Referat af 3. følgegruppemøde for Møn Kulturarvsatlas. Onsdag d. 7. december 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 3. følgegruppemøde for Møn Kulturarvsatlas. Onsdag d. 7. december 2005"

Transkript

1 Referat af 3. følgegruppemøde for Møn Kulturarvsatlas Onsdag d. 7. december 2005 Deltagere: Lis Jensen (Kulturarvsstyrelsen, Michael Lauenborg (Kulturarvsstyrelsen), Erica Heyckendorff (Berings Tegnestue ApS), Edith Marie Rosenmeier (Møns Museum), Kristoffer Buch Pedersen (Sydsjællands Museum), Johan Landgren (Storstrøms Amt), Axel Knuhtsen (MTU-formand), Knud Pedersen (MTU),Lene Buur (PNPM, Kulturmiljø-gruppen), Heidi Pfeffer (Kulturmiljørådet), Rigmor Nielsen (Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur), Lars Mathiasen (Lokalhistorisk Forening), Elo Dahl Mortensen (Møns Amatørarkæologiske Forening), Jørgen Grønborg (Møns Marineforening), Erik Büchert (Møn Turistforening), Søren Spanager (A21-rådet og DN Møn), Torben Nielsen (Sydhavsøernes Landboforening), Jonna Kjær-Nielsen (Fanefjord Grundejerforening), William Houman (Foreningen Nyord), Preben Kristiansen (Stege-Lendemark og Omegns Grundejerforening), Peter Møller Kristensen, (Teknisk Chef, Møn Kommune), og Mette Østergaard Söderlund (Møn Kommune, ref.) Afbud/im.: Knud Larsen (Borgemester), Michael Larsen (Byrådet), Kjeld Anker Nielsen (MTU), Erik Bjerre (MTU), Anne Green (MTU), Erik Strange (Bygningsforbedringsudvalget), Käthe Vest (Møns Museumsforening),Orla Olsen (Sjællandske Familielandbrug), Leif Iversen (repr. for skolerne), Jette Rasmussen (Borre og Omegns Borgerforening), Ole Eskling (Mandemarke Grundejerforening), Torben Steen Pedersen (Gr.for. på Bogø), Stig Nøhr (naturvejleder), Pernille Møller Nielsen (Møn Kommune) Dagsorden: 1. Velkomst v/peter Møller Kristensen 2. Præsentation af endeligt udkast til arbejdsrapport 1, Karakteristik af hovedtræk v./erica Heyckendorff. (Rapporten udsendt til følgegruppemedlemmerne inden mødet.) 3. Spørgsmål og debat ifm. hovedtræk 4. Præsentation af udkast til arbejdsrapport 2, Oversigt over kortlægningsemner samt forslag til mulige kulturmiljøer v/erica Heyckendorff og Lis Jensen. (Rapporten udsendt til følgegruppemedlemmerne inden mødet.) 5. Spørgsmål og debat ifm. kortlægningsemner og kulturmiljøer 6. Kommende følgegruppemøder v/ teknisk chef Peter Møller Kristensen 7. Evt.

2 Referat: Velkomst Peter Møller bød velkommen pga. afbud fra borgmester Knud Larsen. Peter vil iht. dagsordenen styre mødet med hård hånd, så tidsplanen holdes denne gang! Endeligt udkast til arbejdsrapport 1, Karakteristik af hovedtræk Erica forklarede kort om de rettelser og tilføjelser, der er sket på 1. arbejdsrapport siden sidst og indbød derefter til bemærkninger af overordnet karakter fra salen. En del af følgegruppens medlemmer har allerede benyttet sig af muligheden for at fremsende bemærkninger til teksten via mail. Tusind tak for det! Hvis nogen skulle have fundet faktuelle fejl eller har andre bemærkninger til teksterne bedes disse sendt til tegnestuen pr. mail (se hjemmesiden eller pr. brev/ på en lap papir til Erica. Det er ikke for sent! 1. arbejdsrapport blev således overordnet gennemgået afsnit for afsnit: Kapitel om Natur: Fik generelt en god modtagelse. Lene Buur savner dog omtale af Bogø, Farø og Lindholm. Kapitel om Landskab: Også i dette afsnit savnes beskrivelse af hele kommunen. Nationalparksøgeområdet vægtes for meget i forhold til øvrige områder. Beskrivelse af herregårdslandskaber savnes Omvendt skal ikke kun herregårdsalléerne beskrives også de mønske vejtræer (røn) er et karakteristika. Rigmor Nielsen foreslår en generel introduktion af hele kommunens geografiske udstrækning for overblikkets skyld. Lene Buur synes at afsnittet var for generelt om Danmark og savnede en mere mønsk vinkel. Også gerne en mere omfattende beskrivelse af landbrugslandskabets kulturhistorie. Erik Büchert støttede dette synspunkt og foreslog at man kunne bruge Bodil Mortensens landskabsanalyse fra Nationalpark Pilotprojektet. William Houman synes at sammenligningen med danske standardforhold er meget vigtig for netop at kunne finde de særlige egnskarakteristika. Rigmor synes også det lokale særpræg skal vægtes mere og så også gerne mere om haver og parker, ikke kun om Liselund. Kapitel om Kulturhistorie: Afsnit om oldtid: Kristoffers kort over kulturarvsarealer fungerer ikke uden en uddybende forklaring. Kortet viser områder, hvor der er forøget risiko for at støde på (ikke-synlige) fortidsminder ved jordarbejder. Fortidsminder, der er sikret ved fredning, fremgår ikke af kortet. Afsnit om middelalder: Bredere beskrivelse af landsbyerne og Stege by ønskes ikke kun af enkeltbygninger som f.eks. kirkerne. Også i dette afsnit savnes de lange rids vedr. landbrugslandskabets kulturhistorie (som oftest knytter sig til landsbyerne, herregårdene m.v.) Flere afsnit: Erik synes at de statistiske Danmarkskort fylder for meget i forhold til hvad de fortæller. 1800: Kortet Kulturhistorisk inddeling af landskabet bør trækkes frem i starten af teksten og suppleres med en uddybende beskrivelse af de aktuelle mønske bygdkulturer.

3 1600: Lene: Kort over Vang og tægt findes for hele landet så det må være muligt at få Farø-Bogø-Lindholm med! Kapitel om arkitektur: Afsnit om Byen: Byudviklingen i nyere tid mangler (institutioner, skoler, m.v.) Erica fortæller, at der arbejdes på at supplere med temakort der viser udviklingen før og nu, f.eks. for andelstidens bygninger, skoler, forsamlingshuse osv. Rigmor opfordrer til at huske brugsforeningerne Rigmor sender supplerende materiale. Erik drømmer om at få hele sukkerindustri-strukturen visualiseret på kort. Elo Dahl Mortensen oplyser, at der faktisk findes en (privat) internet-hjemmeside om roebanen på Møn (se her findes i øvrigt mange andre interessante kulturhistoriske oplysninger! Red.) Husk også flinteindustrien og tang! Gælder også for Bogø! Jørgen Grønborg oplyser, at Møn Fyr ikke er lukket, det er blot automatiseret og således ikke bemandet mere. Søren Spanager påpeger, at billedet af Bogø Mølle uden vinger er misvisende. Møllen har skam vinger om sommeren! Om vinteren tages de ned og vinteropbevares. Axel Knuhtsen nævner, at træerne på Stege Vold ikke bare desværre forsvinder. Kommunen har gennem flere år genplantet når der fælles gamle træer. Holdningen til træer på volden er i øvrigt vidt forskellig afhængig af hvilke øjne, der ser. Ses volden som et historisk fæstningsværk er træer på anlægget absolut uønskede. Ønskes billedet af volden som parkanlæg bevaret hører træerne hjemme. Volden er i øvrigt både beskyttet som fortidsminde og pålagt fredskovspligt! Lene bryder sig ikke om forfatterens personlige bemærkninger i beskrivelsen af byen. Erik B. synes det er fint at de er der og ønsker i stedet at læserne skal vide hvem forfatteren til de enkelte afsnit er. Lis betoner, at den slags vurderinger blot skal formuleres sobert og i ikke stødende formuleringer. Johan Landgren synes at arkitekten som fagperson gerne må komme med vurderende bemærkninger. Afsnit om landsbyer: Erica fortæller, at hun har valgt at strukturere afsnittet efter kommunens infrastruktur og den bevægelse i landskabet, hun derved oplever. Rigmor gør opmærksom på, at der også er andre (nord-sydgående) retninger og sammenhænge i landskabet end de beskrevne, f.eks. Damme-Askeby Koster eller Stege- Ulvshale. Erik B. efterlyser standardiserede kort over landsbyerne før og nu. Axel savner billeder fra Kokseby og Damme-Askeby (kommunal lokalcenterby). Elo savner beskrivelse af færgestedet på Marie Grubbes Vej som jo var et centralt sted før Bogø-dæmningen blev etableret. Faktuelle rettelser vedr. enkeltbygningers tidligere anvendelse o.l. fremkommer også. Erica er allerede oplyst om nogle af dem men modtager stadig gerne sådanne rettelser pr. mail Axel foreslår at gadekær behandles som et generelt tema for landsbyerne. Knud P. indføjer, at samme kunne siges om forsvarsanlæg. Lis mener at sådanne beskrivelser fanges i 2. arbejdsrapport under Emner Afsnittet om Byggeskik var der desværre ikke tid til at gennemgå. Erik B. synes at afsnittet virker for kort. Erica har ikke mere til afsnittet, så tilføjelser modtages gerne!

4 Udkast til arbejdsrapport 2, Oversigt over kortlægnings-emner samt forslag til mulige kulturmiljøer Lis lagde ud med, for overblikkets skyld, at vise 2 overheads over forundersøgelsens faser og kortlægningen og feltarbejdet ifm. udpegning af kulturmiljøerne (kopier vedlagt ref.) Ved sidste møde brainstormede gruppen en mængde af kulturmiljø-emner frem på KIPskemaet. Alle disse emner skal vi have i spil nu: HVOR ligger de tilbageværende, synlige mulige kulturmiljøer, dvs. lokaliteter, i Møn kommune?, spørger Lis. Konsulentfirmaet har arbejdet videre med skemaerne efter de input, følgegruppen gav sidste gang. Erica nævnte dog, at den fremsendte arbejdsrapport 2 stadig fremstår meget summarisk, og at konsulentgruppen især har vægtet at beskrive 30 sandsynligvis oplagte kulturmiljøer, heraf 10 mere uddybende. Rapporten mangler således stadig beskrivelse af de enkelte EMNER. Tidsepokerne, der omtales først i rapporten, er særligt tilpasset de mønske forhold, således at vigtige perioder i vores lokalhistorie fremhæves. Følgegruppen tog vel imod denne tidsinddeling, dog med enkelte bemærkninger. Lene pointerer, at middelalderen historisk set ikke går til 1660, men godkender inddelingen hvis blot den benævnes middelalderen OG TIDEN frem til Erik synes at sidste afsnit skal hedde Industrialiseringen i stedet for Industriel produktion og stillede i øvrigt spørgsmålstegn ved, hvor langt op i vor tid, atlasarbejdet skal dække. Lis pointerede at nutiden skal lidt på afstand før vi kan vurdere, hvad der er kulturhistorisk interessant. Den ny pølsevogn (café) på torvet skal således ikke med men kulturarven op til ca erne vil man godt kunne beskrive. Erik B. kan slet ikke lide metoden med KIP-skemaerne. Han synes at skemaerne bare skulle være en baggrundsøvelse, at metoden virker overfladisk og at skemaerne fylder for meget i rapporten og i stedet bare skulle med som bilag. Lis synes metoden virker godt, men at vi skal have mange, mange flere konkrete kulturmiljøer nævnt i sidste spalte. Erica beskriver skemaerne som en foreløbig råskitse i en løbende proces. Skemaerne er et nødvendigt redskab for at kunne lave rapporten færdig. Sidste gang gennemgik vi kun skemaerne fsva. tidsepoker, landskabstemaer og emner nu er det vigtigt at vi får de enkelte lokaliteter sat på! På sidste møde blev der faktisk nævnt mange lokaliteter desværre blev de ikke noteret ifm. gennemgangen af emner. Rigmor synes processen og metoden er god, men at det ikke er let at gennemføre en så omfattende opgave i et så stort forum. Vi forsøger trods alt at gennemgå listerne på mødet og tilføjer konkrete kulturmiljøer. Gennemgang af de første tidsepoker giver et pauvert udbytte, idet mange af fortidens kulturminder er ikke længere synlige i landskabet. Konsulentgruppen vil vurdere, hvilken tidsepoke et konkret forslag til et muligt kulturmiljø skal placeres i. De sidste to perioder fra 1790 til nutiden forventes derimod at give et stort udbud af forslag til kulturmiljøer. Desværre blev klokken og vi nåede ikke at gennemgå disse skemaer. Konsulentgruppen arbejder videre med listerne efter mødet og tilføjer de resterende forslag til konkrete kulturmiljøer. Evt. supplerende forslag modtages meget gerne på (eller send udskrevene skemaer fra hjemmesiden med kommentarer til Berings Tegnestue, Kragevigvej 17, 4720 Præstø) ASAP! Erica er underlagt en stram tidsplan for aflevering af 2. arbejdsrapport, så forslag skal sendes inden 1 uge!!! Johan minder om, at de 22 kulturmiljøer, der blev udpeget i forbindelse med Pilotprojekt Nationalpark Møn er selvskrevne i listen.

5 Kommende følgegruppemøder Peter Møller mindede om, at de næste 3 følgegruppemøder allerede er fastlagt og afholdes som følger: Torsdag den 12. januar 2006 kl Følgegruppemøde i Byrådssalen på Rådhuset Onsdag den 25. januar 2006 kl Lørdag den 4. februar 2006 kl Følgegruppemøde Introduktion i Byrådssalen på Rådhuset, herefter byvandring i Stege Bustur til kulturmiljøer Mødet sluttede omtrent planmæssigt, ca. kl Arbejdsgruppen takker endnu engang for jeres aktive bidrag på mødet og opfordrer til, at evt. kommentarer og bemærkninger til rapporterne, der skulle dukke op efter mødet, sendes til Erica på Berings Tegnestue på snarest muligt! Mette Østergaard Söderlund Landskabsarkitekt Møn Kommune

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø.

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Deltagere: Tove, Jørgen, Lone, Tue, Thomas, Poul Afbud fra: Allan, Jess, som ikke kom Dagsorden: 1.

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Danmarks

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

Bedre møder gennem facilitering

Bedre møder gennem facilitering Bedre møder gennem facilitering Bedre møder gennem facilitering af Ib Ravn, Ph.D., ravn@lld.dk, Learning Lab Denmark 1. Indledning At facilitere et møde er at sørge for, at det bliver gennemført ordentligt.

Læs mere

Den arkæologiske kulturarv skal sikres

Den arkæologiske kulturarv skal sikres 25 Den arkæologiske kulturarv skal sikres - røster i debatten omkring spørgsmålet: hvordan? Af mag. art. Olfert Voss og stud. mag. Jette Rostock, Arkæologisk Forum Introduktion Målet er - og har altid

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere