Ansøgning om forøgelse af indvindingstilladelse i Ejby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om forøgelse af indvindingstilladelse i Ejby"

Transkript

1 Glostrup Kommune Center for miljø og teknik Rådhusparken Glostrup Søborg 2. februar 2015 Side 1 af 14 Att.: Tina Rømer Ansøgning om forøgelse af indvindingstilladelse i Ejby På vegne af Glostrup Forsyning A/S ansøges hermed om en ny, forøget indvindingstilladelse på m 3 /år til Ejby Vandværk. Ansøgningen sendes i henhold til Vandforsyningslovens 20 med tilhørende bekendtgørelser. Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Rambøll. Baggrund for ansøgningen Glostrup Forsyning har i dag tilladelse til at indvinde m 3 /år på Ejby Vandværk; jf. Indvindingstilladelse til Glostrup Vand A/S, givet af Glostrup Kommune den 12. april Tilladelsen er gældende indtil Ejby Vandværk fik den 24. juni 1930 en indvindingstilladelse på m 3 /år. Denne var gyldig indtil den 27. marts 2000, hvor Københavns Amt gav en ny indvindingstilladelse på m 3 /år. Begrundelsen for at øge indvindingstilladelsen fra m 3 /år til m 3 /år var at legalisere den indvinding, der gennem en længere periode havde fundet sted på Ejby Vandværk, efter at den nye boring blev etableret i Københavns Amt vurderede i tilladelsen, at indvindingen ved Ejby Vandværk generelt er uproblematisk, og at Amtet ikke så problemer i at legalisere indvindingen. Glostrup Kommunes overordnede målsætning er at øge den lokale grundvandsindvinding til de tre vandværker i kommunen på et bæredygtigt grundlag. En af handlingerne i Glostrup Kommunes Vandforsyningsplan 2013 er derfor, at Glostrup Forsyning skal opsøge nye indvindingsmuligheder i kommunen, så målene om at opretholde en stor lokal indvinding og opretholde den nuværende forsyningssikkerhed kan opfyldes. Det langsigtede mål er, at Glostrup Forsyning på sigt kan være selvforsynende med drikkevand indvundet på en bæredygtig måde inden for kommunen. Oversigtskortet på figur 1 viser vandforsyningsforholdene i Glostrup Kommune. Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED CVR Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T Indkildevej 6C DK-9210 Aalborg SØ T Haslegårdsvænget 18 DK-8210 Aarhus V T Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup T SØBORG AALBORG AARHUS GLOSTRUP

2 Side 2 af 14 Figur 1 Oversigtskort over vandforsyningsforholdene i Glostrup

3 Side 3 af 14 Glostrup Forsyning har vurderet, at området ved Ejby Vandværk er det sted i kommunen, hvor det umiddelbart er nemmest at forøge indvindingen på et bæredygtigt grundlag. Undersøgelser af grundvandsforholdene ved Ejby Vandværk har vist, at grundvandsmagasinet er højtydende, og at der kan indvindes mere vand uden at sænke grundvandsspejlet væsentligt. Endvidere er den naturlige vandkvalitet uproblematisk at behandle med en simpel vandbehandling, og indholdet af miljøfremmede stoffer er lavt. Glostrup Forsyning ønsker derfor at øge indvindingen i området til m 3 /år svarende til det vandforbrug, der er i området omkring Ejby Vandværk. Med en indvindingstilladelse på m 3 /år til Ejby Vandværk vil Glostrup Forsyning have en samlet indvindingstilladelse til de tre vandværker på m 3 /år. Dette betyder, at Glostrup Kommune kan være selvforsynende med drikkevand, hvis de aktuelle driftsforhold og vandkvalitet tillader, at indvindingstilladelserne til alle vandværker kan udnyttes fuldt ud. Det nuværende Ejby Vandværk har ikke kapacitet til at behandle den øgede indvindingsmængde. I forbindelse med at der kommer en letbane igennem Glostrup Kommune, skal Glostrup Forsyning omlægge deres eksisterede råvandsledning fra boring og i Vestskoven til Glostrup Hjælpevandværk. I den forbindelse lægges også en råvandsledning til Glostrup Hovedvandværk. Ved en udvidelse af indvindingstilladelsen til boring nedlægges Ejby Vandværk som vandværk, og der etableres i stedet en råvandsledning til den nærmeste indvindingsboring Den nye råvandsledning betyder, at råvandet fra boring i Ejby kan sendes til både Glostrup Hovedvandværk og Glostrup Hjælpevandværk. Råvandsledningen fra Ejby til Vestskoven vil kun blive etableret, hvis der opnås tilladelse til at øge indvindingen til de ansøgte m 3 /år. I det følgende er indvindingen nærmere beskrevet i henhold til kravene til ansøgninger i Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandindvinding og vandforsyning. Indvindingsmængder Der ansøges om at indvinde m 3 /år med en indvindingsmængde på 38 m 3 /t. Indvindingen i boring skal fortsat foregå med en jævn produktion over døgnet og året. Beliggenhed af boringer og anlæg Indvindingen skal fortsat foregå fra den eksisterende boring DGU nr Boringen ligger ved vandværket på matrikel nr. 2b Ejby By, Glostrup. Arealet er ejet af Glostrup Forsyning. Placeringen af vandværk og boring fremgår af oversigtskortet vist på figur 2.

4 Side 4 af 14 Figur 2 Beliggenhed af Ejby Vandværk og indvindingsboring DGU nr Boring DGU nr er etableret i 1991 og er 30 meter dyb. Boringen er filtersat fra 15 til 30 m u.t. i kalkmagasinet. Boringen og boringsopbygningen inkl. indberetning til GEUS er nærmere beskrevet i vedlagte rapport: Glostrup Forsyning. Boring DGU nr Geofysisk borehulslogning og niveauspecifikke vandprøver. Krüger september Boringen er afsluttet i en underjordisk råvandsstation af glasfiber, se figur 3. Der ændres ikke på boringsafslutningen. Figur 3 Råvandsstation og boringsafslutning af boring DGU nr

5 Side 5 af 14 Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne Indvindingens påvirkning af omgivelserne er vurderet dels ud fra oplysninger fra undersøgelser i indvindingsboringen dels ud fra modelkørsler med grundvandsmodellen Vestegnens grundvandsmodel. Prøvepumpning af boringen er foretaget ved boringens etablering i 1991, jf. den vedlagte rapport. Prøvepumpningen viste, at der kan pumpes 27,7 m 3 /t med en sænkning på 0,1 m. Boringen har således en meget stor transmissivitet, og der kan derfor indvindes mere vand end testet under prøvepumpningen og med en fortsat lav sænkning af grundvandsspejlet. I bilag 1 (figur 2.2) fremgår det endvidere, at der stort set ikke er nogen sænkning af vandspejlet, da vandspejlet i ro og i drift er sammenfaldende. Med Vestegnens grundvandsmodel er påvirkningen af grundvandsmagasinet beregnet med en indvinding på m 3 /år fra boringen ved Ejby Vandværk. Vestegnens grundvandsmodel er løbende blevet opdateret med hensyn til indvindinger og indvindingstilladelser (senest i 2014) og har bl.a. været brugt til at beregne indvindingsoplande til HOFOR s kildepladser inden for modelområdet og til simulering af forureningsudbredelsen fra Naverlandforureningen. Vestegnsmodellen er en regional grundvandsmodel, og den er kalibreret på en regional skala mod det generelle grundvandspotentiale og strømningsretninger. Modellens styrke er derfor det overordnede strømningsmønster og ikke helt lokale forhold, hvor lokale variationer i grundvandsforholdene, som fx den høje transmissivitet ved Ejby Vandværk, ikke indgår specifikt i modellen. En gennemgang af de målte transmissiviteter i området sammenholdt med transmissiviteterne indlagt i modellen har vist, at de målte værdier generelt er langt højere end værdierne indlagt i modellen. For at vurdere påvirkningen af omgivelserne fra den øgede indvinding ved Ejby Vandværk er transmissiviteten lokalt omkring Ejby Vandværk derfor forøget i grundvandsmodellen, så modellen bedre repræsenterer de lokale forhold. Transmissiviteten i området omkring Ejby Vandværk er fastsat til et gennemsnit af de transmissiviteter, der er bestemt ved prøvepumpninger i de nærliggende boringer. Den gennemsnitlige transmissivitet er dog stadig væsentlig lavere end den meget høje transmissivitet, der er bestemt ved prøvepumpningen i boring DGU nr Den modelberegnede sænkning vil derfor være en worst-case betragtning. På figur 4 er vist den modelberegnede forøgede sænkning ved at øge indvindingen fra m 3 /år til m 3 /år ved Ejby Vandværk.

6 Side 6 af 14 Figur 4 Modelberegnet forøget sænkning ved en forøget indvinding ved Ejby Vandværk fra til m 3 /år Det fremgår af figuren, at der omkring boringen beregnes en sænkning på ca. 0,6 meter. Den reelle sænkning i boringen forventes ud fra pumpetesten kun at være ca. 15 cm ved en oppumpning på 35 m 3 /t, og den beregnede sænkning er således ca. 4 gange større, hvilket således er meget konservativt.

7 Side 7 af 14 Vandområder Som det fremgår af figur 4 ligger Harrestrup Å, Ejby Mose ved Vestforbrændingen I/S, Fæstningskanalen samt en række mindre søer og moser inden for det beregnede sænkningsområde. De små søer, Ejby Mose og Fæstningskanalen er ikke grundvandsfødte og en ændring i sænkningen af grundvandsspejlet har derfor ikke betydning for disse. Ved Harrestrup Å ligger en række af HOFOR s indvindingsboringer, som gennem en meget lang periode har sænket vandspejlet i området og har reduceret eller helt fjernet en opadrettet gradient til Harrestrup Å. Det vurderes derfor, at en forøgelse af sænkningen på maksimalt 30 cm som følge af en forøget indvinding ved Ejby Vandvæk ikke vil have en væsentlig indvirkning på en evt. grundvandsstrømning til åen. En ændring i grundvandsstanden på 30 cm ligger inden for de årstidsvariationer, der normalt ses i grundvandsmagasinet, som er i størrelsesorden 1 m. Den øgede sænkning af grundvandsspejlet vurderes ikke at have en signifikant påvirkning af overfladevandsrecipienterne. Da modellens beregnede sænkning endvidere er konservativ og større, end det forventes ved den virkelige oppumpning ud fra de hydrauliske tests af indvindingsboringen, er dette yderligere med til at understøtte vurderingen om, at der ikke forventes nogen væsentlig påvirkning af vandområderne. Indvindingsopland På nedenstående figur 5 er vist beregningen af de nye indvindingsoplande i området med en indvinding på m 3 /år ved Ejby Vandværk. Indvindingen på de øvrige kildepladser er fastholdt med de nuværende tilladelser.

8 Side 8 af 14 Figur 5 Oplande til områdets vandforsyningsboringer. De blå partilker er til Ejby Vandværk med en 3 3 indvinding på m /år, mens den bagvedliggende lyseblå polygon er oplandet med m /år. De fuldtoptrukne streger er det nuværende opland, mens prikkerne angiver nye oplande med en forøget indvinding ved Ejby. Det nye indvindingsopland for Ejby Vandværk bliver ca. 4 gange større end oplandet med en indvinding på m3/år, hvilket stemmer med, at vandindvindingen forøges med ca. en faktor 4. Oplandet til Ejby Vandværk kommer ikke til at inkludere kildeområdet ved Naverlandforureningen eller deponi ved Vestforbrændingen. Der sker således ikke nogen yderligere påvirkning af kendte forureninger ved at forøge indvindingen ved Ejby Vandværk. Påvirkningerne på de andre indvindingsoplande i området vil hovedsageligt ske i yderområderne af oplandene. Det mest påvirkede opland er oplandet til HOFOR s Kildeplads VII, hvor oplandet skubbes lidt mod øst. Der sker kun en lille påvirkning af indvindingsoplandene til de øvrige vandindvindinger, og det vurderes, at denne mindre påvirkning ikke har betydning for indvindingen på de nærliggende kildepladser.

9 Side 9 af 14 Vandkvalitet Vandindvindingen i Ejby foregår fra Bryozokalken, som overlejrer Skrivekridt. De hidtidige analyser og tidsserier over råvandskvaliteten fra boringen til Ejby Vandværk viser, at den naturlige vandkvalitet er god og velegnet til produktion af drikkevand, som det fremgår af Glostrup Forsynings Statusrapport 2013 og vedlagte rapport om boring DGU nr En forøgelse af indvindingen skal ske bæredygtigt efter de principper, som det tidligere Vestegnens Vandsamarbejde har opstillet. Det betyder blandt andet, at der ikke må ske en forringelse af vandkvaliteten. De parametre, som der er størst fokus på ved en forøgelse af indvindingen på Ejby Vandværk, er klorid, nikkel, klorerede opløsningsmidler og MTBE. En vurdering af udviklingen i disse stoffer er givet herunder. Klorid Indholdet og udviklingen i klorid er vist på figur 6 herunder. Figur 6 Graf over kloridindholdet ved Ejby Vandværk Kloridindholdet er lavt og ligger under 100 mg/l, hvilket er klart under grænseværdien for drikkevand på 250 mg/l. Der er dog i de seneste år set en svag stigning i kloridindholdet. I bilag 1 er der udtaget niveauspecifikke vandprøver ned gennem boringen, som viser det højeste indhold af klorid i de øverste indstrømningszoner og et lavt indhold af klorid i bunden af boringen. Boringen indvinder ungt grundvand og ligger tæt ved Ringvej 3, hvor der saltes en del. Det vurderes derfor, at stigningen i kloridindholdet skyldes vejsalt. En større indvinding vil fortynde det saltholdige grundvand fra vejsaltningen, og det vurderes

10 Side 10 af 14 derfor, at kloridindholdet ikke vil stige, og muligvis falde, ved en øget indvinding til Ejby Vandværk. Nikkel Indholdet af nikkel i boringen til Ejby Vandværk er meget lavt (<1 µg/l). En øget indvinding vil sænke grundvandsspejlet omkring boringen yderligere. Med grundvandsmodellen er der beregnet en sænkning ved boringen på ca. 0,6 meter, men sænkningen vil højst sandsynligt blive væsentligt mindre som følge af de store lokale transmissiviteter. Selv med en sænkning på op til 3 meter vil vandspejlet fortsat ligge i de kvartære aflejringer over kalken, og der vurderes derfor ikke at være risiko for pyritoxidation og frigivelse af nikkel ved en øget indvinding. Klorerede opløsningsmidler Der er i de seneste år påvist lave, men stigende indhold af klorerede opløsningsmidler i vandet fra boring , jf. figur 7. Indholdet af stofferne er fortsat langt under grænseværdien for drikkevand på 1 µg/l. De påviste stoffer er de samme, som er påvist i boring DGU nr , som er påvirket af forureningen fra Naverland. Figur 7 Indhold af klorerede opløsningsmidler i boring DGU nr Udtagelse af niveauspecifikke vandprøver i boringen til Ejby Vandværk, jf. bilag 1, viser, at koncentrationen af klorerede opløsningsmidler er størst i bunden af boringen. Dette underbygger, at de klorerede opløsningsmidler i boringen til Ejby Vandværk sandsynligvis stammer fra Naverlandforureningen.

11 Side 11 af 14 På figur 2.6 i bilag 1 er vist den estimerede udbredelse af forureningsfanen fra Naverland. Fanen trækkes mod boring DGU nr , og modelberegninger viser, at oppumpningen fra denne boring er en effektiv afværgeforanstaltning, også hvis indvindingen ved Ejby Vandværk øges. Det formodes derfor, at forureningen, der findes i boring DGU nr ved Ejby Vandværk, skyldes en forureningspuls, der har spredt sig mod nord, inden oppumpningen i boring DGU nr blev sat i gang. Forureningen med klorerede opløsningsmidler forventes derfor at være midlertidig, men det er ikke muligt med det nuværende modelgrundlag at beregne, hvor længe forureningen vil vare eller hvor høje koncentrationer, der fremover vil kunne observeres i boringen til Ejby Vandværk. For at forbedre vandkvaliteten i boringen til Ejby Vandværk har Glostrup Forsyning udarbejdet bilag 1 med forskellige mulige tiltag over for forureningen. De foreslåede tiltag vurderes at kunne håndtere forureningen med klorerede opløsningsmidler, så drikkevandet fra Ejby Vandværk fortsat kan overholde kvalitetskravene, hvis forureningen udvikler sig yderligere fremover. Ved en øget indvinding til Ejby Vandværk kan der trækkes yderligere i den forureningspuls, der er sluppet forbi den nuværende forureningsfanes udbredelse. Samtidig indvindes der mere vand fra andre dele af indvindingsoplandet, som er med til at fortynde indholdet af klorerede opløsningsmidler. Det er ikke muligt at beregne det fremtidige indhold af klorerede opløsningsmidler i boringen til Ejby Vandværk, men det vurderes, at en øget indvinding ikke umiddelbart vil forværre den nuværende udvikling. MTBE Der har tidligere været påvist spor af MTBE i boringen på op til 0,27 µg/l i 2009, hvilket er langt under grænseværdien på 5 µg/l. Siden 2010 har der ikke været påvist MTBE i boringen, og det forventes derfor ikke, at MTBE fremover vil udgøre et problem for vandindvindingen i området. Vurdering af, om den ansøgte vandmængde kan indvindes Ud fra modelberegninger og vurderinger af indvindingens påvirkning af omgivelserne vurderes det, at det er muligt at indvinde den ansøgte vandmængde på m 3 /år uden at påvirke forurenede lokaliteter, vandområder og naboindvindinger væsentligt. Vandkvaliteten i området omkring Ejby Vandværk er god og kan behandles med en simpel vandbehandling med iltning og sandfiltrering. Den øgede indvinding vurderes ikke at påvirke indholdet af klorid og nikkel eller andre naturlige stoffer. Der er påvist et lavt, men stigende indhold af klorerede opløsningsmidler i boringen sandsynligvis stammende fra en afskåret forureningspuls fra Naverlandforureningen. Glostrup Forsyning har vurderet forskellige tiltag, som kan sættes i værk for at nedsætte indholdet af klorede opløsningsmidler i

12 Side 12 af 14 boringen. Det vurderes derfor, at der fremover kan indvindes den forøgede vandmængde med en kvalitet, der efter en simpel vandbehandling overholder de gældende drikkevandskrav. Overvågning af vandindvindingen Glostrup Forsynings eksisterende indvindingstilladelse er ledsaget af en række vilkår, der blandt andet omfatter gennemførelse af en løbende overvågning af kvaliteten af indvundet råvand og grundvandsspejlet i indvindings- og pejleboringer. Vilkårene omfatter endvidere gennemførelse af overvågning af det producerede vand på vandværkerne og det distribuerede vand i ledningsnettet. Glostrup Forsyning gennemfører således en hyppigere kontrol og en kontrol for flere parametre end Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr. 292 af 26/03/2014) foreskriver. Glostrup Forsyning vil fortsætte den hyppige overvågning efter samme overvågningsprogram, som i dag gælder for indvindingsboring DGU nr Der vil således blive gennemført en årlig boringskontrol og en årlig kontrol for klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter i råvandet, så der i alt måles for klorerede opløsningsmidler i boringen 2 gange årligt. Vandet fra boring DGU nr vil i fremtiden blive sendt til både Glostrup Hovedvandværk og Hjælpevandværk og på de to vandværker bliver der fortsat udtaget en udvidet kontrol inkl. organiske mikroforureninger og uorganiske sporstoffer samt en normalkontrol inkl. MTBE og kimtal. Der vil desuden være kontinuerlig pejling af vandstanden via SRO-system og fire manuelle pejlinger pr. år. Skærpet overvågning i opstartsfase med indvinding på m 3 /år For at klarlægge den aktuelle sænkning omkring boring DGU nr ved en øget indvinding, øges overvågningen af potentialeforholdene i området omkring Ejby i en opstartsperiode. Det foreslås, at der logges i boringerne vist i tabel 1 tre måneder inden indvindingen øges, mens indvindingen øges og i et år efter at indvindingen er øget til m 3 /år. Herved vil det være muligt at måle den reelle påvirkning af vandstanden ved en forøget indvinding. DGU nr. Dybde Placering Monitering ,5 m Mellem Ejby og kilde III Logges 3 måneder før øget ,9 m Vest for Ejby og syd for kilde III indvinding og et år efter at ,3 Mellem Ejby og kilde VII indvinding er øget til øvre filter 100 Syd for Ejby m 3 /år Tabel 1 Forslag til øget overvågning i boringer nær Ejby Hvis ikke det er muligt at installere loggere i de i tabel 1 foreslåede boringer findes en anden boring i umiddelbar nærhed og i samråd med Glostrup Kommune.

13 Side 13 af 14 Hvis vandstandsændringen mod forventning sænkes mere end den modelberegnede sænkningstragt vist på figur 4 nedjusteres ydelsen i samråd med Glostrup Kommune. For at dokumentere og følge udviklingen i grundvandsstand og grundvandskvalitet for både den generelle og den skærpede overvågning vil Glostrup Forsyning fortsat udarbejde en årlig statusrapport over relevante data om vandindvindingen. Glostrup Forsyning vil endvidere fortsætte overvågningen af grundvandsressourcen og indsamling af data om indvinding, vandkvalitet og potentielle trusler for på den måde at have det bedste grundlag for at træffe de rigtige beslutninger for fremtidssikring af indvindingen. Ledningsanlæg og forsyningsområde herunder forsyningssikkerhed Ledningsnettet i Glostrup Kommune er fuldt udbygget og udgør et samlet forsyningsområde, jf. Glostrup Kommunes Vandforsyningsplan Den øgede vandmængde fra boring behandles i fremtiden på Glostrup Hovedvandværk og Hjælpevandværk og pumpes ud på ledningsnettet og er således med til at forsyne hele Glostrup med drikkevand. Der sker ingen ændringer af forsyningsområdet som følge af den øgede indvinding i Ejby. Der er en god forsyningssikkerhed i Glostrup med lokal egenindvinding og levering af vand fra tre forskellige vandværker i kommunen og i fremtiden to vandværker samt levering fra to forskellige transportledninger fra HOFOR. Med udvidelsen af indvindingen øges forsyningssikkerheden, idet en større del af vandforbruget kan leveres som egenproduktionen samtidig med, at leveringen fra HOFOR opretholdes. Det giver en endnu større fleksibilitet for Glostrup Forsyning. Arealer mv. der skal erhverves ved ekspropriation Der skal ikke erhverves arealer som følge af den øgede indvinding og ombygning af vandværket. Glostrup Forsyning ejer de berørte arealer. VVM screening Krüger A/S har gennemgået screeningsskemaet om VVM-pligt (Bilag 4 i VVM-bekendtgørelsen) og vurderer, at projektet ikke er VVM-pligtigt; jf. bilag 2. Grundlag for ansøgningen Ansøgningen er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven). Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandindvinding og vandforsyning Følgende materiale har indgået i udarbejdelsen af ansøgningen: Indvindingstilladelse til Glostrup Vand A/S, udstedt af Glostrup Kommune den 12. april 2011.

14 Side 14 af 14 Glostrup Kommune. Vandforsyningsplan 2013 Glostrup Forsyning. Statusrapport Rapport udarbejdet af Rambøll, juni Glostrup Forsyning. Boring DGU nr Geofysisk borehulslogning og niveauspecifikke vandprøver. Krüger, september Vedlagt ansøgningen. Såfremt I har spørgsmål til ansøgningen, er I velkommen til at kontakte undertegnede eller Henrik Nicolaisen fra Glostrup Forsyning A/S. Med venlig hilsen Krüger A/S Stine Reimer Priess Projektleder Bilag: Bilag 1: Boring DGU nr Geofysisk borehulslogning og niveauspecifikke vandprøver Bilag 2: VVM.screeningsskema

Naverland 26 Hvad er problemet for vandforsyningerne? Og hvordan har forsyningerne håndteret forureningen

Naverland 26 Hvad er problemet for vandforsyningerne? Og hvordan har forsyningerne håndteret forureningen > Naverland 26 Hvad er problemet for vandforsyningerne? Og hvordan har forsyningerne håndteret forureningen Af Liselotte Clausen, Henrik Nicolaisen (Glostrup Forsyning) og Karoline M. Jensen (HOFOR) Glostrup

Læs mere

Tilladelse til inddragelse af ny boring Ho7 i vandindvindingen til Glostrup Hovedvandværk

Tilladelse til inddragelse af ny boring Ho7 i vandindvindingen til Glostrup Hovedvandværk Glostrup Forsyning A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 Tilladelse til inddragelse af ny boring

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Frederikshavn Vand A/S. August 2015 KONSEKVENSVURDERING AF OPHØR AF INDVINDING FRA VOERSÅ KILDEPLADS

Frederikshavn Vand A/S. August 2015 KONSEKVENSVURDERING AF OPHØR AF INDVINDING FRA VOERSÅ KILDEPLADS Frederikshavn Vand A/S August 2015 KONSEKVENSVURDERING AF OPHØR AF INDVINDING FRA VOERSÅ KILDEPLADS PROJEKT Konsekvensvurdering af ophør af indvinding fra Voerså Kildeplads Frederikshavn Vand A/S Projekt

Læs mere

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde III

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde III HOFOR København A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 29. november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund BILAG 1 - NOTAT Projekt Solrød Vandværk Kunde Solrød Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-05-13 Til Fra Solrød Kommune Rambøll SOLRØD VANDVÆRK Dato2016-05-26 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse 1.1

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Fornyelse af indvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S Måløv Vandværk, Engtoften 44, 2760 Måløv

Fornyelse af indvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S Måløv Vandværk, Engtoften 44, 2760 Måløv Vand Ballerup A/S Ågerupvej 82-84 2750 Ballerup BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:21.november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde VI.

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde VI. HOFOR København A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 29.november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde XI.

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde XI. HOFOR København A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 29. november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

BÆREDYGTIG VANDINDVINDING SOM GEVINST AF KILDEPLADS- OG VANDLØBSMONITERING. Ole Silkjær, Geolog

BÆREDYGTIG VANDINDVINDING SOM GEVINST AF KILDEPLADS- OG VANDLØBSMONITERING. Ole Silkjær, Geolog BÆREDYGTIG VANDINDVINDING SOM GEVINST AF KILDEPLADS- OG VANDLØBSMONITERING. Ole Silkjær, Geolog Søndre Kildeplads, Kolding Bæredygtig vandindvinding i denne undersøgelse Beskyttelse af økosystemers levedygtighed

Læs mere

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Vurdering af grundvandsressourcen i forbindelse med fornyelse af vandindvindingstilladelser i Køge

Læs mere

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Disposition Formål Kort om Nordvand Hvordan moniterer vi i Nordvand Eksempel på monitering ved Sandholm kildeplads

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Morten Ejsing Jørgensen Vand og VVM, Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune Den kommunale håndtering af grundvandskøling og

Læs mere

HOFOR København A/S Ørestads Boulevard København S Sagsnr.: 14/2021. Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S vedrørende Kilde VII

HOFOR København A/S Ørestads Boulevard København S Sagsnr.: 14/2021. Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S vedrørende Kilde VII GLOSTRUP KOMMUNE Miljø Center for Miljø og Teknik HOFOR København A/S Dato: Ørestads Boulevard 35 2300 København S Sagsnr.: 14/2021 Ref: Vandindvindingstilladelse til Kildeplads VII - HOFOR Indvindingstilladelse

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 ENERGI VIBORG VAND A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg dek@viborg.dk Foreløbig tilladelse til overboring af indvindingsboring B6

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Ibrugtagningstilladelse til boring DGU-nr. 222.657 til Orup Vandværk Orbicon har på vegne af Orup Vandværk med ansøgning af 16. oktober 2013 søgt om endelig indvindingstilladelse

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning 24. februar 2017 VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL Birkerød Vandforsyning Emne: Vandværk: Vandindvindings- og anlægstilladelse. Birkerød Vandværk, Birkerød Vandværk a.m.b.a. Jupiter-ID: 83122 Beliggenhed

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år.

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år. Flemming Smidt Schou Kassebøllevej 13 Kassebølle 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

HOFOR København A/S Dato: Ørestads Boulevard København S Sagsnr.: 14/2021

HOFOR København A/S Dato: Ørestads Boulevard København S Sagsnr.: 14/2021 GLOSTRUP KOMMUNE Miljø Center for Miljø og Teknik HOFOR København A/S Dato: 23.09-2016 Ørestads Boulevard 35 2300 København S Sagsnr.: 14/2021 Ref: Vandindvindingstilladelse til Kildeplads VII - HOFOR

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning Notat Sag Brønderslev kommune Projektnr. 59 Projekt Hjallerup Vandforsyning Dato 09-02- Emne BNBO Initialer THW Baggrund Brønderslev kommune har anmodet om at få beregnet boringsnære beskyttelsesområder

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Notat. Miljøteknisk beskrivelse af Ballerup Vandværk.

Notat. Miljøteknisk beskrivelse af Ballerup Vandværk. Til: Miljøteknisk beskrivelse af Vand Ballerup A/S - Ballerup Vandværk januar 2017 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 16. januar 2017 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Rasmus P V Christiansen

Læs mere

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 1. april 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring - Vejlevej 54, Brande Boringens beliggenhed

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ PRO-GLUE A/S Naurbjergvej 1 4623 Ll. Skensved Att.: Jørgen Thaulov jt@proglue.dk Den 31. januar 2017 J.nr. 13.02.01-P19-K08-6-16 Ref. skkj Direkte telefon: 56182225 Tilladelse

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik Gældende for: DIN Dokumentansvarlig: PHM / RANIE Version: 1 Side 1 af 5 Formål: Beskrive DIN Forsynings prøvetagnings- og Ansvar: Hydrogeolog Peter H. Madsen, prøvetager Randi Nielsen Fremgangsmåde: Hvorfor

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Stangkær Vandværk

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Stangkær Vandværk Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Stangkær Vandværk 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Stangkær Vandværk Stangkær Vandværk Drikkevandsboringer med DGU

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Vurdering af natur og recipienter.

Vurdering af natur og recipienter. 1 of 10 Vurdering af natur og recipienter. Novopan har søgt om etablering af et nyt grundvandskølingsanlæg på 800.000 m3/år. Hertil kommer, at virksomhedens nuværende indvindingstilladelse til proces-

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Ibrugtagningstilladelse til boring DGU nr til Vallensbæk Strands Vandforsyning.

Ibrugtagningstilladelse til boring DGU nr til Vallensbæk Strands Vandforsyning. Plan- Bygge- og Miljøcenter Vallensbæk Strands Vandforsyning amba Att.: Børge Ravn Gaunøvej 14 2665 Vallensbæk Strand 20. november 2015 Sagsbehandler: Lone Annbritt Jacobsen Telefon: 43577575 E-mail: pbm@ishoj.dk

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Rudersdal Forsyning

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Rudersdal Forsyning 27. februar 2017 VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL Rudersdal Forsyning Emne: Vandforsyning: Vandindvindings- og anlægstilladelse. Holte Vandværk, Nærum Vandværk og Trørød Vandværk. Alle under Rudersdal

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding Hjørring Kommune Frederikshavn Vand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Ølstykke Vandværk

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Ølstykke Vandværk Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Ølstykke Vandværk 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Egedal Forsyning A/S Drikkevandsboringer med DGU nr. 199.929(B6),

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

VANDKREDSLØBET. Vandbalance

VANDKREDSLØBET. Vandbalance VANDKREDSLØBET Vandkredsløbet i Københavns Kommune er generelt meget præget af bymæssig bebyggelse og anden menneskeskabt påvirkning. Infiltration af nedbør til grundvandsmagasinerne er således i høj grad

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk 1. Projektbeskrivelse Ansøger Buresø Vandværk Anlæg Boringer med DGU nr. 193.212, 193.1227 Placering Hhv. matrikel nr.

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Stenlien Vandværk på m 3 pr. år. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Stenlien Vandværk på m 3 pr. år. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Stenlien Vandværk på 250.000 m 3 pr. år. Projektbeskrivelse Ansøger Stenlien Vandværk a.m.b.a. Anlæg Drikkevandsboringer 200.3388 og

Læs mere

2. Ansøgninger om nye indvindingstilladelser

2. Ansøgninger om nye indvindingstilladelser 2. Ansøgninger om nye indvindingstilladelser Andelsselskabet Furesø Vandforsyning, nordlig vandindvinding Furesø Vandforsyning (tidl. Andelsselskabet Farum Vandværk) sendte den 14. maj 2008 ansøgning til

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand Snogekærvej 39 4400 Kalundborg Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg Tilladelse til indvinding af grundvand 1 Datablad Snogekærvej 39, Bruno Hansen Tilladt indvindingsmængde Formål 1000 m 3 per år Landbrugsdrift

Læs mere

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse NOTAT Projekt Slambehandling Renseanlæg Lynetten Kunde Biofos A/S Notat nr. 1 Dato 2014-06-10 Til Fra Københavns kommune, Center for miljøbeskyttelse Mikkel Ankerstjerne Dalgaard 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

Læs mere

Efter 16 skal følgende punkter behandles 1) Indvindingens formål. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

Efter 16 skal følgende punkter behandles 1) Indvindingens formål. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Gundersgårdens Vandværk v/hans Christensen Emmerbøllevej 6 5953 Tranekær Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax: mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Dato:2. marts 2009

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK Frederikshavn Vand A/S Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK PROJEKT Konsekvensanalyse af reduktion af indvinding på Skagen Kildeplads Frederikshavn Vand A/S Projekt

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Notat Frederikshavn Kommune Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Ansøgning om midlertidig tilladelse til indvinding/udledning af grundvand 30. september 2016 Version 1 Projekt nr. 226370 Dokument

Læs mere

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND Notat STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand INDHOLD 25. marts 2015 Projekt nr. 220227 Dokument nr. 1215365374 Version 1 Udarbejdet af MDO Kontrolleret af

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

RESUMÉ AF GRUND- VANDSKORTLÆGNING HERLEV-GLOSTRUP KORTLÆGNINGEN

RESUMÉ AF GRUND- VANDSKORTLÆGNING HERLEV-GLOSTRUP KORTLÆGNINGEN Til Kommunerne i Herlev-Glostrup kortlægningsområde Dokumenttype Rapport Dato December 2015 RESUMÉ AF GRUND- VANDSKORTLÆGNING HERLEV-GLOSTRUP KORTLÆGNINGEN RESUMÉ AF GRUNDVANDSKORTLÆGNING HERLEV-GLOSTRUP

Læs mere

Tilladelse til etablering og indvinding fra 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad

Tilladelse til etablering og indvinding fra 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Total E&P Denmark B.V. Att: Henrik Nicolaisen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 17.oktober 2012

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

VVM FOR EN REGIONAL VANDFORSYNING

VVM FOR EN REGIONAL VANDFORSYNING VVM FOR EN REGIONAL VANDFORSYNING Vandressourcer, HOFOR ATV-vintermøde 2014 DE NÆSTE 20 MINUTTER Kort præsentation af projektet og en lille historisk gennemgang af de skiftende myndighedsforhold Gennemgang

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb

Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb Miljø og Byggesag Miljø Sagsnr. 49344 Brevid. 2355671 Ref. MAAS Dir. tlf. 46 31 37 79 Mariaas@roskilde.dk Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb 7. september 2016 Baggrund for at der meddeles

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Skippingevej 31, 4460 Snertinge. Tilladelse til indvinding af overfladevand. fra. Svinninge Vejle

Skippingevej 31, 4460 Snertinge. Tilladelse til indvinding af overfladevand. fra. Svinninge Vejle Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Svinninge Vejle 13-06-2016 Datablad Tilladt indvindingsmængde 20.000 m 3 per år, 40 m 3 per time Formål Vanding af kartofler på matr. nr. 1 og 3 Svinninge

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2013

GLOSTRUP KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2013 GLOSTRUP KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2013 1 2 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Sammenfatning af mål og handlinger 6 2.1 Grundvandsressourcen 6 2.2 Vandforbrug 7 2.3 Drikkevandssikkerhed 8 2.4 Forsyningssikkerhed

Læs mere

Bynær vandindvinding. Et praktisk eksempel. Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder

Bynær vandindvinding. Et praktisk eksempel. Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder Bynær vandindvinding Et praktisk eksempel Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder Disposition Forureningsudvikling, planlægning og tilladelser Ny Bagsværd kildeplads og vandværk Driftserfaringer

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk Projektbeskrivelse Ansøger Stenlien Vandværk a.m.b.a. Anlæg Drikkevandsboringer med DGU nr. 200.1384, 200.2489,

Læs mere

ATV Vintermøde 5. marts 2013 Helle Pernille Hansen, Rådgivergruppen DNU

ATV Vintermøde 5. marts 2013 Helle Pernille Hansen, Rådgivergruppen DNU Helle Pernille Hansen, Rådgivergruppen DNU Den fremtidige hospitalsbyen kommer til at består af det nuværende ca. 160.000 m 2 store sygehus i Skejby opført i 3 etager, der sammenbygges med ca. 216.000

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr.

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr. Frederiksberg Forsyning Att.: Herman Juhl Sendt pr. mail til: hju@frb-forsyning.dk Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Endelig tilladelse til at indvinde grundvand

Endelig tilladelse til at indvinde grundvand Vetterslev-Sandby Vandværk v/ Hans Kurt Hansen Ømarksvej 58 4100 Ringsted Endelig tilladelse til at indvinde grundvand Ringsted Kommune giver hermed Vetterslev-Sandby Vandværk, består af 2 vandværker,

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere