Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7"

Transkript

1 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

2 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus? Hvad med arbejdstiden? Skal en administrativ medarbejder aflønnes efter HK-overenskomst? Denne vejledning giver svar på de spørgsmål, der oftest rejser sig, når foreningen bliver arbejdsgiver. Helt kort og godt En idrætsforening er som arbejdsgiver underlagt de samme forpligtelser efter arbejdsmarkedslovgivningen som alle andre arbejdsgivere. Arbejdsmiljøloven gælder for alle medarbejdere, lønnede såvel som ulønnede. Ferieloven gælder for alle lønnede ansatte. En almindelig klubtræner skal ikke ansættes efter funktionærloven. En cheftræner skal. Idrætsforeningen og den ansatte kan i vidt omfang frit aftale de individuelle ansættelses vilkår om arbejdstid, løn m.v. Idrætsforeninger er ikke bundet af arbejdsmarkedets almindelige overenskomster. Der skal udstedes ansættelsesbevis ved ansættelse på mere end 8 timer om ugen. Denne vejledning drejer sig om ansættelse af lønnet personale. For ulønnet personale kan foreningen frit aftale vilkårene for hvervet. I enkelte specialforbund ansætter større klubber også elever. Ansættelse af elever er underlagt helt særlige og afvigende regler, der ikke omtales nærmere her. 2 /7

3 Hvilke regler gælder? Idrætsforeningen er som arbejdsgiver underlagt de samme spilleregler som arbejdsgivere på det normale arbejdsmarked. Ingen forening er automatisk omfattet af de gældende overenskomster på arbejdsmarkedet, heller ikke aftaler om mindsteløn, da hverken DIF eller specialforbundene er medlem af de relevante arbejdsgiverorganisationer. Al lovgivning om ansættelsesforhold gælder også for ansættelser i foreninger. Der er regler for udformning af ansættelsesbeviser, forbud mod forskels behandling, regler om ferie, barsel og sygedagpenge osv. Ansættelsesforholdet reguleres især af den individuelle ansættelsesaftale mellem foreningen og den ansatte. En ansættelsesaftale er som udgangspunkt en fri aftale mellem de to parter - arbejdsgiver og arbejdstager. I nogle tilfælde har fagforbund forsøgt at få fore ninger til individuelt at tiltræde en overenskomst. Foreningen har ingen pligt til at følge et sådant ønske, og det er op til foreningen og specialforbundet at vurdere, hvad de finder bedst i situationen. Derfor kan en lang række ansættelsesvilkår som lønniveau, arbejdstid og mødepligt aftales frit mellem de to parter. Foreningen som sådan er arbejdsgiver Det er foreningen som sådan, der er arbejdsgiver. Der følger altså ikke et personligt ansvar med for bestyrelsesmedlemmerne ved ansættelse af med arbejdere. Det er DIF s anbefaling, at foreningens bestyrelse udpeger et bestyrelsesmedlem til at fungere som fast personaleansvarlig og dermed den eller de ansattes daglige og eneste direkte overordnede. Ligesom i alle andre forhold som foreningen indgår i: Ingen personlig hæftelse. En enkelt undtagelse: Efter arbejdsmiljøloven kan straf for overtrædelse af loven pålægges de enkelte ledelsespersoner i foreningen. Ansættelsesbevis Efter ansættelsesbevisloven skal alle ansatte med mere end 8 timer om ugen modtage et ansættelsesbevis fra arbejdsgiveren. Beviset skal indeholde oplysning om alle relevante vilkår for ansættelsen og som minimum de 10 punkter, som loven nævner. I praksis gør ansættelseskontrakten det som regel ud for et ansættelsesbevis, hvis kontrakten udformes ud fra lovens krav. Tilsidesættelse af loven kan medføre et krav om godtgørelse til medarbejderen. For ansatte med 8 timer eller derunder gælder der intet krav om ansættelsesbevis. Det er DIF s anbefaling, at foreningen alligevel udarbejder en ansættelseskontrakt og benytter opremsningen fra loven som en huskeliste. Ansættelsesbeviset skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 1. Arbejdsgiverens og løn modtagerens navn og adresse. 2. Arbejdsstedets beliggenhed. 3. Beskrivelse af arbejdets indhold eller en angivelse af arbejdstagers titel eller jobkategori. 4. Ansættelsens starttidspunkt. 5. Ansættelsens varighed, hvis der er tale om en tids begrænset ansættelse. 6. Arbejdstagers rettigheder med hensyn til ferie. 7. Gældende opsigelsesvarsel eller gældende regler herom. 8. Løn og eventuel pensions ordning samt udbetalingsterminerne for lønnen. 9. Den daglige eller ugentlige arbejdstid. 10. Hvilke kollektive overenskomster eller aftaler i øvrigt, der regulerer arbejds forholdet. 3 /7

4 Funktionærstatus? De individuelle ansættelsesvilkår kan aftales frit mellem foreningen og arbejdstageren inden for de rammer, som lovgivningen sætter. For én bestemt type ansættelse, funktionæransættelse, gælder der særlige regler i Funktionærloven. Loven gælder for funktionærer med ansættelse på mere end 8 timer ugentligt. En ansat har funktionærstatus, enten når den ansatte pr. definition efter loven er funktionær, eller når parterne aftaler, at medarbejderen skal ansættes på funktionærvilkår. En almindelig klubtræner er ikke funktionær efter loven, mens en træner som har ledelsesbeføjelser over for andre trænere eller som også varetager administrativt arbejde af et vist omfang er funktionær efter loven. Elitetrænere vil som regel også være funktionærer. En administrativ medarbejder er altid funktionær. Det er DIF s anbefaling, at foreningerne kun ansætter medarbejdere efter funktionærloven, når loven kræver det. Tidsbegrænsede ansættelser Loven om tidsbegrænsede aftaler begrænser muligheden for at lave løbende tidsbegrænsede ansættelsesaftaler for samme person i samme job. En medarbejder opnår automatisk status som fastansat, når medarbejderen varetager samme eller næsten samme job på anden eller tredje tidsbegrænsede ansættelse. Det betyder, at tidsbegrænsningen så ikke er gældende, og at opsigelse skal ske aktivt fra foreningens side. Dette gælder dog ikke, hvis der - med lovens ord - er objektive grunde til sådanne fort løbende tidsbegrænsede aftaler. Hvervet som træner, i hvert fald som almindelig klubtræner, er ofte knyttet til én sæson af gangen. Det er DIF s vurdering, at foreningernes sæsonbetingede drift er en objektiv grund, så der gyldigt kan foretages fortløbende tidsbegrænsede ansættelser af sådanne trænere. Men der er ikke retspraksis eller administrative afgørelser, der støtter denne vurdering. Overtrædelse af loven kan medføre godtgørelse til den ansatte. For funktionærer gælder bl.a. særlige regler om beskyttelse mod opsigelse og om løn under sygdom. Disse regler kan ikke fraviges til skade for funktionæren. For opsigelse af en funktionær gælder bl.a. - at opsigelsen skal være sagligt begrundet, - at foreningen har en tung bevisbyrde vedrørende denne saglighed, og - at opsigelse skal ske med et anciennitetsbestemt varsel, i praksis på mellem 3 og 6 måneder. Undervisning er ikke funktionærarbejde efter loven. Bl.a. derfor er det DIF s opfattelse, at en almindelig klubtræner ikke er funktionær. Som det ofte sker med trænere, der ansættes for én sæson af gangen, sæson efter sæson. Hvis en ansat ikke er funktionær, jf. ovenfor, kan den ansatte altid opsiges med kort varsel (normalt en måned) og uden nogen særlig årsag. I disse tilfælde er det derfor ikke noget praktisk problem, at en medarbejder på grund af loven har opnået status som fast ansat efter flere tidsbegrænsede ansæt telser. Arbejdsmiljø 4 Enhver arbejdsplads er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Således også en forening med ansatte. Detailreglerne beskrives ikke nærmere her. Bemærk, at arbejdsmiljøreglerne også gælder for ulønnet personale, og bemærk, at der findes særlige bestemmelser om børn og unges arbejde, som afhængigt af omstændighederne har betydning for idrætsforeningerne. Enhver arbejdsgiver skal tegne arbejdsskadeforsikring for sine ansatte. Som medlem af et specialforbund under DIF, er foreningen automatisk omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Også ulønnet personale er dækket af forsikringen. 4 /7

5 Forbud mod forskelsbehandling Ingen arbejdsgiver må gøre forskel på medarbejdere - hverken direkte eller indirekte - på baggrund af køn, alder, etnicitet, nationalitet m.v. En sådan forskelsbehandling er forbudt efter lov om forbud mod forskelsbehandling. Loven gælder for alle aspekter af ansættelsesforholdet - i ansættelsessituationen, under ansættelsen og i forbindelse med afskedigelse. Medarbejdere kan tilkendes godtgørelse, hvis loven overtrædes. Arbejdsgivere må derimod godt gøre forskel - bl.a. på arbejdsvilkår som løn og arbejdstid - når det er begrundet i arbejdsrelaterede forhold så som arbejdsindsatsen, stillingens karakter, anciennitet osv. De enkelte ansættelsesvilkår De individuelle ansættelsesvilkår for medarbejderen fastsættes i parternes aftale. De emner, som foreningen sædvanligvis bør regulere, er beskrevet nedenfor. DIF har udarbejdet standardkontrakter, der kan benyttes ved de fleste ansættelser i idrætsforeninger. Tidsbegrænset eller tidsubegrænset Parterne aftaler om ansættelsen er tidsbegrænset, typisk for én eller flere sæsoner, eller om ansættelsen sker uden tidsbegrænsning. I sidste tilfælde fortsætter ansættelsesforholdet principielt, indtil en af parterne opsiger det. Arbejdstid Arbejdstiden kan næsten fastsættes frit. Det gælder både for arbejdstidens længde og dens placering over ugen og over døgnet. Der er ikke nogen almindeligt gældende regler om minimum og maksimum for arbejdstiden og ikke nogen almindeligt gældende regler om overtidsbetaling, kompensation for skæve arbejdstider m.v. Arbejdsmiljøregler sætter dog visse grænser for arbejdstiden - de gennemgås ikke her. Lønnen Der findes ingen love med regler om mindsteløn. Mindstelønskrav stammer fra kollektive overenskomster. Lønniveauet bestemmes således på idrættens område alene af parternes aftale. Om den skattemæssige behandling af lønnen: Se DIF s pjece om skatteforhold for foreninger. Se i pjecen også mulighederne for at udbetale skattefri godt gørelse. Pjecen ligger på DIF s hjemmeside. Pension På mange arbejdspladser er der etableret obligatoriske pensionsordninger for medarbejderne. Dette giver ikke mening i en normal idrætsforening. Den ansatte kan eventuelt selv etablere en privat pensionsordning. Ferie Ferieloven gælder for alle lønmodtagere. Loven giver ret til fem ugers ferie årligt - og medarbejderen har krav på, at hovedferien, bestående af tre uger, placeres mellem 1. maj og 30. september. Medarbejdere har krav på enten at holde ferie med løn eller på at modtage feriegodtgørelse fra FerieKonto, indbetalt af arbejdsgiveren. Parterne aftaler i ansættelseskontrakten, hvilken model de benytter. Den eksakte placering af ferien forhandles mellem arbejdsgiver og medarbejder, men i sidste ende fastlægger arbejdsgiver den endelige placering. 5 /7

6 Sygdom Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. For andre medarbejderkategorier beror det på parternes aftale, om medarbejderen har eller ikke har krav på løn under sygdom. Spørgsmålet afklares ved ansættelsen. Alle har krav på sygedagpenge efter reglerne herfor. Hvis medarbejderen får løn under sygdom, kan arbejdsgiver modtage dagpengerefusion. Barsel Enhver ansat har krav på at afholde barsel, som minimum efter lovgivningen herom. Det beror derimod på ansættelsesaftalen, om medarbejderen har ret til løn under barsel - der er ikke noget lovkrav herom. Hvis medarbejderen ikke har ret til løn, kan vedkommende i stedet modtage dagpenge. Giver foreningen løn under barsel, modtager foreningen i stedet dagpengene som refusion. Kvindelige funktionærer har dog i begrænset omfang ret til løn under dele af barselsperioden. Børneattest Der skal indhentes en børneattest hos Det Centrale Kriminalregister for alle ansatte og frivillige med kontakt til foreningens børn og unge under 15 år. Se vejledning om dette på DIF s hjemmeside. Opsigelse For ansatte uden funktionærstatus er foreningen ret frit stillet med hensyn til opsigelsesgrunde og -varsler; opsigelse med en måneds varsel vil som regel være i orden, og der skal ikke foreligge nogen kvalificeret årsag til opsigelsen. For ansatte med funktionærstatus gælder faste regler i loven om opsigelser - der skal foreligge en saglig opsigelsesgrund, og opsigelsen skal ske med et lovbestemt varsel, hvis længde afhænger af ancienniteten. Dårlig kemi mellem udøverne og en træner, samarbejdsvanskeligheder med bestyrelsen, manglende sportslige resultater og mange andre idrætsspecifikke årsager kan godt udgøre saglige opsigelsesgrunde efter funktionærloven. Ansættelseskontrakten Kontrakten udfærdiges med udgangspunkt i loven om ansættelsesbeviser; DIF s standardkontrakter for ansættelser i foreninger kan benyttes. Lønnet ansættelse eller ikke. Det er naturligvis helt op til den enkelte forening, om trænere, instruktører og medhjælpere skal ansættes som lønnet arbejdskraft eller som ulønnede frivillige. Ansættelse medfører, som det fremgår ovenfor, en række forpligtelser for foreningen. Antagelse af ulønnede frivillige gør ikke. Som alternativ til en lønnet ansættelse kan foreningen benytte de skatteregler for foreninger, der giver mulighed for at udbetale forskellige former for særlige godtgørelser til ulønnede medhjælpere. Se nærmere herom i DIF s pjece om skat for foreninger. 6 /7

7 Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon April 2011 Eftertryk tilladt med kildeangivelse 04/2011. Produktion: Danmarks Idræts-Forbund

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere