Samarbejdsforum, Somatik, Aalborg Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsforum, Somatik, Aalborg Universitetshospital"

Transkript

1 Plan og Kvalitet Leder Af Sund Info Lise Søndergaard Sagsnummer DAGSORDEN Samarbejdsforum, Somatik, Aalborg Universitetshospital 28. juni 2016 kl Mødelokale 9.5, Medicinerhuset 9. sal Mødedeltagere Aalborg Universitetshospital Lisbeth Kjær Lagoni, Sygeplejefaglig Direktør (Formand) Morten Noreng, Lægefaglig direktør Jan Mainz, Vicedirektør, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien Hanne Hartmann, F-VKC, Klinik Medicin Lone Nørgaard Christensen, HR-VKC, Klinik Akut Louise Stadil Pinstrup, Risikomanager, Plan og Kvalitet Anne Dorthe Bjerrum, Klinikchef, Klinik Kvinde, Barn og Urinvejskirurgi Hans Erik Lind Madsen, Chefterapeut, Klinik Akut Karin Hedegaard, IT-Projektleder, Plan og Kvalitet Lise Søndergaard, Leder Sund Info, Plan og Kvalitet (Sekretær) Region Nordjylland, Fællesadministrationen Jane Pedersen, Chefkonsulent, Patientforløb, Sundhed på Tværs Kommunerne Klynge Midt og Syd Mette Wulff Nielsen, Udskrivningskoordinator, Rebild Kommune Susanne Rasmussen, Ledende sygeplejerske, Mariagerfjord Kommune Annette Bødkergaard Poulsen, Funktionsleder for sygeplejen, Vesthimmerland Kommune Side 1 af 2

2 Helen Kæstel, Sygeplejechef, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Ulla Nordtorp, Leder af Sundhedsplejen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Michael Andersen, Leder af Udskrivningsenheden, Ældre og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Birgit Holm, Forløbskoordinator, Jammerbugt Kommune Ingelise Hornshøj, Ældrechef, Jammerbugt Kommune Afbud: Jens Ole Skov, Hospitalsdirektør Gæster: Jane Andreasen, forskningsansvarlig udviklingsterapeut og ph.d. studerende, Klinik Akut & Anæstesi Formand Lisbeth Kjær Lagoni, Referent Lise Søndergaard 1. Velkommen v. Lisbeth Kjær Lagoni 2. Sårbare og skrøbelige ældre (Bilag 1) v/ Jane Andreasen 3. Status på implementering af ny bekendtgørelse og vejledning på genoptræningsområdet (1. januar 2015) / indsatser på genoptræningsområdet jf. Sundhedsaftale (Bilag 2-7) v. Hans Erik Lind Madsen 4. Opfølgning på tværsektoriel audit status på handleplan (Bilag 8-9) v. Lise Søndergaard og styregruppen 5. Status fra Arbejdsgruppen vedrørende rekruttering til alkoholbehandling. (Bilag 10) v Lise Søndergaard 6. Evt. v. Lisbeth Kjær Lagoni 7. Emner til næste møde den 29. september v. Lisbeth Kjær Lagoni Referat og kommissorium for Samarbejdsforum findes her. Side 2 af 2

3 Samarbejdsforum, Somatik, Aalborg Universitetshospital BILAG 1 Udarbejdet af: Jane Andreasen Dato: 23. maj 2016 SÅRBARE OG SKRØBELIGE ÆLDRE Sagsfremstilling Jane Andreasen har gennem sin forskning undersøgt hvordan skrøbelige ældre oplever hverdagen efter udskrivelse og har efterfølgende undersøgt, om der er sammenhæng mellem skrøbelighed og genindlæggelse/død. Der fokuseres gennem oplægget på følgende. Hvad kendetegner skrøbelige ældre mennesker? Screening for skrøbelighed hvad vil det kræve? Resultater af undersøgelsen og efterfølgende overvejelser om disse samt evt. implementering. Indstilling til Samarbejdsforum Det indstilles til Samarbejdsforum at: Evt stille supplerende spørgsmål til oplægget. Tage orienteringen til efterretning. Beslutning Referenten indskriver beslutning fra mødet.

4 Samarbejdsforum, Somatik, Aalborg Universitetshospital BILAG 2 Udarbejdet af: Hans Erik Lind Madsen Dato: 28. juni 2016 Status på implementering af ny bekendtgørelse og vejledning på genoptræningsområdet (1. januar 2015) / indsatser på genoptræningsområdet jf. Sundhedsaftale Sagsfremstilling I forbindelse med implementering af Den administrative Sundhedsaftale blev der af Den Administrative Styregruppe (DAS) nedsat en projektgruppe vedr. Implementering af ny vejledning på genoptræningsområdet. Der gives en status på projektgruppens arbejde til d.d. 1) Indledningsvis vil centrale elementer i ny bekendtgørelse og vejledning på træningsområdet blive trukket frem (bilag 1 og bilag 2) 2) Orientering af centrale områder projektgruppen har arbejdet med - Revision af den tværsektorielle grundaftale på genoptræningsområdet (bilag 3) - Samarbejdsaftale mellem Region og kommuner, der udmønter brug af tidsfrister i genoptræningsplaner (bilag 4, godkendt af DAS) - Status på implementering af den nye standard for genoptræningsplaner G-GOP ( Den gode genoptræningsplan ) - Rehabilitering på specialiseret niveau / Samarbejdsmodel for det tværsektorielle samarbejde på hjerneskadeområdet omkring patienter, der udskrives fra Neuroenhed Nord Brønderslev (Bilag 5, godkendt af DAS) - Genoptræningsplaner fra Psykiatrien, RN. Der er ikke afgivet status til Porteføljestyregruppen og DAS, men det vil ske efter sommerferien. 3) I forhold til Sundhedsaftalen mangler to indsatser inden for genoptræningsområdet: En styrkelse af samarbejdet mellem terapeuter i kommunerne og det sundhedsfaglige personale på sygehusene og i almen praksis En styrkelse af kompetenceudvikling gennem nye måder at samarbejde på Der afventes en prioritering af disse indsatser i Porteføljestyregruppen, herunder om det skal håndteres i den nedsatte projektgruppe. Indstilling til Samarbejdsforum Det indstilles til Samarbejdsforum at: Tage orienteringen til efterretning Bilag: Der er vedlagt følgende bilag: Bilag 3: Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus, 2014

5 Bilag 4: Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, 2014 Bilag 5: Tværsektoriel grundaftale på genoptræningsområdet, revideret april 2016 Bilag 6: Aftale om brug af tidsfrister ved opstart af genoptræning Bilag 7: Samarbejdsmodel for det tværsektorielle samarbejde på hjerneskadeområdet omkring patienter der udskrives fra Neuroenhed Nord, Brønderslev

6 retsinformation.dk - BEK nr 1088 af 06/10/ Side 1 af BEK nr 1088 af 06/10/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ændrer i/ophæver BEK nr 1266 af 05/12/2006 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Niveauer af genoptræning og rehabilitering Den fulde tekst Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus I medfør af 84 og 140, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, fastsættes: 1. Regionsrådet skal tilbyde en individuel genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Stk. 2. Genoptræningsplanen skal være skriftlig, og den skal udarbejdes i samarbejde med patienten og eventuelle pårørende. For en patient, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, kan informeret samtykke gives i henhold til reglerne i sundhedslovens Genoptræningsplanen skal angive, om patienten har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau, jf. bilag 1. Stk. 2. Genoptræningsplanen skal indeholde en beskrivelse af patientens funktionsevne og genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet herunder en angivelse af hvilke funktionsevnenedsættelser, som genoptræningen skal rette sig imod m.v. Stk. 3. For patienter med behov for rehabilitering på specialiseret niveau skal genoptræningsplanen beskrive patientens samlede funktionsevne samt patientens samlede behov for rehabiliteringsindsatser på udskrivelsestidspunktet. Stk. 4. Genoptræningsplanen skal indeholde oplysninger om, hvordan bopælsregionen og bopælskommunen kan kontaktes med henblik på koordinering af genoptræningsforløbet. 3. Genoptræningsplanen skal angive en tidsfrist for opstart af genoptræningen efter udskrivning fra sygehus, hvis der er sundhedsfagligt begrundet behov herfor. 4. Genoptræningsplanen skal senest udleveres til patienten på udskrivningstidspunktet, og den skal samtidig efter aftale med patienten sendes til patientens bopælskommune samt til patientens alment praktiserende læge. Stk. 2. Hvor en patient efter udskrivning fra sygehus har behov for genoptræning på specialiseret niveau, som foregår på et sygehus, jf. bilag 1, skal genoptræningsplanen efter aftale med patienten også sendes til det valgte sygehus. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge genoptræningsindsatsen i sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til borgerens samlede rehabilitering i henhold til sundhedsloven samt anden lovgivning. Stk. 2. Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov, herunder om patienten har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau. Stk. 3. Såfremt genoptræningsplanen angiver, at patienten har behov for almen genoptræning efter udskrivning, skal kommunen på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering angive, hvorvidt patienten har behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau jf. bilag Patienter, der har fået en genoptræningsplan efter udskrivning fra et sygehus, kan vælge mellem genoptræningstilbud efter sundhedslovens 140, som bopælskommunen har etableret ved egne institutioner eller indgået aftaler om med andre myndigheder eller private leverandører, og kan også vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner på det til patienten angivne specialiseringsniveau, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 2. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at oplyse patienten om frit valg af genoptræningstilbud efter stk. 1. Stk. 3. En kommunes genoptræningsinstitution kan af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage patienter, der har bopæl i en anden kommune, hvis institutionen har væsentlig længere ventetider til genoptræning end andre kommunale genoptræningsinstitutioner, og hvis væsentlige hensyn til patienter fra egen kommune ellers vil blive tilsidesat. Stk. 4. Personer, der efter udskrivning fra et sygehus har behov for genoptræning, som skal ydes på et sygehus, jf. 2, stk. 1, kan vælge mellem enhver regions sygehuse, jf og i bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling.

7 retsinformation.dk - BEK nr 1088 af 06/10/ Side 2 af Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 5. december 2006 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 6. oktober 2014 Nick Hækkerup / Pernille Westh Nielsen Almen genoptræning Niveauer af genoptræning og rehabilitering 1) Bilag 1 1: Genoptræning på basalt niveau Patienter, der henvises til genoptræning på basalt niveau, har typisk enkle og afgrænsede funktionsevnenedsættelser og ingen komplikationer i behandlingsforløbet på sygehuset af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen. Patienterne har behov for genoptræningsindsatser, der primært varetages af autoriserede sundhedspersoner med generelle kompetencer inden for deres fagområde. 2: Genoptræning på avanceret niveau Patienter, der henvises til genoptræning på avanceret niveau, har typisk omfattende funktionsevnenedsættelser ofte af betydning for flere livsområder, herunder eventuelt komplikationer i behandlingsforløbet på sygehus af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen. Patienterne har behov for genoptræningsindsatser, der primært varetages af autoriserede sundhedspersoner med særlige kompetencer inden for deres fagområde. Nogle patienter vil have behov for, at genoptræningen koordineres med andre rehabiliteringsindsatser på avanceret eller eventuelt specialiseret niveau med henblik på at opnå fuld eller bedst mulig funktionsevne. Genoptræning på specialiseret niveau 3: Genoptræning på specialiseret niveau Patienter, der henvises til genoptræning på specialiseret niveau, som foregår på sygehus, har typisk komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for et eller flere livsområder, herunder eventuelt alvorlige komplikationer i behandlingsforløbet af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen. Patienterne har behov for genoptræningsindsatser, der primært varetages af autoriserede sundhedspersoner med specialiserede kompetencer inden for deres fagområde og med krav til tæt koordinering af genoptræning, udredning og ambulant sygehusbehandling. Genoptræningsindsatserne varetages ligeledes på sygehus, hvis genoptræningen af hensyn til patientens sikkerhed forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. Rehabilitering på specialiseret niveau 4: Rehabilitering på specialiseret niveau Patienter, der henvises til rehabilitering på specialiseret niveau, har typisk komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder, herunder oftest omfattende mentale funktionsnedsættelser. I genoptræningsplanen beskrives patienternes samlede funktionsevne samt patienternes behov for rehabiliteringsindsatser. Herunder kan der eventuelt gives anbefalinger til metode, omfang og karakter af den videres indsats, udarbejdet med inddragelse af relevante, faglige kompetencer. Patienterne har behov for både genoptræningsindsatser og andre rehabiliteringsindsatser, som varetages af autoriserede sundhedspersoner og andre fagpersoner med specialiserede kompetencer inden for deres fagområde og med særlige krav til tilrettelæggelse af helhedsorienterede forløb, timing og organisering. Officielle noter 1) Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner.

8 retsinformation.dk - BEK nr 1088 af 06/10/ Side 3 af

9 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 1 af VEJ nr 9759 af 08/10/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ændrer i/ophæver VEJ nr 110 af 01/12/2009 Den fulde tekst Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner Indhold Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1 Indledning 2 Formål og definitioner 2.1 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 2.2 Rehabilitering 2.3 Genoptrænings- og rehabiliteringsbehov 3 Genoptræning efter sundhedsloven 3.1 Genoptræning under indlæggelse på sygehus 3.2 Udskrivning fra offentligt sygehus og private sygehuse som varetager offentligt finansieret behandling 3.3 Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sygehusets kompetence Kommunens kompetence og visitation 4 Niveauer af genoptræning og rehabilitering 5 Genoptræningsplaner 5.1 Genoptræningsplanens formål 5.2 Udarbejdelse af genoptræningsplan 5.3 Genoptræningsplan efter udskrivning fra privat sygehus 5.4 Krav til genoptræningsplanen Krav til indhold i genoptræningsplanen Tidsfrist for opstart af genoptræning Yderligere oplysninger i genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau 6 Træning til børn og unge i kommunerne efter serviceloven 6.1 Genoptræning til børn og unge efter serviceloven Rådgivning, undersøgelse og behandling efter servicelovens 11, stk Anden hjælp og støtte efter servicelovens 52, stk. 3, nr Vedligeholdelsestræning til børn og unge efter servicelovens Træning i bl.a. særlige dagtilbud og hjemmetræning af børn og unge efter servicelovens undersøgelse og handleplan til børn og unge efter serviceloven 7 Træning til voksne i kommunerne efter serviceloven 7.1 Genoptræning til voksne efter serviceloven Afgørelse om genoptræning 7.2 Vedligeholdelsestræning til voksne efter serviceloven Afgørelse om vedligeholdelsestræning efter serviceloven 7.3 Træning i form af socialpædagogisk bistand og behandling m.v. til voksne efter serviceloven 7.4 Handleplaner til voksne mellem 18 og 65 år efter serviceloven Målgruppen for obligatorisk tilbud om handleplaner Handleplaner for personer med nedsat funktionsevne Handleplanens indhold Borgerens medvirken 7.5 Kvalitetsstandarder m.v. vedrørende genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven 8 Tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen efter sundhedsloven 8.1 Tilskud til fysioterapi i praksissektoren 8.2 Vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen Personkreds og tilbuddets omfang Børn og unge 9 Sammenhængende genoptrænings- og rehabiliteringsforløb 9.1 Sundhedskoordinationsudvalg

10 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 2 af Sundhedsaftale om genoptræning og rehabilitering 9.3 Kommunalbestyrelsens forsyningspligt og rammeaftaler på det sociale område 10 Patienternes frie valg 10.1 Frit valg mellem genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus Frit valg mellem genoptræningstilbud i kommunalt regi Frit valg mellem genoptræning på specialiseret niveau på sygehus Udvidet frit valg mellem specialiserede genoptræningstilbud i det regionale sygehusvæsen 10.2 Frit valg til vederlagsfri fysioterapi 10.3 Udførelse af kommunale træningsopgaver efter serviceloven 11 Regler om befordringsgodtgørelse til genoptræning og vedligeholdelsestræning Befordring ved genoptræning efter sundhedsloven 11.2 Befordring til fysioterapi efter sundhedsloven 11.3 Befordring ved træning efter serviceloven 12 Personkreds 12.1 Retten til ydelser efter sundhedsloven 12.2 Tilskud til genoptræning leveret i et andet EU-/EØS-land Genoptræning til personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland Genoptræning til socialt sikrede i Danmark efter EF-forordningen6) Genoptræning under ophold i Danmark Genoptræning ved bopæl i Danmark Opkrævning af refusion fra en udenlandsk syge(for)sikring for genoptræning i Danmark 12.3 Retten til ydelser efter serviceloven 13 Klageadgang og patienterstatning m.v Lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Patienterstatningens dækningsområde 13.2 Sociallovgivningen 13.3 Tilsyn på det sociale område Tilsyn med genoptræning efter servicelovens Officielle noter 1 Indledning Formålet med denne vejledning er at give et samlet overblik over Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds regler om kommunernes og regionernes ansvar på træningsområdet. Denne vejledning erstatter vejledning nr. 110 af 1. december 2009 om træning i kommuner og regioner. Kommunernes forpligtelser på træningsområdet fremgår primært af sundhedsloven og serviceloven. Kommunerne har myndighedsansvaret for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven. Kommunerne har endvidere myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi samt for genoptræning til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus efter sundhedsloven 1). Det betyder, at myndighedsansvaret for genoptræning og vedligeholdelsestræning, der ikke foregår under sygehusindlæggelse, er samlet i kommunerne. Det kommunale ansvar for træningsindsatsen efter sundhedsloven og serviceloven skal tilrettelægges i samarbejde med borgeren og i sammenhæng med kommunernes rehabiliteringsindsats efter både sundhedsloven og serviceloven samt anden lovgivning i øvrigt. Kommunens opgave og ansvar er at tilbyde borgere med behov for både genoptræning, vedligeholdelsestræning og andre indsatser sammenhængende og effektive forløb på tværs af lovgivning og sektorer. Det gælder både indholdsmæssigt og tidsmæssigt. Kommunerne er således forpligtet til at yde specialundervisning og specialpædagogisk bistand for børn og voksne fastsat i hhv. bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 2), hhv. lov om specialundervisning for voksne 3), som hører under Undervisningsministeriets ressort, mens der i medfør af Beskæftigelsesministeriets lovgivning bl.a. kan ydes støtte i form af delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet 4), virksomhedspraktik, vejlednings- og opkvalificeringstilbud samt løntilskud bl.a. til sygedagpengemodtagere og revalidender 5), fleksjob m.v. 6). Regionen har ansvaret for at yde genoptræning under indlæggelse, og når en patient bliver henvist til genoptræning på specialiseret niveau efter udskrivning fra sygehuset. Det er derfor vigtigt, at regioner og kommuner arbejder for at skabe et sammenhængende og koordineret genoptræningsforløb for borgeren. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i indsatsen med henblik på, at borgeren kan genvinde eller opretholde sin funktionsevne og leve et liv på lige vilkår med andre i den grad, det er muligt. 2 Formål og definitioner 2.1 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en patient/borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelsesog aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Genoptræning omfatter træning af kroppens funktioner og træning af aktiviteter, dvs. træning af funktionsnedsættelser i relation til for eksempel bevægeapparatet og aktivitetsbegrænsninger. Genoptræningsindsatser efter sundhedsloven varetages primært af autoriserede sundhedspersoner. Genoptræning udgør ofte en del af en bredere rehabiliteringsindsats på linje med andre tilbud, som samlet har det formål at forbedre eller vedligeholde patientens funktionsevne 7).

11 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 3 af Vedligeholdelsestræning defineres som målrettet træning for at forhindre funktionstab, fastholde eller forbedre den hidtidige funktionsevne. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske funktioner og færdigheder. 2.2 Rehabilitering I denne vejledning anvendes rehabilitering som det anvendes i Vejledning om kommunal rehabilitering, dvs. som målrettede og tidsbestemte forløb af koordinerede ydelser og tilbud på sundheds-, social-, beskæftigelses- og undervisningsområdet, som har til formål, at borgeren erhverver samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne, så borgeren kan leve et så selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt. Denne forståelse af rehabilitering tager afsæt i Sundhedsstyrelsens oversættelse af WHO s internationale definition og Rehabiliteringsforum Danmarks definition fra»hvidbog om rehabilitering«. Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse 8). Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats 9). 2.3 Genoptrænings- og rehabiliteringsbehov Patientens genoptrænings- og rehabiliteringsbehov udtrykker patientens behov for en professionel indsats, der er nødvendig for, at patienten kan udnytte sit fulde genoptrænings- og rehabiliteringspotentiale. Beskrivelse af behovet sker med baggrund i både patientens egen og den lægefaglige vurdering af behovet. 3 Genoptræning efter sundhedsloven 3.1 Genoptræning under indlæggelse på sygehus Sundhedsloven fastsætter følgende: 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. 79. Regionsrådet yder sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen, ved sit sygehusvæsen og ved andre regioners sygehuse. 81. Stk. 1. Sygehusbehandling efter bestemmelserne i afsnit VI, VII og VIII er vederlagsfri for patienten, jf. dog stk Bopælsregionen er forpligtet til at tilbyde vederlagsfri sygehusbehandling på regionens sygehuse, ved sygehuse i andre regioner eller ved de i 79, stk. 2 nævnte specialsygehuse jf. sundhedslovens 5, 79 og 81. Bopælsregionens sygehuse har hermed pligt til at yde genoptræning under indlæggelse på regionens sygehuse. Det er en sundhedsfaglig vurdering i hvert enkelt tilfælde, om en patient har behov for genoptræning under sygehusindlæggelsen, og afgørelsen heraf træffes af den ansvarlige sundhedsperson. Bopælsregionen er også forpligtet til som en del af sygehusydelsen vederlagsfrit at tilbyde andre indsatser under indlæggelse på sygehuse, som kan indgå i et rehabiliteringsforløb, som for eksempel specialundervisning for voksne eller en audiologopædisk indsats 10). 3.2 Udskrivning fra offentligt sygehus og private sygehuse som varetager offentligt finansieret behandling Udskrivning i relation til sundhedslovens genoptræningsbestemmelser forekommer, når patientens kontakt med sygehuset afsluttes i følgende situationer: 1. Afslutning ved færdigbehandling (afslutning af en patientkontakt, der skyldes, at en patient er færdigudredt eller færdigbehandlet). 2. Afslutning ved viderevisitering (afslutning af patientkontakt, der skyldes, at en patient sendes videre til udredning, behandling eller kontrol m.v., der ikke foregår under videre indlæggelse på sygehusafsnit). Hvis patienten overflyttes til en anden afdeling på samme sygehus, er det ikke ensbetydende med, at genoptræningen afsluttes. Udskrivningstidspunktet fastlægger det tidspunkt, hvor der senest skal være taget lægelig stilling til, om en patient har behov for genoptræning eller rehabilitering og derfor har ret til en genoptræningsplan efter sundhedslovens 84. Udskrivningstidspunktet fastlægger samtidig tidspunktet for kommunens myndighedsansvar for at tilbyde genoptræning i henhold til sundhedslovens 140. Udskrivning i relation til sundhedslovens genoptræningsbestemmelser kan ske fra stationært afsnit, ambulatorium eller akut modtageafsnit. Retten til en genoptræningsplan forudsætter således ikke, at patienten har været indlagt (optager normeret seng) på sygehuset. 3.3 Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedslovens bestemmelser om genoptræning efter udskrivning fra sygehus omfatter alle patienter uanset diagnose og alder, der på udskrivningstidspunktet har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, der relaterer sig til den aktuelle sygehuskontakt. Dette gælder altså også patienter, der udskrives fra en psykiatrisk afdeling. Sundhedsloven fastsætter følgende:

12 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 4 af Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, at regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud Bopælskommunen afholder udgifter til genoptræningsydelser efter 140. Sundhedslovens 140 og 84 er udmøntet i bekendtgørelse nr af 6. oktober 2014 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. Når patienter udskrives fra sygehus med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, er al ambulant genoptræning et kommunalt myndighedsansvar i henhold til sundhedslovens 140 og et kommunalt finansieringsansvar i henhold til sundhedslovens 251. Kommunernes myndighedsansvar indebærer, at kommunen har ansvaret for at tilbyde genoptræning vederlagsfrit på grundlag af den lægefaglige vurdering af genoptræningsbehovet, som er indeholdt i genoptræningsplanen. Bekendtgørelsen nr af 6. oktober 2014 fastsætter: 1. Regionsrådet skal tilbyde en individuel genoptræningsplan til patienter, der har et lægefaglig begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. 2. Genoptræningsplanen skal angive, om patienten har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau, jf. bilag Stk. 2. Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov, herunder om patienten har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau. Stk. 3. Såfremt genoptræningsplanen angiver, at patienten har behov for almen ambulant genoptræning efter udskrivning, skal kommunalbestyrelsen på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering angive, hvorvidt patienten har behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau jf. bilag Sygehusets kompetence Regionsrådet er forpligtede til efter bekendtgørelsens 1 at tilbyde patienter, der udskrives fra sygehus en genoptræningsplan, hvis patienten har et lægefagligt behov for det. Det fremgår af bekendtgørelsens 2, at genoptræningsplanen skal angive om patienten har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau. Beskrivelser af de enkelte niveauer af genoptræningsindsatser fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 og afsnit 4 i denne vejledning. Genoptræningsindsatser skal leveres af regionerne, hvis en patient har behov for genoptræning på specialiseret niveau. I denne situation har bopælskommunen myndigheds- og finansieringsansvaret for opgaven, mens regionerne har driftsansvaret. Kriterier for hvornår der er tale om genoptræning på specialiseret niveau, som skal leveres af det regionerne, er fastlagt i bilag 1 til bekendtgørelsen. Disse kriterier er beskrevet nærmere i afsnit 4 i denne vejledning Kommunens kompetence og visitation Det fremgår af bekendtgørelsens 5, stk. 2, at kommunen ikke kan tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens genoptræningseller rehabiliteringsbehov, herunder om patienten har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau. Såfremt kommunen er uenig i genoptræningsplanens indhold, skal sygehuset kontaktes med henblik på dialog. Kommunen skal sørge for, at patienten modtager den nødvendige genoptræning, imens kommunen er i dialog med sygehuset om indholdet i genoptræningsplanen, således at borgerens genoptræningsforløb ikke bliver forsinket unødigt og således, at en eventuel fastsat tidsfrist for opstart af genoptræningsindsatsen kan overholdes Det følger af bekendtgørelsens 5, stk. 3, at såfremt genoptræningsplanen angiver, at patienten har behov for almen genoptræning efter udskrivning, skal kommunen på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering angive som led i visitationen, hvorvidt patienten har behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau. Vurderingen foretages på baggrund af nedenstående beskrivelser af, hvornår en patient har behov for genoptræning på enten basalt eller avanceret niveau. Det er kommunen, der visiterer patienten til de konkrete indsatser. Sundhedslovens 140, stk. 3 fastlægger, at kommunerne kan tilbyde genoptræningen ved egne institutioner eller ved indgåelse af aftale herom med regionsråd, andre kommunalbestyrelser eller private institutioner. 4 Niveauer af genoptræning og rehabilitering Nedenfor følger beskrivelser af og kriterier for, hvornår en patient har behov for genoptræning på enten basalt, avanceret eller specialiseret niveau eller behov for rehabilitering på specialiseret niveau. Derudover angives hvilke krav, der stilles til forekomst, kompetencer, udstyr og organisering på de forskellige niveauer.

13 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 5 af Patientens funktionsevne Genoptrænings- /rehabiliteringsbehov Forekomst Krav til kompetencer Krav til udstyr Krav til samarbejde og organisering Genoptræning på basalt niveau Patienter, der henvises til almen ambulant genoptræning og herefter visiteres af kommunen til at modtage genoptræning på basalt niveau, har typisk enkle og afgrænsede funktionsevnenedsættelser og ingen komplikationer i behandlingsforløbet på sygehus af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen. Patienterne har behov for genoptræningsindsatser, der varetages af sundhedspersoner med generelle kompetencer inden for deres fagområde. Der er en høj forekomst af patienter med samme problemstillinger, således at alle kommuner kan have tilstrækkelig aktivitet til at opnå, vedligeholde og udvikle erfaring og kompetencer hos de involverede faggrupper. Genoptræningsindsatserne varetages af autoriserede sundhedspersoner, primært ergoterapeuter og fysioterapeuter med kompetencer svarende til grunduddannelse samt relevant erfaring og eventuelt efteruddannelse. Sundhedspersonerne arbejder med indsatser i forhold til flere patientgrupper. Genoptræning på avanceret niveau Patienter, der henvises til almen ambulant genoptræning og herefter visiteres af kommunen til at modtage genoptræning på avanceret niveau, har typisk omfattende funktionsevnenedsættelser ofte af betydning for flere livsområder, herunder eventuelt komplikationer i behandlingsforløbet på sygehus af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen. Genoptræning på specialiseret niveau Patienter, der henvises til genoptræning på specialiseret niveau, har typisk komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for et eller flere livsområder, herunder eventuelt alvorlige komplikationer i behandlingsforløbet af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen. Patienterne har behov for Patienterne har behov for genoptræningsindsatser, der varetages af sundhedspersoner med særlige kompetencer inden for deres fagområde. Nogle patienter vil have behov for, at genoptræningen koordineres med andre rehabiliteringsindsatser på avanceret eller eventuelt specialiseret niveau med henblik på at opnå fuld eller bedst mulig funktionsevne. Der er en lille-moderat forekomst af patienter med samme problemstillinger, hvorfor de fleste kommuner på grund af deres befolkningsunderlag vil have behov for at indgå i et tværkommunalt samarbejde for at have tilstrækkelig aktivitet til at opnå, vedligeholde og udvikle erfaring og kompetencer hos de involverede faggrupper. Genoptræningsindsatserne varetages af autoriserede sundhedspersoner med særlige kompetencer inden for deres fagområde dvs. grunduddannelse med efteruddannelse på højt niveau samt relevant erfaring. Sundhedspersonerne arbejder primært med indsatser i forhold til den specifikke patientgruppe og indgår i løbende kompetenceudvikling. Der kan anvendes almindeligt Der kan anvendes hjælpemidler forekommende hjælpemidler og og udstyr, som er kostbart andet udstyr, som ikke kræver og/eller som kræver særlige særlige kompetencer at kompetencer at anvende. anvende. Genoptræningsindsatserne organiseres som monofaglige, eller tværfaglige forløb, som kan være fastlagte i gældende retningslinjer og/eller forløbsbeskrivelser. Hvis patienten har behov for andre rehabiliteringsindsatser, kan disse varetages inden for kommunens sædvanlige rammer på sundheds-, social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet uden Genoptræningsindsatserne organiseres som tværfaglige forløb, som kan være fastlagte i gældende retningslinjer og/eller forløbsbeskrivelser. Hvis patienten har behov for at genoptræningsindsatserne koordineres med andre rehabiliteringsindsatser på avanceret niveau, varetages disse af kommunale, tværkommunale, regionale eller private tilbud på tværs af sundheds-, social-, genoptræningsindsatser, der varetages af sundhedspersoner med specialiserede kompetencer inden for deres fagområde og med krav til tæt koordinering af genoptræning, udredning og ambulant sygehusbehandling. Genoptræningsindsatserne varetages også på sygehus, hvis genoptræningen af hensyn til patientens sikkerhed forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. Der er en lille forekomst af patienter med samme problemstillinger, hvorfor indsatsen må samles på sygehuse med den rette ekspertise for at have tilstrækkelig aktivitet til at opnå, vedligeholde og udvikle erfaring og kompetencer hos de involverede faggrupper. Genoptræningsindsatserne varetages af autoriserede sundhedspersoner, som udover grunduddannelse har opnået specialiseret viden, erfaring og kompetencer på højt niveau indenfor deres fagområde samt gennemgået relevant efteruddannelse/ videreuddannelse. Sundhedspersonerne arbejder kun med indsatser i forhold til den specifikke patientgruppe og modtager fast og hyppig supervision samt indgår i løbende kompetenceudvikling. Der kan anvendes hjælpemidler og udstyr, som er særligt kostbart og/eller som kræver særlige kompetencer at anvende, herunder individuelt tilpassede hjælpemidler og behandlingsredskaber. Genoptræningsindsatserne varetages som hovedfunktion, regionsfunktion eller højt specialiseret funktion jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledninger og organiseres som samlede forløb i et tæt tværfagligt samarbejde, hvor koordination af genoptræningsindsatsen og den lægelige behandling er afgørende. Hvis patienten har behov for andre rehabiliteringsindsatser, Rehabilitering på specialiseret niveau Patienter, der henvises til rehabilitering på specialiseret niveau, har typisk komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder, herunder oftest omfattende mentale funktionsnedsættelser. Patienterne har behov for både genoptræningsindsatser og andre rehabiliteringsindsatser, som varetages af autoriserede sundhedspersoner og andre fagpersoner med specialiserede kompetencer inden for deres fagområde og med særlige krav til tilrettelæggelse af helhedsorienterede forløb, timing og organisering. Der er en lille forekomst af patienter med samme problemstillinger, hvorfor indsatsen må samles på et begrænset antal rehabiliteringstilbud primært målrettet specifikke patientgrupper eller problemstillinger for at have tilstrækkelig aktivitet til at opnå, vedligeholde og udvikle erfaring og kompetencer hos de involverede faggrupper. Rehabiliteringsindsatserne varetages af autoriserede sundhedspersoner og andre faggrupper, som udover grunduddannelse har opnået specialiseret viden, erfaring og kompetencer på højt niveau indenfor deres fagområde og i forhold til tværfagligt samarbejde og koordinering af forløb samt gennemgået relevant efteruddannelse/ videreuddannelse. Sundhedspersonerne og de andre fagpersoner arbejder i alt overvejende grad med indsatser i forhold til den specifikke patientgruppe og modtager fast og hyppig supervision samt indgår i løbende kompetenceudvikling. Der kan anvendes hjælpemidler og udstyr, som er særligt kostbart og/eller som kræver særlige kompetencer at anvende, herunder individuelt tilpassede og specialfremstillede hjælpemidler. Rehabiliteringsindsatserne, herunder genoptræningsindsatserne, organiseres som teambaserede, tværfaglige, helhedsorienterede forløb, hvor timing og faglig koordination af den samlede specialiserede rehabiliteringsindsats er afgørende. I nogle tilfælde vil der være behov for, at flere rehabiliteringstilbud på specialiseret niveau arbejder

14 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 6 af Krav til forskning særlige krav til organisering, koordinering og samarbejde. Det basale niveau kan deltage i forskningsaktiviteter i samarbejde med det specialiserede niveau jf. forskningsforpligtelsen i sundhedsloven. undervisnings- og beskæftigelsesområdet. Dette kræver en tæt koordinering af forløbet, som hensigtsmæssigt kan ske via en kommunal koordineringsfunktion. Det avancerede niveau samarbejder med specialiseret niveau med henblik på supervision og rådgivning i forhold til konkrete patientforløb og i forhold til udvikling og fastholdelse af den faglige kvalitet. Det avancerede niveau kan deltage derudover i forskningsaktiviteter i samarbejde med det specialiserede niveau jf. forskningsforpligtelsen i sundhedsloven. varetages disse på basalt eller avanceret niveau. Det specialiserede niveau bistår med supervision og rådgivning til det avancerede niveau. Det specialiserede niveau udfører forskningsaktiviteter og bidrager til fortsat udvikling af faglig kvalitet på alle niveauer jf. forskningsforpligtelsen i sundhedsloven. sammen, for at patienten kan opnå bedst mulig funktionsevne på alle områder. Ansvaret for koordinering af det samlede forløb bør her være placeret ét sted. Det specialiserede niveau bistår med supervision og rådgivning til det avancerede niveau. Det specialiserede niveau udfører forskningsaktiviteter og bidrager til fortsat udvikling af faglig kvalitet på alle niveauer jf. forskningsforpligtelsen i sundhedsloven. En sådan forpligtelse findes ikke i serviceloven. Behovet for genoptræning og/eller rehabilitering, som det er beskrevet ved udskrivningstidspunktet, kan ændre sig med tiden, og det er derfor vigtigt, at de sundhedspersoner, der udfører genoptræningen, løbende vurderer, om patientens behov for genoptræning ændrer sig, og om der er behov for, at indsatsen over for borgeren justeres eventuelt med inddragelse af sygehuset. Særligt for børn og unge er løbende justering af indsatsen relevant. 5 Genoptræningsplaner 5.1 Genoptræningsplanens formål Bekendtgørelsen fastsætter: 4. Genoptræningsplanen skal senest udleveres til patienten på udskrivningstidspunktet, og den skal samtidig efter aftale med patienten sendes til patientens bopælskommune samt til patientens alment praktiserende læge. I tilfælde, hvor en patient efter udskrivning fra sygehus har behov for genoptræning på specialiseret niveau, som foregår på et sygehus, jf. bilag 1, skal genoptræningsplanen efter aftale med patienten også sendes til det valgte sygehus. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge genoptræningsindsatsen i sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til borgerens samlede rehabilitering i henhold til sundhedsloven samt anden lovgivning. 6. Patienter, der har fået en genoptræningsplan efter udskrivning fra et sygehus, kan vælge mellem genoptræningstilbud efter sundhedslovens 140, som bopælskommunen har etableret ved egne institutioner eller indgået aftaler om med andre myndigheder eller private leverandører, og kan også vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner på det til patienten angivne specialiseringsniveau, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 2. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at oplyse patienten om frit valg af genoptræningstilbud efter stk. 1. Genoptræningsplanen er en henvisning af den enkelte patient til genoptræning efter udskrivning fra sygehuset og skal sikre, at de sundhedspersoner som har ansvaret for genoptræningsindsatsen efter udskrivning fra sygehus, har den nødvendige og tilstrækkelige information til at varetage en faglig relevant og tilstrækkelig genoptræningsindsats. Formålet med genoptræningsplanerne er at sikre målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb for patienter, der har behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Formålet er også at sikre relevant og rettidig information til den (eller de) sundhedsperson(er), der skal yde genoptræningen samt at sikre information til patienten, patientens alment praktiserende læge og kommunen. Når kommunen jf. bekendtgørelsens 4 har fået information fra sygehuset om, at en patient har behov for genoptræning, er det kommunens ansvar at tage kontakt til borgeren med henblik på tilrettelæggelse af det videre forløb herunder oplyse borgeren om muligheden for frit valg af genoptræningstilbud jf. bekendtgørelsens 5 og 6. Genoptræningsplanen erstatter ikke et udskrivningsbrev til egen læge. Det kan efter en konkret vurdering være relevant at supplere genoptræningsplanen med en sundhedsfaglig dialog mellem sundhedspersoner på det udskrivende sygehus og sundhedspersoner, der yder genoptræningen i kommunalt eller regionalt regi. Dette gælder især i de tilfælde, hvor der er tale om patienter, som henvises til rehabilitering på specialiseret niveau, hvor der stilles særlige krav til sammenhæng og kvalitet i udredningen på sygehus og til den kommunale indsats. Endvidere stilles der krav til sammenhæng mellem rehabilitering og fortsat egentlig sygdomsbehandling. 5.2 Udarbejdelse af genoptræningsplan Genoptræningsplanen skal bero på en konkret, individuel vurdering af den enkelte patients behov for genoptræning, og den skal udarbejdes i samarbejde med patienten og eventuelle pårørende. I henhold til bekendtgørelsens 1, stk. 2 skal genoptræningsplanen udarbejdes i samarbejde med patienten og eventuelle pårørende. Inddragelse af patienter og pårørende har bl.a. betydning for en realistisk beskrivelse af patientens genoptræningsbehov under hensyn til patientens ressourcer, motivation og ønsker, ligesom inddragelsen har betydning for afstemningen af forventninger til det fortsatte genoptræningsforløb.

15 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 7 af I henhold til sundhedslovens kapitel 5 skal patienten give sit informerede samtykke til genoptræning, herunder udarbejdelse af genoptræningsplan. Dette skal fremgå af patientjournalen. I tilfælde, hvor patienten ikke ønsker at få udarbejdet en genoptræningsplan, journalføres dette ligeledes. For en patient, der for eksempel er under 15 år eller har mentale funktionsnedsættelser og derfor ikke er i stand til at varetage sine interesser, gælder det, at den eller de personer, der efter lovgivningen er bemyndiget hertil (forældremyndighedens indehaver, nærmeste pårørende eller værgen) indtræder i patientens interesser, hvis det er nødvendigt for at varetage patientens interesser i den pågældende situation, jf. sundhedslovens 14. I genoptræningsplanen angives, hvilket niveau som genoptræningen eller rehabiliteringen skal foregå på jf. afsnit 4. Lægen inddrager i forbindelse med den praktiske udarbejdelse af genoptræningsplaner andre sundhedspersoner, herunder f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker. Det er almindelig praksis, at lægen kan overdrage opgaver til andre sundhedspersoner med henblik på en fleksibel opgavetilrettelæggelse. En læge kan således vælge at overdrage opgaven med at vurdere en patients genoptræningsbehov, herunder vurderingen af, hvilket specialiseringsniveau genoptræningen skal varetages på, til for eksempel fysioterapeuter og ergoterapeuter. Ligeledes kan en læge vælge at overdrage den konkrete udarbejdelse af en genoptræningsplan til andre sundhedspersoner. Under alle omstændigheder skal det sikres, at de sundhedspersoner, som udarbejder genoptræningsplanen, besidder de fornødne kompetencer. Vurderingen af, om patienten har behov for genoptræning på et sygehus skal ske ud fra fastlagte kriterier for genoptræning på specialiseret niveau, jf. afsnit 4. Såfremt det vurderes, at patienten skal have en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau, er det en forudsætning, at der i vurderingen og i udarbejdelsen af genoptræningsplanen er inddraget relevante sundhedspersoner, som for eksempel fysioterapeuter og ergoterapeuter samt andre faggrupper som for eksempel neuropsykologer og audiologopæder, der skal forestå genoptræningen efter udskrivelse. Genoptræningsplaner til patienter med behov for rehabilitering på specialiseret niveau udarbejdes på en relevant specialafdeling, minimum på regionsfunktionsniveau jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledninger. Med henblik på at sikre sammenhæng og koordination i håndteringen af disse patienter kan det være relevant og hensigtsmæssigt at indgå nærmere aftaler i regi af sundhedsaftalerne jf. afsnit 9 om sammenhængende genoptrænings- og rehabiliteringsforløb. 5.3 Genoptræningsplan efter udskrivning fra privat sygehus I situationer, hvor private sygehuse varetager offentligt finansieret behandling, er de private sygehuse på samme måde som regionsrådet forpligtet til, at der foretages en lægelig vurdering af patientens behov for genoptræning efter sygehusindlæggelsen samt at tilbyde og udarbejde en genoptræningsplan til patienten. Hvis en patient bliver udskrevet fra et privat sygehus efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg, vil det også være det private sygehus, der har forpligtelsen til at vurdere behovet for genoptræning efter endt sygehusbehandling, og udarbejder en eventuel genoptræningsplan. Dermed er regionen forpligtet til at sørge for, at det private sygehus har de nødvendige kompetencer til at udarbejde en genoptræningsplan. I situationer, hvor en patient bliver udskrevet fra et privat sygehus efter at have modtaget privat finansieret behandling, har det private sygehus derimod ikke kompetence til i henhold til sundhedsloven at vurdere, om en patient har behov for genoptræning og derfor ret til en genoptræningsplan på udskrivningstidspunktet. Her har det private sygehus i stedet mulighed for at henvise patienten til bopælsregionens sygehusvæsen med henblik på vurdering af et eventuelt behov for en genoptræningsplan og efterfølgende genoptræning. 5.4 Krav til genoptræningsplanen Bekendtgørelse nr af 6. oktober 2014 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus fastlægger krav til indholdet af genoptræningsplanen: 1.. Stk. 2. Genoptræningsplanen skal være skriftlig, og den skal udarbejdes i samarbejde med patienten og eventuelle pårørende. For en patient, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, kan informeret samtykke gives i henhold til reglerne i sundhedslovens Genoptræningsplanen skal angive, om patienten har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau, jf. bilag 1. Stk. 2. Genoptræningsplanen skal indeholde en beskrivelse af patientens funktionsevne og genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet herunder en angivelse af hvilke funktionsevnenedsættelser, som genoptræningen skal rette sig imod m.v. Stk. 3. For patienter med behov for rehabilitering på specialiseret niveau skal genoptræningsplanen beskrive patientens samlede funktionsevne samt patientens samlede behov for rehabiliteringsindsatser på udskrivelsestidspunktet. Stk. 4. Genoptræningsplanen skal indeholde oplysninger om, hvordan bopælsregionen og bopælskommunen kan kontaktes med henblik på koordinering af genoptræningsforløb i forbindelse med udskrivningen af patienter med et genoptræningsbehov. De sundhedspersoner, der er ansvarlige for udarbejdelsen af genoptræningsplanen, er forpligtede til at sikre, at genoptræningsplanen indeholder den tilstrækkelige, fagligt relevante og nødvendige information af betydning for patientens fortsatte genoptrænings- og eventuelle rehabiliteringsforløb. Der udarbejdes kun én genoptræningsplan for det samlede genoptræningsforløb, der knytter sig til den samme indlæggelse. Hvis lægen på udskrivningstidspunktet vurderer, at en patient i en afgrænset periode har behov for genoptræning på specialiseret niveau, som foregår på sygehus, og at patienten derefter har behov for fortsat almen genoptræning eller eventuelt rehabilitering på specialiseret niveau, skal dette anføres i patientens genoptræningsplan. I de tilfælde, hvor en patient skal overleveres fra specialiseret niveau til andre niveauer, skal det sikres, at den fornødne information for den videre varetagelse af patientens genoptræning videresendes til dem, der skal varetage genoptræningen i det videre forløb.

16 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 8 af Krav til indhold i genoptræningsplanen Stamoplysninger Genoptræningsplanen skal altid indeholde: Oplysninger om sygehus og afdeling Kontaktoplysninger på bopælsregionen 11) Patientens cpr-nummer Patientens navn, adresse og telefonnummer Oplysninger om, hvem der er nærmeste pårørende inkl. kontaktoplysninger Kontaktoplysninger i patientens hjemkommune Dato for første kontakt og dato for afslutning af sygehuskontakt inkl. angivelse af tidspunkt Dato og tidspunkt for udarbejdelse af genoptræningsplanen Hvem der har udarbejdet planen og angivelse af individuelt ID (fulde navn, titel og tilknytning til sygehusafdeling) Angivelse af at patienten er informeret om det fortsatte genoptræningsforløb Angivelse af patientens informerede samtykke til, at der udarbejdes genoptræningsplan Hvilke oplysninger, der er givet til patienten og eventuelle pårørende eller en værge ved stedfortrædende samtykke, samt hvad patienten/pårørende/værge på denne baggrund har tilkendegivet Helbredsforhold inkl. beskrivelse af behandlingsforløb Genoptræningsplanen skal altid indeholde: En sammenfatning i prosaform omfattende årsag til kontakt, beskrivelse af patientens sygehistorie, nuværende tilstand samt oplysning om aktuel behandling og status ved udskrivning Aftaler om kontrol og opfølgning. Ved kirurgiske indgreb angives fagligt begrundet regime for postoperativt forløb, herunder eventuelt tidspunkt for afbandagering ICD-10 aktionsdiagnose og relevante bidiagnoser samt angivelse af eventuelle komplikationer og bivirkninger i behandlingsforløbet samt eventuelle restriktioner i forbindelse med genoptræningen Operationsbeskrivelse og andre relevante oplysninger, hvis der er foretaget kirurgiske indgreb under indlæggelsen Afhængigt af patientens problemstilling skal genoptræningsplanen derudover indeholde: Udvidet beskrivelse af udredning og behandling på sygehuset Resultatet af relevante undersøgelser, som er foretaget på sygehuset Helbredsrelateret funktionsevne Genoptræningsplanen skal altid indeholde: En sammenfatning i prosaform af patientens aktuelle, samlede funktionsevne i relation til kropsfunktion, aktivitet og deltagelse ved udskrivning Eventuelle relevante funktionsevnevurderinger/tests vedlægges Afhængigt af patientens problemstilling skal genoptræningsplanen derudover indeholde: En detaljeret beskrivelse og sammenfatning af patientens samlede funktionsevne i relation til kropsfunktion, aktivitet og deltagelse. Patientens vanlige funktionsevne beskrives i det omfang, det er nødvendigt og relevant for patientens aktuelle problemstilling Relevante funktionsevnevurderinger og særlige undersøgelser, for eksempel neuropsykologiske undersøgelser og behandling, audiologopæders undersøgelser og behandlinger samt andre relevante faggruppers undersøgelser og behandling vedlægges Genoptræningsbehov og -potentiale Genoptræningsplanen skal altid indeholde: Kort beskrivelse af patientens behov for genoptræning samt målet med genoptræningsindsatsen Information om hvilket specialiseringsniveau, genoptræningen skal varetages på Afhængigt af patientens problemstilling skal genoptræningsplanen derudover indeholde: Beskrivelse af patientens samlede rehabiliteringsbehov (gælder for patienter, der henvises til rehabilitering på specialiseret niveau) Vurdering af patientens potentiale herunder motivation og andre relevante forhold i forhold til genoptræning og rehabilitering, herunder en sundhedsfaglig vurdering af patientens mulighed for bedring/generhvervelse af funktionsevne Beskrivelse af særlige kompetencer og/eller særligt udstyr, som den fortsatte genoptræning kræver Patientsikkerhedsmæssige aspekter Af hensyn til patientsikkerheden skal der videregives alle nødvendige og relevante oplysninger. Det skal således fremgå af genoptræningsplanen, hvis der er behov for overvågning under træning, herunder adgang til akut lægelig behandling for eksempel i forhold til belastningstræning af patienter efter behandling af hjertesygdomme. Ligeledes skal det fremgå, hvis der er behov for pleje, personlig assistance, overvågning og skærmning, samt hvis der er særlige risikofaktorer eller hygiejnekrav og andre relevante forhold af betydning for patientsikkerheden. Tidspunkt for start af genoptræningsforløb Hvis der er et sundhedsfaglig begrundet behov for at angive en tidsfrist for opstart af genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus, skal det fremgå af genoptræningsplanen Tidsfrist for opstart af genoptræning I medfør af bekendtgørelsens 3 skal genoptræningsplanen angive en tidsfrist for opstart af genoptræningen efter udskrivning fra sygehus, hvis der er et sundhedsfagligt begrundet behov herfor.

17 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 9 af Bekendtgørelsen fastlægger: 3. Genoptræningsplanen skal angive en tidsfrist for opstart af genoptræningen efter udskrivning fra sygehus, hvis der er sundhedsfagligt begrundet behov herfor. Sundhedsfagligt begrundet behov er: at opstart af genoptræning og rehabilitering skal igangsættes uden uhensigtsmæssig ventetid eller pauser. Dette er tilfældet, hvis der ellers vil gå et væsentligt potentiale tabt i forhold til at opnå fuld eller bedst mulig funktionsevne Hvis opstart af genoptræning og rehabilitering skal udskydes af hensyn til behandlingen. Dette er for eksempel tilfældet, hvis opstart af genoptræning skal afvente, at patienten afbandageres. Regioner og kommuner bør indgå aftaler om at tilrettelægge indsatserne således, at de i genoptræningsplanen fastsatte tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatsen kan overholdes Yderligere oplysninger i genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Genoptræningsplanen skal altid indeholde den tilstrækkelige, fagligt relevante og nødvendige information af betydning for patientens fortsatte genoptrænings- og eventuelle rehabiliteringsforløb. For de patienter, som får en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau, er der behov for, at genoptræningsplanen suppleres med yderligere oplysninger end kravene til, hvad en genoptræningsplan altid skal indeholde. I disse tilfælde skal genoptræningsplanen således indeholde udvidede beskrivelser af udredning og behandling på sygehuset, samt en detaljeret beskrivelse af patientens samlede funktionsevne på udskrivningstidspunktet i relation til kropsfunktion, aktivitet og deltagelse. Derudover skal genoptræningsplanen indeholde resultatet af relevante undersøgelser og funktionsevnevurderinger. For patienter, der har behov for rehabilitering på specialiseret niveau, skal genoptræningsplanen derudover indeholde en beskrivelse af patientens samlede funktionsevne samt patientens samlede behov for rehabiliteringsindsatser med det mål, at patienten opnår fuld eller bedst mulig funktionsevne. Herunder kan der eventuelt gives anbefalinger til metode, omfang og karakter af den videre indsats udarbejdet med inddragelse af relevante, faglige kompetencer. Udarbejdelse af genoptræningsplan for patienter med behov for rehabilitering på specialiseret niveau udarbejdes på en relevant specialeafdeling minimum på regionsfunktionsniveau jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledninger. Det er en forudsætning, at sygehuset udreder og vurderer patienter med omfattende og komplekse problemstillinger med brug af tilstrækkelige og relevante kompetencer, således at informationerne i genoptræningsplanen er fyldestgørende i forhold til kommunens mulighed for at iværksætte en faglig relevant og tilstrækkelig genoptrænings og rehabiliteringsindsats af høj faglig kvalitet. 6 Træning til børn og unge i kommunerne efter serviceloven Kommunalbestyrelsen har ansvaret for al træning efter serviceloven. En afgørelse om kommunalt træningstilbud efter servicelovens regler giver borgeren ret til et vederlagsfrit tilbud om træning. Efter serviceloven er der ikke krav om en lægefaglig vurdering af behovet for træning. Inddragelse heraf vil afhænge af den konkrete sag. Det fremgår af retssikkerhedslovens 5, at kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning, og at kommunen skal være opmærksom på, om der kan søges hjælp hos anden myndighed eller efter anden lovgivning. Træning efter serviceloven kan ske efter forskellige bestemmelser alt efter målgruppe og afhængig af, om der er tale om genoptræning, vedligeholdelsestræning eller træning i form af behandling. Bestemmelsen om kommunalbestyrelsens forpligtelse til at tilbyde vedligeholdelsestræning gælder for både børn, unge og voksne, jf. servicelovens 44 og 86, stk. 2, mens der i forhold til genoptræning og anden træning i form af behandling mv. gælder forskellige bestemmelser for børn og unge samt voksne. 6.1 Genoptræning til børn og unge efter serviceloven Hvis en person under 18 år har behov for hjælp og støtte til genoptræning eller anden træning, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, skal kommunen iværksætte træning, behandling mv. efter servicelovens 11, stk. 7 eller efter 52, stk. 3, nr. 9, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Bestemmelsen i servicelovens 86, stk. 1 om genoptræning kan ikke anvendes, når det drejer sig om børn og unge under 18 år Rådgivning, undersøgelse og behandling efter servicelovens 11, stk. 7 Serviceloven fastsætter følgende: 11. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner. Kommunalbestyrelsen har efter servicelovens 11, stk. 7, en forpligtelse til at yde gratis rådgivning til børn og unge bl.a. med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og deres familier. Udover rådgivning har kommunen en forpligtelse til at tilbyde undersøgelse og behandling. Den behandling, der kan være tale om, kan f.eks. være psykologsamtaler, fysio- eller ergoterapi, herunder genoptræning til børn og unge, hvis genoptræningen ikke kan ydes efter anden lovgivning. Formålet med rådgivning, undersøgelse og behandling efter 11, stk. 7 er dels at afhjælpe de problemer og behov, der allerede eksisterer, og som i nogle tilfælde kan have forbigående karakter, f.eks. fordi de er opstået i forbindelse med en ulykke, dels at forebygge, at de vokser sig større. Målgruppen for servicelovens 11, stk. 7, er børn og unge, bl.a. med nedsat funktionsevne, som ikke har behov for den form for særlig støtte, der er omfattet af de såkaldte foranstaltninger, men for andre former for støtte. Kommunalbestyrelsens forpligtigelse efter servicelovens 11, stk.7, er således et supplement til forpligtigelsen til at foretage en undersøgelse efter servicelovens 50 og eventuelt

18 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 10 af iværksætte særlig støtte efter 52. Der kan henvises til Ankestyrelsens principafgørelse om behandling og træning efter bestemmelser i serviceloven Anden hjælp og støtte efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 9 Serviceloven fastsætter følgende: 52. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter 50. Afgørelsen træffes med samtykke af forældremyndighedsindehaveren, jf. dog 56, 57 a, 57 b og 58, 68, stk. 2 og 3,og 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år. Stk. 2. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud: 1 8) 1 9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Hvis en person under 18 år har behov for genoptræning, vil der kunne ydes støtte efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 9. Efter denne bestemmelse kan kommunen tilbyde anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, praktisk og/eller pædagogisk støtte, når det må anses for at være af væsentligt betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Det kan f.eks. være fysio- og ergoterapeutisk behandling som led i genoptræning af børn og unge i det omfang, genoptræningen ikke kan dækkes af anden lovgivning. Formålet med bestemmelsen i 52, stk. 3, nr. 9 er at give kommunen vide rammer i forhold til at målrette indsatsen efter barnets eller den unges særlige behov og tilrettelægge indsatsen, så det er muligt at tilbyde anden hjælp end den, der er omfattet af de foregående bestemmelser i 52, stk. 3 nr Støtte efter denne bestemmelse forudsætter en forudgående undersøgelse af barnets eller den unges forhold, jf. 50, og at der udarbejdes en handleplan efter 140, jf. afsnit 5.4. Det er i øvrigt en forudsætning for at anvende 52, stk. 3, nr. 9, at betingelserne for at iværksætte foranstaltninger efter 52, stk. 1 er opfyldt, og at den pågældende indsats er egnet til at løse de problemstillinger, som er afdækket i undersøgelsen efter 50 og i handleplanen efter Vedligeholdelsestræning til børn og unge efter servicelovens 44 Serviceloven fastsætter følgende: 44. Bestemmelserne i 83 og 86 stk. 2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor. 86. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at børn og unge der midlertidigt eller varigt har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, får tilbud herom efter 86, stk. 2. Denne bestemmelse gælder såvel børn, unge som voksne og beskrives nærmere i afsnit Træning i bl.a. særlige dagtilbud og hjemmetræning af børn og unge efter servicelovens 32 De beskrevne tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning gælder alle børn og unge med behov herfor. Børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har endvidere mulighed for at modtage træning, behandling m.v. i særlige dagtilbud og ved forældrenes træning af barnet eller den unge i hjemmet, hvis de har et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud til barnet eller den unge. For yderligere vejledning om bestemmelserne vedrørende støtte efter servicelovens 32 henvises til»vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier«kapitel 6. Afgrænsning af målgruppen baserer sig ikke på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelsen, men på en fagkyndig vurdering af barnets behov for et særligt støtte- og behandlingstilbud, herunder et træningstilbud. Serviceloven fastsætter følgende: 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvist af forældrene i hjemmet, jf. stk Stk. 2. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter nærmere regler om samarbejdet med forældre, om inddragelse af barnet eller den unge, om udredning af barnets eller den unges behov og om fremgangsmåden ved kommunens sagsbehandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven. Stk. 4. Stk. 5.

19 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 11 af Stk. 6. Efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden godkender kommunalbestyrelsen under de betingelser, der er nævnt i 2. og 3. pkt., at forældrene helt eller delvist udfører hjælpen efter stk. 1 i hjemmet. Hjælp udført i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov, og forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen over for barnet. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter 42 og 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Stk. 8. Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige kr. årligt. Stk. 9. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter nærmere regler om særlig støtte i hjemmet, herunder regler om dokumenterbare metoder, om løbende tilsyn med indsatsen og om træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. Sigtet med bestemmelserne er at tilgodese børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevnes behov for særlig støtte, behandling og træning, således at de får gode muligheder for udvikling og trivsel. Bestemmelserne skal desuden sikre, at forældrene og deres børn bliver inddraget mere aktivt i udredningen af barnets behov og i indsatsen for børnene. Udgangspunktet for hjælpen er, at den kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, i særlige klubtilbud eller andre tilbud efter serviceloven eller efter dagtilbudsloven. Formålet med særlige dagtilbud er, at de, udover hvad der gælder for almindelige dagtilbud til børn, skal give særlig støtte, behandling m.v. De skal endvidere foretage observation og diagnosticering med henblik på at kunne tilbyde relevant støtte og behandling og endvidere observation i relation til behovet for specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven. Bestemmelserne giver også mulighed for, at hjælpen under visse betingelser kan udføres helt eller delvist af forældrene i hjemmet, og at forældrene modtager en særlig støtte til træningen af barnet eller den unge i hjemmet. At forældrene træner delvist i hjemmet betyder, at tilbuddet til barnet er en kombination af et offentligt tilbud, f.eks. en delvis plads i et særligt dagtilbud, kombineret med træning i hjemmet. Træningen i hjemmet kan foregå efter konventionelle metoder, som almindeligvis anvendes i de offentlige tilbud, såsom fysio- og ergoterapeutiske metoder, eller efter alternative metoder, dvs. metoder der traditionelt ikke indgår i de offentlige tilbud. Kommunalbestyrelsen skal inddrage barnet eller den unge og dennes forældre i udredningsprocessen. Forældrenes viden om egne ressourcer og barnets færdigheder skal indgå i udredningen undersøgelse og handleplan til børn og unge efter serviceloven Kommunalbestyrelsen skal foretage en undersøgelse efter servicelovens 50 af et barn eller en ung forud for en afgørelse om hjemmetræning efter lovens 32, stk. 6 eller afgørelse om et tilbud efter lovens 52, stk. 3, nr. 9. I forbindelse med tilbud efter lovens 52, stk. 3. nr. 9, skal der endvidere udarbejdes en handleplan efter lovens 140. For yderligere vejledning om bestemmelserne vedrørende 50 undersøgelse henvises til Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier kapitel 13 og 14, hvor man skal bemærke, at sprogbrug og eksemplificeringer primært retter sig mod udsatte børn og unge og aktuelle foranstaltninger over for denne målgruppe. Vejledningen uddyber servicelovens bestemmelser i kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge, og disse bestemmelser kan også omfatte børn og unge med funktionsnedsættelser, som f.eks. har behov for hjælp til behandling i form af f.eks. træningsydelser efter 52, stk. 3, nr. 9. Som det fremgår af 50, stk. 1, skal en undersøgelse efter 50 ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger. Der skal udarbejdes en handleplan efter servicelovens 140 til børn og unge, før der gives støtte efter bl.a. 52. En handleplan skal så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med barnet eller den unge og forældremyndighedens indehaver. I 140, stk. 3 og 4, opregnes de elementer, som en handleplan til børn og unge skal indeholde en beskrivelse af. Handleplanen skal bygge på den undersøgelse, der er gennemført efter 50. Det centrale er, at en handleplan til børn og unge på en klar og konkret måde angiver både formål, mål og delmål for indsatsen. Handleplanen skal sikre en tilstrækkelig systematik i disse sager, sikre en god opfølgning på effekterne af indsatsen, give familien et overblik over sagens forløb og give en konstruktiv overlevering af sagen ved et eventuelt sagsbehandlerskift. 7 Træning til voksne i kommunerne efter serviceloven Træning efter serviceloven kan ske efter forskellige bestemmelser, alt efter om der er tale om genoptræning eller vedligeholdelsestræning m.v. Efter serviceloven er der ikke krav om en lægefaglig vurdering af behovet for træning. Inddragelse heraf vil afhænge af den konkrete sag. Det fremgår af retssikkerhedslovens 5, at kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning, og at kommunen skal være opmærksom på, om der kan søges hjælp hos anden myndighed eller efter anden lovgivning. En afgørelse om kommunalt træningstilbud efter servicelovens regler giver borgeren ret til et vederlagsfrit tilbud om træning. 7.1 Genoptræning til voksne efter serviceloven Serviceloven fastsætter følgende: 86. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til voksne efter en konkret individuel vurdering af træningsbehovet. Tilbuddet om kommunal genoptræning er et tilbud på lige fod med de tilbud om personlig og praktisk hjælp, som kommunen er forpligtet til at yde efter servicelovens 83. Det kommunale genoptræningstilbud indgår sammen med kommunens øvrige tilbud i en samlet indsats for at bringe borgeren tilbage til eller så tæt på det funktionsniveau, vedkommende havde, inden sygdommen opstod. Tilbuddet om genoptræning skal endvidere ses i sammenhæng med tilbud efter servicelovens regler om vedligeholdelsestræning mv., jf. afsnit 6.2 og 6.3. Tilbuddet om genoptræning forudsættes koordineret med såvel tilbud om vedligeholdelsestræning som eventuel personlig og praktisk hjælp efter 83 samt støtte efter 85 til personer med betydelig nedsat funktionsevne.

20 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 12 af Afgørelse om genoptræning Kommunen har, når den træffer afgørelse, pligt til, ud fra en konkret individuel helhedsvurdering, at inddrage alle muligheder for hjælp efter den sociale lovgivning. Kommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning, jf. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, hvilken form for genoptræning, der skal iværksættes. Afgørelsen skal træffes på baggrund af en konkret individuel vurdering af borgerens træningsbehov. Det følger af servicelovens 88, stk. 3. Afgørelsen skal meddeles borgeren skriftligt og skal være ledsaget af en skriftlig begrundelse. Kommunalbestyrelsen skal, når den træffer afgørelse om genoptræning, tage afsæt i servicelovens krav om, at formålet med hjælpen er at yde en helhedsorienteret indsats med tilbud afpasset efter den enkelte borgers særlige behov, jf. lovens 81. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med afgørelsen forholde sig konkret til, hvad formålet med træningsindsatsen er, samt hvad omfanget og indholdet af træningsindsatsen mere konkret skal være. Der henvises i øvrigt til afsnit 6.6. om kvalitetsstandarder. Der er ikke i serviceloven et krav om, at der skal udarbejdes en genoptræningsplan, svarende til sundhedslovens regler om genoptræningsplaner jf. dog muligheden for handleplaner og plejeplaner. Der er ikke et krav i serviceloven om en lægefaglig vurdering af behovet for genoptræning. Det vil dog ofte være den praktiserende læge eller hjemmeplejen, der konstaterer behovet for genoptræning. Behovet for genoptræning vil også kunne opfanges i forbindelse med udførelsen af de forebyggende hjemmebesøg eller andre former for opfølgning. Ved kommunalbestyrelsens samlede vurdering af borgerens behov for hjælp vil alle relevante oplysninger om borgerens situation, herunder bl.a. den praktiserende læges oplysninger, indgå i det samlede oplysningsgrundlag, som ligger til grund for kommunalbestyrelsens afgørelse om genoptræning m.v. Det følger af forarbejderne til 86, stk. 1, at målgruppen for kommunal genoptræning efter serviceloven typisk vil være ældre borgere, der efter sygdom, som ikke er behandlet i sygehusregi, er midlertidig svækket. Tilbuddet om genoptræning kan f.eks. være relevant for en ældre borger, som er svækket efter længere tids sengeleje i hjemmet på grund af influenza eller efter et fald. Udover målgruppen vil også andre voksne i begrænset omfang kunne omfattes af kommunal træning efter 86, stk. 1. Genoptræning efter serviceloven omfatter målrettet træning, som har til formål, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne såvel bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt som socialt, herunder træning i de færdigheder, som borgeren har brug for i sine daglige gøremål. Genoptræning efter servicelovens 86, stk. 1, er tidsmæssigt begrænset til den periode, hvor funktionsniveauet fortsat kan forbedres gennem yderligere træning. Hvis der er tale om et mere vedvarende behov for træning, er det kommunalbestyrelsens opgave at tilrettelægge træningsindsatsen på en sådan måde, at den dels forebygger, at problemerne for borgeren forværres, dels sigter på at vedligeholde det erhvervede funktionsniveau. Derudover skal der tilbydes genoptræning, hvis der fortsat er udsigt til, at funktionsevnen kan forbedres gennem en målrettet genoptræningsindsats. Tilbuddet om genoptræning gives for at undgå vedvarende eller yderligere svækkelse og for at forebygge, at der opstår behov for øget hjælp, f.eks. i form af personlig og praktisk hjælp. Endvidere sigter genoptræningen på at forebygge sygehusindlæggelse. Tilbud om genoptræning efter 86, stk. 1, skal gives i de tilfælde, hvor anden form for træning, herunder også egen træningsindsats, ikke kan bringe borgerens funktionsniveau op. 7.2 Vedligeholdelsestræning til voksne efter serviceloven Serviceloven fastsætter følgende: 86. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, jf. afsnit 2.1. Tilbuddene gives efter en konkret individuel vurdering og skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 88, stk. 3. Tilbud om vedligeholdelsestræning gives til personer, som har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Bestemmelsen om vedligeholdelsestræning er målrettet voksne, men finder, som det fremgår af servicelovens 44, jf. afsnit 5.2, tilsvarende anvendelse i forhold til børn og unge Afgørelse om vedligeholdelsestræning efter serviceloven Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvilken form for vedligeholdelsestræning, der skal iværksættes. Afgørelsen skal træffes på baggrund af en individuel, konkret vurdering af borgerens behov. Det følger af servicelovens 88, stk. 3. Kommunen har, når den træffer afgørelse, pligt til at inddrage alle muligheder for hjælp efter den sociale lovgivning. Kommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning jf. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Afgørelsen skal meddeles borgeren skriftligt og skal være ledsaget af en skriftlig begrundelse. Kommunalbestyrelsen skal, når den træffer afgørelse om vedligeholdelsestræning, tage afsæt i servicelovens krav om, at formålet med hjælpen er at yde en helhedsorienteret indsats med tilbud afpasset efter den enkelte borgers særlige behov, jf. servicelovens 81. Ligesom med genoptræning efter servicelovens regler, skal kommunalbestyrelsen i forbindelse med afgørelsen om vedligeholdelsestræning forholde sig konkret til, hvad formålet med træningsindsatsen er, samt hvad omfanget og indholdet af træningsindsatsen mere konkret skal være, ligesom de skal udarbejde kvalitetsstandarder, jf. afsnit 7.5. Målgruppen for vedligeholdelsestræning er alle personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer vurderes at have behov herfor. Vedligeholdelsestræning omfatter også træning af personer med kroniske lidelser, i det omfang disse personer har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

21 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 13 af Tilbud om vedligeholdelsestræning skal ses i sammenhæng med tilbud om genoptræning. Ofte vil der i forlængelse af et afsluttet genoptræningsforløb, efter både sundhedsloven og serviceloven, være behov for vedligeholdende træning med henblik på at fastholde den erhvervede funktionsevne. En afgørelse om vedligeholdelsestræning skal endvidere ses i sammenhæng med den hjælp, der eventuelt gives efter servicelovens 83 (personlig og praktisk hjælp) og forudsættes koordineret hermed. Udover træning i eget hjem vil aktiviteterne typisk kunne finde sted på f.eks. dagcentre, i plejeboliger mv. 7.3 Træning i form af socialpædagogisk bistand og behandling m.v. til voksne efter serviceloven Serviceloven fastsætter følgende: 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysik eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Serviceloven fastsætter endvidere: 102. Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. Servicelovens 85 retter sig især mod voksne med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 85 vil dog også ofte være relevant for f.eks. personer, der som følge af en sygdom eller en ulykke har behov for et rehabiliteringsforløb af længere varighed og ofte i forskellige faser, der også kan omfatte f.eks. støtte i forbindelse med selvstændig bolig, når dette ikke kan opnås gennem tilbud efter anden lovgivning. Det vil ofte være af stor betydning, at de pårørende inddrages i beslutningen om et forløb efter 85. Kommunalbestyrelsen kan endvidere give tilbud efter 102 af behandlingsmæssig karakter til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet kan gives, når det er nødvendigt for at bevare eller forbedre den pågældendes fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der tilbydes efter anden lovgivning. Tilbuddene efter 102 omfatter en mere behandlingsmæssig indsats i form af eksempelvis fysio- og ergoterapeutisk behandling eller tandbehandling. Behandling kan gives efter 102, hvis behandlingen ikke kan gives i det sædvanlige behandlingssystem, f.eks. fordi der er behov for en særlig indsats eller en særlig indretning af behandlingen. 7.4 Handleplaner til voksne mellem 18 og 65 år efter serviceloven Serviceloven fastsætter følgende: 141. Når der ydes hjælp til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, efter afsnit V, skal kommunalbestyrelsen som led i indsatsen skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen, jf. dog stk. 2. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til borgerens ønske om en handleplan samt karakteren og omfanget af indsatsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til 1) personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 2) personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Stk. 3. Handleplanen skal angive 1) formålet med indsatsen, 2) hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet, 3) den forventede varighed af indsatsen og 4) andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Stk. 4. Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne. Stk. 5. Når en handleplan indebærer, at en person visiteres til et socialt døgntilbud efter eller til et behandlingstilbud for stofmisbrugere efter 101, skal relevante dele af handleplanen udleveres til tilbuddet. Baggrunden for kravet til kommunalbestyrelsen om at tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen er at klargøre målet med indsatsen, at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, og at tydeliggøre forpligtelsen for alle involverede personer, instanser og forvaltningsgrene. Samtidig bidrager udarbejdelse af en handleplan til at styrke borgerens indflydelse på sagsbehandlingen, idet handlingsplanen er en fælles plan for borgeren og kommunen om indsatsen over for den enkelte. Udarbejdelse af handleplaner er en myndighedsopgave, som påhviler kommunalbestyrelsen. Det er derfor kommunalbestyrelsen, der tager stilling til, om, og i hvilket omfang, f.eks. leverandører af serviceydelser skal bidrage til udarbejdelse af handleplaner. Det er også kommunalbestyrelsen, der skal sikre, at procedurereglerne overholdes, f.eks. at der foreligger samtykke fra borgeren, når der i forbindelse med udarbejdelsen af en koordineret handlingsplan skal indhentes oplysninger fra andre forvaltningsgrene og myndigheder, såsom sygehusafdelinger, distriktspsykiatrien, uddannelses- og beskæftigelsesforvaltninger etc. Udarbejdelse af handleplaner er et led i at opfylde servicelovens formålsbestemmelse om den særlige indsats for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, jf. servicelovens 81. En handleplan danner rammen for en samarbejdsproces med borgeren, hvor mål for indsatsen afstemmes med borgerens ønsker og forudsætninger for nærmere at kunne fastlægge

22 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 14 af de konkrete tilbud. For at skræddersy en helhedsorienteret indsats til den enkelte må der, hvor der ud over kommunalbestyrelsens egne tilbud er behov for medvirken fra andre myndigheder, ske en koordinering med disse. En sådan koordineret indsats er specielt vigtigt, når også andre forvaltningsgrene, som f.eks. psykiatriske sygehusafdelinger og distriktspsykiatrien, eller andre myndigheder, som f.eks. kriminalforsorgen, kommer ind i billedet. Det er derfor i den forberedende fase vigtigt at få kortlagt hvilke myndigheder, der allerede er inddraget i forhold til borgeren, og hvilke det vil være relevant at inddrage. At arbejde med handleplaner indebærer endvidere, at der skabes et grundlag for en systematisk evaluering af indsatsen og et udgangspunkt for en kvalitetssikring af indsatserne. Kommunalbestyrelsen skal altid skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde udarbejdelse af en plan for ydelser efter serviceloven. Bestemmelsen omfatter voksne under 65 år, dog ikke årige, der modtager hjælp efter servicelovens afsnit II. I skønnet skal borgerens eventuelle ønsker om at få en handleplan indgå med vægt, og det er derfor vigtigt, at borgeren er orienteret om muligheden for at få en handleplan. Ved vurderingen af behovet for en handleplan skal der tages hensyn til borgerens samlede funktionsevne og behov samt karakteren, omfanget, sværhedsgraden og tidshorisonten for den indsats, der er brug for. Det skal af sagen fremgå, at kommunen har vurderet spørgsmålet om udarbejdelse af en konkret handleplan, herunder om borgeren har udtrykt ønske om, at der bliver udarbejdet en handleplan Målgruppen for obligatorisk tilbud om handleplaner Efter servicelovens 141, stk. 2, litra 2 har kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde at udarbejde en handleplan til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Uden for målgruppen for obligatoriske tilbud om handleplaner falder borgere, der er i stand til at tage vare på egne interesser, som er i besiddelse af en højere grad af social kompetence, og som f.eks. udelukkende har behov for hjælp til at strukturere dagligdagen Handleplaner for personer med nedsat funktionsevne Baggrunden for bestemmelsen om obligatorisk tilbud om handleplaner er således i tråd med målsætningerne for de grupper, der har særlige behov. Bestemmelsen om obligatorisk tilbud om handleplaner omfatter både mennesker med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og mennesker med alvorlige sociale problemer. Det drejer sig eksempelvis om mennesker med udviklingshæmning, svært sindslidende, mennesker med udviklingsforstyrrelser (f.eks. autister), svært hjerneskadede, mennesker med stærkt nedsat fysisk funktionsevne, længerevarende hjemløse og personer med et behandlingskrævende stof- eller alkoholmisbrugsproblem. Kravet om tilbud om handleplaner gælder over for voksne inden for de nævnte grupper, der enten har store problemer med at klare sig i egen bolig, eller for hvem der bør gøres en ekstra og mere langsigtet indsats, f.eks. for at kunne udvikle en positiv identitet, for at opøve eller vedligeholde færdigheder, eller for at kunne mestre en aktiv livsudfoldelse i samspil med andre. Handleplanen skal bidrage til at sikre en koordineret indsats mellem de kommunale myndigheder, botilbudsområdet, behandlingssystemet m.m., med henblik på at kunne sammensætte den rette indsats, både hvad angår de enkelte tilbud og den tidsmæssige rækkefølge af tilbuddene. Når det gælder beboere i botilbud efter serviceloven eller almenboligloven, vil der ofte være udarbejdet en pædagogisk plan/handleplan, som gælder for indsatsen i forbindelse med selve botilbuddet. En sådan pædagogisk plan kan ikke erstatte en handleplan efter servicelovens 141, men kan evt. indgå som et delelement i handleplanen. På samme måde vil særlige jobplaner m.v., som jobcentrene skal udarbejde, f.eks. i forbindelse med en rehabiliteringsindsats, også kunne indgå som delelementer i handleplanen efter servicelovens Handleplanens indhold Som det fremgår af servicelovens 141 stk. 3, skal der i planen angives formålet med indsatsen for den pågældende borger, hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet, den forventede varighed af indsatsen samt andre særlige forhold om boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v Borgerens medvirken Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og i samarbejde med denne, jf. stk. 4. Hvis borgeren ikke selv, eller kun vanskeligt, kan indgå i en dialog om udarbejdelse af en handleplan, skal tilbuddet fremsættes over for den, der varetager pågældendes interesser, som f.eks. nære pårørende eller en støtte- og kontaktperson, værge, bisidder eller andre. 7.5 Kvalitetsstandarder m.v. vedrørende genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. fastsætter følgende: 1. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens 83 og 86. Stk. 2. Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgeren om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for personlig og praktisk hjælp m.v. eller kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens 83 og 86. Stk. 3. Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser efter lovens 83 og 86. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal være præcis og skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen. Kvalitetsstandarden skal endvidere indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål, jf. 2. Kvalitetsstandarden, der skal offentliggøres, skal bruges til at formidle de politiske målsætninger, kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om vedrørende personlig og praktisk hjælp samt genoptræning og vedligeholdelsestræning. Kvalitetsstandarden skal bruges som grundlag for den daglige indsats i kommunen på bl.a. træningsområdet. Derfor skal kvalitetsstandarden indeholde konkrete mål og planer for,

23 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 15 af hvordan de politisk vedtagne målsætninger skal føres ud i livet. Kommunalbestyrelsen skal via kvalitetsstandarden skabe gennemsigtighed om sammenhængen mellem det politisk fastsatte serviceniveau, de konkrete afgørelser om træning og den ydelse, der leveres hos den enkelte borger. Udover at være et styringsredskab for kommunalbestyrelsen kan kvalitetsstandarden bruges af borgeren til at orientere sig om serviceniveauet i kommunen, hvorved borgeren kan få kendskab til hvilken form for hjælp til træning, borgeren kan forvente fra kommunen. 8 Tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen efter sundhedsloven 8.1 Tilskud til fysioterapi i praksissektoren 12) Sundhedsloven fastsætter følgende: 67. Regionsrådet yder tilskud til behandling hos fysioterapeut efter lægehenvisning. Regionsrådet yder tilskud til de honorarer, der er aftalt i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter om fysioterapi, herunder fysioterapi hos ridefysioterapeut. Lægehenvisning er en forudsætning for tilskud. Tilskuddene fremgår af den gældende bekendtgørelse om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen. 8.2 Vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen Sundhedsloven fastsætter følgende: 140 a. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling hos fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover tilbyde vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut efter lægehenvisning ved at etablere tilbud om fysioterapi på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser eller private institutioner. Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om behandling efter stk. 1 og 2 og om patientens mulighed for at vælge mellem fysioterapitilbud. 67. Regionsrådet yder tilskud til behandling hos fysioterapeut efter lægehenvisning. Kommunalbestyrelsen skal i medfør af sundhedsloven 140 a, stk. 1. tilbyde vederlagsfri behandling hos fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning, jf. stk. 1. En patient, der modtager vederlagsfri genoptræning efter udskrivning fra sygehus i henhold til sundhedslovens 140, kan ikke henvises til behandling hos fysioterapeut i praksissektoren efter sundhedslovens 140 a i stedet for vederlagsfri genoptræning efter sygehusindlæggelse. Hverken sygehuset, patienten eller kommunen kan således tilsidesætte patientens ret til vederlagsfri genoptræning og henvise til genoptræning hos fysioterapeut i praksissektoren, hvis patienten har ret til en genoptræningsplan. De nærmere vilkår for vederlagsfri fysioterapi, herunder formålet med ordningen, håndtering af tvivlsspørgsmål om, hvorvidt en patient er omfattet af målgrupperne i ordningen og frit valg af behandler, f.eks. i praksissektor eller kommunalt regi, fremgår af bekendtgørelse nr. 710 om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen samt af Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi fra Hertil kommer den til en hver tid gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter, hvori forhold vedrørende f.eks. ordningens overordnede økonomi, honorering og ydelser, praksisindretning og lignende er nærmere beskrevet. Der kræves lægehenvisning til vederlagsfri fysioterapi Personkreds og tilbuddets omfang Ordningen om vederlagsfri fysioterapi omfatter to målgrupper: Personer med svært fysisk handicap Personer med funktionsnedsættelse (men uden svært fysisk handicap) som følge af progressiv sygdom Fælles for begge målgrupper er, at tilstanden skal være varig, og at personen skal have en diagnose, som er omfattet af den diagnoseliste, der er en del af Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi tilbydes enten som individuel behandling eller som. Vederlagsfri fysioterapi kan også omfatte ridefysioterapi. De nærmere retningslinjer for de forskellige tilbud, herunder hvorvidt, der tilbydes holdbehandling eller individuel behandling, fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi fra Børn og unge Børn og unge er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi på samme vilkår som voksne. Jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi fra 2008 er der særlige forhold, som henvisende læge bør være opmærksom på, når børn henvises til vederlagsfri fysioterapi. 9 Sammenhængende genoptrænings- og rehabiliteringsforløb I mange tilfælde vil en borger med behov for træning indgå i et forløb med både genoptræning og andre rehabiliteringsindsatser efter såvel sundhedsloven og serviceloven som efter andre lovgivninger. Det er vigtigt, at regionsråd og kommunalbestyrelser arbejder for at skabe et sammenhængende forløb for borgeren, og at der sker en effektiv koordination af indsatser mellem forskellige former for træning efter sundhedsloven og serviceloven. Det er også væsentligt, at den kommunale træningsindsats efter sundhedsloven og efter serviceloven tilrettelægges i sammenhæng med andre indsatser på andre

24 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 16 af kommunale områder, f.eks. inden for (special)undervisning, uddannelse, beskæftigelse m.v., for at sikre, at borgernes samlede rehabilitering i koordinerede og sammenhængende forløb, jf. kapitel 1 og bekendtgørelsens 5. For at sikre rammerne for træningsindsatsens sammenhæng til øvrige rehabiliteringsindsatser og for samarbejdet mellem regionale og kommunale instanser, er regionsrådene og kommunalbestyrelserne i regionen forpligtet til at nedsætte sundhedskoordinationsudvalg, jf. sundhedslovens 204 indgå sundhedsaftaler, jf. sundhedslovens ) indgå rammeaftaler, jf. servicelovens Sundhedskoordinationsudvalg Sundhedsloven forpligter regionsrådet til i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen at nedsætte et sundhedskoordinationsudvalg, der består af repræsentanter for regionen, kommunerne i regionen og praksissektoren. Sundhedskoordinationsudvalgene har til formål at understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af kommuner og region. Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder udkast til, understøtter godkendelsen af og følger op på den sundhedsaftale, som regionerne og kommunerne i regionen er forpligtede til at indgå i medfør af sundhedslovens 205. Sundhedskoordinationsudvalget drøfter derudover emner, der er relevante for sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, praksissektor og kommuner. Det gælder bl.a. planlægning og styring af genoptrænings- og rehabiliteringsområdet, herunder arbejdsdeling og koordination. 9.2 Sundhedsaftale om genoptræning og rehabilitering En sundhedsaftale er en politisk og administrativ aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, og som fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne på fire obligatoriske indsatsområder på sundhedsområdet. Formålet hermed er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordination af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs af region og kommune. De nærmere regler for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastsat i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler samt i Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 20. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Sundhedsaftalen omfatter aftaler på fire obligatoriske indsatsområder, herunder indsatsområdet»genoptræning og rehabilitering«. Det overordnede formål med dette indsatsområde er, at borgere med nedsat funktionsevne relateret til somatisk eller psykisk sygdom ved behov for genoptræning og rehabilitering tilbydes et sammenhængende forløb af høj faglig kvalitet. Det følger af vejledningen, at aftalen skal beskrive følgende: For at opfylde formålet skal aftalen medvirke til at sikre samarbejdet mellem relevante aktører om: Genoptræning og eventuel anden rehabilitering under indlæggelse og efter udskrivning fra sygehus til borgere med nedsat funktionsevne og et sundhedsfagligt behov for genoptræning. Rehabiliteringsforløb til borgere med særlig komplekse problemstillinger og som har behov for langvarige, multidisciplinære, intensive rehabiliteringsindsatser. Rehabiliteringsforløb til borgere, som har behov for rehabiliteringsindsatser med henblik på tilknytning til uddannelse og/eller arbejde, samt til borgere med psykisk sygdom og til børn og unge med nedsat funktionsevne. I forbindelse med udarbejdelse af sundhedsaftalen skal der være opmærksomhed på: At aftalen understøtter sammenhæng i behandlings-, genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser, som ydes på tværs af sektorer og lovgivninger, herunder at borgeren får nødvendige behandlingsredskaber og hjælpemidler. At aftalen understøtter styring af kapacitet blandt andet med henblik på nedbringelse af ventetider på genoptræningsområdet. At aftalen understøtter tilvejebringelse af ny viden om effektiv rehabilitering, herunder om implementering af vidensbaserede indsatser. Sundhedsaftalen på de enkelte indsatser skal tage udgangspunkt i en række tværgående temaer:»arbejdsdeling og samarbejder, herunder videndeling og sundhedsfaglige rådgivning mellem sektorer«,»koordination af kapacitet«,»inddragelse af patienter og pårørende«,»lighed i sundhed«samt»dokumentation, forskning, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed«. Se i øvrigt Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 14). 9.3 Kommunalbestyrelsens forsyningspligt og rammeaftaler på det sociale område Det fremgår af servicelovens 3 og 4, at myndighedsansvaret i forhold til borgerne ved tildeling af sociale ydelser efter serviceloven ligger hos kommunalbestyrelsen. Det er kommunalbestyrelserne, der har ansvaret for, at der er de nødvendige tilbud efter serviceloven. Kommunerne kan løfte sit forsyningsansvar ved brug af egne tilbud og ved samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. Af servicelovens 5 fremgår, at regionsrådet på forskellige områder, efter aftale med kommunalbestyrelserne i pågældende region, skal medvirke i opgaveløsningen ved at stille tilbud til rådighed. Det fremgår af 5, stk. 3, at det bl.a. gælder i forhold til træningsydelser efter 85, 86 og 102 til personer med længerevarende ophold i boliger til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter lov om almene boliger m.v. Regionsrådet opfylder sine forpligtigelser ved brug af egne tilbud og ved samarbejde med kommuner, andre regioner eller private tilbud. Servicelovens 6 om rammeaftaler angiver reglerne for samarbejdet mellem kommunalbestyrelser og regionsrådet med henblik på fastsættelse af omfanget af den regionale leverandøropgave. Rammeaftalen er således også med til at angive, hvilke tilbud kommunerne selv påtager sig at levere. Kommunalbestyrelserne i regionen skal hvert år udarbejde en udviklingsstrategi på baggrund af et samlet overblik over tilbud, der ligger i regionen, samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser over sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Regionsrådet bidrager til udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, der aktuelt drives af regionen, eller som kommunalbestyrelserne påtænker at anmode regionen om at etablere. Udviklingsstrategien danner grundlag for en styringsaftale. Igennem disse årlige rammeaftaler reguleres løbende kapacitet og udviklingsønsker til de regionale tilbud, og samtidig koordinerer regionsrådene indbyrdes kapaciteten og udviklingen i lands- og landsdelsdækkende tilbud. Der henvises i øvrigt til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 420 af 29. april 2014 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. 10 Patienternes frie valg

25 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 17 af Sundhedsloven fastsætter følgende: 86. En person, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bopælsregionens sygehuse, andre regioners sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i 79, stk. 2, uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen. Stk. 2. Et sygehus kan afvise at modtage personer i medfør af stk. 1, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige årsager, og hvis væsentlige hensyn til personer med bopæl i regionen ellers vil blive tilsidesat. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler herom. [ ] 87. En person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med efter stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for 2 måneder kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et af de i 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter, jf. dog stk. 2. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt, jf. 82 b. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus. Stk. 2. Når personen er henvist til behandling af alvorlig sygdom, er fristen, jf. stk. 1, dog 1 måned. [ ] 140 Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. 140 a. Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om behandling efter stk. 1 og 2 og om patientens mulighed for at vælge mellem fysioterapitilbud Frit valg mellem genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus Frit valg mellem genoptræningstilbud i kommunalt regi Efter sundhedsloven 140, stk. 4, fastsætter ministeren for sundhed og forebyggelse nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. Bestemmelsen er udmøntet i bekendtgørelse nr af 6. oktober 2014 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. Bekendtgørelsen fastlægger: 6. Patienter, der har fået en genoptræningsplan efter udskrivning fra et sygehus, kan vælge mellem genoptræningstilbud efter sundhedslovens 140, som bopælskommunen har etableret ved egne institutioner eller indgået aftaler om med andre myndigheder eller private leverandører, og kan også vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner på det til patienten angivne specialiseringsniveau, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 2. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at oplyse patienten om frit valg af genoptræningstilbud efter stk. 1. Stk. 3. En kommunes genoptræningsinstitution kan af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage patienter, der har bopæl i en anden kommune, hvis institutionen har væsentlig længere ventetider til genoptræning end andre kommunale genoptræningsinstitutioner, og hvis væsentlige hensyn til patienter fra egen kommune ellers vil blive tilsidesat. Stk. 4. Personer, der efter udskrivning fra et sygehus har behov for genoptræning, som skal ydes på et sygehus, jf. 2, stk. 1, kan vælge mellem enhver regions sygehuse, jf og i bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling. Efter bekendtgørelsens 6 har patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for almen genoptræning på basalt eller avanceret niveau eller behov for rehabilitering på specialiseret niveau efter udskrivning fra et sygehus, har ret til at vælge mellem de genoptræningstilbud, som bopælskommunen har etableret ved egne institutioner, eller som bopælskommunen yder via en eller flere leverandører på grundlag af særlig aftale herom. Patienter kan kun vælge mellem tilbud på samme niveau, som anført i patientens genoptræningsplan, eller som kommunen har angivet for så vidt angår patienter med behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau. Patienter har desuden ret til at vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner. Patienter har derimod ikke mulighed for at vælge genoptræningstilbud, som andre kommuner tilbyder egne borgere via en eller flere leverandører på grundlag af særlig aftale herom. Desuden har patienter kun ret til at benytte sig af det frie valg og andre kommuner og institutioners tilbud jf. ovenstående, såfremt disse tilbud svarer til det tilbud, bopælskommunen har visiteret patienten til En kommunes genoptræningsinstitution kan af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage fritvalgspatienter, der har bopæl i en anden kommune, for eksempel hvis institutionen har væsentlig længere ventetider til genoptræning end andre kommunale genoptræningsinstitutioner, og hvis væsentlige hensyn til patienter fra egen kommune ellers vil blive tilsidesat. Jf. bekendtgørelsens 6, stk. 2 er det kommunalbestyrelsens ansvar at oplyse borgeren om muligheden for at vælge mellem genoptræningstilbud. Bopælskommunen skal ved den første kontakt til patienten informere patienten om muligheden for at vælge mellem fagligt relevante genoptræningstilbud i bopælskommunen og i andre kommuner Frit valg mellem genoptræning på specialiseret niveau på sygehus Sundhedslovens regler om frit sygehusvalg omfatter også patientens valg af sygehus, hvis patienten i medfør af patientens genoptræningsplan er henvist til at modtage specialiseret genoptræning i det regionale sygehusvæsen efter udskrivning fra sygehus. Reglerne om frit sygehusvalg indebærer, at patienter, som efter udskrivning fra et sygehus har behov for genoptræning på specialiseret niveau i det regionale sygehusvæsen, kan vælge at modtage genoptræningen på bopælsregionens eller andre regioners sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., som er nævnt i sundhedslovens 79, stk. 2.

26 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 18 af Regionerne er således forpligtede til at yde genoptræning til patienter bosat i andre regioner på samme vilkår som til egne patienter. Heraf følger, at patienter, som er bosat i andre regioner, skal indplaceres på en eventuel venteliste ud fra samme kriterier som patienterne fra bopælsregionen. Et sygehus kan kun afvise en patient, hvis det kan begrundes i kapacitetsmæssige årsager, og hvis væsentlige hensyn til personer med bopæl i sygehusets optageområde ellers ville blive tilsidesat. Ligeledes er det også muligt at afvise patienter fra andre regioner, hvis væsentlige hensyn til patienter med bopæl i den region, hvori sygehuset er beliggende, ellers vil blive tilsidesat Udvidet frit valg mellem specialiserede genoptræningstilbud i det regionale sygehusvæsen Sundhedslovens regler om udvidet frit sygehusvalg, jf. 87, finder også anvendelse, hvis patienten i medfør af patientens genoptræningsplan er henvist til at modtage genoptræning på specialiseret niveau i det regionale sygehusvæsen efter udskrivning fra sygehus. Således har patienter ret til at vælge, at den specialiserede genoptræning foretages på et aftalesygehus, hvis ventetiden på bopælsregionens sygehuse overstiger 2 måneder (60 dage). For patienter, som er henvist for alvorlig sygdom, indtræder det udvidede fri sygehusvalg efter 1 måned (30 dage). Fristen beregnes fra modtagelsen af genoptræningsplanen på det regionale sygehus. Retten til at vælge genoptræning på et aftalesygehus forudsætter, at der er et privat sygehus eller en privat klinik, der har indgået aftale med regionerne om at tilbyde den pågældende ydelse under ordningen Frit valg til vederlagsfri fysioterapi Personer, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende fysioterapeut, eller ved tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som bopælskommunen eventuelt har etableret ved egne institutioner eller som bopælskommunen har indgået aftale med private institutioner om. Personen kan som udgangspunkt også vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved andre kommuners institutioner. Disse andre kommuner kan dog af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage personer, der ikke har bopæl i kommunen, f.eks. hvis institutionen har væsentlig længere ventetid til vederlagsfri fysioterapi end andre kommunale institutioner, og hvis væsentlig hensyn til personer fra egen kommune ellers ville blive tilsidesat. Personer, der er henvist til vederlagsfri ridefysioterapi har samme valgmuligheder, som oven for beskrevet jf. vejledning om vederlagsfri fysioterapi fra Udførelse af kommunale træningsopgaver efter serviceloven Fælles for de kommunale træningsforpligtelser på servicelovens område er, at den kommunale myndighed kan vælge at lade andre end den kommunale leverandør stå for udførelsen af træningsopgaven, eksempelvis privatpraktiserende fysioterapeuter. Det gælder uanset om der er tale om genoptræning eller vedligeholdelsestræning. Uanset hvem der udfører træningsopgaven, er det den kommunale myndighed, der har ansvaret for den hjælp, der gives, herunder løbende at følge op på, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. 11 Regler om befordringsgodtgørelse til genoptræning og vedligeholdelsestræning Befordring ved genoptræning efter sundhedsloven Efter sundhedslovens yder regionerne befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling, herunder i forbindelse med genoptræning under indlæggelse. Tilsvarende yder kommunerne befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning efter endt behandling på sygehus. De nærmere regler om befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning fremgår af kap. 2 5 i bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven. Personer har, jf. bekendtgørelsens 11 og 19, ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis mindst en af følgende betingelser er opfyldt: 1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove 2) Afstanden mellem personens bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km 3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge Udbetaling af befordringsgodtgørelse forudsætter videre, at den samlede udgift til og fra behandling med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 25 kr. for pensionister og 60 kr. for ikke-pensionister. En patient, som er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse efter reglerne herom, og som bliver genoptrænet efter bopælsregionens eller bopælskommunens visitationskriterier, har ret til befordring eller til godtgørelse af sine befordringsudgifter for hele afstanden til og fra behandlingsstedet. Har en patient derimod, efter sundhedslovens 86 eller 87 eller efter regler fastsat i medfør af sundhedslovens 140, stk. 4, valgt at blive genoptrænet et andet sted, end det patienten ville være blevet henvist til efter hhv. bopælsregionens eller bopælskommunens visitationskriterier, har patienten ikke krav på befordring eller på godtgørelse af sine befordringsudgifter dertil. Patienten har dog krav på befordringsgodtgørelse svarende til, hvad patienten ville have modtaget, hvis genoptræningen var blevet foretaget på det sted, som regionen eller kommunen ville have henvist patienten til, dog således at godtgørelsen ikke overstiger personens faktiske befordringsudgifter. Hvis en patient, der modtager befordring eller befordringsgodtgørelse efter befordringsbekendtgørelsens regler, har behov for ledsagelse på grund af sin alder eller helbredstilstand, har ledsageren ligeledes ret til befordring eller befordringsgodtgørelse. Det er patientens bopælskommune, der er forpligtet til at yde befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Bopælskommunen kan aftale med regionen, at befordring til genoptræning på specialiseret niveau, der efter udskrivningen skal finde sted på sygehus, varetages af regionen for bopælskommunens regning Befordring til fysioterapi efter sundhedsloven Efter sundhedsloven ydes der ikke befordring til tilskudsberettiget behandling hos fysioterapeut efter lægehenvisning ( 67) eller til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut ( 140a). Baggrunden herfor er, at sundhedsloven alene indeholder regler om befordring eller befordringsgodtgørelse til behandling hos alment praktiserende læge, praktiserende speciallæge, sygehusbehandling samt til genoptræning efter udskrivning fra sygehus, når der i forbindelse med udskrivningen er udarbejdet en genoptræningsplan.

27 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 19 af Befordring ved træning efter serviceloven Serviceloven fastsætter følgende: 117. Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. En afgørelse om et kommunalt træningstilbud efter servicelovens regler giver borgeren ret til et vederlagsfrit tilbud om træning. Der er ikke i serviceloven hjemmel til at forpligte kommunalbestyrelsen til at sørge for vederlagsfri befordring til og fra træningstilbuddet. Hvis kommunen tilbyder transport til og fra træningstilbuddet, kan kommunen opkræve betaling for de faktiske omkostninger forbundet med transporten. Kommunalbestyrelsen har efter servicelovens 117 mulighed for at yde befordringstilskud til borgere, der på grund af en varigt nedsat funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at tilrettelægge en tilskudsordning efter denne bestemmelse. Det er overladt til kommunalbestyrelsen at tilrettelægge tilskudsordningen og træffe beslutning om, hvordan hjælpen til den enkelte skal gives, herunder om der skal træffes aftale med et transportselskab eller lignende, eller om modtageren af tilskuddet selv skal kunne vælge. Tilskud ydes efter en konkret vurdering af behovet i det enkelte tilfælde. Ved vurderingen kan der tages hensyn til, om borgerens behov vil kunne dækkes efter anden lovgivning, f.eks. gennem udnyttelse af trafikselskabernes individuelle kørselsordninger. Eventuelt vil der kunne ydes tilskud efter servicelovens 117 som supplement til trafikselskabernes individuelle kørselsordninger. Det skal dog bemærkes, at trafikselskabernes individuelle kørselsordninger generelt gælder fritidskørsel, men ikke kørsel til behandling. Kommunalbestyrelsens afgørelse om hjælp efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 117, stk. 2. Herudover giver servicelovens 41 og 100 om dækning af nødvendige merudgifter til henholdsvis børn og voksne med nedsat funktionsevne mulighed for, at kommunen efter en konkret individuel vurdering kan yde tilskud til dækning af befordringsudgifter i forbindelse med bl.a. behandling. Det er bl.a. en betingelse for hjælp, at borgeren er omfattet af bestemmelsernes målgrupper. Derudover skal befordringsudgifterne kunne anses som nødvendige merudgifter, og de skal være en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Reglerne om dækning af merudgifter finder kun anvendelse i det omfang, udgifterne ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven eller gennem udnyttelse af andre støtteordninger, f.eks. trafikselskabernes individuelle kørselsordninger for svært bevægelseshæmmede. Folkepensionister, der modtager pension efter lov om social pension og førtidspensionister efter gammel ordning (regler fra før 2003), der modtager pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. har mulighed for at søge om personligt tillæg efter de sociale pensionslove. Personligt tillæg kan ydes, hvis pensionistens økonomiske forhold er særligt vanskelige. Kommunen træffer afgørelse om personligt tillæg efter en nærmere konkret individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Andre kan søge om hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens 81 til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Kommunen træffer afgørelse herom efter en konkret og individuel vurdering. 12 Personkreds 12.1 Retten til ydelser efter sundhedsloven Personer, der har bopæl her i landet, har ret til sundhedslovens ydelser, jf. sundhedslovens 7. Med bopæl menes tilmelding til Folkeregistret. Efter sundhedslovens 168 kan regionsrådet og kommunalbestyrelsen under nærmere fastsatte betingelser yde tilskud til genoptræning leveret i et andet EU/EØS-land. For så vidt angår andre personers adgang til sundhedslovens ydelser henvises til 8-11 i sundhedsloven og afsnittene nedenfor Tilskud til genoptræning leveret i et andet EU-/EØS-land Når en patient er henvist til undersøgelse eller behandling, herunder genoptræning, kan patienten vælge at modtage undersøgelse eller behandling på et sygehus i et andet EU/EØS-land og efterfølgende få refunderet (en del af) udgifterne. De nærmere regler følger af bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/ EØS-land 15), og bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v. Kommunen eller regionen har således pligt til at yde refusion til genoptræning, der leveres i et andet EU-/EØS-land, når en række nærmere betingelser er opfyldt. Refusion af udgifter til behandling i andre EU/EØS-lande forudsætter, at det er den samme eller tilsvarende behandling, som patienten ville blive tilbudt her i landet. Patienten skal selv indhente et behandlingstilbud fra et sygehus i et andet EU- eller EØS-land. Det kan være på et offentligt eller et privat sygehus. Inden behandlingen begynder, kan patienten søge bopælsregionen eller kommunen om en forhåndsgodkendelse. For så vidt angår behandling i sygehusregi er det på visse områder en betingelse for at kunne få refusion, at patienten har søgt bopælsregionen om forhåndsgodkendelse, før behandlingen påbegyndes, bl.a. hvis behandlingen kræver indlæggelse i mindst en nat eller ved specialiserede behandlinger. Behandlingsområder omfattet af kravet om forhåndsgodkendelse offentliggøres af Sundhedsstyrelsen på Uanset om patienten skal have en forhåndsgodkendelse, inden behandlingen påbegyndes, bør patienten råde til at kontakte bopælsregion eller kommunen, inden behandlingsopstart, således at patienten kan få vejledning om, hvorvidt der kan ydes refusion for behandlingen, og hvor meget der kan ydes i refusion. Det er en betingelse for at kunne modtage tilskud til genoptræning efter sundhedslovens 140, at patienten ved udskrivning fra sygehus har modtaget en genoptræningsplan med henvisning til fortsat genoptræning. Der kan ydes et tilskud, der svarer til taksten/honoraret for den tilsvarende ydelse, når den gives her i landet. Hvis en patient har modtaget genoptræning i et andet EU/EØS-land, kan patientens tilskud til ydelsen beregnes ud fra de vejledende takster for genoptræning, som anvendes ved den mellemkommunale afregning for genoptræningsydelser her i landet, jf. Statens Serums Instituts årlige vejledninger om takstsystemet.

28 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 20 af Når en patient søger om tilskud, påhviler det patienten at fremlægge det bilagsmateriale, der er nødvendigt, for at kommunen kan træffe afgørelse om udbetaling af tilskud Genoptræning til personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland Sundhedslovens 7, stk. 3, indeholder hjemmel til, at regionsråd og kommunalbestyrelser mod betaling yder genoptræning til personer fra andre EU/EØS-lande, der ikke har bopæl her i landet. Det fremgår endvidere af sundhedslovens 118 a, at regionsråd og kommunalbestyrelser opkræver betaling herfor for fra personer fra andre EU/EØS-lande, der ikke har bopæl i Danmark. Reglerne implementerer dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser. Tilsvarende har patienter fra Færøerne og Grønland mod betaling adgang til genoptræning i Danmark. Det betyder, at udenlandske personer, der udskrives fra et dansk sygehus med en genoptræningsplan eller udenlandske personer, der kommer til Danmark med en genoptræningsplan eller tilsvarende henvisning til genoptræning efter udskrivning, har ret til genoptræning mod betaling i Danmark. Adgangen til genoptræning er afgrænset til områder, hvor regionsrådet eller kommunalbestyrelsen selv har etableret et tilbud om en ydelse, herunder evt. i samarbejde med andre regionsråd eller kommunalbestyrelser. Reglerne om adgang for personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor regionsrådet eller kommunalbestyrelsen køber genoptræningsydelsen af privatpraktiserende sundhedspersoner, private klinikker m.v. Såfremt en patient ønsker at benytte sig af reglerne om frit valg af genoptræningssted jf. bekendtgørelsens 6, betyder dette også, at denne persongruppe ikke kan benytte sig af evt. private tilbud, som kommunalbestyrelsen har indgået aftale med. Patienten har naturligvis frit valg i forhold til kommunens egne tilbud om genoptræning, og frit valg imellem hvilken kommune, som patienten opsøger genoptræning i. Har regionsrådene eller kommunerne valgt at indgå aftale med private leverandører af genoptræning, skal regionsrådet eller kommunalbestyrelsen vejlede personer fra andre EU-/EØS-lande, Færøerne og Grønland herom. De har dog ikke yderligere forpligtelser i den forbindelse Ministeren for sundhed og forebyggelse har ved bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om adgang til kommunale og regionale sundhedsydelser, der ikke er sygehusbehandling, til personer fra andre EU-/EØS-lande, Færøerne og Grønland fastsat nærmere regler om persongruppen, betaling og begrænsning i at modtage personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland som følge af tvingende almene hensyn m.v. Kapacitetsmæssig begrænsning i pligten til at tilbyde genoptræning Efter bestemmelserne kan et regionsråds eller en kommunes forpligtelse til at levere genoptræning i visse tilfælde ud fra en konkret vurdering begrænses for patienter fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland ud fra tvingende almene hensyn, bl.a. hensyn til dansk sikrede patienter. En sådan vurdering skal ske ud fra overvejelse af, om begrænsningen er nødvendig og rimelig, eksempelvis med udgangspunkt i konkrete ventetider, og at hensyn til andre patienter i væsentligt omfang ellers vil blive tilsidesat. En eventuel begrænsning skal afgrænses til konkrete genoptræningstilbud, og kun i det tidsrum, hvor der konkret er udfordringer. Personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland har således mulighed for at vælge andre genoptræningstilbud i regionen eller kommunen eller tilbud fra andre regioner eller kommuner, hvor der ikke måtte være tilsvarende kapacitetsmæssige udfordringer. Formålet hermed at sikre dansk bosiddende tilstrækkelig adgang til genoptræning, således at danske bosiddende patienter ikke belastes af betydeligt øgede ventetider m.v. Det er det enkelte regionsråd eller kommunalbestyrelse, hvor en person fra et andet EU/EØS-land, Færøerne og Grønland opsøger et konkret tilbud om genoptræning, der vurderer, om der konkret måtte være behov og grundlag for at afvise den pågældende person som følge af tvingende almene hensyn. Finder regionsrådet eller kommunalbestyrelsen, at der er behov for at begrænse adgangen til genoptræning for patienter fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland ud fra tvingende almene hensyn, skal regionsrådet eller kommunalbestyrelsen offentliggøre information herom snarest muligt og senest ved den første konkrete vurdering af, at der er kapacitetsmæssige udfordringer. Tolkebistand Om nødvendigt kan regionsrådet eller kommunalbestyrelsen sørge for tolk og inkludere udgiften hertil i prisen, jf. nedenfor. Er det ikke muligt at tilvejebringe tolkebistand, og vil det være i strid med normen for almindelig anerkendt faglig standard at genoptræne en person fra et andet EU/EØS-land uden tolk, kan en sundhedsperson undlade at yde genoptræningen med henvisning hertil. En sådan afvisning vil ikke være diskrimination, men en fagligt begrundet afvisning. Samlede forløb Hvor genoptræningen er tilrettelagt som et samlet forløb eller som et samspil mellem genoptræning og anden indsats, kan sundhedsudbyderen undlade at yde enkeltstående genoptræningselementer af indsatsen til en person fra et andet EU/EØS-land, Færøerne og Grønland, hvis genoptræningen herved ikke længere vil leve op til normen for almindeligt fagligt anerkendt standard. Hvis normen for almindeligt anerkendt faglig standard forudsætter en sundhedsfaglig opfølgning på genoptræningen, kan en sundhedsudbyder i Danmark betinge genoptræningen af, at der planlægges et samlet forløb for personen fra et andet EU/EØS-land, Færøerne og Grønland. Tilsvarende kan der ud fra en sundhedsfaglig vurdering være en så stærk indbyrdes sammenhæng mellem genoptræning og andre indsatser, at adgangen til genoptræning kan afvises, hvis patienten ikke modtager den samlede indsats. Dette kan for eksempel være relevant i forhold til en patient, der er henvist til rehabilitering på specialiseret niveau og dermed har brug for et samlet, tværfagligt forløb med både indsatser efter sundhedsloven, sociallovgivningen og specialundervisningslovgivningen etc. Reglerne er ikke til hinder for, at personer fra et andet EU/EØS-land, Færøerne og Grønland skal igennem den samme forudgående faglige vurdering som patienter med bopæl i Danmark. For så vidt angår genoptræning gælder, at regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Tilsvarende finder derfor anvendelse for regionsrådets vurdering af genoptræning til en person fra et andet EU/EØS-land, Færøerne eller Grønland, dog ikke således, at der kan stilles krav om, at f.eks. en lægehenvisning er givet af en alment praktiserende læge eller en praktiserende speciallæge i Danmark. Betaling for genoptræning Regionsråd og kommunalbestyrelser skal opkræve betaling for at yde genoptræning til personer fra andre EU-EØS-lande, Færøerne og Grønland.

29 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 21 af Betalingen fastsættes til den gældende mellemregionale eller mellemkommunale afregningstakst inkl. lønsumsafgift for genoptræningen. Er der ikke fastsat en mellemregional eller mellemkommunal afregningstakst, fastsætter regionsrådet eller kommunalbestyrelsen en pris svarende til regionens eller kommunens faktiske udgifter til den pågældende genoptræningsydelse. Prisfastsættelsen skal ske på en gennemsigtig måde ud fra på forhånd fastlagte og kendte objektive kriterier, der ikke må indebære forskelsbehandling af personer uden bopæl i Danmark. Heri ligger ikke et forbud mod prisforskelle mellem de enkelte regionsråd eller kommunalbestyrelser for samme ydelse. Prisforskelle kan følge af forskelle i de kommunale og regionale serviceniveauer såvel som forskellige elementer i prisfastsættelsen, f.eks. stordriftsfordele m.v. Betalingen inkluderer udgifter til nødvendig tolkning, i det omfang dette ikke er inkluderet i en mellemregional eller mellemkommunal afregningstakst. Prisen oplyses til patienten forud for behandlingens start. Betalingen skal opgøres og afkræves endeligt i forbindelse med eller umiddelbart efter behandlingens afslutning ved udstedelse af en faktura med angivelse af afregningstaksten eller beregningen af de faktiske udgifter til genoptræningen. Regionsrådet eller kommunalbestyrelsen kan stille krav om kaution eller depositum. Betalingen opkræves direkte fra modtageren af genoptræningen. Efterfølgende spørgsmål om evt. godtgørelse af udgifter afklares og håndteres mellem personen fra det andet EU/EØS-land, Færøerne og Grønland og personens sygeforsikring. Kommunalbestyrelsers og regionsråds afgørelser vedrørende adgang til behandling for personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland, prisfastsættelsen m.v., kan påklages til Patientombuddet. Klageadgangen angår ikke prisfastsættelsen m.v., hvor en patient fra et andet EU/EØS-land indgår aftale med en privatpraktiserende sundhedsperson i Danmark om behandling. Reglerne berører ikke den adgang til at modtage medicinsk nødvendige sundhedsydelser i form af genoptræning under ophold i Danmark, som tilkommer sikrede fra andre EU/EØS-lande, jf. regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger m.m., jf Genoptræning til socialt sikrede i Danmark efter EF-forordningen 16) En person, der ifølge EF-forordningen er dansk socialt sikret, har ret til alle danske sundhedsydelser under ophold i Danmark på samme vilkår som personer, der bor her, herunder genoptræning efter lovens 140. Reglerne gælder i forhold til personer, der er statsborgere i EU/EØS-lande og Schweiz. Man er f.eks. socialt sikret i Danmark efter EF-forordningen, hvis man er ansat af en arbejdsgiver i Danmark, og arbejder her, selv om man ikke har bopæl i Danmark, dvs. er folkeregistreret her. Personer, der er dansk socialt sikrede, men som har bopæl i et andet EU-/EØS-land 17), kan identificeres ved, at de har fået et særligt sundhedskort 18) fra kommunen. Betalingsforpligtelsen for genoptræning i medfør af sundhedslovens 140 påhviler den kommune, der har udstedt det særlige sundhedskort Genoptræning under ophold i Danmark Personer, der er socialt sikret i et andet EU-/EØS-land, eller Schweiz har under ophold i Danmark ret til den sygehjælp, herunder genoptræning, som fra et medicinsk synspunkt bliver nødvendig under opholdet, idet der tages hensyn til ydelsernes art og opholdets forventede varighed 19). Dvs. de har ret til såkaldt behovsbestemt sygehjælp. Ydelser gives på samme vilkår som til danske sikrede. Behovet for en given behandling skal opstå, mens man er i Danmark. Om genoptræningen er nødvendig under det planlagte ophold, er således en konkret lægelig afgørelse. Personen må ikke være tvunget til at afbryde et planlagt ophold og rejse hjem for at få en nødvendig behandling. Sikrede fra andre EU-/EØS-lande dokumenterer deres ret til»behovsbestemt syge-hjælp«ved at vise et EU-sygesikringskort (»det blå kort«). EU-sygesikringskortet kræves dog ikke for sikrede fra de øvrige nordiske lande. Sikrede fra Storbritannien og Nordirland skal blot vise et britisk pas Genoptræning ved bopæl i Danmark Personer der er socialt sikret i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, og som bor i Danmark, vil når de er tilmeldt folkeregistret have ret til sundhedsydelser i Danmark på samme vilkår som danske sikrede. Det gælder eksempelvis en grænsearbejder, der arbejder i Tyskland og bor i Danmark. Disse personer skal således tilbydes genoptræning efter fuldstændig samme procedurer som andre med dansk bopæl. At en sådan arbejdstager efter EF-forordningens regler imidlertid er tysk socialt sikret har ikke konsekvenser for den enkelte borgers adgang til eller vilkår for genoptræning i Danmark, men er alene et spørgsmål om afregning af udgiften til genoptræning imellem det danske sundhedsvæsen og borgerens sikringsland, jf. nedenfor Opkrævning af refusion fra en udenlandsk syge(for)sikring for genoptræning i Danmark Ydelserne gives principielt til udgift for den sikredes hjemlige syge(for)sikring. En kommune kan opkræve betaling for ydelser, der gives til personer, der er offentligt syge(for)sikret i et andet EU-/EØS-land, hvis Danmark gennemfører mellemstatslig refusion af sundhedsudgifter med det pågældende land. Der afregnes for bosatte med de i fodnote 10 nævnte lande 20). For så vidt angår sikrede fra andre EU-/EØS-land, der modtager sundhedsydelser under ophold i Danmark, kan kommunerne/regionerne opkræve de faktiske udgifter til en»behovsbestemt sygehjælpsydelse«fra de i fodnote 11 nævnte lande 21). Disse personer medbringer normalt et EU-sygesikringskort fra udlandet. Udgifterne skal indberettes elektronisk til Patientombuddets såkaldte E 125-system. For yderligere information henvises til bekendtgørelse nr. 704 af 21. juni 2007 om refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EF-retten. Patientombuddet kan give nærmere oplysning om for hvilke udenlandske sikrede og fra hvilke lande, kommunerne kan opkræve betaling for genoptræning Retten til ydelser efter serviceloven

30 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/ Side 22 af Efter servicelovens 2 har personer, der har lovligt ophold her i landet, ret til at få hjælp til genoptræning og vedligeholdelses træning efter lovens regler. Det har ingen betydning for at få hjælp efter serviceloven, om modtageren er dansk statsborger eller ej. En udlænding med lovligt midlertidigt eller fast ophold her i landet har således samme rettigheder som danske statsborgere til genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven. En person, der opholder sig i udlandet og derfra søger om hjælp til genoptræning, vedligeholdelsestræning m.v. efter servicelovens bestemmelser, f.eks. med henblik på, at tilbuddet står klar ved hjemkomsten, har ingen dansk opholdskommune. Det er en betingelse, at ansøgeren tager ophold i Danmark, inden kommunen kan behandle ansøgning om genoptræning eller vedligeholdelsestræning servicelovens bestemmelser. Kommunen kan afregne med personens udenlandske syge(for)sikring efter samme regler som nævnt under afsnit 2.1., jf. bekendtgørelse nr. 704 af 21. juni 2007 om refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EF-retten. 13 Klageadgang og patienterstatning m.v Lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Det er i 1, i lovbekendtgørelse nr af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang fastsat, at Patientombuddet behandler klager over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet. Patientombuddet behandler klager over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af autoriserede sundhedspersoner, jf. 1 i den såkaldte persongruppebekendtgørelse (bekendtgørelse nr af 15. december 2010). Derudover behandles klager over en række persongrupper, som ikke har autorisation efter særlig lovgivning, og som umiddelbart deltager i behandling og/eller pleje af patienter inden for sundhedsvæsenet, jf. 1 i den ovennævnte bekendtgørelse. Klager over sundhedspersoners faglige vurderinger vedrørende patienters genoptræningsbehov, uanset om genoptræningen er leveret i kommunalt eller regionalt regi, kan således indbringes for Patientombuddet, ligesom mangelfuld journalføring og manglende samtykke også kan indbringes for ombuddet. En patient kan for eksempel klage til Patientombuddet over den lægefaglige vurdering af patientens genoptræningsbehov, som anført i patientens individuelle genoptræningsplan herunder hvilken type genoptræningsindsats, patienten henvises til og den evt. sundhedsfagligt begrundede tidsfrist for opstart af indsatsen. En patient kan også klage over den lægefaglige vurdering af patientens genoptræningsbehov i situationer, hvor en læge ikke finder, at patienten har et genoptræningsbehov efter udskrivning fra et sygehus og dermed heller ikke har behov for en genoptræningsplan. En patient kan desuden klage over sundhedspersoners faglige virksomhed i forbindelse med udførelsen af genoptræningen, herunder klage over hvorvidt genoptræningsydelsen svarer til almindelig anerkendt faglig standard, og om sundhedspersonen har udvist omhu og samvittighedsfuldhed. Patienten kan desuden klage til Patientombuddet over kommunens vurdering af om patienten skal have genoptræning på basalt eller avanceret niveau, når patienten har fået en genoptræningsplan til almen ambulant genoptræning. Der er ikke adgang til at indbringe klager på genoptræningsområdet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministeriet udtaler sig imidlertid vejledende i konkrete sager om fortolkningen af sundhedslovens genoptræningsbestemmelser m.v. Klager over serviceniveauet, herunder ventetider og organiseringen af genoptræning, der ydes under indlæggelse på et sygehus, kan indbringes for regionen. Klager over serviceniveauet, herunder ventetider og organiseringen af genoptræning i forhold til genoptræning på specialiseret niveau, der skal ydes på sygehus, indbringes ligeledes for regionen. Klager over serviceniveauet, herunder manglende overholdelse af tidsfrist, ventetider og organiseringen af genoptræning, i forhold til genoptræning, der ydes af kommunen efter udskrivning fra sygehus, skal rettes til den kommune, der yder genoptræningen. Det overordnede tilsyn med, om kommunerne overholder lovgivningen, varetages af statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Klage over genoptræning købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land Hvis en patient har modtaget tilskud til vederlagsfri fysioterapi eller vederlagsfri genoptræning uden for sygehusregi, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land, så er det klage- og eventuelt erstatningsreglerne i det land, hvor patienten har modtaget ydelsen, der er gældende. Patienten skal således rette eventuelle klager til det land, hvor patienten har modtaget ydelsen. Dog kan en afgørelse truffet af bopælskommunen om, hvorvidt en patient kan få tilskud til vederlagsfri fysioterapi eller vederlagsfri genoptræning, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land, inden 4 uger efter, at patienten har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for Patientombuddet, jf. 6 og 10 i lov nr af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Klagen sendes til bopælskommunen, der har truffet afgørelsen. Kommunen skal herefter vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Kan kommunen ikke give klageren medhold, skal kommunen sende klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Nævnet kan tage stilling til, om patienter i henhold til bekendtgørelsen har ret til tilskud til en vare eller tjenesteydelse, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land. Disciplinærnævnet kan ikke tage stilling til andre spørgsmål, som alene hører under kommunalbestyrelsens kompetence, herunder f.eks. kommunalbestyrelsens skønsmæssige vurdering af behovet for omfanget af en ydelse og det på grundlag heraf beregnede tilskud til genoptræning søgt i et andet EU-/EØS-land Patienterstatningens dækningsområde Der kan ydes erstatning efter reglerne om patientforsikring i kapitel 3 i lov nr af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign. Dækningsområdet omfatter også genoptræning, der er foretaget på et sygehus eller på vegne af dette, samt genoptræning af autoriserede sundhedspersoner i forbindelse med levering af kommunale genoptræningsydelser efter sundhedsloven 140, herunder genoptræningsydelser, der er leveret på vegne af den enkelte kommune. Dækningsområdet omfatter også praktiserende autoriserede sundhedspersoner, herunder praktiserende fysioterapeuter, der leverer fysioterapi efter sundhedslovens 67 og 140 a. I tilfælde af, at patienten bliver påført en skade i forbindelse med genoptræning er autoriserede sundhedspersoner forpligtede til efter 23 i klage- og erstatningsloven i fornødent omfang at bistå en patient med at anmelde skaden til Patienterstatningen.

31 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/2014 Side 23 af Sociallovgivningen Efter den sociale lovgivning er det kommunen, som træffer afgørelse i sociale sager efter en konkret individuel vurdering. Det er kommunalbestyrelsen, der fastlægger kommunens serviceniveau og således beslutter indholdet og omfanget af hjælpen inden for lovgivningens rammer. Når kommunen har truffet afgørelse i en sag, kan borgeren klage over kommunens afgørelse, hvis pågældende er utilfreds med afgørelsen. Borgeren skal klage inden fire uger efter, at kommunens afgørelse er modtaget, og klagen skal sendes til kommunen. Når der klages over kommunens afgørelse, har kommunen fire uger til at vurdere sagen igen. Kommunen skal sende klagen videre til Ankestyrelsen, hvis kommunen ikke giver borgeren medhold i klagen. En borger kan også klage til Ankestyrelsen, hvis kommunerne ikke har overholdt de regler, der gælder for behandling af sociale sager. Efter reglerne har borgeren ret til at se akterne i sin sag og ret til at udtale sig om alle nye oplysninger, som kommunen har indhentet for at kunne behandle pågældende sag. Borgeren har også ret til at få en fyldestgørende begrundelse for kommunens afgørelse, hvis pågældende ikke får den ydelse, som der er søgt om. Klager over kommunens afgørelser om genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens bestemmelser kan således indbringes for Ankestyrelsen. Ankestyrelsen kan behandle klager over den måde, en sag er blevet behandlet på og over konkrete afgørelsers indhold, herunder over omfanget og indholdet af den tildelte hjælp. Ankestyrelsen kan ikke tage stilling til de kommunalpolitiske beslutninger om serviceniveau m.v. og til kommunens tilrettelæggelse af opgaverne, herunder til hvordan opgaverne udføres. Klager over sagsbehandlingen (sagsbehandlingstiden, personalet m.v.) skal rettes til kommunens borgmester som den øverst ansvarlige for kommunens virksomhed. For så vidt angår klager over sundhedsfaglig virksomhed henvises til afsnit Tilsyn på det sociale område Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale område efter den sociale lovgivning. Kommunalbestyrelsen har efter retssikkerhedslovens 15 og 16 pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Om tilsynsreglerne generelt henvises til den generelle vejledning om Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lovens afsnit IX. Socialtilsynene godkender og fører driftsorienteret tilsyn med private, kommunale og regionale sociale tilbud. Om regler for dette tilsyn henvises til lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn og bekendtgørelse nr af 19. december 2013 om socialtilsyn. Det overordnede tilsyn med, om kommunerne overholder lovgivningen, varetages af statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen har til opgave at kontrollere, at beslutninger, der træffes i kommunen, ikke er i strid med lovgivningen Tilsyn med genoptræning efter servicelovens 86 Serviceloven fastsætter følgende: 151. Den stedlige kommune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. 138 og 139. Kommunalbestyrelsens pligt til at føre tilsyn med løsningen af de opgaver, som myndigheden har truffet afgørelse om i henhold til servicelovens 86, er præciseret i lovens 151, stk Det fremgår af 151, stk. 1, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. afsnit 6.4. Af servicelovens 151 stk. 2-5 fremgår de nærmere omstændigheder omkring tilsynsforpligtigelsen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 8. oktober 2014 Pernille Westh Nielsen Officielle noter / Nina Eg Hansen 1) Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli ) Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 3) Lovbekendtgørelse nr. 929 af 25. august ) Lov nr. 563 af 09/06/2006 om sygedagpenge, som senest ændret ved lov nr. 480 af 12/06/ ) Lovbekendtgørelse nr 990 af 12. september 2014 om en aktiv beskæftigelsesindsats. 6) Vejledning om kommunal rehabilitering. Nr af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 7) Vejledning om kommunal rehabilitering. Nr af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 8) Sundhedsstyrelsens oversættelse (maj 2010) af WHO s definition af rehabilitering, 9) MarselisborgCentret. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet (2004)

32 retsinformation.dk - VEJ nr 9759 af 08/10/2014 Side 24 af 24 10) Med strukturreformen overtog kommunerne pr. 1. januar 2007 ansvaret for at tilbyde specialundervisning for voksne og unge over den skolepligtige alder. Fra den 1. januar 2007 gives ydelser efter bekendtgørelse nr. 378 af 28/04/2006 om specialundervisning for voksne som en regional sygehusydelse i henhold til sundhedsloven og indgår dermed som en almindelig del af sygehusbehandlingen, jf. bekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 af sundhedsloven. 11) Den enkelte region og kommunerne i regionen kan i regi af sundhedsaftalerne aftale det nærmere indhold af denne patientrettede kontaktinformation i genoptræningsplanerne, herunder om genoptræningsplanerne skal indeholde information om en konkret kontaktperson eller om en central enhed, eksempelvis de regionale patientkontorer i regionen. 12) Bekendtgørelse om vederlagsfri fysioterapi nr. 710 af 27/06/ ) Bekendtgørelse nr af om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler og vejledning nr af om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 14) Vejledning nr af om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 15) Dvs. Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederlandene (Holland), Norge, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. 16) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 17) EU-/EØS-landene er EU-landene (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig) og EFTA-landene (Island, Norge og Liechtenstein). Reglerne gælder også i Schweiz. 18) Sygesikringsbeviset har pr. 1. januar 2007 ændret navn til sundhedskort. 19) Disse personer er f.eks. personer på ferie i Danmark, eller personer der er udsendt af en udenlandsk arbejdsgiver til arbejde i Danmark. 20) Der er mellemstatslig afregning med følgende lande for så vidt angår visse udenlandsk sikrede med bopæl i: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig samt Liechtenstein og Schweiz. 21) Der er mellemstatslig afregning med følgende lande for så vidt angår udenlandsk sikrede på ophold i Danmark: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig samt Liechtenstein og Schweiz

33 Den tværsektorielle grundaftale på genoptræningsområdet Revision April 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning s.2 2 Arbejdsdeling og samarbejde s Almen Praksis rolle 2.2 Privathospitaler og speciallæger 64 3 Særlige fokusområder s Børneområdet 3.2 Specifikke grupper 3.3 Brug af tidsfrister i forbindelse med opstart af ambulant genoptræning 4 Kvalitetsudvikling på tværs af sektorer.s Kompetenceudvikling 5 Kommunikation mellem parterne vedrørende behov for genoptræning s Genoptræningsplaner Indhold og procedurer for genoptræningsplaner Kvalitet og indhold i genoptræningsplaner 5.2 Sammenhæng i genoptræningsforløbet Hjemmebesøg Kontaktpersoner på sygehuse og i kommuner 5.3 Frit valg af genoptræningssted 6 Koordinering af indsatsen. s Den overordnede administrative koordinering 6.2 De Lokale samarbejdsfora 7 Kapacitetsstyring. s.9 8 Organisatoriske og faglige indikatorer. s.10 Bilagsliste Bilag 1 Samarbejdsmodel for det tværsektorielle samarbejde på Hjerneskadeområdet omkring patienter der udskrives fra Neuroenhed Nord Brønderslev Bilag 2 Forløbsbeskrivelse for genoptræning og træning på børneområdet Bilag 3 Aftale om brug af tidsfrister ved opstart af genoptræning 1

34 Den tværsektorielle grundaftale på genoptræningsområdet Revision April Indledning Formålet med den tværsektorielle grundaftale for genoptræningsområdet er at sikre effektive og sammenhængende genoptræningsforløb af høj kvalitet, og uden unødig ventetid, for de patienter som efter en sygehusindlæggelse har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Endvidere er formålet at sikre grundlaget for borgerens frie valg af genoptræningssted. Aftalen skal derfor medvirke til: At skabe overblik over de fire stratificeringsniveauer inden for genoptræning, hvordan der henvises til disse, herunder hvordan der skelnes mellem dem. At sikre, at alle relevante aktører har adgang til disse aftaler og retningslinjer samt lokale aftaler. At sikre, at rammerne for en effektiv kommunikation og faglig dialog mellem sygehus, kommune og almen praksis, herunder den nødvendige IT-understøttelse, er til stede. At sikre patientens muligheder for dialog med de forskellige aktører, herunder fastlægge indholdet i en kontaktpersonordning, som involverer både sygehusene og kommunerne. At sikre, at patienten og relevante aktører kan få det fornødne kendskab til de eksisterende genoptræningstilbud i region og kommuner. At sikre patienten en kvalificeret vejledning, om det frie valg af genoptræningssted. Hvordan parterne gennem en løbende planlægning og styring af kapaciteten af genoptræningstilbud i regionen og kommunen sikrer, at genoptræningen kan påbegyndes hurtigst muligt efter udskrivning fra sygehuset. Målgruppen for den tværsektorielle grundaftale for genoptræningsområdet: Alle patienter, både børn, unge og voksne, der efter udskrivning har et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Specifikke grupper af patienter, der tillige har behov for andre ydelser fra kommunerne. Læger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre faggrupper på sygehusene herunder sundhedspersoner på private sygehuse og praktiserende speciallæger, som har en aftale med Region Nordjylland. Ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger og andre faggrupper, som er tilknyttet rehabiliterings/genoptrænings- afdelinger/centre i region, i kommuner og ved private leverandører. Genoptræning efter Sundhedsloven defineres som: En målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en patient/borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Genoptræning omfatter træning af kroppens funktioner og træning af aktiviteter, dvs. træning af funktionsnedsættelse i relation til fx bevægeapparatet og aktivitetsbegrænsninger. Sundhedsaftalen tager desuden udgangspunkt i (er lavet som link); Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. 2

35 Den tværsektorielle grundaftale på genoptræningsområdet Revision April Arbejdsdeling og samarbejde Arbejdsdelingen vedrørende almen ambulant genoptræning, specialiseret ambulant genoptræning og rehabilitering på specialiseret niveau følger Sundhedslovens bestemmelser på genoptræningsområdet. Kommunerne har myndigheds- og finansieringsansvaret for al genoptræning efter Sundhedsloven, når patienten er udskrevet fra sygehuset. Ifølge bekendtgørelsen om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, så skal genoptræningsplanen angive om patienten har behov for; Almen genoptræning Specialiseret genoptræning Rehabilitering på specialiseret niveau Almen genoptræning kan være på enten basalt eller avanceret niveau. Når en patient er henvist til almen genoptræning, skal kommunen på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering, som et led i visitationen, angive, om patienten skal modtage genoptræning på basalt eller avanceret niveau. Vurderingen foretages med udgangspunkt i de beskrivelser af de forskellige niveauer, der findes i vejledningen. Sygehusene har ansvaret for at yde den specialiserede ambulante genoptræning i følgende situationer: Hvis patienten har behov for genoptræningsydelser, der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau, med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. Hvis patienten har behov for genoptræningsydelser, der af hensyn til patientens sikkerhed, forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. Det er dog vigtigt at fastslå, at det ikke alene er patientens diagnose, men ofte patientens tilstand, herunder sygdommens sværhedsgrad, der afgør, om patienten efter udskrivning fra sygehus skal have specialiseret eller almen genoptræning. En afgørelse om behov for specialiseret genoptræning beror således altid på en konkret lægefaglig vurdering af den enkelte patient. I den sammenhæng er det vigtigt at sundhedsfagligt personale (f. eks. læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter) er instrueret i, at det alene er Sundhedslovens kriterier for, hvornår der er tale om specialiseret, ambulant genoptræning, der gælder. Når det drejer sig om rehabilitering på specialiseret niveau, hvor der stilles særlige krav til sammenhæng og kvalitet, så vil det være relevant at supplere genoptræningsplanen med en sundhedsfaglig dialog mellem sundhedspersoner fra det udskrivende sygehus og sundhedspersoner, der koordinerer og/eller yder den rehabiliterende indsats i kommunen. Der er derfor indgået en lokal samarbejdsaftale mellem kommunerne og Region Nordjylland (Neuroenhed Nord Brønderslev), hvor retningslinjer for dialogen mellem patient, evt. pårørende, kommunen og regionen er nærmere beskrevet denne beskrivelse findes i bilag Almen praksis rolle Genoptræningsplanen fremsendes til den praktiserende læge efter samtykke fra patienten. Almen praksis rolle i relation til genoptræningsområdet er primært, at være patientens tovholder. I denne funktion ligger blandt andet, at det er den praktiserende læge, som har den nære kontakt til 3

36 Den tværsektorielle grundaftale på genoptræningsområdet Revision April 2016 borger og kommune. Egen læge vil typiske være en del af længerevarende og komplicerede forløb fx i forhold til den medicinske behandling, og vil generelt kunne følge op på genoptræningsforløb, når patienten kommer i praksis. Kommunerne fremsender ligeledes epikrise til almen praksis efter endt genoptræningsforløb. 2.2 Privathospitaler og speciallæger 64 Gennem standardkontrakten for udvidet frit sygehusvalg indgået mellem Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker forpligtes Privathospitalerne til at leve op til kravene i sundhedsaftalerne. Specielt for genoptræning gælder det, at privathospitalerne skal: Overholde lovgivningens krav til genoptræningsplaner samt udarbejde planerne i overensstemmelse med de vilkår, der er skitseret i de gældende sundhedsaftaler indgået mellem patientens bopælskommune og bopælsregion. Således gælder det for de private leverandører i forbindelse med det frie udvidede sygehusvalg: At det private sygehus vurderer, behovet for genoptræning efter endt sygehusbehandling, og eventuelt udarbejder en genoptræningsplan. At det skal fremgå af genoptræningsplanen, hvor den er udarbejdet, når denne fremsendes til kommunen eller sygehuset. Der skal desuden arbejdes for, at privathospitaler og speciallæger fremover sender genoptræningsplanen elektronisk. I situationer, hvor en patient bliver udskrevet fra et privat sygehus efter at have modtaget behandling for egen regning (fx via en sundhedsforsikring), har det private sygehus ikke kompetence til at vurdere, om en patient har behov for genoptræning, og derfor ret til en genoptræningsplan på udskrivningstidspunktet. Her har det private sygehus i stedet mulighed for formelt at sende patienten til bopælsregionens sygehus relevante speciale, med henblik på vurdering af et eventuelt behov for en genoptræningsplan og efterfølgende genoptræning. 3 Særlige fokusområder 3.1 Børneområdet Med Kommunalreformen i januar 2007 og de deraf affødte ændringer på genoptræningsområdet blev det tydeligt, at der er behov for et særligt fokus på børneområdet, da dette område fremstår komplekst, både juridisk, organisatorisk og fagligt. Der er udarbejdet en forløbsbeskrivelse for genoptræning og træning på børneområdet. Forløbsbeskrivelsen er formidlet til de relevante aktører på området, og det umiddelbare indtryk er, at den kan danne grundlag for en mere systematisk tilgang til træning og genoptræning på børneområdet. Det er aftalt, at forløbsbeskrivelsen skal revurderes senest efter 3 år (2017), eller hvis der sker ændringer inden for området, der kræver en revurdering. Forløbsbeskrivelsen er vedlagt aftalen som bilag 2. 4

37 Den tværsektorielle grundaftale på genoptræningsområdet Revision April Specifikke grupper Jf. definitionen af genoptræning er det vigtigt at præcisere, at indsatsen vedrørende genoptræning også skal dække de patienter, som har lidt f.eks. et kognitivt funktionstab, også uden at lide et bevægelses- eller aktivitetsmæssigt funktionstab. Der bør derfor være særlig opmærksomhed på, at patienter med erhvervet hjerneskade, udviklingshæmmede, psykisk syge m.fl., får vurderet deres genoptræningsbehov. I forbindelse med udfyldelse af genoptræningsplanen skal relevante funktionsevnevurderinger og særlige undersøgelser, fx neuropsykologiske undersøgelser og behandling, audiologopæders undersøgelser og behandlinger samt andre relevante faggruppers undersøgelser og behandlinger vedlægges. I aftaleperioden er det aftalt, at der skal være et særligt fokus på vurdering af genoptræningsbehov og udarbejdelse af genoptræningsplaner i psykiatrien. Der er derfor iværksat et løbende samarbejde mellem region og kommuner, hvor området stille og roligt udvikles, herunder at der kan ske en tilpasning af kompetencer og kapacitet i kommunerne, så ingen borgere bliver udskrevet med en genoptræningsplan, uden at der er et relevant tilbud i kommunen. Endvidere vil udviklingen på hjerneskadeområdet og omorganiseringen af neurorehabiliteringen i Region Nordjylland betyde væsentlige ændringer i dette afsnit. Afsnittet vil løbende blive omformuleret i takt med at disse ændringer træder i kraft / blive kendte. 3.3 Brug af tidsfrister i forbindelse med opstart af ambulant genoptræning Bekendtgørelsen angiver, at der kan fastsættes en tidsfrist for opstart af genoptræningen, hvis der er et sundhedsfagligt begrundet behov for det. Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har derfor indgået en aftale omkring brug af tidsfrister i forbindelse med opstart af genoptræning, som fastlægger at; Alle genoptræningsforløb igangsættes inden for 14 kalenderdage efter at kommunen / regionen har modtaget en genoptræningsplan. Hvis en patient har et sundhedsfagligt begrundet behov for at begynde genoptræningsforløbet tidligere eller senere end de 14 dage, angiver sygehuset en startdato og en sundhedsfaglig begrundelse herfor. Begrundelsen skal indeholde oplysninger om den enkelte patients funktionsevne og være individuel relevant for den pågældende patient. Hele aftalen om brug af tidsfrister kan ses i bilag 3. Det er desuden et servicemål for både region og kommuner, at den første kontakt til en patient/borger skal forgå senest 5 hverdage efter at regionen / kommunen har modtaget en genoptræningsplan. 5

38 Den tværsektorielle grundaftale på genoptræningsområdet Revision April Kvalitetsudvikling på tværs af sektorerne 4.1 Kompetenceudvikling Vidensdeling, eksempelvis sidemandsoplæring på tværs af sektorer, vil blive tilbudt vederlagsfrit af både Region Nordjylland og kommunerne, hvor dette ikke kræver en stor ressourceindsats fra region såvel som kommune. Decideret kursusafholdelse vil ikke blive afholdt vederlagsfrit. Området er under kontinuerlig udvikling, og der er derfor et stort ønske om at styrke arbejdet med kompetenceudvikling, som en del af det arbejdet der skal være med til at kvalitetssikre indsatserne på genoptræningsområdet. Det er derfor blevet et fokuspunkt i den administrative sundhedsaftale, at der skal arbejdes med at udvikle og afprøve nye metoder til kompetenceudvikling som fx delestillinger, jobrotationsordninger og nye tværsektorielle kurser. 5 Kommunikation mellem parterne vedrørende behov for genoptræning 5.1 Genoptræningsplanen Genoptræningsplanen skal sikre relevant information til de sundhedspersoner, der skal yde genoptræningsydelsen til patienten samt sikre information til patienten, patientens alment praktiserende læge, patientens hjemkommune og evt. anden leverandør af genoptræningsydelser. I Region Nordjylland benyttes MedComs standard i en elektronisk udgave, som skal anvendes ved kommunikation til kommunerne. I løbet af 2016 vil en ny standard for genoptræningsplanen (G- GOP) blive implementeret i Nordjylland og resten af Danmark Indhold og procedurer for genoptræningsplaner Inden udskrivning fra sygehus sker en afklaring af patientens behov for genoptræning efter udskrivning. Afklaring af patientens behov sker ved en lægefaglig vurdering, men i praksis kan lægen vælge at delegere vurderingen af behovet, samt udarbejdelse af genoptræningsplanen til andet sundhedsfagligt personale, herunder fx til fysio- eller ergoterapeuter, hvilket generelt tilrådes. Genoptræningsplanen skal udarbejdes i samarbejde med patienten, og udleveres til patienten ved udskrivelse fra sygehus. For patienter med et lægefagligt vurderet behov for en genoptræningsplan, er der følgende overordnede scenarier med hensyn til det efterfølgende forløb; a) Patienten udskrives med en genoptræningsplan. b) Patienten vælger ikke at få lavet en genoptræningsplan. c) Patienten giver ikke samtykke til at videresende genoptræningsplanen til bopælskommune og /eller egen læge. Uanset hvilket scenarium, der er tale om, fremsender sygehuset den endelige plejeforløbsplan til kommunen/hjemmeplejen senest kl. 12 hverdagen før udskrivning. Af denne fremgår det, om der forefindes genoptræningsplan. På denne måde sikres det, at bopælskommunen er informeret, når en patient med behov for genoptræning bliver udskrevet fra et sygehus. Ad. a) I de tilfælde, hvor patienten udskrives med en genoptræningsplan, skal den leve op til de krav til indhold, som er beskrevet i vejledningens afsnit

39 Den tværsektorielle grundaftale på genoptræningsområdet Revision April 2016 Ad. b) I de tilfælde, hvor en patient vælger ikke at få lavet en genoptræningsplan skal det, som beskrevet i afsnit 5.2 i vejledningen, anføres i journalen. Det tilføjes ligeledes i epikrisen til den praktiserende læge. Sygehuset skal i dette tilfælde informere patienten om, at der i så fald ikke kan iværksættes genoptræning på bopælskommunens regning. Ad. c) Hvis en patient vælger ikke at give samtykke til at en genoptræningsplan videresendes til bopælskommunen og/eller egen læge, skal sygehuset informere vedkommende om konsekvenserne af dette valg; - Bopælskommunen vil i så fald ikke have et grundlag for at kunne fremskaffe et passende tilbud om genoptræning. - Egen læge vil ikke umiddelbart kunne inddrage anbefalingerne i genoptræningsplanen i en evt. fremtidig behandling eller opfølgning på patientens problem Kvalitet og indhold i genoptræningsplanerne Genoptræningsplaner skal bidrage til at sikre målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb for patienter, der efter udskrivning fra sygehus har behov for genoptræning. Kvaliteten af genoptræningsplanerne er derfor af stor betydning. Således er det et succeskriterium, at genoptræningsplanerne ikke kun lever op til minimumskravene, men også bliver det arbejdsredskab i den tværsektorielle indsats, der sikrer målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb for regionens borgere. For at sikre kvaliteten af genoptræningsplanen, forpligtiger parterne sig til at gennemføre minimum 2 audits på genoptræningsplanen i aftaleperioden, ud fra nærmere definerede kvalitetsmål. I denne forbindelse sættes der endvidere fokus på antal ydelser i relation til den enkelte genoptræningsplan. Der arbejdes blandt andet ud fra følgende opstillede kvalitetsmål for genoptræningsplaner: At de er tilfredsstillende udfyldt, At de opfylder bekendtgørelsens retningslinjer, At de bidrager til et sammenhængende og effektivt genoptræningsforløb. Endvidere arbejdes der hen imod at implementere ICF som fælles referenceramme i forhold til at beskrive patientens funktionsevne. 5.2 Sammenhæng i genoptræningsforløbet Hjemmebesøg En udvidet koordinering af komplekse genoptræningsforløb kan finde sted ved fælles deltagelse i hjemmebesøg. Når sygehuset/lægen finder indikation for nødvendigheden af hjemmebesøg, aftales det i fællesskab mellem kommune og sygehus og i samarbejde med patienten, hvorvidt der er behov for hjemmebesøg Kontaktpersoner på sygehuse og i kommuner For at øge kvaliteten og sammenhængen i genoptræningen, skal genoptræningsplanerne altid indeholde navn på den terapeut eller læge på sygehuset, der har trænet/behandlet patienten og/eller udarbejdet genoptræningsplanen. På denne måde sikres det, at de kommunale sundhedsfolk let kan komme i kontakt med det sundhedspersonale på sygehuset, der kender patientens forløb og baggrund for genoptræningsplanens indhold og udformning. Hvis en genoptræningsplan indeholder resultater af specielle undersøgelser, kan det fremgå af GOP en, 7

40 Den tværsektorielle grundaftale på genoptræningsområdet Revision April 2016 hvem der har udført disse undersøgelser. Der er desuden, i den nye G-GOP, mulighed for at indsætte navne på deltagerene i det behandlende team, men det er ikke et krav. Genoptræningsplanen anviser en kommunal og en regional kontaktperson for den enkelte patients genoptræningsforløb. Kontaktpersonerne skal kunne besvare patienters faglige og organisatoriske spørgsmål herunder spørgsmål til selve genoptræningsplanen, spørgsmål til et eventuelt videre ambulant, specialiseret genoptræningsforløb i det regionale sundhedsvæsen eller spørgsmål til det videre genoptræningsforløb i kommunalt regi. Kommunerne og sygehusene i regionen har en gensidig forpligtelse til at sikre let adgang til oplysninger om kontaktpersoner. Før der er udpeget en trænende terapeut, angives ergo/fysioterapiafdelingen på de enkelte sygehuse eller visitationen/myndighedsafdelingen i de enkelte kommuner, som kontaktperson. Da der ligger en forpligtigelse til at orientere patienten om, hvem der er den trænende terapeut, skal navnet på denne oplyses, og denne vil, når træningen er påbegyndt, være kontaktperson. Oplysning om dette sker enten via brev eller per telefon til patienten. Såfremt det ønskes, at den kommunale trænende terapeut tager kontakt til sygehusets ergo/fysioterapi afdeling, påføres dette på genoptræningsplanen. Ændringer i kommunens kontaktoplysninger, fremsendes af kommunen til Regionens ITkontor på mailadresse: og der påføres i emnefeltet kontaktoplysninger på genoptræningsplaner. Regionen sørger derefter for, at oplysningerne automatisk påføres genoptræningsplanen ved udfyldelse. Ved generelle spørgsmål og principielle sager vedr. patientkontor: genoptræning kontaktes regionens Patientkontoret i Region Nordjylland (link) Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø Telefon: Mail: 5.3 Frit valg af genoptræningssted Genoptræningsplanen skal følges af en rådgivning om patientens mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. Patienter, der efter udskrivning fra et sygehus har et lægefagligt begrundet behov for specialiseret genoptræning (jf. patientens genoptræningsplan), kan vælge at modtage den ambulante specialiserede genoptræning på bopælsregionens sygehuse eller på andre regioners sygehuse samt visse private specialsygehuse, som er nævnt i sundhedslovens 79, stk. 2. Reglerne om det udvidede frie sygehus valg gælder også for genoptræningsområdet således at, hvis ventetiden overstiger henholdsvis 30(alvorlig sygdom)/60 dage, kan borgeren vælge at få genoptræningen på et andet sygehus. Det aftales, at Region Nordjylland i disse tilfælde har ansvaret for at informere patienten om det frie valg, og dermed også har ansvaret for at fremskaffe det nødvendige grundlag herfor. Patienter der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for almen genoptræning (jf. patientens genoptræningsplan), kan frit vælge mellem de tilbud 8

41 Den tværsektorielle grundaftale på genoptræningsområdet Revision April 2016 bopælskommunen har etableret ved egne institutioner, og de tilbud som kommunen yder via en eller flere leverandører, der er indgået særlige aftaler med. Patienten har desuden ret til at vælge et genoptræningstilbud på andre kommuners træningscentre/tilbud. Patienter har derimod ikke mulighed for at vælge genoptræningstilbud, som andre kommuner tilbyder egne borgere, via en eller flere leverandører på grundlag af særlig aftale herom. Kommunen har ansvaret for, ved den første kontakt med patienten, (senest efter 5 hverdage) at informere patienten om det frie valg, og dermed også ansvaret for at fremskaffe det nødvendige grundlag herfor. 6 Koordination af indsatsen 6.1 Den overordnede administrative koordinering Koordinering og udvikling af indsatsen på træningsområdet sker efter aftale med Porteføljestyregruppen (PSG) og Den Administrative Styregruppe (DAS) for sundhedsaftalerne. Indsatser kan iværksættes med udgangspunkt i; Indsatser der er beskrevet i sundhedsaftalen , som prioriteres og igangsættes af PSG og DAS i løbet af aftaleperioden. Sager der opstår i løbet af aftaleperioden, fx principielle spørgsmål fra samarbejdsfora eller implementering af nye nationale retningslinjer. I disse tilfælde udformes en henvendelse til PSG, som behandler sagen og hvis den vurderes relevant, sender den videre til godkendelse i DAS. I begge tilfælde udarbejdes kommissorier for de enkelte indsatser, som godkendes i PSG inden en tværsektoriel projektgruppe herefter kan nedsættes. Projektgruppen afrapporterer efterfølgende til PSG og DAS, hvor evt. nye anbefalinger godkendes, inden de kan implementeres. 6.2 Lokale Samarbejdsfora De lokale Samarbejdsfora (somatiske og psykiatriske) vil være fora for drøftelse og afklaring af samarbejdet mellem sygehusene og kommunerne på det mere praktiske plan. I de lokale samarbejdsfora er der således mulighed for at drøfte konstaterede konkrete og generelle kvalitetsbrist for overdragelse af borgere fra sygehus til kommune og vice versa. 7 Kapacitetsstyring Parterne er enige om, at det er den enkelte myndigheds ansvar at tage kontakt til borgeren vedr. genoptræning inden for de fastsatte tidsfrister. Det er dermed også den enkelte myndigheds ansvar at kapacitet og efterspørgsel efter genoptræning hænger sammen. Genoptræningsområdet monitoreres løbende, og der vil stadig være fokus på fordelingen mellem almen og specialiseret genoptræning og udviklingen i antallet af genoptræningsplaner. I den forbindelse udveksles nærmere information om aktivitetsmønstret i henholdsvis sygehusregi og kommunalt regi, herunder omfang og type af genoptræningstilbud. Med hensyn til validiteten af data vedrørende antal og fordeling af genoptræningsplaner, så vil de være valide med ca. et kvartals forsinkelse. Det aftales derfor, at der gives kvartalsvise afrapportering af data (et kvartal bagud) samt én årlig opgørelse disse data kan altid hentes på analyseportalen (link). Ventetidsdata findes på esundhed (link) data fra det foregående år vil være klar med ca. et halv års forsinkelse. 9

42 Den tværsektorielle grundaftale på genoptræningsområdet Revision April 2016 Regionen varsler kommunerne om ændringer i behandlingsaktiviteten i så god tid som muligt, og drøfter de nærmere vilkår og konsekvenser, så den opfølgende indsats over for patienterne kan planlægges. Kommunen forpligter sig ligeledes til at orientere om ændringer i struktur og kapacitet vedr. rehabiliteringsforløb for kronikere, aflastningstilbud samt pleje- og genoptræningstilbud. Styring af kapaciteten tager endvidere udgangspunkt i aftalen om brug af tidsfrister i genoptræningsplaner, som vil være gældende fra den 1. maj Organisatoriske og faglige indikatorer Det er hensigten, at de faglige og organisatoriske indikatorer skal være med til at dokumentere sundhedsaftalens kvalitet samt skabe grundlag for opfølgning og monitorering af denne. Aktiviteterne, som indikatorerne skal rette sig i mod, er aktiviteter, der sker i sektorovergangen mellem region/sygehus, almen praksis og kommune. Indikatorerne kan løbende udvikles og der kan efter behov tilføjes eller reduceres i antallet, vurderet i relation til den aktuelle relevans af den enkelte indikator. Nedenstående indikatorer er forslag til, hvordan vi i den nuværende periode kan følge genoptræningsområdet. Organisatoriske indikatorer: Monitorering af, om borgeren oplever, at samarbejdet mellem sygehus og kommune foregår koordineret og sammenhængende, og om borgeren føler sig inddraget i passende omfang. Derudover er følgende faglige indikatorer valgt: Løbende monitorering af fordelingen mellem almen og specialiseret genoptræning. Løbende monitorering af fordelingen mellem basal og avanceret genoptræning. Ventetid på genoptræning. Udarbejdelse af kvalitativ audits på genoptræningsplaner (to i løbet af aftaleperioden). Undersøgelse af, hvorvidt apopleksipatienter, udviklingshæmmede og psykisk syge m.fl. modtager en genoptræningsplan. I forbindelse med det fokus der er på genoptræningsplaner fra psykiatrien i aftaleperioden vil det blive fulgt, hvor mange genoptræningsplaner der bliver udarbejde fra psykiatrien, hvilke patientgrupper der bliver henvist, og der vil blive udarbejdet en audit på genoptræningsplaner fra psykiatrien. Sidste Revision april

43 BILAG 3 Aftale om brug af tidsfrister ved opstart af genoptræning mellem Region Nordjylland & De Nordjyske Kommuner Gældende fra 1. maj 2016

44 I Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (BEK nr af 06/10/2014), fremgår af 3: Genoptræningsplanen skal angive en tidsfrist for opstart af genoptræningen efter udskrivning fra sygehus, hvis der er sundhedsfagligt begrundet behov herfor. Den Administrative Styregruppe i Region Nordjylland har i den forbindelse godkendt følgende aftale, som formelt træder i kraft pr. 1. maj Aftalen gælder både almen og specialiseret genoptræning, og beskriver, hvordan det kan sikres, at der fastsættes tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatsen, hvor der er et sundhedsfagligt begrundet behov herfor. Det gælder derfor at: Alle genoptræningsforløb igangsættes inden for 14 kalenderdage efter at kommunen / regionen har modtaget en genoptræningsplan. Hvis en patient har et sundhedsfagligt begrundet behov for at begynde genoptræningsforløbet tidligere end de 14 dage, angiver sygehuset en startdato og en sundhedsfaglig begrundelse herfor. Begrundelsen skal indeholde oplysninger om den enkelte patients funktionsevne og være individuel relevant for den pågældende patient. Hvis en patient har et sundhedsfagligt begrundet behov for at begynde genoptræningsforløbet senere end de 14 dage, angiver sygehuset en startdato og en sundhedsfaglig begrundelse herfor. Angivelse af tidsfrist Når der i en overgangsperiode (indtil en ny standard for G-GOP er implementeret) skal angives tidsfrist for opstart af genoptræningsindsatsen, skal dato samt den sundhedsfaglige begrundelse anføres i feltet Praktiske oplysninger Implementering Hver sektor er ansvarlig for, at aftalen bliver implementeret, herunder at sørge for at de relevante medarbejdere kender aftalen. Evaluering 1. januar 2017 igangsættes en evaluering med inddragelse af følgende spørgsmål: I hvilket omfang og hos hvilke patientgrupper anvender sygehusene muligheden for at angive en startdato for igangsættelse af den kommunale og regionale genoptræning henholdsvis tidligere og senere end 14 dage. Hvilke begrundelser angives? I hvilket omfang lever kommunerne og regionen op til tidsfristerne angivet i genoptræningsplanen? Kontaktpersoner Lars Lejbølle, Region Nordjylland: Lars Bach, Rebild Kommune: Side 2 af 2

45 BILAG 5 Samarbejdsmodel for det tværsektorielle samarbejde på Hjerneskadeområdet omkring patienter der udskrives fra Neuroenhed Nord Brønderslev Indhold: Dette dokument indeholder to beskrivelser: En samarbejdsmodel for proces ved udarbejdelse af tværfaglig tværsektorielle rehabiliteringsplan Indhold og tidspunkt for udfyldelse af tværfaglig tværsektoriel rehabiliteringsplan. Mål: at understøtte sammenhængende, koordinerede og helhedsorienterede tværfaglige og tværsektorielle rehabiliteringsforløb for patienter/borgere i forbindelse med udarbejdelse af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. Formålet: at skabe sammenhæng i patientens/borgerens rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer, dels ved en styrket kommunikation/dialog både på tværs af sektorer og internt i kommunerne og transfer af viden mellem Neuroenhed Nord Brønderslev (NNB) og kommunen. Rehabiliteringsplanen tager udspring i genoptræningsplanens opbygning og nuværende forsendelsesmetode. Ligesom de øvrige skabeloner for elektronisk kommunikation via MEDCOM 7 standarder anvendes i forløbet. Målgruppen for indsatsen: Patienter/borgere, der udskrives fra Neuroenhed Nord Brønderslev. Det anbefales, at denne samarbejdsmodel bliver løbende evalueret og justeret i sundhedsaftaleperioden. Opfølgning bør ske én gang årligt og varetages af en tværsektoriel gruppe. Det er indtil videre besluttet, at projektgruppen for implementering af ny vejledning på genoptræningsområdet varetager evalueringen, men at projektgruppen i denne forbindelse ad hoc udvides med nedenstående medlemmer for at tilgodese hjerneskadeområdet og det sociale område; Fire kommunale Hjerneskadekoordinatorer (eller personer med tilsvarende funktion) en fra hver klynge. En til to repræsentanter fra Neuroenhed Nord Brønderslev. En repræsentant fra Specialsektoren i regionen (Rammeaftalesekretariatet) Opfølgningen tager bl.a. udgangspunkt i en audit på fire patientforløb og skal fokusere på: Om daglig praksis lever op til de skitserede mål og formål. Hvor gode vi har været til at samarbejde på tværs, herunder effekten af formøder eller eftermøder. Hvor gode vi har været til at henvise borgerne til det rette tilbud, herunder kvaliteten af indholdet i genoptræningsplanerne. Forkortelser: KHK: Kommunal Hjerneskade Koordination NNB: Neuroenhed Nord Brønderslev PFP: Plejeforløbsplan GOP: Genoptræningsplan/Rehabiliteringsplan

46 KOR: Korrespondance 1 Forløbsbeskrivelse Aktivitet Handlinger/kommunikation Overflytning til NNB Kommunikation om udvidet koordinering og dato for første statusmøde (PFP) Patient/Borger indlægges/overflyttes til NNB Inden 48 timer efter overflytning orienterer NNB, via plejeforløbsplan (Tværsektorielle meddelelser, TSM), KHK om tidspunkt for 1. statusmøde. KHK kvitterer for modtagelsen af plejeforløbsplan og bekræfter tidspunkt for 1. statusmøde. Elektronisk statusbeskrivelse forud for 1. statusmøde Senest 7 dage før første 1. statusmøde sender NNB en tværfaglig statusbeskrivelse til KHK via Plejeforløbsplanen (TSM). Statusbeskrivelsen vil være placeret i det skrivefelt der er benævnt Forventninger til forløbet. Informationer i den første tværfaglige statusbeskrivelse til det 1. statusmøde: Alder Sygdomshistorie og forløb, herunder; - Skadestidspunkt - Skadens placering og type Funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt. Foreløbige forventninger til forløbet, herunder; - Præsentation af mål - Konklusioner på test(s) (FIM, AMPS fx) - Om mødet forventes at have karakter af et udskrivningsmøde. Sociale oplysninger - Jobsituation, - Forsørgelsesgrundlag, - Netværk, - Interesser,

47 - Evt. misbrug, andre sygdomme (både somatiske og psykiatriske) - Tidligere apopleksier 2 Første tværsektorielle statusmøde DEL 1 (45 min) Ca. 3½ uger efter overflytning til NNB afholdes 1. statusmøde. Ved kortere indlæggelser kan første statusmøde afholdes tidligere, eller mødet har karakter af udskrivningsmøde Formål: Afklare patientens/borgerens behov og aktuelle ressourcer, Præsentere borgercentrerede målsætninger og faglige delmål i NNB-teamets behandlingsplan, Påbegynde plan for indsatser efter udskrivelse i samarbejde mellem borger/pårørende, teamet fra NNB og kommunale repræsentanter (hjerneskadekoordinationen) Deltagere på mødet: Patient / borger, pårørende. Teamet fra NNB. Kommunal Hjerneskadekoordinator. Ordstyrer fra NNB Første statusmøde DEL 2 (15 min) Der laves et referat målrettet borger/pårørende, som kan deles med den kommunale aktør, men deltagerne er som udgangspunkt forpligtet til at indhente de informationer der er relevante for det videre arbejde i egen organisering I forbindelse med statusmødet afholdes som udgangspunkt et kort opfølgende møde med de (få) relevante personer, uden deltagelse af patient/borger og pårørende (som informeres om dette) enten før eller efter statusmødet. Formøderne er særligt relevante i forhold til: Situationer hvor man er tæt på udskrivelse, og der derfor skal være særlig opmærksomhed på tæt afstemning af planlægning. Når der er situationer med behov for særlig tæt koordination. Det kan være begrundet i patientens adfærd, som manglende indsigt eller særlig krævende situation (familiær belastning/ børn/syg ægtefælle/meget krisepræget/dobbelt diagnoser mv.). Eftermøde er betydningsfulde, når: Der på mødet opstår uforudsete hændelser og der opstår behov for de-briefing. Når koordinations- og opsamlingsbehovet er særlig stort, men uden at det blev karakteriseret nærmere i fokusgrupperne. På eftermødet uddybes faglige forklaringer og vinkler perspektiveres

48 Dialog og koordinering mellem statusmøder, eventuelt mellemliggende statusmøder Udskrivningsmøde DEL 1 (45 min) Kommunen koordinerer sagen internt og påbegynder planlægningen af næste faglige delmål i relation til den langsigtede borgercentrerede målsætning Der er løbende dialog i forløbene, og der orienteres tværsektorielt ved væsentlige ændringer, der har betydning for det samlede forløb. Kommunikationen sker via TSM og/eller telefonisk. Aftaler om weekendbesøg og hjælpemidler er uændret, men tænkes ind i det samlede rehabiliteringsforløb Kommunen indkaldes til udskrivningsmødet senest 7 dage før det finder sted. Formål: Opfølgning og status for faglige delmål i relation til den borgercentrerede langsigtede målsætning Gøre status for patientens/borgerens funktionsniveau, rehabiliteringsbehov og aktuelle ressourcer, vurdering af Dato for udskrivning aftales Præsentation af plan for indsat i kommunalt regi Orientere for næste stafetholder/kontaktperson Der laves eventuelt plan for overlevering til udfører (pleje/terapeuter med flere) Ved udskrivelse udarbejdes GOP med udgangspunkt i den nye G-GOP. Indtil den nye standard er implementeret benyttes den eksisterende standard(d-gop). Vejledning for indholdet i genoptræningsplaner udarbejdet til rehabilitering på specialiseret niveau findes på Sundheds- og ældreministeriets hjemmeside se dette link. Deltagere på mødet: Patient / borger, pårørende. Teamet fra NNB. Kommunens Hjerneskadekoordinator og evt. andre faggrupper fra kommunen (myndighed eller udfører). Ordstyrer fra NNB 3 DEL 2 (15 min) I forbindelse med statusmødet afholdes som udgangspunkt et kort opfølgende møde med de (få) relevante personer, uden deltagelse af patient/borger og pårørende (som informeres om dette) enten før eller efter statusmødet. Formøderne er særligt relevante i forhold til: Situationer hvor man er tæt på udskrivelse, og der derfor skal være særlig opmærksomhed på tæt afstemning af

49 planlægning. Når der er situationer med behov for særlig tæt koordination. Det kan være begrundet i patientens adfærd, som manglende indsigt eller særlig krævende situation (familiær belastning/ børn/syg ægtefælle/meget krisepræget/dobbelt diagnoser mv.). 4 Eftermøde er betydningsfulde, når: Der på mødet opstår uforudsete hændelser og der opstår behov for de-briefing. Når koordinations- og opsamlingsbehovet er særlig stort, men uden at det blev karakteriseret nærmere i fokusgrupperne. På eftermødet uddybes faglige forklaringer og vinkler perspektiveres Udskrivning Genoptræningsplanen sendes til Kommunen sammen med de øvrige dokumenter.

50 Samarbejdsforum, Somatik, Aalborg Universitetshospital BILAG 8 Udarbejdet af: Lise Søndergaard Dato: 30. maj 2016 HANDLEPLAN - OPFØLGNING AF TVÆRSEKTORIEL AUDIT Sagsfremstilling Styregruppen har på baggrund af den gennemførte audit efteråret 2015 udarbejdet en handleplan i forhold til de fem prioriterede fokusområder til opfølgning: Medicin Manuelle indlæggelsesrapporter Plejeforløbsplaner Opfølgende hjemmebesøg IT-forbedringer Styregruppen har med udgangspunkt i de udarbejdede handleplaner for hver af de fem kommuner (Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg) samt Aalborg Universitetshospital sammenfattet indsatserne til nedenstående beskrivelser, som fremlægges til Samarbejdsforum med henblik på godkendelse. Detaljer i de fem indsatser for hver af de seks organisationer kan læses i Bilag 9: Handleplaner for tværsektoriel audit. Aktiviteter i forhold til forbedringer indenfor hvert fokusområde er beskrevet i nedenstående skemaer. MEDICIN Organisation Aktivitet Opfølgning Fælles Aalborg UH Jammerbugt Rebild Ved udskrivelse medgives patient kopi af FMK Bemærker ved alle IR at kommunen ikke har FMK Hospitalet afklarer med FMK-regionalt hvordan information om kopipræparater, doseringer og bemærkninger til ordinationer videre formidles til kommunen. Audit juni 2016 FMK implementeres efteråret 2016 Dialog og information i egen organisation om anden sektors særlige udfordringer for at imødekomme smidige arbejdsgange. Vesthimmerland Mariagerfjord Minimerer telefoniske kontakter Aalborg 1

51 MANUELLE INDLÆGGELSES RAPPORTER (MIR) Organisation Aktivitet Opfølgning Fælles Aalborg UH Jammerbugt Rebild Vesthimmerland Mariagerfjord Fokusere på at MIR bliver læst Fokus på, at der sendes MIR på borgere tilknyttet pleje eller sygepleje Kvalificering af indhold således indholdet er relevant og opdateret både i forhold til plejeog sygeplejeydelser Opmærksomhed på at der sendes opdateret MIR på borger der er tilknyttet pleje eller sygepleje Ingen ventetid på MIR og sendes med relevant indhold Implementering af instruks for: Aftale om den gode indlæggelse og udskrivelse. Undervisning på klinik- og afsnitsniveau Audit september 2016 Udarbejdelse af instruks om MIR Møde med gruppeledere og synliggøre den formelle Sundhedsaftale omkring indlæggelser. Forventer antallet af MIR øget med 75 % Udarbejder instruks om MIR Undervisning for alle assistenter og sygeplejersker Tal trækkes i Care Fokusere på at indholdet i MIR er aktuelt ift. indlæggelse med angivelse af hændelser op til indlæggelse og funktionsvurdering, f.eks. suppleret med døgnrytmeplaner eller tilsvarende. Vigtigt at der er fokus på indholdsdelen/ kvaliteten af indholdet samtidig med at flere MIR sendes. Aalborg Fokus på indhold er opdateret i MIR, herunder også en beskrivelse af SUL, Funktionvurderingen udfyldes af myndighed, HVIS der er tale om ændring i behov for hjælp efter Serviceloven. Introduktion på ledermøder i Ældre og Sundhed Forbedringstavler løbende i Ældre og Sundhed Kvalitativ og kvantitativ audit efterår

52 PLEJEFORLØBSPLANER (PFP) Organisation Aktivitet Opfølgning Fælles Aalborg UH Jammerbugt Fokus på rettidig information og beskrivelse af sygeplejerske opgaver, hjælpemidler og udskrivningsdato Notere dato og klokkeslæt ved nyt Implementering af instruks: Aftale om den gode indlæggelse og udskrivelse Test af actioncard Undervisning på klinik- og afsnitsniveau. Henvendelse til IT vedrørende forsinkelser på modtagelse af PFP i kommunerne. Kommunale ønske om at nye informationer kan ses når PFP modtages rettes til IT. Rebild Vesthimmerland Myndighed vil registrere antallet af kontakter til udskrivende afsnit for at få uddybet PFP Kvantitativ registrering fire gange i løbet af 2016 Mariagerfjord Aalborg 3

53 OPFØLGENDE HJEMMEBESØG(OH) Organisation Aktivitet Opfølgning Fælles Aalborg UH Jammerbugt Rebild Vesthimmerland Mariagerfjord Aalborg Planlægning og aktivitet følger regional beslutning den Sygeplejerske og myndighedsafdelingen har fokus på muligheden Dialog med praktiserende læger Skærpet opmærksomhed i myndighedsafdelingen på skriftlig/tlf. anbefaling Skærpet opmærksomhed hos sygeplejersker i borgens hjem lige efter udskrivelse. Informere borger om muligheden for OH Kontinuerlig screening af alle udskrevne borgere (+65) for at se om de kan profitere af opfølgende hjemmebesøg Udføre OH Øge antallet af OH med 10% Ledelsesmæssig forankring i alle funktionsenheder i Ældre og Sundhed samt i Udskrivningsenheden Følger Handleplan med Implementering af instruks: Aftale om den gode indlæggelse og udskrivelse - hvor aktiviteter vedrørende OH er beskrevet. Skal koordineres med lægen ift. anbefalingen skrives i Epikrisen Undervisning på klinik- og afsnitsniveau Registrere antal besøg Følger udviklingen i Care Følge udviklingen i Care Løbende status til Chefgruppen i Ældre og Sundhed samt information til lederne i funktionsenhederne. Status på intern audit i Praksisinfo og NordKap Nyhedsbrev Der eksisterer en aftale mellem kommuner og almen praksis om at hospitalet i forbindelse med udskrivelse kan anbefale et opfølgende hjemmebesøg. Regionen er tovholder på en tværsektoriel gruppe. I Finansloven er der i SATS-puljerne afsat ca. 29 mio. kr. til videreførelse af initiativet omkring opfølgende hjemmebesøg Drøftelse i Samarbejdsforum28. juni

54 IT-FORBEDRINGER Organisation Aktivitet Opfølgning Fælles Aalborg UH Jammerbugt Rebild Vesthimmerland Mariagerfjord Aalborg Undervisning i nye standarder Indfører nyt omsorgssystem i efteråret 2016 Indfører nyt omsorgssystem i løbet af 2017 Handleplan implementeres samtidig med de nye MedCom standarder er klar Implementering af nye nationale MedCom Standarder i efteråret 2016 Ønske om nøjagtig registrering af tidspunk for død via Edifact. Anbefaling fra styregruppen vedrørende opfølgende audit Sundhedsaftalen om forløbskoordinering forudsætter, at der årligt gennemføres audit af patientforløb med henblik på at sikre sammenhæng i indsatsen, udskrivning og forebygge genindlæggelser af den særligt svækkede ældre medicinske patient. Styregruppen foreslår, at audit i 2016 udsættes til efteråret 2017, således at resultatet af handleplanerne og implementering af de ny nationale MedCom-standarder bliver forankret i de enkelte organisationer. For at koordinere indsatserne regional er der indledt dialog med Regionshospitalet Nordjylland om, at de følger samme plan for audit. Yderlig anbefaler styregruppen at den fortsætter med henblik på at afklare behov for kompetenceudvikling tværsektorielt samt planlægge næste audit. Ved godkendelse af ovenstående handleplan i Samarbejdsforum Somatik, Aalborg Universitetshospital vil der blive sendt en indstilling til DAS møde den 5. september 2016 med information om handleplan inklusiv udsættelse af audit til Indstilling til Samarbejdsforum Det indstilles til Samarbejdsforum at: Drøfte indsatsen vedrørende Opfølgende hjemmebesøg Godkende den beskrevne handleplan ift. indsatsområder, tidsplan og aktører for opfølgning af den tværsektorielle audit. Godkende at den tværsektoriel audit for efteråret 2016 udsættes til 2017 Styregruppen for tværsektoriel audit fortsætter og planlægger næste audit samt afdækker evt. behov for tværsektoriel kompetenceudvikling. 5

55 Bilag Der er vedlagt følgende bilag: Rapport for handleplaner udspecificeret for hver kommune og hospital Beslutning Referenten indskriver beslutning fra mødet. 6

56 BILAG 9 HANDLEPLANDER FOR TVÆRSEKTORIEL AUDIT Samarbejdsprojekt Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune samt Aalborg Universitetshospital

57 INDHOLD 1 Handleplan for tværsektoriel audit, Aalborg Universitetshospital Indsatsområder tværsektoriel audit, Jammerbugt Kommune Indsatsområder tværsektoriel audit, Rebild Kommune Indsatsområder tværsektoriel audit, Vesthimmerland Kommune Indsatsområder tværsektoriel audit, Mariagerfjord Kommune Indsatsområder tværsektoriel audit, Aalborg Kommune...12 Side 2 af 15

58 1 Handleplan for tværsektoriel audit, Aalborg Universitetshospital For at gennemføre den tværsektorielle audit har Aalborg Universitetshospital oprettet en database, hvor samme spørgeramme er anvendt for alle 11 kommuner og hospitalsenheder i Region Nordjylland. Aalborg UH har i efteråret 2015 gennemgået 220 patientjournaler i samarbejde med fem kommuner. Efterfølgende har hospitalet afholdt en audit med indsamling af kvalitative data. Ud fra den kvantitative og kvalitative audit har hospitalet udarbejdet en samlet rapport. Denne er fremsendt og præsenteret for Samarbejdsforum den 19. oktober 2015 med anbefaling om, at der nedsættes en tværsektoriel styregruppe til at beskrive og planlægge opfølgning. Styregruppen har fastsat fem fokusområder: Medicin Manuelle indlæggelsesrapporter Plejeforløbsplaner Opfølgende hjemmebesøg IT-forbedringer Med udgangspunkt i de fem prioriterede fokusområder, som blev fastsat på Styregruppens møde den 17. februar 20116, har hospitalet udarbejdet en handleplan for aktiviteter i Nedenstående handleplan viser emner, aktivitet, samt tidsplan for implementering. Overordnet vil der bliver udarbejdet et generisk undervisningsmateriale, hvor indsatser og målsætninger for implementering beskrives. Side 3 af 15

59 Skema over prioriterede indsatsområder, aktiviteter, opfølgning og tidsplan: Emne Aktivitet Opfølgning Tidsplan Medicin Audit januar 2016 Analyse og ændringer i praksis Manuelle indlæggelsesrapporter Plejeforløbsplaner Fokusere på at de manuelle indlæggelsesrapporter bliver læst Fokus på rettidig information og beskrivelse af sygeplejehandlinger Ny audit Juni 2016 Implementering af instruks for: Den gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivelsesforløb Interessenter for implementering: Forløbsansvarlige Viceklinikchefer Rådet for afsnitsledende sygeplejersker Kvalitetsrådet IT-implementeringsorganisationen Sygeplejepersonalet 2. kvartal kvartal kvartal 2016 Hjælpemidler rette beskrivelser af behov Undervisning på afsnitsniveau 2.kvartal 2016 Opfølgende hjemmebesøg Forslag: Videre planlægning og aktivitet afventer regional beslutning den Der eksisterer en aftale med kommuner og almen praksis om at hospitalet i forbindelse med udskrivelse kan anbefale et opfølgende hjemmebesøg. Regionen er tovholder på en tværsektoriel gruppe. I Finansloven er der i SATS-puljerne afsat ca. 29 mio. kr. til videreførelse af initiativet omkring opfølgende hjemmebesøg Drøftelse i Samarbejdsforum IT-forbedringer Nationalt opdatering af MEDCOM- standarder, som forventes klar juni november 2016 Hospitalets handleplan for opfølgning på Tværsektoriel Audit implementeres Forslag: Udskyde Tværsektoriel audit jf. Sundhedsaftale om Forløbskoordination fra efteråret 2016 til 2017 og bruge energien på implementering i kvartal 2016 Side 4 af 15

60 2 Indsatsområder tværsektoriel audit, Jammerbugt Kommune Medicin: Mål: At borger får den rette medicin ved indlæggelse og ved udskrivelse. I den manuelle indlæggelsesrapport skrives øverst, at Jammerbugt Kommune ikke er på FMK. Klare aftaler med hospitalerne om kommunikation ved medicinændringer indtil Jammerbug er på FMK. Aftalen er, at borger får opdateret print af FMK med hjem og at sygehuset orienterer kommunen om, at der er ændringer og at de kan ses på det opdaterede FMK. Sygeplejersker og SSA undervises i at læse de udprintede FMK inden 1. juni 2016 Sikre klare aftaler om levering/afhentning af medicin ved udskrivelse. Indberetning af UTH ved fejl i medicin ved sektorovergang Jammerbugt overgår til FMK i efteråret Dataindsamling: Datadrevne mål er ikke muligt. Manuelle indlæggelsesrapporter Mål: at der indsendes relevante og opdaterede oplysninger på borgere ved indlæggelse. Manuelle indlæggelsesrapporter afsendes inden for det første døgn i 95 % af alle indlæggelser, hvor der leveres sygeplejeydelser af sygeplejerske eller SSA Manuelle indlæggelsesrapporter afsendes inden for det første døgn i 95 % af alle indlæggelser for borgere, der bor på plejecenter. Manuelle indlæggelsesrapporter afsendes i 85 % af alle indlæggelser, hvor der leveres personlig pleje, men ikke sygeplejefaglige ydelser. Kvalificering af indhold i manuelle indlæggelsesrapport. Det skal sikres, at indlæggelsesrapporten indeholder relevant data og at sygeplejersker og SSA ved, hvordan de sender en manuel indlæggelsesrapport. Der udarbejdes instruks om dette. Den tager udgangspunkt i resultatet af den kvalitative audit. Dataindsamling. Datadrevne mål er ikke muligt. Audit i september på x antal indlæggelser Opfølgende hjemmebesøg Mål: at skrøbelige ældre bliver tilbudt opfølgende hjemmebesøg i forbindelse med udskrivelse fra sygehuset i de tilfælde, hvor det er relevant. At sygeplejersker og visitatorer har fokus på muligheden Dialog igen med lægerne på lægemøde. Lægerne i Jammerbugt har ikke tid til opgaven på nuværende tidspunkt. I regi af regional arbejdsgruppe vedr. indsatsen om opfølgende hjemmebesøg konkretiseres tiltag og der udarbejdes handleplan for området. Dataindsamling: Datadrevne mål er muligt i forhold til lægernes indberetninger. Kommunalt er datadrevne mål ikke muligt. I stedet skal der sendes en mail til forløbskoordinator om opfølgende hjemmebesøg. Side 5 af 15

61 Opgaver beskrevet i plejeforløbsplaner (PFP) skal være tydelige. Mål: at det er overskueligt at finde de relevante oplysninger med henblik på et sammenhængende forløb i sektorovergangen. Det skal fremgå tydeligt, hvad der er nyt. Dato skrives hver gang. Den sidst sendte PFP eller udskrivningsrapport (UR) skal indeholde alle de relevante oplysninger fra indlæggelsesforløbet. Så vidt muligt skal alt ikke kopieres direkte, men det skal vurderes, hvad der er relevant for indlæggelsesforløbet og udskrivelsen. At aftaler om hjælpemidler fremgår tydeligt og at tidsfrister overholdes. Datoer: o Præcisering af, hvad der skal stå, hvor og hvordan, således at det fremgår tydeligt, om det er forventet udskrivningsdato, en fiktiv dato eller endelig dato. I forhold til klokkeslæt skal der være enighed om, hvad det kan og skal bruges til. Forslag til IT forbedringer Tool tip som støtte til udfyldelse. Kan for eksempel hjælpe til, o at plejepersonalet ved, hvor anbefalinger om opfølgende hjemmebesøg skal skrives o at plejepersonalet ved, hvordan datoerne skal bruges. o Yderligere koordinering: At der ikke er muligt, blot at skrive ja ved for eksempel hjælpemidler skal aftales der skal en kommentar på: hvad skal aftales mm. At den forsinkelse der er på modtagelse af PFP og UR fjernes (der sendes hver 20 minut og det er problematisk for eksempel i forhold til udskrivelser omkring kl. 12) Ved dødsfald i ambulancen bør der findes en metode til at orientere kommunen. (Dette sker ikke i dag som jeg har forstået det, så bliver borger ikke indlagt borger er jo død - og derfor sker det ikke automatisk) Side 6 af 15

62 3 Indsatsområder tværsektoriel audit, Rebild Kommune Emne Aktivitet Opfølgning Tidsplan Medicin Manuelle indlæggelsesrapporter Være opmærksom på at sende en opdateret manuelt udfyldt indlæggelsesrapport ved indlæggelser på borgere der er tilknyttet pleje eller sygepleje i kommunen. Møde med gruppeledere synliggørelse af den formelle sundhedsaftale omkring indlæggelser. Forventer at øge antallet med op til 75% Igangsætning maj 2016 Evaluering September 2016 Opfølgende hjemmebesøg Skærpet opmærksomhed i myndighedsafdelingen, der modtager besked om udskrivelser både elektronisk og telefonisk. Skærpet opmærksomhed i sygeplejen, der modtager borgeren i hjemmet. Antallet af opfølgende hjemmebesøg data trækkes sammen med ovenstående træk på indlæggelsesrapporterne Maj 2016 Plejeforløbsplanerne Myndighed vil registrere antallet af kontakter til udskrivende afdelinger for at få uddybet plejeforløbsplanen. Kvantitativ registrering - Uge 11, uge 24, uge 37, uge 49. IT-forbedringer RK indfører nyt omsorgssystem i løbet af 2017 Nye MedCom-standarder på vej. Side 7 af 15

63 4 Indsatsområder tværsektoriel audit, Vesthimmerland Kommune TVÆRSEKTORIEL KOMMUNIKATION Beskrivelse af området Målsætning for området Medicin At FMK ikke lever op til forventningerne, da der stadig er fejl i overgangen sektorerne i mellem. Er det ny eller gammel version kan give fejkilder, og det samme sker, hvis borgeren er udskrevet uden ajourføring. Kort beskrivelse af argumenter for medicin ændringer på sygehuset, vil kunne være en god ide, og mindske undring og afklare om der f.eks. er nogle observationer til ændringerne fremad rettet. Aftalen om medicin doseret ved udskrivelsen fungerer godt, både ved udskrivelser i hverdage til et døgn, og tre døgn ved udskrivelse i weekends. Det er et problem, at der ikke dokumenteres f.eks. ved ændringer af medicin mængde eller type, når medicinen udleveres fra sygehuset. Det opleves at nyt medicin, ikke kommer på serveren, og der ikke er aftalt levering i forbindelse med udskrivelsen. Telefonisk kontakt til afdelinger når borgeren er udskrevet, omhandler ofte spørgsmål omkring medicin og levering. At FMK er opdateret, og at der er overensstemmelse, hos den enkelte borger, både i kommunen og på sygehuset. At der er tydelige beskrivelse af medicin ændringer og e.v.t. obs i den forbindelse. At aftalerne omkring medicin doseringer ved udskrivelse fastholdes. At der er dokumenteret korrekt doseret medicin og at det stemmer overens med det doserede antal. At nyt medicin kommer på serveren, og at der er aftalt levering i forbindelse med udskrivelsen. At minimere telefoniske kontakter til afdelingen i forbindelse med udskrivelser. Supplerende indlæggelses rapport Der er mangel på viden i kommunen, omkring hvordan supplerende indlæggelses rapport sendes, og relevant data kan indsættes. Supplerende indlæggelses rapporter, indsendes i fht. sundheds aftaler, af både hjemme sygeplejersker og assistenter, alt efter hvem der har kontakt til borgeren. Der er vente tid fra borgeren bliver indlagt, til den supplerende rapport kan sendes, og At instruks skal være let tilgængelig i kommunalt IT system, og alle sygeplejersker og assistenter skal tilbydes undervisning. At alle hjemmesygeplejerske og assistent ved, sundhed aftaler der er gældende, og at supplerende indlæggelses rapport sendes som aftalt. At der ingen ventetid er på at sende rapporten, og at det er relevant data, Side 8 af 15

64 at det ikke er relevant data der automatisk bliver sendt. der automatisk bliver sendt. Opfølgende hjemme besøg Borgeren på syghuset bliver ikke vurderet, og informeret om muligheden for opfølgende hjemme besøg. At lægerne ikke tager på hjemme besøg grundet travlhed, men at borgeren kommer i praksis i stedet. At relevante borgere informeres om opfølgende hjemme besøg på sygehuset, og at dette dokumenters ved udskrivelsen/epi-krise. At opfølgende hjemmebesøg udføres. At lægen ikke kommer inden for de aftalt 7 hverdage, men egentligt gerne vil koordinere indsatsen omkring borgeren. Der opleves forskel på indsatsen, fra lægehus til lægehus i Vesthimmerlands Kommune. At tidshorisonten for opfølgende hjemme besøg ændres til 2-3 uger, for at egen læge i praksis har mulighed at aflægge besøget. At alle komplekse relevante ældre borgere, bliver tilbudt opfølgende hjemme besøg af egen læge. I plejeforløbsplan skal der være tydelige opgaver At plejeforløbsplaner ikke er opdateret og overskuelige, når der sendes flere på hinanden følgende planer, ved længere indlæggelser eller skift af afdeling. Det kan opleves, at der er uoverensstemmelse fra indlæggelses årsag til udskrivelsen, grundet mangel på beskrivelser af f.eks. undersøgelser. Det er et problem, at hjælpemidler, ikke er aftalt ved funktions ændringer og nye behov. Det er et problem, at der ikke kan slettes data, der ikke længere er relevant i plejeforløbsplaner. At der ved nye bemærkninger, startes med dato og NYT som overskrift. At der er sammenhæng mellem indlæggelses årsag og udskrivelse, ved at f.eks. undersøgelser er kort beskrevet. At hjælpemidler aftales i fht sundhedsaftaler, og at tidsfrister overholdes. At der er mulighed for, at slette ikke relevant data i plejeforløbsplaner. Forslag til it-forbedring At der er leverings tid, på udfyldelse af supplerende indlæggelses rapport ved indlæggelse, og at ikke relevant data, automatisk bliver sendt med indlæggelses rapporten. At der ingen ventetid er, på at sende supplerende indlæggelses rapport, og at det er relevant data, der automatisk bliver sendt med indlæggelses rapporten. Ved dødsfald på sygehuset, bliver det nøjagtige dødstidspunkt ikke automatisk registeret, og det bliver et problem, når der At der automatisk bliver registeret det nøjagtige dødstidspunkt på edifact. Side 9 af 15

65 skal afgangs føres i kommunalt it-system. At lægelige oplysninger er vigtige i de aksleredere patient forløb. Se forslag til disponering af udskrivnings rapporten. At muligheden for vedlæggelse af EPI krise til udskrivningsrapporten undersøges. Forslag til disponering af udskrivelses rapport Indlæggelses diagnose Udskrivelses diagnose Behandling og undersøgelse under indlæggelsen Opfølgning og fremtidig behandling/ambulant Mobilitet/gang funktion Plejebehov. Ernæring og drikke Mavetarm funktion Hjælpemiddel Speciel sygepleje - sår eller andet. Medicinændringer under indlæggelsen. Risikofaktorer. Side 10 af 15

66 5 Indsatsområder tværsektoriel audit, Mariagerfjord Kommune Opfølgning på Tværsektoriel audit 2015 Indsats det vi vil opnå Måles ved Evaluering af mål opfyldelse Sundhed og ældre At antallet af 65 årige og KØS tal der over som indlægges grundet de af Sundhedsstyrelsens forebyggelige diagnoser reduceres med 25% over 3 år. At antallet af 65 årige og KØS tal der over som genindlægges grundet de af Sundhedsstyrelsens forebyggelige diagnoser reduceres med 25% over 3 år. Læring i forhold til at forebygge forebyggelige Iværksatte indsatser ind- og genindlæggelser 2 årlige audit Indsendelse af manuelle Trækkes i care indlæggelse rapporter for borgere kendt af kommunen Øgning i antallet af Opfølgende forebyggende hjemmebesøg med 10 % Trækkes i care Side 11 af 15

67 6 Indsatsområder tværsektoriel audit, Aalborg Kommune Side 12 af 15

68 Side 13 af 15

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner - M... Page 1 of 30 Til forsiden af retsinformation.dk Den fulde tekst Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner Side 1 af 24 VEJ nr 9759 af 08/10/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ændrer i/ophæver VEJ nr 110 af 01/12/2009 Den fulde tekst Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr 918 af 22/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1803748 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet Indhold Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i

Læs mere

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner VEJ nr 9538 af 02/07/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1804341 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Vejledning om træning i kommuner og regioner

Vejledning om træning i kommuner og regioner Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Vejledning om træning i kommuner og regioner 1. Indledning Formålet med denne vejledning er at give et samlet overblik over Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Svarfrister ved genoptræning efter hospitalsophold ( 140 i Sundhedsloven)

Svarfrister ved genoptræning efter hospitalsophold ( 140 i Sundhedsloven) 1 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140 i Sundhedsloven Kommunalbestyrelsen har i henhold til bekendtgørelsen til 140 i Sundhedsloven pligt til at tilbyde genoptræning

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Genoptræningsplanen. - Dens muligheder og udfordringer

Genoptræningsplanen. - Dens muligheder og udfordringer Genoptræningsplanen - Dens muligheder og udfordringer Hvad har jeg planlagt at sige noget om? Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud ved udskrivning fra sygehus.

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Region Hovedstaden. Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer. - hvordan skal jeg skrive

Region Hovedstaden. Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer. - hvordan skal jeg skrive Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer - hvordan skal jeg skrive Telling Nielsen, Rigshospitalet/Glostrup aug. 2016 / marts 2017 1 Genoptræningsplaner anno 2016 Oplægget: Baggrund for ændring fra

Læs mere

Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer

Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer - hvordan skal jeg skrive Regional arbejdsgruppe i v. Marianne Telling Nielsen, Rigshospitalet/Glostrup aug. 2016. Revideret ift. kildehenvisninger af Karin

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER 2018

KVALITETSSTANDARDER 2018 KVALITETSSTANDARDER 2018 1.15 Genoptræning Lovgrundlag for ydelse Bevillingskompetence Hvilket behov dækker 140 i Sundhedsloven og 86, stk. 1, 88, stk. 2 i Serviceloven. Ishøj Kommune, Ældre og rehabilitering

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 27. februar 2019 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning

Kvalitetsstandarder for genoptræning Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandarder for genoptræning November 2006 Indledning Fra 2007 er genoptræning efter sygehusophold en opgave som Gladsaxe Kommune

Læs mere

Specialiseret vs. almen genoptræning

Specialiseret vs. almen genoptræning Specialiseringsniveauer og genoptræningsplaner gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger og Faglig Visitationsretningslinje 1997 Kommunalreformen 2007 Specialiseret vs. almen genoptræning Kommunalreformen

Læs mere

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje.

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje. Specialiseringsniveauer og genoptræningsplaner gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger og Faglig Visitationsretningslinje 1997 Kommunalreformen 2007 Notat Vedr. præcisering af visse begreber

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2009

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2009 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2009 Vejledning om træning i kommuner og regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Indenrigs- og Socialministeriet December 2009 Indhold 1.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud

Bilag. Region Midtjylland. Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud Region Midtjylland Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om almen genoptræning. Hvem kan få almen

Læs mere

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET 20-05-2015 CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om genoptrænings- og rehabiliteringsområdet den 4. juni 2015

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune

Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk KL s høringssvar vedr. udkast til revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Elsebeth Elsted Sundheds-og Omsorgsudvalgsmøde d. 13.3 2017 Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Område Sundhed

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: Godkendt på Sundheds-og Omsorgsudvalgsmøde d. 2017 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus

Kvalitetsstandard for genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus Kvalitetsstandard for genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med Formålet med er, at du efter indlæggelse modtager et genoptræningstilbud med henblik

Læs mere

Samarbejdsforum, Somatik, Aalborg Universitetshospital

Samarbejdsforum, Somatik, Aalborg Universitetshospital Plan og Kvalitet Leder Af Sund Info Lise Søndergaard +4597661359 lise.soendergaard@rn.dk Sagsnummer 2015-005875 REFERAT Samarbejdsforum, Somatik, Aalborg Universitetshospital 3. oktober 2017 kl. 14.00-16.00.

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Side 0 Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvad er en genoptræningsplan?... 3 4.0 Målgruppe - Hvem kan få en

Læs mere

Genoptræningsplaner til kræftpatienter

Genoptræningsplaner til kræftpatienter Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 7. april 2015 Udarbejdet af: Morten Jakobsen/Annette Lunde Stougaard E mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365

Læs mere

med erhvervet hjerneskade

med erhvervet hjerneskade Høringsudkast 5. november 2014 Faglig visitationsretningslinje - genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade Faglig visitationsretningslinje - genoptræning og rehabilitering til

Læs mere

GENOPTRÆNING OG REHABILITERING TIL VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE

GENOPTRÆNING OG REHABILITERING TIL VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE DECEMBER 2014 GENOPTRÆNING OG REHABILITERING TIL VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE En faglig visitationsretningslinje hjerneskade en faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om almen genoptræning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140

KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 LOVGRUNDLAG 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Samarbejdsforum, Somatik, Aalborg Universitetshospital

Samarbejdsforum, Somatik, Aalborg Universitetshospital Plan og Kvalitet Leder Af Sund Info Lise Søndergaard +4597661359 lise.soendergaard@rn.dk Sagsnummer 2015-005875 REFERAT Samarbejdsforum, Somatik, Aalborg Universitetshospital 11. december 2017 kl. 14.00-16.00.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Godkendt i Styregruppen vedr. grundaftale den 10.05.07 1 Baggrund Specialiseret og

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Genoptræning 2019 1 Kommunal genoptræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Formålet er, at Tønder Kommune kan tilrettelægge og tilbyde borgerne sammenhængende og effektive

Læs mere

Godkendt: August 2016

Godkendt: August 2016 1 of 5 Overskrift: Hjerneskadekoordinering Akkrediteringsstandard: Hjerneskaderehabilitering Godkendt: August 2016 Revideres næste gang: August 2017 Formål: At sikre at borgere med følger efter hjerneskader

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de Marialise Rømer, MB 6. november 2012 Sagsnr. 2012-156912 Dokumentnr. 2012-881023 Kære Marialise Rømer Tak for din henvendelse af 24. oktober 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Indsatsområdet Træning

Indsatsområdet Træning Indsatsområdet Træning 1. Målgruppe Indsatsområdet omfatter alle patienter, både børn og voksne, der efter udskrivning fra hospital har et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Aftalen omfatter

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Forslag til Samarbejde om genoptræning

Forslag til Samarbejde om genoptræning På vej mod Sundhedsaftalen 2015-2018 Dato: 2. marts 2014 Forslag til Samarbejde om genoptræning Brevid: 2256494 Ansvarsområde Region Kommune Sundhedsloven 84, 140 & 140a, Vejledning om træning i kommuner

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Terapeuten udarbejder i samarbejde med barnet/den unge, familien og andet relevant fagpersonale mål for træningen.

Terapeuten udarbejder i samarbejde med barnet/den unge, familien og andet relevant fagpersonale mål for træningen. Indledning Ikast-Brande Kommune tilbyder vejledning og træning af funktionsevnen til børn, der har en forsinket motorisk udvikling, et handicap eller længerevarende funktionsnedsættelse. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Arbejdsdelingen på træningsområdet

Arbejdsdelingen på træningsområdet Arbejdsdelingen på træningsområdet Sundhedsstyrelsens konference 2. nov. 2007 Lars Folmer Hansen, Kalundborg Kommune Formand projektgruppen vedr. træning Inger Helt Poulsen, Region Sjælland Kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Sundhedslovens 140 Bekendtgørelse nr. 1088 af 6. oktober 2014 om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Godkendt i Udvalget den 9. december 2016. Sag

Læs mere

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Velkommen Præsentation Hvorfor er vi her? Dagens program Væsentligste ændringer/sum

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Uden for det trekommunale samarbejde

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Uden for det trekommunale samarbejde Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven 140 2019 Uden for det trekommunale samarbejde Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus...3 Hvem

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i arbejdsgruppen for implementering af ny vejledning på genoptræningsområdet tirsdag den 17. marts 2015 Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1

Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1 1 Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1 Lovgrundlag 86, stk. 1 i serviceloven Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI TIL BØRN OG UNGE

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI TIL BØRN OG UNGE ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI TIL BØRN OG UNGE 1 V/Heidi Amstrup Olesen, fysioterapeut og teamleder i Sundhed og Træning i Kolding Kommune & Malene Munch Fabricius, fysioterapeut og funktionsleder af Børneterapien

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Kvalitetsstandard 2019 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven. ( 86, stk. 2)

Kvalitetsstandard 2019 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven. ( 86, stk. 2) Kvalitetsstandard 2019 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven ( 86, stk. 2) Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund Kommune skal mindst en gang om året revidere kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Læs mere

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017 Revideret Kommissorium for: Projektgruppen for genoptræningsområdet Formandskab: Kommunerne: Lars Bach, Rebild Kommune Regionen: Lars Lejbølle, Sundhed på Tværs Sekretariat: Formandskabet har ansvaret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019

Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019 Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formålet med et rehabiliteringsophold...3 Lovgrundlag...3 Hvem kan visiteres til et rehabiliteringsophold i Albertslund

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere