Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København"

Transkript

1 Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af ny akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole med udbud i København. Undervisningen vil finde sted på Emdrupvej 72 i København NV. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om udbuddet opfylder alle de kriterier, der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Bemærk, at kriterium 2 om praktikpladser alene vedrører erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og derfor ikke indgår i rapporter om videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser. Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af nyt udbud af akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet beslutter på den baggrund, om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog, at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Sidst i dette kapitel fremgår det, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles ansøgning med bilag, hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere, hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Lasse Karlberg, cand.merc.dat, certificeret coach. Chefkonsulent ved Ledelsesakademiet, Erhvervsakademi Aarhus. Underviser i flere ledelsesrelaterede fag, herunder projektstyring og ledelse i praksis. Tidligere administrativ viceskoleinspektør på Møllevangskolen i Aarhus, tidligere selvstændig iværksætterkonsulent og tidligere projektleder i Projekthuset. James Høpner, cand.merc. Udviklingschef i DJØF Efteruddannelse, beskikket censor ved diplomuddannelsen i ledelse, tidligere udpeget af CVU-Rektorkollegiet som med- 5

6 lem af fagudvalget for merkantile uddannelser i Undervisningsministeriet og tidligere studieleder for HD-uddannelsen i organisation og ledelse og for diplomuddannelsen i ledelse ved Handelshøjskolecentret i Slagelse. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Sigurd Lauridsen og evalueringsmedarbejder Simon Haugaard Corydon fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport, som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektlederne Christian Moldt og Julia Salado-Rasmussen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af EVA s skriftlige vejledning, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 1. 6

7 7. Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Udbuddet af akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen vil dække Østdanmark. Udbuddets dimittender forventes at finde arbejde inden for følgende typer af virksomheder: reklame- og designbureauer, web- og motionsbureauer, tegnestuer, kommunikationsbureauer, trykkerier, virksomheder med inhouse reklame- og kommunikationsafdelinger og virksomheder med inhouse produktionsafdelinger mv. Ekspertpanelet vurderer, at der vil være et behov for uddannelsen både i den vestlige og i den østlige del af Danmark. Vurderingen er baseret på ansøgerens afdækning af det landsdækkende behov for uddannelsen, jf. akkrediteringsrapporten om ny akademiuddannelse i projektledelse for medie- og kommunikationsbranchen (jf. kriterium 1 i denne ansøgning). Ansøgeren redegør for fremadrettet at ville inddrage aftagere og interessenter gennem et advisory board. Det består af fire repræsentanter fra medie- og kommunikationsbranchen, som allerede er udvalgt, og vil blive suppleret med yderligere to repræsentanter fra branchen ved etablering af uddannelsen. De repræsentanter, som allerede er rekrutteret, er: Rikke Clausen (account director og partner, Magnetix) Mads Elleberg Petersen (direktør, India, part of e-types Group), Jørgen Wessing (onlinemarketingma- 8

9 nager, Contex) og Niels-Henrik Bjerring (projektlederchef, Rosendahls - Schultz Grafisk). Ansøgeren redegør for, at målet med advisory boardet er at sikre sammenhæng mellem uddannelsens indhold og udvikling og arbejdsmarkedets behov for kompetencer. Medlemmerne af advisory boardet vælges for fire år ad gangen, og hvis et medlem stopper i utide, vælges et nyt. Ansøgeren har samtidig skitseret en tidsplan for, hvordan og på hvilken måde advisory boardet fremadrettet vil blive involveret. Advisory boardet vil mødes i forbindelse med etablering af uddannelsen og vil fremadrettet bidrage med input, som specificerer kompetencer og aftagerbehov. Herudover vil ansøgeren løbende involvere en fokusgruppe for at sikre, at uddannelsen fremadrettet matcher efterspurgte kompetencer og aftagerbehov. Fokusgruppen omfatter: Kim Bramskov (grafisk designer, India, part of e-types Group), Gitte Bengtsson (grafisk designer, Berlingske Media), Karen Hedegaard (freelance grafisk designer), Jesper Jungersen (direktør, Aller Tryk A/S), Sandre E. Doig (postproduktionsleder, Cameo Film A/S), Jørgen Eriksen (jourhavende redigerende redaktionssekretær, Nordjyske) og Mads Elleberg Petersen (direktør, India, part of e-types Group). Ligesom advisory boardet vil fokusgruppen løbende bidrage med input om kompetencer og aftagerbehov. Ekspertpanelet vurderer det positivt, at ansøgeren på så omfattende vis inddrager aftagere og relevante interessenter med henblik på at sikre udbuddets forsatte relevans. I sammenhæng med at ekspertpanelet finder det påvist, at der er behov for udbuddet, vurderer ekspertpanelet, at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 22: Bilag 23: CV for medlemmer i advisory board for Akademiuddannelsen i Projekt ledelse i medie- og kommunikationsbranchen Formålsbeskrivelse for advisory board. 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Vurdering Ikke relevant. 10

11 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for, at uddannelsen samlet består af 60 ECTS-point fordelt mellem obligatoriske fag (30 ECTS-point), valgfrie fag (20 ECTS-point) og et afgangsprojekt (10 ECTS-point). De tre obligatoriske fag er projektledelse i mediebranchen (10 ECTS-point), forretningsforståelse (10 ECTS-point) og markedsføring og salg (10 ECTS-point). De valgfrie fag, som alene skal udbydes på akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen, er grafisk produktion (10 ECTS-point), styr virksomhedens økonomi (5 ECTS-point) og personaleforhold, kontraktforhold, ophavsret og markedsføringsloven (10 ECTS-point), og de valgfrie fag, som også skal udbydes på akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen, er reklamestrategier (5 ECTS-point), præsentation og argumentation i mundtlige og skriftlige genrer (5 ECTS-point) og praktisk proces (5 ECTS-point). Ansøgeren redegør for, at man vil gøre brug af følgende undervisningsformer i undervisningen på uddannelsen: forelæsninger rettet mod at indføre de studerende i relevant teori, case-materiale, som eksemplificerer teori og metoder, øvelser, som bidrager til at teste de studerendes forståelse, holdundervisning, som giver mulighed for diskussion og feedback, og individuelt og gruppebaseret projektarbejde. Herudover har de studerende mulighed for løbende at stille spørgsmål i et online e-learning-system, ligesom der vil være selvstudium, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg. Ekspertpanelet vurderer det positivt, at ansøgeren detaljeret redegør for undervisningsformer i og tilrettelæggelsen af uddannelsens moduler. Ansøgeren beskriver samtidig, at undervisningsformerne vil blive tilrettelagt specifikt i forhold til de enkelte moduler i uddannelsen. Ansøgeren redegør fx for, at casemateriale i modulet projektledelse i mediebranchen fx kan bestå i et aktuelt kundebrief, som beskriver ønsker og behov, mens det i modulet forretningsforståelse kan bestå i aktuelle årsregnskaber fra virksomheder og organisationer. Ansøgeren beskriver også, hvordan fx en øvelse i det valgfrie modul personalejura, kontraktforhold, ophavsret og markedsføringsloven kan handle om markedsføringsretten, mens en øvelse i modulet grafisk produktion fx kan handle om forskellige ISC-profilers virkning. Ekspertpanelet vurderer på denne baggrund, at udbuddet er hensigtsmæssigt tilrettelagt, og at de studerende vil kunne nå uddannelsens læringsmål. 11

12 Samlet set vurderer ekspertpanelet på ovennævnte baggrund, at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 18: Udkast til studieordning: Akademiuddannelse i Projektledelse i medie-og kommunikationsbranchen. 12

13 Kriterium 4. Videngrundlag Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervseller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren nævner, at udbudsstedet omfatter UPDATE, som er et center for efter- og videreuddannelse inden for journalistisk kommunikation og Skandinaviens største udbyder af journalistisk kompetenceudvikling. Ansøgeren redegør for, at institutionen har opbygget et internationalt netværk med omkring 40 udenlandske universiteter og indgår i Sammenslutningen af medieforskere i Danmark (SMID), Nordisk Journalistik utdanning og European Journalism Training Association (EJTA). Ansøgeren har yderligere vedlagt et omfattende bilag, der beskriver en lang række sådanne aktiviteter, som ansatte ved udbudsstedet indgår i. Aktiviteter, der spænder fra grundforskning og anvendt forskning til konsulentopgaver og konferencer, og som blandt andet omfatter projekter inden for projektledelse. Nogle af de mest relevante projekter inden for området projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen, som ansøgeren beskriver, er headstart, der har fokus på forretningsforståelse og sociale medier, og projekter som nordisk mediehus, der har fokus på udviklingen af mediehuse i Norden med henblik på at sammenligne arbejdsmetoder, organisering og udviklingstendenser. Ekspertpanelet vurderer, at ovennævnte miljø og aktiviteter vil bidrage til, at udbudsstedet løbende vil få ny viden om det arbejdsmarked, som uddannelsen retter sig mod, og vil give ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Ansøgeren redegør samtidig for, at en del af underviserne har forpligtigelser inden for forskning og udvikling, der svarer til 30 % af deres arbejdstid. Herudover redegør ansøgeren for, at udbuddet løbende vil få tilført ny viden om det beskæftigelsesområde, det retter sig mod, gennem undervisernes daglige kontakt med designere, grafikere, journalister og kommunikatører og ved, at branchens professionelle fungerer som oplægsholdere, undervisere og censorer på uddannelsesstedets udbud. Ansøgeren beskriver desuden, at ny viden om beskæftigelsesområdet løbende vil blive 13

14 tilført gennem et advisory board (beskrevet under kriterium 1 i denne rapport) og via informanter fra branchen (beskrevet under kriterium 1 i ansøgning om akkreditering af akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen). Samlet set vurderer ekspertpanelet, at Danmarks Medie- og Journalisthøjskole rummer et miljø og indgår i en række projekter, som vil sikre en tæt kontakt til arbejdsmarkedet og en solid udviklingsbasering, som vil omfatte både udbudsstedet i København og udbudsstedet i Aarhus. Ekspertpanelet vurderer derfor, at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 24: Projektskema for forskning og udvikling. 14

15 Kriterium 5. Fagligt miljø Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for, at Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er landets største center for uddannelse inden for journalistik, fotojournalistik, fotografisk kommunikation, grafisk design, interaktivt design, kreativ kommunikation, medieproduktion og ledelse samt tv- og medietilrettelæggelse. Ansøgeren nævner, at institutionen i 2011 havde følgende STÅ-produktion: 960 på journalistuddannelsen, 192 på visuel kommunikation, interaktivt design, kreativ kommunikation, grafisk design og fotografisk kommunikation, 126 på medieproduktion og ledelse og 151 på tv-og medietilrettelæggelse. Ansøgeren beskriver, at institutionen har et fagligt miljø, der består af 70 fastansatte undervisere. 25 af dem er tilknyttet campus i København, og 17 arbejder både i København og i Aarhus. Der er 13 forskere, mastere og ph.d.-stipendiater ansat ved institutionen. På denne baggrund vurderer ekspertpanelet, at der er tale om et omfattende og relevant fagligt miljø på uddannelsesstedet. Ansøgeren redegør yderligere for, at undervisningen vil blive foretaget af et undervisningsteam, der består af otte fastansatte medarbejdere og tre eksterne medarbejdere. Ansøgeren har vedlagt cv er for de undervisere, som skal undervise på uddannelsen. Underviserne har alle kandidat- eller masteruddannelser, og ekspertpanelet vurderer, at de har en relevant faglig specialisering og har relevant praksiserfaring. Der vil dermed være solide profiler inden for alle uddannelsens obligatoriske fag såvel som valgfrie fag. Ansøgeren redegør for, at de samme undervisere vil undervise både på udbuddet i København og på udbuddet i Aarhus. Ekspertpanelet finder, at det er en styrke, at de samme undervisere underviser begge steder, da dette giver et større miljø og bedre muligheder for erfaringsopsamling. Ekspertpanelet vurderer derfor, at ansøgeren har vist, at der er et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø til stede på udbudsstedet. Samlet set vurderer ekspertpanelet på ovennævnte baggrund, at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 samt supplerende dokumentation og følgen- 15

16 de bilag: Bilag 25: Bilag 26: Bilag 27: Bilag 28: Bilag 29: Fastansatte undervisere på Campus Vest Fastansatte undervisere på Campus Øst Forskere, ph.d-stipendiater & Master ansat på højskolen Fastansatte medarbejdere på efter-og videreuddannelse CV'er: Underviserne på uddannelsen (udbud København, udbud Aarhus). 16

17 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har sandsynliggjort, at udbudsstedet har de nødvendige faciliteter og ressourcer til at understøtte gennemførelsen af uddannelsesudbuddet, og vurderer desuden, at udbuddet ikke kræver særlige fysiske rammer, teknologi eller software. Ansøgeren redegør for, at udbudsstedet rummer opdaterede undervisningslokaler med relevante computerfaciliteter og adgang til trådløst netværk, computerfaciliteter, fotoog videokameraer, lydoptagere og redigeringsudstyr, it-support, gruppelokaler, internt kommunikationssystem der bl.a. kan bruges til afleveringer, diskussioner mm. kantine samt fag- og håndbogsbibliotek. Ekspertpanelet vurderer derfor, at disse faciliteter er tilstrækkelige til, at de studerende kan realisere målene for læringsudbytte, og at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6. 17

18 Kriterium 7. Kvalitetssikring Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for, at institutionen overordnet er ved at implementere en ny model for kvalitetssikring af undervisningen. Ekspertpanelet finder på denne baggrund, at det er en mindre svaghed, at ansøgeren ikke kan redegøre mere detaljeret for institutionens samlede kvalitetssikringssystem. Ansøgeren beskriver imidlertid en detaljeret model for kvalitetssikring af den konkrete uddannelse. Ansøgeren nævner, at udbuddets moduler i løbet af semestret vil blive evalueret både mundtligt og skriftligt. Den skriftlige evaluering indeholder kernespørgsmål om tilrettelæggelse af uddannelsen og de studerendes opfattelse af læringsudbyttet. Evalueringen af modulerne sammenskrives og vurderes af underviserne, og eventuelle svagheder identificeres. Underviser drøfter efterfølgende sammenskrivning og eventuelle ændringsforslag med den fagligt ansvarlige for uddannelsen, og ved uddannelsens afslutning evaluerer de studerende uddannelsen i sin helhed. Den fagligt ansvarlige for uddannelsen rapporterer to gange årligt til den faglige leder for kvalitetssikring på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hensigten med dette er at koordinere institutionens generelle faglige udbud og sikre, at kvalitetssikringen følger institutionens overordnede principper. Ansøgeren redegør også for, at underviserne på uddannelsen mødes en gang om året for at drøfte sammenhæng og kvalitet i de obligatoriske moduler. Herudover vil underviserne en gang om året mødes med undervisere på diplomuddannelserne for at drøfte uddannelsernes særlige udfordringer og sikre fælles forståelse af mål og metoder. Ansøgeren beskriver, at uddannelsens advisory board (beskrevet under kriterium 1) vil indgå som ekstern kvalitetssikrende instans. Advisory boardet vil mødes to gange årligt for at drøfte udvikling, ændringer og kvalitet i uddannelsen. På ovennævnte baggrund vurderer ekspertpanelet, at den specifikke model for kvalitetssikring af uddannelsen er omfattende og solid, selvom institutionens samlede kvalitetssikringssystem endnu ikke er etableret. Ekspertpanelet vurderer på ovennævnte baggrund, at ansøgeren demonstrerer et stærkt fokus på kvalitetssikring, og at de beskrevne procedurer for kvalitetssikring er 18

19 tilstrækkelige. Kriteriet vurderes derfor opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 22: Bilag 23: Bilag 30: CV for medlemmer i advisory board for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen Formålsbeskrivelse for advisory board Kvalitetsmodel for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 19

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven).

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven). Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 15. november 2013 truffet

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

Intern kvalitetssikring af hele uddannelser

Intern kvalitetssikring af hele uddannelser Intern kvalitetssikring af hele uddannelser En inspirationspjece baseret på udenlandske erfaringer Side 2 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 2 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere