MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J S T O R E H E D D I N G E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E"

Transkript

1 MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J S T O R E H E D D I N G E

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning Stamoplysninger Afgørelse Vilkår Generelt Indretning og drift Luftforurening Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Støj Egenkontrol Driftsjournal Ændrede eller udgået vilkår Udtalelser og høringssvar Miljøteknisk redegørelse og vurdering VVM Internationale beskyttelsesområder og bilag IVarter støj Samlet vurdering Offentliggørelse Klagevejledning Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

3 2 INDLEDNING Hede Danmark a/s har den 11. april 2014 ansøgt om miljøgodkendelse til anvendelse af eksisterende gyllebeholder på Møllehøjvej 10, 4660 Store Heddinge ejet af Lars Hansen til oplagring af stabiliseret spildevandsslam fra offentlige rensningsanlæg efter 33 i kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven. Virksomheden er i denne sammenhæng et anlæg for oplagring af spildevandsslam. Ansøgningen er behandlet, og godkendelsen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Virksomhedens aktivitet er optaget i bekendtgørelsens bilag 2 listepunkt K212. Liste punkt K212 omfatter anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg. 3 STAMOPLYSNINGER Virksomhedens navn Adresse Listepunkt Matrikelnummer Grundejer Møllehøj Møllehøjvej 10, 4660 Store Heddinge K212 27a Frøslev By, Frøslev Lars Hansen, Storemarksvej 30, 4673 Rødvig CVR-nummer Ansvarlig for driften Kontaktperson Godkendelsesmyndighed Tilsynsmyndighed Projektleder Erik Borup, HedeDanmark Projektleder Erik Borup, HedeDanmark Stevns Kommune Stevns Kommune 4 AFGØRELSE På grundlag af oplysningerne i sagen meddeler Stevns Kommune hermed miljøgodkendelse til oplagring af slam i eksisterende gyllebeholder på Møllehøjvej 10, 4660 Store Heddinge på nedenstående standardvilkår og yderligere støjvilkår. Godkendelsen er meddelt i medfør af 33 i kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven. 3

4 Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse, hvorefter Stevns Kommune kan vælge at revurdere miljøgodkendelsen. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i 41a, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven. Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af 41 i Miljøbeskyttelsesloven. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig mere forurening, herunder affaldsfrembringelse, end forudsat ved meddelelse af denne miljøgodkendelse. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod drift af virksomheden eller aktiviteten. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for denne listetype Beholderen ligger uden for fredede områder og i god afstand til beskyttede fortidsminder, samt i stor afstand til beskyttet natur. Slammet udbringes i henhold til Slambekendtgørelsen. Bioasken udbringes i henhold til bioaskebekendtgørelsen. Efter hvert vilkår er et tal i parentes, det henviser til standardvilkårnummeret. Vilkår med * er vilkår der sat udover standardvilkår. 5 VILKÅR 5.1 GENERELT 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for, at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.(1) 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»tæt belægning«menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.(2) 5.2 INDRETNING OG DRIFT 3. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsarter og fraktioner i de angivne mængder.(3) Affaldet skal opbevares i beholder, jf. vilkår 12, Affaldsart EAK-kode Forventet mængde Opbevaring Spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg Slam fra spildevandsbehandling på private virksomheder tons /år I beholder , , , , ,190812, tons/ år I beholder Bioaske tons/ år I beholder med 4

5 Restprodukter fra røggasafsvovling. tæt overdække , tons/ år I beholder med tæt overdække 4. Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand.(4) 5. Anlægget må ikke give anledning til fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.(5) 6. Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs.(6) 5.3 LUFTFORURENING 7. Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 m fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk eller lignende, eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker eller lign.(7) 8. Af hensyn til begrænsning af lugtgener uden for virksomhedens område fastsætte vilkår om, at fyldning og tømning af oplaget kun må ske på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7-17, (9) 9. Anlægget må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.(11) 5.4 BESKYTTELSE AF JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND 10. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads, jf. vilkår 16. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm s fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.(12) 11. Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.(15) 5

6 12. Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.(18) 13. Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt.(19) 14. Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.(20) 5.5 STØJ 15. Virksomhedens samlede støjbidrag- angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) i punkter 1,5m over terræn- målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal- må ikke overstige følgende værdier: 5.6 EGENKONTROL Mandag-fredag Kl dB(A) Lørdag Kl Mandag-fredag Kl db(a) Lørdag Søn- og helligdage Kl Kl Mandag-fredag Kl db(a) Lørdag Søn- og helligdage Kl Kl For dagperioden kl skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden kl skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natperioden kl skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time. I natperioden kl må maksimalværdien ikke overstige 55 db(a).(*) 16. Virksomheden skal dokumentere, at støjkrav er overholdt, hvis Ringsted Kommune vurderer det nødvendigt. Kravet om dokumentation kan højst fremsættes en gang årligt med mindre den seneste kontrol viser, at støjkravet ikke kan overholdes. Dokumentationen skal ske for virksomhedens egen regning.(*) 17. Dokumentationen for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med Stevns Kommune. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.(*) 18. Viser støjmålinger / -beregninger, at støjkrav ikke er overholdt, skal der efter nærmere aftale med Stevns Kommune foretages afhjælpende foranstaltninger.(*) 19. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald, jf. vilkår 12, for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller lugt 6

7 5.7 DRIFTSJOURNAL fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.(21) 20. Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen, jf. vilkår Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet.(26) 22. Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m3 eller derover skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 12, eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.(27) 23. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af: o Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde, jf. vilkår 19. o Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant, o Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere, jf. vilkår 21. Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.(29) 5.8 ÆNDREDE ELLER UDGÅET VILKÅR Vilkår 4. Er udgået idet der ikke skal opbevares tørret slam på virksomheden. Vilkår 8. Er udgået, idet beholderen ikke er placeret mere end 300 meter fra nærmeste beboelse og som indeholder særligt lugtende affald. Vilkår 10. er udgået på grund af virksomheden ikke har en oplagsplads 7

8 Vilkår 13 er udgået på grund af virksomheden ikke har en oplagsplads Vilkår 14. Er udgået. Virksomheden har ikke oplag af slam i container Vilkår 16. Er udgået på grund af virksomheden ikke har en omlæsningsplads, der er en rampe til beholderen. Vilkår 17. Er udgået på grund af virksomheden ikke har en omlasteplads. Vilkår 22. Er udgået. Virksomheden har ikke fast overdækning. Vilkår 23. Er udgået på grund af virksomheden ikke har fast overdækning Vilkår 25. Er udgået på grund af virksomheden ikke har en oplagsplads Vilkår 28. Ændret, idet virksomheden ikke har en beholder under 100 m³ til opbevaring af slam. 6 UDTALELSER OG HØRINGSSVAR Udkast til godkendelse har været i parthøring hos ansøger fra den 15.april og 14 dage frem. Der er kommet nedenstående bemærkninger ind: Under 5.3 og igen præciseret i 7.4 står der, at der højest vil gå 2 dage fra en fyldning til oplaget skal overdækkes med halm. Dette er umuligt i praksis og et krav, vi ikke har andre steder i landet. Vi tilfører løbende Biogødning (slam) til beholderen og vil gerne sikre, at beholderen overdækkes med halm efter endt fyldning. Under 5.5 står der Ringsted Kommune. Mon ikke der skal stå Stevns Kommune Ved beholderen er der en tilkørselsrampe, således at Biogødningen (slammet) kan tippes direkte ned i beholderen. Herved undgås, at en mellemlagring på en oplagsplads benyttes inden oplagringen i beholderen. Det fremgår flere gange af teksten, at en oplagsplads vil blive benyttet. Det er ikke tilfældet pga. rampen. Under 7.0 står der, at Slammet vil blive leveret i lukkede containere a 17 m 3. Dette er ikke helt korrekt, da Slammet vil kunne blive leveret på forskellig måde. Det vil derfor være mere korrekt at skrive, at Slammet vil blive leveret på tipsættervogn eller i containere (11 35 tons pr læs). Godkendelsen er efterfølgende blevet rettet til i forhold til de bemærkninger som er kommet. 7 MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING Beholderen er på ca m³. Der vil dog maksimalt kunne opbevares ca m³. Der er udført beholderkontrol i 2012 og beholderen er underlagt beholderkontrol hvert 10. år. Beholderen forventes fyldt maksimalt to gange pr år, svarende til 3000 m³. 8

9 Slammet leveres i tipsættervogne eller i containerne på mellem tons, hvilket svarer til at der hen over året ca. vil være 130 transporter til ejendommen hvis man taget et gennemsnit af vægten på transporterne. Dertil kommer antallet af transporter til at transportere slammet væk fra ejendommen, i alt ca. 260 stk. Det forventes, at beholderne fyldes løbende og tømmes på relevante tider af året alt afhængig af om slammet skal udbringes på landbrugsjord, afbrændes eller videre formidles.. Ved beholderen har ejer etableret en tilkørselsrampe således, at slammet kan tippes af. For enden af rampen vil der blive opsat et hegn, i overensstemmelse med reglerne. Beholderen ligger i landzonen i et landbrugsområde. Nærmeste beboelse på ejendommen ligger ca. 65 m fra den pågældende beholder, mens nærmeste naboejendom ligger ca. 110 m væk. 7.1 VVM Den ansøgte opbevaring af spildevandsslam er omfattet af punkt 12B i bilag 2 til bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Teknik og Miljø vurderer, at der ikke er behov for udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsen. Baggrunden for den vurdering er, at ændringen af den tidligere drift fra opbevaring af gylle til opbevaring af spildevandsslam, ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Etableringen er således ikke VVM-pligtig. Se særskilt afgørelse. 7.2 INTERNATIONALE BESKYT TELSESOMRÅDER OG BILAG IVARTER I henhold til 7, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen om udpegningen og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer vil påvirke Natura 2000 områder og bilag IV arter. De nærmeste Natura 2000 områder er Stevns Rev og Tryggevælde Ådal. Stevns kommune har vurderet, at oplaget af slam ikke vil påvirke nogen af de ovennævnte områder væsentlig, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektet virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder. I henhold til habitatbekendtgørelsens 11 stk. 1 skal der foretages en vurdering af oplaget af slam i henhold til habitatdirektivets bilag IV-arter. Her skønner Stevns Kommune, at oplaget af slam ikke vil forringe levevilkårene for dyre og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke. 7.3 STØJ 9

10 De væsentligste kilder til støj vurderes til at være kørsel til og fra beholderen samt overkørsel af slam fra omlastepladsen til lageret samt pumpning til og fra lageret. Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af vilkåret om tidspunkt for til- og frakørsel samt afstanden til de omboende ikke vil være væsentlige støjgener forbundet med anvendelse af gyllebeholderen til opbevaring af slam. Der fastsattes vilkår om støjkrav ud fra Miljøstyrelsens vejledning. Af hensyn til begrænsning af støj- og lugtgener er der stillet vilkår om at fyldning og tømning af beholderen kun må ske i tidsrummet Der er indsat vilkår vedrørende støj for at sikre nærmeste nabo mod støjgener 7.4 SAMLET VURDERING Stevns Kommune vurderer på baggrund af den fremsendte ansøgning, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af forureningen fra slamlagret. Det er en forudsætning, at virksomheden drives i overensstemmelse med ansøgning om godkendelse samt at Miljøstyrelsens standardvilkår med supplerende støjvilkår efterleves. Samlet vurderes det, med de stillede vilkår kan virksomheden drives på stedet uden væsentlige gener for miljøet og naboerne. 8 OFFENTLIGGØRELSE Afgørelsen om miljøgodkendelse til Møllehøjvej 10, 4660 Store Heddinge bliver offentliggjort i Stevnsbladet den 6. juni 2015 og på Stevns kommunes hjemmeside. 9 KLAGEVEJLEDNING Stevns Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Det gøres ved at bruge klageportalen på VIRK.dk eller på borger.dk. Se eventuelt natur- og miljøklagenævnets hjemmeside Klagen skal være indgivet inden fire uger efter offentliggørelsen. Det koster 500 kr. at klage til natur- og miljøklagenævnet. Klagen bliver behandlet når gebyret er betalt. I følge miljøbeskyttelseslovens har følgende mulighed for at klage: Ejer. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Sundhedsstyrelsen. Myndigheder i andre lande fastsat eller bestemt af miljøministeren. Landsdækkende organisationer og foreninger. Lokale foreninger, der forinden har meddelt Stevns Kommune, at de ønsker klageret. Ansøger vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over 10

11 godkendelsen har ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandling af en klage, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. Ved rettidig klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at eventuelt meddelte tilladelser ikke må udnyttes før klagesagen er færdigbehandlet. Ønsker du at få sagen afgjort ved domstolene, skal du anlægge en sag senest 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 11

12 10 BILAG 1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

10-års kontrol af gyllebeholdere

10-års kontrol af gyllebeholdere Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret 2005 10-års kontrol af gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand Miljøministeriet Skov-

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10553 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere