MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ HÅRLEV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV"

Transkript

1 MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ HÅRLEV

2 2

3 1 INDHOLD 2 Indledning Stamoplysninger Afgørelse Vilkår Generelt Indretning og drift Støj Luftforurening Affald Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Egenkontrol Driftsjournal Sikkerhedsstillelse Lovgrundlag Udtalelse og høringsvar vurdering Indretning og drift Luftforurening Spildevand Affald Til og frakørselsforhold Støj Sikkerhedsstillelse Bedst tilgængelig teknik VVM Internationale beskyttelsesområder og bilag IV-arter Miljøledelse Samlet vurdering Offentliggørelse Klagevejledning Bilag 1 Ansøgning af miljøgodkendelse Bilag 2 Oversigtstegning Bilag 3 Beregning af sikkerhedsstillelse

4 2 INDLEDNING LH Marine ApS har søgt om at etablere et mindre autoophug på Erhvervsvej 2, 4652 Hårlev. Der foregår i dag salg af både, bådmotorer, trailere, campingvogne samt udstyr til disse. På adressen er der i dag ligeledes værksted for både og campingvogne. Autoophugger aktiviteten vil komme til at foregå indendørs uden oplag af biler udenfor. Det eneste der skal være udendørs er containere til karosserier når de er behandlet færdig. Der skal ske særskilt behandling af biler. Virksomheden forventer, at der kan modtages ca. 100 biler om året fordelt på 90 personbiler og 10 varebiler. 3 STAMOPLYSNINGER Virksomhedens navn LH Marine ApS Adresse Erhvervsvej 2, 4652 Hårlev Listepunkt K209 Autoophug Matrikelnummer 7 ag Hårlev by, Hårlev Grundejer Lene Juul Holding ApS, Erhvervsvej 2, 4652 Hårlev CVR-nummer CVR.nr P.nr Ansvarlige for driften Lasse Juul Westrup Hansen, Erhvervsvej 2, 4652 Hårlev Kontaktperson Lasse Juul Westrup Hansen tlfnr / Godkendelsesmyndighed Stevns Kommune Tilsynsmyndighed Stevns Kommune 4 AFGØRELSE Stevns Kommune meddeler miljøgodkendelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven til etablering af autoophug på Erhvervsvej 2, 4652 Hårlev på nedenstående vilkår. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for denne listetype. Når virksomheden drives efter de fastsatte vilkår og efter beskrivelse af aktiviteten vurderer kommunen, at det kan foregå uden at belaste miljøet væsentlig. Autoophuggeren er placeret i område udlagt til erhvervsområde i kommuneplan område 2 E2 og i lokalplan Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse, hvorefter Stevns Kommune kan vælge at revurdere miljøgodkendelsen. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i 41a, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven. Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af 41 i Miljøbeskyttelsesloven. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig mere forurening, herunder affaldsfrembringelse, end forudsat ved meddelelse af denne miljøgodkendelse. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod drift af virksomheden eller aktiviteten. 5 VILKÅR 5.1 GENERELT 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 4

5 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 5.2 INDRETNING OG DRIFT 3. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks, og senest inden arbejdsdagens ophør tømmes for de væsker, der lækker. 4. Skadede køretøjer skal opbevares på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Ved "skadede køretøjer" forstås køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren. 5. Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved "ikke-miljøbehandlede køretøjer" forstås udtjente og skadede køretøjer. 6. Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer. 7. Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske: på befæstet areal med fald mod afløb, eller på ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie mv., er afskærmet mod nedbør. 8. Ved "miljøbehandlede køretøjer" forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). 9. Miljøbehandling af køretøjer skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig. 10. Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig. 11. Der må maksimalt oplagres 5 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 30 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. 12. Bilerne på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, om de er miljøbehandlede, ikke-miljøbehandlede, eller om de står på arealet og ikke afventer miljøbehandling. 5.3 STØJ 5

6 13. Virksomhedens samlede støjbidrag- angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) i punkter 1,5m over terræn- målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal- må ikke overstige følgende værdier: Mandag-fredag Lørdag Mandag-fredag Lørdag Søn- og helligdage Mandag-fredag Lørdag Søn- og helligdage Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl dB(A) 45 db(a) 40 db(a) For dagperioden kl skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden kl skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natperioden kl skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time. I natperioden kl må maksimalværdien ikke overstige 60 db(a). 5.4 LUFTFORURENING 14. Afkast fra udsugning fra rummet, udsug af svejserøg, udsug af udstødningsgas og udsug af rensemiddeldampe skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. 15. Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m3. Ved nyetablering eller installation af filtre, eller renovering der kan sammenlignes med nyetablering, skal de overholde en emissionsgrænse på 10 mg/normal m AFFALD 17. Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. 18. Akkumulatorer skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i akkumulatorerne. 19. Spild af olie og kemikalier skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning). Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 20. Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal, uanset vilkår 19 opsamles, så snart aktiviteten er afsluttet. 21. Der må til enhver tid højst opbevares de mængder af affald som er angivet i tabel 1. 6

7 TABEL 1 OVERSIGT OVER AFFALDSARTER Affaldsart Forventet max oplag Forventet årlig mængde EAK-kode Blyakkumulatorer 900 kg 3750 kg Bremsevæske og koblingsvæske 20 l 25 l Dieselolie 200 l Genbruges Dæk 400 stk. 700 stk Elektronisk udstyr 50 kg 400 kg Frostsikringsvæske 400 l 800 l Glasruder 300 kg 3000 kg Kølemidler(CFC,HCFC og HFC) 20 kg 20 kg Motorbenzin 200 l Genbruges Hydraulikolie 100 l 100 l Motor, gear og smøreolie 600 l 1000 l Oliefiltre 150 kg 150 kg Plastkofangere og spoilere På bilerne På bilerne Kattegrus 100 kg 200 kg Jern (inkl. Karosser) 5000 kg kg Sprinklervæske 60 l genbruges Der er opsat en 600 l container til dagrenovation, der deles mellem alle ejendommens virksomheder. 5.6 BESKYTTELSE AF JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND 22. Brændstof, olie og kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. 23. Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj, skal opbevares i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller på et afgrænset areal med tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles. De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning. 24. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning og, hvis udendørs, med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. 25. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 5.7 EGENKONTROL 26. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 15, dog højst 1 gang årligt. 7

8 Målingen skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måned efter, at disse er foretaget. 28. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet visuelt kontrollere alle tætte belægninger, mens øvrige befæstede arealer skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de tætte belægninger og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 25, dog højst en gang hvert tredje år. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. 5.8 DRIFTSJOURNAL 29. Der skal i medfør af bilskrotbekendtgørelsen føres register over modtagne køretøjer og produceret affald mv. Dette register skal suppleres med følgende oplysninger: Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer. Dato for og resultatet af eget eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer. Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer, jf. vilkår 12, samt mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer. Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det. 5.9 SIKKERHEDSSTILLELSE 30. Virksomheden skal stille en sikkerhedsstillelse efter 39 a, pkt. 3 i miljøbeskyttelsesloven til dækning af tilsynsmyndighedens nettoudgifter ved bortskaffelse af affald ved en selvhjælpshandling. Sikkerhedsstillelsen fastsættes til kr. En detaljeret oversigt over de enkelte oplag ses i bilag 2. Senest en måned efter, at godkendelsen er meddelt, skal der fremsendes dokumentation for sikkerhedsstillelsen til tilsynsmyndigheden i form af bankgaranti eller medlemskab af brancheforening som stiller kollektiv sikkerhedsstillelse. Godkendelsesmyndigheden kan regulere størrelsen af sikkerhedsstillelsen, hvis grundlaget for beregningen af størrelsen ændres væsentlig. 6 LOVGRUNDLAG Miljøgodkendelsen gives med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 33 i og godkendelsesbekendtgørelsen. 8

9 7 UDTALELSE OG HØRINGSVAR Miljøgodkendelsen har været i parthøring hos virksomheden og de havde ingen bemærkninger. 8 VURDERING 8.1 INDRETNING OG DRIFT Autoophuggeraktiviteten skal foregå indendørs i allerede opført hal og der forventes ikke oplag af biler udendørs på arealet. Bilerne kommer ind i den østlige ende af hallen og kommer ud i den vestlige del af hallen, hvor karrosserierne opbevares i containerne. Derefter bortskaffes de til godkendt modtager. Aktiviteten vil foregå på alle hverdage mellem kl til kl De støjende aktiviteter vil foregå indendørs mellem kl og kl på hverdage. Der vil være åbent om lørdagen, men kun for salg af dele. 8.2 LUFTFORURENING Virksomheden har oplyst, at der ikke arbejdes med asbestholdigt materiale, der er derfor ikke installeret udsugning med filtre som kan filtrere asbest. 8.3 SPILDEVAND Der er ikke processpildevand fra virksomheden. Der er ikke afløb i hallen hvor aktiviteten skal foregå. Der forventes ikke oplag af biler udendørs, så kommunen har vurderet, at der ikke er behov at sætte vilkår om spildevand. 8.4 AFFALD Der er fastsat vilkår om, hvor meget affald virksomheden må opbevare af hver fraktion. Mængderne er sat ud fra virksomhedens egne oplysninger om hvor meget der maksimalt ønskes oplagret. Farligt affald opbevares indendørs i egnede beholdere på beton gulv, placeret på kar med rist. Karret kan rumme indholdet af den største beholder. 8.5 TIL OG FRAKØRSELSFORHOLD Bilerne vil blive leveres fra Hårlev Mark og ind ad Erhvervsvej til indkørslen til LH. Marine. Karrosserierne vil blive af hentet ad Postvej og Erhvervsvej derefter af Hårlev Mark til hovedvejen. Virksomheden forventer, at der kommer 100 biler på årsbasis. 8.6 STØJ De væsentligste støjkilder vil være den interne transport og rangering med biler på ejendommen samt læsning af karrosserier i containere. Da det meste af transporten vil foregå indendørs vil det ikke give anledning til støjgener fra disse aktiviteter. De støjvilkår som er stillet, samt driftstiderne, vil sikre mod, at der ikke vil være støjgener fra aktiviteterne. 8.7 SIKKERHEDSSTILLELSE Virksomheden skal stille en sikkerhedsstillelse efter 39 a, pkt.3 i miljøbeskyttelsesloven. Den kan stilles ved en kollektiv sikkerhedsstillelse ved medlemskab af Dansk Autogenbrug eller i form af en bankgaranti. LH Marine vil melde sig ind i Dansk Autogenbrug og der igennem stille den nødvendige sikkerhed. 8.8 BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK 9

10 Virksomheden er omfattet af standardvilkår listepunkt G 201, bilag 5, afsnit 11. Standardvilkårene bliver udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med de respektive brancher og kommuner og omhandler virksomhedernes indretning og drift, emissionsgrænseværdier for væsentlig luftforurening, vilkår om egenkontrol mv. Standardvilkårene tager udgangspunkt i den bedst tilgængelige teknik indenfor branchen. Autoophugger aktiviteten hos LH. Marine er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, og er derfor ikke omfattet af BREF-dokumentet. 8.9 VVM Autoophugger aktiviteten hos LH. Marine ApS er omfattet af punkt 12e i bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen ii. Stevns Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt. Stevns Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at der ikke er behov for at udarbejde en VVM-redegørelse. Dermed er aktiviteten ikke VVM-pligtigt INTERNATIONALE BESKYTTELSESOMRÅDER OG BILAG IV-ARTER Kommunen har vurderet den ansøgte virksomhedsaktivitet i forhold til habitatbekendtgørelsen. Kommunen vurderer, at aktiviteten hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af bevaringsmålsætninger for Natura 2000-områder eller for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. Det vil derfor ikke være nødvendigt at lave en egentlig konsekvensvurdering 8.11 MILJØLEDELSE Virksomheden har etableret et samarbejde med Nørskov Miljøteknik om udarbejdelse af et ISO system som der kræves i henhold til bilskrotbekendtgørelsen SAMLET VURDERING Stevns Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Det er endvidere Stevns Kommunes vurdering, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at til og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for naboerne og at eksisterende standardvilkår kan overholdes. 9 OFFENTLIGGØRELSE Afgørelsen om miljøgodkendelse til LH. Marine, Erhvervsvej 2, 4652 Hårlev bliver offentliggjort i Stevnsbladet den 14. februar 2015 og på Stevns kommunes hjemmeside. 10 KLAGEVEJLEDNING Stevns Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Det gøres ved at bruge klageportalen på VIRK.dk eller på borger.dk. Se eventuelt natur- og miljøklagenævnets hjemmeside Det koster 500 kr. at klage til natur- og miljøklagenævnet. Klagen bliver behandlet når gebyret er betalt. Klagen skal indgives i klageportalen senest fire uger efter at afgørelsen er meddelt. I dette tilfælde senest den 16. marts Hvis du vil anlægge søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven skal det være anlagt inden seks måneder efter at afgørelsen er meddelt. 10

11 11 BILAG 1 ANSØGNING AF MILJØGODKENDELSE 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 12 BILAG 2 OVERSIGTSTEGNING 16

17 13 BILAG 3 BEREGNING AF SIKKERHEDSSTILLELSE TABEL 2 BEREGNING AF SIKKERHEDSSTILLELSE Affaldsart Forventet EAK-kode Enhedspris Værdi i kr. max oplag pr. kg Blyakkumulatorer 900 kg posistiv Bremsevæske og koblingsvæske(1,05kg/l) 20 l ,65 55,65 Dieselolie 200 l positiv Dæk 400 stk positiv Elektronisk udstyr 50 kg ,85 92,50 Frostsikringsvæske (0.83kg/l) 400 l ,63 873,16 Glasruder 300 kg ? Kølemidler(CFC,HCFC og HFC) 20 kg Motorbenzin 200 l positiv Hydraulikolie 100 l positiv Motor, gear og smøreolie 600 l positiv Oliefiltre 150 kg ,85 727,50 Plastkofangere og spoilere På bilerne Kattegrus 100 kg Jern (inkl. Karosser) 5000 kg positiv Sprinklervæske 60 l ,64 158,40 Ikke miljøbehandlede biler ,00 I alt 4652,21 Oprundet 5000,00 17

18 i 33 Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i 35 nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før Stk. 2. Den godkendende myndighed kan dog tillade, at bygge- og anlægsarbejder til anden listevirksomhed end anlæg for deponering af affald påbegyndes, før der er givet godkendelse, hvis de anlægges i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Den godkendende myndigheds afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Bygge- og anlægsarbejder sker på bygherrens ansvar. Stk. 3. Miljøministeren kan for bestemte listevirksomheder fastsætte regler, der begrænser godkendelsesmyndighedens adgang til at meddele tilladelse efter stk. 2 i tilfælde, hvor risikoen for større uheld med farlige stoffer ændres. ii Bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni

Sammendrag 10. april 2014

Sammendrag 10. april 2014 Autogenbrug Svendborg ApS Aasiaatvej 9 5700 Svendborg Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Autogenbrug Svendborg ApS Aasiaatvej

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter tilladelse til autoophugning. Louise Bjerregaard Madsen Civilingeniør

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter tilladelse til autoophugning. Louise Bjerregaard Madsen Civilingeniør MILJØGODKENDELSE 14-12-2015 For: Uniscrap A/S Matrikel nr.: 1565dd Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 53385613 P-nummer: 1004193323 Listepunkt nr.: Ejendommens ejer: K209: Autoophug Uniscrap A/S Godkendelsen

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006.

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DIYAR AUTO V/H DIYAR ABDUL-WAHAB Speditørvej 1 A,-2 2450 KØBENHAVN SV Vilkårsændring: Ændret sikkerhedsstillelse, affaldsmængde og fordeling

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Skads Autoophug

Revurdering af miljøgodkendelse for. Skads Autoophug Skads Autoophug Skads Byvej 102 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. marts 2015 Sags id 12/22179 Sagsbehandler Vibeke Lorentzen Telefon direkte 76 16 13 96 E-mail vlo@esbjergkommune.dk Revurdering

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført.

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført. Side 1 af 5 Sendes til Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Anmeldelse af autoværksted (Jf. Bekendtgørelseom miljøkraviforbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Miljøgodkendelse for autoophugvirksomheden SG Autodele

Miljøgodkendelse for autoophugvirksomheden SG Autodele Miljøgodkendelse for autoophugvirksomheden SG Autodele på matrikel nr. 1t, Ørum By, Ørum beliggende Hollenstedvej 8, 9320 Hjallerup Godkendelsesdato: 24. april 2014 Godkendelse af virksomhed i henhold

Læs mere

Miljøgodkendelse 2015

Miljøgodkendelse 2015 Miljøgodkendelse 2015 Truck & Parts Center ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Side 1 af 23 Godkendelse af listevirksomhed i henhold til Kapitel 5 i LBK nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse samt i

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Miljøgodkendelse. AutoRecycle ApS, Bytoften 7, 4000 Roskilde August 2015

Miljøgodkendelse. AutoRecycle ApS, Bytoften 7, 4000 Roskilde August 2015 Miljøgodkendelse AutoRecycle ApS, Bytoften 7, 4000 Roskilde August 2015 1 By Kultur og og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Miljøgodkendelse af miljøbehandling

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

Hassellunden 10, 2765 Smørum

Hassellunden 10, 2765 Smørum Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse Hassellunden 10, 2765 Smørum november 2012 Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 9. juli 2015 Stamoplysninger Virksomhedens

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Munks Produkt ApS Banevænget 11 4930 Maribo FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 14. DECEMBER 2015 Munks produkt Aps har den 25. november 2015 søgt om justering af vilkår 23 i miljøgodkendelsen af 4. december

Læs mere

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer Virksomhedens navn og adresse: Telefon

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Søgårds Auto Brandstrupvej Rødkærsbro Sendt pr mail til: Jimmy Bay Søgaard: Miljøgodkendelse til udvidelse af

Søgårds Auto Brandstrupvej Rødkærsbro Sendt pr mail til: Jimmy Bay Søgaard: Miljøgodkendelse til udvidelse af Teknik og Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Søgårds Auto Brandstrupvej 37 8840 Rødkærsbro Sendt pr mail til: Jimmy Bay Søgaard: jbs@sogaardsauto.dk ib3@viborg.dk Dato:

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Miljøgodkendelse JP autoophug ApS Kirkevej 23, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse JP autoophug ApS Kirkevej 23, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse JP autoophug ApS Kirkevej 23, 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns kommune Godkendt den 30. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-180039 Sags nr. 480-2014-2399 Indhold Stamoplysninger... 2

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Klagevejledning m.v Sydhavnens Autoophug Blushøjvej 15A -17. Sagsnr København SV, CVR. Dokumentnr.

Klagevejledning m.v Sydhavnens Autoophug Blushøjvej 15A -17. Sagsnr København SV, CVR. Dokumentnr. Sydhavnens Autoophug Blushøjvej 15A -17 2450 København SV Vilkårsændring for Sydhavnens Autoophug, Blushøjvej 15A-17, 2450 København SV, CVR nr 21350443, P-nr. 1008154429 04-03-2014 Sagsnr. 2014-0026755

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Møldrup Bjerregrav Autolager ApS. Hestehøjvej 11. Bjerregrav. 9632 Møldrup

Miljøgodkendelse af. Møldrup Bjerregrav Autolager ApS. Hestehøjvej 11. Bjerregrav. 9632 Møldrup Møldrup Bjerregrav Autolager ApS Solbakken 5 6320 Egernsund Sendt til: vjea@dataophug.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato:

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Ballerup Genbrugsstation, Energivej

Tillæg til miljøgodkendelse af Ballerup Genbrugsstation, Energivej MILJØ OG TEKNIK I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Cvr nr. 10866111 Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 5. september 2014 Tlf. dir.: 4175 0123 Fax.

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om miljøgodkendelse af autoophug, Smørum Autoland, Hassellunden 10, Smørum

Notat om VVM-screening af ansøgning om miljøgodkendelse af autoophug, Smørum Autoland, Hassellunden 10, Smørum Notat om VVM-screening af ansøgning om miljøgodkendelse af autoophug, Smørum Autoland, Hassellunden 10, Smørum 1. Projektbeskrivelse Ansøger Poul Jørgensen, Nørskov Miljøteknik Aps. tlf. 20 33 43 67 Anlæg

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted Dato: 4. november 2014 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål Virksomheden drives af: FK Trådindustri Industrikrogen

Læs mere

Ringsted Autoophug Aps. Sorøvej 89 4100 Ringsted

Ringsted Autoophug Aps. Sorøvej 89 4100 Ringsted Ansøgning om miljøgodkendelse: side 1 Ansøgning om miljøgodkendelse for: Sorøvej 89 4100 Ringsted Denne ansøgning er udarbejdet af: Poul Jørgensen Nørskov Miljøteknik Aps tlf. 20 33 43 67 e-mail: Poul@isostandard.dk

Læs mere

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Miljøafdelingen August 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Lemvigh-Müller A/S Ullsvej 5 4600 Køge Dato Dokumentnummer

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Ver.: 3.8, 02-10-13, TDAH

Ver.: 3.8, 02-10-13, TDAH Dette tillæg og reviderede miljøgodkendelse er udarbejdet af Sønderborg Kommune. Sagsbehandler: Christian Hougaard Sørensen Sagsnummer: 12/51417 Kvalitetssikret af: Troels Dahl Miljøgodkendelsen er meddelt

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Ver.: 3.7, 04-01-13, LMJE

Ver.: 3.7, 04-01-13, LMJE Denne reviderede miljøgodkendelse af SCHMIEDMANN NORDBORG A/S er udarbejdet af. Sagsbehandler: Anne-Mette Kildegård Andersen Sagsnummer: 12/50901 Kvalitetssikret af: Troels Dahl Miljøgodkendelsen er meddelt

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare dunke, tromler, palletanke og lignende emballager, så der ikke

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22.

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22. Svendborg Kraftvarme A/S Bodøvej 15 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse af/til: industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER (I henhold til bek. nr. 699 af 24/06 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) Dato for anmeldelse / tilsyn: Sag.nr.:

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Miljøgodkendelse. Brians Renovation ApS Industrivej 2 7200 Grindsted

Miljøgodkendelse. Brians Renovation ApS Industrivej 2 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Brians Renovation ApS Industrivej 2 7200 Grindsted Dato: 9. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/10987 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern ks: DTP Direkte nr.: 7972 7092

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.12.2015 CVR-nummer 27071708 P-nummer 1009767920 Virksomhed CP Auto Teknik V/Carsten Pedersen Adresse Møgelgårdsvej

Læs mere

VVM-screening af skrotningsvirksomhed med miljøbehandling af biler ved SH PRODUKTHANDEL ApS

VVM-screening af skrotningsvirksomhed med miljøbehandling af biler ved SH PRODUKTHANDEL ApS SH PRODUKTHANDEL ApS Søgårdsvej 35 9460 Brovst Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Inger Hebsgaard Direkte 7257 7354 inh@jammerbugt.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald på Maglemølle 46 m.

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald på Maglemølle 46 m. Center for Miljø og Natur Team Miljø RAGN-SELLS DANMARK A/S 46 00 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 00 Næstved www.naestved.dk Dato 18-07-2016 Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald

Læs mere

Enghaven 21, 4281 Gørlev Matrikel nr. 10a, Vinde Helsinge By, Kirke Helsinge

Enghaven 21, 4281 Gørlev Matrikel nr. 10a, Vinde Helsinge By, Kirke Helsinge Miljøgodkendelse til GJ Produkthandel ApS Enghaven 21, 4281 Gørlev Matrikel nr. 10a, Vinde Helsinge By, Kirke Helsinge Gældende fra 9. juli 2013 Indhold Indledning... 4 Landzonetilladelse... 5 VVM-screening...

Læs mere

Listebetegnelse: K en, Salløv By, Snoldelev. CVR- nr.: P-nr.: Virksomhedens ejerforhold: Side 2 af 12

Listebetegnelse: K en, Salløv By, Snoldelev. CVR- nr.: P-nr.: Virksomhedens ejerforhold: Side 2 af 12 Side 1 af 12 Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Miljøgodkendelse af Gadstrup genbrugsterminal,

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.09.2015 CVR-nummer 27565174 P-nummer 1002367437 e-doc journal nr. 13/027588 Virksomhed Thomas Svendsen Autoreparation

Læs mere

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail:

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Auto Service Hans Baghs Vej 30 9990 Skagen Att.: Kurt Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Revurdering af Svends Invest v/svend Åge Møller Nielsen anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og

Revurdering af Svends Invest v/svend Åge Møller Nielsen anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og Revurdering af Svends Invest v/svend Åge Møller Nielsen anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektroniks udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Læs mere

Brdr. Schøber Autoimport Aps, Østervej 16, 6430 Nordborg. Tlf: 74 45 46 79. Info@genbrug-bmw.dk

Brdr. Schøber Autoimport Aps, Østervej 16, 6430 Nordborg. Tlf: 74 45 46 79. Info@genbrug-bmw.dk Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Brdr. Schøber er et autoophug som miljøbehandler udtjente biler. Virksomheden har i dag miljøgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere