Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort"

Transkript

1 Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Sag nr. 14/1558 Dokumentnr /14 Anne Cederlund Rytter Katrine Stokholm Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 29. september 2014 anmodet om regionernes bemærkninger til Statsrevisionens beretning nr. 24/2013 om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. I henhold til 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m., skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Danske Regioner fremsender hermed regionernes samlede bemærkninger til beretningen jf. 18, stk. 3 i lov om revision af statens regnskaber m.m. Endvidere er der medsendt bemærkninger fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark som bilag. Region Midtjylland og Region Nordjyllands supplerende bemærkninger er indarbejdet i de samlede bemærkninger Danske Regioner forudsætter, at nærværende bemærkninger fremsendes til Rigsrevisionen i uændret form, jf. 18, stk. 4 i lov om revision af statens regnskaber m.m. Danske Regioners bemærkninger består af to dele. For det første er der en række overordnede bemærkninger om den fremtidige governance i fællesoffentlige programmer. Her tilslutter Danske Regioner sig de samlede konklusioner og generelle anbefalinger til fremtidige fællesoffentlige programmer i Rigsrevisionens beretning om FMK. For det andet gøres der konkret rede for den aktuelle status i regionerne i forhold til de områder, der belyses i Rigsrevisionens beretning.

2 Side 2 Overordnede bemærkninger til Rigsrevisionens konklusion og fremadrettede anbefalinger om governance i fællesoffentlige programmer Danske Regioner ser med stor alvor på Rigsrevisionens beretning om det Fælles Medicinkort. Rigsrevisionens beretning og anbefalingerne heri er et væsentligt og værdifuldt bidrag til den fremtidige organisering af fællesoffentlige programmer på sundhedsområdet. FMK er styret efter den fællesstatslige programmodel. Her er der en klar anbefaling om at have fokus på gevinstrealisering. Blandt parterne har der været en fælles forståelse af gevinstpotentialet i forhold til styrket patientsikkerhed, bedre overblik over patienternes medicin samt mindre fejl- og overmedicinering. Der har derimod ikke været en fælles forståelse mellem parterne af, at gevinstejerne skulle have en væsentlig placering i forhold til styringen af programmet. Det har betydet, at programmodellens forudsætning om at styre efter gevinsterne ikke er blevet opfyldt. Samtidig har manglerne både i forhold til den overordnede styring og konkret i forhold til den manglende kortlægning af arbejdsgange haft afgørende betydning for udfordringerne med målopfyldelsen. Rigsrevisionen har på baggrund af beretningen en række klare anbefalinger til fremtidige programmer, der går på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Danske Regioner tilslutter sig fuldt ud Rigsrevisionens anbefalinger. Rigsrevisionens anbefalinger peger mod, at der er særlige udfordringer i forhold til fællesoffentlige programmer, der går på tværs af myndigheder og sektorer. Danske Regioner ønsker derfor, at bidrage til at der udvikles en governancemodel på sundhedsområdet, der tager højde for, at sundhedsvæsenet består af en række uafhængige aktører. Den fremtidige programledelse af fællesoffentlige programmer bør, som Rigsrevisionen anbefaler, omfatte de parter, som betaler for/bidrager til realiseringen af og skal høste gevinster af programmet. Endvidere skal de enkelte parters gevinster og omkostninger ved at deltage afdækkes og løbende justeres. Rigsrevisionen anbefaler endvidere, at længerevarende programmer bør reviewes regelmæssigt, fx hver 6. måned, for at sikre klarhed over fremdrift, forbrug af programbevilling mv. Danske Regioner tilslutter sig behovet for løbende reviews, der også bør omfatte om programmets governance er afpasset den fase, som programmet er i.

3 Danske Regioner tilslutter sig Rigsrevisionens anbefalinger om, at digitale løsninger bør afprøves i mindre skala, før løsningen rulles fuldt ud i almindelig drift. Side 3 Endvidere tilslutter Danske Regioner sig Rigsrevisionens anbefalinger om, at brugerne skal kunne anvende vigtige digitale løsninger korrekt. Danske Regioner noterer sig Rigsrevisionens anbefalinger om brugertest, som kan være prøver, som brugerne skal bestå, og konkrete forslag til test af brugervenligheden, før løsningerne sættes i drift. Danske Regioner glæder sig over, at Rigsrevisionen finder, at FMK ved fuld og korrekt anvendelse kan udgøre et væsentligt redskab til bedre medicinsk behandling og styrket patientsikkerhed. Regionerne arbejder målrettet på en lang række aktiviteter i forlængelse af Rigsrevisionens beretning, for at FMK indfrier målet om at styrke patientsikkerheden. Konkrete bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om FMK Danske Regioner har noteret resultaterne af Rigsrevisionens beretning og har igangsat en række aktiviteter for at imødegå de konkrete punkter. Danske Regioner gennemgår følgende punkter og angiver en forventet status for januar Danske Regioners anbefalinger til organiseringen af FMK 2. Styrket ledelsesforankring af FMK i regionerne 3. Fuld teknisk implementering i alle regioner 4. Plan for opfølgning på oplæring af FMK-brugere 5. Overensstemmelse mellem godkendte mål for anvendelse og mål der styres efter i regionerne. 6. Plan for måling på anvendelse i ambulatorier og i almen praksis 7. Plan for adgang for lægens medhjælp i alle regioner 8. Brugervenlighedstest gennemført i alle regioner 9. Straksudstedelse af digital medarbejdersignatur implementeret i alle regioner 10. Opdatering af FMK hos de praktiserende læger Ad 1. Danske Regioners anbefalinger til organiseringen af FMK Danske Regioner tilslutter sig fuldt ud Rigsrevisionens anbefalinger om fremadrettet at have en klar ledelsesforankring hos de parter, der bærer gevinster og omkostninger. Det Fælles Medicinkort har været det hidtil største fællesoffentlige sundheds it-program i Danmark. Udgifterne såvel som gevinsterne ligger pri-

4 mært i regionerne. Danske Regioner finder, at regionerne inklusiv almen praksis oprindeligt burde have haft ansvaret for programledelsen af FMK. Fremover bør fællesoffentlige programmer organiseres således, at programledelsen forankres hos de parter, der har gevinsterne og bærer omkostningerne. Side 4 Regionerne har allerede gode erfaringer med i fællesskab at gennemføre større sundheds-it projekter i regi af Regionernes Sundheds-it. Det er erfaringer, der med fordel kan bringes i spil i projekter, der går på tværs af sundhedsvæsenet. Parterne har som konsekvens af Rigsrevisionens beretning besluttet, at det fællesoffentlige projekt om udvikling af beslutningsstøtte i FMK har regional ledelse. Ad 2. Styrket ledelsesforankring i regionerne Rigsrevisionen har peget på, at der har været en utilstrækkelig ledelsesforankring i regionerne i forbindelse med implementering af FMK og i forhold til ibrugtagning og forudsætninger for korrekt anvendelse af FMK. Det har givet anledning til overvejelser om styringen af FMK. Danske Regioner finder, at styringen af programmer bør tilpasses den fase, programmet er i. Aktuelt udestår den korrekte anvendelse, herunder dialogen på tværs af sektorer. Danske Regioner har derfor besluttet, at der i december 2014 etableres en koordinationsgruppe på tværs af regionerne med høj ledelsesforankring i hver region og med ansvar for den regionale indsats i det tværsektorielle samarbejde. Koordinationsgruppen skal bidrage til, at gevinsterne ved FMK kan indfries i hele sundhedsvæsnet. Koordinationsgruppens opgaver bliver blandt andet at sikre en koordineret regional indsats om korrekt anvendelse af FMK ved udskrivelse og ambulant kontakt, fælles retningslinjer i sektorovergange og videndeling på tværs i forhold til fejl og uklarheder. Status januar 2015 Koordinationsgruppen er nedsat. Ad 3. Fuld teknisk implementering i alle regioner Rigsrevisionen har peget på, at 4 regioner har varslet nye forsinkelser af den tekniske implementering i alt 16 gange til NSI. En enkelt region Region Syddanmark havde medio 2014 endnu ikke har nået målet om fuld

5 teknisk implementering på alle sygehuse. Aktuelt udestår et enkelt sygehus i Region Syddanmark. Side 5 Region Sjælland havde ingen varsling om forsinkelser. Spændet mellem øvrige regioner varierer mellem en og seks forsinkelser. Region Nordjylland havde en enkelt forsinkelse og Region Hovedstaden meldte forsinkelser seks gange. Region Hovedstaden fulgte oprindeligt planen om fuld udrulning på alle hospitaler inden udgangen af 2011, men måtte pga. fejl lukke ned for brugen i april Efter omfattende justeringer lykkedes det regionen at genidriftsætte FMK på alle hospitaler i regionen marts Der er lagt planer for, hvordan Region Syddanmark får afsluttet den tekniske implementering i hele regionen. Der er givet dispensation til at bruge FMK-online frem til september 2015, hvor den regionale løsning udrulles. Status januar 2015: Plan for implementering følges. Ad 4. Plan for opfølgning på oplæring af FMK-brugere Rigsrevisionen har påtalt, at ingen regioner har fulgt op på, i hvilket omfang brugerne tager imod tilbud om oplæring som led i implementeringen af FMK. Ligeledes har ingen regioner fulgt oplæringen med en test af, om brugerne kan anvende FMK. I forlængelse af Rigsrevisionens beretning er de enkelte regioner ved at udarbejde en plan for opfølgning på undervisning af brugerne. Status januar 2015 I januar 2015 kan de enkelte regioner specificere hvilke indsatsområder, der bør prioriteres, og hvor der bør sættes ind med yderligere undervisning/test for at fremme korrekt anvendelse af FMK. Region Hovedstaden tilbyder alle brugere i målgruppen oplæring både via klasseundervisning og e-learning. Der er blevet udviklet et Tjek din viden værktøj til at følge op på brugernes viden. Værktøjet blev implementeret i samarbejde med afdelingsledelserne på hospitalerne."

6 Hos Region Sjælland er uddannelsen indenfor FMK en del af det generelle uddannelsesprogram for kliniske systemer og sikkerhed. Det betyder, at der er tilbud om uddannelse ved nyansættelse for brugere af de kliniske systemer. Regionen arbejder med et større projekt, som skal håndtere fremtidige brugerorganiseringer og uddannelser. Det forventes, at FMK bliver en del af projektet. Indtil da udarbejdes en ny uddannelsesplan for FMK, hvori der tages stilling til de enkelte brugertypers behov, og hvorvidt der skal aflægges en test efter endt uddannelse. Side 6 Sygehusene i Region Syddanmark afholder opstartsundervisning af relevante faggrupper, og der bliver løbende afholdt opfølgende undervisning, eksempelvis som del af lægernes morgenkonferencer, med henblik på at understøtte brugen af FMK. Nyansatte sikres introduktion til FMK via obligatorisk deltagelse i undervisning for nyansatte. Der er gennemført pilotprojekter for at afklare, om og hvordan monitorering kan hjælpe til at øge afstemningsprocenten. Allokering af specifikke ressourcer til opfølgning, en struktureret tilgang samt øget ledelsesbevågenhed medvirker til at øge afstemningsprocenten. Region Midtjylland arbejder aktuelt på at indarbejde opfølgning på uddannelse i forbindelse med den omkodning af FMK, som er i proces for at tilpasse FMK-løsningen til den kliniske hverdag. I Region Nordjylland er en samlet uddannelsesplan med test og efteruddannelse under udarbejdelse. Der er eksempelvis indført test på Aalborg Universitetshospital pr. 1. april 2014 i forlængelse af FMK-undervisning for nyansatte. Psykiatrien har fuld dokumentation for uddannelse af personalet siden ibrugtagning af FMK. Sygehus Thy-Mors har dokumentation for uddannelse af personale i forbindelse med ibrugtagning af FMK i november Alle sygehuse underviser nyansatte i brugen af FMK og har gjort det siden ibrugtagning af FMK. Ad 5. Overensstemmelse mellem godkendte mål for anvendelse, og mål der styres efter i regionerne. Rigsrevisionen har påtalt, at der ikke er overensstemmelse mellem de mål for anvendelse af FMK, som regionerne har tilsluttet sig i den nationale bestyrelse for sundheds-it, og de mål som regionerne og sygehusene har styret efter for at opfylde målene inden fristen for fuld anvendelse ultimo Regionerne og hospitalerne styrer aktuelt efter de godkendte mål for fuld anvendelse. Udfordringen har været og er stadigvæk, at der har været urealistiske forventninger til måltallet for fuld anvendelse. Det hænger sammen

7 med to faktorer. For det første var der ikke en tilstrækkelig kortlægning af de regionale, kliniske arbejdsgange ved programmets begyndelse. For det andet er det vanskeligt at måle på korrekt anvendelse. Implementering af IT handler både om teknisk implementering og om anvendelse. Hvor det er enkelt at fastsætte mål for teknisk implementering, har det vist sig mere kompliceret at fastsætte mål for fuld anvendelse. Det gælder for FMK såvel som for andre dele af den elektroniske patientjournal. Side 7 Der har således været en læring undervejs. Danske Regioner mener ikke, at hverken mål på 100 procent eller 95 procents anvendelse er realistisk jf. regionale, kliniske arbejdsgange. Danske Regioner har derfor indstillet til den Nationale Bestyrelse til møde i maj 2014 og til møde i oktober 2014, at målet for fuld anvendelse justeres fra 100 procent til 90 procent. Indstillingen kommer for 3. gang på bestyrelsesmødet den 10. december Status januar 2015: Regionerne og sygehusene styrer efter de godkendte mål. Udviklingen monitoreres hver måned og offentliggøres på NSI s hjemmeside. Regionerne har en forventning om, at den Nationale Bestyrelse drøfter og godkender en revision af målopfyldelsen på baggrund af indstilling fra Danske Regioner. Ad 6. Plan for måling på anvendelse i ambulatorier og i almen praksis Rigsrevisionen har påtalt, at regionerne ikke måler på den fulde anvendelse af FMK på sygehusene og hos de praktiserende læger. Det skyldes, at målingerne ikke omfatter ambulante behandlinger, selv om langt de fleste patientkontakter på sygehusene er i ambulatorierne. Derudover var målingerne for anvendelse af FMK hos de praktiserende læger kun egnet til at indikere en anvendelse af FMK, og ikke til at måle den konkrete anvendelse på daglig basis. Den ufuldstændige måling på sygehuse skyldes, at den oprindelige løsning ikke i tilstrækkelig grad tog hensyn til arbejdsgangene i ambulatorierne. Her er det ofte sygeplejersker, der behandler patienterne. Sygeplejerskerne havde oprindelig ikke adgang til FMK og kunne derfor ikke anvende FMK. Omfanget af problemet er stort, da en væsentlig del af behandlingerne i sundhedsvæsenet er ambulante. I 4 ud af 5 regioner har sygeplejersker nu adgang til FMK via løsningen lægens medhjælp (se også punkt 7), der giver sygeplejerskerne flere rettigheder på FMK. Region Midt, som ikke aktuelt har lægens medhjælp, bruger en overgangsløsning, hvor sygeplejersker tilknyttes navngivne læger og på denne måde

8 har adgang til FMK. Hermed er FMK blevet tilpasset arbejdsgangene i ambulatorierne. Side 8 Endvidere har det vist sig, at det er vanskeligt at finde en valid målemetode både i ambulatorierne og i almen praksis. Begge steder kommer der patienter, der ikke har behov for at få vurderet deres medicin ved det konkrete besøg. Det betyder, at det ikke er relevant, at disse patienter får afstemt medicin ved det pågældende besøg. Det er p.t. ikke muligt at afdække, hvor mange patienter det drejer sig om. Der arbejdes på at finde en målemetode, der tager højde for, at ikke alle patienter skal have vurderet deres medicin ved ambulatorie- eller lægebesøg. En sådan metode vil forventeligt kræve efterfølgende tilpasning i de lokale it-systemer. Status januar 2015: Der foreligger en fællesregional metode til monitorering i ambulatorierne. Målemetoden for almen praksis forankres i FMK-styregruppen. Det afklares, om monitoreringsmetoden kan kvalificeres, så der kan måles på konkret anvendelse og ikke kun på en indikation på anvendelse. Ad 7. Plan for adgang for lægens medhjælp i alle regioner Kun en region havde sikret adgang til FMK via løsningen lægens medhjælp [ved udgangen af 2013]. Rigsrevisionen finder, at adgang som lægens medhjælp er en væsentlig forudsætning for, at FMK kan anvendes effektivt i arbejdet med medicinering. Tre regioner har sidenhen implementeret lægens medhjælp. Region Midtjylland udestår aktuelt med implementeringen af lægens medhjælp og har senest ultimo 2015 implementeret adgangen. Håndteringen af lægens medhjælp indgår i den gennemgribende revision, som Region Midt har igangsat for at forbedre den kliniske anvendelighed af FMK. I Region Nordjylland har det siden maj 2012 været muligt at tilbyde adgang til FMK for både sygeplejersker og andre faggrupper. I november 2014 blev det under bestemte forudsætninger muligt for navngivne sygeplejersker, der arbejder som lægens medhjælp, at få lov til at udføre en medicinafstemning på lægens vegne. Status januar 2015: Planerne i Region Midtjylland følges.

9 Ad 8. Brugervenlighedstest gennemført i alle regioner Rigsrevisionen har peget på, at det kun er Region Hovedstaden, der har gennemført egentlige brugervenlighedstests for at sikre FMKintegrationens brugervenlighed, før den blev sat i drift. Side 9 Alle regioner har lavet brugervenlighedstest på forskellige niveauer, dog ikke efter samme skabelon som Region Hovedstaden. Det er kun Region Hovedstadens brugervenlighedstest, der opfylder Rigsrevisionens definition heraf. Status januar 2015 Regionerne er i gang med at evaluere deres projektmodel. Her er klinisk involvering og brugertest et af flere fokusområder for fremadrettede projekter. Brugervenlighedstest er et væsentligt indsatsområde i forhold til alle sundheds-it projekter. Selvom regionerne har lavet test, har de gjort det på forskellige niveauer. Rigsrevisionens kritik giver baggrund for en kvalificeret fremadrettet drøftelse af, hvad indholdet er af en god brugervenlighedstest. Region Midtjylland vil indarbejde øget brug af brugervenlighedstest i den tilpasning af FMK-løsningen, som regionen er i gang med. I Region Nordjylland er it-løsningen blevet løbende evalueret og afprøvet af en mindre arbejdsgruppe, der var nedsat under lægemiddelkomiteen. Region Nordjylland fik senere den samme løsning, som Region Sjælland tidligere havde sat i drift. På dette tidspunkt var det ikke muligt for Region Nordjylland at udføre brugervenlighedstests med formålet om en programmæssig tilretning, da løsningen allerede var færdig. Ad 9. Straksudstedelse af digital medarbejdersignatur implementeret i alle regioner Rigsrevisionen har peget på, at Region Nordjylland som den eneste region ultimo 2013 havde sikret fuldt ud, at de kliniske brugere på sygehusene kan få adgang til FMK via straksudstedelse af digital medarbejdersignatur. I den mellemliggende periode har alle regioner sikret, at brugere på sygehusene kan få adgang til FMK via straksudstedelse. Ad 10. Opdatering af FMK hos de praktiserende læger

10 Det fremgår af overenskomsten mellem regionerne og de alment praktiserende læger, at det er sygehusenes opgave at sikre, at FMK opdateres ved alle patientkontakter, herunder ved ambulant behandling. Regionerne har kun sikret, at borgere, der bliver indlagt, får opdateret deres medicinkort. Borgere, der ikke bliver indlagt, får således ikke opdateret deres medicinkort. Dermed er det tilsigtede overblik over borgernes medicin ikke sikret. Side 10 Med bekendtgørelsen nr. 460 af 08/05/2014 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger er det lovpligtigt, at alle læger anvender FMK såvel hospitalslæger som praksislæger. Det er ikke muligt at beregne et præcist tidspunkt, hvor alle medicinkort vil være opdaterede. Det vil ske ad hoc og afhænger af, hvornår patienter møder ind til lægen. Herudover er KL og Danske Regioner i forhandling med PLO om en særskilt aftale for det ekstra oprydningsarbejde i almen praksis som følge af den kommunale ibrugtagning af FMK. Det er afgørende, at de praktiserende læger opdaterer FMK. En stor gruppe af patienter går udelukkende til læge hos almen praksis og ikke på hospitalet. Status januar 2015: Spørgsmålet drøftes med PLO med henblik på en afklaring og oprydning i medicinkortene. Bilag Bilag 1 Regions Sjællands bemærkninger Bilag 2 Region Syddanmarks bemærkninger Bilag 3 Region Hovedstadens bemærkninger

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om problemerne med at udvikle og

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. September 2014

Beretning til Statsrevisorerne om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. September 2014 Beretning til Statsrevisorerne om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort September 2014 BERETNING OM PROBLEMERNE MED AT UDVIKLE OG IMPLEMENTERE FÆLLES MEDICINKORT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene (beretning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Anvendelse af Fælles Medicinkort marts 2013

Anvendelse af Fælles Medicinkort marts 2013 Bilag 6 Anvendelse af Fælles Medicinkort marts 2013 Nordjylland Milepæle 2013 Q 2 Q3 Q4 Teknisk implementering 100 Anvendelse 46 50 75 100 Teknisk implementering 37,2 Anvendelse 34 50 75 100 Teknisk implementering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Velkommen. MC8CO møde

Velkommen. MC8CO møde Velkommen MC8CO møde 10-10-13 Dagsorden MC8CO møde 10/12 13 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. It-strategi for sundhedsvæsenet 2013-2017 v. Tine Ohm Laursen, NSI 3. MedCom9 Status på indhold

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

24/2013. Beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

24/2013. Beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort 24/2013 Beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort 24/2013 Beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere

Hovedfokus for FMK er nu at nå fuld og korrekt anvendelse af FMK hvilket har resulteret i en udvidelse af handlingsplanen.

Hovedfokus for FMK er nu at nå fuld og korrekt anvendelse af FMK hvilket har resulteret i en udvidelse af handlingsplanen. Bilag 2 Handlingsplan for Fælles Medicinkort (FMK) Version 2.0 Problemstilling Version 1.0 af handlingsplanen for Fælles Medicinkort blev udarbejdet for at understøttelse af forpligtende aftale i den nationale

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to:

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to: Fælles Medicinkort Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden National status på FMK KL v/ Ken Wacker, MedCom PLO-aftalen v/ Poul

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere.

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere. undhedsaftalen -2018: fordelt på mål Overordnede mål Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region jælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med et sundhed for de samme penge Igangsætte

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

FMK-følgegruppemøde. Dagsorden til National FMK-følgegruppemøde kl

FMK-følgegruppemøde. Dagsorden til National FMK-følgegruppemøde kl FMK-følgegruppemøde Dagsorden til National FMK-følgegruppemøde 20.03.2013 kl. 10.00-14.00 1 Velkomst og beskeder v/alice 2 FMK_PRIMÆR 2013 - Information om projektet - Præsentation af implementeringsteam

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Maj 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene (beretning

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Styringslaboratorium: Udvikling af subakut ambulant tilbud

Styringslaboratorium: Udvikling af subakut ambulant tilbud Styringslaboratorium: Udvikling af subakut ambulant tilbud Projekt- og procesbeskrivelse Baggrund Nordsjællands Hospital har til tider haft store udfordringer med overbelægning, mens de tilhørende kommuner

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere