. [*] m², hvilket er omtrentligt, indtil endelig opmåling og udstykning har fundet sted.

3 3 Sælger afmærker grunden med skelpæle. Såfremt skelpæle efterfølgende fjernes eller er bortkommet, er køber forpligtet til at foranledige pælene retableret samt afholde udgiften hertil, uanset om dette sker før eller efter overtagelsesdagen. Arealet overdrages som beset af køber med henblik på opførelse af nybyggeri til [*]. Arealet er ikke særskilt vurderet. 4. Sælgers oplysninger Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra offentlige eller private vedrørende ejendommen. 5. Fundering m.v. Køber er bekendt med, at arealet er ubebygget og i en årrække har været anvendt til landbrugsformål, herunder dyrehold. Køber har gjort sig bekendt med indholdet af geoteknisk rapport af 27. februar 2015 (bilag 14). Køber afholder samtlige omkostninger forbundet med pilotering og ekstrafundering ved opførelse af byggeriet. Køber har desuden gjort sig bekendt med udtalelsen efter museumslovens 25 af 9. december 2014 (bilag 13). De eventuelle øvrige meromkostninger, som ejendommens beskaffenhed måtte medføre for købers projekt, er sælger uvedkommende. Dette gælder uanset arten og omfanget af sådanne omkostninger. Arealet sælges som det er og forefindes uden ansvar for Lyngby-Taarbæk Kommune. Køber kan derfor ikke rejse krav mod sælger som følge af forurening eller jordbundsforholdenes beskaffenhed, herunder kan sælger ikke gøres ansvarlig for udgifter til nødvendig pilotering og fundering eller i forbindelse med fund af fortidsminder eller lignende. Denne ansvarsfraskrivelse omfatter de kendte jordbundsforhold såvel som eventuelle forhold vedrørende bæreevne m.v., der senere måtte blive køber bekendt, uanset om disse afviger væsentligt fra det forventede. 6. Miljøforhold Arealet anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsformål, herunder dyrehold. Der er ikke konstateret forurening på selve arealet, men en del af de til området tilgrænsende arealer er kortlagt som forurenet af Region Hovedstaden jf. bilag 21. Da ejendommen er beliggende i byzone, er den områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning som forurenet.

4 4 Der henvises desuden til oplysningerne om resultaterne af den foretagne stikprøvevise miljøkontrol, der fremgår af den udleverede geotekniske rapport (bilag 14). Sælger hæfter ikke for og er ikke ansvarlig for eventuel forurening af jord eller grundvand på eller fra ejendommen, uanset om forureningen vedrører tiden før eller under sælgers ejerperiode. Tilsvarende hæfter sælger ikke for udledning, udslip eller udsivning af forurenende stoffer i miljøet. Køber påtager sig den fulde risiko for sådanne eventuelle hændelser, der måtte indtræffe i perioden før og efter overtagelsesdagen. Ansvarsfraskrivelsen for forurening af jord og grundvand omfatter den kendte forurening såvel som eventuelle forhold vedrørende jord- og grundvandsforurening, der senere måtte blive køber bekendt. Begrebet jordforurening skal forstås med udgangspunkt i jordforureningsloven, samt tillige omfattende slagger (affald), stabilgrus, opfyld m.v. 7. Tilslutningsafgifter Køber betaler samtlige tilslutningsafgifter efter gældende takstblad. Der henvises til Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Køber overtager kommende gæld til vand, kloak, rensningsanlæg, gas og ledninger af enhver art. Sælger oplyser, at der på overtagelsesdagen sælger bekendt ikke er pålignet ejendommen sådan gæld. 8. Servitutter og særlige forhold Køber er bekendt med - og respekterer samtlige de på ejendommen lyste servitutter m.v. Der henvises i øvrigt til servitutredegørelserne (bilag 8). Kopi af de ifølge servitutredegørelserne relevante servitutter er en del af udbudsmaterialet (bilag 9). Sælger oplyser, at der ikke sælger bekendt påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser bortset fra de ledninger, der fremgår af bilag 5.c, og som sælger i fornødent omfang vil foranledige tinglyst servitutter om. Køber respekterer desuden tinglysning af deklaration om tillægskøbesum ved eventuel bebyggelse af ejendommen ud over de i kommuneplantillægget og udbudsvilkårene angivne rammer (bilag 15). Det følger bl.a. heraf, at den til enhver tid værende ejer af ejendommen skal betale et tillæg til købesummen til Lyngby-Taarbæk Kommune, som kommunen skal dele i et nærmere angivet forhold med Københavns Kommune, hvis ejendommen bliver bebygget ud over de angivne rammer, eller såfremt ejendommen skifter anvendelse i forhold til den ved salget tilladte anvendelse. Sælger oplyser, at der på ejendommen findes fredskovpligtigt areal jf. bilag 12.

5 5 Vandledning Køber er bekendt med, at der ligger en 800 mm hovedvandledning over Dyrehavegård. Ledningen er en del af hovedvandledningen fra Sjælsø til Gentofte. Der er tinglyst servitutter vedrørende denne, hvorpå Nordvand er påtaleberettiget. Regnvandsafledning Tag- og overfladevand skal føres til et kommende offentligt LAR-anlæg. Såfremt LARanlægget ikke etableres eller ikke er etableret inden bebyggelse, skal tag- og overfladevand i stedet føres til hovedregnvandssystemet eller håndteres på egen grund. Sælger vil foranledige, at deklaration vedrørende regnvandsanlæg bliver tinglyst (bilag 18). Jord- og stendiger I forslag til lokalplan vil der blive redegjort for, hvorledes forhold omkring beskyttede jord og stendiger, herunder afstandskrav mv. skal håndteres. Grundejerforening Der er pligt til at etablere en grundejerforening. Grundejerforeningen skal blandt andet have til formål at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af vej- og stiforløb i hele området samt fællesanlæg i områderne. Veje m.v. indenfor arealet vil være private fællesveje. Sælger vil foranledige, at deklaration vedrørende grundejerforening bliver tinglyst (bilag 17). 9. Overtagelse Ejendommene overtages den 1. i måneden efter endelig godkendt lokalplan. Det solgte henligger fra denne dato for købers regning og risiko. Køber er forpligtet til at tage endeligt skøde på ejendommen senest 10 hverdage efter modtaget meddelelse om, at skødet er klar i underskriftsmappen. 10. Refusionsopgørelse Med overtagelsesdagen som skæringsdato udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Refusionssaldoen reguleres over den kontante del af købesummen. Berigtigende advokat udarbejder refusionsopgørelse, der skal foreligge senest 7 dage efter overtagelsesdagen.

6 6 Refusionsopgørelsen skal være godkendt af begge parter senest 3 uger efter overtagelsesdagen. Sælger er pligtig at levere alle oplysninger til brug for refusionsopgørelsen snarest muligt. Refusionstilsvar forrentes fra overtagelsesdagen, til betaling erlægges, med den til enhver tid officielt fastsatte diskonto med et tillæg af 2 %. I tilfælde af forsinkelse med berigtigelse af nogen del af købesummen i nærværende handel, godskrives sælger over refusionsopgørelsen rente af det relevante beløb fra den aftalte berigtigelsesdag. For kontante midlers vedkommende med en rente på 5 %. Sælger eller dennes advokat sørger for afmelding af eventuelle betalingsordninger. 11. Købesum Købesummen for ejendommen er aftalt til kontant kr. xxxxxxxxxx,xx ekskl. moms Skriver 00/100, der berigtiges således: Senest 2 uger efter kommunens accept af købstilbud stiller tilbudsgiveren bankgaranti på et beløb svarende til tilbudssummen og i øvrigt på de vilkår, der fremgår af bilag 3.b, til sikkerhed for betaling af købesummen. Bankgarantien skal erstattes af købesummens kontante deponering senest 3 hverdage efter endelig vedtagelse af lokalplanen. Købesummen frigives til kommunen på kommunens konto i Danske Bank A/S (reg.nr. 1471, kontonr ), når der foreligger endeligt, anmærkningsfrit skøde. 12. Gæld uden for købesummen Sælger oplyser, at der ikke overtages gæld uden for købesummen. 13. Moms Handlen er omfattet af momslovens regler, og købesummen tillægges moms. 14. Handelsomkostninger Tinglysningsafgifter betales af køber. Sælgers advokat berigtiger handlen. Køber forpligter sig til senest 8 dage efter underskrift på nærværende købsaftale at fremkomme med tegningsudskrift for selskabet, hvilken tegningsudskrift ikke må være ældre end 3 måneder.

7 7 15. Byggepligt og forbud mod videresalg m.v. Køber overtager ejendommen med byggepligt og pålagt forbud mod videresalg uden samtykke fra Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. bilag 16. Køber er indforstået med, at byggeri på arealet, herunder støbning af fundament, skal være påbegyndt senest 2 år efter endelig vedtagelse af den lokalplan, som er nødvendig for nybyggeriet. I modsat fald kan kommunen kræve grunden tilbageskødet til sig alene mod godtgørelse af den oprindelige købesum. Køber forpligter sig endvidere til at færdiggøre købers fulde, godkendte projekt i henhold til skitseprojektet og den vedtagne lokalplan inden for en frist, der afhænger af, om køber har erhvervet et eller flere delområder. Fristen er senest 4 år efter endelig vedtagelse af lokalplanen, hvis køber har erhvervet ét delområde, senest 6 år efter vedtagelse af lokalplanen, hvis køber har erhvervet to delområder, og senest 7 år efter vedtagelse af lokalplanen, hvis køber har erhvervet samtlige delområder. Såfremt køber ikke opfylder forpligtelsen til at færdiggøre projektet inden for den gældende frist, ifalder køber en konventionalbod på kr. pr. delområde. Køber stiller senest 3 hverdage efter lokalplanens vedtagelse bankgaranti stor kr. pr. delområde for projektets færdiggørelse på de vilkår, der fremgår af bilag 3.c. Kommunen skal forudgående godkende garantivilkårene. 16. Betingelser Handlen er fra begge parters side betinget af endelig vedtagelse af lokalplan. Handlen er fra sælgers side betinget af købers rettidige betaling af købesummen, jf. 11, og købers garantistillelse for færdiggørelse af projektet, jf Bilag Som bilag til nærværende købsaftale har køber modtaget: Udbudsvilkår med tilhørende bilag., den / 2015, den / 2015 Som sælger Som køber Lyngby-Taarbæk Kommune

8 8 [] []

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen.

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen. Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (herefter benævnt Sælger og [ ] (herefter benævnt Køber ) Nærværende

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere